JAN-OLOF SANDGREN: Århundradets konspirationsteori

Det finns dom som hävdar att Covid-19 är en global psykologisk operation, med det långsiktiga målet att förslava mänskligheten. En av dem är David Icke, här i en tre timmar lång intervju med Brian Rose. Det faktum att intervjun stoppades på samtliga medier, utom siten ”banned.video”, ökar eller minskar hans trovärdighet beroende på hur man ser det.

David Ickes tes är att dödstalen i Covid-19 trissats upp, med hjälp av feldiagnostisering av andra typer av dödsfall, värdelösa testmetoder och rena falsarier. Den indienfödda amerikanska journalisten Ramola D går steget längre och menar att WHO, i samarbete med bland annat vaccinindustrin, bedriver vad som måste beskrivas som biologisk krigföring riktad mot världens befolkning. Som bevis använder hon dokumentet ”A world at risk”, som kan laddas ner här.

Dokumentet är en årsrapport för 2019, för något som kallas Global Preparedness Monitoring Board. GPMB är ett nybildat samarbetsorgan mellan WHO och Världsbanken, som arbetar för global krisberedskap och leds av WHO:s tidigare generaldirektör Gro Harlem Brundtland.

Framför allt är det följande formulering (på sidan 10) som öst vatten på konspirationsteorins kvarn:

Indikatorer på framgång per september 2020

Förenta Nationerna (inklusive WHO) genomför minst två allomfattande tränings- och simuleringsövningar varav en omfattar ett avsiktligt utsläpp av en dödlig smitta som påverkar andningsorganen.

Det är svårt att tolka på annat sätt än att man före september 2020 planerar minst två ”systemomfattande” simuleringsövningar, där det ena scenariot är ett medvetet frisläppt, dödligt respiratoriskt patogen.

Jag gissar att den första simuleringen syftar på Event 201, som genomfördes i oktober 2019 och med kuslig exakthet målade upp en tänkbar Coronapandemi, bara några veckor innan utbrottet i Wuhan. Timingen har förbluffat många. De flesta förutsägelser i övningen slog också in, utom det faktum att den simulerade pandemin skördade upp emot 65 miljoner människoliv.

Den andra simuleringen (den med ett medvetet frisläppt respiratoriskt patogen) verkar ha kommit av sig, då Covid-19 kom emellan. Eller är det som Ramola D tror: att Covid-19 är själva simuleringen? Det skulle i så fall peka ut WHO som ansvarigt för ett folkmord av historiska proportioner.

Hypotesen verkar lite för otrolig för att vara sann, men en detalj jag själv reagerade på är att WHO och Världsbanken (i en finstilt text på sidan 2) frånsäger sig allt ansvar för innehållet.

WHO och Världsbanken garanterar inte riktigheten i all information i denna publikation… Det publicerade materialet sprids utan någon sorts garantier, varken uttalade eller underförstådda. Ansvaret för att tolka och använda materialet tillkommer läsaren. Varken WHO eller Världsbanken kan hållas ansvariga för skador som därav kan uppkomma.

Man blir förstås nyfiken på vilka ”data” WHO inte vågar ställa sig bakom. Är det stycket om simulering med frisläppta patogen, som Ramola D talar om?

Eller är det antydningarna på sidan 6: att ökad risk för sjukdomar skulle ha att göra med en ”global trend av extremväder”?

Eller kanske följande formulering (i samma stycke):

… det finns ett verkligt hot om en snabbrörlig, mycket dödlig pandemi med respiratoriskt patogen som kan döda 50 till 80 miljoner människor.

Eller kan det vara någon av de sju tvingande åtgärderna man vill avkräva världens regeringar, för att de ska undvika ett Armageddon (sidorna 7 – 10).

Kanske vill WHO helt enkelt hålla GPMB på armlängds avstånd. Så att de kan gå längre i sin retorik och uttrycka sig radikalare än vad en världshälsoorganisation kan göra.

GPMB verkar i alla fall åtnjuta stor självständighet. Samtidigt som man delar kontor med WHO i Genève och ger intryck av att vara ett FN-organ. Även WHO sticker ut i FN-sammanhang, då man till stor del styrs av en enda privatperson, som därtill saknar medicinsk utbildning. Nämligen Bill Gates.

Sedan Donald Trump fattade det dramatiska beslutet att lämna WHO, ser Bill Gates ut att bli organisationens störste bidragsgivare. Som nummer två på listan kommer den av Gates grundade företagsgruppen GAVI Alliance och först på tredje plats hittar man en av FN:s medlemsstater, Storbritannien.

Att FN har finansieringsproblem är väl känt (något jag tar upp här) och när klimatfrågan inte ser ut att bli den kassako man hoppats, återstår privata finansiärer som Bill & Melinda Gates Foundation. Därmed ökar risken att FN inte bara blir en federation av världens stater, utan också en spelplan för kapitalstarka investerare och politiska äventyrare.

Bill Gates tillmättes profetisk förmåga när han 2015 förutspådde en pandemi, som kunde få ödesdigra konsekvenser för mänskligheten. Fem år senare tillfrågas han i en intervju (där han själv kallar sig ”Health expert”) om det framtida smittläget. Han svarar att vi ännu bara sett början och förutspår stora dödstal i oktober-november, om vi inte radikalt förändrar vårt beteende. Lösningen på det han uppfattar som världens mest akuta problem, är att en upplyst elit (som han själv) ger bindande direktiv åt nationella regeringar och utövar kontroll över världens befolkning.

Han avslutar intervjun med att beklaga att frågan blivit så politiserad, och att det spridits elaka rykten om hans vaccinationsprogram.

Jan-Olof Sandgren