Gästskribent Kashif Virk: Den korrekta bilden av islam

På Det Goda Samhället förekommer ofta artiklar som handlar om Islam och Koranen, hur dessa förstås eller ska förstås och vilka tolkningar som är rimliga. Bland dem som skriver om dessa frågor här finns även vissa personer med en bakgrund i radikal islamism. Många har nämnt mig vid namn och bemött artiklar jag skrivit på andra sidor. Därför är jag tacksam till att jag fått möjlighet att skriva här och framföra ett bemötande.

Mitt namn är Kashif Virk och jag är imam inom Islams Ahmadiyya församling. Ahmadiyya grundades av Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908) i Indien, som gjorde anspråk på att vara den Utlovade Messias och Mahdi. Hans helighets proklamerade uppgift var att återupprätta den sanna läran av Islam (som skulle förvrängas av den senare tidens muslimer), att förena mänskligheten med sin Skapare och att försvara Islam mot kritik och invändningar vars avsändare var människor av andra livsåskådningar.

En av dessa invändningar var att religionen Islam har en våldsam natur, att den tillåter aggressionskrig och förtryck av oliktänkande. Min text ska ta upp just denna invändning, och min argumentation grundar sig främst på verser ur den Heliga Koranen.


Först och främst vill jag framföra ett påstående om Islam, demokrati och yttrandefrihet.  Islam är öppen mot yttrandefrihet. Det står i Koranen att meningsmotståndare är välkomna att framföra sina argument och invändningar: ”Säg: framför era bevis, om ni är sanna” (27:64). Det konstateras att inget tvång får råda i religiösa ärenden ”det finns inget tvång i religionen” (2:256). Koranen säger att ett lands regenter ska vara förtroendevalda (4:58) och att de sedan ska regera genom samråd med befolkningen (42:38). Utövare av andra religioner ges inte enbart religionsfrihet, utan muslimer förväntas även beskydda kloster, tempel, synagogor och kyrkor (22:40). Det är dokumenterat att profeten Muhammad (frid vare med honom) en gång tillät kristna att be i sin moské (ibn Ishaq). Det var dessa läror som fick utomstående att en gång i tiden berömma islams profet för hans bidrag till mänskligheten.

Bland de verser som ofta återkommer på DGS och väcker fasa, är 9:29:

Strid mot dem som inte tror på Allah och den sista dagen, och som inte anser det förbjudet som Allah och Hans sändebud förbjudit, och inte iakttar den sanna religionens bud, till dess att de erkänner sig besegrade och frivilligt betalar skyddskatten (jizyah).

Denna vers anses betyda att muslimer ska strida mot alla dem som inte delar samma tro. Ser vi oss omkring i världen idag så är det dock en ytterst minoritet bland muslimer som tror och sedan även agerar enligt denna förödande tolkning. En sådan tolkning är dessutom oförenlig med de andra verser jag här presenterar.

Verkligheten är den att det i tidig islamisk historia aldrig utkämpats offensiva krig med syfte att konvertera människor. Ett bevis för detta är att de som accepterade Islam visste vad det innebar för slags risker, och de gjorde sedan stora uppoffringar för att försvara sin nyfunna tro. Skulle en sådan stark tro kunna ha framkallats av tvång? De strider som utkämpades var i själva verket i självförsvar, som det påpekas i den kronologiskt sett allra första vers som behandlar detta: ”Tillstånd har givits till dem (att strida) mot vilka ett orättfärdigt krig förs” (22:39). De tidiga krigen i Islam kan delas upp i tre kategorier:

1.    Defensiva krig, i syfte av självförsvar.
2.    Bestraffningskrig, blod mot blod.
3.    Krig i syfte att etablera frihet, för att bryta makten hos dem som förföljde konvertiter till islam.

De verser som, likt 9:29, talar om att bemöta fienden bör således begripas i denna kontext. De är absolut inga allmänna uppmaningar till strid mot oliktänkande.

För att förstå kontexten till de tidiga striderna i Islams historia behöver man även vara bekant med de historiska förhållandena. Under Islams första åtta år, då de flesta muslimer levde i Mecka, fick dess utövare utstå allvarliga förföljelser, tortyr och våld. Många fick sätta livet till i dessa förföljelser. Under denna tid försökte man även mörda islams grundare (8:30). Detta ledde till att muslimerna migrerade till staden Medina. De som inte förmådde migrera levde under fortsatt förtryck i Mecka som det påpekas i vers 4:75: ”Varför skulle ni inte strida för Guds sak och för de försvarslösa män, kvinnor och barn som ropar: ‘Herre! För oss ut ur detta land av förtryck och sänd oss i Din nåd en beskyddare, ja, sänd oss i Din nåd en hjälpare'”. Men även i Medina så fortsatte förföljelserna, nu genom att de fientligt inställda invånarna i Mecka hotade med diverse krigshandlingar (som att sprida hat mot muslimer bland andra stammar i Arabien). I alla regelrätta krig som senare utkämpades under Profetens (frid vare med honom) livstid var muslimerna i klart numerärt underläge, ibland i förhållandet 1:3. Detta faktum påpekas nästan aldrig i vår samtida debatt om tidiga muslimska krig. Det är nämligen inte rimligt att tro att en minoritet begår upprepade aggressioner mot en överlägsen fiende.

Så i grunden ska de krig som Islam tillät under den första tiden betraktas som aktioner i självförsvar, och för att etablera fred och försvara skyddslösa muslimer. Denna syn stöds av ett antal fler verser i Koranen. Exempelvis står det i vers 2:190: ”Strid för Guds sak mot dem som för krig mot er, men var inte de första som griper till vapen; Gud älskar sannerligen inte angripare”.

I vers 217 av samma kapitel står det: ”Och de kommer att fortsätta att strida mot er för att förmå er att avsvära er tro – om de kan”.

Lägg märke till att Koranen här talar om krig som motståndaren utkämpar i syfte att med tvång få muslimer till att avsäga sin tro. Tillåtelse till strid gavs alltså mot religiöst präglad förföljelse, och att strida för religionsfriheten ansågs vara ett slags Jihad.

Koranen är också mycket tydlig med att påpeka hur länge strid i självförsvar är tillåtet, likt det står i vers 8:61: Men visar de (fienden) sig villiga att sluta fred, var då själv beredd till det och lita till Gud; Han är Den som hör allt, vet allt. Efter detta är det alltså inte ens tillåtet att hämnas fiendens tidigare övergrepp, hur allvarliga de än må vara. Och vad man ofta missar när man diskuterar Islam är dess betoning på förlåtelse, även i krigstillstånd: Svaret på en ond handling är en motsvarande handling; men den som förlåter och söker försoning [med sin fiende] skall få sin lön av Gud; Han är inte vän till dem som begår övergrepp. (42:40) Denna princip tillämpades ofta av de tidiga muslimerna, som vid återtåget i Mecka år 630, då muslimerna förlät fiendens övergrepp som då pågått i hela 23 år.

Ett mycket tydligt bevis för att islams urkunder inte uppmanar dess utövare till allmänt och ursinningslöst våld mot oliktänkande, är vers 60:8: ”Gud förbjuder er inte att visa godhet mot dem som inte bekämpar er på grund av [er] tro och inte driver ut er ur era hem, och [Han förbjuder er inte] att bemöta dem med rättvisa och opartiskhet – Gud älskar de rättvisa”.

Mycket riktigt förekom nära vänskap mellan muslimer och utövare av andra religioner i tidig islamisk historia. Profeten Muhammad (frid vare med honom) skickade exempelvis ett fribrev till de kristna munkarna i S:ta Katharina-klostret i Sinai, där an lovade att muslimer skulle beskydda dem till domedagen. I Medina ingicks en pakt med de tre judiska stammarna som levde där, en pakt som senare bröts av de sistnämnda och fick allvarliga konsekvenser. Det är inte möjligt att här gå in i mer detalj kring just detta.

Så vers 9:29, som citerades i inledningen, kan omöjligt betyda att muslimer är ålagda att kriga med människor i sin omgivning till dess att de accepterar islam. Det finns nämligen andra verser som begränsar rätten att strida till att endast innebära rätten till självförsvar. Enligt vår tolkning (Ahmadiyya) avser denna vers (9:29) just de människor som under 23 år (tiden för den profetiska missionen) envist begått de övergrepp mot muslimer som jag hänvisat till ovan. De var på grund av dessa övergrepp förtjänta av att bemötas med samma medel. Men två utvägar lämnades för dem. Den ena var att de accepterade islam, och en andra att de godtog muslimernas styre och betalade skyddsskatten. Denna skyddsskatt (jizyah) var till för att muslimerna skulle kunna skydda minoriteter och administrera samhällsfunktioner.

Att det råder svårigheter att förstå verser som handlar om krig i Koranen, kan bero på att man bortser från den historiska kontext som de nedtecknades under. Kontextlösa tolkningar må inspirera extrema tolkningar, men de finner absolut inget allmänt stöd i skriften. För mig som muslim är detta Gud ord som bör förstås i sitt korrekta sammanhang. Enligt oss ahmadiyyamuslimer är verser om tillåtelse till strid inte längre aktuella, då religionen islam ej angrips med vapen. Det är främst genom ordet detta sker, varför vi bedriver ett globalt jihad med pennan för att försvara Islam både mot inre och yttre angrepp.

I den Heliga Koranen finner jag även verser som uppmanar mig att leva som en lojal, god och sympatisk medborgare i det land där jag lever. Att tjäna mänskligheten, oavsett religiös eller etnisk bakgrund, är en viktig del i min tro. Jag hoppas även denna del av Islam lyfts fram i den offentliga debatten.

Kashif Virk är imam i ahmadiyyasamfundet och debattör. Besök samfundets hemsida här

97 reaktioner på ”Gästskribent Kashif Virk: Den korrekta bilden av islam

 1. Lassekniven skriver:

  Virk, vad säger du om:

  Lars Vilks
  Mohammedteckningarna
  Salman Rusdie
  Burka
  Hijab
  Jihad
  samt rätten för muslimmer att ljuga för otrogna, exempelvis kristna.

  Lasseknivens första tes: där islam finns där finns problemen.

  Gillad av 4 personer

 2. Anders F skriver:

  Egentligen är väl de religiösa urkunderna helt ointressanta. Det är istället gärningarna som måste bedömas och inget annat. Där ligger tyvärr islams stora problem. Lek med tanken att det bara är högst en procent av muslimerna som accepterar ett ”våldsamt jihad”. Med tanke på att muslimerna utgör kanske 1, 4 miljarder troende skulle en procent utgöra – om jag inte så här sent på kvällskvisten räknar fel – 10 400 000 personer. Det är en skrämmande hög siffra. Mot bakgrund av att det tyvärr överallt är problem med denna religion ter sig framtiden inte särskilt ljus för Europas del. Att det måhända finns fredliga muslimska sekter förändrar tyvärr inte saken.

  Gillad av 2 personer

  • Lars* skriver:

   I så fall NY GRUNDLAG SNABBT? eller säger redan svensk lag att islamsk religion INTE får stå över svensk (sekulär) lag (eller kräva särregler) rörande arbetsmarknad, allmänna skolor (klädsel, handskakningar, särskild mat), proklamering av islam genom böneutrop, månggifte osv. Kort sagt sharia. Om det är så att shariakrav är förbjudna varför betalas då 100000 skr ut för att någon muslim anlitat advokat-/diskrimineringsombud pga upplevd kränkthet genom att någon ville skaka hand? Jag tänker också på en annan sak.. Har svenska politiker i lag ”avskaffat” eller i praktiken totaldiskriminerar etniska svenskar? eftersom det finns ex somaliska svenskar men inte svenska svenskar om jag förstått det rätt. Eller att svenska svenskar inte anses kunna diskrimineras (tänk Södertälje eller många andra städer/stadsdelar)? Får en regering ens stifta sådana lagar ELLER upprätta utanför lagen s k värdegrunder/”separata oskrivna lagar ens enligt FN? Jag vet iallafall klart att avslag på asyl o rätt att egentligen då ta del av landets skattepengar upphävs genom S/Mp-Reinfeldt-lagen om rätt till tandvård, viss skolgång osv. Laglöst eller vad ska rättssverige kallas? Vem f*an styr eller är det egentligen f*n som styr Sverige genom röda rättshaverister. Kristus hjälp!

   Gillad av 1 person

 3. Ulf T skriver:

  Inom loppet av mindre än 100 år lade Muhammed och kaliferna (med svärd) nästan hela Medelhavsregionen och Mellanöstern under islam. Som Virk lägger fram det skedde detta alltså i självförsvar? Ledsen, men det duger inte alls!

  Gillad av 5 personer

 4. Susann Andersson skriver:

  Det var den värsta smörja jag nästan läst. Att citera gamla skrifter faller ju platt för den som inte tillskriver dessa skrifter någon sanningshalt eller betydelse. För min del kunde han lika gärna ha citerat Kalle Anka.
  Däremot har jag haft stor behållning av att läsa alla kommentarerna. Tack alla för att ni vågar stå upp mot de islamistiska galenskaperna, även om de här manifesterats i en lightversion.

  Gilla

  • Gert B. skriver:

   Tidningen Kalle Anka var faktiskt en kvalitetspublikation när jag prenumererade på den åt grabbarna för femton år sedan. Välskrivna manus! Ingen skugga må falla över K. Anka.

   Gillad av 1 person

 5. Peter Wennerholm skriver:

  ”…och fick allvarliga konsekvenser. Det är inte möjligt att här gå in i mer detalj kring just detta.”

  Tillåt mig att leverera mer detalj om just detta. En stam gav upp, och överlämnade sig åt Muhammeds nåd. Denna nåd beskrivs nedan:

  ”Then they surrendered, and the apostle confined them in Medina in the quarter of d. al-Harith, a woman of B. al-Najjar. Then the apostle went out to the market of Medina (which is still its market today) and dug trenches in it. Then he sent for them and struck off their heads in those trenches as they were brought out to him in batches. There were 600 or 700 in all, though some put the figure as high as 800 or 900.” (Ibn Ishawq enligt Wikipedia)

  Därmed var samtliga stammens män döda. Kvinnorna och barnen blev alla slavar åt de muslimska segrarna.

  Gillad av 1 person

 6. nilsdacke skriver:

  Kashif Virk presenterar en förfärande falsk bild av islam. Men det är ju inte så underligt då han tillhör en minoritetssekt, som inte accepteras av sunni eller shia.

  Gilla

 7. Peter L skriver:

  Ahmadiyya?
  Det innebär alltså, att du min gode Virk anses som avfälling och shirk av den stora (enormt mycket större) majoriteten av sunni och shiamuslimer.
  Den enorma majoriteten av muslimer anser i själva verket- Att du inte är en muslim!

  Vad säger du om det?

  Gilla

 8. Ferdinand Korkek skriver:

  Elegant !
  Ytterst effektivt att låta människor med en stark, men svårbegripbar övertygelse, komma till tals.
  Underhållande och pedagogiskt, med nästintill övertydlig slutsats, som för tankarna till en av Hasse Alfredsson många fina rader: ”Och brallorna ramlade ner”

  Gilla

 9. Gudrun skriver:

  Det är väl inte okej att knarka enligt koranen? Varför får jag känslan av att personen som skrivit texten är hög på LSD?

  Gilla

 10. John Nilsson skriver:

  Undertecknad tillhör dem som vill ge Kashif Virk ett erkännande för att han går i någon form av dialog med denna sida och dess följare.

  Sedan har jag uppfattat det som att han ändå försvarar bärandet av slöja för kvinnor, vilket för mig också är ett försvar för en idé om att muslimska män mycket väl kan gifta sig med icke-muslimska kvinnor (upp till fyra stycken), medan muslimska kvinnor inte får gifta sig med icke-muslimska män. Bara detta i sig utgör en diskriminering både inom islam mot kvinnor och utanför islam mot icke-muslimska män, som säger mer om vad islam syftar till än något annat – dominans och makt för islam och i synnerhet för muslimska män. Detta är bara ett exempel på något som gå igen i islam, att andra ska underkasta sig islam, vare sig de vill eller ej. Att man kräver beskyddarpengar av ”bokens folk” (kristna och judar) i områden där islam regerar och har regler för att kyrkor inte får byggas eller repareras, att icke-muslimer inte ska kunna bygga högre torn än muslimer eller ha finare hästar (!)- allt handlar om världslig dominans. Om man sedan tar med i beräkningen hur andra aktivistiska muslimer verkar i Sverige genom en mångfald olika organisationer och tar sig in i beslutande organ och myndigheter, nej, jag känner inte att jag blir lugnad av Kashif Virks artikel, även om det främst är andra muslimer än just han som får mig att känna mest oro. Å andra sidan är han inte helt ensam om att hitta ett fredligt budskap i islam, om än jag inte förstår hur det går till. Här är ett annat exempel från en tid tillbaka:

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Khan_Abdul_Ghaffar_Khan

  Kunde vara intressant att få höra vad Kashif Virk har att säga om ”Badshah Khan”.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.