Debatten om konservatismens återkomst: låt oss gå till det väsentliga

Richard Sörman

Richard Sörman

Det pågår en debatt om konservatismens återkomst. Joel Halldorf skrev i Expressen 11/2 att det behövs en existentiell konservatism som odlar tradition och gemenskap. Människan, menade han, måste vara något mer än en nyttomaximerande homo œconomicus. Mattias Svensson svarade i Opulens 18/2 och hävdade att konservatismens förespråkare – till skillnad från liberalismens – inte förstår det existentiella värde som ligger i människans frihet. Debatten mellan konservativa och liberaler kompliceras därtill av att borgerliga intellektuella ofta definierar sig som ”liberalkonservativa”. Lars-Anders Johansson skrev i Smedjan 6/2 att konservatismen inte alls ska förstås i opposition till klassisk liberalism (de går utmärkt att kombinera menade han) men som en reaktion på modern radikalism.

Konservativa mot liberaler alltså. Eller konservativa med liberaler? Och varför konservatism snarare än liberalism just nu? Låt oss gå till det väsentliga.

Ordet ”konservatism” kommer som alla vet från latinets ”conservare” som betyder ”bevara” och som också finns i engelskan ”conserve” och i franskans ”conserver”. Den som är konservativ vill bevara något. Den konservativa människan vill bevara, inte förändra, inte förstöra. Kanske är det inte svårare än så. Människor söker sig återigen till konservatismen eftersom något är på väg att gå förlorat som de har all anledning att vilja bevara.

Diskussionen mellan konservativa och liberaler kan sägas handla om det faktum att det mänskliga livet är både historia och framtid. Vi lever som bekant i nuet, men vi har det förflutna med oss och vi lever dessutom i förhållande till en framtid som vi hoppas kunna utforma enligt våra egna önskemål. Det förflutna är inte bara vår livshistoria, det är också vårt språk, vår kultur och sociala strukturer. Det förflutna är med andra ord det ”givna”, det sammanhang vi kommer ur och som finns närvarande i den värld vi lever i. Men människan är också framtid. Vi är öppenhet mot det nya, mot det möjliga. Vi kan slå oss fria från det förflutna och skapa nya sammanhang, erövra nya kontinenter, skriva nya historier. Och allt detta gäller alltså både individer och samhällen: som enskilda människor och som gemensamma kollektiv har vi att förhålla oss både till dåtid och framtid.

Konservatismen kan sägas betona det förflutna, det givna i människans tillvaro medan liberalismen betonar det öppna, det möjliga. Därmed betonar också konservatismen det kollektiva, sammanhanget, medan liberalismen betonar det individuella, det fria. Finns det en motsättning? Ja det kan det naturligtvis göra om man inte förmår skapa en balans mellan de båda. Då uppstår en motsättning, men motsättningen är inte nödvändig.

För lösningen på problemet huruvida människan ska fungera i förhållande till sin historia eller i förhållande till sin framtid består naturligtvis i att säga att hon ska göra både ock. Vi är både historia och framtid, vi behöver både struktur och frihet. Och om frågan är varför många just nu upplever ett behov av att knyta an till historia och sammanhang bör väl svaret rimligtvis vara att vi alltför länge har fokuserat bara på frihet och individualitet. För om sammanhang eller frihet är att föredra beror på helt och hållet var vi befinner oss i historien. Har vi betonat sammanhang kommer människor uppleva ett behov av frihet. Har vi betonat frihet kommer de uppleva ett behov av sammanhang.

Lars-Anders Johansson skriver att konservatismen uppstår som reaktion på den moderna radikalismen så som den kom till uttryck i den franska revolutionen. Och det stämmer i och för sig med min tes att en god samhällsutveckling förutsätter reaktioner och motreaktioner som tillsammans skapar en balans över tid. Man kan ändå ifrågasätta tanken att konservatismen ”uppstod” efter franska revolutionen. Vad som hände var snarare att människor blev medvetna om vilka ideal som tidigare satt sin prägel på samhället eftersom dessa nu plötsligt hotades av de kraftiga samhällsomvandlingarna. Konservatismen, eller kanske traditionalismen, hade för tidigare generationer varit den självklara värld man levde i och hade därför inte behövt benämnas. I och med att fransmännen fick för sig att skriva en konstitution, halshugga kungen och inrätta en republik uppstod en medvetenhet om värdet av försiktighet och tradition och därmed uppstår behovet att forma en konservativ politisk rörelse.

På samma sätt har den långa dominansen av en för oss samtida radikalism – i form av en ”radikaliserad liberalism” kanske – gjort att en ny konservativ samhällsrörelse nu tar form. Den värld som är vår, som vi föddes till, som kommer ur vår historia, som är vårt givna sammanhang måste nu försvaras för att om möjligt kunna bevaras. För allt ska ju bort! Ett svenskt Sverige har ingen legitim rätt att existera. Män och kvinnor är sociala konstruktioner som kan rekonstrueras efter makthavares tycke och smak. Kristendomen som präglat vårt land under tusen år är inte mer värd än vilken religion som helst: ”det viktiga är faktiskt att vi har religionsfrihet!” Ut med det gamla! In med det nya! Framåt!

Vi mår bra av balans. Lagom är bäst. Och om vi som samhälle mår bra av att över tid upprätthålla en jämvikt mellan sammanhang och frihet, mellan dåtid och framtid är det uppenbart att vi just nu har ett intresse av att vårda vår historia, våra sammanhang, vår identitet. Vi är till den grad frigjorda från våra identiteter att våra intellektuella i mainstream media inte ens förmår bottna i sig själva och hävda legitimiteten av det egna. Fråga vilken etablerad journalist som helst om han eller hon tycker att Sverige ska vara svenskt så får ni se vad de svarar.

Konservatismens återkomst är en sund reaktion på de omvälvande samhällsförändringar vi haft de senaste decennierna. Konservatismen kan inte vara ett allmängiltigt ideal i sig. Det vore orimligt att tänka att vi alltid bara ska leva i tradition och historia. I så fall hade vi aldrig haft någon utveckling överhuvudtaget. Men just nu behöver vi stanna upp. Människan är inte bara frihet och framtid. Vi kan inte bara vara frihet och framtid. Vi måste också vara historia och sammanhang. Vi måste få äga en kollektiv identitet som är vår och inte någon annans. Vi har också rätt till det. Inte bara de andra. Vi måste besinna oss. Vi är inga övermänniskor.

95 reaktioner på ”Debatten om konservatismens återkomst: låt oss gå till det väsentliga

 1. Rolf Wasén skriver:

  Nej, det räcker inte med att vara konservativ även om konservatism idag bland annat betyder att försvara allt det vi med så stor möda uppnått.
  Värdekonservatism således.

  Det som vi av gammal hävd vet fungerar rimligt bra. Min favoritanalogi är med kosten. Vi har genom årtusenden lärt oss vilken kost som ger oss en rimlig livskvalité.

  Det är något att hålla fast vid. Sedan kan vi då och då vara nödsakade att revidera våra koncept – men inte hur som helst. Man bör hålla emot tills man känner sig säker.

  Gillad av 3 personer

 2. Fredrik Östman skriver:

  Den avgörande skillnaden på den högsta abstraktionsnivån är att konservatismen är rationell och liberalismen irrationell. Försök inte att förneka det! Liberalismen säger det själv i sin portalparagraf: den hävdar vissa universella så kallade rättigheter a priori. De är uppenbart inte rationellt motiverade, för då hade man kunnat resonera om dem.

  Gillad av 9 personer

  • Jens skriver:

   Liberalism” har i växande kretsar kommit att bli ett skällsord, en synonym för verklighetsfrämmande abstraktioner, oförmåga att tänka historiskt och illojalitet mot det egna folket. James Burnham kopplade på sin tid liberalismen till Västerlandets utdragna självmord.
   Joakim Andersen

   Gillad av 5 personer

  • Samuel af Ugglas skriver:

   Liberalismen säger, vissa universella så kallade rättigheter a priori?
   Var i den svenska grundlagen talar man om LIVETS okränkbarhet?

   Gilla

 3. Fredrik Östman skriver:

  Du och andra kan aldrig komma fram till en djup och sann förståelse för konservatismen genom att föra efemära resonemang i dissocierade abstraktioner. Konservatismen har inga ideal eller värden. Så länge man har detta intryck av konservatismen är man ännu fast i irrationellt, idealistiskt, milleniaristiskt tänkande där man tar ideal och värden som utgångspunkt och sedan söker rationalisera deras existens eller primat. För att förstå konservatismen, för att tänka politiskt på ett rationellt sätt måste man befria sig från dessa hjärnspöken.

  Gillad av 3 personer

  • Richard Sörman skriver:

   Varför skulle inte konservativa människor kunna ha ideal och värden? Om man tror på kontinuitet och på försiktighet kan det väl sägas vara värden? Värdena behöver inte alltid stå i centrum. Människor har använt traditionalistiskt tänkande för att legitimera sin makt men det betyder inte att man inte kan vara konservativ av god vilja och med goda avsikter.

   Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Konservativa människor kan nog det, men konservatismen förbjuder dem att använda dessa i stället för empiriska data och vunnen kunskap för att motivera politiska beslut, alltså för att motivera våld mot medmänniskor, för det är det politik är. Tro får man göra i kyrkan, detta säger den kristna humanismen.

    Om man tror att kontinuitet och försiktighet är värden har man dissocierat dessa abstraktioner och givit dem ett eget liv, en egen animistisk betydelse, som inte är bunden till sinnevärlden, utan kan utformas godtyckligt, en social konstruktion. Det är vidskepelse.

    Nej, kontinuitet är en effekt av att man låter bli att förstöra, det är en beskrivning av en självklar opposition mot idiotin, som i sig motiveras av att idiotin är objektivt felaktig, förljugen, misslyckad. Kontinuiteten är ingen motiv i sig, inget mål vi vill uppnå. Vi vill inte fortsätta som förut på grund att vi vill fortsätta som förut, det skulle inte vara konservativt. Vi vill behålla de saker vi tycker om, har nytta av, inte vill kasta bort, som är värda mer än det de kan ersättas med. Detta är den konservativa principen.

    Försiktighet är framför allt ett ord som smeker vår ångest. För vad är försiktigt, att handla eller att låta bli? En appell till försiktigheten riskerar att bli en appell för att bortse från det som inte syns, från det som inte är uppenbart. När man står på en strand och vattnet plötsligt drager sig tillbaka är det kanske uppenbart dumdristigt att av nyfikenhet eller primitiv sympati rusa ut efter vattnet, men är det försiktigt att stå kvar och inte röra sig ur fläcken? Klokt är det, vare sig det är försiktigt eller ej, riskminimerande är det att rusa mot land så fort man förmår. Försiktighetsprinciper förleder oss att bortse från det fördolda, och om vi i Frédéric Bastiats efterföljd lär oss att taga full hänsyn till det fördolda, så har vi inte längre någon nytta av begreppet försiktighet. Det är tillämpbart bara i kontrollerade, välkända miljöer, och dit hör tyvärr inte politiken.

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Nassim Taleb säger: Ju större osäkerheten i fenomenet, desto mindre är osäkerheten om rätt handlingssätt. Om ett flygplan verkar lite osäkert, råder ingen osäkerhet om att man inte skall stiga ombord. Om ett träd ser lite ruttet ut råder ingen osäkerhet om att man skall lägga sig att sova under att annat. Om en motorbåtsbesättning verkar lite vårdslös råder ingen osäkerhet om att det är klokare att vänta på ångbåten. De senare exemplen kommer från Jared Diamond, som kallar det konstruktiv paranoia, något han lärt sig av primitiva stammar. Våra förfäder visste mer än vi om hur man skall hantera risker. De hade alltid sitt eget skinn i potten.

    Gillad av 1 person

 4. Aurora skriver:

  Det kan finnas ett värde i att analysera vad ord betyder men faktum är att som vi ser idag är det den part som företräder makten som gör definitonen. Ordet Värdegrund är ett bra exempel. Vad betyder det och vad står det för? För en del (det styrande etablissemanget) har det nästan biblisk betydelse medan för andra betyder det hyckleri och pk. Ordet konservativ likställs med fascism. Likaså oedet nationalism. Liberal har utvecklats till en extrem form där inga gränser (i självdefinierade godhetsaspekter) får finnas. Hela vår vardagliga verklighet har blivit en ordlek att förhålla oss till. Orwell.

  Gillad av 4 personer

  • Richard Sörman skriver:

   Vi måste ha ambitionen att tala om saker och inte om ord. Därför skriver jag heller inte mycket om konservatismens historia osv men försöker fånga en avgörande grundbetydelse i begreppet. Och som ofta är det enligt min mening genom att gå till det enkla och självklara som man ser det mest betydelsefulla.
   Men visst är det så att vi läser in olika saker i samma begrepp. Desto viktigare då att vi som inte delar PK-människornas verklighetsbild propagerar för vår.

   Gilla

 5. Bo Svensson skriver:

  Jag hittar inga intressanta meningsskiljaktigheter mellan liberaler, konservativa, kollektivister och individualister. – Jag ser inga svårigheter med att få till en ordning där alla dessa kan trivas.

  Liberalism är ju bara att vi skall styras av överenskomna regler för ekonomi och samvaro och inte av makthavares godtycke och det hittar man inga rimliga invändningar mot.

  Under extrem kollektivism fungerar alla som kuggar i ett välsmort samhällsmaskineri och det finns inget bättre recept för att få till ett sådant än en liberal marknasekonomi där man må känna sig som kollektivist eller individualist efter eget val.

  Och hur konservativ man vill vara, är det ingen annan som behöver bekymra sig för.

  Nej, den väsentliga aktuella skiljelinjen går mellan förnuft och galenskap.

  Gilla

  • Jonathan Nimstedt skriver:

   I j;sse namn, det ‘r klart att det finns klara politiska skiljelinjer mellan liberaler och konservativa.

   Att förstå konservatismen enbart som en bromsande kraft är politiskt-filosofiskt obildat. Liberalismen betonar frramförallt två värden: Frihet och jämlikhet. Idag är det närmast maniskt fokus på jämlikheten som gäller (”Alla människors lika värde”) precis som socialliberalismen föreskriver att jämlikheten är ett viktigare värde än friheten.

   Den dominerande liberalismen är idag dessutom närmast fanatisk i sitt förakt mot allt som inte är skadligt, osunt och sjukt för ett folk och ett land. Dagens dominertande liberalism är en självmordspakt.

   Men även om vi bara tänker oss en måttlig socialliberalism med fokus på jämlikhet och ett visst mått av frihet så står detta i bjär kontrast till hur konservatismen betonar hierarki och ordning eftersom att den anser att jämlikhet är en myt som aldrig kan uppnås då människor är olika och har olika medfödda egenskaper som är olika värdefulla, medan i stort sett alla dagens liberaler tror att alla föds som blanka blad och många tror även att en 30-årig afghan som socialiserats i afghansk kultur enkelt kan ersätta en 30-årig svensk som socialiserats in is den svenska kulturens normer och värderingar utan att det får några konsekvenser alls för det omgivande samhället.

   Detta är bara två punkter där verkligt konservativa, de som förstår konservatismen som en ideologi och inte bara som ett sätt att bromsa vänsterns hela tiden accelerande progressivism står i totalt motstånd mot liberalismen. De konservativa som bara vill att utvecklingen kan, sojm bloggaren Fnordspotting noterade, bäst kallas för sköldpaddsliberaler: De accepterar vänsterns alla tokigheter och galna påfund och dess förnekelse av den mänskliga naturen bara det går långsamt. Målet blir alltså detsamma, men resan dit går inte dit lika fort, därav namnet sköldpaddsliberaler.

   Riktiga konservativa kan idag inte vara annat än reaktionära eller radikala och totalt vilja omdana samhället så att åtminstone de sista femtio-hundra årens totalt sinnessjuka utveckling, som står i ett direkt motsatsförhållande till hur vi männniskor fungerar, tillintetgörs.

   Ett sådant exempel på ett liberalt påfund är mångkulturalismen. Tyvärr för liberaler så är vi inte blanka blad utan har djupt liggande instinkter som tillsammans kan säga utgöra ett folks lynne som i sin tur ger grunden för den kultur som det folket kan skapa, och dessa instinkter (och därmed inte heller lynnet) är inte lika hos alla folkgrupper, varken etniska, kulturella eller religiösa.

   Som exempel är den överväldigande majoriteten av alla människor naturligt tribala och vill, om de får välja, leva tillsammans med andra människor med vilka de delar etnicitet och/eller ras, kultur, religion och språk medan multikulturalismen postulerar att vi kan trycka ihop helt disparata etniska och kulturella grupper (Med olika IQ, olika lynne och ibland helt motsatta kulturellt burna värderingar) på samma plats och så kommer det genom lite lätt social ingenjörskonst gå att skapa ett lyckorike av sällan skådat slag. Detta medan de sant konservativa naturligtvis förstår att det enda resultatet av påtvingad mångfald blir konflikt, till slut våldsam sådan.

   Gillad av 5 personer

   • Bo Svensson skriver:

    Hierarkier som inte är spontant etablerade, är sådana som vilar på våld.

    Rang skall vinnas genom kompetens och annat som gör en till en tillgång för sina medmänniskor.

    Gillad av 2 personer

 6. Fredrik Östman skriver:

  Angående begreppet eller fenomenet liberalkonservatism, så var det en allians mellan liberalism och konservatism som var aktuell under Kalla kriget, alltså för snart trettio år sedan, men som inte gäller längre. Detta är också förklaringen till att konservatismen plötsligt dyker upp igen: Den står ensam och kan inte döljas bakom sin allianspartner.

  Hur kan det komma sig att svenska konservativa klamrar sig fast vid en allianspartner som övergav dem för tre årtionden sedan? Svaret är nog tyvärr att de inte alls är konservativa i någon djupare mening, utan att de bara har något slags instinktiv eller vanemässig broms mot liberalismens uppenbara ondska. När hade vi senast en svensk konservativ som är halvvägs välkänd utan att vara i huvudsak liberal? Var det Leif Carlsson, Claes G. Ryn, Eddie Tistelgren? Inom Moderata samlingspartiet finns inga konservativa, ingen konservatism.

  https://thewayofreason.wordpress.com/2016/09/19/motglobalisering-central-konsensus/

  Gillad av 3 personer

 7. Jan Andersson skriver:

  Jag delar in medborgarna i ett land i två grupper:
  — De som vill ha nöjet först och eventuellt göra arbetet senare (socialdemokrater).
  — De som gör arbetet först och vill att man därför ska ha råd med nöjet sedan (borgerliga).

  Kanske finns det i ärlighetens namn en grupp till:
  — De som gör arbetet först men i så fall vill ha statligt garanterat nöje sedan, men aldrig får något (kommunisterna).

  Jag har aldrig förstått vad Liberalism är för något, eller vad Centern vill, eller varför KD anspelar på religionen. Eller varför någon röstar på MP, så vida det inte är det enda alternativ som återstår när alla de andra har lagt fram sina valmanifest, ett politiskt Sudoku.

  Gillad av 1 person

  • Hans Jensevik skriver:

   Har jobbat med politiker i hela mitt liv i kommuner och den uppdelningen du nämner här finns inte. Om man är Spara eller Slösa ligger i det personliga. Beror mer på vilken personlighetstyp som dominerar i kommunstyrelsens ledningsgrupp och inte tjänstemännen att förglömma.

   Gillad av 5 personer

   • uppstigersolen skriver:

    Ja det är fascinerande hur politiker utan att blinka kan godkänna utlägg på flera miljoner utan att kunna veta vad som är rimligt. Köper jag nåt privat som kostar en tusenlapp så har jag väl koll på att kostnad mot fördel matchar. Bestämmer jag att nu får ni bränna 7,5 miljon på nåt som nån konsult föreslår så tar man det utan att blinka. Hybris?

    Gillad av 5 personer

   • G.Persson skriver:

    ”Vad fan får jag för pengarna” är numera reviderat till ”vad får VI för pengarna”.
    Leif Östling är i farten i en ny podcast. Han utvecklar många vettiga tankar.
    Ut med politikerna från vården, menar han. Offentlig vård har dubbelt så hög sjukfrånvaro och dubbelt så hög personalomsättning som privata alternativ.
    ”Det behövs ett ledarskap i tiden. Inte i forntiden.”
    Östling menar att inom fem till tio år är samhällskontraktet helt brutet och privata initiativ tar över.
    Intervjuaren: Hur ska man stoppa det?
    Östling: Varför ska man det?

    Gillad av 3 personer

 8. Östrahult skriver:

  Jo det är väl bra att personer som gillar att debattera och tänka inte enbart består av vänstermänniskor. En viss påverkan på samhällsutvecklingen lär bli resultatet. Dock tror jag att man ska vara försiktig med att tolka hur ideologier påverkar. I dagens Sverige är det oerhört få makthavare som är beredda att stå upp för en ideologi. Det mesta handlar om att vända kappan efter vinden, egenintresset och ekonomiska fördelar. Inte minst inflödet av andra kulturer har lett till att egoismen är den helt dominerande ideologien. Framförallt handlar det om att passa in i kändiskulturen så man får god press.
  Att stå i spetsen för nytänkande har ofta ett högt pris, kolla Hanif Bali, som hans moderparti inte vill ta i med tång. Det kommer inte att bli ideologer som förändrar Sverige utan ”nöden har ingen lag”, Det måste bli riktigt dåligt innan folk nyktrar till.

  Gilla

   • p kohlin skriver:

    Blir lite konfunderad; ”Konservatismen är ingen ideologi”. Begreppet ideologi betecknar ju hur ett samhälle ska vara/bli (kan vara allt från möjligt till utopiskt). Läser just nu om Englands historia fram till 1300-talet och slås av att det enda allt handlade om var makt oftast vunnen via släktfejder men inga institutioner fanns förutom mindre utvecklade rätts- och skatteindrivande funktioner. Någon medveten ideologi i vår mening fanns inte, viljan till makt fanns men också vanligt folks önskan om lugn och ro. Är detta vad du menar? Att ( i min värld) människan föds med förnuft och livsvilja och skapar sitt liv ensam och i relation till sin helst fredliga omgivning?Är det så enkelt? Skulle gärna se (om det inte finns?) en utförlig berättelse om ”din” konservatism. Den måste väl ändå ha en människosyn relaterad till andra. Ett problem vi människor har är att vi ser tillbaka i historien via tidsuppfattningar som oftast är subjektiva, kanske alltid. Jag har kanske varit otydlig här men skrev detta i all hast………….

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    P. Kohlin, länge, länge hävdade vi konservativa att konservatismen inte är en ideologi. Under det sena nittonhundratalet fanns en tendens att inordna konservatismen i ett system med tre ”ideologier”, vilket innebar en devalvering av det ideella i socialism och liberalism och en revalvering av det ideella i konservatismen. Det är inte svårt att förstå vad som låg bakom, en allmän tankens slapphet under Kalla kriget, där intresse och realpolitik föreföll styra politiken så till den grad att man riktigt längtade efter fasta principer och ideal. Men vi vet ju nu att detta system har fallerat; våra samhällen faller samman. Det var en pinsam återvändsgränd, ett misslycket försök att vara till lags och samsas.

    De skador som socialister och liberaler har åsamkat vårt västerländska samhälle sedan Kalla krigets slut har gjort dem till våra fiender. Det finns ingen orsak längre att smeka dem medhårs. Konservatismen återgår med viss självklarhet till sin korrekta beskrivning som icke-ideell, icke-utopisk, icke-milleniaristisk. Konservatismen är ingen ideologi och har aldrig varit någon ideologi. Den har ingen utopi att sträva mot, inga fixa värden som står över andra överväganden. I stället har den hederlighet, ärlighet, sanningssökande, rationalitet, metod.

    Gillad av 1 person

  • Richard Sörman skriver:

   Ja många verkar ha väldigt svårt att tänka och agera utan hänsyn till karriär och social ställning. Det irriterar mig enormt att borgerliga opinionsbildare som klagar på immigrationens konsekvenser inte tar tydlig ställning mot immigrationen. Obegripligt. Och ja. Jag börjar också tro att det till slut blir ekonomin som får människor att nyktra till. Eventuellt…

   Gillad av 1 person

  • olle reimers skriver:

   Vänstermänniskor vill inte debattera; bara agitera. Det som skulle vara uppe för debatt är deras ideologi och den får inte ifrågasättas.

   Det är ideologi som är boven; inte tvärtom!

   Gillad av 1 person

 9. Lenam skriver:

  Mångkulturen är här utan att vi har förberett oss. Vi står handfallna. Hela brottsbalken måste omarbetas, vi måste ha mer övervakningskameror och väktare. Vi har inte längre en gemensam värdegrund i vårt land. Det vi konservativa vill bevara har redan gått förlorat. Det gick fort.

  Gillad av 6 personer

 10. Eva Danielsson skriver:

  Bra formulerat. Motsättningar och pendelrörelser som uppstår som reaktioner på vartannat låter som en möjlighet till bra balans en stor del av tiden. Men då räknar man inte med maktlystna människor och deras ideologier vars mål är att aktivt förstöra chanserna till balans. Dessa utopier och ”ismer” som anser sig vara det slutgiltiga för både tanke, tro och samhällsordning. Punkt. Inte för att det skulle bli bra för folk utan för att ledarna ska kunna mata sin fåfänga och förstås förfoga över tillgångarna i pengar och information och rättssystem och därmed ha makten över andra. Vips så får vi ett totalitärt system som måste ta till våld i kontrollen av människorna.
  Islam och socialism/kommunism är de nutida hoten mot frihet och framtid i vårt ”moderna” land. Hot från våra egna makthavare som med frenesi slår ner på alla yttringar av konservatism och nationalism och stolthet över vår historia, kultur och över oss själva. De för krig mot oss, sitt eget folk, för den totalitära socialistiska maktens skull. Vårt etablissemang prostituerar sig t o m med en mördarideologi, islam, för att nå sina mål. Och skriver skamlöst om vad som har hänt och händer och devalverar ord och värderingar. Som om vi lever i en låtsasvärld där man fritt kan laborera med allt och vända upp och ner på fakta och åsikter. Som om en våldtäkt är något abstrakt och inte påtagligt kroppsligt lidande. IS-mördare kan framställas som harmlösa Syrienturister och att Hanif Bali benämner deras kvinnor som IS-honor ses som värre än att dessa kvinnor har valt att ingå i en mördarorganisation. Som dödar andra med bestialiska metoder utan annan anledning än att man som muslim anser sig vara förmer än icke-muslimer och utför uppmaningar i koranen. Man rättfärdigar kriminialitet och ondska med sin tro.
  Den nuvarande fasen präglas inte av frihet och framtid. Snarare av ökande ofrihet och ett backande till en ond och primitiv världsbild. Men visst måste vi hämta kraft i vår historia och egna sammanhang för att kunna slåss för att återta någon slags frihet och framtid. Det behövs aktivism, list, slopade bidrag, hårdför återvandring, undantagande av islam från religionsfriheten och klassa islam som en fientlig politisk rörelse m m

  Gillad av 14 personer

  • uppstigersolen skriver:

   Igår såg jag lite av Opinion Live. Jag har inte sett det på över ett år men hustrun var inte hemma och när jag läst ut en bok så slog jag på TV:n. Där var Hanif Bali i full sving. Han fick tala till punkt och flera andra fick yttra sig. Sen var det nån jurist, en riktig gök som inte hade alla hästar hemma som öppnade munnen och försökte förklara hur svårt det är att rent juridiskt ändra lagar. Åratal, ja tiotals år av arbete för honom hägrade. Då sa Hanif att hade såna där typer som du fått bestämma i Argentina så hade inte nazistiska krigsförbrytare kunna fällas. Trots allt verkade församlingen rätt så överens om att vi inte ska medverka till att ta ”hem” de som dragit till krigszoner och begått brott. Tar de sig hit ändå så görs ingenting utan de får fritt knalla omkring (bokstavligt knalla omkring, eller skära) utan att straffas eftersom Sverige saknar lagstiftning som gör resor till andra länder för att slåss för nåt olagligt.

   Gillad av 2 personer

  • Richard Sörman skriver:

   Ja något radikalt måste kanske till.
   Jag tror dock att många människor faktiskt inte delar din verklighetsbeskrivning av den anledningen att de inte ser den verkligheten. De vill inte se den och vägrar se den och tar kanske inte del av nyheter utanför main stream media.

   Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Inte radikalt, inte det ordet. Vi skall inte söka någon rot till det onda, eller åtminstone inte tro att vi kan operera bort den och så skapa det tusenåriga riket och sedan slå oss till ro. Konservatism betyder ständiga reformer, ständiga anpassningar, att springa så fort man bara kan för att kunna stå still.

    Men självklart måste omfattande och djupgående reformer till. Men det gör det ju bara lättare att vara konservativ, det finns mer åtgärder att välja emellan och risken för felprioritering är mindre. Och vi skall nog se att många av våra problem är tämligen ytliga och efemära. Som en giftig ånga skall dagens styrande skikt blåsa bort och lösas upp om vi bara kan få upp fönstret!

    Gilla

  • olle reimers skriver:

   Jordan Peterson, vår tids främste tänkare, sätter fingret på vad det egentligen handlar om.

   Vi måste ha individen som utgångspunkt för ett mänskligt samhälle. Bara individen kan känna ansvar, vilja utveckla och förbättra. Det som kallas ”liberalt” i anglosaxisk diskussion är grundat på ett kollektivistiskt tänkande; främst identitespolitiken som föreskriver grupper som utgångspunkt för beslut och åtgärder.

   Att se JP:s reaktioner inför den enorma hunger han finner hos särskilt unga människor som blivit berövade sin mening med livet av identitespolitikens härjningar är som en slags uppenbarellse.

   Individen behöver en mening med sitt liv och kan få det genom att ta ansvar för sina egna handlingar. ”Är det så enkelt?” är frågan som han ofta får. Ja, just det!

   Missa inte detta samtal!

   Gillad av 1 person

 11. brrr skriver:

  Var det Burke som sade något i stil med ”…en pakt mellan de nu levande, de döda och de framtida generationerna”? Och att det är varje levande generations ansvar att inte bryta denna pakt.

  Må denna destruktiva liberalism försvinna illa kvickt!
  😖🔫

  Gillad av 7 personer

 12. Göran Holmström skriver:

  Ord , Idel Ord , allt är bara Ord!
  Varför ska allt handla om ismer eller ytterligheter ? Att bara leva och försöka vara människa på ett någorlunda vettigt vis duger inte längre! Nej måla med ord eller försköna med titlar så blir allt mycket vackrare eller ljusare.
  I 350 tusen år har vi funnits i cirka 348 tusen år har vi levt i harmoni med naturen jagat fiskat och samlat det vi behövt. cirka 12 tusen år har vi varit bofasta och odlat så fort det livet började så började bekymren, någon ansåg sig för fin för att odla och började ”Tolka guds ord”, inte fan tolkade han Guds ord utan använde sig av lögnen för att få lite makt och slippa hålla i plogen!
  Konservatism vad betyder det? Liberalism vad betyder det? socialism vad betyder det? Ord inte mer än bara ord! Är så trött på alla som bara pratar,
  Bla, bla, bla, vad säger ni egentligen? Lyssna på mig, mina ord är bättre, jag vet sanningen. Är inte allt bara ett sätt att slippa gå och dra plogen egentligen?
  Däri ligger skillnaden, jag har inget mot hårt arbete så länge det gagnar mig mest, visst kan jag dela med mig men på MINA villkor.
  Ps hur kan vi vrida Sverige rätt? Med mer retorik?
  Eller med hårt arbete? Jag tror på det senare

  Gillad av 1 person

  • Sherpa tenzing skriver:

   Jo, men hur? Båda behövs, det har aldrig varit de gamla som på gatan drev förändringar och vänstern har alltid uppfostrat sina barn till aktivister, likaså muslimerna. För mig är det osmakligt att mina barn skall behöva kämpa den kamp som nu behövs för att i stort sett alls vettiga svenskar varit för korkade och nu för fega.

   Gillad av 2 personer

   • Göran Holmström skriver:

    Jag kanske ser ”lösningen” med rosa färgade brillor? Men jag tror att vi måste organisera oss, i första hand så binda band över klassgränser och bortse från små olikheter o allt det som leder till tjafs.
    Utan samla alla som anser att Sverige är på fel väg. oavsett läggning kön eller hudfärg, så enas om att våra liv och våra barns liv åker ner genom toaletten, för att vissa ska känna sig goda och samtidigt sko sig på alla skattebetalare.
    Jag är absolut inte den ledare som behövs, det behövs någon med karisma och ärlighet samt förmåga att ena oss.
    Patrik är en sådan person, du verkar vara det med, Fredrik med, Eva är av den kalibern med.
    Vi måste ena oss, för barnens skull och för att slippa det som kanske kommer våldet och anarkin. Jag vill inte uppleva det, visst skulle jag vinna på ett sådan framtid, men skulle inte gilla att se den jag blir om vi skulle gå dit, trivs bra med att vara en lätt söndersupen Svensson som tar saker med ett leende och försöker se båda sidor.
    Den andre i mig har noll humor alls, och honom har jag fått nog av.
    Nej vi MÅSTE ena oss och börja kämpa emot!
    Tänk 5000 människor med skyltar, där det står avgå Löven, du förråder ditt eget folk, eller något liknande.
    Mvh Göran.

    Gillad av 1 person

   • Kronblom skriver:

    Jag tror det behövs en kärnvapensmäll i Tjockhult innan alla svenskar fattar allvaret, fast ibland är jag skeptisk att ens det skulle vara tillräckligt.

    Gillad av 2 personer

   • kblom skriver:

    Göran Holmström – du bör kunna inse att det där ordet ”läggning” inte har någon plats i den sanna verkligheten, utan är en del av devolutionen som vi genomlider, med sina falska begrepp som hissas fram som något sunt, naturligt och kanske till och med eftersträvansvärt. Inga människor är lagda si eller så. Däremot så går allt fler på avvägar, för att det har lanserats ut i den allmänna hjärntvätten. Man, kvinna och familj är under attack. Allts integritet är det, dvs allt som har gränser. Den nya ickemänskliga världsordningen av världskommunism kräver det… , man, kvinna, familj, kultur, etnicitet, nationer, ras och olika grupper med olika härkomst. Det är satanismens/sociaismen/liberalismens primära måltavla (plus ett känt citat; ”Some call it Marxism I call it Judaism.” – The American Bulletin, Rabbi S. Wise, May 5, 1935), ”Läggning” och övrigt inom avvikelse från det naturliga (det som är enligt livets ”konservering”) hör inte hemma i samhällen som inte är destinerade för undergång. Det var preludiet till att idag tror oskyldiga men neddummade människor på att det finns många kön… att man kan byta kön.
    Huva.

    Gilla

  • Richard Sörman skriver:

   Ord, ord., ord. Ja. Det Goda samhället är en blogg för politisk kommunikation. Det utesluter inte att man samtidigt agerar. Naturligtvis måste vi agera. Och naturligtvis kan man leva i det enkla och självklara. Önskar att jag själv hade möjlighet till det emellanåt för att kombinera med ordvrängandet. Har du en plog som behöver mannakraft bakom så hör av dig.

   Gillad av 1 person

 13. Dandersan skriver:

  Varför inte översätta sustainiability med uthållighet eller konservera.

  Vi vill alla ha en värld som kan fortleva inom gränser vi kommer överens om.
  Det gäller miljö och samhälle.

  Gilla

  • Stolt vikingamand, med bröstet fram, kisar ädelt ut över nepaliland, Uj? Dansk faller bland jakar ibland, under snö luft han fann, glider nu brant på blåis minsann, med åtta jakben snabbare än Oden på sleipner susar fram skriver:

   Ja för Wikipedia är ju inte infekterat alls av vänstern och dess aktivister.

   Gillad av 4 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Kallar han detta konservatism!? Inte för att det inte stämmer, utan för att jag inte tilltrodde honom denna koppling.

    Individuellt ansvar –> humanism, alla högre värden kan komma till var och en på lika villkor och skall inte understödjas av eller framtvingas med våld (politik är våld) –> konservatism. Kedjan är klar och entydig.

    Gilla

 14. sjodinbjorn2hotmailcom skriver:

  Det är ordet ”tro”, som är det viktiga. När jag gick i skolan (slutet av 40-talet) presenterades monoteismen, som det stora framsteget när det gällde religion. Jag (barnet) tyckte att det verkade roligare med många gudar. När jag nu levt ett långt liv, så har jag lärt mig att det finns i princip 2 människotyper: Dom som gärna fastnar för 1 enda lösning och dom som har förmågan att förstå att andra människor kan ha andra lösningar. (Den andra gruppen kan med tiden ändra sig och tro på en ny lösning). Jag har funnit att det är samma sorts människa, som tror att en politisk lösning fixar allt, och att det bara är att riva ner det gamla förlegade samhällsbygget (Vad man sedan skall ersätta det gamla med har man sedan för litet fantasi, för att fundera ut. Det räcker väl med att det skall bli ”bra”), som tror att det är CO2, som bestämmer klimatet. Att man inte kan förutspå vädret längre än högst 3 dagar framåt, ägnar man inte en tanke. Att samma långhåriga tomte, som gissade fel igår om vädret, förutsäger klimatet om 50 år, tycker man är rimligt. Och så är det på område efter område. Om den troende är väl utbildad akademiker eller inte, har ingen betydelse. Det känns faktiskt tvärt om. Ju längre utbildning människor får, desto lättare att manipulera. Det är förmågan att kunna kritisera sitt eget tänkande, som avgör. Tyvärr, för människorna, så har den första typen den starkaste förmågan att övertyga de osäkra. Misstro den som hänger upp livet på en enda spik. Det är den egna osäkerheten han döljer! Tro inte på den, som hittat LÖSNINGEN! Lyssna på Skeptikern!!

  Gillad av 5 personer

  • Richard Sörman skriver:

   Antiintellektualismen har varit en konstant del av det konservativa tänkandet som jag själv känner stor sympati för. Teorier och teorier och teorier blir mest katastrof när det ska omsättas i praktisk politik. Bättre lita på omdöme och förnuft (men inte bara…)

   Gilla

 15. Hans Jensevik skriver:

  En klok och klarsynt betraktelse. I Frankrike ersattes kungen av guds nåde med Folket inom Frankrikes gränser, en nation och en ny författning. Och detta lyckades man landa med USA som förebild. Jag brukar säga att det går ”tåg” genom politiken och de går sällan att stoppa. Under 80-talet gick ”kommundelsnämnds-tåget” genom kommunsektorn. Vi nyktra tjänstemän som förvaltade relativt effektiva sektoriserade verksamheter fick se hur dessa slogs samman till ineffektiva diverseaffärer inom kommunens olika områden. Ingen varsamhet visades. Vi skojade om att det fanns vansinne, kvalificerat vansinne och kommundelsnämnder. Jag sade upp mig från min ekonomichefstjänst i Uppsala kommun och inväntade sammanbrottet på distans, som också kom. Det samlade underskottet som 68-generationen lämnade efter sig blev ca 3 miljarder kronor. Men detta gick att reparera och nu har Uppsala kommun en sektorsorganisation igen men en balansräkning som en förvuxen fattig glesbygdskommuns. Nu kör rikspolitikerna ”tåget” fri massinvandring från MENA. Det kommer också att haverera och kan av förnuftigt folk kompareras enligt ovan, vansinne, kvalificerat vansinne, ….Det tragiska är för nationen att efter ett systemsammanbrott om ca 5 till 10 år så går utvecklingen inte att återställa, som med kommundelsnämnderna. Vi går in i ett helt annat Sverige. Det blir som när Vandalerna tog Karthago. De ställde till ett h-e för länderna norr om Medelhavet i flera hundra år. De bildade Finnarna, Norrmännen, Balterna, Polackerna och Danskarna inser vad de har att vänta av framtiden. I deras parlament kommer slutrepliken efter inläggen att bli ”För övrigt anser jag att Sverige bör förstöras” (Cato den äldre fick sin vilja igenom). OK! Polackerna hjälpte oss med skogsbränderna. Det var förödmjukande. Men inte så förödmjukande som det kommer att bli.

  Gillad av 9 personer

 16. Elisabeth skriver:

  Så här skriver Johan Hakelius: Med få undantag undviker liberala korsriddare alla politiska realiteter. De håller till på en abstrakt, principiell nivå. Om faktiska politiska skeenden dyker upp i resonemangen är det bara som avskräckande exempel eller varningar. De är helt enkelt inte intresserade av varför väljarna världen över blivit alltmer skeptiska till olika former av liberalism och varför höger-vänsterpopulismen växer. De överväger inte ens en omprövning. Liberalismens försvarare har bestämt sig för vad problemet är. Folk har fel. Folk är antingen dumma eller störda. Det är bara till att upprepa trossatserna.
  https://www.fokus.se/2019/02/varning-for-varlden/
  Underbart om pendeln börjar svänga. Inte en dag för tidigt.

  Gillad av 6 personer

 17. Hosianna skriver:

  Tack, Richard, för ihärdigt grävande i konservatismen, men själv vill jag slå ett slag för konserver; att bunkra upp inför kommande bristtillstånd. Konvenansen förtjänar också att uppmärksammas, särskilt i samband med upplösta allianslöften p g a bristande förstånd.

  http://www.smp.se/ledare/c-valnaden-ut-ur-hjartat/

  För mycket och för lite skämmer allt – även när det gäller tro och hopp om kärlek, tänker jag.

  Gillad av 3 personer

 18. Anna Lindén skriver:

  Konservatismen är inte utvecklingsfientlig, men manar oss att ”skynda långsamt” och använda vårt sunda förnuft. Att gå den gyllene medelvägen och balansera mellan frihet och sammanhang, utan att gå till överdrift åt någondera hållet. När dårarna urskillningslöst ropar ”Framåt!” uppmanar konservatismen till besinning.

  Gillad av 4 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Det är sant.

   Men det är också sant att endast konservatism kan leda till framsteg och utveckling. De som ropar ”Framåt!” leder inte alls framåt, utan sidledes, i ring, tillbaka. De är inte progressiva, utan aggressiva och/eller digressiva. Det är avledande manöver, irrationellt trams de erbjuder.

   Det borde vara en självklarhet att utveckling endast kan byggas på tidigare resultat i en ackumulativ process. Förnekar man det som hittills har uppnåtts, traditionen, kunskapen, kulturen, historien, då kan man aldrig stiga högre, utan är dömd att evigt traska runt utan att hitta någonstans, utan att kunna hitta rumpan med båda händerna.

   Gillad av 8 personer

 19. Sixten Johansson skriver:

  För att förstå vad som sker i väst måste vi skala av konservatismens partipolitiska och substanslösa klichéer och söka en naken förståelse av hur samhällen vidmakthålls. Då upptäcker vi också att t ex det efterkoloniala Afrika är kusligt likt ett Sverige, där sociala strukturer upplöses och ett odugligt, korrupt härskarhov gjort sig oavsättligt.

  Att balansera sin egen och kollektivets självbedrägliga berättelse gör varken till eller från, för under ytan pågår ändå en långsam, osynlig utveckling. Bara erfarna ledare som har kontakt med förändringarna i denna kärna kan genom egna handlingar och förslag bromsa eller påskynda processen en aning.

  Socialantropologerna fann enorma variationer i olika folkgruppers lösningar på de problem varje samhälle måste hantera. De sociala institutionerna var anpassade för tillvarons behov. Vildarna var varken ädla eller harmoniska, men lösningarna måste fungera. Allt växte fram och förändrades konservativt.

  Kolonialmakterna nedvärderade detta pga sitt tekniska övertag och sin fasta tro att de stod på ett högre stadium. De samarbetade med vissa ledare, men många funktionella seder motarbetades och nya landgränser tvingade ihop olika folk. Efter avkoloniseringen fortsatte anslags- och projektruljangsen. Men nytillkomna media, universitet, domstolar var svaga och inte folkligt förankrade, så makteliten och dess lakejer kunde kontrollera dem. De få dissidenterna kan knappast vare sig i Afrika eller i Sverige på demokratisk väg avsätta härskarna.

  Gillad av 3 personer

 20. Maria skriver:

  Läsvärt om konservatism v liberalism:
  https://www.expressen.se/kultur/darfor-kollapsade-deras-allians-till-en-steril-hybrid/
  Klantigt av moderaterna att förlita sig på s.k. liberaler. I ekonomiska frågor kan finnas en samsyn men inte i fråga om invandring. Släpp dessa gökar nu och börja arbeta för Sveriges bästa, dvs, inled samarbete med sd och kd på riksplanet, så ska ni få se att siffrorna vänder uppåt igen. Avpollettera Kristersson om han inte ändrar inställning.

  Gillad av 2 personer

 21. Eva skriver:

  Jag vill helst börja enkelt och basalt.

  Inget högre djur är omedelbart anpassat till sin miljö. I all ontogenetisk utveckling ingår att tillägnande sig äldre djurs kunskaper. Kompletterat med egna. Man lär successivt känna den egna miljöns faror och möjligheter. Delvis via leken. Till en början är allt nytt. För att sedan falla efter en asymptotisk linje.

  Högre storhjärnade däggdjur har generellt en längre barn- och ungdomsperiod än mer specialanpassade djur. Det tar tid att lära sig flexibilitet.

  Eftersom aldrig en inlärd omgivande är statisk måste en viss öppenhet bestå. Gammalt inlärt kan plötsligt arbeta emot en. Nya faror och möjligheter kan dyka upp, som förändrar spelplanen. Konservatism är att lita till tidigare kunskap. Men samtidigt vara öppen för ny.

  Utan denna balans kan livet bli oerhört kort.

  Naturligtvis består inte konservatism i sig av ett faktiskt innehåll. Dess innehåll skiftar efter miljö och levnadsomständigheter. Funktionellt utgör referenser bakåt en slags konservatism. Medan öppenheten mot det nya – att ta in och bearbeta – står för dynamisk förändring.

  De djur som har störst flexibilitet brukar benämnas opportunister. Inte som klandervärda djur, utan som djur med extra stor anpassningsförmåga.

  Till dessa räknas människan. Där hennes kultur egentligen är ett uttryck för detta.

  Vi kan lite högtravande kalla dessa, i grunden biologiska fenomen, för konservatism och opportunism, läs liberalism.

  Båda typerna av funktioner behövs. Det är i balansen dem emellan svårigheterna uppstår. Speciellt utmanande när ett samhälle genomgår snabba förändringar. Och därmed ökar på osäkerheten. Det som en expansiv migrationspolitik leder till. Med nya faror. Kanske oväntade för den naive.

  Gillad av 2 personer

 22. Lars-Erik Eriksson skriver:

  Den som utropar sig till konservativ vill inte samma i SaudiArabien, i Sovjetunionen, i Sverige som i Amerikat. Det kan handla om diametralt olika syn på; människan o samhället, individ o kollektiv, rättssystem.
  Alla kommunister är däremot militanta paternalister, alla övertygade socialister är fredliga paternalister, alla liberaler är opportunistiska sillmjölkar.
  Slutsatsen måste bli att förstnämnda beteckning inte går in under samma kategori som de tre följande, d.v.s. politiska ideologier.
  Den enda fungerande hållningen är f.ö. pragmatismen.

  Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   Konservatismen i sig är densamma överallt och i alla tider. Men alla samhällen är olika. Det är ändå självklart att alla samhällen formas av sin individuella historia? En konservativ i Saudi-Arabien skulle till exempel verka för att stegvis avskaffa scharia och islam, ty islam och scharia passar inte tillsammans med den humanism som är konservatismens utgångspunkt.

   Gilla

  • Richard Sörman skriver:

   Konservatism är egentligen inte så bra som term. Traditionalism är bättre. Det utesluter sovjetpamparnas sovjetkonservatism som ville behålla politbyrån o dyl. Jag tänker på en västerländsk konservatism som söker sina rötter i vår egen kultur och vårt eget sätt att leva.

   Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Det var inte någon konservatism som fick dem att ha dessa preferenser. Inte heller tillämpade de konservativa metoder för att bevara det de ville ha kvar, vilket ledde till att de förlorade det. Användningen av ordet konservativ för att beteckna kommunister är inget annat än ett uttryck för svenska journalisters absoluta obildning och ohederlighet.

    Vi har använt termen konservativ under mycket lång tid. Det finns ingen anledning att överge denna utmärkta beteckning. Vi måste stå slåss för vår rätt, för våra ord, för vårt sätt att betrakta världen och beskriva den. Om vi låter fienden taga orden ifrån oss kommer vi inte ens in i striden, utan blir massakrerade vid sidan av.

    Gilla

 23. Samuel af Ugglas skriver:

  Den som person som förslavade den svenska bondebefolkningen och lät socialisterna avfolka den svenska landsbygden med börjanden 10 Juni 1932 var, just det en FOLKPARTIST!

  Gillad av 1 person

 24. Samuel af Ugglas skriver:

  Den som person som förslavade den svenska bondebefolkningen och lät socialisterna avfolka den svenska landsbygden med början den 10 Juni 1932 var, just det en FOLKPARTIST!

  Gillad av 1 person

 25. Linda skriver:

  Idag ser vi frukterna av synsättet med sociala konstruktioner och historielöshet och traditionslöshet. Bland barn och unga syns det tydligast. När det inte finns något som binder oss samman så blir det anarki. Idag är det kaos på förskolor och skolor. Det är våld elever sinsemellan och mellan barn och lärare. När civilisation och moral försvinner så tar det känslomässig primitivitet över. Överallt lär sig barn att det ska vara jämlikt. Denna jämlikheten innebär i deras uppfattning att de har rättigheter till att få och ha det bästa alltid. Alla barn anser att de enbart har rättigheter som att föra sin talan och att just sin åsikt är väldigt viktig och värdefull och sitt egna omogna synsätt är det enda rätta och skolan ska anpassa sig efter eleverna istället för tvärtom. Lärarna är kraftlösa mot kaoset som de själva är med och skapar och lär ut. Vi har fått en generation av narcissistiska barn/unga som kräver att bli sedda och lyssnade på även om de inte har något vettigt att säga eller tillföra. Om de inte får den respekten/uppmärksamheten de anser att de förtjänar så tar de primitiva känslorna över och deras respons är hämnd av olika grader. Online mobbing, sexuellt våld, våld med tillhygge och vapen, hot, utpressning, stöld, gäng mot enskild, offentligt skampåle straff via sociala medier mot allt och alla.

  Denna nya samhällsordningen är den våra nyanlända får lära sig när de kommer till Sverige. Resultatet har chockerat de infödda svenska medborgare att nyanlända kräver att få massa saker som skattebetalare ska betala utan att de ska bekosta något själva. Nyanlända kräver jämlikhet vilket då betyder att nyanlända ska ha exakt samma boende, jobb, betyg, standard som infödda medborgare har fått utbilda sig till över tid, arbeta sig till och spara sig till över lång tid för att uppnå. Alla vill ha det bästa och ingen jämför sig med en fattig svensk med låg standard och enkelt jobb. Får inte nyanlända överklass jämlikhet omedelbart så kallar de Sverige för att ha en strukturell rasism dvs att icke medborgare missgynnas.

  Det är där konservatismen kommer in att ja alla länder är just egna länder och har egna strukturer för att gynna de medborgarna som bor i landet. Jag vet inga länder som arbetar för att enbart och främst ska gynna landet bredvid och dess medborgare. Hela iden med länder och gränser är för att bygga upp och bevara ett land/kultur/traditioner som fungerar för dess egna invånare. När länder blivit rika har de pengar över till att hjälpa andra fattigare/utsatta länder pga medmänsklighet.

  Genom att ha en historia kan man jämföra då och nu, ta lärdom av utveckling och se utvecklingen av en civilisation. Utan historia/traditioner lever folk enbart nu och vill ha saker nu och allt ska hända nu för de lyssnar enbart på sina egna känslor och saknar förmåga till att reflektera över tid.

  Alla som inte tillhör känslomässiga generationen tar fruktansvärt illa upp av alla krav, bortskämdhet, ansvarslöshet där någon ”annan” ska göra ”något”, otacksamhet. Jag tror att vi kommer få se ett konservativt uppsving närmsta tiden innan den känslomässiga generationen tar över helt. Men då kan de stå där och lipa och kräva tills de inser att det finns ingen ”annan” som finns kvar som enbart ska uppfylla detta för den generationen har dött ut.

  Gillad av 2 personer

 26. Billy Jacquet skriver:

  Tack det blir lätt lite mycket av liberal och konservativ. Det behövs hela tiden förtydligas vad det innebär. Själv kan jag tycka att det är självklart att det ska vara balans mellan de två begreppen frihet och konservatism. Utan det ena eller det andra går det åt h. vete. SÅ som det är på väg att göra nu. Precis på samma sätt som i familjen, barnen uppfostrar vi med båda begreppen. Samhället och landet är vår familj som ska stå för samma sak.Alla behandlas lika och rättvist, med tradition och tillit ,som i sin tur skapar trygghet och frihet. Tack för ditt bidrag till klarhet.

  Gillad av 1 person

 27. Sixten Johansson skriver:

  Tack, Richard, för en mycket tänkvärd artikel och en bra dialogisk kommentarstråd (ett särskilt tack till Fredrik)!

  Jag tror att konservatismen på det djupaste planet är det närmaste vi kan komma tankarna kring Tao (Dao, De och Yin-Yang). Själv är jag intresserad av medvetandet, av individens evigt problematiska förhållande till kollektiven och av möjliga förhållningssätt till det sakrala, andliga, sköna och annat gränsöverskridande. Jag tror att den västerländska civilisation som överlever de närmaste decennierna kan lära sig att förena även de oförstörbara känslorna för det mest heliga med nykter vardagspragmatism, samtidsfördjupande traditionalism och framtidsspaning.

  Men vis av erfarenheten ska man nog inte låta konservatismen förknippas alltför hårt med något politiskt parti, utan hellre satsa på något slags rådgivande organ, en tankesmedja eller liknande. Detta råd ska i sin tur ha ständig kommunikation med ”vanligt folk” för att få impulser och uppdaterad kunskap om samtiden och lära sig att tala med bönder på bönders vis. Lyckas inte detta är det bättre att tiga.

  Gillad av 1 person

 28. Lasse Forss skriver:

  Det viktigaste i ett samhällssystem är att man aldrig lämnar verkligheten. I dag gäller inte det längre. Genus”vetenskapen” saknar helt evidens. Den bygger på att samhället ska anpassas till vad man tycker. Inte hur det fungerar. Fysik, som alltid byggt på verkligheten, ska i dag inte ”vara beroende av den patriarkala logiken”, utan fysikämnet ska underkastas ”demokratin”. Vi ser också hur resultaten i skolarna befinner sig i närmast fritt fall. Hur ska ett land kunna klara sig utan kunskaper som knyter an till verkligheten?

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.