Bitte Assarmo intervjuar: Elsa Widding: Katastrofprognoserna om klimatet är kraftigt överdrivna

Bitte Assarmo

Bitte Assarmo

När hon försökte stoppa Nuonaffären – statens största och sämsta affär genom tiderna – blev hon känd som Sveriges bråkigaste kvinna. Nu ger hon sig in i klimatfrågan. Det Goda Samhället intervjuar Elsa Widding, som strävar efter en klimatdebatt baserad på saklighet och vetenskap istället för alarmism och känslor.

– Klimatfrågan har utvecklats till en mångmiljardindustri. De alarmistiska budskapen som framförs av media är kraftigt vilseledande mot både beslutsfattare och allmänhet. Det har gått så långt att frågan knappt tål att debatteras, skriver hon i förordet till sin nyutkomna bok Klimatkarusellen – vilka frågor kan besvaras?

Elsa Widding är civilingenjör från Chalmers i Göteborg och har arbetat i energibranschen under 25 år, bland annat för tre av de fyra största energibolagen i Norden. Då hon arbetade på Näringsdepartementet blev hon känd som Sveriges bråkigaste kvinna – hon försökte nämligen stoppa Nuon-affären, statens största och sämsta affär genom tiderna. Idag arbetar Elsa i sitt eget konsultbolag Elsa Widding AB.

Boken kom till för att hon helt enkelt bestämde sig för att ta reda på mer än det som kommer fram i den alarmism som tagit över klimatfrågan. Under ett drygt år har hon på heltid fördjupat sig i frågan och i boken delar hon med sig av sina egna reflektioner parallellt med de kunskaper hon tillgodogjort sig. Men syftet med boken är inte att påtvinga någon sin uppfattning, eller väcka aversion mot klimatlarmen, utan att utmana med sina egna frågor och i mesta möjliga mån mana fram en debatt där klimatfrågan nyanseras till något annat än den katastrof som målas upp idag.

– Det är klart vi har en global uppvärmning i någon mån, men det är faktiskt en öppen fråga hur omfattande den är och hur allvarliga konsekvenser den kan få. Den viktigaste och största frågan vi måste ställa oss är istället om denna förändring verkligen är utan motstycke ur ett historiskt perspektiv och om den drivs av oss människor eller inte? Påverkar vi människor klimatet mycket, lite eller helt obetydligt? Hur stor är egentligen klimatkänsligheten som ju styr hur bråttom det är att ställa om samhället? Och är det ens en nackdel för världen om det blir något varmare? Koldioxidhypotesen lades fram redan 1816 men är fortfarande inte mer än just en hypotes, förklarar hon.

Innan vi lägger enorma skatteresurser på klimatomställning måste vi också besvara frågan hur mycket temperaturen kan komma att förändras om vi når fossilfrihet i jämförelse med hur mycket högre temperaturen kommer att vara om vi fortsätter med samma utsläppsnivå alternativt ökar densamma. Först då får vi en känsla för vad klimatåtgärderna är värda. Det räcker inte med att man slänger sig med X antal ton koldioxid hit eller dit, förklarar Elsa Widding och fortsätter:

– Innan jag låter klimatmålen påverka min familjs vardag vill jag naturligtvis veta om alla dessa åtgärder för att ställa om samhället till en enormt hög kostnad faktiskt dämpar temperaturutvecklingen. Handlar det om en hundradels grad eller kanske en tusendels grad vid seklets slut? Varför ska vi annars sluta att äta kött och sluta flyga om det inte leder till någonting som ens går att mäta? Vad är det som ska bli så märkbart mycket bättre? Vi vill alla göra rätt och vara ansvarstagande individer men hur mycket ska egentligen symbolpolitiken få kosta och hur utbredd måste exempelvis energifattigdomen i Sverige få bli i framtiden innan någon lyfter få ögonbrynen? Har det inte redan gått alldeles för långt med de till synes helt verkningslösa klimatåtgärderna?

Visst finns det regionala värmerekord men också många rekord på den kalla sidan, fortsätter hon. Det är modellerna, s k General Circulation Models som i vissa scenarios larmar om en temperaturökning på några grader, inte verkligheten! Observationer genom satelliter visar snarare på en mycket stabil temperaturutveckling sedan 1998.

– Dessutom har vetenskapen sett allt fler bevis på en variation i det naturliga klimatet som modellerna inte kan reproducera. Den här naturliga variationen förklarar till en stor del den globala uppvärmningen som observerats sedan 1850. Växthuseffektens del av klimatförändringen som setts senaste seklet är därmed kraftigt överdriven och katastrofprognoserna är allt annat än realistiska, förklarar Elsa Widding.

För att klimatmodellerna ska vara trovärdiga måste de kunna tillämpas på data från tidigare tidsperioder. I verkligheten har dessa modeller varken kunnat förklara uppvärmningen under 30-talet, avkylningen 1940-1975 eller pausen i uppvärmning mellan åren 1997 och 2016.

– Klimatmodellerna ger oss inget svar och korrelationen mellan fossil koldioxid, temperatur och havsnivåhöjning är svag. Havsnivåhöjningen har i snitt ökat med 2-4 mm, linjärt under senaste 150 åren.

Detta är inte förvånande, menar hon, eftersom planetens temperatur bestäms av en multimatris där inverkan av de flesta parametrar är okända. Och simuleringsmodellerna av klimatet kan inte återskapa den naturliga variation av klimatet som observerats.

– Framför allt klarar de inte av att återskapa de varma perioderna under de senaste 10 000 åren. Dessa har återkommit ungefär vart 1000 år och inkluderar även den varma perioden under medeltiden, den varma romerska tiden, järnåldern och bronsåldern. Dessa föregående perioder har varit mycket varmare än idag, trots att CO2 var mycket lägre än idag, medan de korrelerar bra med de tusenåriga cyklerna av solens aktivitet. Dessa faktum är inte med i klimatmodellerna, berättar hon.

Utöver analys av iskärnor från Grönland och Antarktis kan man även gå tillbaka ganska lång tid bara med det som finns i historieböckerna och hitta material som beskriver hur klimatet har varierat.

– Den uppvärmande trenden (med vissa avbrott) börjar egentligen redan i slutet av 1600-talet eller början av 1700-talet, det vill säga mer än hundra år innan det som definieras som slutet på lilla istiden och långt innan ökad användning av fossila bränslen. Mycket av det som beskrivs som klimatkris idag ser ju inte det minsta konstigt ut. Oron för framtiden är en konsekvens av modellerna. Men visst! Det går alltid att hitta regionala värmerekord som journalister kan skriva om. Synd bara att man inte intresserar sig lika mycket för världens köldrekord som också duggar tätt och tycks bli alltmer frekventa.

Även om det är sant att CO2 är en växthusgas, är ökningen av dennas effekt på klimatet, extremt osäker. FN:s klimatpanel IPCC räknar med att en fördubbling av CO2 i atmosfären, från ca 300 ppm till 600 ppm, skulle kunna öka medeltemperaturen på jorden från ett minimum på 1,5 grad C till max 4,5 grader C.

Denna osäkerhet är enorm. Och hur som helst pekar många nya studier som baserats på experimentell data mot att CO2s påverkan på klimatet är märkbart mycket lägre än de estimat som IPCCs modeller utmätt. Det är alltså inte vetenskapligt realistiskt att lägga ansvaret för jordens uppvärmning sedan förra seklet på människan som står för under 10 procent av omsättningen av koldioxid i atmosfären.

För att få bättre svar på våra frågor om klimatet krävs såväl fler och bättre observationer och fortsatt utveckling av modeller över klimatsystemet, förklarar hon:

– Utan mätningar kan vi i slutändan inte säga någonting, men genom mätningar får vi möjlighet att testa våra teorier, som då kan antingen avfärdas eller fortsätta vara de bästa förklaringarna till det som händer. Med fortsatta och utvecklade temperaturmätningar och jämförelser med modeller kommer vi att få bättre kunskap om klimatet.

Vetenskap är alltså inte sanningen, utan snarare en metod för att få kunskap om saker och ting, förtydligar hon:

– Man gör observationer och man bygger teorier kring de observationer man gör. En teori blir sedan vetenskaplig om man kan ange ett sätt att testa den och teorin klarar testet. Har man kommit fram till något bör man också kunna visa hur andra ska göra för att få samma resultat.

Elsa Widding poängterar att vetenskapen är sökande och ständigt ifrågasättande. Det är ett sådant förhållningssätt som är det mest effektiva för att nå så bra kunskap om vår omvärld som möjligt. Vetenskapens ståndpunkt förändras över tid men diskussionen måste få finnas där hela tiden, säger hon. Men när det gäller just klimatfrågan tillåts idag ingen diskussion.

– Det finns ett mycket tydligt konsensusbegrepp som baserar sig på att underblåsa rädsla snarare än föra en fruktbar debatt. Vi uppmanas att vara rädda. Och det är mycket oroväckande, eftersom rädda människor har mycket svårare att ifrågasätta.

Konsensusbegreppet har blivit ett meddelande till allmänheten att det inte är nödvändigt att försöka förstå och sätta sig in i sakfrågan och förstå vetenskapen, menar hon, eftersom andra redan har förstått, tolkat och förmedlat sanningen till dem.

– Detta är en allvarlig utveckling, inte minst när alarmister på ytterkanten försöker att förmedla att jorden håller på att gå under om vi inte vidtar tillräckliga åtgärder här och nu, säger hon och poängterar att det är viktigt att förstå världen utifrån bästa möjliga empirisk forskning. En realitetsorientering är absolut nödvändig för att fatta förnuftiga beslut och göra rätt politiska prioriteringar.

De som ifrågasätter, eller invänder det allra minsta, mot larmrapporterna om klimatet blir kallad klimatförnekare. Och det spelar ingen roll om invändningarna kommer från en insatt forskare – när det gäller klimatet har både socionomer och så kallade klimatpsykologer tolkningsföreträde, trots att de har sämre kunskaper om ämnet.

– Klimatförnekare är ett ord som används främst av dem som inte är insatta i klimatproblematiken. Det riktas mot dem vars argument man inte kan bemöta då man helt saknar kunskap att samtala om klimatet och hur det förhåller sig. Istället dödar man varje diskussion med att slänga ur sig ordet klimatförnekare, så är man klar där och slipper diskutera sakfrågan vidare, säger Elsa Widding.

Ett mer relevant ord för att beskriva dem som ställer sig kritiska till larmen om en förestående klimatkris skulle i så fall kunna vara klimathotsskeptiker, dvs man är skeptisk till att ett hot föreligger, tycker hon och tillägger:

– Ordet förnekare bör inte användas i klimatsammanhang annat än möjligen för att beskriva dem som förnekar klimathistorien och hävdar att det aldrig har varit varmare än idag.

Jag frågar henne om Greta Thunberg, som just är den kanske största symbolen just för klimatet. Men Elsa Widding menar att Greta Thunberg är en symbol för något helt annat.

– Hon är vuxenvärldens förlängda arm, en lobbyist helt utan koppling till vetenskap. Dessutom är hon inte insatt i sakfrågan även om hon säkert har lärt sig några användbara fraser utantill. Jag ser det som omöjligt för en person som inte ens gått klart skolan att sätta sig in i de här komplexa frågorna. Hon agerar på vuxenvärldens oro, tar klimatkrisen som en given förutsättning och agerar utifrån det. Greta skulle kunna göra mycket gott om hon bara fick jobba med rätt fråga. Avfallsfrågan till exempel. Tänk om hon istället fick driva på stängningen av världens 50 största soptippar.

– Vi ska aldrig ladda våra barn med klimatångest! Även om det hade varit det nödläge som många tycks tro så ska vi vuxna låta bli att projicera vår rädsla på barnen. Det är vårt, de vuxnas, ansvar att ta tag i den här frågan. Om barn och unga inte har någon framtidstro, utan tror att det är kört, så hämmar det ansvarstagandet för framtiden. Hela välfärdssystemet kommer ju att kollapsa om vi får en generation som inte känner någon framtidsoptimism, säger hon med eftertryck.

Och hon tycker det är särskilt tydligt just i Sverige.

– När jag var i USA för en tid sedan upplevde jag att det fanns en optimism och en hunger på framtiden hos den unga generationen. Här bromsar vi oss själva. Klimatångest, ungar som slutat gå i skolan – det är ju inte klokt, har vi inte nog med riktiga problem?

Därför planerar Elsa Widding nu för att rikta sin nästa bok just till barn och ungdomar.

– Jag vill göra den enkel och lättfattlig, så att barn kan ta till sig. Det är ju de som ska lösa framtidsproblematiken, de ska lära sig, inte hålla på med nån pseudovetenskap. Och så måste de ju lära sina hysteriska vuxna att ta det här med klimatet på ett vettigare sätt, menar hon.

Politikernas hållning i klimatfrågan imponerar inte, och hon har inte särskilt stort förtroende för dem.

– Är man jätteorolig för klimatfrågan och tar de här larmen som en sanning, då har man inte satt sig in i frågan. Då finns det bara två alternativ. Antingen förstår politikerna att larmen är överdrivna, men vill samla röster och håller fast vid klimatalarmisternas bild för att de tror det går hem hos väljarna. Eller så är de helt enkelt korkade. Ingendera inger något större förtroende.

Kanske är klimatfrågan den ideala fråga som går att driva stenhårt politiskt utan att någonsin behöva stå till svars för den skada man genom sin okunskap om klimatet alternativ sina maktambitioner lyckas åstadkomma, avslutar Elsa Widding.

Elsa Widdings bok finns att köpa här

90 reaktioner på ”Bitte Assarmo intervjuar: Elsa Widding: Katastrofprognoserna om klimatet är kraftigt överdrivna

 1. Tomas skriver:

  Undrar om Elsa blir inbjuden av påven, får världsledare att flyga in, ta lyxbåten till Stockholm, föreslås till Nobels fredspris? Troligen inte, hon kan för mycket, har passerat bäst före datum, har för litet nätverk, har ingen morsa som tar sig ton, får inte politiker att sjunga/dansa till ABBA, säljer inga lösnummer av MSM och värst av allt kanske inte är certifierad av Regeringsunderlaget.

  Gillad av 15 personer

  • Paula T skriver:

   Bra skrivet!

   Och bra intervju!

   OT, men skulle gärna läsa en intervju med Luai Ahmed på det goda samhället. Tycker han är en ny intressant debattör i Sverige. Från Jemen.

   Gillad av 1 person

 2. Tritonen skriver:

  Klimatalarmismen tenderar att bli en gökunge, som förminskar och tränger undan andra, värre framtidsscenarior. Jag tänker på fortskridande överutnyttjande av begränsade naturtillgångar och stress till kollapsens rand av ekoproduktionstjänster. Roten till nästan alla framtida problem menar jag är den lavinartade befolkningstillväxten, som bland mycket annat skapar svårbemästrade flyktingströmmar, inte minst i vår del av världen.

  Gillad av 8 personer

  • ulrkar skriver:

   Mycket intressant intervju och välskriven artikel.
   Man kan fundera på varför alla som är djupt insatta den här frågan sammanfattar klimatfrågan på liknande sätt och i och med det aldrig får figurera i Public Service eller MSM globalt. Det finns fördjupade kunskaper i denna fråga, men politiker har sedan 1970 med Palme i spetsen uppgett att jorden går under om tio år.

   Gillad av 7 personer

   • Elisabeth G skriver:

    ”…jorden går under om tio år.”

    Jomen, och häromdagen var prins Charles av England ute och babblade om att jorden går under om 18 månader. Han får ju t.o.m. Greta att framstå som balanserad….

    Fast å andra sidan är det bra att perspektivet kortas ner så att folk kan komma ihåg vad som sades när de ser att jorden faktiskt inte gått under. Kanske bör vi säga att jorden går under om tre månader? Ellen en?

    Gillad av 9 personer

  • Tina skriver:

   Vi lever mitt i en pågående katastrof. Utrotningen av arterna. Människans hela historia är en fluglort i de 4 miljardernas år av evolution av alla de arter som samtliga är skapelsens krona på just sin gren av evolutionsträdet, som en biologilärare förklarade. Människan sitter inte högst upp, alla nu levande arter är högst upp i sin kvist av trädet. Men vi är den enda arten med en förödande muterad genuppsättning som förmår oss att förgöra allt annat levande, i tron att vi gör gott. Vaccin, plast, gruvindustri, fiske, kemikalier, ianspråktagande av allt land utom is och öknar.

   Tacka fasen för att jag som barn hade ångest för vad allt detta gör mot naturen, det var tydligt för 60 år sedan.
   Ett barn som idag inte har ångest för det, bör anses ha bristande intelligens, eller drag av psykopati.
   Tyvärr är det så klimatförändringarnas påverkan på människans ägodelar totalt kör över den långt viktigare frågan om klimatets och överbefolkningens påverkan på habitat för de andra arterna. Det borde det skrivas fler böcker om!

   Gillad av 1 person

   • Stefan Eriksson skriver:

    Tina, hör Ni själv hur illa det låter: ”Ett barn som inte har ångest för (miljöförstörning, klimatpåverkan tror jag Ni menar), bör anses ha bristande intelligens, eller drag av psykopati”.

    Jag tycker Ni skall söka hjälp för denna bistra människosyn, och se de ansträngningar som gjorts sedan 60 år sedan.

    Gillad av 1 person

 3. svenne skriver:

  ”Klimatförnekare är ett ord som används främst av dem som inte är insatta i klimatproblematiken. Det riktas mot dem vars argument man inte kan bemöta då man helt saknar kunskap att samtala om klimatet och hur det förhåller sig”.

  Här borde SVT kunna göra en insats genom att bjuda in kunniga experter på området – som t.ex. Lennart Bengtsson och Nils-Axel Mörner – till ett program där sakfrågor angående klimat och havsnivåer diskuteras. I programmet bör även Johan Rockström och Pär Holmgren medverka.

  Givetvis kommer något sådant inte att ske därför att SVT underblåser Gretas larm om undergång och och uppmuntrar till klimatångest. En annan omöjlighet att ett sådant program skulle kunna genomföras som en krass, neutral, diskussion gällande sakfrågor orsakas ju av att det skulle ledas av någon av SVT:s programledare och chansen att hitta en neutral sådan får väl betraktas som mikroskopisk.

  Gillad av 14 personer

  • Claes-Göran Olsson skriver:

   ”Här borde SVT kunna göra en insats genom att bjuda in kunniga experter på området – som t.ex. Lennart Bengtsson och Nils-Axel Mörner – till ett program där sakfrågor angående klimat och havsnivåer diskuteras. I programmet bör även Johan Rockström och Pär Holmgren medverka.”

   En givande diskussion om till exempel havsnivåer kräver att deltagande personer har relevant kunskap på området. En diskussion som enbart handlar om att man kastar siffror på motdebattanten kan möjligen ha ett socialt underhållningsvärde, men tillför inget nytt kunnande till lyssnarna.

   Tag reda på var namn som Lars Bern, Nils-Axel Mörner och Elsa Widding först och utförligast har kommit till tals! Är det SVT, SR, TV4 eller är det SwebbTV.
   Att hoppas på SVT och SR som en relevant kunskapsförmedlare i klimatfrågor är mer än naivt och visar på allvarligt självskadebeteende.

   Gillad av 9 personer

   • Kent skriver:

    Är Jehovas Vittnen helt utkonkurerade som domedagssekte nu av klimatsekten.
    Jehovas Vittnen har predikat om jordens undergång så länge jag minns och flyttat fram datumet allt eftersom domedagen inte har infunnit sig.

    Gillad av 2 personer

   • Stefan Sewall skriver:

    ”Jehovas Vittnen har predikat om jordens undergång så länge jag minns…”

    -Ja och en annan kul domedagsprelat var Billy Graham som jag minns att jag hörde skräna i ren svensk radiokanal på engelska: ”The world will go under!!!” med kraft och styrka och stort allvar och upprördhet och simultantolken direkt med samma emfas och lika högljudd: ”Världen kommer att gå under!!” Roligt värre att höra tolken skrika papegoj-mässigt.
    Detta var ung. 1978.

    Gillad av 1 person

  • Stefan Sewall skriver:

   Ja, Svenne så är det.
   Media med SVT i spetsen är helt likriktad. Endast en åsikt eller tro får gälla. Det är som på medeltiden. När katolska kyrkan användes som redskap av kejsare och påve och kardinaler som alla var på samma sida då kyrka var politik, och kättare förföljdes.
   Jorden var platt, basta!
   Tvivlare brändes på bål.
   Nu är vi tillbaka i samma likriktning pga mediamonopolet. TV4 är enda icke statliga kanal med nyheter och samhällsreportage i Sverige, och de är livrädda för att gå emot strömmen och värdegrunden. Övriga privata kanaler kör endast underhållning och bidrar inte till någon politisk diskussion.
   Alltså finns inga motvikter till ensidigheten.

   Tänk om media (SVT, SR, TV4) skulle börja ifrågasätta gällande hegemoni, dvs göra sitt jobb med att granska och undersöka och gå medborgarnas ärenden. Tänk om de skulle uppfatta sitt uppdrag som svenskarnas talesmän och fundera över om och hur makthavares agerande och rådande samhällsutveckling är i folkets intresse eller mot vårt folks – majoriteten, medelklassens, skattebetalarnas intressen.
   Tänk om redaktörer och journalister skulle börja fråga sig vad vanligt folk vill, och intressera sig för att belysa problem som är viktiga för oss vanliga skattebetalare ur vår synvinkel.
   Tänk om de skulle börja ifrågasätta dogmerna och driva en förutsättningslös diskussion.

   Kärnkraftsfrågan var liknande på 70-talet. Kärnkraft var av ondo. TV-reportage och debatter gick ut på att kärnkraft var farlig och hemsk. Vänsterns åsikt dominerade totalt.
   Klimatdebatten liknar kärnkraftsdebatten då. Man fick bara ha en åsikt. Samma sorts människor härskar i media nu som då. Inga uppkäftiga Trump-typer i SVT eller TV4 inte. Inga burdusa motvalls käringar. Inga motsägande röster. Endast aktivistsympatisörer på vänster sida. Samma visa hela tiden. Nu ännu mer dogmatisk och närmast religiös.

   Jag upprepar även: I klimatdiskussioner borde den varma medeltiden/vikingatiden förklaras. Varför var det så varmt för 1000 år sedan och sedan så kallt på 1600 talet? Varför har det varit flertaliga istider med uppvärmning däremellan?

   Gillad av 7 personer

   • Stefan Sewall skriver:

    Fel åsikt och/eller fel tro är ond såsom år 1350. 1492 tog sig Columbus en segeltur av ren uppkäftighet för att visa att jorden inte var platt och sedan blev jorden rund även i kardinalernas hjärnor.

    Gillad av 3 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Ingen lärd människa trodde på medeltiden att jorden var platt. Hur skulle solen kunna kretsa runt en platt jord?

    Kättarförföljelserna var en god sak vars avsaknad satt oss i den pekära situation — styrda som vi är av just kättare (socialister) — vi befinner oss i. Men förföljelsen av oliktänkande är ett fenomen som framför allt hör den senare delen av reformationen, sextonhundratalet, till. Då brändes häxor, då mördades oppositionella. Inte på medeltiden.

    Gillad av 3 personer

   • Rikard skriver:

    Hej.

    Hur är det med kunskaperna i kristendomens historia, Östman?

    Korståget mot katarerna var inte direkt småpotatis. Inte heller var det efter Reformationen; tvärtom är det detta korståg som lägger grunden för inkvisitionen (den episkopala respektive den påvliga).

    Utropandet av kättare, förföljelser och om möjligt utrotande av de som kättare utpekade grupperna eller individerna har pågått ända sedan första kyrkomötet i Nicaea.

    Det finns fler exempel.

    Kamratliga hälsningar,
    Rikard, fd lärare

    Gillad av 2 personer

   • Stefan Sewall skriver:

    F:Ö: Stämmer att det var senare (också). En som blev bränd på bål var Giordani Bruno som blev uppeldad år 1600 för att ha argumenterat för att jorden kretsade runt solen, dvs Kopernicus heliocentriska bild. Gallileo satt ju i husarrest resten av livet efter att ha blivit dömd av påven för samma sak men det var på 1600-talet.
    Jag har minnesbilder från barndomen av jordskive- och jordhjulföreställningar från medeltiden med illustrerande teckningar som kyrkan dvs de bildade på den tiden. Jag vill minnas att jag i skolan hörde om att jorden hade varit platt enl. kyrkan fram till Columbus och Magellan.
    Läste som barn en dramatiserad bok om Columbus resa 1492. Besättningen var osäker på om de skulle komma fram till skivans kant och falla ut i en oändlig avgrund eller inte. Columbus ville bevisa att man kunde segla varvet runt, och han trodde att de hade kommit runt och hamnat i Indien när de steg i land på en Karibisk ö. Han döpte öarna felaktigt till Västindien. Det är därför de heter så alltsedan dess.
    Andra som blev rökta för sin tro var katharerna som hade fel tro på 1100-1300 talen och dödades med stor frenesi av kyrkan i Frankrike bl.a. på 1200 och början av 1300-talen. Jag har varit och besett en av fästningarna i deras sista tillflyktsorter i Minerve, Minervois i Aude i Sydfrankrike.

    Gilla

   • Lars-Olof Svensson skriver:

    Om Columbus: Läs Rosa Silvas bok Portugal e o segredo do Columbo (kom ut 2016,årets bok i historia enligt Huffington Post). Finns även på engelska på Amazon. Columbos var inte den vi trott (bla bevisat genom DNA-tester) och han visste att västerut bortom Azorerna låg en kontinent som inte var Indien. Portugiserna hade redan varit i Kanada 1477.

    Gilla

  • Billy Jacquet skriver:

   En galen värld med galna människor som har slutat att diskutera tänka.MSM håller i taktpinnen utan kunskap i tron att de vet bäst nu när de har makten över politiken och agendan kommer de att köra på tills att allt går åt pipan.

   Gillad av 2 personer

 4. Stefan Eriksson skriver:

  Ursula von der Leyen ”köper” rösterna från den partigruppering där de gröna ingår i valet till ny ordförande i EU-kommissionen. Priset lär vara ökad focus på mer fantasieggande ”klimatmål, där år 2030 anges som målet för den totala kollapsen för europeiskt näringsliv och de människor som har utkomst därav.
  Kina finns väl kvar, och kanske de kan hjälpa oss till en dräglig tillvaro på den här kontinenten. Inte gratis naturligtvis.
  Sedan när det fullbordats kan vi ju cykla runt här och lukta på blommorna. Trevligt så, men det vore ju bra med lite att äta mellan varven också.

  Gillad av 8 personer

 5. Lars Bernhoff skriver:

  Tack Bitte, så här mycket klarsynthet har inte tidigare presenterats i MSM. Roligt och positivt att DGS kan vara med och plöja väg till ett vettigt sätt att angripa de svåra frågorna som hör till klimatfrågan som helt spårat ut i MSM.
  Alla politiker som nu uttalar sig om att klimatfrågan är viktigast, dvs de försöker säga att den frågan som de kan göra minst åt själva är den viktigaste. Eftersom politikerna troligen inte själva förstått det som Widding sammanfattar ovan, så blir de endast medlöpare till det som klimataktivisterna predikar. Widding driver ett vetenskapligt angreppssätt på hela klimatfrågan, det är som vi vet en stor bristkompetens i riksdagen.
  Det finns något som politikerna kan arbeta med i ökad omfattning och det är avfall och miljöföroreningar. Där är Sverige bland världens bästa. Istället satsar våra politiker på att exportera flygskam och är stolta över Greta. Löfven ville framhålla stoltheten med detta när han vid ett EU-möte nyligen presenterade ett antal svenska positiva prestationer. Är det ett gott tecken?

  Tyvärr är Greta symbolen för att våra politiker internationellt förvrängt (via snedvridna rapporter från IPCC) det som är verkliga fakta till att stödja ovetenskapliga framtidsprognoser om överdrivna temperaturhöjningar och låtit ökad koldioxid bli den stora boven. Rockström förkunnar detta, Greta förmedlar det okunniga som hon tror är rätt. Bl a partiledare som Lövin, Lööf och Löfven underblåser detta tänk. Värst är att de som våra företrädare leder oss på helt fel spår. De borde försöka göra Sverige till en ledare inom avfallshantering och motverka miljöförstöring. Det är bra för alla och kan skapa framtidstro istället depressioner och handlingsförlamning. Plus att det är något som vi kan påverka med hjälp av mängder med duktiga företag i Sverige.

  Lennart Bengtsson har gett oss liknande budskap länge. Äntligen har det kommit in en person ytterligare som har chans att vrida debatten till klarsyn och tillnyktring. Widding har chans att även komma in i MSM medan Bengtsson blivit utestängd. Jag kan nu titulera mig själv med den nya titeln klimathotsskeptiker. Det borde många fler göra så snart som möjligt.

  Gillad av 14 personer

   • Christer E skriver:

    Det mesta runt klimatet är just svåra frågor (såvida man inte menar att klimatet är vad det är och blir vad det blir).
    De modeller som används både för förutsägelser och för att förklara tidigare svängningar i klimatet är just modeller med modellens för- och nackdelar. Stockholms tunnelbanekarta är en modell, praktisk för att ta sig från A till B med tunnelbanan, men oduglig för en turist som vill upptäcka Gamla Stans gränder.

    Vad händer med klimatet om Askja erupterar eller om hela Yellowstone skulle explodera?
    Säkert mycket, men modellerna duger inte här.

    Sedan misstänker glaciologer och paleontologer att det finns en 100,000-årig cykel i uppvärmning/avkylning av planeten. Inga enkla frågor, precis.

    Ytterligare några 10-potenser i tidsskalan, vårt solsystem passerar genom det galaktiska planet (Vintergatans) en gång per 25-30 miljoner år. Klimatpåverkan? Troligen, man jag vet inte.

    Gillad av 2 personer

   • Jan Andersson skriver:

    Det är konservatismens starkaste egenskap att inte bry sig ett skit om sådant vi inte kan påverka, men tillsätta fulla klutar för att lösa tydliga och växande gemensamma problem innan de har växt oss över huvudet.

    Eftersom vi nu gör exakt tvärtom så är det väl det allra tydligaste beviset för att vi inte har några av de högerkrafter i Sverige som vänstern skriker sig hesa över, för då hade det inte varit lika illa som det nu är.

    Gillad av 5 personer

   • Ms skriver:

    Bernhoff är ett nästan perfekt exempel på den svenska sjukan. Jag läser alla hans inlägg med förundran. Han personifierar hur det har kunnat gå så illa.

    Gillad av 1 person

  • Svenska Akademin skriver:

   Domedagsskeptiker är en variant,

   som dessutom refererar till det faktum att perioder av hysteriska domedagsmånglare på intet sätt är ett nytt fenomen idéhistoriskt, inte ens inom den specifika mer moderna klimat och miljö alarmistiska skolbildningen.

   Gilla

  • Claes-Göran Olsson skriver:

   ”Det finns något som politikerna kan arbeta med i ökad omfattning och det är avfall och miljöföroreningar. Där är Sverige bland världens bästa.”

   Att vi har så många sopförbränningsanläggningar beror på att våra tätbebyggda städer kan effektivt använda sopförbränningens värme som hetvatten i fjärrvärmesystem.

   Politikerna har haft fel analys av hushållssoporna – man har förordat sopsortering in absurdum – föreskrivet utsortering av plast, vilket nu samlas i särskilda containrar och transporteras separat någonstans – ibland utomlands till okänd hantering (havsförorening?) eller också till förbränning i någon sopförbränningsanläggning!

   Eftersom den svenska sopmängden inte räcker att försörja alla sopförbränningsanläggningar importeras allsköns sopor med okänt innehåll.

   Askan från sopförbränningen avskiljs med effektiva filter, medan slaggen läggs på deponi i väntan på metallåtervinning med mobila utvinningsanläggningar. Innehållet i det utvunna materialet visar att det är oerhört mer än svenska hushållssopor som har eldats. Stora elmotorer och generatorer finns i det återvunna liksom ansenliga mängder ädelmetall!

   Denna materialåtervinning är helt ett resultat av privat företagsamhet. Borde varit en viktig faktor för politikerna, när riktlinjerna för hushållens sopsortering fastställdes.
   Okunniga politiker med felaktigt fokus drev på för överdriven sopsortering. Som av en händelse ska vi nu extrabeskattas för plastpåsar, som bäst hade gjort tjänst som del iav soppåsen för vidare förädling till energi i en sopförbränningsanläggning i stället för att nu riskera att hamna i havet efter den överdrivna och dyrbara sopsorteringen.

   Var finns rösten, som lär ut den bästa tekniska och vetenskapliga hanteringen av våra sopor? Public Service har möjligheten, men utnyttjar den inte.

   Gillad av 2 personer

  • miketheviking skriver:

   Att DGS uppmärksammar hjältinnor som Elsa Widding är ytterst viktigt.
   Bloggare o tyckare i all ära – många har skarpa intellekt men Elsa är dessutom utbildad civilingenjör och har studerat frågorna länge.
   Så att läsa och lyssna på vad hon har att säga ger 1000ggr mer än att försöka begripa Rockström dogmatiska joller.

   Eftersom FN.s korrupta klimatpanel helt bortser från molnbildningen på jorden (då den är omöjlig att modellera) så kan man lugnt konstatera att klimatalarmisterna håller på med en gigantisk bluff.

   Det viktiga är naturtillgångarna och dess användning/slöseri.
   Sopbergen och plastbergens inverkan på naturen och dess foderkedjor.
   CO2 ör bara nys.

   Gillad av 1 person

 6. Fredrik Östman skriver:

  ”När jag var i USA för en tid sedan upplevde jag att det fanns en optimism och en hunger på framtiden hos den unga generationen. Här bromsar vi oss själva. Klimatångest, ungar som slutat gå i skolan – det är ju inte klokt, har vi inte nog med riktiga problem?” — Men det är just dödskulten som är vårt överordnade problem. Vi har för länge sedan passerar punkten där man kunde lösa problemen ”om bara”.

  Gillad av 7 personer

  • Ove Träsk skriver:

   Vi kommer naturligtvis få se Björn Wiman DN, Sveriges ledande miljöpekoralist och DN:s kulturredaktion behandla Widding intellektuellt hederligt, de kommer naturligtvis inte ignorera henne eller förkasta henne som de gjorde med Stephen Pinker, nej då naturligtvis inte.

   Gillad av 3 personer

 7. Rikard skriver:

  Hej.

  Det vetenskapliga lägger jag mig inte i; jag har unga problem med att erkänna att det inte är mitt fält.

  Men det språkliga! Vilken symfoni av klarspråk och tydlighet, utan hot, fördömanden eller grupptryck och religiöst färgad propaganda. Rakade puckar och räta bananer. Klimatalarmister, tag lärdom!

  Nu förväntar jag mig en minst lika välformulerad replik från någon klimathotstroende.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gillad av 7 personer

  • Claes-Göran Olsson skriver:

   Det finns ingen brist på välformulerade uttalanden från klimathotstroende. Problemet är att dessa är baserade på just TRO, inte vetande.

   Gillad av 2 personer

  • Åke Sundström skriver:

   Du behagar skämta, Rikard. Tror du verkligen att någon alarmist har kurage att replikera? Jag satsar en femhundring på alternativet ”uteslutet”. Håller du emot?

   Nu är det ju dessutom så att Bittes intervju undviker de allra känsligaste frågorna, de som handlar om det politiska spelet. De naturvetenskapliga aspekterna är gammal kunskap som inte oroar alarmisterna det allra minsta; de känner sig trygga så länge skeptikerna tiger om det politiska trixandet, om FN:s korrumperade klimatbyrå och om en lika korrupt svensk intelligentia, t ex Kungl Vetenskapsakademin, vars första utlåtande om klimatet var en skandal av stora mått – men givetvis förtegs både av public-service-TV och av en press som för länge sen glömt sig uppgift som en av demokratins vakthundar.

   Och sen Elsa tagit ordet ”elbrist” i sin mun har hon visat sig vara en ganska vilsen analytiker, som inte tycks förstå (eller av obegripliga skäl tiger om) att Sverige i dag har ett stort fundamentalt elöverskott, d v s vid fri konkurrens (frånvaro av statlig påverkan). Men detta ”mörkas” av våra politiker genom att elsektorn gynnas av de extremt höga och sakligt omotiverade koldioxidskatterna.

   Men som visselblåsare i Nuon-affären gjorde hon förvisso en viktig insats, även om Maud Olofsson, som väntat av en medskyldig, vände ryggen till.

   Gillad av 1 person

   • Jan Andersson skriver:

    Summan av all svensk elproduktion räcker inte vid samtidig laddning av åtta miljoner elbilar på söndagskvällarna. Men när de har åkt till jobbet på måndagsmornarna har vi säkert ett skapligt överskott, speciellt om det blåser 14-15 sekundmeter i hela Sverige.

    Gillad av 3 personer

   • Elsa Widding skriver:

    Hej Åke,

    Jag har full koll på både energi- och effektsituationen i Sverige och rätt bra kunskap om hur merit order kurvorna ser ut för de flesta länder i Europa. Ledsen om jag råkat använda fel ord i bara farten. Kanske var i ngt sammanhang kring hur vinden riskerar att trycka ut kärnkraften.
    Osäker på när jag pratat om elbrist??

    Gillad av 3 personer

   • uppstigersolen skriver:

    Nu förstår jag inte vad du menar med elöverskott. Som du kanske vet så har vi ett klimat i Sverige som betyder att i Februari vissa år så lyser inte solen, ingen vind blåser och temperaturen är – 20 eller lägre i stora delar av Sverige. Har vi då elöverskott? Du tycker förstås vi ska sitta i mörkret och frysa dessa dagar. Eller? Att vi nu på sommaren kan se över kraftverken eller låta dem gå på tomgång för att dessa ska fungera oklanderligt på vintern är väl självklart.

    Gilla

   • Åke Sundström skriver:

    Svart till Elsa W. Är på resa, men återkommer till den intressanta frågan om Sverige har ett elöverskott eller ej. Men visst fick även jag intrycket att du ”råkat använda fel ord i bara farten” i en privat TV-utfrågning helt nyligen. Ordet var ELBRIST. Och nu ger du intryck av att inte skilja mellan faktisk elkapacitet och den samhällsekonomiskt optimala, på en fri marknad med konkurrensneutrala energiskatter. Där tycks det finnas mer att samtala om.

    Gilla

   • Åke Sundström skriver:

    Elsa Widding: Vill du svara här och nu eller skall vi senare börja om på ny kula? När du nu distanserat dig från talet om elbrist ( i SwebbTV-intervjun borde skall vi kunna föra ett seriös samtal om hur man bedömer det optimala effektbehovet.

    Gilla

 8. Östrahult skriver:

  Två kommentarer:

  Gör man reklam för en bok här, om än med gott syfte, så bör DGS läsare erbjudas en rabatt

  Klimatfrågan är verkligen dårarnas paradis men att galenskapen finns måste ändå ses som, uttryck för en del människors behov och önskan. De som ”engagerar” sig är en verkligt brokig skara. En skrev en debattartikel med detta budskap: ”Isabella Lövin pratar om klimatet samtidigt som hon flyger mycket. Alltså anses hon vara en hycklare. Men ingen kan förändra världen utan att verka i just den värld som behöver förändras, med de medel som står till buds. Jag kan föreställa mig hur det känns att vara Greta Thunberg eller Isabella Lövin. När du arbetar för klimatet arbetar du alltid i motvind; varje gång du öppnar munnen riskerar du att få en spottloska i ansiktet.”
  En som skrev på ett upprop med budskapet ” Kör över vårt folk, Löfven – klimatet måste räddas” var podcastaren ”Hormoner och Hemorrojder”. Som på sin blogg glatt berättar om sitt flygande till Sydafrika och bilkörande där. Gemensamt för alla dessa självutnämnda helgon är att de begär uppoffringar av andra.

  Man kan inte undgå att dra paralleller tilltrettiotalet som lade grunden för olika samhälls-sammanbrott:

  • Totalitära rörelser och masspsykologi
  • Ledare med liten hjärna och stor käft
  • En nyrik elit

  Gillad av 2 personer

 9. Dandersan skriver:

  Bra bok som bör läsas av dem som vill vara insatta i frågan.
  Medias roll är att driva en kampanj och har därmed förverkat sitt oberoende.
  Varm sommar klimat, kall sommar väder.

  Gillad av 3 personer

 10. Palle9 skriver:

  Slutklämmen om politikernas ”hantering” av klimatfrågan är mycket träffande. Dock kan man konstatera att det tyvärr finns fler frågor där ett inkompetent alternativt oansvarigt politiskt ledarskap kommer undan utan att behöva stå till svars för sina misslyckanden. Ett slående exempel var Maud Olofsson tillsammans med Reinfeldt och Borg i Nuon-affären (energipolitiken). Men man kan rada upp utbildningspolitiken, bostadspolitiken, försvarspolitiken och invandringspolitiken som andra exempel där skadeverkningarna är långsiktiga, och de politiker, som tog de för landet så skadliga besluten långt dessförinnan avgått med ytterst generösa pensionsvillkor. Listan kan tyvärr göras längre.
  Som konstaterats tidigare på denna site väger sakkunskap lätt inom politikerskrået, en titt på de akademiska meriter våra regeringsföreträdare besitter ger syn för sägen. Naturligtvis behöver de inte ha specialistkunskap, men däremot krävs en tillräcklig kunskapsgrund för att rätt kunna värdera olika rapporter från sakkunniga innan beslut fattas.

  Gillad av 2 personer

  • Åke Sundström skriver:

   Sorry Palle, men bristen på akademiska meriter i regeringskretsen saknar betydelse, det är de fuskande ”experterna” som möjliggör det ymniga ljugandet. Läroboksförfattaren Klas Eklund är klimatlögnens främste tillskyndare. Ganska nyligen också med stöd av de etiskt ryggradslösa ”forskare” som hjälper Konjunkturinstitutet att producera sina hårdvinklade och skamligt undermåliga miljörapporter.

   .

   Gillad av 6 personer

   • Palle9 skriver:

    Åke: Kan instämma i din kritik av de nämnda experterna vad beträffar deras utlåtanden i klimatfrågan, men så är de ju inte experter inom något område som har med klimatologi eller naturvetenskap kopplad till detta ämne att göra. Vad jag menar är att en person med ytterst begränsad skolunderbyggnad har mycket svårt att på något sätt värdera expertrapporter – ett visst minimum av kunskap behövs för att kunna tillgodogöra sig föredragningar, rapporter etc från experter på ett område.
    Men du har helt rätt i att i den allmänna klimatdebatten (som även politikerna påverkas starkt av), där är det andra, ofta självutnämnda, experter som härjar vilt. Dessutom är det stor brist på verkliga experter med ryggrad nog att gå in och hyfsa debatten. Påfallande ofta är det redan pensionerade specialister, som vågar uttala sig – all heder åt dessa – de har förstås ingen yrkeskarriär att skydda längre. Så illa står det till med debattklimatet – här har vi den verkliga klimatfaran!

    Gillad av 3 personer

   • Åke Sundström skriver:

    Tack för instämmandet. Men visst menar sig Eklund, Konjunkturinstitutet (KI) m fl vara experter på att bedöma denna typ av frågor. För även om varken dom eller jag vet så mycket om de naturvetenskapliga aspekterna, så spelar det ingen roll, eftersom en skicklig analytiker ändå mycket enkelt kan dra slutsatsen att klimathotet är ett rent och skärt bedrägeri.

    Det är alltså ett medvetet val av Eklund, KI:s generaldirektör och andra mindre prominenta alarmister att låta sig styras av politiska hänsyn. De offrar sin yrkesheder, men vem bryr sig? Partilojaliteten väger tyngre. Att demokratin undermineras, so what? Så länge alla initierade, även enstaka kunniga journalister, håller tyst så regerar den offentliga lögnen.

    Gillad av 5 personer

 11. Erik Björn-Rasmussen skriver:

  Tack Bitte för en skickligt skriven recension av denna viktiga bok. Det är tyvärr helt givet att mainstreammedia (MSM) kommer att förtiga den. Vi som i likhet med Elsa kommit en god bit på väg att sätta oss in i hur den oerhört komplexa ekosfären fungerar har all anledning att vägra acceptera MSM:s storebrorsfasoner. Vi måste därför kraftsamla, bokstavligen belägra MSM-redaktionerna så att de tvingas släppa in nyfikenhet, ifrågasättandet och basal naturvetenskaplig kunskap innanför sina väggar. Det duger inte att vi som hittills mailar/ringer upp dem en och en för att sedan bara bemötas med tystnad och bortförklaringar.

  Ledordet är ”samverkan”. Vi är en liten men växande grupp av seniora personer som är i färd med att bygga upp en konkret samverkan i denna och många andra frågor. Den som är intresserad av att komma med i denna typ av koordinerad samverkan kan maila till info@lastips.se

  Gillad av 5 personer

 12. seve nilsson skriver:

  Att försöka att debattera med dessa personer som inte kan ta åt sig fakta utan bara ser sig själva som oantastbara, det är rena sektuppförande

  Gillad av 1 person

 13. Elof H skriver:

  ”den varma perioden under medeltiden, den varma romerska tiden, järnåldern och bronsåldern. Dessa föregående perioder har varit mycket varmare än idag,”

  Ur klimatperspektiv är dessa perioder i extrem närtid. Vi vet att dessa varma perioder var gynnsamma för mänsklighetens utveckling och sammanföll med uppkomsten av stora civilisationer. Mer värme är alltså bra och något önskvärt för mänskligheten. Kyla är armod och död, värme är välstånd och utveckling.

  Gillad av 6 personer

 14. Ulf skriver:

  Tack för ditt enastående mod och klarsynthet Elsa. Sverige behöver många fler som du.
  Frågan är varför våra journalister hela tiden väljer att lyssna på de som historiskt alltid haft fel istället för de som haft rätt?

  Gillad av 6 personer

 15. Errol skriver:

  Nu måste väl ändå Elsa Widding bli föremål för en specialstudie av CEFORCED, Centre for studies of Climate Change Denialism på Chalmers!

  Chalmers har ju, vilket DGS uppmärksammat tidigare, inrättat världens första institution för studier av klimatförnekelse. Här har vi nu en kvinnlig utexaminerad civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola som sällat sig till de perfida klimatförnekarnas skara. CEFORCED och dess projektledare docent Hultman har ju tidigare observerat en korrelation mellan högernationalism, manligt kön och klimatförnekelse. Vad denna observation egentligen betyder för Chalmers nymornade pseudovetenskapliga tradition är svårt att säga.

  Nu kan ju, vilket för Hultman komplicerar saken, denna korrelation vara för sakfrågan fullständigt irrelevant, det blir naturligtvis svårt för Hultman vars beskäftiga uttalanden snarare vittnar om en person som kämpar för det otvetydigt ”goda” och som därmed avviker från själva vetenskapens fundament och tradition. Om man nu inte som Hultman klumpar ihop all kritik och skepticism i en och samma föregivet ekvivalenta kategori.

  Hultman skulle till exempel mycket lätt kunna finna, föga överraskande, att högerextremister är skeptiska till mycket annat som Gud, Jesus, demokrati, rättsstat, samhällets ”elit”. Nu finns det helt andra grupper i det moderna samhället som ”delar” högerextremisternas skepticism mot Gud, hur förklarar Hultman det? Går det att förfäkta synpunkter och ”slutsatser” utifrån varandra helt disparata tanketraditioner, med vetenskaplig akribi och helt reflexmässigt på ideologisk grund kan två helt disparata grupper överlappa varandra i en sakfråga, den underliggande implikationen för ”klimatförnekelse” är dock uppenbar för docent Hultman. Ett falskt meningslöst samband används av en självtillräcklig moraliserande person som blandar äpplen och päron helt saklöst, och kallar detta för världsledande ”forskning”. Det är direkt pinsamt och borde så vara för Chalmers; men som alla förstår så är det av naturliga skäl inte svårt av som ”forskare” eska forskningsbidrag genom att okritiskt rida på vågen av klimathysteri.

  Gillad av 12 personer

  • Stefan Sewall skriver:

   Errol skrev …världens första institution för studier av klimatförnekelse. docent Hultman har ju tidigare observerat en korrelation mellan högernationalism, manligt kön och klimatförnekelse.

   -Man vill alltså psyksjuk-förklara meningsmotståndarna i sakfrågan. ”Klimatförnekare” – likvärdigt med ”Gudsförnekare” eller ”Kättare” på medeltiden, eller ”Kontrarevolutionär” eller ”Revisionist” i kommunistländer. Detta är sovjetisk och Nordvietnamesisk härskarteknik via etikettering, sjuk-stämpling. Man spärrade in åsiktsmotståndare då de diagnosticerades som psykiskt sjuka. (Mao och Pol-Pot offrade inga psykvårdplatser på presumtiva åsiktskontrahenter. -De bara dödade dem – och därmed finns inga vittnen till barbariet, så att det förblir okänt).

   Gillad av 3 personer

  • Errol skriver:

   Addendum

   Det vore intressant att av docent Hultman få sig presenterat en vetenskpakligt robust defintion av ”klimatförnekelse”. Klimatförnekelse är ett uppenbart polemiskt begrepp som undandrar sig alla försök till definition. Gudsförnekare är den som förnekar guds existens, och denna fråga är i huvudsak, om än förenklat digital; Ja, eller Nej, om vi bortser från exempelvis agnostiker och ärkebiskop Hammars dagisfilosofiska sofism.

   Klimatfrågans komplexitet går inte att reduceras till vulgärförenklande etiketteringar av typen förnekelse; existens eller icke existens av ett visst fenomen. Är man klimatförnekare om man ifrågasätter FN:s klimatpanels slutsatser om det så är ett kommatecken? Hur tillåtet är det att problematisera eller nyansera, och vem utgör den högsta auktoriteten i denna åsiktskyrka? Vem definierar konsensus? Är den bästa forskningen den mest alarmistiska? Får forskare gå före och nyansera-förneka enskildheter av konsensusuppfattningen?

   Får man ha synpunkter på graden av mänsklig påverkan och i så fall hur mycket? Hur stor avvikelse tolereras från den absolut rena tron, innan docent Hultman kvalificerar vederbörande som”klimatförnekare”, bör det spela någon roll om man är Nobelpristagare eller högernationalist för att stämplas som förnekare, givet frågans komplexitet bör man således förhålla sig ödmjuk och likt inom all annan forskning vara beredd till seriösa falsifieringsförsök av vetenskapliga sanningar, spelar det någon roll om man med vetenskapliga metoder kommer fram till avvikande slutsatser eller kan man lika gärna spå i kaffesump och vad är fel slutsats i ett mulivariabelt, närmast kaosteoretiskt komplext system som klimatet.

   CEFORCED utgör ett typexempel över tvärvetenskaplig ”forskning”, när den är som sämst.
   Opportunistisk pseudoforskning som vilar på pseudodefinitioner och som på förhand utgår ifrån vad som skall bevisas. Politiskt betingad ideologiproduktion i falsk vetenskaplig skrud.

   Varför bedriver inte CEFORCED forskning på alla de vetenskapsfientliga miljöpartister och miljöaktivister som tror på chemtrails? Kan det helt enkelt bero på att denna forskning inte hade beviljats stöd och således kan inte opportunistiska ”forskare” starta en lekstuga och producera förutsägbara, meningslösa, politiskt korrekta men föga ”vetenskapliga” rapporter i frågan.

   Gillad av 5 personer

   • Stefan Sewall skriver:

    Errol skrev: ”Får man ha synpunkter på graden av mänsklig påverkan och i så fall hur mycket? Hur stor avvikelse tolereras från den absolut rena tron, innan docent Hultman kvalificerar vederbörande som”klimatförnekare”,”

    -Högst adekvat fråga. Det kanske finns grader i helvetet eller rättare sagt himlaskyarna.
    Klimat eller inte klimat, är väl inte ett digitalt fenomen.
    Människan kanske har en liten påverkan som överlagras istids/upptiningscyklerna som en mindre krusning på den stora vågens yta. Var kommer ninja ifrån förresten, kom jag att tänka på?
    En sak är säker. Det kommer alltid nytt väder i morgon. Vädret tar inte slut i förstone.

    Gilla

 16. PerH skriver:

  Svenne
  Som Du föreslår, låta MSM bjuda in kunniga experter för debatt, kommer inte att bli annat än sätta räven göra rollistan, bjuda in sina artfränder med den rätta smaken.
  För att vara flisig, så att säga.
  Inte ens om
  SVT:s Vetenskapsredaktion producerade eventet med tanke på deras satta CO2-agenda och att män här vuxit sig fysiskt större än kvinnor under evolutionen då männen generellt försett sig med större portioner på kvinnors bekostnad.

  Gillad av 1 person

 17. Errol skriver:

  Elsa Widding är med svensk logik fullständigt ”bränd” i offentligheten. Det finns ingenting som är så oacceptabelt och moraliskt föraktligt som att ha rätt och få rätt, som med Nuon affären.

  Hur oförskämt är det inte att som enskild individ tänka självständigt, utmana gruppen, och därefter dessutom få rätt. Detta är att förhäva sig själv.Vem tror hon att hon är? Att få rätt mot den ängsliga majoritetsuppfattningen och sedan påminna om detta genom sin blotta existens. Fy skäms!

  Gillad av 11 personer

  • Åke Sundström skriver:

   Håller med, dock med en undring om hur många svenskar som känner till att hon hade rätt om Nuon-debaclet. Alla ”pålästa” vet, men hur stor del av väljarkåren utgör dessa i en trots allt ganska komplicerad fråga som denna? Jag skulle gissa högst 10 procent – inte minst i ljuset av att inte ens Elsa Widding har full koll, när hon svalt myten om en hotande elbrist. Och hon tycks ju inte heller ha så bråttom med att tillstå den saken.

   Gilla

   • Rikard skriver:

    Hej.

    Typisk respons från helt vanlig svensk företagare, arbetare, tjästehen eller tjänstehjon:

    ”Nuon, ja det var nån skandal med hon den där från Centern för några år sen va? Finns det mer rosé?”

    Eller annan skandalös hantering av politiker, politruker, apparatchiks, och dylika:

    ”Jaja, så där håller de på allihopa – nej, nu börjar snart Let’s Dance!”

    Jag skulle nog påstå att en promille är högt räknat.

    Kamratliga hälsningar,
    Rikard, fd lärare

    Gillad av 2 personer

   • Wille Börlin skriver:

    Har vi inte hotande elbrist ??
    SSAB skall göra stål utan kol vilket är ungefär lika med ett kärnkraftverk.
    Northvolt skall göra bilbatterier ungefär ett kärnkraftverk till.
    Cementa skall göra fossilfri betong = minst ett halvt kärnkraftverk.
    Snabbtågbana = mycket mycket el.
    Invandring av två miljoner människor under tio år = två kärnkraftverk.
    osv, osv
    Och nu skall man riva Barsebäck och stänga fyra reaktorer.
    Nog har vi en hotande elbrist!!!

    Gillad av 1 person

 18. Björn K skriver:

  En mogen klok person med perspektiv, sans, balans och eftertänksamhet. Hon kommer aldrig att släppas fram i traditionella media. 8 miljarder per år av våra skattepengar betalar vi till SR/SVT för att INTE få höra denna klokskap!!

  Gillad av 5 personer

 19. Lars-Eric Bjerke skriver:

  Mycket av det Elsa Widding säger är klokt, tyvärr är vissa påståenden inte korrekta. Detta kan man lätt kontrollera t.ex. i IPCC´s rapport AR5.

  – ”Observationer genom satelliter visar snarare på en mycket stabil temperaturutveckling sedan 1998. ”
  Temperaturmätningar med satellit t.ex. UAH 6.0 visar på en temperaturökning av ca 0,15 C per decennium precis som tidigare, även under denna period.

  –”Havsnivåhöjningen har i snitt ökat med 2-4 mm, linjärt under senaste 150 åren. ”
  Havsnivåhöjningen har tilltagit något under de senaste årtiondena.

  –”Dessa har återkommit ungefär vart 1000 år och inkluderar även den varma perioden under medeltiden, den varma romerska tiden, järnåldern och bronsåldern. Dessa föregående perioder har varit mycket varmare än idag, trots att CO2 var mycket lägre än idag.”
  Globalt har det inte varit varit ”mycket varmare” under den romerska tiden, järnåldern och bronsåldern, men kanske ungefär lika varmt som idag.

  -” Det är alltså inte vetenskapligt realistiskt att lägga ansvaret för jordens uppvärmning sedan förra seklet på människan som står för under 10 procent av omsättningen av koldioxid i atmosfären. ”
  Det är inte människans omsättning av koldioxid i atmosfären som är besvärande utan tillförseln jämför med upptaget av koldioxid i hav/skog och mark.

  Gilla

  • Ulf skriver:

   Dock lite av avrundningsfel speciellt jämfört med klimatalarmister som Rockström men visst som opponent måste man vara felfri i dagens samhälle.

   Gilla

  • Wille Börlin skriver:

   Lars-Eric
   Om IPCC,s rapporter var korrekta så skulle Elsa Widdings bok inte behövts.
   Jag tänker inte gå in i sak på allt Du påstår men havsnivån har stigit i stort sett helt linjärt de senaste tvåtusen åren. Du kan själv kolla det genom att åka ned till Split i Kroatien och mäta skillnaden vid det romerska templet som ligger där.
   Glöm inte heller att havsnivån var ca 120 m lägre då den senaste istiden tog slut.
   På Mars består atmosfären av ca 95 % CO2 där kan det bli -100 C
   På Venus består atmosfären också av ca 95 % CO2 men har en snittemperatur av ca: +460 C
   Jordens CO2 halt är 0,0041 % så det kan verkligen ifrågasättas vad +-100 ppm spelar för roll.

   Gillad av 1 person

   • Lars-Eric Bjerke skriver:

    Även många klimathotsskeptiker tycker att den sammanställning av mätningar av temperatur, havsnivå etc. som IPCC gör i AR5 är hyfsat ok. Elsa Widding har också i likhet med IPCC använt temperturmätserien UAH 6.0 som inledande diagram i sin bok. Dock har hon på egen hand ritat in en felaktig trend, som jag påpekade.
    Tyvärr kan man inte bedöma havsnivån från en enda pegel (jag har varit i palatset i Split). I så fall har jag närmare till mätstationerna på norra västkusten där havet fortfarande sjunker något.

    Gilla

  • Fd Fp skriver:

   Lars-Eric

   Hur länge har uppvärmningen varit ca 0.15 C per decennium?

   Anger inte IPCC ca 1.0C totalt sedan 1880? Jag är väl medveten om att satellitmätningar startade i slutet av 1970-talet.

   Mvh

   Gilla

 20. Kardanaxel skriver:

  Jordens klimat varierar pga av variation i solens aktivitet, vilken varierar i cykler. Solens aktivitet lär vara svår att påverka. Skall det vara så svårt att förstå? Skulle det vara möjligt att meddelst gigantisk variation av CO2-halten i atmosfären kunna utjämna dessa cykler av varma och kalla perioder vore det måhända något att diskutera. Men människans kanske 10%-iga möjlighet att påverka CO2-halten gör varken från eller till.
  Jag har dessutom en förfärande nyhet; solen håller på att slockna! Det lär ta några miljarder år till, men då blir det kallt på jorden!

  Gillad av 5 personer

  • Stefan Sewall skriver:

   Ja men först blir det varmt när solen blir en vit dvärg och steker alla planeterna som ett första stadium till att bli utbränd och slockna. Tror jag, men jag har inte tid att vänta på om det är rätt. Det dröjer 4,5 – 5 miljarder år säger dom.
   I vilket fall är det bättre att vara utbränd än innebränd.

   Gilla

   • Stefan Sewall skriver:

    Mittåt: Först blir den ”red giant” och grillar oss och sedan kallare ”white dwarf” rättare sagt.

    Gilla

 21. Lasse Forss skriver:

  Mot PK-ismen kämpar alla insiktsfulla förgäves. Elsa Widding berättade att det var fullständigt omöjligt att avstyra Nuon-affären. Det fanns inget att diskutera. Maud Olofsson hade bestämt sig (det är möjligt att hon också var överkörd). Och så blev det Sveriges sämsta företagsaffär genom tiderna. Men det slutar inte med det. Sverige ägde kolgruvor i Tyskland. Det fick man inte göra så de såldes till ett polskt bolag för 122 miljoner kronor (om jag kommer ihåg rätt). Vinsten första året var så pass stor att man genast bokförde gruvorna till 5 miljarder. Det är ju fullständigt obegripligt att det finns personer som avlönas för att dränera vårt lands ekonomi med klimatet som skyddsmantel, utan att straffas för förskingring.
  Elsas pappa är professor i fysik vid Chalmers. Och han blev minst sagt förbannad på Elsa när han förstod att hon inte ställde upp på klimathysterin. Men så läste han manuset till den nyligen utgivna boken. Och då ändrade han på sinnelaget. Man kan ju hoppas, att Elsa Widding har lyckats övertyga sin pappa alarmisten till att bli realist.

  Gillad av 3 personer

 22. Åke Sundström skriver:

  Elsa Widding vill tydligen inte fortsätta att diskutera felen i hennes analys, bortsett från ett kort genmäle där hon säger sig inte minnas att hon talat om risker för ”elbrist”. Så låt mig därför i korthet berätta varför detta var en allvarlig groda, om än yttrad ”i alla hast”.

  1. För att besvara denna fråga måste man göra en s k samhällsekonomisk analys.

  2. I sådana skall man utgå från kostnader och intäkter för samhället, AB Sverige. D v s exkludera effekten av skatter, avgifter och andra statliga ingrepp som förrycker den fria konkurrensen. Undantaget är s k externa kostnader, t ex miljöskador som drabbar tredje man.

  3. Eftersom Elsa medger att klimathotet är starkt överdrivet, borde hon konstatera att dagens extremt höga CO2-skatter är omotiverade och att rekommendera att dessa slopas och t ex ersätts av en särskild energimoms, lika för alla. På en sidan fri marknad, den samhällsekonomisk optimala, skulle elanvändningen i dag ha varit minst 20 TWh lägre än dagens ca 140 TWh (all elvärme bortfaller t ex).

  4. Det är den nivån, ca 120 TWh (högst räknat) som representerar en energimarknad i balans, den för AB optimala.strukturen. Och som samtidigt är den referenspunkt som man måste utgå från i bedömningen av det ”sanna” behovet av ny kapacitet, förstärka elnät eller poängen med elbilar i stället för bensinbilar.

  5. Är Elsa den genomärliga person hon uppenbara vill vara, korrigerar hon givetvis detta centrala – och ganska elementära) misstag. Att det finns professorer som tänker lika fel är förstås ingen ursäkt, det visar ju bara att korruption ingalunda är något okänt fenomen i vårt land, trots allt skryt om vår blågula hederlighet.

  Gilla

 23. Richard Sigfridson skriver:

  Till Åke och Elsa.
  Jo nog tycks vi ha elbrist i Sverige i den bemärkelsen att vi i Sverige på flera platser har el- ”effektbrist” när större industrier vill lokalisera sig eller bygga ut. exemplen är flerfaldiga. senast gällde det väl Pågens bageri som vill göra en större satsning i Malmöområdet.
  Elbrist används väl lite ”slarvigt” för just ”effektbristen”.
  Så , Åke , var inte så raljant.
  För övrigt en alldeles utmärkt bok du skrivit Elsa. Tack! Alla som är intresserade av klimatfrågan och hysterin kring denna borde verkligen läsa denna bok.
  Richard S

  Gilla

  • Åke Sundström skriver:

   Du missar att slutsatserna om elbrist eller effektbrist blir helt annorlunda om man, som både Elsa och jag gör, underkänner klimathotet. Då underkänner man ju också hela dagens klimatpolitik, d v s i första hand den nära nog prohibitiva CO2-skatten, och kräver, utifrån elementär logik, att denna inte går att motivera och därför måste avvecklas.

   Det är här Elsa Widding (och nu även du Richard) går vilse: hon uttalar sig lite hastigt om ”elbrist” trots att det enligt innebörden av hennes egen analys i dag finns ett extremt stort överskott av elkapacitet. Och när jag uppmärksammar henne på denna tankelapsus, avstår hon från att gå i svaromål. Det gör att man eventuellt måste ifrågasätta hennes intellektuella hederlighet, men jag hoppas förstås att vi kan reda ut de återstående tvistefrågan här eller i andra fora. För i alla andra avseenden är hennes lägesbeskrivning, liksom hennes agerande som visselblåsare i Nuonskandalen, värd ett högt betyg.

   Gilla

   • Richard Sigfridson skriver:

    Jo, men effektbrist på el, på flera olika orter i Sverige, har vi ju under alla omständigheter! Oavsett om du gillar CO2-skatten, gillar ”klimathysterin” eller underkänner klimathotet, vilket sistnämnda jag också gör! Så, vad är problemet? Semantiskt eller? Jag tror inte jag gått vilse! Richard S

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.