HITTAT PÅ NÄTET: Georg Stiernhielm föds den 7 augusti 1598

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Georg Stiernhielm, ursprungligen Göran Olofsson, föddes den 7 augusti 1598. Han var ämbetsman, språkforskare och skald. Han har kallats den svenska skaldekonstens fader.

Stiernhielms mest berömda poetiska arbete är den första dikten i Musæ Suethizantes, den på hexameter diktade ”Hercules”. Diktsamlingens titel anger andan i Stiernhielms litterära gärning: sånggudinnorna diktar nu på svenska. Han ville väcka intresse för det svenska språket och visa att det dög lika bra som grekiska och latin.

Utdrag ur Nordisk familjebok:

S:s betydelse ligger framför allt i hans dikter, och med en viss rätt har han betecknats som ”den svenska skaldekonstens fader”. Ty först med honom uppställdes den fordran på en dikt, att den skulle vara ett konstverk. För den litterära skola, som S. tillhörde, var målet att skapa en fosterländsk dikt på fosterlandets eget språk, men i noga anslutning till antiken, som gaf det högsta mönstret af skönhet. Det var en dylik dikt, som ”Hercules” afsåg att vara. Innehållet i dikten är mycket enkelt och är lånadt från Xenofons ”Memorabilia”: i sin ungdom stannar Hercules villsam om den väg, han skulle välja, dygdens eller lastens. Då uppenbara sig två kvinnor för honom, Lustan och Dygden, och hvar och en utvecklar för honom sin syn på lifvet. Dygdens tal, i hvilket S. inlägger sin egen världsåskådning, är fylldt af platonismens höga idealism, men samtidigt äfven af stormaktstidens.

Läs hela artikeln i Nordisk familjebok här

Redaktionen