What if?

Lennart Bengtsson

I den västerländska kulturen finns det en övertro på förutsägbarhet. Inte minst det svenska samhället är om något präglat av en fast övertygelse om att framtiden är planerbar. I dagens oro för koldioxidutsläppen är det främst omsorgen om framtida generationer som dominerar handlandet och knappast omsorgen om dagens samhälle och således måste man ju vara ganska säker på utfallet. När jag försöker framhäva att klimathotet under detta århundrade trots allt är begränsat så får jag ofta svaret ”men tänk vad som kan hända under följande århundraden om människorna fortsätter sitt ansvarslösa beteende”.

Även om vi inte alltid inser att vårt eget liv är en följd av tillfälligheter så vill många ändå tro att det finns en ännu icke upptäckt naturlag där framtiden kan förutses lika noggrant som en satellitbana i rymden. Om man är troende så kanske man inte funderar eftersom det ju ändå är högre makter som bestämmer allt.

I verkligheten är allas våra liv en följd av tillfälligheter med detta inses inte alltid. Mina barnbarn tittar på mig med förvåning när jag säger att orsaken till att de överhuvudtaget existerar är att jag en marskväll för väldigt länge sedan plötsligt bestämde mig för att gå på ett skutt (som det då hette) på Stockholms nation i Uppsala.


Robert Cowley publicerade 1999 en läsvärd bok med titeln What if? där olika författare lekt med tanken att ändra på historien. Ett sådant är berättelsen om dödsfallet som 1242 räddade Europa. En av Djingis Khans mest framgångsrika generaler befann sig då i Ungern och planerade att erövra Västeuropa. Den mongoliska krigsmaskinen var oövervinnerlig och Sabotai som ledde trupperna i Europa var en suverän strateg vilket han gett prov på i erövringen av bland annat Ryssland. Djingis Khan hade valt sin tredje son Ogadai till sin efterträdare men när denne plötsligt avled kallades Sabotai med sina trupper tillbaka och den mongoliska erövringen riktades därefter i stället söder- och österut. Europa var räddat. Det råder ingen tvekan om att hade Sabotai fortsatt hade vår historia blivit något helt annat. Efter att mongoltrupperna hemsökt en stad fanns det normalt inte mycket kvar vare sig av fast egendom eller människoliv.

Ett annat bidrag i Cowleys bok analyserar utbrottet av första världskriget där flera på varandra följande tillfälligheter ledde till krigsutbrottet. Hur hade Europas historia gestaltat sig om ledande politiker hade tänkt igenom sitt handlande lite mer omsorgsfullt?

Ett tredje tillfälle som analyseras ingående är hur Hitler kunde ha vunnit kriget. Ett sådant tillfälle hade kunnat vara att istället för att vända sina trupper mot Sovjetunionen 1941 riktat dem mot Mellanöstern för att på så vis få kontroll över de stora oljetillgångarna. Här får vi trots allt vara glada att Hitler var oförnuftig.

Som de flesta känner till är såväl våra privatliv som den allmänna historien fylld av slumpartade händelser som i flera fall omgestaltat allt väsentligt och därigenom ger tiden en annan riktning. Härtill kommer på samma sätt alla oväntade tekniska utvecklingar som på den senaste tiden bärbara datorer, internet och tillgång till jättelika databaser – en utveckling som bara befinner sig i sin linda.

Vad kan vi lära av detta?

Det första är att inte basera framtidstänkandet på ett linjärt extrapolerande av dagens situation och för detta lägga ned enorma resurser i detaljplanering. Detta är en fälla för alla samhällen inte minst de socialistiska som i stort är baserade på ett 1800-talstänkande där naturen följer kända lagar på ett deterministiskt sätt. Man strävade efter att tillämpa det naturvetenskapliga tänkandet för att på så sätt kunna göra liknande framsteg på samhällsområdet. Initialt gjorde exempelvis Sovjetunionen stora framsteg på olika områden men frånvaron av ett öppet samhälle hindrade utvecklingen av nya idéer och koncept. Istället har de västerländska samhällena och speciellt USA nästan helt dominerat det tekniska nytänkandet efter 1960-talet och på så sätt sannolikt bidragit till Sovjetunionens fall.

Den andra lärdomen är vi bör reducera det linjärt extrapolerande tänkandet med tillhörande överplanering och ersätta det med ett mer strategiskt tänkande. Ett sådant exempel är att undvika detaljstyrning inom energisektorn och helt enkelt låta marknaden finna de bästa lösningarna inom ramen för en allmänt formulerad energipolitik. Det finns till exempel i dagens svenska situation ingen anledning att subventionera förnybar energi. I första hand är det inte kostnaden i dagens överplanering som är det primära problemet utan att landets intellektuella elit absorberas i improduktiva verksamheter. För ett litet land som Sverige är ett flexibelt tänkande utanför boxen helt enkelt en fråga om att kunna fortsätta ett nationellt överlevande. När överraskningarna kommer (och det gör de) och ett snabbt omtänkande blir nödvändigt måste det finnas nödvändig intellektuell beredskap för detta.

Det tredje är att ständigt vara beredd på överraskningar och säga som min kollega professor Vern Suomi brukade säga: ”Not the most meticulous planning can beat goddamn luck”.

77 reaktioner på ”What if?

 1. Bo Svensson skriver:

  Nej, det skall inte bedrivas energipolitik. – Metoden för att slippa politik är rättsordning. – Om varje energiproduktionsform nödgades betala sina produktionskostnader fullt ut, skulle de mest resurseffektiva tränga undan de sämre.

  Gillad av 5 personer

 2. Lars skriver:

  Hur kan man då planera och med vilket syfte? Investeringar måste kalkyleras och genomföras och kan visa sig fel. Ett sätt är att inte lägga alla ägg i samma korg. Ett annat att följa en plan som fungerar styrande, men som man inser kommer att avvika, men man får bättre möjlighet parera. Ett tredje att bygga institutioner och andra system som är förändringsbenägna. Ett fjärde att säkerställa information om vad som händer. Ett femte att säkerställa att medborgare är sakligt informerade om läget och har möjlighet förstå och anpassa sig.

  Gillad av 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   Den som planerar och beslutar skall själv beträffas av inte bara positiva, utan också negativa utfall. Han skall ha sitt eget skinn i potten. Under denna förutsättning kommer planerna att begränsas till det görbara och de kommer att präglas av realism. Marknadsmekanismerna kännetecknas av denna princip. Kommandoplanemekanismerna gör det inte. Det är detta som är den avgörande skillnaden mellan dem.

   Båda kan i och för sig av ideologiskt nit vridas i en riktning där inslaget av eget skinn i potten minskar. Ideologiskt nit är alltid mycket skadligt. Men marknadsmodellen är likväl betydligt mindre utsatt för skador av denna typ.

   Gillad av 3 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Denna djupare insikt förklarar för övrigt varför statliga ingrepp föreföll att fungera mycket bättre förr i tiden, före nittonhundratalet (vilket också ligger bakom deras ideologisering i socialism och liberalism). De som fattade besluten var personligen ansvariga. De bestraffades och led personligen om det blev fel. De hade sitt eget skinn i potten.

    Gillad av 2 personer

  • Olle Reimers skriver:

   Politikernas roll ska inte vara annan än att se till att det finns en så bra infrastruktur i samhället som tekniken tillåter samt att på medborgarnas uppdrag bevaka att grundlagarna upprätthålls och förfinas genom återkommande folkomröstningar.

   Tiderna har förändras därigenom att människor nu kan ha tillgång till all den information som behövs för att fatta informerade beslut.

   Maos bevingade ord: ”låt tusen blommor blomma” får en helt ny innebörd idag. Låt ske!

   Gillad av 2 personer

 3. svenne skriver:

  ”I den västerländska kulturen finns det en övertro på förutsägbarhet. Inte minst det svenska samhället är om något präglat av en fast övertygelse om att framtiden är planerbar”.

  Jag tycker att man av politiker – då det gäller mycket viktiga beslut – att kräva en konsekvensanalys för att åtminstone försöka förutsäga vad ett beslut kan resultera i för samhällets fortsatta utveckling. Då det gäller t.ex. invandringspolitiken så har det verkligen funnits ”en övertro på förutsägbarhet”, och denna övertro bestod i att framtiden skulle bli väldigt bra om Sverige blev mångkulturellt, och all planering inriktades på att detta skulle förverkligas. Man har inte ens försökt att förutse vad som skulle kunna ske utan det togs för givet att man var inne på rätt spår och detta har ju visat sig vara förödande.

  ”Det första är att inte basera framtidstänkandet på ett linjärt extrapolerande av dagens situation och för detta lägga ned enorma resurser i detaljplanering”.

  ”Dagens situation” är den att det som är mest akut är ju att försöka reparera de skador som den ansvarslösa invandringspolitiken har åsamkat landet. Kommande, antagna, miljöproblem är överhuvudtaget inte av den kalibern att man direkt måste kasta sig över dem för att nå en lösning.

  Om man skall extrapolera utvecklingen av de nu aktuella problemen så bör man även titta på brantheten hos den kurva som beskriver utvecklingen för respektive problem. Kurvan för miljöproblemet är så flack att det inte motiverar en akutinsats i nuläget, och detta förstärks av att problemet inte entydigt är av den arten som klimatalarmisterna påstår.

  Däremot är utvecklingen av invandringspolitikens negativa sidor synlig för alla, kurvan är brant ökande och någon utplaning är ej i sikte. Här krävs en planering för den närliggande framtiden om trenden skall kunna bromsas och om inte detta sker så går det nog att förutspå en utveckling som nog är av det obehagligare slaget.

  Gillad av 2 personer

 4. Valter skriver:

  När man förutser väder kan man inte förutsäga två dagar i förväg. Ändå håller våran skattefinansierade SMHI och förutsäger femtio till hundra år framåt i tiden. Klimatet går inte att förutsäga, vi har haft alla sorter och kommer att få alla sorter. Att lägga pengar på att ändra klimatet är bortkastade medel. All planering utom plantering av skog, borde inte vara längre än en eller två generation framåt som mest. Redan under den tiden kan förutsättningarna ändras, vilket har visa sig åtskilliga gånger, ex. pensionssparandet. Vem hade förutsagt landets situation som den är nu, för 50 år sedan. Då var pensionerna rejäla och sjukvården på topp i världen, kriminaliteten låg, ingen brist på poliser, och ambulanserna vågade köra överallt. Lönen var bra, energipriserna, hyrorna och skatterna låga, Inget klimat skatt förekom heller. Vi klara av hus och barn med en lön. Sverige låg även i topp med skolor och kunskap och militär styrka. Hur ser det ut nu. Att förutsäga femtio år fram i tiden är ett skådespel, och borde inte finansieras med skattemedel.

  Gillad av 5 personer

 5. Christer Carlstedt skriver:

  Bara ett litet exempel för att belysa frågan om oförutsägbarhet och politiskt pillande av de som inte begriper så väldigt mycket.

  När jag köpte min bil för fem år sedan var det en miljöbil och alltså till den änden skattebefriad.

  Det var en miljödiesel!!!

  Det är väl ingen stor hemlighet hur man ser på diesel i dag fem år senare?

  Jag misstänker starkt att man har tämligen tunt på fötterna nu som då.

  Gillad av 9 personer

 6. Fredrik Östman skriver:

  Det fjärde, och absolut viktigaste, är att hålla benhårt fast vid det som har visat sig fungera och vara värdefullt. Ju längre ett fenomen har existerat och fungerat, desto säkrare kan vi vara på att det är korrekt. Hör på mormors råd! Läs klassikerna! Alla våra problem beskrevs redan av babylonierna. Alla. De försök till civilisationer som inte upptäckte och beskrev dessa problem överlevde inte. Vi är på god väg att omintetgöra vårt babylonska arv.

  Nassim Nicholas Taleb har tillsammans med bl.a. Benoit Mandelbrot publicerat matematiken som beskriver det som framförs i texten. Den populärvetenskapliga texten finns i bokserien Incerto: Fooled by Randomness, The Black Swan, The Bed of Procrustes och Antifragile. Senast i raden den nyligen utkomna Skin in the Game.

  Gillad av 2 personer

  • Lassekniven skriver:

   Så är det.
   Jag tänker mig ett levande system, det kan vara vad som helst. Ett politiskt system eller finkar på olika galapagosöar. Om systemet ifråga får vara i fred svänger (med olika tidskonstanter) det in sig på en optimal nivå för sin överlevnnad. Men om yttre krafter medvetet går in för att styra och ställa då ändras den naturliga feedback som systemet har utvecklat och systemet störs eller kollapsar. Så ser jag på den påverkan som den postmodernistiska polititiska korrekten har på politiken i Sverige. Den är sjuk och kommer att leda till undergång av vår gamla kultur och nationella särart.
   Jag ställer frågan till de styrande: tänker jag fel?Lägg i så fall vetenskapliga bevis för detta. Ni kan inte det därför ni är inte tillräckligt pålästa och vetenskapsteori och kritiskt tänkande är väl inget för er?
   Den bortgångne Hans Rosling visade med sitt fenomenala mobila statistikprogram att redan år 2050 har jordens befolkning ökat till närmare 10 miljarder (det är inte särskilt långt dit). Afrika går från dagens 1 miljard till 2 miljarder (sic!).
   Skall vi då ha en globalism där alla människor kan röra sig över alla gränser? Hur kommer det att se ut och vad kommer detta leda till? Våld, våld, våld. Men inte alla länder kommer att tillåta detta. Kina, Ryssland, Indien, Brasilien och övriga Sydamerika, USA, Australien kommer att bygga murar. Det blir Europa som kommer att få ta kanske en halv miljard afrikaner. Polen, Ungern,Tjeckien kommer att bygga murar, Schweiz också. Sverige och Tyskland kommer att stå vidöppna och vår nationella särart kommer säkert sakta att erodera.
   Dystert, övermåttan dystert.

   Gillad av 6 personer

   • uppstigersolen skriver:

    Nu behöver man ju inte vara pessimist. Väljer vi ett annat styre i Sverige så ordnar det sig. Vill du komma in i Sverige? Välkommen om du har alla papper iordning och någon kompetens som är efterfrågad. Inget arbete efter tre månader här. Adjö.

    Gillad av 4 personer

   • uppstigersolen skriver:

    Nu fattar jag inte riktigt vad du menar. Fungerar Islam? Vilket Islam tänker du på? Sunni, Shia, valfri tolkning? Fredligt? Det har funnits sedan 600-talet. Det är en helt annan sak.

    Gillad av 2 personer

   • Lars skriver:

    Fredriks konservatism, det vände jag mig mot. Islam är väl urtypen för något som fungerar för 1.5 miljard människor i olika länder, men inte leder till framsteg materiellt och socialt. Så ska man luta sig på vad som fungerar? Jag tror inte de amerikanska grundlagsfäderna skulle köpt Fredriks resonemang.

    Generellt haltar det ur systemperspektiv dvs välfungerande system har förmåga att anpassa sig internt och externt till en föränderlig verklighet och det är förändring som kännetecknar västvärlden historiskt, inte fasthållande vid vad som fungerat. Drivkrafter för systemen är i grunden den sociobiologiska verkligheten, sannolikt människors sociala motivation, men de system som uppstår är emergenta dvs de har delvis annorlunda egenskaper än summan av individerna och helheten påverkar individerna och individerna i sin tur relaterar till andra system, familjen, grupper, lokalsamhällen, teoretiska system.

    Människans sociala motivation, här måste vi se på Verifiering/förståelse som genererar nyfikenhet. Andra man är relativt överens om är värme/kärlek och anknytning. Det senare avser Bowlbys undersökningar, men ingår hos den vuxne personen. Man ser ju hur t.ex. religionen bygger på social motivation, vädjar till den t.ex. Kristi kärleksbudskap. Vår sociala motivation är grunden för religionen, inte tvärtom.

    När anpassningsförmågan sviker så får vi kriser i företag t.ex. hos Ericsson och Nokia. Marknaden, med utslagningsprocesser är också system som kan beskrivas inom kategorierna Uppgift., Organisation, Teknik, Människa. Se t.ex.Nasdaq eller närmsta livsmedelsbutik- Inget av dessa system är oberoende av det omgivande samhället.

    Företag planerar, alla olika system i samhället planerar i stort och smått. Musk skapar Tesla och rymdindustri, IKEA går in i nya länder och räknar med lönsamhet först efter tio år, Volvo lägger miljarder på utveckling Dessa organisationer skapar något nytt, något som inte fanns innan.

    Individer fungerar i sociala system, universitet mm och refererar till andra sociala system som teoretiska skolor. Alla bygger på tidigare kunskap, men någon som Einstein förmår se det ur helt nya perspektiv. I smått och stort är det nyfikenhet och anpassning till yttre tryck som driver oss.

    Gillad av 1 person

   • Lars skriver:

    Det finns en myt om framsteget, som Henrik Wright skrev om. Framsteg måste mätas ur något perspektiv som ligger utanför t.ex. vårt västerländska perspektiv kring materiella framsteg och ökad kunskap, men det är också en myt i sig eftersom det samtidigt skapas nya problem. Ser man det ur systemperspektiv och överlevnad/att inte upplösas som övergripande målsättning så är Islam nästan lika framgångsrikt som myrsamhällen. Numera har man antagligen nått ett krisläge där oron sprider sig, krigen avlöser varandra, samhällen faller samman, terrorism och svält är vanligt och ur systemperspektiv så kan man se det som misslyckanden och man behöver inte hänge sig åt post-modernistisk relativism för ursäkta med att det endast är ur vårt perspektiv samhällena inte gör framsteg.

    Gillad av 1 person

 7. MartinA skriver:

  Du ger uttryck för en ”Great Man Theory of history” i artikeln. Personligen tenderar jag till en marxistisk historieanalys, eller en systemisk historiesyn. Jag funderar ofta på om saker verkligen hade blivit annorlunda utan en eller annan historisk person och kommer oftast fram till att det nog inte blivit det. Genghis Kahns död är i och för sig ett rimligt exempel på där det kanske ligger något i Great Man teorin, men oftast så tål inte till synes uppenbara Great Man händelser granskning.

  Min egen Great man händelse som jag tror på är om Harold Godwinsson hade undvikit direkt konfrontation med Wilhelm Bastarden (erövraren). Wilhelm hade ingen stark förankring och hade en legoarme. Hade Harold använt en fabiansk strategi hade invasionsarmen ej överlevt. Och det är troligt att de brittiska öarna hade fortsatt att ha en skandinavisk prägel i historien istället för en fransk. Och att det hårda klassamhället som uppstod i erövringens spår och som än idag definierar brittiska öarna ej hade uppstått.

  Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   Kopplingen mellan ”maps” och ”chaps” går över de stora talens lag. När tillräckligt många slumpvisa utfall av genialitet har inträffat, har de understött alla delar av kartan lika mycket. Men eftersom genier är mycket ovanliga och har mycket svårt att övertyga massan om sin genialitet, så tar det extremt lång tid att bygga upp dessa stora tal. Därför är vi i vår upplevbara historia, och framför allt i vår korta livstid, helt och hållet fast i path dependency. Där spelar Great Men en stor roll, men också Stupid Masses, deras motkraft. Och det är väl betydligt mera på den sidan av ekvationen som slumpen spelar in, trots att de stora talen uppnås fortare.

   Gillad av 1 person

  • Lassekniven skriver:

   Ja, det är intressant att tänka på vad som hade hänt om….
   Hitler utsattes ju för en mängd attentatsförsök. En bomb på ett flygplan med Hitler ombord detonerade inte. Claus von Stauffenbergs väldigt realistiska försök misslyckades (varför hade han inte pistoler väskan och skjutit Hitler på fläcken). Ödets ironi. Om detta försök hade lyckats vad hade hänt? Eldupphör med de allierade och därefter hade Stalins arméer stoppats långt utanför Polen och övriga Öststater. De baltiska staterna tagits tillbaka och därefter totalt eldupphör. Hur hade det sett ut i Europa idag? Hade Ukraina brutit sig ut redan då?
   Ett annat intressant scenario att tänka på är hur det ser ut på jorden om 500 år om människan fortfarande är kvar.

   Gillad av 1 person

   • MartinA skriver:

    @Lassekniven
    Nästan all NSDAPs politik är fortsättningen på historiska trender. Du måste gå tillbaka till före franska revolutionen, kanske till trettioåriga kriget. För att förstå NSDAPs olika aspekter.
    En är den Preussiska hårdheten. Som jag tror är kommen av det tretiåriga kriget. När Tysklands befolkning var 20-40% lägre än när kriget började. Vilket betyder oräkneliga offer. Jag tror Tysklands enande började där. Aldrig mer. Vad som helst. Men aldrig mer.
    En annan är, vad var Tyskland? Under artonhudratalet samlades alltfler i Preussen/Tyskland, var sluta?
    Ett annat är Österrike. Det allierades, snarare än annekteras. Men efter första världskriget, annektering. och tyska kärnområden från ÖU imperiet behövde inlivas. Checkoslovakien.
    Ett annat är återupprättande efter Versaile. Tyskland var ojämförligt mycket starkare än Polen. Och Polen tilldelades stora Tyska territorier av Versaile. En tredjedel av Polen 1925 var före detta tyskt territorium. Oavsett vad, så skulle en framtida tysk regering återkräva detta.
    En annan är Imperiet mot Tyskland. När Tyskland enades blev det den mäktigaste staten på jorden. Men Imperiet satt på alla kort. Tyskland måste förstöras. Mycket av världskrigen handlar om samma obskyra saker som napoleonkrigen. Att det globala sjöhandelsimperiet av någon anledning inte kan stå ut med en dominant makt i Europa.

    Gilla

   • MartinA skriver:

    Var skulle Tysklands förening sluta? Preussen-Brandenburg? Bavarien? Saxen? Schlesveig-Holstein? Böhmen?
    Det var som du vet inte NSDAP som påbörjade skapandet av Tyskland.

    Ett annat exempel. Vad var det att vara tysk? Vem var tysk? Ta del av bröderna Grimms arbete. Både lingvistiskt och deras samlande av sagor. Det här var en diskussion som pågått under lång tid, NSDAPs rastankar var bara en en del av den diskussionen.

    Angående Polen. En tredjedel av Polens territorium var före detta tyskt territorium. Att det skulle komma en auktoritär reaktion på Weimarrepubliken är, tja, beroende på historiesyn, oundvikligt/troligt/naturligt. Och att den reaktionen skulle söka ta tillbaka sitt territorium från militärjuntan i Polen är, tja, svårt att tänka att den inte skulle gjort det, NSDAP eller inte NSDAP.

    Konkurrensen mellan kontinentalmakter och sjöhandelsimperiet är en teori. Men brittiska imperiet valde att blanda sig i första världskriget, det var ej tvingat av avtal. Precis som imperiet valde att skriva på avtal som var omöjliga att hålla med Polen. Det var imperiet som förklarade krig i andra världskriget, på grund av de omöjliga avtalen. Påminner väldigt mycket om hur Washington beter sig idag gentemot Ryssland visavi Ukraina och Baltikum. Även om du har en poäng i att det här är en teori, en historiesyn. Sjöhandelsimperiet mot dominanta kontinentalmakter.

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Det där är bara tyska bortförklaringar som de alltid har låtit. Tyskland startade krigen. Pakten med Polen var ett ultimatum. Du har rätt i att tysk militarism är problematisk. Lösningen att krossa den militärt är utmärkt.

    Gilla

   • MartinA skriver:

    Tyskland startade inte första världskriget. De hade en allians med Österrike Ungern som de ärade. På precis samma sätt som Imperiet ärade sin allians med Polen när imperiet gjorde en lokal konflikt till ett världskrig. Med den skillnaden att Tyskland gav verklig hjälp till Österrike-Ungern och överhuvudtaget inte hade några planer på att lämna över det till en blodbesudlad kommunistisk diktatur.

    Din analys är extremt selektiv. Du bedömer Tysklands agerande visavi sina allianser i början av första världskriget enligt en måttstock. Och Imperiets agerande visavi sin (oförklarliga) allians med Polen under andra världskriget enligt en helt annan måttstock.

    För övrigt har jag ej gjort moralistiska argument. Jag har analyserat Tysklands agerande under NSDAP som fortsättningen på en historisk trend. Därför att jag argumenterar emot Great Man Theory of History.

    Gilla

   • MartinA skriver:

    Du har genomgående kommit med ironiska oneliners i vår diskussion. Medan jag har diskuterat ärligt. Jag tycker att du har betett dig illa.

    Gilla

   • MartinA skriver:

    Tysknationalister har motsatt uppfattning gentemot mig. de vill i allra högsta grad att NSDAP skall vara helt ansvariga för exempelvis anfallet på Polen.
    NSDAPianer å andra sidan är extremt negativa till min åsikt att NSDAP och Hitler är tämligen ointressanta och bara del av en trend.

    Så även i din senaste oneliner så uttrycker du bara ytlighet. Precis som ditt senaste försök till ett argument var rena rama hyckleriet där du hade olika måttstockar för allianser i första respektive andra världskriget. Och nu när du blir utmanad för det hyckleriet så är ditt svar en arrogant handviftning.

    Jag är extremt oimponerad av ditt beteende i den här konversationen.

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Larva dig inte. Du har talat om mig, medan jag har kommenterat dina idéer, som är i princip identiska med de rationaliseringar som Bismarcks Tyskland framförde före Första världskriget, t.ex. i Marockokrisen.

    Gilla

   • MartinA skriver:

    Men det finns faktiskt viktiga poänger här. Varje gång sjöhandelsimperiet känner att någon annan makt har större industrikapacitet i sina kärnländer provocerar sjöhandelsimperiet fram krig. Just idag, just under detta årtionde börjar sjöhandelsimperiet bete sig på precis samma sätt. Ryssland-Kina-Indien upplevs som fenomenalt hotfullt för sjöhandelsimpeiret. Den nya sidenvägen upplevs som fenomenalt hotfull. rysslands integritet och självständighet är som en jättestor propp ivägen för sjöhandelsimperiet att sätta tryck på euroasiens industriella hjärtland i kina.

    Gilla

   • olle holmqvist skriver:

    ”(varför hade han inte pistoler väskan och skjutit Hitler på fläcken). -för att – kanske – kroppsvisitering innan ? pga stor risk bli övermannad ?

    Gilla

   • MartinA skriver:

    Jag försökte använda begreppet ”marxistisk historiesyn” som motsatsen till Great Man Theory of History. Inte helt perfekt terminologi från min sida. Men jag tog de termer jag hade.

    Gilla

 8. lingongatanblog skriver:

  ”Ett sådant exempel är att undvika detaljstyrning … och helt enkelt låta marknaden finna de bästa lösningarna” Detta gäller såklart inom de flesta områden. Problemet är att den osynliga handen inte har några kommunikatörer, NGO:er, facebookgrupper, enmansutredningar m.m. på sin sida. Vägen mot stagnation via fler regelverk, EU-direktiv och överbyråkratisering kommer att fortgå.

  Gillad av 1 person

 9. oppti skriver:

  Läste en bok om Humboldt-den på 1800 talet hyllade vetenskapsmannen. Hans syn på naturen har grundlagt miljörörelsen, där människans roll skulle underordnas naturens.
  Vi skulle inte utnyttja den.
  Hade hans läror fått genomslag hade vi inte kunnat livnära dagens befolkning.
  Det är kanske dit vi skall sträva?

  Gilla

 10. Steven Jörsäter skriver:

  En lysande beskrivning, Lennart! Myten om hållbar utveckling är en av vår tids farligaste irrläror. Och den genomsyrar tyvärr hela vårt samhälle. Den liknar mycket socialismen med dess 5-årsplaner som du skriver. Dessa förlöjligades ofta med rätta i västerländsk press, Numera har de blivit en del av samhällsmaskineriet fast de ofta osannolikt nog sträcker sig 100 år eller längre framåt i tiden.

  En lysande aktuellt exempel på detta är Trumps tullar. Medan Europa och USA sitter ganska stilla så ångar kineserna om oss i rekordfart och kommer snart att bestämma det mesta. Detta noteras med oro på många håll men ingen konventionell politiker har förmått att göra något åt det. Det försöker Trump göra nu. Om det kommer att lyckas och ge avsedda effekter, att stärka USAs ekonomi, vet ingen.

  Om olyckskorparna får rätt att detta skadar världsekonomin så borde miljöivrarna omfamna Trump. För det bästa sättet att begränsa exempelvis koldioxidutsläppen är att minska tillväxten. Men jag tror inte att det kommer gå så. Hursomhelst så har detta schackdrag plötsligt ändrat spelplanen på ett oförutsett sätt. Sannolikt får 5-årsplanerna likt Riksbankens räntebanor än en gång skrotas.

  Gillad av 2 personer

 11. Hovs_hällar skriver:

  Jag vill nog argumentera emot Lennarts tes.. I vissa fall kan det vara helt nödvändigt med en långsiktig planering, för att undvika katastrofala konsekvenser.

  Ett uppenbart exempel på vad som annars kan hända är invandringspolitiken.

  Det beslöts 1975 att Sverige skulle bli ”mångkulturellt”. Redan i slutet av 1980-talet hade man börjat se negativa konsekvenser av detta.
  Människor från främmande kulturer vällde in, människor som ofta hade lågt humankapital och tenderade att hamna utanför arbetsmarknaden.

  Dessa asylmigranter blev en stor belastning för vårt samhälle, som det visade sig. Trots detta fortsatte makthavarna driva samma vanvettiga politik, som förutom en tillfällig tillnyktring 1989 till 1992 (Luciabeslutet), har fortsatt och enbart förvärrats.

  Här finns en total frånvaro av planering ”vad händer sannolikt om vi släpper in miljoner främlingar från främmande kulturer”…? Tvärtom verkar makthavarna lita på att problemet mirakulöst löser sig självt!

  Gillad av 6 personer

  • Tips skriver:

   Nej, jag tror Lennarts poäng är att man inte kan planera så långt i framtiden när utfallet är så osäkert, mätfelen så stora och modellerna så osäkra och den politiska styrningen så uppenbar. Detta problem förelåg inte alls med den muslimska invandringen (som mångkultur handlat om från början, det är inte problemet med Argentinare som grillar marsvin som är på allas läppar), utan för alla med minsta intresse för världens kulturer och historia så var det klart från början vad som skulle ske, och man kunde börja observera det direkt. Så invandringens konsekvenser var klara från början, de ville ha det så här. De var inte så ”att det visade sig” att det blev problem med folk som ständigt krigar och tycker att kvinnor saknar rättigheter eller att alla judar skall dö, det var väl ganska klart från början?

   Gillad av 5 personer

   • Hovs_hällar skriver:

    Tips: — Dessa kunskaper, som kan verka elementära för oss, verkar ha saknats hos 80-talets makthavare och därför tänkte ingen på konsekvensanalyser. Man verkar helt enkelt ha antagit att dessa migranter var svenskar innerst inne — och bara behövde åka t-bana i Tokholm så skulle svenskheten slå ut i full blom.

    Gillad av 1 person

   • Tips skriver:

    Kom igen Hovs. Du kan inte mena allvar, vi talar om vårt lands politiska elit, med tillgång till all publik information plus allt vanliga medborgare inte får reda på, underättelsetjänst, hemliga arkiv, utrikesdepartement, SIDA. Jag kan inte för mitt liv förstå hur man kan inta din position, en enda resa till Mellanöstern måste ju gjort det klart, eller en resa till Afghanistan eller en resa till Afrika. Könsstympning och taharrush uppfanns inte igår, ej heller offentliga piskningar. Patriks ”alla var svenskar” räcker ju bara så långt. Nej jag tror vi måste acceptera faktum, de ville utrota oss och vår kultur från början. Visst landar man i hat när man väl accepterar detta, men för min del så kräver min intellektuella ärlighet att jag ser på detta rakt framifrån. Att man själv varit omedveten är en skam men mera förståeligt, man hade sitt eget liv att sköta och kunde inte drömma om att sedvänjor från Saudiarabien och Somalia skulle importeras till Sverige av vår politiska elit, det har gått fort, Sverige nämns allt oftare, senast jag hörde Sverige som det värsta exemplet var i Delingpoles sista podcast. Nu har de förlorat kontrollen men många beslut har tagits i full medvetenhet då de fortfarande kunde göra något åt det. Nu kan endast nya politiska krafter få stopp på detta, med metoder vi aldrig sett i Sverige, eller åtminstone inte på hundratals år.

    Patrik antyder vad han insåg på 6månader på SIDA, han lindar in det men det är ju inte bara att biståndet var meningslöst.

    Gillad av 2 personer

 12. Björn skriver:

  Visst är det märkligt hur enkelt det verkar va, att ta fram tvärsäkra ”klimatanalyser” som visar EXAKT på graden hur varje enskild mänsklig aktivitet påverkar jordens temperatur upp eller ner, men samtidigt i stort sett omöjligt, att i förväg analysera hur utvecklingen kommer att bli i ett litet land som Sverige, när det invaderas av hundratusentals MENA-muslimer..?!

  Gillad av 6 personer

 13. uppstigersolen skriver:

  Varje gång nån öppnar näbben och säger förnybar energi så fråga vad personen avser. Kan någon räkna upp förnybar energi? Hur sjutton kan nån tro på sånt snömos. Energi som förnyar sig? Kommer ur ingenting, eller? Börjar personen yra om väderkvarnar eller solkraft så säger du, behöver du inte bygga något för att fånga vinden eller solen? Hur går det till? Betong, metall, plast, kemikalier, transporter. Vadå förnybart? Hur länge håller det? Vad gör du sen? Låter det stå som en ruin? Nänä, hittepå säger jag.

  Gillad av 3 personer

 14. Hell, Will. We ain't bad men no more. Shit, we're farmers. skriver:

  Vad jag kan förstå så stämmer det möjligen om Kahn men inte om Hitler, han hade aldrig någon chans utan agerade på samma sätt som det nuvarande etablissemanget, med förstörelse som undermedvetet slutmål, för vem kan på allvar tro på fredlig samexistens med islam i Europa? Det fungerar ingenstans och våldet och motsättningarna ökar dag för dag, vi anspassar oss steg för steg, idag i radio ett långt lättsamt reportage med trädgårdsarkitekter om hur man kan integrera planteringslådor som väger 3ton med lejon som väger 4ton, det var lite småputtrigt och trevligt, vi fick veta vem som hade designat lejonen osv. Att det handlar om at förhindra att oskyldiga blir lemlästade av arga muslimer, att förhindra att 11-åriga flickor krossas under lastbilar av förtretade muslimer lyste med sin frånvaro. I Nice mördades 80 människor. När då alla lejon är utplacerade, och alla Ariana Grande konserter har fler metalldetektorer och bombhundar och lager på lager av kontroller, när vi måste ta av oss byxorna på flygningar för att de kan användas att strypa folk, vad blir nästa anpassning? När man inte kan skicka sin dotter till badhuset utan vakt, vad blir nästa anpassning, när ens barn inte får äta falukorv i skolan, vad blir nästa anpassning? Detta handlar om förändringar som sker här och nu, inte om hundra år.

  Jag trodde Lennart skulle diskutera detta, för det är slående hur etablissemanget vad gäller klimatet analyserar framtiden och oroar sig för vad som komma skall, men när det gäller islamiseringen som vi kan se ske framför våra ögon inte verkar tänka på ens vad som kommer att ske nästa år, vad blir nästa års lejon eller taharrush? Vad påverkar oss mest, klimatet eller islam? De senaste dagarna så har två saker hänt hemmavid, havsbotten har varit blottlagd på ett sätt jag aldrig observerade som barn, och den har varit täckt av snö, i Mars.

  Gillad av 8 personer

  • Olle Reimers skriver:

   Ju mer planerarna får för sig att de ska planera ökar risken för att de tänkt fel på ett exponentiellt sätt. Slutsatsen måste bli att om felrisken med denna modell kommer att överstiga ett visst procenttal (säg 50) får de lägga planen i skrivbordslådan. Givetvis får de inte själva utvärdera felkalkyleringsrisken.

   Kort sagt, tekniken tillåter att enskilda människor tar större ansvar för sina egna liv. Öppna burarna och släpp tanken fri!

   Gilla

 15. Magnus Rosensparr skriver:

  Ja, ”what if” är onekligen intressant. Hur hade världen sett ut idag om Rom hade fortsatt att utvecklas utan att drabbas av moraliskt förfall och inre splittring, eller om Napoleon Bonaparte lyckats erövra Ryssland? Hur hade Sverige sett ut idag om Karl XII inte avlidit, utan återfått krigslyckan och funnit nya och starka bundsförvanter?

  Gillad av 1 person

  • uppstigersolen skriver:

   Jag läste nyligen att Romarriket gick under pga sjukdomar och klimatförändringar. Spiken i kistan blev fimbulvintrarna år 538 – 540. Tydligen var det närmare 5 – 7 grader varmare under en stor del av Romarrikets glanstid. Så kan vi hoppas på lite temperaturstegringar?

   Gillad av 1 person

 16. Feta lössjordar och vulkanaska skriver:

  På en plats i New Mexico kunde arkeologer skikt för skikt följa vad människans föda bestod av. Först levde hon av stora djur. Vartefter årtusenden gick bestod den animaliska födan av allt mindre djur. Till slut enbart av sorkstorlek. Allt tydde på att det var människan själv som successiva utarmade sin egen omgivning.

  Detta var också vad som skedde på Påskön. Varenda träd höggs ned. Inga båtar kunde byggas. De möjliga geografiska banden till andra människor klipptes.

  Fisket utan för Newfoundland kraschade ekologiskt 1992. Ett intensivt fiske överutnyttjande resurserna. Ekologin har ännu inte återhämta sig. Och lär inte göra det heller. En ny balans har inträtt utan de tidigare fiskarterna.

  Människan tar för sig så länge som det går. Och går sedan vidare. Den ekologiska basen krymper. Genpooler utarmas. Ungefär hälften av våra mediciner är avknoppningar från växtriket som vi gjort oss beroende av. Allt medan arter dör ut i rask takt.

  Människan är nog bra på ingenjörsmässig och teknisk utveckling. Men extremt dålig på att hantera ekologiska resurser. Och kollektivt uppträdda beteenden. Den mänsklig beteendepåverkan på omgivningen är i högsta grad svårstryrd. Det är lätt att se toppen av ett isberg. Men inte dess undre del, den som tillvaron egentligen flyter på.

  Vad gäller effekterna av migrationen handlar mycket om ett stort experimenterande. Genomdrivet av huvudsakligen ideologiska orsaker. Andra människor får i framtiden analysera och tolka varför vi valde att göra oss mer än blinda. För enbart ett gott uppsåt räcker inte långt. Isbergets under del måste även förstås. Det visar utvecklingen i New Mexico, på Påskön och fisket på Newfoundlands fiskebankar.

  Människan är i grunden en kortsiktigt tänkande varelse. Även jordbävningar och vulkanutbrott kommer som överraskningar. Fast jorden alltid rister. Och jorden man själv odlar består av bördig vulkanaska. Eller feta lössjordar från en kall istid.

  Gillad av 3 personer

  • William Munny skriver:

   Jo, och om samma fokuserande lagts på artrikedom som på fågelhalshuggande vindkraftverk så hade det nog varit mer fisk i haven och fåglar i skyn. Naturen är bara ett medel till makt för vänstern, de skiter i allt de olyckliga jävlarna, de bryr sig inte om kvinnor som slängs från balkonger eller får syra i ansiktet, skulle de bry sig om koffertfiskar på barriärrevet? De älskar inte ens sina egna barn och hatar därmed allt.

   Gillad av 2 personer

  • Olle Reimers skriver:

   Vi är djur och vi överskattar vår förmåga till föutseende. Framför allt koncentrerar vi förmågan på saker vi inte kan påverka.

   Gilla

 17. olle holmqvist skriver:

  Hörde just på P1 att den kommenterande experten var mycket nöjd med att folk var nöjda med polisen (efter mäster Dan) MSM mm. och att undersökningen visade att svennarna inte såg framför sig ser rättstatens sönderruttnande.

  Det märkvärdiga att den saken behöver triumfatoriskt framhållas.

  Gilla

 18. johan utan land skriver:

  Långtidsplanering vore bra. Här på DGS kan man också diskutera framtiden. Fast vi dissidenter saknar maktens gehör så det blir nog än så länge mest en teoretisk diskussion utan påverkan på verkligheten.

  Skall man titta på maktens långtidsplanering har den mest gått ut på att släppa fångarna loss bland hederliga medborgare, sänka nivån på utbildningen, motarbeta de konservativa, förneka förekomsten av inhemsk kultur, förlöjliga kristendomen, locka hit horder från Mellanöstern och göda dem med bidrag utan att ens fråga så noga vilka de egentligen är. Vidare har man hejat på utflyttningen av industri till andra länder med motiveringen att andra länder som är mindre utvecklade kan hålla på med att bocka plåt medans vi svenskar ägnar oss åt att tänka fram avancerade produkter. Kina tackar och tar emot och bygger upp en hypermodern produktionsapparat och tar hem produktivitetsvinsterna själva medans vi tappar vårt know-how.

  Sist men inte minst har vi byggt ut Södertörns universitet där lägger resurser på ”forskning” i genus och annan postmodernism.

  Hur bra har detta gått? Svar, inte alls.

  Gillad av 3 personer

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.