Jihadisternas tolkningar är visst rimliga

Mohamed Omar

Flera inlägg här på Det Goda Samhället har tagit upp frågor som rör islam. Jag har själv skrivit flera av inläggen. Den 4 mars publicerade Kashif Virk, imam inom ahmadiyyasamfundet i Sverige, ett inlägg på Det Goda Samhället under rubriken: ”Den korrekta bilden av islam”. Virk menar alltså att jag, och kanske även andra skribenter, har förmedlat en ”inkorrekt bild” av islam som han nu ämnar korrigera.

I inledningen till sitt inlägg förklarar Virk att han är verksam som imam inom ahmadiyyasamfundet och att det grundades av Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908) i Indien. Denne Ahmad gjorde anspråk på att vara den frälsargestalt som inom den islamiska traditionen kallas Mahdi. Ahmads syfte var enligt Virk att återställa islams ”sanna lära”.

När Virk talar om ”den korrekta bilden” av islam får man antaga att det är denne Ahmads ”sanna lära” som åsyftas. Jag tycker att denna inblick i ahmadiyyasamfundets tankar är intressant. Men mina inlägg om islam på Det Goda Samhället, vilka apostroferas av Virk, har inte handlat om ahmadiyyasamfundets läror eller om vilka läror som är ”sanna”.

Jag har varit intresserad av att visa att jihadisterna har stöd för sina tolkningar i islams egna källor och att de därför inte alls är orimliga. Det är således vilseledande att, som tyvärr vissa gör, säga att jihadisternas idéer och handlingar ”inte har någonting med islam att göra”.

Det gläder mig att ahmadiyyasamfundet tar avstånd från jihadistisk terrorism och jag hoppas, utan att själv ha någon tro på någon religion eller något övernaturligt överhuvudtaget, att denna syn ska vinna spridning bland fler muslimer. Dock anar jag att ahmadiernas tro på den indiske frälsargestalten Hazrat Mirza Ghulam Ahmad kan upplevas som stötande av den stora majoriteten av världens muslimer. Vi har också sett hur ahmadier, just på grund av denna trossats, har blivit exkommunicerade och förföljda i islamvärlden.

Ahmadiyyasamfundet är långt ifrån ensamma om att ta avstånd från jihadistisk terrorism. Många muslimer, både sunniter och shiiter, teologer och lekmän, tar avstånd från de hemska attacker som utförts av jihadister både i västvärlden och islamvärlden.

Min kritik har gått ut på att islamiska apologeter inte har velat erkänna att jihadisterna faktiskt har stöd för sina tolkningar i islams källor och att detta behöver bemötas ärligt och öppet. I stället för att bara säga att ”islam betyder fred” så bör man diskutera de texter som inte är särskilt fredliga och på ett väl underbyggt sätt förklara hur de ska förstås. För jihadistledarna kan sin Koran och sina hadither. Slogans biter inte på dem.

I sitt inlägg gör Virk flera bestämda och kategoriska påstående om vad ”islam säger”. Han skriver till exempel att en del av syftet med jihad är att beskydda icke-muslimers heliga platser:

”Utövare av andra religioner ges inte enbart religionsfrihet utan muslimer förväntas även beskydda kloster, tempel, synagogor och kyrkor (22:45).”

Men detta är inte det enda sättet man kan förstå koranversen 22:45 på. Det finns flera andra rimliga tolkningar som jihadisterna kan stödja sig på när de attackerar kyrkor. Så här lyder versen i Mohammed Knut Bernströms svenska översättning Koranens budskap (1998):

Och om Gud inte höll tillbaka [vissa] människor med andra [som redskap] skulle helt visst kloster och kyrkor, synagogor och moskéer där Guds namn åkallas utan uppehåll, ha jämnats med marken.

För det första, det jihadisterna i till exempel Islamiska Staten (IS) gör, är inte alltid att jämna kyrkor med marken. Vad de gör är att förstöra statyer, kors och andra symboler som de anser anstötliga eftersom dessa förknippas med de kristnas ”shirk”, det vill säga avgudadyrkan, som är motsatsen till ”tawhid”, det vill säga islamisk monoteism. Ett centralt tema i Koranen, och även i profeten Muhammeds biografi, är kampen mellan ”tawhid” och ”shirk”. Om jihadisterna skulle jämna en kyrka med marken så kan det bero på att den till exempel rymmer helgongravar, vilka enligt en sträng salafistisk tolkning av sunnitisk islam, måste förstöras. Det är möjligt att det har varit svårt att förstöra dessa gravar utan att också förstöra kyrkobyggnaden.

Enligt en hadith som salafister gärna åberopar ska Ali, den fjärde kalifen inom sunnitisk islam, ha sagt: ”Skall jag inte skicka dig på samma uppdrag som Guds sändebud skickade mig? Lämna inte en bild utan att utplåna den och inte en rest grav utan att jämna den med marken.” Denna hadith finns i samlingen Muslim som har mycket hög status inom sunnitisk islam.

Jihadisterna skulle också kunna hävda att eftersom Jesus, Marias och helgonens namn åkallas vid sidan om Guds namn i många kyrkor, så är det inte dessa kyrkor som åsyftas i koranversen. Det är möjligt att Jesus namn åkallas oftare än Guds.

För det andra är det inte helt självklart att beskyddet av kyrkor är en del av syftet med jihad. Man kan också tolka versen som om Koranens författare jämför muslimernas krig NU, för att försvara sig mot avgudadyrkarna, med tidigare samfunds krig DÅ, för att försvara sig mot sina fiender. Det vill säga Muhammed och hans anhängare kommer inte med något nytt. De försvarar sina moskéer NU på samma sätt, i enlighet med Koranförfattarens föreställning i alla fall, som judarna försvarade sina synagogor på sin tid och de kristna sina kyrkor på sin tid.

Det är så exegeten Ibn Taymiyya (1263-1328) förklarar versen. Gud använder muslimerna som redskap NU för att hålla tillbaka avgudadyrkarna, så att dessa inte ska kunna förstöra moskéerna på samma sätt som de kristna grekerna FÖRUT höll tillbaka perserna så att de inte kunde förstöra kyrkorna. Mellan de kristna grekerna och perserna så stod de kristna enligt hans mening närmare Gud. Läs mer om denna tolkning här. Islam QA är en sunnitisk sajt med salafistisk inriktning.

Enligt denna tolkning förklarar och rättfärdigar Koranens författare alltså sin tillåtelse till krig för islam genom att dra paralleller till hur man föreställde sig liknande krig i det förflutna. Detta knyter an till Koranens anspråk på att vara en fortsättning – och rättelse – av de tidigare uppenbarelserna som den menar givits till judarna och de kristna.

Enligt exegeten Al-Qurtubi (d. 1273) så ska beskrivningen ”där Guds namn åkallas” syfta på synagogorna och kyrkorna i det förflutna. Det vill säga judendomen innan den blev ersatt av kristendomen och kristendomen innan den blev ersatt av islam. Han lyfter också fram en annan tolkning, nämligen att den relativa bisatsen ”där Guds namn åkallas” inte syftar på hela den tidigare satsen, utan bara på det ord som omedelbart föregår den, alltså ”moskéer”. Enligt denna tolkning är det i moskéerna som Guds namn åkallas utan uppehåll. Läs mer om detta resonemang här på en sajt som tillhör Muslimska Brödraskapet.

Man skulle också kunna tolka versen så att kyrkor och synagogor är beskyddade så länge judarna och de kristna underkastar sig den islamiska staten och betalar en särskild skatt, ”jizya”, en skatt som Virk också nämner i sitt inlägg. Men om den islamiska staten uppfattar att dessa ”beskyddade” folk gör uppror eller stödjer ett uppror mot staten, så har de inte längre rätt till beskydd. Då är de inte längre ”dhimmi”, beskyddade icke-muslimer, utan ”kafir harbi”, icke-muslimer som befinner sig i krig med den islamiska staten.

Låt oss säga att versen verkligen påbjuder Muhammeds trogna att som en del av jihad beskydda kyrkor och synagogor. Det framgår ändå inte vilka kyrkor och synagogor som skulle omfattas av Muhammeds beskydd. Alla eller bara de som befinner sig under hans makt i den islamiska staten? Det verkar knappast rimligt att en del av syftet med jihad, åtminstone inte något som skulle vara en tvingande krigsorsak, skulle vara att beskydda kyrkor och synagogor över hela världen på platser där Muhammed inte hade någon makt.

Att som Virks gör, tolka versen som ett generellt påbud för muslimer att försvara kyrkor överallt och i alla tider, blir också besvärligt när vi har en hadith i vilken Muhammed befaller sina trogna att fördriva judar och kristna från den arabiska halvön. Hadithen finns i den redan nämnda samlingen av Muslim och lyder: ”Jag skall fördriva judarna och de kristna från den arabiska halvön och inte lämna kvar någon förutom muslimer.” En sträng tolkning av denna hadith skulle vara att om en kyrka skulle byggas i dagens Saudiarabien så skulle muslimernas plikt vara, inte att beskydda den, utan att förstöra den. Kanske inte jämna byggnaden med marken, men se till att den inte längre användes som kyrka. Det var också så Saudiarabiens stormufti tolkade hadithen då han år 2012 krävde att alla kristna gudstjänstlokaler på den arabiska halvön måste förstöras. Detta kan man läsa om på flera ställen, bland annat i en ledare i Washington Times (16/2 2012).

Det är inte heller, så som Virk gör gällande, att versen självklart innehåller ett generellt påbud för muslimer att ens beskydda moskéer alltid och överallt. För enligt islamiska källor så lät profeten Muhammed själv bränna ner en moské som kallades ”Masjid al-Dirar” eller ”den skadliga moskén”. Moskén nämns i Koranen i vers 9:107:

Och det finns de som uppförde en moské för att vålla skada, sprida otro och splittra de troende och som en utpost för dem som förut kämpade mot Gud och Hans Sändebud.

De som uppförde moskén och som bad i den var alltså muslimer. De bekände sig till islam. Men Koranen anklagar dem för att vara hycklare och för att motarbeta Muhammed, det vill säga de befann sig i opposition till den islamiska staten. Moskén ska ha legat i Medina som då var den islamiska statens huvudstad. Muhammed hade sanktionerat uppförandet, men då han – det ska ha varit i oktober år 630 e.Kr. – återvände efter en jihadexpedition i Tabouk mot de kristna grekerna, övertygades han om att moskén var skadlig och lät bränna ner den. Enligt den muslimske historieskrivaren Tabari (838-923) så brändes de ”hycklande” muslimerna som fanns i moskén levande. I islamiska källor påstås att männen bakom moskén hade lierat sig med Herakleios, den grekisk-romerske kejsaren, och att de planerade att med grekisk hjälp kasta ut Muhammed ur Medina. Läs mer om denna händelse i en engelsk översättning av Tabari här

Det jag försöker visa är som sagt att jihadisternas tolkningar inte är orimliga. De islamiska texterna kan visst tolkas så att det framstår som rimligt att vissa situationer skada eller förstöra kyrkor. Det är inte alls helt självklart och helt uppenbart att vers 22:40 betyder det som Virk önskar att den betydde, nämligen ett generellt påbud till muslimer om att beskydda kyrkor och synagogor alltid och överallt. Och detsamma gäller de andra verserna som Virk hänvisar till i sitt inlägg den 4 mars: det finns andra rimliga tolkningar. Virk skriver att islams syfte är att ”tjäna mänskligheten”. Islamiska Staten skulle onekligen instämma i detta påståendet då den menar att den tjänar mänskligheten genom att upprätta en – i deras ögon – god och rättvis stat, förkunna den rena monoteismen och bekämpa avguderiet i världen.

22 reaktioner på ”Jihadisternas tolkningar är visst rimliga

 1. Lennart Bengtsson skriver:

  Människor som omfattar totalitära uppfattningar är ett potentiellt problem och när som helst kan det urartade i allmän galenskap. Idag är det extrema falanger inom islam som är huvudproblemet under 1960-talet var det det röda gardet i Kina eller Baader-Meinhoff gruppen och andra kommunistiska aktivister i Europa. Under 1930-talet fanns det ännu värre galningar osv osv. Vad som behövs idag är en ny upplysningstid där förnuft och inte minst robust naturvetenskaplig kunskap får tillbaka den roll som fanns tidigare.

  Gillad av 5 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Nej, upplysningstiden med dess övertro på den enfaldigaste rationalitet som lösning på all världens problem är inte vad vi behöver. Denna mentalitet har redan hundratals miljoner människoliv på sitt samvete. Det är en ny renässans vi behöver, en återfödelse av människan som delvis rationell, men helt och hållet biologisk och evolverad varelse med en djup och rik värdegrund eller kultur. Naturvetenskapen återskapades av renässansen och barocken. Upplysningen ledde till den sjuka socialkunskap som vi ännu lider av.

   En ny renässans kan för första gången skänka oss vetenskapliga sociala studier, en genomgripande sociobiologi som sopar rent på universiteten och i samhället från alla rester av upplysningstidens vidskepelse, på liknande sätt som astrologin under renässansen ersattes av astronomin.

   Gillad av 1 person

 2. Ulla L skriver:

  Även idag översköljs jag av nyheter och artiklar om problem och osämja som har att göra med den påhittade, och till Sverige i okunskap och stor dumhet importerade, sagan om att något övernaturligt har skapat t.ex. människan, fästingar och borrelia.
  Oerhörd kraft, pengar och tid måste nu läggas på följderna av denna tusenåriga saga, vilken hittades på i en helt annan del av världen och som inte alls borde finnas här.Vad har vi gjort för att få hit denna intoleranta översittarrörelse? Islams levnadsregler och värderingar genomsyrar numera allt i Sverige från försök till påtvingat lyssnande av böneutrop till domskäl i misshandelsmål. Jag är så trött på allt som har med islam att göra. För 40 år sedan medförde islam inte några dagliga problem i Sverige. Då var det gott att leva!
  Det måste bli ett slut på islamiseringen av Sverige. Och det kommer att bli ett slut men den dagen förskräcker.

  Gillad av 8 personer

 3. Hosianna skriver:

  Tack, Eddie, för ytterligare upplysning om islam, som borde vara ett icke-problem i den kristna, civiliserade Västvärlden, men dessvärre har tillåtits utvecklas till ett allt överskuggande problem.

  Vi svenskar betalar redan jizya… men vad fan får vi för pengarna?

  https://ledarsidorna.se/2018/03/folkbildningsradets-pengar-pa-drift-och-bara-en-person-vet-med-sakerhet-var-de-ar/

  https://uvell.se/2018/03/05/samtidigt-pa-myndigheten-stod-till-trossamfund/

  Gillad av 7 personer

  • Anne-Hedvig skriver:

   Hosianna –
   Det er nok dessverre ikke meningen at svenskene (dvs. ikke-muslimer) skal få noe igjen for å betale jizya 😦

   Gilla

 4. LJ skriver:

  Man kan diskutera koranens tolkningsfrågor och vem som tolkar rätt eller fel hur mycket som helst.

  Oavsett vilket är det enda riktigt intressanta de konkreta konsekvenserna av de tolkningar som uppenbarligen görs av muslimer.

  Politicalislam.com har en del vettigt och genomtänkt. Framförallt blir det tydligt hur koranen och alla tillhörande skrifter är löjligt full med motsägelser.

  Personligen har jag landat i att det egentligen är skitsamma vad det står.

  Det enda som spelar roll är hur många, och vilka, som tolkar skrifterna på ett för oss destruktivt sätt. Minst några hundra miljoner personer handlar det om, och sannolikt närmare miljarden. Att dessa sen i stor utsträckning sprider smittan fullt lagligt till sin avkomma gör det svårhanterligt.

  PK-ismen framstår relativt ofarlig i jämförelse.

  Gillad av 5 personer

  • Jan Molin skriver:

   @LJ: ”PK-ismen framstår förhållandevis (relativt) ofarlig i jämförelse.”
   Det är PK-ismen, som bland allt annat vansinnigt i Sverige sedan ett antal decennier, har dragit hit muslimerna med sin livsfarliga statsideologi, men som i massmedia benämns religion. I ett muslimskt samhälle är ALLT underställt religionen, just som statsideologin under nazismen i Tyskland och i kommunistiska länders statsideologi idag.
   PK-ismen är lika livsfarlig för oss i Sverige, men vurmas för av hela överheten i form av staten med dess tillskyndare i massmedia.
   Läs alternativa medier för att bilden skall klarna.

   Gillad av 5 personer

  • Lev Barkland skriver:

   Och dessutom. Varje mänskligt samhälle bör vara skeptiskt mot främlingar som med stort våldskapital dyker upp och erbjuder sig att ‘beskydda’. Det ordet skall förstås som då en mafioso uttalar det på besök i en restaurang. Är det några kristna som bett om att få ‘beskydd’ av muslimer? Annat än mot andra muslimer då nederlaget redan varit ett faktum. Att beskydda betyder för dessa människor att ta över. Att äga. Så som de beskyddar sina kvinnor.

   Gillad av 2 personer

  • Lev Barkland skriver:

   Och dessutom. Varje mänskligt samhälle bör vara skeptiskt mot främlingar som med stort våldskapital dyker upp och erbjuder sig att ‘beskydda”. Det ordet skall förstås som då en mafioso uttalar det på besök i en restaurang. Är det några kristna som bett om att få ‘beskydd’ av muslimer? Annat än mot andra muslimer då nederlaget redan varit ett faktum. Att beskydda betyder för dessa människor att ta över. Att äga. Så som de beskyddar sina kvinnor.

   Gillad av 1 person

 5. Lilla fröken PK skriver:

  Tolkningar av olika religiösa källor kan ha sitt intresse för den intresserade, och MO har utfört ett värdefullt upplysningsarbete. För mig räcker det dock med att se vad denna ideologi/religion ställer till med i praktiken, och det avstår jag gärna ifrån. Hoppas också få slippa att bli tvångsmatad med offentliga böneutrop, vilka märkligt nog ses som något positivt av biskopen i Växjö.

  Gillad av 3 personer

 6. Krister Andersson skriver:

  en väldigt begåvad karl vid namn Voltaire sade följande för cirka 250 år sedan fritt översatt:
  ”de som kan få dig att tro på absurditeter kan få dig att begå illdåd” och de flesta religlösa
  speciellt inom islam är halvvägs där.

  Gillad av 1 person

 7. olle holmqvist skriver:

  Tyckte faktiskt att imamen argumenterade delvis rätt bra. Har läst Koranen några gånger med några decennier emellan. Där står ju sida upp och ned att man ska förfölja sina fiender och döda dem så att de hamnar i helvetet i evig tid.(och dricka kokande, ibland sjudande vatten beroende på översättare)

  Men specningen att att aldrig anfalla först, gör en viss skillnad. Det blir då en historisk tolkningsfråga – vem anföll först ?

  Och där blir det fest för kålsupare.Var och en sin favorit, liksom Palmemordet. Sällsynt vet vi sådant som att Gustav III fabricerade krig mot Ryssland,.och Hitler mot Polen. Men med islam ?
  Vad var korstågen, upprättandet av staten Israel ? De realkolonialistiska länderna efter WW 1
  (Lawrence av Arabien och hans tid) Är det så svårt att tolka det som angrepp ?

  Den som i Islams namn vill bekriga Väst kan motivera utifrån sina egna skrifter och erfarenheter.Den som vill annat kan tolka annorledes.

  Gilla

  • Hosianna skriver:

   Tänk så olika man kan tolka skriven text, Olle.

   Virks oblyga förhärligande av Koranens budskap och islam fick mig osökt att tänka på hur imbecill någon vuxen läsare, som tolkade annan välkänd litteratur på samma egenartade vis torde anses vara bland läskunniga västerlänningar.

   Om jag, exempelvis, skulle välja att helt bortse från Edward Hydes existens och illgärningar i Robert Louis Stevensons roman ”Hemligheten med doktor Jekyll” blir ju berättelsen avsevärt aptitligare, men en helt annan historia än originalet.

   Gillad av 1 person

  • Hovs_hällar skriver:

   OLLE HOLMQVIST — Hur menar du nu? Var det de kristna rikena runt Medelhavet som provocerade den stackars Muhammeds, och hans efterföljande ledares, styrkor så att de tyvärr måste anfalla och erövra dessa riken och införa islam?

   Att muslimerna ex-vis lade under sig nuvarande Spanien, och regerade där i flera hundra år? Var det för att försvara sig mot de elaka kristna på den iberiska halvön, som man gjorde detta?

   För några veckor sedan besökte jag förresten Alhambra-palatset i Granada. Oerhört imponerande anläggning, som sägs ha byggts av kristna slavar.

   Se denna video av Bill Warner. Vi har inpiskats att huka oss för islam i hundratals år…

   Gillad av 1 person

   • Elvin skriver:

    Sverige har islamisterna fått grassera fritt, ivrigt direkt eller indirekt understödda av naiva/korkade/beräknande krafter inom media, politiker & myndigheter . Varje stad verkar ha en eller flera moskeer där salafisterna kan bräka ut sitt hat mot väst och den västerländska kulturen.

    Hur är det då i Spanien?
    Till att börja med skall det påtalas att Spanien inte kan ses som en enhet. Det ser ganska olika ut i olika delar av Spaniens mer eller mindre självstyrande Regioner. Två regioner har haft ett påtalat problem med islamister. Katalonien och Madrid. Detta är egentligen inte så förvånande, i Katalonien har identitetspolitiken ett ganska starkt stöd, man har också såsom ”rik” region har mer utvecklat bidragssystem vilket såklart gör att man kan leva på bidrag och sprida religiöst hat. Får man inga bidrag måste man jobba eller flytta. Men framförallt är det en bättre ideologisk mylla för salafism, lite lik den i Sverige.

    2004 inträffade som ni vet ett av de värsta terrordåden i Europas historia i Madrid. 191 personer dog och över 2000 skadades. Bakom attacken låg islamister under ledning av en Tunisier. Flera av terroristerna dog när de sprängde sig själva vid en polisinsats. 21 personer blev dock dömda för inblandning, där den som fick längst straff fick 40 000 år i fängelse. Efter attacken drog sig Spanien ur Irak och hamnade därefter lite ur målbilden för islamisternas attacker.
    http://mensanen.blogspot.se/

    Gillad av 1 person

  • olle reimers skriver:

   Jovisst; men eftersom Muslimska Brödraskapet klokt nog insåg att de inte kan erövra världen med enbart svärdet så fann de på en annan metod innan halshuggningen tar vid. Samtidigt gäller det att hålla de vanlga muslimerna i schack och visa dem vad som händer om de inte följer profetens lag.

   Gilla

 8. asta skriver:

  Nyligen i Irak placerades 19 yazidiska flickor i järnburar och brändes levande framför en publik på flera hundra, för att de vägrat ha samlag med jihadister.

  ”Religiösa minoritetskvinnor under kontroll av IS (Islamiska Staten) säljs ofta upprepade gånger från jihadist till jihadist. När de militanta tröttnat på att våldta och misshandla en särskild flicka säljer de ofta henne till en av sina militantkompisar så att de kan våldta och misshandla henne för nöjes skull.” – Samuel Smith, The Christian Post.

  Efter att deras barn bortförts av den Islamiska Staten öppnade ett par sin dörr och fann deras döttrars kroppsdelar och en video där man såg hur de blivit torterade och våldtagna.

  ”Kristna flickor anses vara en handelsvara som man kan skada för nöjes skull. Att misshandla dem är en rättighet. Enligt detta samhälles mentalitet är det inte ens ett brott. Muslimer ser dem som krigsbyten”. – Lokala invånare, Pakistan.

  https://sv.gatestoneinstitute.org/9105/kristna-flickor-muslimska-man
  Vad väntar våra döttrar i framtiden?

  Gillad av 3 personer

 9. Olle Reimers skriver:

  Sveriges politiker, oavsett partifärg, har abdikerat från meningsfull diskussion om islam och sharia eftersom de alla gjort sig beroende av de islamiska organisationerna för att få röster.

  Muslimska Brödraskapet bör vara nöjda nu när deras representanter lyckats med första stadiet av erövringen av Sverige. Nu väntar en framflyttning av positionerna under nästa mellanvalsperiod. Då kommer kraven på separata lagar att skärpas betydligt.

  Efter nästa val har islamisterna ett eget parti som är minst lika stort som SD; dock utan åtföljande DÖ även om vi då förgäves åkallar en dylik överenskommelse.

  Likheten med en viss tysk organisations väg till makten hundra år tidigare är slående.

  Gilla

 10. Ola Byfält skriver:

  Tack Omar. Du gav svar på tal. Du satte denna islam apologist på plats. Jag fick min önskan uppfylld i min kommentar till Virks svada.

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.