Gästskribent Kaj Fredriksson: Invandring kontra miljö, klimat, och resurshushållning

Det råder idag en tämligen bred vetenskaplig konsensus om att utsläpp av koldioxid från fossila bränslen är på väg att orsaka en global uppvärmning. Fossila bränslen är också en ändlig naturresurs som inte kan förväntas räcka i all evighet. De flesta politiker, både i Sverige, och i andra länder, är överens om att användningen av fossila bränslen bör minskas och på sikt helst upphöra.

Alternativen till fossila bränslen som energikälla är kärnkraft och förnybara energikällor så som vattenkraft, vindkraft, vågkraft, solkraft, geotermisk energi, och biobränslen. Kärnkraften är behäftad med en hel del risker och problem, och det anses därför vara önskvärt att på sikt fasa ut denna. Förnybara energikällor har de stora nackdelarna att deras kapacitet är begränsad, och att de inte alltid är tillgängliga vid behov.

Ett lands utsläpp av koldioxid är en produkt av utsläppen per capita, och befolkningens storlek. Utsläppen per capita beror i sin tur av faktorer som teknik, tillgång till förnybar energi, levnadsstandard, och livsstil. I Sverige förväntas vi nu sänka vår levnadsstandard och lägga om vår livsstil för att minska utsläppen per capita. Vi ska åka mindre bil, flyga mindre, och äta mindre kött. Politikerna försöker medelst lagar, regler, skatter, och avgifter tvinga fram dessa förändringar.

Samtidigt som politikerna ålägger Sveriges befintliga invånare stora uppoffringar för att minska utsläppen av koldioxid per capita, förs en politik som gör att Sveriges befolkning ökar i mycket snabb takt. De senaste åren har Sverige haft en årlig befolkningstillväxt på drygt en procent. Tillväxten beror i stort sett helt på invandringen och på födelseöverskottet hos invandrarna. En befolkningstillväxt på en procent per år innebär att befolkningen fördubblas på 70 år. Om nuvarande utveckling fortsätter kommer således Sveriges befolkning att fördubblas på mindre än en mansålder.

En dubbelt så stor befolkning kommer, allt annat lika, att medföra dubbelt så stora utsläpp av koldioxid. I praktiken riskerar utsläppsökningen att bli större än så. Idag har vi i Sverige, eftersom vi är ett relativt stort land med en liten befolkning, en jämförelsevis hög andel förnybar energi. Med en större befolkning riskerar den andelen att sjunka, med ökade utsläpp per capita som följd.

Vi har i Sverige ambitionen att på sikt klara oss helt på förnybara energikällor. Vi kommer då att ha en viss energibudget att röra oss med. Ju större befolkningen är, desto mindre energi blir det per capita. En större befolkning kommer således att medföra en lägre levnadsstandard. Att få de förnybara energikällorna att räcka till dagens befolkning samtidigt som vi vidmakthåller en rimlig levnadsstandard kommer att bli mycket svårt. Med kraftigt ökad befolkning blir det givetvis etter värre.

Sveriges generösa invandringspolitik går stick i stäv mot våra ambitioner att minska koldioxidutsläppen, och kommer att leda till kraftigt sänkt levnadsstandard utifall vi i framtiden ska klara oss på enbart förnybara energikällor.

Trots att både invandringen och miljö- och klimatproblematiken idag diskuteras flitigt, är det mycket ovanligt att sambandet mellan dessa frågor över huvud taget nämns. De partier, Miljöpartiet och Centern, som profilerat sig hårdast vad gäller klimat och miljö, har också den mest generösa invandringspolitiken. Hittills har media låtit dem slippa kritiska frågor om hur detta egentligen går ihop.

I längden kan vi inte fortsätta att blunda för motsättningen mellan massinvandringen, och våra ambitioner rörande miljö, klimat, och resurshushållning. Det är hög tid att vi i Sverige börjar föra en seriös, faktabaserad diskussion om hur stor befolkning Sveriges förnybara energiresurser räcker till, och vilka åtgärder vi måste vidta för att se till att befolkningen håller sig inom dessa ramar. Tar vi inte tag i denna fråga nu, riskerar vi att om några årtionden att hamna i en mycket otrevlig situation.

Kaj Fredriksson är civilingenjör från Teknisk Fysik på KTH, och arbetar med mjukvaruutveckling inom försvarsindustrin. Privat har han ett brinnande intresse för fyrverkerier och pyroteknik, och har som första privatperson i modern tid i Sverige lyckats erhålla ett tillverkningstillstånd för explosiv vara. Efter 25 år som oförbätterlig ungkarl i Stockholm har han nyligen bildat familj med en kvinna från Thailand, och flyttat ut till en gård på landet.  Han har åsikter om det mesta, och tvekar inte att uttrycka dem, även om de går mot strömmen, och kan tänkas uppröra känsliga personer.

81 reaktioner på ”Gästskribent Kaj Fredriksson: Invandring kontra miljö, klimat, och resurshushållning

 1. thojak skriver:

  Bäste artikelförfattare,
  vänligast lägg fram verifierade, bona fide vetenskapliga belägg för att CO2 mätbart påverkar atmosfärens temperatur !!!
  Vetenskap avgörs INTE via handuppräckning !

  Gillad av 15 personer

  • Jaxel skriver:

   Jo, det är nog trots allt så att vad som betraktas som en vetenskaplig sanning avgörs genom handuppräckning. Handuppräckning bland dem som som har den kunskap och den erfarenhet som krävs för att värdera en vetenskaplig teori. Alltså.

   Teorin kan förvisso vara fel även om den accepterats med acklamtion i ovan nämnda krets. Fast hur skulle det annars gå till? Skall vi kanske ha folkomröstning om vetenskapliga teorier.

   Sen står det förstås vara och en fritt att acceptera en mycket bred konsensus i forskarssmhället eller anse att man vet bättre själv vare sig man har den kompetens som behövs för att självständigt värdera saken eller inte.

   Den senare inställningen har betydande likhet med den förkättrade uppfattning att alla har rätt till sin egen sanning och att alla sanningar äro lika mycket värda.

   Gillad av 2 personer

   • olle reimers skriver:

    Vetenskapliga resultat ska, på samma sätt som polisundersökningar, vara baserade på bevis om faktiska omständigheter.

    I den mån vetenskapsmän pekar på ohållbarheter i bevisföringen är det tillåtet för lekmän att använda dessa påpekanden i sin argumentering. Exakt på det sättet förutsätts processen gå till för att skipa största möjliga rättvisa. Experterna visar upp de olika bevis som stöder den ena eller andra slutsatsen och lekmännen gör en samlad bedömnng.

    Exakt samma frågeställning kommer upp när man ska bedöma ”konsprationsteorier”. Individer som ifrågasätter den officiella versionen av viktiga händelser blir alltsomoftast avfärdade som ”konspirationsteoretiker”. Så länge de inte kan anföra några bevis om viktiga fel i den officiella versionen är det ett rättvist omdöme. I annat fall förtjänar invändningarna att tas på allvar.

    I en artikel i The Independent häromdagen anförde man på ledarplats att officiella sanningar som utfärdas i rättsstater som England inte borde ifrågasättas även om man har bevis om motsatsen. Det aktuella fallet var det om de nyligen timade förgiftningsfallen i Salisbury.

    Ansluter du dig till synsättet i The Independent eller har lekmännen rätt till avvikande åsikt baserad på en bedömning av motsägelsefulla fakta?

    Gillad av 1 person

   • The Vantage Point skriver:

    Som utbildad och före detta vetenskapsman så vill jag bara säga att du har fel. Du har i grunden missförstått processen, och därmed kanske allt annat.

    Gilla

   • Jaxel skriver:

    @Olle Reimers

    Eftersom jag endast diskuterat vetenskap begränsar jag mitt svar till dig till detta. Skall vidare göra det enkelt för mig och citera det Lennart Berntsson skriver som kommentar till den aktuella krönikan.

    ”För att förstå vetenskap tvingas man sätta sig in i de vetenskapliga frågorna och de flesta saknar förmåga att göra detta och minst lika många övriga saknar energi och uthållighet att göra detta.”

    Jag instämmer i detta och konsekvensen blir att den som antingen saknar förmågan eller energin att sätta sig in i en komplicerad fråga helt enkelt måste välja vem han/hon skall lita på.

    När jag läser din kommentar får jag en känsla av att du inte riktigt förstår hur fruktansvärt mycket kunskap och erfarenhet som krävs för att kunna ta ställning i en vetenskaplig diskussion eller strid om man så vill.

    Jag har själv en universitetsexamen i fysik och.matematik samt betydande forskningserfarenhet. Den senare dock inte ens i närheten av klimatfrågan. Jag anser mig inte kapabel att bilda mig en egen uppfattning i frågan.

    Gillad av 1 person

   • olle reimers skriver:

    Jag är själv jurist med erfarenhet av att både vara domare och advokat. I dessa roller tvingas man ofta att fatta beslut även i avsaknad av egen expertis (din tes i det avseendet håller jag med dig om helt!).

    Det blir alltså, precis som du säger, en fråga om vem man litar på. Det måste dock läggas till en ingrediens: vem är det som har bevisbördan?

    I klimatfrågan gäller som när det gäller påståenden om att något har inträffat eller pågår, att fastställa dels vem som har bevisböradan och därefter vem man ska lita på. Den som påstår att det pågår en klimatförändring till följd av mänsklig aktivitet får anses ha bevisbördan för att så är fallet.

    Bevisbördan innebär inte, som många kanske tror, att man måste bevisa till 100 %. Det räcker med att man gör troligt att så är fallet. I så fall går bevisbördan för motsatsen över på den andra sidan.

    När det gäller klimatfrågan får man som lekman första hand att förstå vad påståendena innebär och hur viktiga de är för att göra en egen bedömning. De som påstår människorelaterade klimatförändringar pekar på väderfenomen av olika slag. De som påstår motsatsen säger att dessa vädefenomen har förekommit förr och att de då inte kunde ha berott på mänsklig påverkan. Så här böljar diskussionen.

    Nu påstår någon att 97 % av alla forskare instämmer i tesen. Har det någon betydelse? Ja, kanske. Men då gäller det att dels se hur det påståendet verifieras och granska invändningarna mot det.

    Jag personligen har inte satt mig in i frågan djupare än att jag kan se att det finns rimlga invändningar mot de anförda teserna och att förespråkarna har åtskilligt kvar att bevisa.

    Då återstår frågan vem man ska lita på. Mitt svar är att man ska lita på dem som anför rimliga vetenskapliga argument och inte utnyttjar politiska känslostämningar. De som driver klimatfrågan använder ofta andra argument än de rent vetenskapliga. Det ökar inte förtroendet för deras argument.

    Gillad av 1 person

   • olle reimers skriver:

    Vantage Point; eftersom du avvisar mitt resonemang vill jag gärna höra på vilken grund du gör det. Hittills har du bara sagt att jag har fel och hänvisat till att du är vetenskapsman.

    Det jag har lärt mig om den vetenskapliga metoden är att man utgår från ett antagande, en hypotes om vissa förhållanden och därefter granskar alla fakta som talar för och emot hypotesens riktighet. När man har tillräckligt stöd för sin tes och på ett rimligt sätt bemött allt som talar emot hypotesen är man beredd att lägga fram sina vetenskapliga rön.

    När det gäller klimatfrågan går det i stället ofta till så att motståndarsidans invändningar inte bemöts med vetenskapliga argument utan i stället med politiska argument av varierande slag.

    Anta att någon väcker talan om skadestånd mot någon för att han har trotsat vetenskapen, släppt ut något som orsakat mer CO2 i atmosfären och därmed skadat den förstnämnde. I de fallet tvingas domaren att ta ställning till de vetenskapliga bevisen om det kausala sambandet mellan utsläppet och skadan. Ungefär där befinner vi oss.

    Gilla

  • Hovs_hällar skriver:

   Thojak — Att det rent fysikaliskt är så har varit känt sedan förra sekelskiftet, och det är alltså inget som behöver diskuteras.
   Frågan gäller något annat, nämligen
   1) hur stor blir effekten i praktiken av detta?
   2) vilka andra faktorer finns det som påverkar jordens temperatur globalt, och vad blir det samlade resultatet?

   — Här kan man lugnt säga att åsikterna går isär…

   Gillad av 3 personer

   • thojak skriver:

    Känner hyfsat väl till hur ‘status’ är visavi ”…så har varit känt sedan…” med Svante Arrhenius och för honom Tyndal. ‘Problemet’ är ‘bara’, att bägge dessa personer inom tio år efter deras respektive publicering, själva ‘debunkade’ sina egna teorier. En dr Jones gjorde samma sak ca 1910.

    För info i saken rekommenderas ett föredrag av Prof Gieaever, Nobelpristagare fysik, länk:

    Kan även varmt rekommendera att lyssna till Tony Hellers många redogörelser i frågan. Vem är nu han? Jo, han är, rättare sagt var, en av de inledningsvis ledande programmerarna av de s.k. GCMs (= global circulation model) som, inte minst IPCC bygger sina resonemang i frågan på. Av inalles ca 100 sådana ‘modeller’ kan ingen enda ens återskapa verifierade observationsdata!
    Go figure!

    Mvh/TJ

    Gillad av 12 personer

   • brrr skriver:

    Instämmer. Graden av påverkan och konsekvenserna. De samlade konsekvenserna kan lika gärna bli förbättrade förutsättningar för oss, ”men det får man väl inte säga i denhär j***a världen”.

    Gillad av 2 personer

   • brrr skriver:

    Thojak, att Arrhenius m.fl. backade är inte så konstigt. De utsattes för samma slags smutskastning som man idag blir utsatt för om man ifrågasätter Värdegrunden™ och de löpte stor risk att bli degraderade, kanske t.o.m. förlora sina jobb.

    Gillad av 2 personer

  • Lars-Olof Svensson skriver:

   Jag förstår inte hur eller varför koldioxid kan leda till att det blir varmare på jorden. Det verkar som om man måste ha läst teknisk fysik på KTH för att förstå det. Jag är alltså beroende av auktoriteter. En sådan var Steven Hawking som menade att klimatet håller på att tippa över åt fel, https://www.bbc.com/news/av/science-environment-40473841/stephen-hawking-at-75-trump-and-climate-change . Eller den svenske nobelpristagaren i kemi Svante Arrhenius som redan 1896 räknade ut att koldioxid skulle påverka klimatet. Så Thojak, nu har Du chansen att utmana Steven Hawking. Skilt från den fysikaliska och kemiska frågan om koldioxidens effekt är, om svaret är att den höjer temperaturen, med hur mycket och på vilken tid. Här finns det däremot gott om spåkärringar och charlataner som det finns anledning att vara kritisk mot. Men att stoppa huvudet i sanden bara för politiska motståndare driver klimatfrågan är ren dumhet.

   Gillad av 1 person

 2. Andreas Glad skriver:

  ”Konsensus”? Ja, bland ”Forskare” vars uppehälle och framtida forskningsanslag är beroende av att de håller lögnen om ”klimatförändringar” vid liv.

  Påpekar någon av dessa de verkliga förhållandena, naturliga fluktuationer, blir denne snabbt utfryst och avstängd från vidare anslag.

  http://klimatsans.com

  Gillad av 13 personer

 3. Eva Danielsson skriver:

  Jag håller inte med krönikören om att det råder en bred vetenskaplig konsensus om att utsläpp av koldioxid från fossila bränslen är på väg att orsaka en global uppvärmning. Denna konsensus råder bara inom gruppen av de redan klimathotsfrälsta.
  Man kan även ifrågasätta tesen om att det skulle vara ett hot med en eller två grader varmare klimat. Vilket det nu inte ser ut att bli. Vad det än beror på.

  För övrigt bör vi förstås stoppa all sorts invandring och starta återvandring. Av alla möjliga skäl, främst för att återskapa trygghet och ordning i samhället och bevara svensk kultur och en svensk nation.
  Och för att använda vår ekonomi till kärnverksamheterna.
  Och för att vårda miljön (inte klimatet, skippa klimatet på den politiska dagordningen).
  Och med tanke på troligtvis kyligare tider framåt, så bör vi förstås modernisera och bygga ut kärnkraften.

  Gillad av 18 personer

  • micaelsblogspot skriver:

   Rebloggar på micaelsblogspot, och skriver följande.
   Din artikel är mycket bra skriven, och håller med dig i sak. Det viktigaste är som du skriver att vi måste behålla, moderinisera och bygga ut kärnkraften för att få en hållbar energikälla, det är i mina ögon och tankar absolut nödvändigt.
   Att sen stoppa all invandring och starta återvandring för att skapa ordning och trygghet för att bevara svenka traditioner, kultur och en svenska nation är ett måste, om vi vill behålla kärnverksamheten i vår ekonomi.

   Gillad av 1 person

   • PerH skriver:

    Instämmer med Micael.
    Vill förtydliga vad det gäller ny kärnkraftsteknologi, de nya rektorerna använder uttjänt bränsle från de gamla typerna av reaktorer.
    Dessa nya kommer att reducera det megastora radioaktiva avfallsberget
    Har läst artiklar om detta.
    Vill minnas att politikerna efter Folkomröstningen förbjöd industrin att forska på den nya generationens reaktorer.
    Det skall finnas finesser med det nya, de exploderar inte och är självreglerande.

    Gillad av 6 personer

  • Jan Bengtsson skriver:

   Vilka är de som vågar ifrågasätta NARRAtivet?

   Jo de som inte längre är BEROENDE av forskningsanslag!

   De som närmar sig pensionsåldern,
   som DÄRFÖR vågar ifrågasätta)

   Gillad av 5 personer

 4. Lilla fröken PK skriver:

  Den globala folkökningen ser jag som det största miljö- och klimathotet genom de krav på levnadsstandard och övriga materiella villkor som blir följden. Det enda U-land, eller f.d. Uland som bemästrat detta är diktaturen Kina. FN m.fl. borde lägga mer krut på att bromsa och på sikt minska jordens befolkning.

  Gillad av 8 personer

  • Mässkalle skriver:

   Instämmer. Mps och Centerns partistorlek visar att deras väljare inte förstår att välfärdsimmigranterna konsumerar mindre (Co2) i sina hemländer. För att minska den globala befolkningen ska svenskt bistånd också gå till fler gummiplantger.

   Beträffande det globala klimatet var det varmare mellan år 800 1300 AC än nu. Då fanns inte explosionsmotorn. Ref.
   https://norah4you.wordpress.com/2016/01/22/inget-klimathot-antligen-efter-snart-675-ar-ar-gronlands-garden-under-sandet-ur-permafrost

   Vidare om 10 – 20 år kommer hälften av allt mänskligt arbete inte behövas i den ”goda” världen.
   (rationalisering, robotar , utflyttning av produktion). Vi får mer tid att konsumera mera och producera mer barn om man väljer att stödja KD.

   Alltså behövs invandrarna hemma för att göra ont till gott.

   Gilla

  • Margareta skriver:

   Håller helt med dig. Redan på 1960-talet fanns insikter om vad en ökad befolkning skulle innebära för klotet. Människan är ”den största och allvarligaste föroreningen” anser jag och därför är det där åtgärderna borde sättas in med hjälp av barnbegränsningsprogram och liknande. Ju färre människor desto mindre belastning på klotet. Tyvärr spelar religionerna (islam och katolicism) en stor roll som motkraft. Också synsättet inom de abrahamitiska religionerna att människan har rätt att uppfylla jorden och är här i sin egen rätt, dvs. är herre över klotet och allt levande påverkar människans agerande. Den synen på människan rimmar illa med det samklang och den anpassning till naturen som måste till för att mänskligheten och annat levande skall kunna fortsätta sin existens på klotet.

   Gilla

 5. Magnus Ström skriver:

  Om artikleförfattaren har rätt eller inte om den breda konsensus som råder inom den vetenskapliga världen(jag tror inte på sagorna), spelar inte så stor roll. Det är inte poängen.

  För de som tror att det finns en mänsklig påverkan borde det vara uppenbart att vi inte samtidigt kan öka befoklningen och minska våra utsläpp. . Särskilt inte med människor från områden där det krävs mindre energi för att överleva än i Sverige.

  Något måste ge. Då fär vi avstå från vär välfärd. Har vi fått det valet? Är det någon som tror att de rövhattar till politiker som vi sett figurera i medier de senaste dagarna bryr sig det minsta? Bilarna brinner, välfärd åt helevete, miljö, okontrollerad befolkningstillväxt, och det råder närmast inbördeskrig i invandrarzonerna, Vet poltikerna varför? Jajamän. Med de är för imbecilla för att kunna göra något åt det.

  Gillad av 2 personer

 6. svenne skriver:

  ”Om nuvarande utveckling fortsätter kommer således Sveriges befolkning att fördubblas på mindre än en mansålder”.

  Annie Lööf vill ju helst att vi snarast möjligt skall få in 30 miljoner invandrare vilket givetvis kommer att innebära en fullständig kollaps inom alla områden. En ”fördubbling inom en mansålder” är ju ett lindrigare scenario men är trots detta hårresande. Hon borde få frågan om hon fortfarande anser att denna ”volym” är realistisk, Denna fråga skulle direkt kunna ställas av någon journalist eller av Jimmie Åkesson i samband med en partiledardebatt.

  Gillad av 7 personer

 7. Jaxel skriver:

  Man kan,förstås hävda att de som invandrar till Sverige skulle generera koldioxid någon annan stans om inte i Sverige.

  Å andra sidan är det väl högst sannolikt att de som kommer hit kommer att generera mycket mer koldioxid här än de gjorde i sina hemländer. Inte bara levnadsstandard spelar in här utan också klimat och ett förhållandevis glest befolkat land har betydelse.

  Kanske en formalistisk invändning, men om Sverige åtar sig en viss minskning av utsläppen kan vi inte komma med en massa bortförklaring till varför vi (eventuellt) misslyckas. I så fall blir befolkningsökningen ett problem.

  Gillad av 2 personer

 8. Lennart Bengtsson skriver:

  Man kan inte förvänta sig att alla människor är rationella. Jag är säker på att det finns många, även politiska företrädare och viktiga tjänstekvinnor som satt sig in i eller förstått den allmänna relativitetsteorin men litar ändå på sin GPS och sin mobil. Likaså finns det minst lika många som inte satt sig in i atmosfärfysiken och därför tycker det är konstigt att koldioxiden påverkar jordens temperatur. Om det var möjligt att experimentellt ta bort koldioxiden i atmosfären för några veckor så skulle det därefter inte finnas någon som tvivlade på växthuseffekten. Detta är tyvärr inte möjligt så därför är inställningen till vetenskap för vanligt folk en fråga om förtroende och tillit till experterna. Saknas det är det inte mycket man kan göra. För att förstå vetenskap tvingas man sätta sig in i de vetenskapliga frågorna och de flesta saknar förmåga att göra detta och minst lika många övriga saknar energi och uthållighet att göra detta.

  Man kan inte heller förvänta sig att dagens politiker skall handla rationellt. Det vore naturligtvis väldigt bra om de gjorde så. Det enda vi kan göra som upplysta medborgare se till att de får så lite inflytande som det går. Vi har ju vissa ehuru begränsade möjligheter om några veckor.

  Det är möjligt, men knappast troligt, att Sveriges blir ett bättre och mer framgångsrikt land om vi fortsätter med dagens migration, men om de flesta är beredda att ta en sådan risk är det inte mycket man kan göra. Det enda man kan hoppas är att inte övriga länder i Europa gör detsamma för om det är fallet har man ingenstans att ta vägen om det svenska migrationsexperimentet misslyckas, vilket jag tyvärr tror.

  Gillad av 6 personer

  • Hovs_hällar skriver:

   Lennart B — ”…om det svenska migrationsexperimentet misslyckas…”

   Det var en optimist må jag säga.
   Vi är många som redan kommit fram till att ”experimentet” redan HAR skändligen misslyckats…!

   Gillad av 5 personer

   • The Vantage Point skriver:

    Lennart har inte varit hemma så länge. Han sitter i en vagn längre bak, vi sitter mer i mitten och många obemedlade sitter i de ihopknycklade främsta vagnarna.

    Gillad av 2 personer

 9. Fredrik Östman skriver:

  Vi skall inte hänga upp oss på klimatbluffen, som till största delen består av andra inslag än just (det antagligen sanna) påståendet att en högre halt av koldioxid i atmosfären leder till uppvärming. Sedan tjugo år heter det ju från detta håll inte längre ”global uppvärmning”, utan ”klimatförändring”, eftersom ingen uppvärmning har kunnat mätas på senare tid. Klimatbluffen är till alla sina delar ondsint och ovetenskaplig, men det är inte den som artikeln handlar om. Den ger oss i stället ammunition att skjuta sönder den osammanhängande argumentationen från de två massinvandringspartierna Miljöpartiet och Centerpartiet.

  Om vår journalistkår hade varit något att hänga upp i en uppbränd julgran, så hade den mangrant ställt dessa brännande frågor till Miljöpartiets och Centerpartiets representanter (men också till hycklarna i de andra partierna som hellre än att ifrågasätta ett annat partis förment populära eller av lögnpressen omhuldade ställningstaganden seglar efter i deras kölvatten). Vad är viktigare: okontrollerad massinvandring eller koldioxidutsläpp.

  Det är ett klassiskt fall av att i valet mellan det ena och det andra välja både och, inom politikstudierna känt som julaftonssyndromet. Det påvisar hur ideologiskt tänkande leder till prioriteringsinfarkt. Det påvisar att ideologiskt tänkande bygger på psykologiska mekanismer liknande förträngning, förnekelse och prokrastinering. Det är en bluff som väntar på att synas.

  Gillad av 12 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Ja, det är en platta där under nittiotalet. Den fick alarmisterna att ändra sin propaganda från ”global warming” till ”climate change”. Precis som jag skrev.

    Ja, det verkar bli varmare, även om din kurva inte förefaller vara normerad efter förväntade cykler, utan bara är ett rått mått gentemot en godtyckligt vald — för maximal polemisk effekt hos personer som upplevt och varit barn under denna tid! — utgångspunkt.

    Men nej, vi kan inte göra ett skvatt åt det! Inte vi, inte Kina, inte USA, inte FN, inte George Soros. Det enda vi skall göra är anpassa oss, t.ex. genom vår utmärkta prismekanism. Var stiger och sjunker fastighetspriserna? I Florida? Skulle inte tro det. Alltså är det ingen som riktigt tar allt detta trams på allvar. Du får förstås spekulera i fastigheter bäst du vill med dina insikter i globalt klimat.

    Gillad av 6 personer

   • Jaxel skriver:

    @Fredrik Ö

    Wikipedia må vara en tveksam källhänvisning, men NASA kanske duger. Du brukar själv inte vara särskilt flitig med källhänvisningar.

    Angående namnändringen så låter väl ”global warming” snarast mer olycksbådande än ”climate change” så jag förstår inte det förledande i detta.

    Angående normering kan noteras att enligt trovärdig källa (1) så har fastighetspriserna i Miami, FL stigit med 5,0 procent på årsbasis, medan motsvarande jämförelsesiffror ligger högre: National (6,4%), 10-city composite (6,1%) och 20-city composite (6,5).

    Nej, jag spekulerar inte i fastigheter för närvarande. Upplysningsvis gjorde jag det före finanskrisen. Blankade Fannie. Det var klart lyckat. I anslutning till det vilja jag mena att man skall nog inte lita alltför mycket på finansmarknadernas framförhållning. En vacker.(eller kanske varm) dag kan (eller inte) det bli trångt när alla rusar mot utgången.

    1. https://fred.stlouisfed.org/release/tables?rid=199&eid=243552

    Gillad av 2 personer

   • Jaxel skriver:

    @ Fredrik Ö

    För övrigt har jag närmast inga egna insikter alls när det gäller globalt klimat. I avsaknad av sådana blir man tvungen att välja vem man skall lita på.

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Som sagt tror även jag, tills vidare, att det antagligen blir lite varmare.

    Problemet med begreppet ”climate change” är att det är så diffust att man med hjälp av förhastade slutsatser och confirmation bias, t.ex. i anslutning till lite varmt sommarväder i Sverige, kan motivera vilka ohemula åtgärder, socialiseringar, inskränkningar i den personliga friheten, som helst med vilket obefintligt motiv som helst. Dessutom har klimatmaffian försökt att hävda att extrema väderhändelser, som tropiska stormar, blir fler och värre på grund av uppvärmningen, trots att detta inte alls har något som helst vetenskapligt underlag. Climate change, minsann. En mycket farlig och missvisande mem. Begreppets upphov visar också på ovetenskaplighet. Bara för att uppvärmingen inte gick att mäta ett par år, så bytte de paniskt beteckning. De har ju ingen aning om vetenskap och klimat.

    Gillad av 3 personer

  • cmmk10 skriver:

   ” Vad är viktigare: okontrollerad massinvandring eller koldioxidutsläpp.”

   Jag tror, att en miljöpartist tänker (iof sig tveksamt ord i detta sammanhang) som så; att om en kines ”släpper ut” 6,6 ton/person och en svensk 3,3 ton, så räddar man klimatet genom att kineserna flyttar hit. Miljöpartisten ser antagligen ingen konflikt mellan massinvandring och CO2-utsläpp.

   Samma tankar ligger bakom, att fattigdomen bekämpas genom att fattiga flyttar hit och att arbetslösheten bekämpas genom att alla ges akademisk utbildning etc.

   Gilla

  • olle reimers skriver:

   Geologiska studier som mätt CO2 halten och temperaturen på jorden genom årmiljonerna visar att det inte ens finns någon samvariation mellan dessa båda under jordens existens. Under vissa perioder med mycket höga temperaturer har halten CO2 varit låg; under andra precis tvärtom. Eftersom halten CO2 i atmosfären uppgår till 0.04 % och har ökat från 0.03 % under de senaste hundra åren blir det givetvis helt omöjligt att bevisa att denna ökning för det första har med mänsklig aktivitet att göra och för det andra att en sådan ökning på något sätt skulle vara avgörande för jordens klimat.

   Gilla

 10. Jari Norvanto skriver:

  Koldioxid är mat för grödorna, det vet nog även många av de simplaste hemmaodlarna av hampa… Och ”miljövännerna” avvecklar kärnkraften utan seriösa planer på ersättning. Så får vi istället importera utländsk, fossil (kolproducerad) el.

  Gillad av 5 personer

 11. Jan Andersson skriver:

  Detta var väl en god sammanfattning av alla klimatfloskler som just nu sprids utanför forskarvärlden. Tyvärr även inom forskarvärlden, verkar det som. Man litar blint på en termometer för 20 kr men inte deras omdöme som under sina långa liv aldrig noterat några klimatförändringar.

  Flåsar man nog länge på en termometer får man snart sina uppvärmningsteorier bekräftade.

  Vi ska inte satsa på mer cykeldynamoteknik, utan på ny helt säker kärnkraft och den osvikligt tillförlitliga och billiga vattenkraften. Säker kärnkraft fanns redan i början av femtiotalet, men valdes bort av politikerna därför att det inte gick att göra kärnvapen av samma bränsle.

  De politiska partiernas klimat- och energipolitik är bara politik och inte värd mer än en trampad valsedel i en vattenpöl den 10 september.

  Invandring eller inte – om Sverige hade haft en bostads-, industri- och skattepolitik som inte hängt som en kvarnsten runt halsen på oss alla, så hade vi varit lika många eller fler medborgare av egen kraft.

  Idag står eller faller Sverige med valet den 9 september. Blir Miljöpartiet kvar och fortsätter med sin fullständigt huvudlöst okunniga ”miljöpolitik” så är vi mycket illa ute.

  Gillad av 5 personer

 12. Anders skriver:

  Det kanske också borde påpekas att vi inte kan föda denna stora befolkning. Idag ligger självförsörjningsgraden på 50%. Historiskt kunde vi, före mekaniseringen av jordbruket, föda 5 miljoner, och efter mekaniseringen 7 miljoner. Men sedan har vi förstört mycket av den bästa åkermarken genom städernas tillväxt.Så utan fossila bränslen lär det inte bli mycket att äta den dag vi inte löngre kan importera mat. Återvandring nu!

  Gillad av 6 personer

 13. Vid en landsväg skriver:

  Håller heller inte med om CO2, slentrianagument, dessutom är det rutinmässiga avfärdandet av kärnkraften inte värdigt en ingenjör från KTH. Det är istället så att vi måste vinna kampen om massinvandringen, gör vi det och slänger ut etablissemanget, så kan vi återvända till en faktabaserad sansad debatt om ALLA ämnen och CO2 blir en fråga för vetenskapsmännen, inte politiker. Lyckas vi inte så är pandemier det nästa de kommer att tala om, där kan de verkligen börja styra och ställa med oss, som under den jävliga episoden med influensan. Endast i Sverige stod alla på led.

  Gillad av 7 personer

  • brrr skriver:

   Landsvägen, du som är i branchen, hur mycket uran finns och hur långt räcker den om man fördelar över världens befolkning? Sverige har väl redan mest kärnkraft i världen per capita? Hur sannolikt är det att verkningsgraden kan ökas kraftigt jämfört med dagens verk? Hur lång tid dröjer det efter ett ev. haveri med nedfall innan man åter kan bruka marken? Går det att plocka svamp och bär, äta djur och odla mat i Gävletrakten idag?

   Gillad av 1 person

   • The Vantage Point skriver:

    Är inte i branschen men har för mig att att med bridreaktorer så har vi så det räcker för 3500år, samma med thoriumreaktorer 3500år så 7000år med teknologi som folk vet hur det fungerar. Vet faktiskt inte med vanliga vattenkokare. Kanske kan kolla, har vänner ”i branschen”. Just i Gävle vet jag inte men man odlar ris vid Hiroshima idag.

    Gillad av 1 person

 14. V for Vendetta skriver:

  Det råder väl knappast en samstämmighet bland forskare om orsakerna till klimatförändringar, särskilt inte vad gäller den mänskliga påverkan. Att vår närmiljö däremot blir hårdare ansatt i takt med befolkningsökningen är ingen hemlighet.

  Gillad av 4 personer

  • Ff skriver:

   Och varmare stundtals…
   Centerpartiets rättspolitiske talesperson Johan Hedin är en av många som upprörts av måndagskvällens bilbränder i Västsverige.
   Men han är också övertygad om att det finns en agenda bakom det hela. I ett inlägg på Facebook så skriver han om hur de som tänt på bilarna gjort det för att påverka valutgången.
   Inlägget har gillats av förra justitieministern Beatrice Ask (M) och vänsterpartisten Linda Westerlund Snecker.
   Jo slynglarna är säkert Sverigevänner.

   Gilla

 15. Vi borrar sedan länge efter gas och olja skriver:

  …Och sedan har vår egen sjävförsörjningsgrad vad gäller mat. I dag vilar vi i hög grad på åkrar i fjärran länder. Där olika storbolag, och nationer som Kina, börjat säkra åkerjordar åt sig själva.

  Vår egen buffert av mat utgörs i nuet egentligen enbart av vad som råkar finnas på lastbilsflak och i hyllorna på ICA och COOP. Sårbarhet är bara namnet. En stor migration och befolkningstillväxt innebär naturligtvis både lång- och kortsiktigt även här en ökad sårbarhet och riskexponering.

  Vad energi anbelangar har jag länge kliat mig i huvudet. Även utan några myggbett i huvudsvålen. Det påstås att jordskorpan i proportioner är lika tunn som skalet på ett äpple. Att världen flyter fram på ren magma. Och att termisk energi i princip är outsinlig.

  USA hade ett industriprojekt som tog oss till månen. Är det då så tekniskt svårt och ekonomiskt omöjligt att även tekniskt tappa oss ned till och utnyttja den värmekälla en granitberggrund innebär? Att borra oss ned till koknivåer så att vi den vägen kunde generera elkraft?

  Samtidigt utgör övre delen av berggrunden i sig en temperaturbuffert mellan årstiderna. Den mer ytliga medelvärmen borde i ökad grad kunna utnyttjas för lokaluppvärmning via mer storskaliga värmepumpar, kopplade till redan befintliga eller utbyggd fjärrvärme.

  Finns det ekonomi för borrning för jordvärme på den egna tomten borde det föreligga skalfördelar i större system? Nu borrar vi individuellt efter jordvärme på den egna tomten eller tar värme via luften i egna små värmepumpslösningar.

  Dessa energisystem, både djup och mer grund geotermisk energi, och energi ur luftens atmosfär, har ju fördelen att de alla är helt koldioxidfria. Är det brist på fantasi, motstridiga intressen, teknik eller ekonomi som ställer sig i vägen?

  Gillad av 2 personer

  • brrr skriver:

   Prova att ta en titt på t.ex. Island och Nya Zeeland, de har ett tunnare skal än gängse, och använder nog en del av denna fördel till energiproduktion. Aluminiumsmältverk på Island t.ex.

   Gillad av 1 person

  • Hovs_hällar skriver:

   Vi borrar… — Jovisst är värmepumpar bra, men kom ihåg att du måste tillföra energi för att driva dem… Har själv funderat på bergvärme där jag bor dock, då min elräkning skulle gå ner rejält under vintern.

   Gilla

 16. 5ven55on skriver:

  Det är bra att klämma åt C och Mp via deras bristande logik baserad på deras egna antaganden. Däremot verkar mycket tyda på att antagandet om ett klimathot är felaktigt. Men det hindrar ju inte att man kan klämma åt dem. De tror ju på hotet och borde vara tvungna att acceptera logiken.

  Gillad av 3 personer

  • Jan Andersson skriver:

   Kanske ännu bättre att ignorera miljöexperterna i C och MP helt så att de kan få återgå till sandlådorna som man hämtade dem från?

   Problemet med CO2 är att den finns i en sådan försvinnande liten mängd i atmosfären; försvinner den helt dör vi allihop. Nu är vi panikslagna för att den istället har ökat något och vi måste frivilligt avstå från de flesta tekniska framsteg de senaste två århundradena för att inte mänskligheten skall gå under.

   Eftersom vi INTE bekymrar oss om befolkningstillväxten (som så småningom blir ett stort och verkligt problem) borde vi istället dra en lättnadens suck över CO2-ökningen, och att det gudskelov finns aktiva vulkaner som tillför ny gas hela tiden eftersom växterna vi behöver för livsmedelsproduktion suger upp nästan allt.

   Om du stänger ventilerna i ditt sovrum en natt så har du ökat CO2-halten i rummet hundrafalt med din utandningsluft. Men är du en miljöbov? Om du känner så kan du sluta andas nu.

   Med tanke på att vi har en annan verkligt potent växthusgas i atmosfären – vattenånga – som påverkar klimatet starkt överallt, så är diskussionen om CO2 löjeväckande. Den är om något en storm i ett vattenglas, men typiskt för vår tid och våra byfånar till politiker och journalister.

   Gillad av 2 personer

 17. brrr skriver:

  Innan fossila bränslen -gas, kol, olja och uran- kom i allmänt bruk, var alla våra energikällor s.k. förnybara. Arbetsdjur drevs med betesmarker, vall och spannmål. Mänsklig muskelkraft med energirik mat, bönderna skulle nog ha kroknat ganska snabbt om de tvingades bli veganer. Uppvärmning skedde med ved.
  Solljus, vatten och gödsel driver hela den energiproduktionen.
  Sverige var på den tiden ett av världens fattigaste länder och här fanns väl omkring 4 miljoner människor då.

  Gilla

 18. Jan Bengtsson skriver:

  Men argumenten att en snabb befolkningsökning,
  och miljöhänsyn synes vara motstridiga intressen håller!

  Livsmedelsförsörjning och försörjning av vatten/avlopp,
  respektive skapande av ökat avfall…
  Sopsortering är INTE heller de ankommandes starkaste sida!

  ”Asfaltering” av god åkerjord för infrastrukturbyggen,
  bostädsändamål mm

  Oavsett om CO2 är hönan eller ägget!

  Den frigörs vid högre värme, binds vid kallare klimat!

  Vårt avstånd till solen,
  och dess skiftande aktivitet är garanterat huvudfaktorn!
  Dessa faktorer är inte konstanta!

  Cykliska på lång sikt!

  Gillad av 4 personer

 19. Hovs_hällar skriver:

  Skribenten har förstås rätt i det mesta, det vill säga att myndigheterna anser att ”den globala uppvärmningen” är ett hot som vi ska oroa oss för, och att detta hot kräver att vi, I SVERIGE vidtar omfattande och kostsamma åtgärder för att minska utsläppen av koldioxid.

  Myndigheterna har förstås helt fel, då lilla Sverige, alldeles oavsett om de påstådda klimatförändringarna är ett verkligt hot, inte kan göra någon egentlig skillnad. Länder som Kina, med över en miljard innevånare, eller USA med några hundra miljoner, kan det däremot.

  Jag läste just en vegan-kokbok där man inbillar sig att vi, kokbokens läsare, genom att äta vegetariskt ska kunna rädda jorden! Detta ser jag som nonsens — däremot kan jag tänka mig att rädda min egen fysiska hälsa genom en sådan livsstil.

  Fast då missar jag ju den trevliga känslan av att delta i ett korståg mot den globala uppvärmningen…

  — För att nu tala om massinvandringen: att denna leder till att bland annat våra skattefinansierade välfärdssystem kommer att krascha, förutom att brottsligheten ökar till ohanterliga nivåer, är andra bra argument för att den omedelbart borde upphöra och avlösas av återvandring.

  Gillad av 4 personer

 20. rolfholmen skriver:

  Jag tror att du vet vad ”kaj” betyder på thailändska. Allt du skriver betyder bara att om världens befolkning ökar så har vi ett problem med ökade utsläpp. Vad vi behöver göra är att försvara vårt lilla hörn av världen. Inte som Margohatelwhitemen, Fridodum, Stefaneftermighelvetet. Kristersson är inte mycket bättre. Vår jord är inte oändlig, vår lilla plätt är unikt. Låt oss bevara det i en värld med mycket stora problem. Ta inte hit problemen, stäng dem ute. För mina barn(4) och barnbarn(5,5).
  Är detta egoism eller överlevnadsstrategi?
  Vänligen/Rolf

  Gillad av 1 person

 21. Erik2 skriver:

  Om man månade om miljön på riktigt borde man prata befolkningsminskning. Vi skulle snarare behöva halvera vår befolkning, för miljöns skull. Alla dessa skatter, för miljöns skull… Det går inte tro på det av följande skäl. Man höjde skatt på flygbränsle, så att inrikesflyget (EasyJet?) gick i konkurs. Om nu dessa skatter höjdes av miljöskäl så borde man ju vara nöjda, inte sant? För flyg är miljöfarligt och borde inte förekomma alls. Istället anklagas i princip flygbolaget för att svika sina kunder och raskt upphandlas nya flyg till inlandet. Annat exempel. Skatten på bensin och diesel höjs. Miljösyftet torde vara att bensin och diesel inte ska förbrännas alls pga detta. Men, vi har ingen egen olja. Så tror någon att dessa litrar fossilt bränsle som nu inte förbränns i detta landet kommer att ligga kvar i jorden? De kommer naturligtvis att användas eller säljas till andra. Så, ingen klimatnytta. Hela denna sjuklöverpolitik är så full av logiska kullerbyttor och svammel och inkonsekvenser att man blir nästan illamående. Det enda som verkar gälla är att försöker sno sådana som mog på så mycket som möjligt av mina pengar. Man drar sig inte heller för att storljuga i det värvet. Sedan döljer man effektivt vad pengarna går till. Det är det enda jag kan se. Eller missar jag något?

  Gillad av 4 personer

 22. Tina skriver:

  Det är tröttsamt med alla rabiata klimatförändringsförnekare här. När t.ex. Golfströmmen stannar pga av att isen på Arktis smälter, slutar den att värma upp Norden, och det blir kallare hos oss, men det blir varmare på andra platser. Om monsunerna inte längre drivs av nuvarande vatten- och luftströmmar blir det öknar i Afrika och Asien och vilda djur dör ut och vi får inga migrerande fåglar mer till Norden. Däremot får vi många fler migranter.

  Klimatforskning som grundforskning, d v s att mäta och väga sysselsätter alla universitet. Det handlar inte om åsikter utan om hårda data. T. ex har trädgränsen i Sverige mätts i detalj i 100 år. Den har höjts 130 meter i längd och 30 meter i höjd i Abisko.
  http://www.sverigesnatur.org/natur/klimatforandringarna-far-kalfjallet-att-vaxa-igen/

  Gillad av 1 person

  • Magnus Ström skriver:

   Jag tror inte det kommer så många migranter(asylbedragare kallar jag dem) om Golfströmmen upphör. Då får vi Alaska-klimat. Det är nog tyvärr att hoppas för mycket på klimatsagorna.

   Gilla

  • Hovs_hällar skriver:

   Tina: Du kanske har ätt om klimatförändringen — men vad kan vi i Sverige egentligen göra åt den?

   Platt intet egentligen i vårt lilla land med sin (jämfört med de stora länderna) mycket obetydliga befolkning.
   Därmed är det meningslöst att för vår del börja med kostsamma åtgärder för att åstadkomma… ingenting.
   De enda som tjänar på sådant är miljötalibanerna, som försöker skrämma upp oss och manipulera oss för att därmed öka sin egen makt.

   Gilla

  • The Vantage Point skriver:

   Det är ganska tröttsamt med klimathysteriker också som radar upp fenomen utan att kvantifiera. Öknarna håller på att dra sig tillbaka pga ökande koldioxidhalter är min förståelse.

   Det är du som helt enkelt är ovetenskaplig, och antagligen saknar utbildning inom naturvetenskap fullständigt. Dvs din åsikt är fullständigt irrelevant, ett tyckande bara, istället är det de flesta här gör att peka på att det finns stora osäkerheter i mätningarna och att modellerna inte duger till att förutsäga temperaturen alls, de har inte lyckats förutsäga de senaste 30 åren, dvs så länge som de existerat, så de projektioner som det talas om är bara gissningar, gissningar som dessutom drivs av stora ekonomiska och politiska och mediala intressen. Folk hävdar inte att klimatet inte förändras lokalt, så har det alltid varit, och också globalt, men vad det beror på, och om man meningsfyllt kan göra något åt det är en annan sak.

   Miljörörelsens stora bidrag är ju att stänga kärnkraften, den enda nuvarande kraftkälla som realistiskt gör någon meningsfull skillnad på CO2-nivåerna. Ah just det, man bidrog också till skövlingen av regnskogen för att plantera majs, du kommer ihåg de skattesubventionerade etanolbilarna? Pengarna till vårt lyxprojekt med vindkraftverk kunde också använts bättre för forskning och åtgärder för att bevara artrikedom på land och vatten exempelvis?

   Gillad av 4 personer

  • Björn skriver:

   Ingen här har väl på ett ”rabiat” sätt, förnekat att klimatet är föränderligt över tid! Diskussionen gäller om MP här i Sverige, är kapabla att med sina ”styrmedel” bromsa upp eller tom stoppa dessa klimatförändringar, eller inte! En j-t löjlig diskussion, i mina ögon!

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.