Vad händer med jordens befolkning?

Lennart Bengtsson

Min gamla professor som föddes i London 1891 berättade att han som barn kom ihåg när jorden befolkning blev 1.5 miljarder människor. När han berättade detta för mig vid slutet på 1950-talet hade befolkningen hunnit fördubblats till 3 miljarder och ökningen har sedan dess fortsatt. Nu finns det 7.6 miljoner människor på jorden. På cirka 125 år har befolkningen mer än femdubblats.

Fördelningen är emellertid högst ojämn. I Sverige har folkmängden knappt fördubblats och utan invandring skulle ökningen varit relativt liten, kanske ingen alls. I vissa länder minskar befolkningen vilket oroar den politiska ledningen. Det är fullt förståeligt, eftersom det alltid måste finna unga människor som måste ta över nödvändiga samhällsfunktioner.

För att befolkningen skall förbli konstant måste varje kvinna föda 2.1 barn i genomsnitt. Denna fertilitet varierar i dag mellan 7.2 i Niger och 1.2 i Portugal och 1.4 i Ungern. Den svenska fertiliteten är 1.9 vilket knappast socialförsäkringsminister Strandhäll tycks ha haft klart för sig när hon kritiserade den ungerska familjepolitiken.

I större delen världens länder är fertilitet antingen under 2.1 eller minskande. Minskningen omfattar även de länder i dag som har hög fertilitet. Sedan 1960 har den genomsnittliga fertiliteten halverats från 5.0 till 2.5. Dagens befolkningsökning är också en följd av högre levnadsålder. Idag är medellivslängden på jorden 72 år jämfört med knappt hälften för 100 år sedan.

Frågan, som man diskuterat i hundratals år är hur många människor jorden kan försörja. Tidigare var man mest oroad för brist på mat men efter alla framsteg inom jordbruk, fisk- och djurhållning kan nästan alla idag äta sig mätta. Även brist på viktiga råvaror som olja och strategiska metaller var tidigare en källa till oro. När jag läste Georg Borgström på 1950-talet var loppet kört redan till 1980-talet. Idag är ingen som oroar sig för detta längre och mat tycks snarare finnas i överflöd. Råder det svält någonstans på jorden kan detta lösas genom aktiva och snabba flygtransporter. Trots mängden människor i dag är det därför sannolikt färre som svälter nu än för hundra år sedan.

Oron för framtiden har i stället mer riktats mot de miljöproblem som är en följd av befolkningsökningen och människornas strävan efter ett bättre liv. Om befolkningen har femdubblats sedan slutet på 1800-talet så har energikonsumtionen nästan 20-dubblats och så har sannolikt också jordens miljöbelastning.

Vad kommer att hända under resten av 2000-talet? Kommer folkökningen att fortsätta, avstanna eller till och med förbytas i en global folkminskning? Detta är en fråga som nyligen studerats ingående av två kanadensiska journalister, Darrell Bricker och John Ibbitson i boken Empty Planet: The Shock of Global Population Decline.

Författarna har analyserat världsbankens tre olika befolkningsscenarier; en positiv tillväxt innebärande en global befolkning på 17 miljarder vid 2000-talets slut, en oförändrat med en konvergens mot en befolkning på 10 miljarder och en minskande tillväxt. De senare skulle innebära att jordens befolkning når ett maximum vid århundradets mitt och därefter böjar avta. Författarna har genomfört omfattande undersökningar och finner två faktorer som talar för en minskning. En sådan är den tilltagande medvetenheten hos kvinnor världen över att skapa en egen identitet och karriär. En annan är det snabba urbaniseringen inte minst i utvecklingsländerna. I ett primitivt jordbruk finns det behov av många armar som kan hjälpa till. Den tilltagande effektiviseringen inom jordbruket omfattar nu också utvecklingsländerna vilket driver på urbaniseringen. I städerna till skillnad från primitivt jordbruk blir stora barnkullar snarare en belastning.

Härtill kommer ett genomgående minskat socialt tryck på unga kvinnor samt den ökade lättheten att skydda sig mot oönskad graviditet. Inte minst som en följd av socialiseringen via Internet skapar unga människor i dag lättare andra handlingsmönster än föräldragenerationen. I den urbaniserade världen skapas ständigt nya arbetsuppgifter som inte minst gynnar kvinnor. Författarna gör därför bedömningen att det är sannolikt att jordens befolkning kommer att följa en trajektoria av minskande fertilitet som faller under det kritiska måttet på 2.1.

Den huvudfråga som boken därför tar upp är vilka konsekvenser en minskande global befolkning kommer att kunna få. Ett sätt är att studera Japan där medellivslängden stadigt ökat och där fertilitet legat väl under reproduktionsgränsen under flera decennier. Situation i Europa är snarlik med där har man till skillnad från Japan haft en omfattande invandring. Dit hör inte minst länder som Tyskland, Frankrike och Sverige. Kina med sin medvetna enbarnspolitik börjar gradvis få samma problem som Japan och har därför reviderat sin familjepolitik. Följande enkla räkneexempel illustrerar problematiken.

Från en folkmängd på 9 miljarder år 2030 (vilket är sannolikt) skulle jordens befolkning fram till år 2100 minska till 7.8 miljarder med svensk fertilitet och till hela 5.5 miljarder med ungersk fertilitet.

Vad kan då förväntas i ett land där antalet äldre människor dominerar. Detta är förvisso begränsat i tid eftersom förr eller senare kommer befolkningsdiagrammen bli pyramidformade igen med mer unga än äldre. De primära problemen är begränsade till cirka två till tre generationer varefter befolkningspyramiden återskapas men i reducerad storlek.

Konsekvenserna kan dock bli ekonomist kännbara då ett land med proportionellt färre unga får en annan och mindre aktiv konsumtionsprofil. Det är bara att studera den svenska konsumtionen av varor och tjänster under senare år som följt den snabba tillväxten av unga människor. I Sverige där migrationen varit obegränsad har dock ett antal negativa konsekvenser noterats med det har ju snarare berott på politiker och myndigheters oförmåga och inkompetens. Ett inflöda av unga kompetenta, kreativa och arbetsvilliga människor är i länder med negativ fertilitet en fördel såväl socialt som ekonomiskt. Kanada är här ett bra exempel.

Jag tycker att Bricker och Ibbitsons bok är tankeväckande och att oron för en obegränsad befolkningsökning är obefogat. Färre kvinnor kommer att föda barn som i dagens Niger och mer som nu görs alltmer i resten av världen. Detta kommer säkert på sikt att innebära en långsam tillbakagång av jordens befolkning. Jag bedömer dock inte detta lika negativt som de två författarna.

33 reaktioner på ”Vad händer med jordens befolkning?

 1. gmiksche skriver:

  Oron är inte alls obefogad. Om det finns alternativa interpretationer av åt vilket håll utvecklingen kommer att gå och det inte går att bevisa att det minst attraktiva alternativet, det med fortsatt stark ökning av befolkningen i bl a Afrika, kommer stanna av, då är det är det dags agera. Att inte förlita sig på att det mest sannolika alternativet kommer att förverkligas. Utan att stävja att mindre attraktiva alternativ kan bli verklighet. Mänskligheten kommer inte att ta skada av ”underbefolkning”, och inte jorden heller.

  Vad gäller kärnkraften är den accepterade argumentationen den omvända. Ett huvudargument för att den ska avskaffas är att det finns en minimal risk för en kärnkraftsolycka kvar trots alla säkerhetsåtgärder och/eller avfallet inte kan lagras trots att det finns säker berggrund världen över som hållit sig stabil i hundratals miljoner år.

  Ta det säkra för det osäkra. Fler människor betyder inte fler lyckliga varelser. Fler människor betyder konflikter kring resurser av alla slag. Och ett avbräck för alla andra varelser än vi själva.

  Gillad av 5 personer

  • Errol skriver:

   Fjärde generationens kärnkraft kan utvinna energi ur det som i den provinsiella svenska kärnkraftsdebatten ensidigt benämns som avfall. Efter att ha processat det reciduala energiinnehållet i ”avfallet” reduceras halveringstiden dessutom avsevärt, efter denna andra process. Det är förhoppningsvis möjligt, även i Sverige, att det energiinnehåll som går att utvinna ur dagens ”avfall” av rent marknadsmässiga faktorer kommer tillskrivas det reella värde det har givet utvecklingen av kärnkraftstekniken, som trots Birgitta Dahl och trots den patetiskt inskränkta svenska debatten, fortgår internationellt.

   Det finns för övrigt ingen anledning att likt alla klimathysteriker, civilisationskritiker och nymalthusianer anamma det idéhistoriskt, parodiskt slitna domedagsnarrativet och utgå från det värsta befolkningsscenariot, speciellt som evidensen för minskat barnafödande till följd av ekonomisk och social utveckling är överväldigande.

   Gillad av 4 personer

  • brrr skriver:

   Gerard: ”Mänskligheten kommer inte att ta skada av ”underbefolkning”, och inte jorden heller.”

   I början av 1700-talet fanns c:a en halv miljard människor på jorden. Ingen skulle väl tro att mänskligheten då löpte någon större risk att utplånas p.g.a. att de var för få?

   Gillad av 3 personer

   • gmiksche skriver:

    Utplånas? Inte ens på Alexander den stores tid. Fast alla experter tycks räkna med att den senaste istiden var den sista. Som tur kommer ingen av oss vara med då. Möjligen inte ens någon människa heller, för det kan bli atomkrig för eller senare. Men det är inte helt mörkt. Greta har visat stor kapacitet att ta sig an problemen.

    Gilla

   • brrr skriver:

    Utplånas: Jag uttryckte mig nog otydligt, försöker att vara kortfattad.

    Det är många som uttrycker oro över att europas befolkning kommer att utplånas p.g.a. att vi skaffar färre än två barn. Det var det jag avsåg.

    Jag håller fullständigt med dig om att både människor och andra varelser och växter på planeten skulle ha mycket bättre förutsättningar om vi vore färre.
    Detdär med att vi ståendes sida vid sida inte tar upp större plats än några kvadratkilometer, är ju helt irrelevant, eftersom våra aktiviteter med att skaffa mat och mycket annat, nu tar upp det mesta av jordens landyta och en hel del av haven också.

    Gillad av 1 person

   • gmiksche skriver:

    BRRR. Det var illa att du håller med mig. Då ökar sannolikheten att vi båda har rätt, och det vill vi egentligen inte, eller hur? Vilka dilemman!

    Gilla

   • brrr skriver:

    Gerard, LUGN! Två flugor gör ingen sommar.
    De flesta tycks vara optimister på denhär punkten, så vi får hoppas att det går deras väg.

    Gilla

  • olle reimers skriver:

   Precis som när det gäller klimatet är befolkningsfrågan en sådan som får sin naturliga lösning allteftersom. I de olika scenarier Lennart Bengtsson målar upp finns huvuddelarna av de olika alternativen utmålade.

   Det enda frågetecknet är att vi inte vet hur snabbt levnadsstandarden i Niger förbättras med minskade födelsetal som följd. Vad vi däremot vet är att i muslimsk styrda länder jobbar man med andra prioriteringar än levnadsstandarden, vilket kan komma att påverka befolkningsutvecklingen. Åandra sidan vet man att den ekonomiska tillväxten inte befordras av alltför mycket jihad vilket verkar i motsatt riktning i förhållande till det religiöst färgade budskapet.

   Alttför mycket påverkan på naturen i dessa stora frågor leder sällan till önskade resultat på dessa stora områden.

   Det vi kan göra i våra upplysta länder är att fortsätta att kämpa för det vi tror på. Ju fler proselyter vi lyckas vinna desto mindre anledning har vi att oroa oss. Rockströmsbekämpning ingår!

   En liten fotnot. I Machiavellis Fursten beskriver författaren furstens ständiga problem med de unga undersysselsatta männen. De utgjorde ett konstant närvarande hot mot furstens makt. Hans lösning: starta ett krig mot en eller annan grannfurste. Eftersom det fanns gott om sådana i trakten och alla hans kollegor hade ungefär motsvarande perspektiv på tillvaron, kunde furstarna på det sätttet också göra en insats i befolkningsfrågan.

   Gillad av 2 personer

 2. JL skriver:

  Bra resonerat men tror du missar den kanske största kommande förändringen.

  Människan i sin befintliga form kommer sannolikt inte finnas kvar under senare delen av 2000-talet.

  Odödlighet i någon form, uppgraderade människor och AI lär ställa alla prognoser på huvudet.

  Att Sverige i närtid skulle behöva importera lättassimiletade och produktiva yngre förmågor håller jag med om.

  Importen hittills har dock mest bestått i raka motsatsen, med fokus på statliga välfärdsklienter. Synd

  Gillad av 3 personer

  • Ga Ort skriver:

   Exakt! Singulariteten är nära. (Kurzweil)
   Din kommentar belyser svårigheten att göra prognoser på så långa tidshorisonter. Vi har ett antal djupgående, samhällspåverkande förändringar att vänta de kommande decennierna – precis som under i stort sett varje decennium under industrialismens historia. Vi har genombrott av AI som bl a kommer att revolutionera allt vad resor och transporter heter, vi har AR/VR etc.

   Gilla

  • brrr skriver:

   JL: ”Att Sverige i närtid skulle behöva importera … produktiva yngre förmågor håller jag med om.”

   Vilka länder ska släppa till dessa människor? Och vad får det för konsekvenser i deras ursprungsländer som har kostat på utbildning för folk de behöver själva?
   Vore det inte bättre att vi själva tar ansvar för att utbilda folk till yrken vi behöver? Det är ju verkligen inte så att den svenska befolkningen lider brist på förmågor, utan bristen ligger ju i en usel skola och fel slags utbildningar.

   Gillad av 2 personer

 3. Eva Danielsson skriver:

  Folkmängden ökar alltså olika mycket inom olika kulturer. Även Hans Rosling nämnde Afrika som speciellt svårbedömt, tror jag, men där stämmer väl ändå begreppet befolkningsexpolsion. Akrika behöver tillämpa barnbegränsning och afrikaner ska inte tillåtas migrera till Europa.
  Det kan rimligtvis inte finnas något egenvärde i befolkningsökning. I vårt land har medellivslängden ökat stadigt det senaste seklet, men man brukar ju säga att det framför allt har betytt flera friska år. Vi skulle alltså kunna jobba längre om vi vill eller blir tvungna. Många gör det redan. Men det kan inte vara rimligt att tvingas till höjd pensionsålder för att försörja unga friska invandrare som inte jobbar. Välfärd och pensioner behöver bli mer individuellt utformade, att man jobbar åt sig själv och sin familj och sin utvidgade familj=sin nation. Dessutom behöver arbetslivet bli mycket mer flexibelt för att man ska orka och vilja jobba många många år. Hur många år till orkar den som upplever samma frustration som den hemvårdare som Bitte Assarmo har intervjuat i dagens krönika?
  I ett modernt tekniskt utvecklat land med god hälsovård och sjukvård klarar man att andelen äldre blir större. Särskilt i ett kulturellt och språkligt sammanhållet samhälle med låg brottslighet. Som vi var för tre decennier sedan. Man skulle också kunna ge mycket bättre stöd till barnfamiljer och kanske rentav få se ökad fertilitet som följd. Någon större invandring behövs inte. Viss arbetskraftsmigration räcker. Det har sagts att svenska samhällsinstitutioner är dimensionerade för sju-åtta miljoner invånare. Se till att icke-assimilerade invandrare (dvs muslimska invandrare) flyttar hemåt nu när det har lugnat ner sig i deras hemregioner, så kan vi få till ett fungerande samhällssystem i Sverige. Men det förutsätter att våra svenska maktlystna politiker (liksom inom EU) ger upp planen på socialistislamistglobalism genom att utplåna europeisk/västerländsk/svensk kultur (och trygghet och välstånd) med hjälp av massinvandring/befolkningsutbyte=befolkningsökning.

  Gillad av 13 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Vi skall passa oss noga för ambitionen att vara bättre sossar än sossarna själva. Det finns sociala system som är feltänkta i grunden och som inte kan fas att fungera ens med perfekt hederlighet, kompetens och ärligt uppsat hos genomförarna.

   Gillad av 6 personer

   • Bo Svensson skriver:

    Du är inriktad mot frontalangrepp på socialism men varför? – Låt socialister vara sociala med varandra. – Med skattebetalarens direkta makt över sina pengars fördelning, ser man i utvecklingens riktning en ordning där skatt känns mera som en klubbavgift man erlägger till valfri gemenskap för förmåner man bjuds på som medlem. – En ordning där alla kan trivas.

    Viljan att straffa skämmer allt. – Samma med skolan. – Alla här har gett sig fan på att ungarna skall lära sig att veta hut, men det skall de kanske inte. – De skall kanske istället träna på människovärdig tillvaro om där man vill att de skall landa.

    Gilla

   • gmiksche skriver:

    Ja, om socialister skulle nöja sig med att vara sociala med varandra, då vore det inget problem. Tyvärr vill dom vara sociala med mig och andra, som inte är socialister. På ett socialt påträngande sätt, nämligen göra oss till socialister.

    Gillad av 1 person

 4. Fredrik Östman skriver:

  Jag ser ingen tydlig tendens eller linje i artikeln. I stället fruktar jag att den har en avledande verkan och, med eller utan avsikt, far oss att resonera i dissocierade abstraktioner som ”folkmängd” och ”befolkningstäthet”. Det viktiga för en individ är vilka människor det är som blir fler eller färre och var dessa fler eller färre människor kommer att pocka pa plats eller saknas. De äldre som Bitte skriver om idag saknar pa alderns höst människor som har ett instinktivt och personligt intresse att taga hand om dem pa ett meningsfullt sätt, trots att landet fullkomligt översvämmas av ”folkmängd” och ”befolkningstäthet”:

  Gillad av 8 personer

 5. Astrid skriver:

  Jordens tillgångar hamnar alltmer i fåtalets händer. Den s k angloamerikanska globalistoligarkin ryms i en normalstor buss, men dessa personer äger i dagsläget ungefär hälften av jordens resurser; 7,2 miljarder människor delar på den andra hälften.

  Monopolkapitalism, megaföretag, makten över finanssystemet och dollar ur luften, uppköpen av medierna till att bli propagandaorgan… hotar världen på ett mer genomgripande sätt än befolkningsökningen, som jag ser det. Inte medelålders vita män, inte demokratiska oppositionspartier i Europa, inte Ryssland, inte ”klimatet” eller vad man nu hittar på för att vända uppmärksamheten från de giriga oligarkernas framfart och mål att lägga världen under sig: NWO.

  Det går fort nu. Den föreslagna pakten Europa Afrika ger skrämselhicka. Migrationsavtalet är redan undertecknat. Miljontals afrikaner ska flyttas över till Europa, de flesta utan möjlighet få arbete – vilken djävulsk plan. Bostaden i hemlandet lämnas för gratis nytt boende och bidragsförsörjning i Europa.
  ”Fåfäng gå föder mycket ont”.

  Gillad av 4 personer

 6. Anders L. skriver:

  Fertilitetstalet 1,9 i Sverige är ett genomsnitt. För svenska kvinnor har det sjunkit till 1,66 och för invandrare från de mest underutvecklade länderna (HDI 3) är det 3,15 (SCB). Stephen Smith beräknar att europas inhemska befolkning sjunker från 500 till 450 miljoner de kommande 30 åren. Afrikas befolkning ungefär fördubblas till 2,5 miljarder och 150-200 miljoner afrikaner flyttar hit.
  https://www.document.no/2018/10/12/flyktningstrommen-mot-europa-i-2015-er-ingenting-mot-det-vi-har-i-vente/

  Gillad av 1 person

 7. Hovs_klipphällar skriver:

  Du kan få ett antal olika prognoser om befolkningsutvecklingen, beroende på vilka källor du väljer.
  Det scenario som skisseras ovan tycks mig orealistiskt, och mer en produkt av journalisters önsketänkande.
  Sant är att befolkningen stagnerar på vissa håll, nämligen i industrialiserade västländer, men i Afrika och Mellanöstern (till stor del händelsevis muslimska länder) — ökar folkmängden våldsamt.

  Muslimer har även en ideologiskt betingad motivering att föröka sig maximalt för att därigenom ta över världen, vilket de bland annat försöker tillämpa här i Sverige, där vi numera har en närmast explosiv folkökning.

  Och Sveriges makthavare jublar enfaldigt över att ”berikas” med ständigt allt flera välfärdsklienter…

  Gillad av 3 personer

 8. Observatör skriver:

  En minskande befolkning har i stort sett bara fördelar. Redan på 1300-talet förbättrades människors livsvillkor i Sverige påtagligt efter digerdöden (baserat på studier av skelett från gravar). Japan med minskande befolkning har världens längsta medellivslängd. Alla människor behövs inte i produktionen. Det har skapats mängder med onödiga ”jobb” bara för att hålla människor sysselsatta, genusvetare, reklamfilmsproducenter, pressekreterare, telefonförsäljare, dokusåpadeltagare, finansfifflare, osv osv.

  Gillad av 4 personer

  • cmmk10 skriver:

   Digerdöden gav väl dessutom en enorm förmögenhetsomfördelning, från kapital till arbete. De stora jordägarna fick det relativt sett fattigare.

   Gilla

 9. garlbanke skriver:

  Miljöproblemet är inte bilar, bostäder, flygplan och livsmedel. Det är antalet människor som förbrukar alla dessa resurser. Tidigare var det legitimt att tala om familjeplanering eftersom hotet var brist på livsmedel. Idag är det tabu. Istället omskrivs det som att vi skulle behöva en eller två planeter till. Det som tär allra mest på miljön är antalet bostäder och livsmedel, vilket står i direkt proportion till befolkningen. Åk gärna mer kollektivt, byt gärna ut någon gång resan till Thailand och strunta i att köpa en ny jacka. Det får dig att känna dig som en bättre människa men den insatsen är en droppe i havet. Att tala för en ökad befolkning är fantasilöst och leder till den slutlig förintelsen. Vad det tänks men inte talas om är att om befolkningsökningen avstannade och började gå tillbaka då skulle vi längre ha några miljöproblem.

  Gillad av 2 personer

 10. Elöd Szanto skriver:

  Tyvärr @Lennart Bengtsson är dina resonemang helt rätt – matematiskt sätt. Jorden kan föda ett störe antal individer än dagens och teoretiskt uppnå en balans.
  Människor är dock inte matematiska enheter, utan levande varelser styrda av naturlagar om revir för överlevnad och inte samlevnadslagar för allas bästa.
  Min övertygelse är att ”Människan” vill ha mer och då finns det tyvärr inte revir för alla.
  Jag tror faktiskt inte ett dugg på att Homo Sapiens Vesterlendikus kommer att vara bereddd att gå tillbaka till Homo Sapiens Somalikus nivå för att behålla ballansen.
  Det ligger inget rasistiskt i detta konstaterande.
  Skulle vi dock försöka att alla leva i dagens västerländska bubbla kommer det att explodera i grymmare konflikter än vad mänskligheten har tidigare upplevt!

  Gillad av 2 personer

 11. Kronblom skriver:

  Min föräldrageneration, 1910-20-30-talister var det inte ovanligt med 10 barn. Deras föräldrar födde nästan lika många barn varav många av dem inte uppnådde vuxen ålder. På en generation minskade barnkullarna med 80% och har planat ut.

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.