Mohamed Omar: Dadlar i Koranen och Bibeln, samt till adventsfikat

Mohamed Omar

När jag var muslim upplevde jag hur dadlarna hade en närmst helig status. Under månaden ramadan skulle man bryta fastan med tre dadlar. Dadlar var inte bara nyttiga och hälsosamma, utan kunde också bota sjukdomar och skydda mot svart magi. Dadelpalmen nämns flera gånger i Koranen, som i vers 50:10 där de talas om ”resliga palmer” som ett bevis på hur Gud välsignat människorna.

Men palmerna nämns även i haditherna, berättelserna om profeten Muhammeds liv och undervisning. Dadlar hörde till profetens favoritföda. Därför säger man att det är sunna att äta dadlar, det vill säga det hör till profetens sed. Och ju mer man liknar Muhammed, ju mer man följer hans sunna, desto mer kommer man att bli älskad av Gud eftersom Muhammed är den människa som Gud älskar mest. Enligt en hadith ska Muhammed ha sagt: ”Den som äter sju ajwa-dadlar på morgonen, kommer inte att kunna skadas av vare sig gift eller häxeri den dagen”. Islams lärde menar att ajwa-dadlarna är en sort som växer i staden Medinas omnejd i Arabien.

Nu i början av december har julen redan börjat för många. Festperioden börjar med adventsfika och kulminerar på nyårsafton. Så var det inte förr, då började och slutade den senare. Julen slutade på tjugondag Knut den 13 januari, en dag som är mer eller mindre bortglömd. Men förr var även denna dag en julfest med stjärngossar, julsånger och dans runt granen för sista gången. På tjugondag Knut ska granen ut!

Vid adventsfikat, som numera även kallas ”glöggmys”, dricker man glögg och äter pepparkakor och saffransbröd. Men även dadlar är en omtyckt sötsak på konfektbordet i advents- och jultider. Jag har läst på nätet att dadeln blir allt mer populär i Sverige. Om det beror på invandring från länderna där dadlar är vanliga eller på att ”gammelsvenskarna” äter den i större mängder är svårt att veta. Jag vet att det säljs mycket av dadlar under månaden ramadan. Hur som helst är inte dadlar någon nyhet i Sverige, de har funnits som en del av julmaten åtminstone sedan 1800-talet. I Nordisk familjebok (Ugglan), som gavs ut för hundra år sedan, står det att ”denna helsosamma och närande frukt” i ”halftorkadt tillstånd ofta nog numera njutes såsom en desertfrukt äfven i Sverige”. Bland de rikaste, och vid hovet, har dock dadlar, liksom kryddor från fjärran länder som kanel och nejlika, varit en del av matkulturen sedan medeltiden.

Selma Lagerlöf skrev en novell om Jesusbarnets mirakel vid en gammal dadelpalm under familjens flykt till Egypten:

Dadelpalmens vetenskapliga namn är Phoenix dactylifera. Den namngavs av Carl von Linné år 1753. Ordet phoenix, som i fenicisk purpur, beskriver fruktens färg, och dactylifera av grekiskans dáktytos, som betyder finger, beskriver dess form. Dadelpalmen var mer eller mindre ett heligt träd i det forna Egypten och ett av den högste guden, Amon-Ras, tecken. Trädet fortsatte att vördas efter Egyptens kristnande och fick en viktig i roll i kristna legender. En sådan legend, hämtad från Matteus barndomsevangelium, en apokryfiskt skrift, låg till grund för Selma Lagerlöfs novell ”Flykten till Egypten” i samlingen Kristuslegender från 1904. Josef och Maria och Jesusbarnet har flytt till Egypten sedan de varnats av en ängel om att kung Herodes ska låta döda alla nyfödda pojkar. De är trötta och hungriga då de får syn på ett dadelträd:

Palmen hörde, att det vemodiga suset i dess blad blev allt starkare. Kvinnan måtte också hört det, ty hon vände sina ögon uppåt mot trädkronan. Och i detsamma lyfte hon ovillkorligen sina armar och händer.

O, dadlar, dadlar!” ropade hon.

Det låg så stor längtan i rösten, att den gamla palmen skulle önskat, att den ej varit högre än ginsten, och att dess dadlar varit så lätt åtkomliga som törnbuskens nypon. Den visste nog, att dess krona hängde full av dadelklasar, men hur skulle väl människor kunna nå upp till en sådan svindlande höjd?

Mannen hade redan sett, hur oåtkomliga dadelklasama hängde. Han lyfte ej en gång huvudet. Han bad hustrun, att hon ej skulle längta efter det omöjliga.

Men barnet, som tultat omkring för sig själv och lekt med stickor och strå, hade hört moderns utrop.

Den lille kunde väl ej tänka sig, att hans moder ej skulle få allt hon önskade. Så snart man talade om dadlar, började han stirra på trädet. Han funderade och grubblade, hur han skulle få ned dadlarna. Hans panna nära nog lade sig i veck under de ljusa lockarna. Äntligen flög ett småleende över hans ansikte. Han hade funnit ut medlet. Han gick fram till palmen och smekte den med sin lilla hand och sade med ljuvt barnslig röst: ”Palm, böj dig! Palm, böj dig!”

Men vad var nu detta, vad var detta? Palmbladen susade, som om en orkan farit genom dem, och uppför den långa palmstammen steg rysning på rysning. Och palmen kände, att den lille var den övermäktig. Den kunde ej motstå honom.

Och den bugade med sin långa stam inför barnet, såsom människor buga sig inför furstar. I en väldig båge sänkte den sig mot jorden och kom äntligen så djupt ned, att den stora kronan med de dallrande bladen sopade ökensanden.

Barnet syntes varken förskräckt eller förvånat, utan med ett fröjderop kom det och lossade klase efter klase ur den gamla palmens krona.

Då barnet tagit nog och trädet alltjämt kvarlåg på marken, gick barnet åter fram och smekte det och sade med den ljuvligaste röst:

Palm, res dig! Palm, res dig!”

Och det stora trädet reste sig stilla och vördnadsfullt på sin spänstiga stam, allt medan bladen spelade som harpor.

Nu vet jag, för vem de spela dödsmelodien”, sade den gamla palmen för sig själv, då den åter stod upprätt. ”Det är ej för någon av dessa människor.”

Men mannen och kvinnan lågo på sina knän och prisade Gud.

Du har sett vår ångest och förtagit den. Du är den starke, som böjer palmens stam såsom en rörstav. För vilken av våra fiender skola vi rädas, då din styrka skyddar oss?”

Nästa gång en karavan färdades genom öknen, sågo de resande, att den stora palmens: bladkrona vissnat.

Hur kan detta vara?» sade en resande. ”Denna palm skulle ju ej dö, förrän den sett en konung, som är större än Salomo.”

Törhända har den också sett honom”, svarade en annan av ökenfararna.

Läs hela Selma Lagerlöfs novell här

Josef, Maria och Jesusbarnet vid dadelpalmen i Egypten. Illustration ur ett medeltida engelskt verk 1327-1335:

Fragment av den här berättelse finns med i Koranens berättelse om Maria i sura 19. Där sägs det att Maria drog sig undan till en avskild plats, nedanför en dadelpalm, för att föda Jesus. Här är ett utdrag ur orientalisten K. V. Zetterstéens koranöversättning (1917):

Så vart hon havande och drog sig undan till ett avsides ställe, och födslovåndan tvang henne att taga sin tillflykt till palmens stam, och hon sade: ”O att jag fått dö förut och nu vore glömd och förgäten!” Då ropade det till henne nedifrån: ”Var ej bedrövad! Din Herre har låtit en bäck rinna nedanför dig. Skaka på palmens stam, så faller det mogna, färska dadlar ned över dig; ät och drick och var vid gott mod!

När man läser vidare i sura 19 framgår att Koranens författare blandat ihop Maria, Jesu mor, med Mirjam, Moses och Arons syster, som ska ha levt tusen år tidigare. Zetterstéen förklarar detta, och andra liknande misstag, med att Koranens författare aldrig studerat judarnas och de kristnas skrifter utan varit hänvisade till muntliga uppgifter. Han konstaterar att Muhammeds/Koranförfattarnas kännedom om kristendomen varit ”ganska ytlig” och inskränkt sig till detaljer som meddelats i Nya Testamentet och apokryfiska berättelser om Jesu liv. De kunde inte läsa skrifterna på originalspråken och några arabiska översättningar existerade inte.

Koranens berättelse om jungfru Maria, dadelpalmen och Jesu födelse är hämtad från kristna legender om Jesu liv, så som Matteus barndomsevangelium, men sannolikt också från andra legender med ännu äldre ursprung i grekisk och romersk mytologi, som nått Koranens författare i kristen form. I en grekisk myt lägrar Zeus, himlens härskare, den sköna Leto och gör henne havande. Orolig söker hon sig till ett avskilt ställe nedanför en dadelpalm där hon föder gudens barn, Apollo och Artemis. Det är inte svårt att se att kristna identifierade Maria med Leto och Jesus med Zeus son Apollo. Koranens berättelse om hur Maria föder Jesus nedanför en dadelpalm väldigt lik den antika berättelsen om hur Leto föder sina gudabarn.

Leto föder sina gudabarn nedanför trädet. Målning av italienaren Marcantonio Franceschini (1648-1729):

I Bibeln nämns dadelpalmen otaliga gånger. Profeten Hesekiel talar i vers 47:12 om träden, vars löv inte vissnar:

Och vid strömmen, på dess båda stränder, skola allahanda fruktträd växa upp, vilkas löv icke skola vissna, och vilkas frukt icke skall taga slut, utan var månad skola träden bara ny frukt, ty deras vatten kommer från helgedomen. Och deras frukter skola tjäna till föda och deras löv till läkedom.

Och i Hesekiels tempelsyn 41:25 är templets dörrar dekorerade med bilder av dadelträd:

Och på dem, på dörrarna till tempelsalen, funnos framställda keruber och palmer, likasom på väggarna; och på förhusets framsida, utantill, var ett trapphus av trä.

Och i Femte Mosebok låter Gud Moses se det utlovade landet:

Och Mose gick från Moabs hedar upp på berget Nebo, på toppen av Pisga, gent emot Jeriko. Och Herren lät honom se hela landet: Gilead ända till Dan, och hela Naftali och Efraims och Manasses land, och hela Juda land, ända till Västra havet, och Sydlandet och Jordanslätten, det är lågslätten vid Jeriko – Palmstaden – ända till Soar.

Jeriko, den muromgärdade staden som intogs av Josua, kallas Palmstaden.

Dadelpalmen var för forntidens israeliter en symbol för skönheten och dess namn, Tamar, användes också som kvinnonamn. I Första Mosebok, vers 38:6, berättas om Ers hustru: ”Och Juda tog åt Er, sin förstfödde, en hustru som hette Tamar”. Hennes första man dör, hennes andra också. Sedan lyckas Tamar, förklädd till en prostituerad, locka sin förre svärfar att göra henne med barn, och föder Judas tvillingsöner Peres och Sera. Peres blir sedan anfader åt kung David och därmed också åt Jesus, Davids son.

Tamar, förklädd till prostituerad, lockar sin förre svärfar Juda att ligga med henne. Målning av fransmannen Horace Vernet (1789-1863):

 

I Andra Samuelsboken vers 13:1 berättas om Davids son Absaloms syster: ”Därefter tilldrog sig följande Davids son Absalom hade en skön syster som hette Tamar, och Davids son Amnon fattade kärlek till henne”. Tamar blir våldtagen av sin halvbror Amnon. Absalom får sedan tre söner och en dotter, som han kallar Tamar, förmodligen efter sin faster: ”Och åt Absalom föddes tre söner och en dotter, som fick namnet Tamar; hon var en skön kvinna”.

Det arabiska ordet tamr, som betyder dadel, har samma ursprung som det hebreiska ordet tamar, både kommer från protosemitiskan. Kvinnonamnet Tamar förekommer även i arabiskan vid sidan om en rad andra kvinnonamn som också betyder dadelpalm och dadel.

På den första söndagen i advent, kyrkoårets första dag, som i år inföll den 1 december, firar man i kyrkorna hur Jesus red in i Jerusalem på en åsna. Han hälsades av det jublande folket som höll palmkvistar i händerna. De ropade: ”Hosianna, Davids son, välsignad vare han som kommer i Herrens namn”. Folket lade ner sina mantlar, kvistar och löv på marken framför åsnans fötter. Adventspsalmen ”Bereden väg för Herran”, skriven av biskop Franzén år 1812, handlar om denna händelse:

Guds folk, för dig han träder,
en evig konung opp.
Strö palmer, bred ut kläder,
sjung ditt uppfyllda hopp.

Jesu intåg i Jerusalem. Man ser hur folk plockar kvistar från träd som ska föreställa dadelpalmer. Målning av italienaren Pietro Lorenzetti (1306-1345):

Samma händelse firas också på palmsöndagen som inleder stilla veckan. I länder där det växer palmer tar kristna med sig palmkvistar till kyrkan. Man välsignar kvistarna och bär runt dem i processioner, samt sätter upp dem i hemmen som en slags amuletter. I Sverige hade vi under katolsk tid samma seder, men i stället för palmkvistar använde vi sälgkvistar. De finns kvar i påskpyntet.

Associationen till det heliga landet har sannolikt bidragit till att göra dadeln till en del av julgotterna. I Läsebok för folkskolans första upplaga från 1868, kapitlet ”Det heliga landet”, beskrivs trädet så här: ”den härliga dadelpalmen, bilden af välsignelse och trefnad”. Man kan i samma kapitel läsa om förfallet under islamiskt styre: ”Landet, der en gång Frälsaren vandrade omkring och hans apostlar först predikade evangelium, suckar under halfvilda Turkars herradöme”.

Klicka här för att gilla min sida på Facebook. Om du uppskattar det jag gör kan du donera genom att swisha till 0760078008 (Eddie)