HITTAT PÅ NÄTET: Slaget vid Dennewitz


DENNA DAG I SVENSK HISTORIA
Slaget vid Dennewitz var en drabbning vid Dennewitz, 68 kilometer sydväst om Berlin, den 6 september 1813, under Napoleonkrigen. Under ledning av Sveriges kronprins Karl Johan (Bernadotte) besegrade den allierade nordarmén fransmännen som anfördes av marskalk Ney.

Utdrag ur Lärobok i fäderneslandets historia av Clas Theodor Odhner (1899):

På varen 1813 landsteg Karl Johan med 30,000 svenskar i Tyskland. Han råkade först i en ganska brydsam belägenhet, då hans bundsförvanter blefvo slagna af Napoleon och slöto enskildt stillestånd med denne. Under vapenhvilan samm anträffade Karl Johan med ryske kejsaren och preussiske konungen i Trachenberg (i Schlesien) och uppgjorde med dem en gemensam anfallsplan mot Napoleon. Enligt denna plan skulle — sedan äfven Österrike anslutit sig till förbundet, hvilket kort därpå skedde — samtliga stridskrafterna fördelas i tre arméer, den böhmiska, den schlesislca och nordarméen, af hvilka den sistnämnda, bestående af svenskar, ryssar och preussare, ställdes under Karl Johans befäl. Nu började en oafbruten kedja af krigsrörelser, i det de förbundna sökte omringa Napoleon i Sachsen och denne åter sökte spränga den ring, som slöt sig omkring honom. Han riktade sig därvid förnämligast mot nordarméen, som stod i trakten af Berlin, men tvenne gånger blefvo hans anfall tillbakaslagna, först vid Gross-Beeren och sedan vid Dennewitz. Dessa slag utkämpades till största delen af preussiska trupper, men vid Dennewitz tog det svenska artilleriet en hedrande del i striden. Därefter gick nordarméen öfver Elbe och förenade sig här med den schlesiska hären under Bliicher, hvarpå den samlade styrkan norr ifrån ryckte mot Leipzig, medan den böhmiska arméen nalkades från söder. Den 16, 18 och 19 1813 oktober utkämpades ”den stora folkslaktningen” vid Leipzig, den väldigaste drabbning i nyare tider; den slutade med Napoleons fullkomliga nederlag och flykt. Af svenska hären användes i själfva slaget blott artilleriet, men i stormningen af Leipzig deltogo äfven andra svenska trupper.

Fortsätt läsa boken här

BILD: Slaget vid Dennewitz den 6 September 1813. I mitten syns kronprins Carl Johan. Målningen av Alexander Wetterling.

Redaktionen