Richard Sörman: Dygderna skänker tröst och hjälper oss genom motgångar

Richard Sörman

Många känner hopplöshet inför utvecklingen i Sverige. Hur kan ett helt land ägna sig åt öppet självskadebeteende? Vi som tror på förnuft, måttfullhet och respekt för det egna får dock aldrig ge upp. Vi kan bland annat söka inspiration i de dygder som i äldre tider lärde människor att alltid fortsätta mot alla odds.

Ibland hör människor av sig till Det Goda Samhället och berättar om sin hopplöshet. Det Sverige som en gång framstod som klokskapens och trygghetens högborg tycks snabbt förändras till något helt annat. Världen tittar häpet på medan våra politiker vägrar ta verkligt ansvar.

Frågan är var man kan hitta styrka och mod när allt känns tröstlöst. Var kan man finna klokskap och stöd?

Eftersom vår egen tid helt uppenbarligen är ur led kanske vi ska vända oss till äldre tidevarv. Allt var inte bättre förr, men i nådens år 2019 finns det goda skäl att tänka att allt heller inte var sämre. Man hade nämligen andra resurser till hands i gångna tider än ”kunskap” och ”rutiner” för att hantera livets svårigheter. Man hade sina dygder.

En dygd är ett rättesnöre, en livshållning. Dygderna hjälper oss att leva med varandra, de hjälper oss att övervinna osäkerhet och vilsenhet. De hjälper oss genom det svåra och hopplösa, de styr oss mot det goda och fruktbara. Vi behöver dem mer än någonsin.

Tro, hopp och kärlek är kristendomens tre gudomliga dygder. Och nu under påsken är det högst relevant att söka inspiration i dem: fortsätt tro, ge inte upp hoppet, praktisera kärlek och medmänsklighet. Men allt är inte andlighet i tillvaron och till skillnad från vad utopisterna i Svenska kyrkan tycks tro är Sverige inte Guds rike utan ett världsligt samhälle där vi måste förlita oss på oss själva för att skapa sammanhållning och styrka.

Romarna talade ofta om ”mos maiorum”. Mos maiorum var en samling äldre seder och bruk som enligt romarna själva hade lagt grunden till deras enastående politiska och civilisatoriska framgångar. Mos (sed, tradition) maiorum (de äldres, de gamles) sammanfattades i sju uppförandekoder som på latin benämndes fides, pieatas, majestas, virtus, gravitas, constantia och frugalitas.

Fides var på en och samma gång tro, trohet, tilltro, förtroende. Allt det vi måste våga hålla för sant utan att ha bevis (”evidens”), allt det vi måste våga göra utan att ha färdiga rutiner eller manus, allt det vi måste våga lita på utan att ha garantier. Pietas var fromhet och tillgivenhet, vördnad inför de romerska gudarna, inför traditionen, inför det som var heligt i den egna kulturen. Majestas var kort och gott ”majestätiskhet”. Det var den värdighet man skulle känna, men också utstråla, i och med att man var romare. Virtus var kraft, mod men också politisk aktivitet: viljan och förmågan att agera i det offentliga. Gravitas var nära kopplat till majestas. Man skulle uppträda allvarligt, respektfullt och värdigt. Constantia var beständigheten, hållfastheten i agerandet. En romare gav inte upp, han var konsekvent i sin hållning och vek inte av från den väg han slagit in på. Och frugalitas, slutligen, var måttfullheten och enkelheten.

En del av detta handlar om ett slags rustik stramhet som vi känner igen i vår egen jordnära protestantism. En svensk håller sig till det anständiga och bevisar sin värdighet genom sin behärskning. Kanske är det så att de politiska krafter i Sverige som verkar för en tystnadskultur, för ett lågmält accepterande av de ”utmaningar” överheten förärar oss med utnyttjar vår kärlek till den arbetsamma och plikttrogna människans dygder. I så fall ska vi inte låta oss luras av det. Våra fiender ska inte ensamma få dra nytta av dygdernas kraft.

Låt oss därför ha tilltro (fides) till det vi själva väljer att tro på. Låt oss fyllas av vördnad (pietas) inför det vi älskar och vill bevara. Låt oss alla, var och en på sitt sätt, ta oss an våra politiska uppgifter med allvar (majestas) och kraft (virtus). Låt oss uppträda på ett sätt som ingjuter respekt (gravitas). Låt oss vara hållfasta (constantia) i vårt agerande, och låt oss återigen sätta måttfullheten (frugalitas) i centrum i vårt samhälle.

Och kanske är det framför allt tanken om constantia, ihärdigheten som ska inspirera oss när vi misströstar och inte ser någon ljusning i mörkret. Vi som tror på ett enklare, förnuftigare och klokare Sverige får helt enkelt inte ge upp. Vi får aldrig ge upp.

Det är förståeligt att människor känner hopplöshet i Sverige. Hur tänker politikerna? Hur tänker media? Känner de något ansvar överhuvudtaget för vår kultur, vårt språk, våra värderingar, vårt sätt att leva? Vilken trohet (fides och pietas) visar de våra gemensamma anfäder, vårt folk, vårt land? Varför fortsätter så många av våra landsmän och kvinnor att acceptera en kulturell och ekonomisk nedrustning av vår gemensamma livsvärld?

Vi är många som söker förstå vad som händer. Gemensamt lägger vi ett pussel över vår samtid där bitarna aldrig riktigt faller på plats. Så mycket är obegripligt i sin avgrundsdjupa irrationalitet. Men det är bara att fortsätta. Constantia vittnar om beslutsamhet och kraft. Vi ger inte upp kampen om ett Sverige där ”lagom är bäst” (frugalitas) och där vi återigen talar om oss själva med respektingivande allvar (och inte med hysteri eller hyckleri), med kraft, med tilltro och vördnad inför det egna.

47 reaktioner på ”Richard Sörman: Dygderna skänker tröst och hjälper oss genom motgångar

 1. Aurora skriver:

  Mos Maiorum kan motsvaras av normer idag. Ebba B Thor skrev om att vi förlorat våra normer. (En del har kritiserat hennes kristna fokus.) Fides måste man nog i första hand ha i eller om sig själv. Egen styrka utvecklat man genom att studera och sköta om sig på bästa sätt. Självstyrka är bäst för att stå emot den galna omvärld som vi måste hantera. Constantia, i meningen beständighet, får man nog mera tolka som att tillvaron är konstant och möjligtvis koppla till en förhoppning att även galenskap förlorar till slut. Man kanske kan lägga till begreppet Providentia, försynen eller förtröstan i att synden (brottet) straffar sig själv.

  Gillad av 4 personer

  • Claes-Göran Olsson skriver:

   Romarna hade en hel uppsättning moraliska förhållningssätt, som till stor del kan förklara det romerska rikets långa beständighet.

   Men vari var detta förhållningssätt inte tillräckligt för att stå emot att kristendomens moraliska förhållningssätt trängde in i det romerska riket? Kan det nya moraliska förhållningssättet vara medskyldigt till romarrikets otillräckliga motstånd mot anfallande nordliga stammar?

   Denna otillräcklighet hos det romerska moraliska förhållningssätt kan kanske hjälpa oss förstå varför kristendomens moraliska förhållningssätt, som varit vår ledstjärna under snart två tusen år, inte längre kan hålla stånd mot den politiskt korrekta moralismen.

   Gilla

   • Hans Högqvist skriver:

    Jag tror att den politiskt korrekta moralismen är en dagslända eftersom den inte har en genomtänkt grund. Risken att den innebär slutet för svenskarnas Sverige är dock överhängande om inte en omsvängning sker snart. En omsvängning som måste innehålla en omfattande repatriering av människor som aldrig kommer att bidra till landets återuppbyggande.

    Gillad av 1 person

   • Richard Sörman skriver:

    Jag tror (ej specialist) det var så att de romare som levde under kejsardömet och vid kristi födelse redan såg dessa ideal som äldre tiders seder som tyvärr redan hade gått förlorade. Framgångar och rikedom skapade lathet och kravkultur, och expansionen skapade en mångkultur där den romerska komponenten vattnades ur…

    Gilla

 2. Vilka är Vi? skriver:

  Vilka är ”Vi”? Familjen? Den egna gruppen? Landet Sverige? Alla inom EU eller FN? Stadsbon eller landsortsbon? Det kulturellt svenska? Alla som uppehåller sig i Sverige? Världsmedborgaren? Finns det några världsmedborgare? Vem äger hemortsrätten? Föds man in i den? Kan den förvärvas? Och i så fall, med vilka medel? Juridiken? Den nationella? Den internationella? Via mänskliga rättigheter sanktionerade av FN? Genom eget arbete i samarbete med andra? Vad består gemenskap egentligen av? Kan den tvingas på människor? Och i så fall – varför? Växer den inifrån och ut? Eller den andra vägen? Hur uppstår samhörighet? Och mänsklig närhet?

  I en värld präglad av större öppenhet börjar det mesta flyta. Tingens ordning ställs på sin spets. Mycket kommer i konflikt med varandra. Varför måste jag som gammelsvensk ägna så mycket energi åt att försöka förstå islam? Som förr, när jag var barn, mest glimmade till som sagor och berättelse. Som i ”Aladdins lampa” och i ”Tusen och en natt”. Nu tvingas jag till djupare insikter. Mot min egen vilja. Nya helgedomar och annorlunda regler tränger sig in i min tillvaro. Jag vill helst ägna mitt liv till sånt som behagar mig. Till det som står mig nära. Kulturellt. För de som vill något att annat står övriga världen fri. Geografi, historiska rötter och hemortsrätt hör samman, i min värld. Det är detta ”Vi” jag vill försvara. För det finns massor av andra ”Vi” i världen. Den är överfylld av dem. ”Vi:n” som inte är mitt. Och aldrig kommer att bli det. Kommer för många andra ”Vi:n” in i min egen tillvaror, hotas den. Mitt eget ”Vi” riskerar att försvinna. Och det värjer jag mig emot. Med näbbar och klor. För jag har bara ett ”Vi”. Mitt eget. Det som blivit mitt genom egen uppväxt. Via mitt egna rotsystem. Alltid när ordet ”Vi” används måste vi därför gräva djupare. Och gå bakom den ytliga kulissen. För att hitta det egna ”Vi:et. Se efter vad som menas. Vilket ”Vi” man försvarar? Mitt eller andras?

  Gillad av 10 personer

  • Richard Sörman skriver:

   Ja. Ordet ”vi” kan referera till olika saker och man får se upp med hur det används retoriskt. Vi i Sverige är vi som identifierar oss med den svenska kulturen, som är beredda att föra den vidare, och inte omotiverat göra den till något helt annat. Allt annat är helt orimligt. Ingen får ta vårt vi ifrån oss. Det är vanligt sunt förnuft. Jag skulle aldrig drömma om att ta identiteten från japaner, Siouxindianer eller danskar.

   Gilla

 3. Christer H skriver:

  För att kunna göra något åt ett problem måste man först förstå vad problemet är.
  Som jag uppfattar saken består problemet av följande delar:
  1. Demokratin är kidnappad av den politiska klassen. Sverige är ingen demokrati, Sverige styrs av en oligarki som utövar en låtsasdemokrati som är så styrd av den politiska klassen
  att den övergått till en inavlad, lågutbildad demokratur. Mindre än 0,1 % av medborgarna
  har hela det politiska systemet i en järnhand.
  2. Propagandaapparaten är massiv. Det finns flera offentligt anställda kommunikatörer än det
  finns journalister och de journalister som utbildas lär sig att sjunga maktens lov,
  Några få, inte tillräckligt många, vågar gå mot strömmen.
  3. Offentliga utgifter 2.263 miljarder (2017 källa ekonomifakta) finansieras genom hårdbeskattning av bruttonationalprodukten (4.791 miljarder 2018, källa ekonomifakta) till politikerväldets sk ”välfärdsstat” , baserad på massivt röstköp av bidragsberoendes och
  offentliganställdas röster.

  Sammantaget: Sverige är ingen demokrati längre och kejsarna har inga kläder.
  Folket behöver välja nya företrädare, återställa demokratin och minska beskattningen till mera rimliga ca 1/3 av BNP, ca 1600 miljarder.
  Ett välfärdssamhälle grundas inte på bidrag och röstköp, ett äkta välfärdssamhälle har som
  bas ordning och reda, tryggt, rent, säkert med respekt för medborgarna, det fria ordet och
  demokratins grundläggande principer.

  Gillad av 13 personer

  • Richard Sörman skriver:

   Vi har haft val. Makten utgår från det. Det är människor i Sverige som måste ändra sin syn på samhället. Visst är public service en propagandaapparat och visst finns det ett politiskt etablissemang, men det kan snart vändas emot dem.

   Gilla

 4. Östrahult skriver:

  Mycket tänkvärt. Många människor har säkert ett behov av att känna mening med livet och då får man sätta sig över alla nutidens frestelser. Samtidigt kanske nutidens frestelser utgör ett större hot mot ett värdigt liv än vad människan tidigare utsatts för. Vilka dessa frestelser är har vi väl alla ett hum om och kanske också om vilka som är mest sårbara. Motkrafterna är svaga men växande. Man kan bara ta en sådan sak som Jordan P som drar till sig unga, men troligen inte vilka unga som helst, förmodligen de som kommer att gå i bräschen för ett trendbrott

  Gillad av 3 personer

 5. DNAm eksnad skriver:

  Jag blev klokare idag, det börjar stå klart för mig att vårt stora problem är att vi i väst inte vet varför vi är som vi är, varför håller vi vissa dygder högt? Det börjar få resultatet i vår tid att dygderna förtvinar, det är allt mer uppenbart, vissa vet vad dygderna är, jag tror de som inte är ideologiskt besatta känner dem starkare. De som däremot blir ideologiskt besatta i ungdomen, vänstern, socialdemokrater, miljökämpar, nazister, kommunister, liberaler och moderater, de blir inbillade att det som de lär sig ÄR dygderna, vi kan kanske också se delar av det hos vissa yrkesgrupper som blir fulla av sig själva, jurister och läkare, de tror att de rättesnören de styr efter kan bilda ett helt att leva efter.

  Andra, som jag själv, som uppfostrades som sekulär opolitisk kristen kunde leva utan att skada dygderna med tidens vansinne, jag trodde inte att ACDC eller windsurfing utgjorde livets mening och rättesnören, ej heller klättring och fysik som jag senare studerade. Jag befann mig en gång i Yosemite och klättrade bredvid El Capitan med en guide, vi hade bara ett äpple att dela på och lite vatten, det var helt fantastiskt, det var mycket varmt. När vi stannade kanske 200-300m upp och blickade ut över den fantastiska dalen, i fjärran kunde man se Halfdome, så frågade guiden mig vad jag gjorde, och när jag berättade att jag var fysiker så svepte han med handen och undrade om det var fysik jag såg? Det var det inte, jag har inte försökt bygga hela min moraliska världsbild på fysik, livets mening fanns inte i fysiken. Greta däremot, hos fås att tro att livets mening ligger i klimatet.

  Det vi alla har levt med tror jag det är resultatet av dessa infantila politiska konstruktioners försökt att ersätta den visdom som växt fram under många tusen år, den har uppstått på olika sätt på olika ställen på jorden, vilket har skapat olika sätt att leva. Det är då ytterligare en villfarelse som de som växte upp med ett inplanterat substitut för de gamla dygderna, som socialdemokrati, verkar ha, man förstår inte att folk är olika, att det finns fundamentalt olika sätt att leva i världen, utan man inbillar sig att det finns ETT underliggande sätt att leva som är bättre och rätt, och att man själv funnit det. Ytterst så tror man att japaner egentligen vill vara svenskar, eller mera relevant, muslimer vill vara svenskar. Alla bevis världen över hjälper inte, alla religionskrig, alla Sri Lankas. Men det är så de tänker utopisterna, det är så barnsligt, men detta är deras innersta tro, som man nästan aldrig ser nedskriven i koncis form, men idag läste jag detta av Westerholm på ledarsidorna:

  ”Det är inte kristna värderingar, eller muslimska, som utgör en garant för en tolerant världsordning. Där tar Ebba Bush Thor på sig en missklädande dräkt. Det är människans ständiga strävan efter de universella frihetliga värdena som är det mest effektiva motmedlet mot religiöst och kulturellt förtryck. En strävan som fruktas lika mycket av justitieminister Morgan Johansson som ärkebiskop Antje Jackelén.”

  Jag tror Westerholm snubblade över något där: ”de universella frihetliga värdena”. Vilka är de, hur uppstod de, vad är livets mening, vad är gott och ont, bara man finner de universella värdena. Det är ju en ofantlig barnslig hybris som ligger i denna mening, det är denna hybris som ligger till grund för alla våra problem, bara alla upptäcker ”de universella frihetliga värdena” så försvinner alla problem, och kristen och muslim, svensk och japan och lankanes kan leva sida vid sida.

  Vi måste lära oss varför vi västerlänningar är som vi är och visa andra detta, det måste vara vår uppgift på DGS.

  Gillad av 9 personer

  • Göran Holmström skriver:

   Titeln om den svenske Jack reacher, har lämnats över, El Capitan. Bara det.
   Såg programmet om friklättraren som tog sig upp, Netflix sände den, mycket bra reportage.
   Tror Svenskarnas bekymmer är att hedern är berövad, av våra styrande.
   Och ersatt med livslångt slaveri, där en ny bil och fredagsmys är mutan.
   Men nu ska dom dras in till förmån för miljön.

   Gillad av 1 person

  • uppstigersolen skriver:

   Just detta att andra människor i andra länder eller miljöer kan ha en helt annorlunda världsbild än den vi har, har jag inte funderat så mycket över. Så länge Sverige var Sverige och alla levde på ett för mig acceptabelt sätt så spelade det ingen roll hur andra folk levde. När man åkte utomlands så fick man ju acceptera hur det funkade i andra länder men så länge man inte blev rånad och kunde få ett bra mål mat varje dag så tänkte åtminstone inte jag på att andra människor kunde ha en helt annorlunda syn på världen och livet. Vad betyder det att vara analfabet? Eller allmänt insnöad? Så länge dessa människor levde i sin värld så bekom det mig inte. Men nu, när alla dessa kommer hit med allsköns sedvänjor, då inser man att alla är inte som den genomsnittlige svensken. Och att de heller inte vill bli som oss. Så precis som DNAM EKSNAD skriver, vi måste lära oss att veta varför vi är som vi är och visa andra detta. Jag kan inte acceptera att de som styr i Sverige vill förstöra mitt land.

   Gillad av 8 personer

  • Jari Norvanto skriver:

   ”De som däremot blir ideologiskt besatta i ungdomen, vänstern, socialdemokrater, miljökämpar, nazister, kommunister, liberaler och moderater, de blir inbillade att det som de lär sig ÄR dygderna, vi kan kanske också se delar av det hos vissa yrkesgrupper som blir fulla av sig själva, jurister och läkare, de tror att de rättesnören de styr efter kan bilda ett helt att leva efter.”

   Klientelism / klientism i bokstavligaste mening. Det passar bra i ”turen”: demokraturen och offerkulturen. Allt i tur och ordning, på ordnat svenskt manér, uppifrån pyramidens spets och ner. Huvud, axlar, knä och tå, knä och tå. Da capo!

   På ditt avslutande stycke, och din citering av den lite närsynte Johan Westerholm, vill jag kommentera genom att släppa fram Samuel Huntington:

   ‘Far more significant than economics and demography are problems of moral decline, cultural suicide, and political disunity in the West.’

   ‘”Swedes are probably the most unreligious people in Europe”, one of them commented, ”but you cannot understand this country at all unless you realize that our institutions, social practices, families, politics, and way of life are fundamentally shaped by our Lutheran heritage.”‘

   ‘The multiculturalists are, as Arthur M. Schlesinger, Jr, said, ”very often ethnocentric separatists who see little in the Western heritage other than Western crimes.”‘

   Bort med självhatet och oikofobin, det finns gott om hat över från andra håll.

   Gillad av 4 personer

  • Östanskog skriver:

   Tack Dnam.
   Du är en sann fysiker: hypotes – empiriska försök – slutsats.

   Min första fysiklärare på gymnasiet i Finland var en agent för rektorns rörelse. Rektorn var djävulsdyrkare (frimurare) och terrorist (Frändefolkskrigen på 20-talet i Ryssland). Den andra fysiklärare på gymnasiet var en f. d. artilleriofficerare. Han lärde oss att räkna ut, hur projektiler flyger i luften – ska vi säga bomber mot Sveriges Television från Djurgården. Rent hypotetiskt.

   Min poäng är, att utan oss 60-talets RADIKALER (ej socialister eller kommunister) skulle vi leva i ett outhärligt samhälle enligt ovan.

   Gilla

 6. Astrid skriver:

  Svårigheten att hålla hoppet uppe ligger för min del i splittringen på alternativsidan. Vi saknar en gemensam grundanalys att bottna i. Söndringen gör oss svaga. Det hjälper knappast att ensam vara stark. De krafter vi har att göra med är inte av denna världen, utan från avgrunden.

  Globalismen, liksom dess föregångare nazismen och kommunismen, lyfter fram psykopater till maktposition; mästare i manipulation och talare med ordkonst som för bakom ljuset, förför. En gammal sanning är att man bör undvika ta strid mot en psykopat, för att inte skada sig själv. En kamp mot en samvetslös och listig psykopat går aldrig att vinna. Man blir förvirrad och förstår inte vad som händer.

  Men drömmen om att stoppa den grymma omdaningen av Sverige, Europa, världen: diktatur, Europas Förenta Stater och FN som världsregering… kan säkert lyckas om kristna, muslimer och judar tillsammans vänder sig mot den gemensamma fienden, mänsklighetens fiende. Hatet mellan bokens folk är globalisternas intresse. Man verkar genom att inte synas. Kyrkor, moskéer och synagogor attackeras för att hetsa grupperna mot varandra.

  Gillad av 3 personer

  • Hovs_klipphällar skriver:

   Astrid — Att muslimerna skulle förena sig med kristna och judar mot den onda ‘globalismen’ — tror jag du kan glömma.

   Det är djupt inpräglat i islams heliga skrifter att islam är fiende till både judisk och kristen tro, och att i den mån dessa ”otrogna” inte ska dödas så är de åtminstone en underlägsen grupp som ska behärskas av sina herrar — rättrogna muslimer.

   Islam är en lära som är djupt intolerant mot andra riktningar, vilket även bevisas av historien.

   Bill Warner berättar om detta här: ”1400 år av skräck” (för islams härjningar)

   — Senast nu i påsk hade vi ex-vis en samordnad terrorattack mot kristna på Sri Lanka,
   De flesta offren dödades av självmordsbombare när de samlades till högmässa på kristendomens stora dag, påskdagen.

   https://juliacaesar.blog/2019/04/21/forfoljelsen-av-kristna-den-varsta-nagonsin-i-historien/#more-11285

   Gillad av 6 personer

  • Jari Norvanto skriver:

   – Men hur känner du igen psykopaten?
   – Vilka är den ”gemensamma fienden, mänsklighetens fiende”? Är det utommänskliga entiteter eller omänskliga människor?

   Människor är fullt kapabla till ondska, egen och andras misär. Och mycket lidande har kommit ut förment goda intentioner.

   Gillad av 1 person

   • Astrid skriver:

    Kunskapen om den psykopatiska personlighetsstörningen är dålig i Sverige, därför brukar vi inte genomskåda personen förrän det är för sent.
    Globalismen helt etablerad går inte att besegra.
    Friheten är för alltid förlorad.
    Efter nazismen och kommunismen riskerar världen få en totalitär ordning i alla fall under oöverskådlig tid, som jag ser det.
    Islam tjänar globalismen.
    Muslimerna är kanske mer s k nyttiga idioter åt globalistoligarkerna än vänstern?
    Det syns vara en orealistisk dröm att muslimer, judar och kristna förenas i kamp mot ondskans framfart på vår stackars jord.
    Med visa ledare som är andliga ledare och har djup insikt vore det möjligt –
    Det vill jag hoppas och tro. Lite som att hoppas på mirakel, kanhända.

    Gillad av 1 person

  • Christer E skriver:

   Helt klart är din värld helt olik min värld. Att vi inte har en ”gemensam grundanalys” är för mig en fördel, den gemensamma grundanalysen får mig an associera till ”Ein Volk, ein Führer”. De olika grundanalyserna i min värld innebär att idéer kan kämpa mot varandra och en kulturell/idémässig förändring kan ske (dock inte alltid till det bättre, men i alla fall bättre än en stagnerad ”gemensam grundanalys”).

   Globalismen (i min värld) är här och går inte att tänka bort, eller backa ifrån. Den är en mycket stark kraft som politikerna , i första hand i EU, senare i hela västvärlden, måste hitta medel för att begränsa skadorna av de värsta avarterna (hjälpa de som förlorar på globaliseringen och robotiseringen). Globaliseringen har inget med vare sig nazism eller kommunism att göra. Nazism, fascism och kommunism måste bekämpas, även om den förklär sig i gula västar. Likaså måste man kunna och våga ta strid mot psykopater; allt annat är att ge upp. Det handlar enkelt uttryckt om att inte acceptera psykopatens beskrivning av världen eller av omständigheterna.

   Gilla

 7. Patria Amissa skriver:

  Väl formulerat Richard. Jag är en av de som känner hopplöshet och som dagligen ivrigt trevar efter någon form av nyhetsrapportering som inte utgör ännu ett formidabelt aprilskämt. Mitt idoga trevande är tyvärr allt annat än en framgångssaga.

  I vanliga fall är jag ingen förespråkare av eutanasi, men när det gäller moder Svea funderar jag faktiskt ibland på om det inte vore bättre med ett snabbt, kliniskt avslut i stället för den utdragna plåga hon nu utsätts för. Visserligen bedömer t.ex. Leif Östling och andra kvalificerade bedömare att Svea kommer att drabbas av en systemkollaps inom fem till tio år, och OK, det kanske går att vänta så pass länge, men samtidigt, det vete sjutton, orkar vi?
  Ett snabbt förlopp vore för mig positivt av rent personliga skäl; alla i familjen delar inte min bild av Sveriges framtid utan står kvar i idyllen och ser bara blå himmel och en stekande sol på ett Falurött hus med vita knutar och med syrenberså strax utanför. Ett påskyndande skulle i mitt fall underlätta övergången till plan B (flykt från landet) genom att alla i familjen skulle arbeta mot samma mål.

  Jag funderar på om man i det avseendet kunde spinna vidare på devisen ”allas lika värde”. Sentensen är ju sedan några år grundbulten i den svenska politiska filosofin och ”rätt” applicerat, med förevändningen att utplåna samhällets kvarstående orättvisor, borde allt som kan knytas till detta fundament aningslöst kunna köpas av våra lagstiftare och övriga beslutsfattare. Samtidigt skulle förfallet av Sverige kunna påskyndas rejält. Vill här nedan ge några enstaka exempel på hur detta skulle kunna gå till.

  Problem: Många tunga ekonomiforskare (t.ex. Lindbäck) menar att massiv invandring av icke anställningsbara personer från dysfunktionella länder leder till att välfärdssamhället som vi känt det faller samman.
  Åtgärd: Fördubbla bidragen till alla invandrare. Var tydlig med detta i internationella media, speciellt de i Mellanöstern och Nordafrika, och förstärk även nuvarande signaler om att månggifte, könsstympning och hedersförtryck är helt OK i Sverige. Alla som utför sådana gärningar har samma värde som vilken svensk som helst, och svenska gynekologiprofessorer (i varje fall en) har ju tydligt förklarat att det är pjåsk att bry sig om och snacka om könsstympning.

  Problem: En del av Sveriges befolkning är rädd för terrorism, och det finns dessutom vissa som anser att det är en omoralisk handling att begå terroristbrott.
  Åtgärd: Ta hem alla överlevande IS-terrorister, öppet eller kanske hellre i smyg. Maximera deras ekonomiska bidrag och öka anslagen rejält till de islamistföreningar och moskéer som de tillhör så att fler kan ”radikaliseras” (detta härliga ord). Förändra snabbt lagstiftningen så att framtida terroristoffer får ännu mindre ersättning från staten än idag. Om offrens gravar skändas, se till att polisen absolut inte ingriper. De som utför terroristhandlingarna, liksom gravskändarna, har samma värde som offren.

  Problem: Arbetslösheten (den verkliga) är hög och vi närmar oss en lågkonjunktur.
  Åtgärd: Inför medborgarlön på samma nivå som den svenska genomsnittslönen (eftersom alla inte är arbetsföra blir det orättvist att tvinga en del till arbete). Den som kan, men inte vill arbeta har samma värde, även ekonomiskt, som den som arbetar. Denna åtgärd har också fördelen att A-kassan och sjukpenningen kan avskaffas. Inför även årlig indexering så att medborgarlönen så snabbt som möjligt uppnår samma nivå som maximilönen i Sverige (inget annat alternativ kan rimligen överensstämma med allas lika värde).

  Problem: Polistätheten är låg och ojämnt fördelad över landet.
  Åtgärd: Inför samma polistäthet i hela landet som i Norrbotten. Ett otal poliser skulle därmed frigöras för mer konstruktiva aktiviteter som fördjupning i genusvetenskap och klimatalarmism. De brottslingar som med denna åtgärd får utrymme att expandera sin brottsliga verksamhet har precis samma värde som t.ex. 85-åriga Elsa och Kalle från Långmyrliden utanför Norsjö, vilka arbetat sedan de var 13 år, uppfostrat fem barn till goda medborgare, ängslats för att de kanske deklarerat fel någon gång, betalat hög skatt på låg lön, aldrig någonsin kommit på tanken att snatta ens en hård sur karamell från lanthandeln, men nekas plats på äldreboendet.

  Problem: Den svenska kronan urholkas successivt mot andra valutor.
  Åtgärd: Riksbanken ger ut en broschyr som fastslår att alla valutor har lika värde.

  Problem: De svenska fängelserna är knökfulla.
  Åtgärd: Det kostar många onödiga miljarder och indikerar på något sätt att internerna inte är lika mycket värda som människorna utanför murarna; helt oacceptabelt. Nu när det är vår är det ett utmärkt tillfälle att släppa fångarna fria!

  Ja, det skulle kunna vara en början. Fyll gärna på med andra kreativa idéer.

  Gillad av 4 personer

  • li br skriver:

   margot Wallström om IS lägret i Syrien:

   För mycket folk. Det här lägret är byggt för ungefär 25 000 personer och på bara några månader har man tagit emot 65 000 personer. Flera riksdagspartier regeringen har reagerat för att inte tillräckligt snabbt hjälp till de IS-anslutna svenskarnas barn som finns i lägret al-Hol i den kurdkontrollerade delen av Syrien är mött efter deras önskan.

   Sveriges uppbyggnad av offentligt skattefinansierade institutioner är konstruerat efter planekonomi där man via befolkningsstudier och befolkningsberäkningar viktar efterfrågan av utbud efter befolkningens behov. Så sjukhus, el/vattenkraftverk, skolor, dagis, domstolar, äldre/funktionsnedsättnings omsorg,infrastruktur, fängelser/häkten, bostäder, utbildningsplatser på våra statliga universitet, polis, planeras utifrån befolkningsutvecklingen och vilka behov som ska mötas.

   Att bedriva en planekonomi där staten har statligt monopol på stora delar av offentliga instutioner som är samhällsbärande samtidigt som man för en globalistisk politik med öppna gränser och massiv befolkningsökning går inte ihop alls. Det är därför allt rasar samman samtidigt och inte i led efter led för att vi har bara haft läkare, lärare, poliser, sjuksköterskor, jurister, skolor, fängelser, sjukhus som knappt räckt till den befolkningen det var uträknat att möta efter de kostnadsberäkningar och ekonomiska modellerna vi haft att röra oss inom.

   I Sverige skyller vi på ”personalbrist” – ”polisbrist” – ”fängelseplatsbrist” – ”bostadsbrist” etc istället för överbefolkning till det utbud vi har att erbjuda.

   Margot tyckte att det är för mycket folk i IS lägren som var byggda för 25.000 personer och det nu finns 65.000 personer i.

   Men hur många är sverige byggt för och hur många fler har vi just nu än vad vi har plats för?

   Antingen får staten släppa sina statliga monopol fria till marknaden så marknaden får reglera sig själv eller får vi köra på stenhård planekonomi och även hålla oss till den befolkningsmängd den är uträknat för.

   Gillad av 2 personer

   • Patria Amissa skriver:

    Så rätt och så självklart LI BR! Som läsare av UNT läser jag ofta om ständiga, årliga budgetöverskridanden i 100 milj-klassen på Akademiska sjukhuset och ÄNDÅ OFTA, speciellt nu den gångna hösten/vintern, fullständigt krisläge på akutmottagningen och flera andra avdelningar. ”Har aldrig varit värre!” har rubrikerna larmat om, och intervjuade sjuksköterskor och läkare har uttryckt ren desperation! Det är endast ETT av hur många liknande exempel som helst i dagens Sverige. Leif Östlings dystra prognos ter sig inte alls orimlig.

    Gillad av 3 personer

   • Patria Amissa skriver:

    Tyckte jag tog i från fotknölarna, men tänker jag till ett extra varv inser jag att jag misslyckades. Verkligheten överträffar dikten. I alla fall i Sverige.

    Gilla

  • Matte skriver:

   Från regeringen.se
   ”Veronica Palm får regeringens uppdrag att leda utredningen om Ett tandvårdssystem för jämlik tandhälsa. Utredningen ska titta på hur man kan minska skillnaderna i tandhälsa hos befolkningen.”
   https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/03/palm-ska-utreda-svenskarnas-tander/

   Jag tror det var Danske mand som påpekade att döden är det mest jämlika en socialist kan tänka sig, och något som de mer eller mindre explicit strävar efter, och jag har sedan dess börjat se mönstret. Det är lättare att riva ned än att bygga upp, när jämlikhet ska genomföras. Snart är alla tandlösa i Sverige. Arma land. Är det möjligen ett sätt att försvåra opinionen, då ingen kommer att vilja öppna munnen?

   Gillad av 3 personer

 8. li br skriver:

  Tänker på när man gick i skolan och det fanns vissa utmärkande personer i klassen som alltid hördes, syntes, tog plats på olika sätt. Det fanns den pratiga i klassen som överröstade alla och alltid störde när det skulle vara tyst för den kunde aldrig vara tyst själv, det fanns klassens clown som skulle göra narr, skämta, säga kommentarer jämt för at göra någon slags poäng på alla andras bekostnad och aldrig sin egen, klassens smarta som kunde allt jämt och fick bäst på alla proven, det fanns klassens mesiga/nördar som var lite märkliga och annorlunda, det fanns klassens tuffa som skulle bestämma vad som var populärt och inne och vem och vad som räknades och vilka som skulle räknas bort och bli utstötta/mobbade, det fanns även ”resten” de vanliga som egentligen utgjorde majoriteten. Det kändes som alla hade samma roller och sina egna roller från åk ett till åk nio utan någon märkbar förändring alls faktiskt.

  De var nästan alltid någon från ”resten” som sa till att prataren skulle vara tyst i klassen……som sa att clownen inte alltid var kul……som sa att de tuffa fick för långt med att reta andra…….Men de som blev tillsagda brydde sig aldrig över tid över någon tillsägelse utan de gjorde som de alltid hade gjort oavsett hur det påverkade majoriteten.

  Jag tänker att de som är bekräftelseberoende och de som gapar högst eller gör poänger på bekostnad av andra och de som känner att de är jordens medelpunkt som alla borde utgå ifrån är de som även är framträdande inom områden där de kan synas och få plats och publik. Att de är exakt samma i samma roll men en helt ny arena med en större publik.

  Men resten……den stora majoriteten som säger till……som tycker annorlunda än bekräftelsetorskarna…….de som vill ha lugn och ro…….de som vill att saker ska gå smidigt utan störande infall………..de som vill samarbeta och visar omsorg för varandra………..verkar vara samma i vuxenlivet som i skolan på något sätt…….ingen lyssnar…..ingen bryr sig…….utan folk kör på oavsett vad den stora massan tycker…….

  Oh well……

  Gillad av 1 person

  • Christer E skriver:

   Får mig att tänka på den amerikanske officer som, under Vietnam-kriget, sa något i stil med ”För att rädda byn var vi tvugna att förstöra den”.

   Nej, jag har inte sett de 55 minuterna med Farage och tänker definitivt inte göra det heller !

   Gilla

   • Hans Högqvist skriver:

    Min tes är då att ”för att rädda byn och landet måste vi förstöra överstatligheten”.
    Se inte Farage, det skulle störa dig i din tro på Socialismens lycka.

    Gilla

 9. lookslikeanangel skriver:

  Det ska nog va’ en ”Ginnie” i år *.

  Det lite speciella, magiska, kufiska, jungfruliga och
  lite aparta. Feminint, i alla fall rätt kön….
  Rustikt och genuint, men stylat – till döds.

  Kanske fokuserar vi mest på nästa trend, men är
  inte detta vad vi ser just nu?

  Verkligheten kommer att obönhörligt ticka på.
  Vi kan nog tvingas bli – ja, ”rustika” för att uttrycka
  det milt.

  * ”A likable female that is caring and kind hearted
  with a goofy streak only her friends really
  understand. Often thought to be quiet and
  slightly reserved but really quite the opposite.”

  Gilla

 10. Lennart Bengtsson skriver:

  Patria Amissa – en ytterligare kommentar

  Kanske tid för en ny utvandringsvåg till USA av återstående svenskar Då kan vi med varm hand överlåta samhället till den nuvarande postmodernistiska överheten. På detta sätt ger vi landets politiska överhet möjlighet för en nystart och få det samhälle de eftersträvar utan några besvärliga ursvenskar. Vi gillar inte dem och de gillar inte oss. Med den omfattande avancerade multikulturalism och specialutbildning som landet därefter kommer att besitta kan vi inte förvänta oss något annat än ett framtida supersamhälle. Tänk bara vilken fantastisk skola landet skulle få där alla får tala vilket språk de vill och göra vad de vill på lektionerna! Och tänk vad skönt det kommer att bli för överheten att slippa alla trista arbetsamma medelklassmänniskor som envisas med att alltid betala skatt och avgifter men som saknar den rätta kreativiteten. De är ju inget annat än riktigt usla rasister. Jätteskönt vore det om dom bara försvann någon annanstans.

  Gillad av 4 personer

  • Patria Amissa skriver:

   Stort Tack Lennart, detta med ”nystarten” var intressant! Det läskiga med såväl dina som mina ironiska texter idag är att de till stor del inte består av ironi, utan av kuslig verklighet! Vad gäller Sveriges framtid är jag inne på samma spår som du, med vissa variationer.

   Jag tror att vi inom en snar framtid kommer att få se fulländningen av den nu pågående processen av geografisk uppdelning av Sverige i en Feministisk, Islamistflörtande, Totalitär, Totalinkompetent del av Sverige (läsaren kan fundera över passande akronym), här dock benämnd F-T-Sverige, samt ett stort antal självstyrande islamistiska enklaver.

   F-T-Sverige styrs till en början med samma surrealistiska idéer som idag, ungefär som du beskriver i din kommentar, men med en alltmer accelererande takt. Frågan är bara, vilket motstånd kan de sista besvärliga ursvenskarna bjuda i F-T-samhället? Inget, eller svagt motstånd innebär att F-T-Sverige ganska snabbt ockuperas av omgivande enklaver, den multikulturella utopin är då fulländad. Starkare motstånd kan fördröja processen, men under tiden har enklaverna förstärkt sin ställning, och där står vi. Själv vill jag dock ”to the bitter end” tro på det Richard skriver i dagens krönika, nämligen att dygden, ursvenskarnas förhoppningsvis kvarvarande dygd, frambringad av århundradens slit på åkrar, ängar, i skogen, i skitiga och bullriga fabriker osv, trots allt skulle kunna medföra någon sorts mirakel (det är i alla fall Påsk).

   Gillad av 3 personer

 11. olle holmqvist skriver:

  Dygd – duga – vara duglig. Vara, prestera enligt förväntan, egen bedömning ställd mot andras. Ofta felbalanserat till egen fördel.

  En del dygder år kulturtvång. Kommando från ovan: ”Hedra fader och moder på det att det må gå dig väl och må länge leva i ditt land”. Märk att motivet inte är tacksamhet för att de gett dig livet, en god barndom och uppväxt. Det är bra för karriären och du slipper emigrera.

  Andra dygder är evolutions-biologiskt medfödda: ”Ta väl vara på dina egna barn”. Behövs inte.
  Tillräckligt stor andel av föräldrar gör så utan kommando. Vi är ett av många däggdjur med stark yngelvårdande drift.(Fast överträffas därvidlag av grönlandsvalen).Det känns rätt. Hur konkret diskuterar föräldrarna vid frukostbordet.

  Det lär behövas specade dygder havande som vårt samhälle är med ett nytt och annorlunda samhälle. Men verkliga – verkningsfulla – blir de bara om de omfattas av flertalet inom det kollektiva medvetandet.

  Gillad av 1 person

 12. Claudia de Longueville skriver:

  Det finns ingen tröst att få.
  Det finns ingen lisa för svenskarna, vare sig till kropp eller själ, så länge som verklighetsförfalskarna styr nationen.
  Det pågående spektaklet kan inte beskrivas, som någonting annat än en blodisande djävulsk mardröm, som bara blir värre och som inte tycks ha något slut.

  Svea rike betalar nu notan för att ledaren för den ”humanitära stormakten” skränade ”Mitt Europa bygger inte murar”, utan att bry sig ett skvatt om vad floskeln kunde få för konsekvenser.
  Så hårt pressad var statsministern av PK-mobben, att han inte vågade agera förrän kraschen var ett faktum.

  Bara under de därefter följande tre månaderna stormade 100 000 ”flyktingar”, helt utan kontroll, över gränsen.
  Den inkapable skyllde sedan allt på folket med den lika sinnesrubbade som taffligt formulerade frasen: ”Sverige har varit naiva.”

  Stefan Löfven, den ogärningsmannen, är inte den som påtar sig något ansvar.
  Först måste han i så fall ha förstått, att han har begått något fel och det tycks han definitivt inte ha gjort.
  Skulle likväl sömngångaren ha insett och erkänt, att han kört nationen åt helvete, så hade ju ett rimligt straff för det brott som begåtts, åtminstone ha varit att han hade sparkats ut från Rosenbad.

  Statsministern tillstår naturligtvis ingenting.
  Han vill inte vidkännas det minsta misstag.
  Om någon försyndelse över huvud taget har begåtts, så skall den i så fall tillskrivas folket.

  Man kan inte ens hoppas, att marionetten innerst inne förstått, att landets bekymmer och svårigheter har vuxit honom över huvudet?
  Att göken fattat, att de självförvållade problemen inte bara är gigantiska, inte bara rent djävulska utan totalt och fullständigt irreparabla.

  Varför snappar inte vettvillingen, att den svenska migrationspolitiken övergått till en asylkatastrof?
  Att det är en galen ockupation, som plågar och bryter ner riket och att kontrollen över denna är förlorad?
  Antalet vittnesmål om den dårskap, som uppträder i planetens ”godaste” land accelererar mot oändligheten.
  En typ som rikskolyckan kan dock trösta sig med, att han under alla förhållanden i en tänkt framtida domstolsprocess med all säkerhet skulle komma, att omyndigförklaras.

  Det är för bedrövligt, men de ofrånkomliga följderna av det djävulska invandringsexperimentet blir bara värre.
  Det finns ingen hjälp att få.
  Det finns ingen lindring, ingen tröst och inget skydd för det marterade folket, så länge som huliganerna i Sveriges regering vägrar att se verkligheten.

  Varför agerar rikets ledning så irrationellt och självdestruktivt och hur kan den få med sig så stora delar av befolkningen?
  Hur stora lögner kan folket svälja?

  Varför reagerar så få, trots att den framkallade förödelsen är så uppenbar?
  Varför är det så få, som invänder, opponerar eller gör motstånd?
  Figuren på statsministerposten inbillar sig, att han kan blåljuga Svea rikes folk rakt upp i ansiktet.
  Har bedragaren och humbugen på statsministertaburetten tappat all sans och måtta?

  Gillad av 4 personer

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.