Gästskribent Malin Kim: Svensk renässans: Vi måste hålla fast vid våra goda värderingar

Malin Kim, läkare från Västergötland, skriver om svenska värderingar. Vi behöver hålla fast vid de värden, den kultur som tidigare gjort oss framgångsrika. Sverige behöver bygga på det som gjort Sverige starkt. Ibland har problemet varit att i grunden goda värderingar inte har praktiserats med måtta. Ordning och reda är inte möjligt om man ger sig själv för mycket att hålla reda på.

Sverige har varit ett bra land. Den som bott i det moderna Sverige har haft goda möjligheter att leva ett friskt och lyckligt liv. Livsvillkoren har varit gynnsamma och Sverige har länge tillhört de länder där medborgarna skattat sin livskvalitet högst. Idag är det många som undrar om vi inte hamnat snett, om vi inte tappat bort något väsentligt, eller om vi inte helt enkelt har drivit vissa principer för långt. En svensk renässans bör också inbegripa en renässans för goda svenska värderingar. Vilka skulle dessa kunna vara?

I den svenska framgångssagan har kulturen haft en roll att spela. Kultur är, i antropologisk bemärkelse, det som utmärker människors sätt att leva. Det är därför inte möjligt att frikoppla ett land från dess kultur, dess mentalitet och dess värden. De senaste åren har jag ägnat mycket tankemöda åt att försöka förstå kulturens roll i Sveriges makalösa utveckling. Sökandet har rört sig i ett myller av omständigheter, där det varit svårt att urskilja vad som är krusningar på ytan och vad som är omvälvande svallvågor. Med tiden har ändå vissa normer, uppfattningar och värderingar framträtt som mer betydelsefulla än andra.

Först och främst har Sverige utvecklat en stark respekt för individen. Individen ses som en egen enhet, som uppbär både rättigheter och skyldigheter. Den enskilda personen tillåts göra egna livsval, men bär också ett ansvar för sina handlingar. Detta synsätt avviker kraftigt från länder som domineras av klankultur. I sådana kulturer betraktas den enskilde främst som en del av ett kollektiv och ska underordna sig kollektivets vilja. Vid en internationell betraktelse ser det ut som att klanbaserade samhällen har svårt att nå framgång – samhällen som betonar personen fungerar bättre. Det verkar finnas ett värde i att individen ges utrymme att utvecklas fritt, istället för att styras in i en roll i en samfälldhet.

Utöver detta har det i Sverige funnits en strävan efter ordning. Livet har organiserats för att skapa struktur och överblick. Dessa drag är så uttalade att man skulle kunna tala om en ordningskultur. Allt är förstås relativt – det finns mer utpräglade ordningskulturer än den svenska – men ur ett internationellt perspektiv måste man nog säga att ordning och reda har varit honnörsord i det svenska samhällsbygget. Traditionen med folkbokföring sträcker sig långt tillbaka, liksom registerhållningen. Denna ordningssträvan har också funnits på individnivå. Alla vet att man väntar på sin tur i en prydlig kö, att man inte ska skräpa ner och att det är viktigt att inte störa. Likaså är alla överens om att tider bör passas.

Ett annat karakteristiskt drag är tillit. Ingen annanstans i världen är tilliten gentemot både samhället och andra människor så hög som i skandinaviska länder. Det gör att samhället behöver en mindre komplex organisation med färre kontrollfunktioner. Samtidigt är det viktigt att inse att en förutsättning för tillitskulturen är ärlighet. Hur skulle vi kunnat utveckla tillit utan känsla för ömsesidiga skyldigheter? Ett annat uttryck för detta är att Sverige i internationella jämförelser har låg grad av korruption. Den svenska kulturen har således ett
ovanligt starkt drag av hederlighet, vilket är nära kopplat till tanken om att man ska göra rätt för sig. Vi har kunnat bygga ett starkt samhälle med ett välutvecklat välfärdssystem tack vare att människor avstått från att överutnyttja det.

Det är också värt att uppmärksamma att det i Sverige har funnits en respekt för vetenskap och rationalitet. Politiken har karakteriserats av pragmatism, kunskapsinsamling och planering, snarare än av hastiga beslut och omvälvande grepp. Det har således funnits en tanke om att samhällets organisation ska bygga på förnuft. En aspekt av detta är att samhällslivet kommit att utmärkas av sekulära värderingar, istället för att baseras på religiösa eller traditionella föreställningar. Det har lett till en mental flexibilitet som låtit moderna humanistiska principer få genomslag och minimerat risken för att föråldrade synsätt levt kvar.

Vår syn på våld, konflikter, hämnd och starka känsloyttringar har också varit viktig. Svenskarnas uppträdande präglas av känslomässig återhållsamhet. Aggressivitet ses inte som ett tecken på styrka, utan som ett utryck för bristande mognad. En konsekvens är att motsättningar helst hanteras sansat och behärskat. Styrkedemonstrationer blir inte mottagna med beundran, utan väcker avståndstagande. Förhandling och samförstånd är viktigare än självhävdelse.

Ytterligare en bidragande orsak till Sveriges framsteg är strävan efter att skapa utveckling och välmående. Det har funnits en samlande idé om att samhället ska ge individen goda förutsättningar att skapa sig ett lyckligt och produktivt liv. I grunden handlar detta om ett jämställt synsätt, där samhällshierarkin är förhållandevis platt. Det kommer även till uttryck i att kvinnor ses som kapabla på ett sätt som är ovanligt i stora delar av världen. Svenskarna har därför inte i samma utsträckning begränsats av sociala barriärer och diskriminerande lagar.

Slutligen kan vi konstatera att samtidigt som ovanstående värden har varit karakteristiska, så har de präglats av en anda av måttfullhet. Begreppet lagom har svävat över Sverige och förhindrat att principer dragits ut in absurdum. Det har funnits en medvetenhet om att vägarna kantas av diken, att allt har en gräns och att för mycket av det goda blir dåligt.

Det finns förstås en anledning till att jag lägger så mycket möda på att försöka identifiera och beskriva de värderingar, tankar och attityder som bidragit till vårt samhälles framsteg. Det främsta skälet är att jag upplever dem som hotade. På flera av de ovanstående punkterna kan vi nu märka en förändring, som gör att Sverige börjat halka av sin lyckosamma bana. En del av denna värderingsförskjutning är importerad genom migrationen. Inom landets gränser finns nu enklaver där normer som ligger långt ifrån svensk rättsuppfattning råder, samtidigt som växande grupper värderar religiösa principer högre än sekulära lagar. Men en stor del av problemen handlar också om att svenskarna blivit den egna kulturens fiender. Sverige har blivit grogrund för idéer som angriper de värden som byggt landet starkt. Postmodernistiska strömningar urholkar respekten för kunskap, så att förnuft och analys ersätts av tyckanden och känslosvall. Beslut fattas utifrån ett högtflygande önsketänkande, snarare än utifrån pragmatism och planering. I vissa fall har våra värderingar, paradoxalt nog, gått förlorade genom att gå för långt. Måttfullheten är borta. Individens rättigheter betonas så starkt att skyldigheterna förbises. Godhetens och tillitens ideal drivs till sin spets, så att problem som kräver krafttag bemöts med smekningar. Våra politiker springer allt mer vilse i dumsnällismens land, medan svenskarna tittar på med lika dumsnälla ögon.

Nu är vi många som längtar efter lite ordning och reda, efter vett, sans, struktur och ett pålitligt samhällsmaskineri. Något av det viktigaste vi behöver göra för att finna vägen tillbaka är att återerövra de värderingar och beteendemönster som utgjort Sveriges styrka. Vi måste erkänna att Sverige skapat något gott och söka rötterna till detta goda. Det svenska samhället har byggt på principer som måste försvaras för att kunna fortleva. Låt oss därför fortsätta fundera över vad som format Sverige till Sverige och vilket land vi vill lämna över till kommande generationer. Lämna gärna synpunkter på diskussionen ovan, så att vi bättre kan förstå den kultur som tjänat oss så väl.

Malin Kim är född 1975 och arbetar som läkare. Hon är bosatt på den västgötska landsbygden, där hon odlar både blommor och ett intresse för kulturhistoria. Sedan 2017 driver hon bloggen Kulturminnet, vars syfte är att väcka intresse för det svenska kulturarvet och skapa förståelse för de värderingar som format vårt samhälle.

74 reaktioner på ”Gästskribent Malin Kim: Svensk renässans: Vi måste hålla fast vid våra goda värderingar

 1. Jan Andersson skriver:

  Svenskar är pragmatiska och lär också ha någon slags rekord i innovativt tänkande, genom att vi har flera (flest) patent per capita än någon annan nation.

  Gillad av 1 person

  • Stefan Sewall skriver:

   Sveriges bästa egenskap är att vi varit ett utpräglat ingenjörsland. Det är svenska tekniker och ingenjörer som skapat välståndet som sossarna kunnat håva in skatter från och fördela.

   Gillad av 9 personer

  • Eva Egri skriver:

   Mycket klokt och bra skrivet. Men vad händer när återhållsamma och konflikträdda svenskar bländas med aggressiva araber? Tyvärr- att de tar över helt, för svenskar backar och finner sig i.

   Gillad av 6 personer

   • Jari Norvanto skriver:

    Jo jo, visst visst, men svensken retirerar ju med värdighet: slokande min, hängande huvud och harmset knuten näve i fickan. Ve den som i sitt tillbakadragande är vresig, ty rasiststämpeln följer svennebanan likt Damokles svärd. Nä vet ni vad, fika?

    Gillad av 2 personer

   • karlgunnareriksson skriver:

    Hur ska man kunna ha respekt för en svensk individ som kränker mig som svenskfödd eller som svensk medborgare. Jag som svensk / svenskfödd har blivit kränkt i olika sammanhang av svenska inhemska medborgare. Jag har även blivit kränkt av utländsk medborgare som av olika anledningar velat kränka mig på min arbetsplats . Att kränka djupt ( det finns olika grader ) typ. karaktärsdöd finns det domstolar att ge stöd för . Ja , om man orkar att processa !

    Gilla

 2. Christer L skriver:

  Kulturen finns ju aldrig som sådan. Den växer på naturens träd, som en inympad gren. De blomster som i denna krönika förevisas som en prunkande bukett är beroende på helt andra ting, och om detta erinrar krönikören också mot slutet. Den här moderna svenska ympen kan inte hävda sig själv. I sin låt oss då kalla det naivitet har den svenska kulturen sökt just de högljudda och aggressiva till hjälp – ty, om man kan göra sig vän med sådana behöver man välan inte oroa sig. Inom Sverige har dessa högljudda och aggressiva utgjorts av den yttersta vänstern, som kulturen sökte sig till.

  Men då detta inte räckte fann man en yttersta höger, som listig som en orm ringlade in i landet under förtäckta former, och som nu visar sig, hotande och vred. Så är det som det sägs, att någon närde en orm vid sitt bröst. Allas vår moder Svea.

  Gillad av 2 personer

  • Stefan Sewall skriver:

   Christer L skrev plötsligt om yttersta höger utan sammanhang. Vilken höger? Det är däremot vänstern som smugit sig in överallt i all kultur och all media, och där dominerar Sverige totalt, från och med Palme och 68-maffian, som tog över media- och kulturjobb, och det blir vår undergång. Någon höger av betydelse finns inte i Sverige. Själv avskyr jag vänstern men står inte alls särskilt långt till höger på en internationell och långtidsperspektivt jämförd skala. Extremhöger det är kapitalistöverklass på 1800-talet som vill låta kolgruvearbetarbarn krypande arbeta ihjäl sig under 14 timmars pass 7 dagar i veckan för svältlön medan de själva dricker champagne medan barnarbetarna dör i lungsot och brist på dagsljus. Extremhöger är de som mumsar på hummer och kaviar inne på restaurang medan flickan med svavelstickorna fryser ihjäl utanför. Extremögern är Londons 1800-tals rikaste som inte unnar Oliver Twist en skopa tunn soppa till, trots att han är hungrig. Ingen extremhöger finns i Sverige.
   Om det är NMR du menar så finns de knappt. Har absolut inget inflytande. Bara som spöke i media. Svenska moderater står inte långt från de förnuftigare av sossarna vad gäller skatter och fördelning. SD är närmast gammelsossar med viss borgerlig modifiering. De vill ha ett tryggt folkhem.

   Gillad av 9 personer

   • Christer L skriver:

    Stefan Sewall, tack för dina synpunkter. Jag skrev ”yttersta högern”, inte om något högerparti utan om den ytterlighet som islam innebär, som är en diametral motsats till den svenska vänstern – är såväl andlig som ytterligt konservativ. De extrema motsatserna mötas, däri ligger poängen. Sedan kan jag medge att formuleringen kräver en eftertanke och möjligen en aning god vilja. Tänk ordet tokvänster.

    Gilla

   • Hovs_klipphällar skriver:

    Stefan Sewall — Mycket bra. Någon extremhöger hittar jag som sagt inte, annat än i tokvänsterns fantasier. Nej, vad som har förstört Sverige är att vi har låtit oss toppridas och manipuleras av en fåtalig men välorganiserad politisk sekt med ursprung i 68-vänstern!

    En mental smitta som vi tydligen saknat motståndskraft mot. Våra fiender har smart utnyttjat svenskarnas tillitsfullhet MOT oss, och under sken av att värna de fattiga släppt lös vad de kallar ”mångkultur”, dvs en utplåning av vår egen hävdvunna kultur.

    https://sv.wikipedia.org/wiki/Den_l%C3%A5nga_marschen_genom_institutionerna

    ”…en långsiktig strategi för att skapa förutsättningarna för revolution: att störta samhället genom att infiltrera viktiga samhällsinstitutioner.”

    Detta har nyvänstern lyckats med mycket effektivt, genom att i synnerhet överta makten i massmedia (SVT!) och högskolevärlden.

    Därmed kunde de effektivt manipulera opinionen, och gradvis vänja folk vid alltmera absurda och destruktiva åsikter — som tex. att det är bra för Sverige att årligen importera över 100 000 migranter från främst MENA-området.

    Gillad av 3 personer

   • Holodomor skriver:

    Är det inte en smula motsägelsefullt för partier som slugt prånglat igenom en svensk ratificering av självmordsdokumentet ”Global Compact” som är juridiskt bindande och som de facto förvandlar alla etniska svenskar till andra klassens medborgare att på fullt allvar tala om en ”svensk renässans”?Är det inte bara inbilsk okunnighet utan även svårartat hyckleri?

    Gilla

  • Jan Molin skriver:

   @Christet L: Förlåt, men jag förstår inte vem du liknar vid en orm: yttersta högern? Menar du inte invandrarna när du talar om ormen? Förklara gärna för mig som ej begriper din liknelse!?

   Gilla

  • olle reimers skriver:

   För att förstå vad som är ”vänster ” respektive ”höger” så måste man undersöka vad som förenar respektive riktning.

   ”Vänster” är kollektivism medan ”höger ” är individualism. Utifrån detta så kan man sedan se i vilken mån fascism, kommunism, nazism och islam har något gemensamt som gör att man kan identifiera dem som den ena eller andra riktningen.

   Den yttersta konsekvensen av kollektivism är totalitarism: vi kan också kalla det kontrollerad anarki. Inom det totalitära fängelset kan allt hända.

   Individualism kan inte förenas med något av ovanstående. Islam kan inte vara ”höger”. Inte heller några av de andra ”ismerna”.

   Gilla

 3. JL skriver:

  Väl formulerat

  Tänk att partiledare för Sveriges största partier inte förstår ett uns av detta.

  Barbariet och midsommarafton var väl de berömda orden. Ungefär lika intelligent att hävda att blindtarmen det enda unika för homo sapiens.

  Gillad av 4 personer

  • Holodomor skriver:

   Esaias Tegnér:”All bildning står på ofri grund till slutet/blott barbariet var en gång fosterländskt”-strofer ur en dikt av Tegnér deklamerad av Johan Olof Wallin vid Svenska Akademiens 50-års jubileum 1836.Med tanke på Fredriks flacka bildningshorisont som mera är en lantlig provinsiell kamrers var det nog någon i Fredriks bekantskapskrets som gjorde Fredrik uppmärksam på just dessa strofer..Fredrik har dock missuppfattat alltihop ,eftersom Tegnérs tanke-som Sture Allén mycket riktigt påpekat -var att värdefulla nationella kulturer som den svenska,romerska eller grekiska så småningom assimilerar värdefulla kulturella insikter och gör dem till sina egna.

   Gillad av 1 person

 4. Humvee46 skriver:

  Är värderingar som att plocka svamp? Kim skriver hela tiden ”Sverige” som om värderingarna ploppat upp ur jorden. Var står de nerskrivna? Hur skall du överföra dem över generationerna?

  Kim skriver ingenstans vad jag kunde se om kristendomen trots att vi så uppenbart agerar som kristna, inget annat. Så om man tror att värderingarna kommit ur svensk jord så frågar man sig hur det blev så att Sverige har rört sig motsatt dessa värderingar i svampkorgen mycket länge. Man skulle lika gärna skriva precis samma som ovan men med pk-perspektiv och det hade kommit mycket närmare hur Sverige faktiskt är idag, och definitivt hur Sverige styrs.

  Kim verkar tro att rensar hon bara ut de pk-istiska flugsvamparna på toppen så kommer fina ätliga svenska svampar fram undertill. Hur skall det gå till? En kanon av svenska värderingar kanske? En samlingsvolym. Kanske en.. bibel?

  Förståelsen av religion och kristendomen är svårt sargad av det förhärskande vänstertänket och en naiv tro på upplysningen. Det är ju helt basalt att huvudsyftet med religion är att hålla ihop en kultur, man kan säga att religion uppfanns för syftet.

  Religion är konstruktivt och beskyddar en kultur, socialism och pk-ism och liberalism är destruktiva parasitiska ideologier som bygger på att det finns något att parasitera på. Det ankommer på de som talar om vår kultur utan att nämna kristendomen att finna en ny fungerande konstruktiv och sammanhållande mekanism som kan överföras mellan generationerna.

  Gillad av 9 personer

  • Jan Andersson skriver:

   Vi hade i folkskolan och realskolan ett ämne som hette Kristendom med i alla fall ett par timmar i veckan. Det var inte särskilt kul, men man förstod att det fanns en tydlig koppling mellan medborgaransvaret och Tio Guds bud. I realskolan hade vi dessutom femton minuter morgonbön varannan morgon (aulan rymde inte alla elever samtidigt) med orgelspel och en kort betraktelse. Uteblev man fick man en anmärkning och kanske sänkt sedebetyg, morgonbönen var på fullt allvar.

   Nog tycker jag att också att kristnandet av Sverige är en mycket intressant historia att studera med många dramatiska och färgstarka ingredienser. Varför inte kyrkan själv är intresserad av att förmedla detta är ytterst märkligt. Hasse Alfredssons ”Ringaren” från 1962 är exakt lika aktuell idag, 57 år senare. Kyrkan har blivit ett dåligt skämt som får hänga kvar i statens armar så länge biskoparna säger sig vara marxister. Varför röstar vi fortfarande i kyrkofullmäktigeval när kyrkan frigjordes från Staten år 2000?

   Gilla

  • olle reimers skriver:

   Värderingar kommer ur vad vi anser vara viktigt.

   Svenska värderingar kommer ur myllan. Våra levnadsomständigheter styr ytterst.

   Vi är ett landsbygdsfolk och har byggt upp liknande värderingar som andra landsbygdsfolk i världen.

   Nu drivs Sverige i urban riktning. Landsbygdsvärderingarna rensas ut, men det sker inte på en eftermiddag. Eftersom det delvis sker med tvångsmetoder är befolkningen motvillig.

   Landsbygdsbefolkning är svårstyrd. En totalitär rörelse föredrar urbana omständigheter.

   Det är detta det till slut handlar om. Kontrollera och låta sig kontrolleras.

   Gillad av 1 person

   • Humvee47 skriver:

    Som en risbonde i Kina? På denna punkt tar du fel. Min poäng är just att utan en bibel, kristendomen och tio guds bud så är vi oskrivna blad, den ena idén om hur msn skall leva än inte bättre än den andra vilket vi på ett tragikomiskt sätt nu ser när folk på allvar föreslår pedofili, nekrofili och kannibalism. Något måste hålla ihop en kultur, det är ju det kristendomen var till för. Det är ju så uppenbart att utan en kulturell kärna som folk kan förmedla så blir vi offer för politikerna och de värsta av de värsta.

    Gillad av 1 person

 5. Fre. Östman skriver:

  Ja, Malin. Om bara… Då skulle allt vara bra. Om bara…

  Du ser inte totalitarismen, för den finns antagligen inom dig. Befria ditt sinne! Se tyranniet! Det idylliska samhälle för tjugofem, femtio eller sjuttiofem år sedan som du förefaller beskriva är precis det samhälle som förde oss hit genom obönhörlig sociologisk-politisk logik! Vi skall inte titta efter det som var bra i det gamla samhället, utan efter det som var dåligt — dåligt i den bemärkelsen att det förde oss hit där vi är nu. Det räcker inte att gå tillbaka till en tidigare situation, utan vi måste hitta de växlar som då ställdes åt fel håll och ställa dem rätt. Det är felen vi skall söka i det förgångna, inte det goda och sköna. Det kan vi taga för givet.

  Gillad av 14 personer

  • p kohlin skriver:

   Marx uppfinning klasskampen blev den avgörande grunden för samhällsutvecklingen i Sverige. Folket splittrades succesivt i tid och folket började tro att samhälle och stat är identiska. Där är vi nu. 1989 tog uppfinningen slut och ersattes av andra offergrupper att av staten men också delar av samhället såsom intellektuella/journalister m fl att satsa på.

   Gilla

 6. Dandersan skriver:

  Bra beskrivning av de Svenska värderingarna.
  Som Svensk är jag bedrövad när dessa värderingar utmanas.
  När vår statsminister inte respekterar SD och deras väljare så blir jag bedrövad.
  När media trummar ut klimatet som en av våra ödesfrågor så reser sim mitt rationella jag och knyter näven i fickan.
  När Svenska medier går i samma fällor som USAs demokrater och häcklar USAs preident för allt han gör eller undviker att göra, senast bomba Iran, förstår jag inte vart våra gemensamma värderingar tagit vägen.
  Ödmjukt meddelat endast på detta sätt!

  Gillad av 2 personer

  • Stefan Sewall skriver:

   ”När Svenska medier går i samma fällor som USAs demokrater och häcklar USAs president för allt han gör eller undviker att göra, senast bomba Iran, förstår jag inte vart våra gemensamma värderingar tagit vägen.”

   Nej visst. Vart har hederligheten tagit vägen? Den som fanns i DN och SVD och Göteborgs Handels och Sjöfartstidning en gång. Om Trump bombar Iran, vilket kanske bör undvikas, så blir det ett ramaskri förstås. Om han inte svarar militärt så kritiseras han för att vara svag. Om han träffar little rocketman så är han svag och låter sig luras, men om han inte gör det och inte försöker nå någon sorts försoning och upptinade relationer så riskerar han krig och blir hatad för det.
   Det finns ingen ärlig och hederlig diskussion utan bara pajkastning, och så var det inte förr. Under Cubakrisen 1962 var det nog mer balans i tongångarna. På den tiden var Sverige sig självt och hade inte insjuknat. Palme hade ännu inte börjat påverka media och debatt med sin hätska retorik och studenterna som skulle bråka -68 hade inte kommit igång ännu, utan Sveriges politik och media styrdes av folk som insåg hur bra västvärlden var jämfört Tredje riket och Stalinsovjet och Kommunistkina och andra diktaturer här och var. Väst var vår räddare och beskyddare och det förstod den generationens politiker och mediafolk att uppskatta. Berlinmurens byggande -61 blev t.ex. en handfast påminnelse om att väst är vår hemvist.
   Ho Chi Minhs beslut 1959 att anfalla Sydvietnam startade Vietnamkrig 2 och blev upphovet till studntvänsterns hycklerirevolt -68 och följande kroniska mediaimpregnering.

   Gillad av 2 personer

   • Palle9 skriver:

    Stefan Sewall: Tack för utmärkt kommentar, stämmer helt med min bild av utvecklingen i landet. Vrångbilden av Vietnam-kriget var den första stora framgången , som vänstervridna journalister lyckades få genomslag för.
    Vill också instämma i Humvee46-kommentaren om att de flesta av de goda värderingar som krönikören beskriver har kristet ursprung. Det räcker med att studera potentaterna i svenska kyrkans ledning idag för att få en bild av förfallet på det området. Dock ska tilläggas att det finns många kristna länder där sådana egenskaper som tilliten mellan människor inte kan jämföras med hur vi hade det tidigare, så kristendomen är inte hela förklaringen.
    En hoppfull signal var dock den nyligen presenterade YouGov-undersökningen om människors tilltro till den gängse propagandabilden av mänskligt orsakad global uppvärmning – det visade sig att svenska folket var bland de, som hade lägst tilltro till denna ”förklaring” – detta trots den massiva propagandan i vårt land. Förhoppningsvis drar fler den rätta slutsatsen mer generellt och röstar mot etablissemanget i högre utsträckning framöver. Mp ut ur riksdagen vore en bra början som en ren sanitetsåtgärd.

    Gilla

  • Christer E skriver:

   Nu måste ju inte alla respektera just SD, men Sveriges statsminister måste respektera alla riksdagspartier och också dess väljare (annars vore han ju inte hela Sveriges statsminister).

   Trump har verkligen målat in sig i ett helt eget hörn. Notorisk lögnare som han är, kommer ingen att lita på vad han än säger om ursprunget till bombningarna av de saudiska oljekällorna. Än mindre få med sig några länder i en gemensam ”åtgärd” mot Iran.

   Klimatfrågan (dvs uppvärmningen av planeten) är viktig, men Jorden går ju på inget sätt under om medeltemperaturen skulle öka med 2-3 grader eller mer. Det kan bli problem om vattenförsörjningen minskar och låglänta områden översvämmas, men absolut ingen undergång.

   Vietnam-kriget (eller ”krigen” om man inkluderar Frankrikes krig i Indokina) är komplext, men Lyndon Johnsons domino-teori kan avfärdas som felaktig.

   Gilla

  • Jan Molin skriver:

   @Dandersan: Svenska medier går inte i några fällor! Det de gör är fullständigt medvetet! Redan efter S och Palmes beslut om Sveriges mångkultur 1975 så tog journalister ställning mangrant! 90% av Sveriges journalister förråder sitt land sedan dess i sin dagliga gärning, så de kan uppenbart kallas för quislingar. Det är inte konstigt att journalister är den yrkesgrupp som har sämst anseende av alla!
   Jag tror att ska sjupartierna med sina stödjare i statsmedia lyckas att bibehålla makten framgent, så är de tvungna att på något sätt införa en totalitär regim. Eftersom de har mycket få militärer att ”skicka” och vars chef, dvs ÖB, dansar fram i HBTQ-tåget, så förstår man vad de duger till! Hittills har deras överlägsna propagandakanaler SVT, SR och TV4 räckt till, eftersom svenskarna har varit och fortfarande är mycket lätta att lura.

   Gillad av 1 person

 7. Östrahult skriver:

  Ärligt talat känns det som att man kan mycket av det som skrivs på DGS men här har vi något som känns fräscht och för saken framåt. Det som slår mig är att de egenskaper som lyfts fram i stort sett saknas bland ledande personer i vårt samhälle. Man försökte ge en negativ bild av en amerikansk presidentkandidat, ”skulle Du våga köpa en begagnad bil av….?”.
  Om man är ute efter att köpa bostad, begbil eller liknande idag så bör man räkna med att säljaren inte är att lita på. Det säger en del om Sverige.

  Gillad av 1 person

 8. Aha skriver:

  Mycket bra genomgång av Sveriges kulturella hörnstenar som varit under kraftig attack under lång tid. Högprioriterad läsning för etablissemanget som måste släppa sin faiblesse för postmodernism och identitetspolitik. Att släppa den aparta vänsterliberalismen som huserar dessa tokigheter och slå in på den gamla goda är ett måste. Bort med flumskolan, bara riktig asyl framöver, in med bovarna i fängelse, ära de äldre sköra, bort med låtsasjobben, fram med det personliga ansvaret, slut med att göda korrupta u-lands regimer och allt annat förglömt.
  Man får dock gå tillbaka till tiden före 1975 när artikelförfattaren föddes. Den nya problematiska eran inleddes med -68 rörelsen och Palme.

  På den vägen är och på den vägen är det också när det gäller Sveriges fallande förmåga mot jämförbara länder.

  Gillad av 1 person

 9. Björn skriver:

  Det mycket märkliga är, att ALLA människor JAG umgås och diskuterar med, har SAMMA syn på vad som gått snett i Sverige, men uppenbarligen fortsätter många av dessa lik förbannat att RÖSTA på de partier som orsakat katastrofen….

  Gillad av 4 personer

  • Stefan Sewall skriver:

   -Ja det är brunsmetningen och tabubeläggningen av SD som fungerat. I Danmark har folk vågat rösta på Dansk folkeparti och i Norge på Fremstegspartiet. Våra grannar har inte blivit lika hjärntvättade. Deras media kankse inte är lika dogmatisk i sin folkuppfostran och skrämselpropaganda.

   Gillad av 1 person

   • Jari Norvanto skriver:

    Befolkningsutbytet då danskarna respektive norrmännen beräknas bli minoriteter i eget land, sker något årtionde senare än svenskarnas minoritetsvardande i Sverige. Oaktat eventuella dynamiska effekter som vit exil, inbördeskrig, anarki som kan komplicera kalkylen. Kontentan är iallafall att befolkningarna byts ut med nuvarande politik i Norden, men olika snabbt i de olika länderna.

    Gillad av 1 person

   • Jan Andersson skriver:

    Danmark, Norge och Finland kommer att fyllas med svenskar i sådana mängder att invandrarna söderifrån i dessa länder alltid kommer att förbli i minoritet. Dessutom flyttar dessa hellre över till Sverige då, till sina bröder och systrar.

    Men när det inte finns några svenskar kvar som kan betala gästerna för deras uppehälle så kommer gästerna att söka sig tillbaka till sina sydliga hemländer igen. Och då kan svenskarna flytta tillbaka igen!

    En episk sannsaga, ännu ej nedtecknad.

    Gillad av 1 person

  • uppstigersolen skriver:

   Björn, du umgås nog med ungefär samma personer som jag träffar. De som röstar på SD. Det är de personer du inte umgås med som röstar på de andra. De som röstar på de andra är så vämjeliga så de går inte att umgås med. Tänk dig att få höra om vad Greta gjort eller vilken fantastisk somalier de mött. Nej dessa går inte att umgås med.

   Gillad av 2 personer

 10. Lars Strömberg skriver:

  Nu är det nog även så, att förändringen till det sämre inte alls enbart beror på att det kommit hit mycket människor med annan mentalitet än den som rådde i Sverige för, säg, fyrtio-femtio år sedan. Det vi ser om kriminalitet, segregation med mera, kan förvisso förklaras med inflyttningens konsekvenser. Men, det har definitivt skett andra, MYCKET stora negativa saker, som inte kan förklaras med invandring. Många människor är idag EXTREMT ”röriga”. Det ska gå fort. Det ska ske massor av olika saker samtidigt. Man tar sig inte tid att fundera. Man följer ”John”. Man går på känsla. Blicken är ständigt riktad ner i en liten mojäng handflatan. Man kollar i mojängen av andras aktiviteter och berättar om vad man själv gör. Likes-konsumtionen har ersatt chokladkakan. Eller har blivit ett veritabelt knark.
  I detta virrvarr av massinformation, distraktion, ickefokus och ickedjup, uppstår massor av fel och misstag. Dessa misstag leder till mängder av akutkorrigeringar, kommunikation, kostnader och tidsspillan. Allt detta skall alltså hanteras SAMTIDIGT som det ovan beskrivna virrvarret fortfarande pågår. Förr eller senare kommer då Kreti Pletinen i mental självresonans (totalt kaos och mental blockering). ALL vederbörandes energi åtgår till att hantera (överleva) resonansen. INGEN energi blir då över för produktiva bidrag till omgivningen.
  Självklart bidrar även sajter som denna till uppsplittringen av människorna. Dock på en lite annan nivå än Facebook, men likafullt. Sammanfattningsvis:
  Du kan ha fullt upp. Men en stor del av detta ”fullt upp” består i att rätta till fel. Det vill säga, att ta hand om konsekvenserna av ogenomtänkta beslut och/eller slarvig kommunikation.
  Det är åtminstone tur att det går fort att göra fel. Då har man ju förhoppningsvis tid över att ta hand om konsekvenserna…

  Gilla

 11. uppstigersolen skriver:

  Joanna Lumley, engelsk skådespelare, gör resor av lite annorlunda slag. Nu har hon åkt Sidenvägen, från Venedig och österut. Hon gör nedslag mitt i vadsomhelst. Senaste avsnittet besökte hon Georgien. Ett stolt land som varit ockuperat av Sovjet men nu reser sig igen. Folket verkar oerhört stolta över sin kultur, värnar den och vill att den unga generationen ska föra den vidare. Man kan ju kalla också detta för indoktrinering. Men, som jag uppfattade det av ett positivt slag. Hur gör PK-folket i Sverige? Kastar allt svenskt på sophögen. Nu ska det vara Pride, HBTQ, skam av alla de slag, ja allt som en normalsvensk inte är särdeles förtjust i. Varför står inte majoriteten emot?

  Gillad av 1 person

  • Stefan Sewall skriver:

   Ja. Den lokala kulturstoltheten är påfallande i alla möjliga länder där det görs resereportage. Man ser återkommande stolta representanter för sina respektive kulturer som framhåller det bästa hos sin särart och beskriver hur de bevarar och slår vakt om sina lokala traditioner.
   En serie om Japan genom årstiderna gick på National Geographic. Överallt stolta japaner som tar vara på sina förfäders traditionella hantverkstraditioner och byggnadmetoder osv. Alla lika stolta och med självklar respekt för sin ursprungliga kultur. Alla värnar om sin historia utom vi.

   Gillad av 2 personer

  • Jari Norvanto skriver:

   ”Varför står inte majoriteten emot?”

   Det vore ‘rasistiskt’. Hellre att nationen går under, än att en riskerar rasiststämpeln som hänger likt damoklessvärdet över hövvet. Kungstanken är konsensus, även om kungen är naken och tanken är crazy.

   Gillad av 2 personer

 12. Rikard skriver:

  Hej.

  Finns det verkligen svenska värderingar?

  Låt mig demonstrera det fråge-påståendet:

  Skall barn få indoktrineras i islam från späd ålder, omskäras och påtvingas horklut samt gå i muslimsk skola i Sverige? (Jag säger nej, men så anser jag att muslimer inte har rätt att vistas i Sverige alls, men nu är det inte mina värderingar det handlar om utan ”svenska”.)

  Skall barn få indoktrineras i kristendom från späd ålder, döpas och påtvingas kläder enligt kristen sedesamhet, samt gå i kristen skola i Sverige?

  Skall barn få indoktrineras i judendom från späd ålder, omskäras och påtvingas kippa/schal samt gå i judisk skola i Sverige?

  Som svensk är du indoktrinerad till att tänka att om den ene får, så måste alla få, och om en inte får så skall ingen få. Nyanslöst, minst sagt.

  Vad är svaret (-en) enligt svenska värderingar, Malin Kim?

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare
  PS Är du fortfarande medlem i MED? Man bör, om man är partiansluten, ange det. Du skrev häromåret en bra text om yttrandefrihet på MED-bloggen, när SVT försökte knäcka Fredrik Antonsson (f.d. Tokmoderaten). DS

  Gillad av 6 personer

 13. Lars Bernhoff skriver:

  En imponerande sammanfattning av det som jag aldrig tidigare läst sammanställt på en plats. I dag finns det en ytterst oklar bild av vad Sverige är, dvs dess kärna. Här finns äntligen de grundläggande värdena tydliggjorda. Det är något vi kan känna är styrkan i det som byggts upp. Samtidigt så är det värderingar och kultur som behöver tillämpas varje dag.
  Den generella utvecklingen och immigrationen har gått för snabbt, våra kärnvärden har inte kunnat bevakas och som Malin Kim känner jag att vi måste våga tillämpa det som är bra och inte släppa greppet för alla individer och grupper som överutnyttjar varje regel som oskrivet har byggt på en inneboende måttfullhet, solidaritet och tillit. Det gamla kommer inte tillbaka, det behöver anpassas inte överges som det verkar att för många driver utan tillräckligt motstånd.

  En utmanande sammanfattning av den kloka Malin Kim är
  ”Våra politiker springer alltmer vilse i dumsnällismens förlovade land medan svenskarna tittar på med sina dumsnälla ögon”. Skrämmande sammanfattning men för mycket en bra iakttagelse för att kunna vifta bort den. Dags att vakna upp och kämpa för de värden som borde få vara viktiga även i framtiden.

  Gilla

 14. fabricerad skriver:

  Orsaken till dagens situation är ju den enorma konformitet som har kommit att råda i Sverige. Att hela flocken springer åt samma håll när pojken ropar varg är oerhört fördelaktigt för de styrande. Och de svenska värderingarna känns lite suspekta för en skåning som jag själv. Våra förfäder var danska med andra värderingar. Påverkar de oss än idag? Är det därför SD är så stora här nere? Är lagom inte lika rotat i den skånska myllan som i den svenska?

  Gillad av 1 person

 15. Göran Holmström skriver:

  Måste erkänna att jag gillade texten mycket.
  Och Malin du har helt rätt o din tankar.
  Tyvärr utnyttjar dom styrande svenskens godhet för att driva sina egna onda agendor.
  Samarbetet och familjens värde har socialdemokraterna effektivt dödat,
  genom att gå bakom ryggen på oss alla.
  Tyvärr är svensken mentalt kastrerad av systemet, mello ,bingolotto och alla tyckare anställda av staten pekar med hela handen.
  Personligen så fattar jag inte hur ni alla bara sväljer och tiger.
  I mig kokar det och skriker efter hämnd,
  Jag är ursinnig, och vansinnigt besviken på våra ledare.
  Att jag inte går överstyr beror mest på att tanken på att sitta i fängelse och inte kunna gå i skogen, får mig att låta bli.
  Men varför kan vi inte ena oss, och vinna demokratiskt?
  Jag fattar inte det, hur mycket värre behöver det bli?

  Gillad av 8 personer

  • Christer L skriver:

   ”Men varför kan vi inte ena oss, och vinna demokratiskt?”

   Just det! Vi svenskar är demokrater, vårt land är en demokrati. Och allt vi behöver enas om är att vi inte är nöjda med resultatet av den bedrivna politiken och säga ifrån. Vi ska inte som politiska amatörer behöva begripa hur allt ska gå till, men när politiker ställer löften, som om de goda konsekvenserna av invandringen eller nyttan med u-hjälpen eller förändringen av skolan osv. etc. så kan vi se resultaten. Och avsätta politikerna. Haken är att vi är förtroendefulla, det måste man vara som demokrat. De politiker och inte minst media som nu svikit vårt förtroende är värre brottslingar än de gäng man nu samlas för att ”ta krafttag” emot.

   Gillad av 2 personer

  • Christer L skriver:

   ”Men varför kan vi inte ena oss, och vinna demokratiskt?”

   Just det! Vi svenskar är demokrater, vårt land är en demokrati. Och allt vi behöver enas om är att vi inte är nöjda med resultatet av den bedrivna politiken och säga ifrån. Vi ska inte som politiska amatörer behöva begripa hur allt ska gå till, men när politiker ställer löften, som om de goda konsekvenserna av invandringen, eller nyttan ned u-hjälpen eller förändringen av skolan eller polisorganisationen osv. etc. så kan vi senare se resultaten – under förutsättning att media rapporterar istället för att mörka och blanda bort korten. Då kan vi underkänna och avsätta politikerna, vilket är själva poängen med demokrati. Haken är att vi är förtroendefulla, det måste man vara som demokrat. De politiker och journalister som nu svikit vårt förtroende är överordnat värre för landet än den ”gängbrottslighet” som man nu samlas för att ”ta krafttag” emot.

   Gilla

 16. Gerd Ahrgren skriver:

  Instämmer helt i din sammanställning över värderingar, som gjort Sverige framgångsrikt och tryggt! Kulturen är ingen inympad gren, den är en del av vårt individuella styrsystem. Säkert har kristendomen bidragit, kanske mest till tilliten. För övrigt har våra framgångar inom teknik, vetenskap, musik m m skapats genom framgångsrika individer, som fått möjlighet att utvecklas och vi har varit stolta över våra framgångar.

  Tror de socioekonomiska faktorerna dök upp på 70-talet som förklaring till kriminalitet. Då blev det synd om förövarna och brottsoffren blev oviktiga. Kravet på eget ansvar för sina handlingar och bestraffning av avvikande beteenden kom långsamt att avta.

  Under det senaste årtiondet har postmodernismen och irrationell snällhet förmörkat vårt sunda förnuft och förmåga till att fatta långsiktigt effektiva beslut.
  Bra att vi har sociala medier, där man kan sprida förnuft, fakta och rationalitet!

  Gillad av 1 person

  • Jan Molin skriver:

   @Gerd, det räcker med en kort kommentar avseende orsaken till förfallet: Palme och hans unga sosseföljare! Och ett naivt svenskt folk som fått sin skolning i sossarnas enhetsskola anno 1948! Själv klarade jag mig beroende på att det tog tid framåt 70-talet innan enhetsskolan genomfördes, helt. Sandviken var lite långsamma i att avskaffa läroverket efter folkskolan. Möjligen låg Sandvik AB, dåvarande Sandvikens Jernverk bakom bromsandet. De kanske värnade kunnandet!

   Gilla

 17. MartinA skriver:

  En läkare som ej erkänner att evolutionen gjort människor i olika delar av världen helt annorlunda. Hela artikeln går ut på någon sorts magisk jord teori. För övrigt så är Svenskar inte ett principfolk. Det är en markant skillnad när man rör sig i den ”anglosaxiska” kulturen intellektuellt, den håller principer högt, Svenskar gör det inte. Så även det ogillade jag med artikeln, att den försöker hävda att det var någon sorts principer som gjorde ”Sverige” framgångsrikt, i artikelns vilda flykt från biologi och folk.

  Nej, Sverige kan ej återupprättas. Och nej, vi Svenskar har ingen som helst nytta av de värderingar och beteenden som vi kunde njuta av när vi var ett homogent land. I dagens Sverige finns inget vi. I dagens Sverige är det inte längre kampen mot naturen som är centralt. Det är kampen mot andra vi och kampen för att hålla ihop som grupp som är väsentligt. Artikeln uppmanar Svenskar att spela en fotbollsmatch och passa till båda lagen. Men struntar i att andra kulturer är extremt noga med att bara passa inom laget. Så om artikeln får gehör för sina ideer så blir det enda resultatet att skada och förvirra oss Svenskar ännu mer.

  Gillad av 5 personer

  • MartinA skriver:

   Alltså, jag ber artikelförfattaren att studera våra nya landsmäns kulturer. Dessa kulturer har rafinerats under tusentals år i en kulturell miljö som nu är vår. DE vet hur man ska leva i det som Sverige har blivit. Vi gör det inte. VI måste förändras. Ledsen om mitt tonfall var hårt men det är frustrerande att läsa sånt här som för mig framstår som ren verklighetsflykt.

   Gillad av 5 personer

  • MartinA skriver:

   Kollat runt litet och det verkar som författaren gör en stor kulturell gärning. Kulturminnet och Allmogen dyker upp när jag söker. Det är enormt mycket viktigare än vilket intellektuellt argument som helst. Hatten av från mig.

   Gillad av 5 personer

 18. Holodomor 1,2 och 3=16,5 miljoner systematiskt ihjälsvultna ukrainare. skriver:

  Det där om ”svensk renässans” är bara en distraktionsmanöver som några kallhamrade och durkdrivna genomfalska manipulatörer knutna till det helt komprometterade och sliskigt nedsolkade Moderata partiet ”kör”just nu för att fånga upp marginalväljare.Ingen tror längre på deras bisarra frasmakeri.”Vi kör den grejen ett tag sedan kan vi köra på som vanligt”, säger insiders i det helt skamlösa Moderat-partiet som har flest antal Soros-soldater i sin förbrytararmé av mutkolvar och psykopatologiska lögnare.Hur kan någon – i synnerhet vanliga etniska svenskar-längre ha något som helst förtroende för den armé av helt samvetslösa frasmakare och mutkolvar som dels har medverkat till hemlighållandet av ”the Global-compacts” verkliga innebörd,dels har varit de främsta pådrivarna då det gäller ett snabbt undertecknande av detta juridiskt bindande självmordsavtal gällande folkspillran de etniska svenskarna?Och chefen för den moderata mutkolvsarmén – är han inte nu i skrivande stund hånfullt gabflabbande åt de korkade svenskarna- inte just nu i Tel-Aviv tillsammans med de andra helt skamlösa svenska poltiska ”con-artists” celebrerande en ökänd pervers minglare?Jodå.Svensk renässans?Dra mig på en liten vagn.

  Gillad av 7 personer

 19. C de Longueville skriver:

  De värderingar, tänkesätt och sedvänjor, som du beskriver och som har varit kännetecknande för detta lands människor sedan urminnes tider är sorgligt nog borta för evigt, Malin.
  De har under decennier sakta malts ner och smulats sönder.
  Den sanslösa migrationspolitiken åstadkom den slutliga förintelsen av dessa.

  Grunden för bevarandet av ett lands kulturarv är ingenting annat än dess utbildningssystem.
  Sverige har dock en skola, som sedan länge är kapad av vänsterstollar.
  I denna finns ingen som helst kontakt med den svenska kulturens historia.
  Dess utspottade produkter har inte minsta hum om varför världen inte alltid varit vad den är i dag.
  Det är dessa gödkycklingar, som nu tagit de politiska posterna i besittning, som befolkar universiteten, som regerar på kultur- och ledarsidor och inte minst på rikets etermedia.

  I Sverige av idag styr postmodernisterna och dessa skyr inte bara kultur utan även historia, särskilt svensk sådan.
  De lider dessutom av en ideologiskt betingad bildningsfientlighet och ett därtill hörande kunskapsförakt.
  Typer, som med en öronbedövande propaganda och ett mördande nyspråk uppfostrat och dresserat ett helt folk till att bejaka multikulturens ”välsignelser”.
  Ett malignt band av faktaresistenta ”godhets”robotar.

  Systemkollapsen och integrationsfiaskot är sedan länge här, men dårvänstern fortsätter likväl, att vråla för full hals, om det underbara med obegränsad folkimport.
  Det enda, som hjälpligt kan begränsa skadorna hos det stackars plågade riket är massrepatriering av ”kulturberikare”, kombinerat med närmast hermetiskt förseglade gränser.

  Gillad av 3 personer

 20. Lars Strömberg skriver:

  Det talas ju väldigt mycket om vänster och höger här på sajten. En tydlig vi-och-dom-baserad grundinställning, där man själv, såklart tillhör den grupp som har rätt. (Aldrig den grupp som har fel.)
  Ska vi tala om vänster och höger, så vill jag säga att jag tycker att det är VÄLDIGT VÄNSTER att fokusera på grupperingar överhuvudtaget, och ÄN MER VÄNSTER att skylla problem på sin omgivning. Detta alldeles OAVSETT hur höger man än anser sig själv vara.

  Gilla

  • Rikard skriver:

   Hej.

   Fel. Olika politiska, religiösa och idémässiga inriktningar eller skolor gör olika slags gruppindelningar utifrån sina respektive definitioner och parametrar. Det är helt enkelt omöjligt att inte göra det, oavsett -ism eller lära.

   (Till och med om du skapar en idéskola vars hela idé är att inkludera alla kommer du att använda en grupp-mot-gruppindelning i de som är med frivilligt och de som inte är det.)

   Eller du menar att Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Ryssland, Italien och Österrike-Ungern var vänsterstyrda ca 1913?

   Politik mäts f.ö. inte med linjal – politik skall beskrivas och bedömas utifrån vad den man omtalar kallar sig själv, vad den gör, gjort eller vill göra, och de faktiska konsekvenser detta medfört. Det är inget under att politiker och yrkeslögnare använder den felaktiga vänster/höger-tudelningen; den gör det enkelt att utpeka allt man inte gillar som Den Andre, utan att behöva gå in på sakfrågor, då detta snabbt demonstrerar att de flesta skillnaderna är semantiska.

   Eller ännu enklare: bryr sig grisen om ifall du håller kniven i höger eller vänster hand?

   Kamratliga hälsningar,
   Rikard, fd lärare

   Gilla

 21. Jonas Bohman skriver:

  Jättebra och självklart skrivit. Den skulle bara publicerats i någon av dom stora morgontidningarna för att nå en bredare allmänhet. Stort tack för att detta vattenhål/lägereld finns att samlas kring.

  Gilla

  • Jari Norvanto skriver:

   Nja, låt hellre ”en bredare allmänhet” fortsätta migrationen till ‘alternativa medier’, till vilka det inte finns något egentligt alternativ.

   Gilla

 22. Jari Norvanto skriver:

  Undrar om artikelförfattaren har några tankar om mångkulturella stater, islamiseringen av Västerlandet, befolkningsutbytet och politikens möjligheter…

  Etniska, religiösa konflikter som rotat sig, inte nått en upplösning genom en entydig segrare, sjuder av latent eller överhängande våld som bara väntar på att explodera av minsta antändande gnista. Segregation och separatism är naturliga anspassningar till påtvingad multikulti. En stat som måste lägga mer och mer kraft för att härbärgera inre motsättningar och friktion. En omöjlig ekvation. Totalitarism är en möjlig respons från makthavare, för att försöka satisfiera en omöjlig ekvation. Segregation och separatism är konkreta anpassningar, olika punkter i balkaniseringen, parallellsamhällenas uppkomst.

  Gillad av 1 person

 23. Arthur skriver:

  Sverige är inte fritt från korruption bara för att vi inte kan muta lapplisa. Svensk korruption går ut på att förse sig och de sina med allmänna medel eller att med tvång förse sig med andras. Ingen konsument skulle frivilligt betala för en hbtq-certifiering eller betala för att få ritningarna till sitt hus underkända av en avundnsjuk kommunaltjänsteman eller för en skogsvårdsplan eller för att registrera en jämställdhetsplan eller för de kommunala djurskyddsnämnderna.

  Mycken offentlig verksamhet finns bara för att försörja de som rattar systemet. Varje krona till jämställdhetsmyndigheten är korruption liksom biståndspolitiken liksom allt som börjar med klimat- och det mesta av de gigantiska belopp som går till migration, vilket kan vara anledning till att sådant ställts utanför demokratisk kontroll.

  Gillad av 3 personer

 24. Att stöpa männskor skriver:

  Bra text -ett tillägg.

  Att ständigt försvara den egna kulturens existensberättigande, med ett intellektuella medel, finner jag själv förödmjukande. Vilka andra kulturer tvingas ständigt till detta spektakel? När jag var barn smälte vi ljusstumpar i en större gryta. Ljusen kom i olika kulörer och storlekar. Och av den smälta stearinmassan stöpte vi nya ljus.

  Livet själv stöps alltid som ljus i en uppsmält massa. Veken har några tunna lager tedan när vi föds. Genom hela livet doppas vi sedan dagligen i massan . Och ljuset blir efterhand tjockare. Det viktigaste lagren är alltid de innersta. Där barndomen bäddas in. Och inget av lagren försvinner vid nya dopp. Skikten byggs bara på.

  Om ljusstöpning i en svensk miljö blir svenska. I en aboriginsk miljö blir de aboriginska. Idag stöps något annorlunda ljus än under svenskt 1800-tal. Och i ett rent 50-tal. Likväl blir resultatet svenskt. I mer särskiljande enklaver i Sverige finns annorlunda stearinmassor, som naturligtvis påverkar resultatet. Med doppas görs det ändå. Minst en gång om dagen, även där.

  Alla människor uppbär därför kultur inom sig. Kultur socialiseras man in i. Den utvecklas och byggs på efter hand, vartefter man lever. Ingen blir därför kulturlös. Hur man sedan väljer att klassificerar de olika ljusen är något helt annat. Och faller utanför denna text.

  Gillad av 1 person

 25. Eskilstuna skriver:

  En utmarkt beskrivning av ett land som fanns en gang i tiden.Mina foraldrar laste inte ytterdorren i borjan av 50-talet. ”Behovs inte, ingen gar in och stjal.”

  Forfallet mot ett renodlat gangstersamhalle tog fart efter ar 2000. Idag ar aven regeringen emot det egna folket. Nu aterstar bara en sak for svenskar — att salja hus och emmigrera. Stackars de svenskar som inte har resurser att lamna.

  Eskilstuna

  Gillad av 1 person

 26. T. skriver:

  Oj, så bra. Jag känner mig träffad som svensk. Så väl skrivet. Jag är 72. Utan foto ser jag ut som du beskriver. Stolt, men också kritisk mot mig själv. Min dotter,39, tycker att Gubbarna är fööör svenska och lite trista. Men som du säger, nästan alla vill ha det som i Sverige. Tryggt, jämlikt och IKEA-aktigt. Tack söta, jag är sån

  Gilla

 27. christer jacobsson skriver:

  Stefan löfven citat ”Sverige nog har varit naiva” och det är vi ännu.Korruptionen finns där men politiker och journalister i samma båt så syns den inte och då finns den inte.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.