Gästskribent Svante Brandänge: Vad står egentligen i Koranen?

logo­DGSMuslimska ledare, imamer, uttalar sig ibland i svenska media och svarar på frågor om religionen eller deltar i en religionsdebatt. Deras deltagande behövs eftersom människor läser och ser mycket som väcker frågor om just islam. Mycket av frågorna och de svar som imamerna ger handlar om vad som står i Koranen, islams heliga skrift. Men hur står det till med kvaliteten på imamernas svar? Hur förhåller de sig till sanningen?

Koranen är cirka 1400 år gammal och enligt muslimsk tro baseras den på profeten Muhammeds uppenbarelser i Mekka och Medina. Under åren 610-632 fick han där ta emot Guds (Allahs) ord, förmedlade av ängeln Gabriel.

Ett visst ämne avhandlas i många fall på flera olika ställen i Koranen. Och ibland ger skriften motsägande svar i ämnet. Om någon ska berätta vad Koranen säger i ett sådant ämne och inte kan eller vill citera alla olika svar, då bör personen berätta om den sida av saken som skriften framhåller störst antal gånger och kanske också mest detaljerat. I flera fall som jag diskuterar nedan går svenska imamer emot denna rimliga princip. De presenterar en sida av saken som har mindre stöd i Koranens text. Jag finner detta oärligt. Dessutom görs ibland hejdlösa överdrifter.

Den princip jag här angav måste tillämpas med förstånd. I Koranen inleds 113 av 114 suror (kapitel) med en fras som är litet olika i de två dominerande översättningarna av Koranens arabiska text till svenska. Frasen lyder i ena fallet ”I Guds, den nåderikes, den barmhärtiges namn!” Ett par gånger har jag sett att frasen tagits som exempel på att Gud (Allah) är barmhärtig. Det är naturligtvis inte rimligt. Om jag skulle säga 113 gånger att jag är klok, visar inte det att jag är klok. Snarare tvärtom.

Det sorgliga i den här härvan är att de imamer som har falskciterat Koranen är personer som brukar ge uttryck för tolerans, öppenhet och en modern demokratisk inställning. Imamernas påståenden visas kursiverade nedan. Som stöd anger de verser ur Koranen (sura:vers) i Mohammed Knut Bernströms översättning ”Koranens budskap” (2002).

Påstående 1: Det står i Koranen att meningsmotståndare är välkomna att framföra sina argument och invändningar (27:64).

Så här står det i versen 27:64: ”Kan det finnas en gud vid sidan av Gud? – Säg: Lägg fram ert bevis om ni tror att det ni säger är sant!”

Nej, Koranversen 27:64 välkomnar inte argument och invändningar från motståndarsidan. Vanligen får skriftens belackare ta emot hot om våld och straff. Så även här. Cirka 10 rader nedanför versen 27:64 står det: ”Säg: Gå ut och se er om i världen och lägg märke till spåren som visar hur slutet blev för de obotfärdiga syndarna som förnekade allt” (27:69). Detta är en vanlig skrämseltaktik i Koranen. Skriften försöker här lura okunniga människor att man kan omkomma i en naturkatastrof om man avvisar profeten Muhammeds budskap.

Det finns ytterligare några passager i Koranen av typen ”Lägg fram ert bevis”, t ex 2:111, 11:13, 21:24, 46:4 och 52:34. Välkomnande är de inte. De handlar om saker som inte går att bevisa, t ex vilka som kommer till paradiset, eller om motståndarna kan uppvisa något dokument likvärdigt med Koranen.

För övrigt kan det tyckas fräckt att uppmana motståndarna att lägga fram ett ”bevis” när man själv inte redovisar något sådant. Det som Koranen verkar anse vara den viktigaste länken i det egna ”beviset” är naturens beskaffenhet i vidaste mening. Den förs fram på många ställen i skriften, t ex i verserna 6:95-6:99. Javisst, naturen är fantastisk, men det saknas belägg för att den har skapats av Gud (Allah). Det saknas belägg för att någon gud vilken som helst har varit inblandad.

En annan vers, 21:22, ser ut som ett försök till bevis: ”Men om det i himlen eller på jorden hade funnits gudar vid sidan av Gud skulle världsalltets ordning ha brutit samman!” Trots den tvärsäkerhet som denna sats framförs med, får den nog ses som bara en lös hypotes.

När människor säger: ”Om ändå änglar hade sänts till oss!” eller ”Om vi ändå hade fått se vår Herre!” avfärdar Koranen dem med ”Vilken hög uppfattning har de inte om sig själva! Vilken oförskämd uppstudsighet!” (25:21). Alltså utskällning istället för välkomnande av invändningar.

En skojig vers, åtminstone nära 1400 år efteråt, är 6:124. Belackarna säger: ”Vi kommer inte att tro förrän vi får se detsamma som Guds sändebud har tagit emot.” (avser Muhammeds uppenbarelser). Koranen svarar: ”Förödmjukelse ska drabba dessa onda människor … och ett strängt straff väntar dem för deras onda anslag.” Det är typiskt för Koranen. Straff och åter straff, inte något välkomnande av meningsutbyte. Påståendet 1 är falskt.

Påstående 2: Det konstateras att inget tvång får råda i religiösa ärenden (2:256).
Koranen 2:256 säger bl a: ”Tvång skall inte förekomma i trosfrågor.”

Det låter fint och satsen citeras därför ofta av muslimer. Den motsägs dock av flera andra i Koranen och kan också sägas vara tagen ur sitt sammanhang. I nästa vers (2:257) står det: ”Men de som förnekar sanningen har onda makter till beskyddare som leder dem ut ur ljuset till mörkret. De har Elden till arvedel och där skall de förbli till evig tid.” Att hota med helveteselden är grovt psykiskt tvång. Anser Koranen att tvång bara är fysiskt?

K. V. Zetterstéens översättning från 1917 är mer kategorisk (2:257): ”Det finns inget tvång i religionen, den rätta vägen …. ”.

Det finns minst sju verser i Koranen som säger att det går riktigt illa för den som lämnar islam, t ex 2:217: ”Men skulle någon av er avsvära sig sin tro och dö som förnekare, skall hans strävanden gå om intet och bli utan frukt i detta liv och i det kommande; dessa människors arvedel är Elden och där skall de förbli till evig tid.” Detta är psykiskt tvång, hot om hemska saker. Andra exempel är 3:77, 3:90-1, 3:177-8, 4:137-8, 5:54 och 16:106. Att citera versen 2:256 och samtidigt förtiga existensen av sju motsägande verser är att ge en falsk bild av Koranens innehåll.

Dessutom är Koranens text starkt fientlig mot andra religioner och säger på minst tre ställen att islam kommer att segra över dessa: ”… och för att förkunna den sanna tron som skall föras till seger över all annan form av gudstro, hur förhatligt detta än kan vara för …” (9:33, 48:28 och 61:9). Det sägs också i Koranen att man som muslim inte ska ha nära kontakter med personer från andra religioner (3:118, 4:144, 5:51) och att man inte ska tro på vad sådana personer säger (3:73). Påståendet 2 är falskt.

Påstående 3: Koranen säger att ett lands regenter ska vara förtroendevalda (4:59) och att de sedan ska regera genom samråd med befolkningen (42:38).

Så här står det i Koranen 4:59: ”Troende! Lyd Gud och lyd Sändebudet och dem bland er76 åt vilka myndighet och ansvar anförtrotts; och om ni råkar i tvist om något, överlåt då avgörandet åt Gud och Sändebudet, .…” I noten 76 skrev M. K. Bernström: ”D v s bland de troende.”

Korantexten vänder sig här till de troende (alltså muslimerna) och noten 76 bekräftar att de som anförtrotts ”myndighet och ansvar” är personer bland muslimerna. Texten säger alltså ingenting generellt om ett lands regenter eller om representativ demokrati. Även när det gäller versen 42:38 och tillhörande not 39 har budskapet samma begränsning till ett samhälle där både folket och de styrande är muslimer. Det samråd som det talas om ska finnas inom gruppen troende. Det är inte tal om någon generell rekommendation om samråd mellan ett folk och dess regenter oberoende av religion. Koranen skisserar på en utopisk religiös monokultur.

Det finns många ställen i Koranen där de troende tvärtom varnas för samröre med icke-muslimer. Till exempel ”Troende! Välj inte judar och kristna till era bundsförvanter – de stöder och skyddar varandra – och den av er som söker deras stöd och skydd blir en av dem.” (5:51); verserna 3:118 och 4:144 är likartade. Påståendet 3 är falskt.

Påstående 4: Utövare av andra religioner ges inte enbart religionsfrihet, utan muslimer förväntas även beskydda kloster, tempel, synagogor och kyrkor (22:45).

Påståendet innehåller två fel. Dels är versnumret fel; det ska vara 22:40. Dels säger Koranen moskéer, inte tempel. Om 22:39 tillfogas, blir texten så här: ”Tillåtelse att kämpa har de mot vilka ett orättfärdigt krig förs – och Gud har makt att ge dem stöd – de som i strid mot all rätt jagas bort från sina hem därför att de säger: ”Gud är vår Herre!” Och om Gud inte höll tillbaka vissa människor med andra som redskap skulle helt visst kloster och kyrkor, synagogor och moskéer där Guds namn åkallas utan uppehåll, ha jämnats med marken.”

Versen 22:40 ger ingen generell maning till religionsfrihet. Den berättar om en händelse där Gud påstås ha ingripit för att skydda olika kyrkliga byggnader. Koranen uttrycker tvärtom ofta intolerans mot de otrogna, d v s icke-muslimerna. Med hjälp av en statistisk analys har jag funnit att omkring 440 textställen i Koranen hotar med straff för de otrogna (tidskriften Bright 2015-4).

Koranen ger verkligen ingen religionsfrihet. Tvärtom visar skriften på många ställen ett glödande hat mot ”dem som sätter medhjälpare vid Guds sida”, alltså månggudadyrkarna. I versen 4:48 sägs de begå ”en oerhörd synd” och längre fram ägnas de sex verserna 116-121 åt en skoningslös straffpredikan som mynnar ut i ”Helvetet skall bli deras slutliga hemvist, och därifrån kan de inte fly.” Se även sista stycket under påståendet 2. Påståendet 4 är totalt förljuget.

Påstående 5: Dessa utvalda föreskrifter kan anses vara föregångare till den moderna demokrati som vi har idag.

De föreskrifter som åsyftas är de fyra första påståendena. Som visats ovan är dessa inte korrekta. Att använda dem i en historierevision är häpnadsväckande oseriöst.

Det som brukar kallas ”demokratins vagga” stod i det gamla Grekland grovt räknat 1000 år innan Koranen ställdes samman. En tidig föregångare var också Konfucius (cirka 500 f. Kr.), som presenterade en föredömlig moral för mellanmänskliga förhållanden: ”Gör inte mot andra det du inte vill att andra ska göra mot dig!” Även den besläktade judeo-kristna gyllene regeln formulerades långt före Koranens ankomst. Att antyda att Koranen är något av en föregångare till modern demokrati är en fräck bluff som inte borde lura någon upplyst person. Både tidsfaktorn och skriftens hätska innehåll talar tvärtemot påståendet 5.

Versen 48:13 är inkompatibel med demokrati: ”För dem som inte vill tro på Gud och Hans Sändebud – ja, för alla som förnekar sanningen – har Vi en högt flammande Eld i beredskap!” Detta framstår som en obehaglig förlaga till Förintelsen.

Påstående 6: Det finns inget i islam som säger att en muslim inte kan konvertera till en annan religion.

Tre imamer har intervjuats och de verkar eniga om att påståendet 6 är korrekt. Dock är påståendet oklart eftersom ordet ”kan” har flera betydelser. Det rimliga är att anta att det här handlar om huruvida en muslim får – är fri att – konvertera. Underförstått: utan problem. Men Koranen hotar avhoppare med straff (se påståendet 2) och uttrycker därmed tvång i frågan. Imamerna har alltså fel. Koranen domderar och imamerna fabulerar.

Jag förstår om imamerna skäms för det grova våldsspråk som genomsyrar Koranen. Men varför görs alla dessa osanna påståenden? De gör bara saken värre. Har de inte insett att Sverige är ett öppet samhälle?

Källor:

SvD Opinion 2015-01-28 (Påstående 1-5: Kashif Virk) och SvD-bilaga från ID Media, februari 2016 (Påstående 6: Kashif Virk, Awad Olwan och Abd al Haqq Kielan refereras till, men skribenten är anonym).

Svante Brandänge, professor emeritus i kemi med intresse för Koranen

34 reaktioner på ”Gästskribent Svante Brandänge: Vad står egentligen i Koranen?

 1. Lars skriver:

  Ja, det är ingen tvekan om att Islam inte är förenligt med västerlandet och inte heller med religioner som hinduism, buddhism, shintoism. Så det blir krig förr eller senare och egentligen är väl kriget igång redan om än lågskaligt och inbördeskrigen i Irak och Syrien och de olika terroristorganisationerna i Libanon och Gaza, Somalia, Kenya, Nigeria, Mali, Egypten, Jemen visar nog att religionskrigen statat i den delen av världen.

  Gillad av 3 personer

 2. boerje2 skriver:

  Är Islam en Fredlig Religion?
  Ett avhugget citat från vers 5:32 i koranen brukar anföras som det bästa beviset som finns för att islam är en fredlig religion. Men vad händer om man läser hela 5:32 och efterföljande 5:33? Jo, betydelsen blir den rakt motsatta!
  .
  ”… det skulle vara som om han dödade hela mänskligheten och om något enda liv räddas, så är det som om hela mänskligheten skulle räddas.”
  [Koranen 5:32]
  http://www.al-islam.se/articles/ViewArticle.aspx?ArticleID=87
  .
  .
  Måste ses om Du inte redan gjort det:
  Qur’an 5:32 Debunked

  Gillad av 5 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   De leker med vanligt folks dåliga förståelse för abstraktioner. Islams ideal är alla idévärldsliga ideal, inte sinnevärldsliga ideal. Inte helt olikt socialismen, som ju också predikar ohämmat våld och kamp för att uppnå ett fredligt sluttillstånd.

   Gillad av 3 personer

 3. Ulla L skriver:

  Denna, för nordbor totalt främmande och påhittade rörelse och som av utövarna kallas för fredens religion, är således intolerant, fördömande, straffande, odemokratisk, maktfullkomlig och Sverigefientlig. En främmande rörelse som har importerats och välkomnats av naiva politiker som växer och blir mer och mer stöddig för varje dag. Och detta med bidrag från skattebetalarna. Dumheten (naiviteten) är gränslös.

  Jag vill inte

  Gillad av 8 personer

  • Å skriver:

   Ulla L. Om du förstår lite tyska, så kan du här (https://de.m.wikipedia.org/wiki/Sachsenkriege_Karls_des_Großen) läsa om Karl den stores fredliga kristnande av de hedniska sachsarna, som bodde i ett område, som begränsades av Nordsjön, Harz, Rhen och Elbe. Det fredliga kristnandet verkar ha inbegripit förstörande av heliga platser, avrättande av 4.500 ledare eller hövdingar samt införande av lag om dödsstraff för att äta kött på fastedagar.

   Gilla

   • lingongatanblog skriver:

    Snälla lista de passager i bibeln som förordar spridandet av kristendom med våld.
    Jag har inte hittat några. Att världsliga ledare använder kristendomen som verktyg
    för att öka sin makt är politik och inte religion.

    Gillad av 1 person

   • Å skriver:

    @lingongatanblog
    Enligt min mening finns det ingen artskillnad mellan religion och politik. Redan i de primitivaste stamsamhällen tjänade väl religionen samma syften, som t. ex. värdegrunden gör idag.

    Vad som står i de kristna skrifterna verkar ju inte genom historien haft så stort inflytande över handlandet, hos dem som kallar sig kristna.

    Gilla

   • SasjaL skriver:

    lingongatanblog,

    Bibeln har reviderats flertalet gånger. Vid en av de senaste tillfällena, så försvann de delar som deklarerar att kvinnan har lägre status än män.

    Gilla

 4. Moab skriver:

  Professorn är möjligen färgad av att hålla sig till sanningen, och sanningen har ju inget med politik att göra vilket koranen är ett exempel på, en politisk kampskrift. Med svensk medias hjälp så når dessa imamer långt fler med sina lögner än vi exempelvis gör här. Lögner lönar sig. Lögn verkar dessutom inte vara ett koncept som existerar på det sätt vi förstår det inom islam, kanske det kan vara nästa studie? Lögnen blir i islam även den ett redskap för att uppnå ett politiskt syfte, så på samma sätt som man inte kan lita på något som någon från systemmedia skriver, eller våra politiker säger, så kan man inte lita på något som en muslim säger. Med Patriks ord, vi är inte alla svenskar.

  Gillad av 7 personer

  • MartinA skriver:

   Här är ett annat citat från Churchill:
   ”I have always said that if Great Britain were defeated in war I hoped we should find a Hitler to lead us back to our rightful position among the nations.”

   Alltså, citat säger ingenting om det du citerar. Det säger bara någonting om dig själv. Du vill förstärka memen nazism=islam (vilken är idiotisk). Så därför gräver du fram ett citat som du tycker stärker ditt underliggande påstående. Så var god att läsa på om ditt citat och sätt in det i ett sammanhang, tack.

   Gilla

 5. Aha skriver:

  Det är så en slipsten ska dras. Att ha kunskap. Det gör att man, i det här fallet, kan vara en grindvakt mot imamernas exegetik. Genom detta kan man göra en specialinsats i granskandet av den enorma omgörning som sker av Sverige.

  Gillad av 3 personer

 6. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Rubriken ”de enögda läsarna” antar jag avser de som via media får sin bild av Islam. Visst är dessa enögda men det är de uppfostrade till att vara. Verkligt ansvar har medier som har en säregen förmåga att lyfta fram fel personer, personer som ofta i sina handlingar representerar motsatsen till det som de påstås representera.

  Varför det blir så är givetvis för att media har en politisk agenda, enda sättet att få slut på detta är avskaffat presstöd samt nedläggning av Public Service.

  Gillad av 3 personer

 7. Lilla fröken PK skriver:

  Visst kan man studera och analysera Koranen liksom andra religiösa urkunder, men det är lönlöst att förvänta sig någon egentligen logik i texterna. Allt är förvetenskapliga sagor, vars ”sanningar” har spelat ut sin roll genom upplysningens successiva seger de senaste århundradena i Västerlandet.

  Gilla

  • Pekka Rousu skriver:

   Skillnaden är att koranen inte är en bok att tolka. Enligt islam är den perfekt. Inte en bostav saknas eller finns för lite. Att tolka koranen leder till helvetet. Synen på Muhammed är ännu idag att han gjorde allt exakt rätt. Att kritisera ngt i koranen eller Muhammed leder ofrånkomligen till helvetet. Därför kan inte en muslim säga att ngt o koranen eller Muhammeds liv var fel. Det är inte ngt som muslimer bara kan avfärda som ”en tokig gammal bok med sagor”. Jag lovar, ingen muslim tänker så. Att du och jag anser det har ingen relevans.

   Exakt detta är anledningen att islam tar över. Väst bryr sig inte om att förstå, orkar inte. Bara religiöst ”trams” utan betydelse tänker kristna och speciellt ateister. Det är ett gruvligt misstag. En naiv inställning att tänka att muslimer tänker som vi i väst.

   Vilken t ex kristen som helst kan säga att vissa saker speciellt i GT var/är tokigt och ta avstånd från men islam är helt annorlunda. Det är inte onödiga filosofiska spörsmål att studera islams texter. De är för muslimer total sanning och ju förr vi i väst förstår det, desto bättre. Avfärda inte det som onödig kunskap.

   De muslimska texterna har ABSOLUT INTE spelat ut sin rätt, men så länge folk inte förstår detta kan de inte lära sig vad islam innebär. Påföljden av att inte förstå innebär att islam till slut tar över.

   Min beräkning är att 2027 är muslimska födslar i Sverige ca 35%. Tänk sedan att muslimer idag föder ca 3 barn och icke-muslimer 1,5 barn. Tänk sedan en generation senare…. Framtida svensk nativitet tror jag sjunker till kanske 1,0 barn och muslimer ökar till 4 barn.

   Ignorera inte islam. Studera det noga.

   Gillad av 2 personer

  • olle reimers skriver:

   Det finns bara en tolkning av islam. Det vet alla. Mein Kampf var Hitlers uppenbarelse i likhet med den Muhammed hade, I likhet med vad Marx hade.

   De såg alla samma sak: den enda och rätta vägen. Det är det synsättet vi alla måste kämpa emot. Det är vårt stora existensiella hot!

   Gilla

 8. educaremm skriver:

  Ibland kan man undra och fantisera hej vilt, och med en inbillningsrikedom, som med lite av en sagokaraktär – eller påhittighet utöver de vanliga gränser som brukar kunna anses vara de gränser som man borde hålla sig inom, när de saker man eventuellt fantiserar om vill kunna anses att ens vara tillåtna att fantisera om ?…
  Vem vet…
   
  Men, ponera t ex följande:
   
  Att GT – författats – av en s.k. judendom med sina profeter och sina berättare, sina lagstiftare och sina lagar, samt att NT likaså författats av f.d. judar, t.o.m. till stora delar av en Paulus, alltså av en Saul, som menas ha varit en skriftlärd konservativ inom den judaiska läran innan Han omvändes till en s.k. kristendom med ett Nytt Testamente, Nya Lagar och Nya Regler och en Ny Tro, samt att även kanske även då en Koran faktiskt till stora delar också skulle kunna, med lite fantasi, antas att vara författad även den, av skriftlärda och insatta människor med judisk bakgrund, som alltså var både kunniga och insatta i s.k. – teologiskt tänkande – , i mänskliga sociologiska bevekelsegrunder, i mänsklig psykologi, i mänskligt teologiskt tänkande och beteendeinklinationer osv., ….samt, att en judendom kunde kanske, vid den tiden, anses vara – i behov – , av en slags – teologisk motlära – , mot en framväxande, större och starkare och mer inflytelserik kristendom, som ju i sin lära innehade verkliga – kritiska åsikter och synpunkter – , mot en judendom…..
   
  Ett trettioårigt förödande, mördande och dramatiskt krig fördes inom en kristendom i Europa för att försöka – förnya – den kristendomen….
  För att då raskt och drastiskt fantisera vidare, så är väl en s.k. Vetenskaplig Upplysningsideologi, en s.k. (fransk) Upplysningens och en Vetenskapens genombrottsperiod, med en dyrkan av – Frihet, Jämlikhet och Broderskap – som stolta paroller eller deviser, den bakgrund för hatuppvigling mot sittande kungahus, kejsarmakter och världsliga herravälden, vilket då kunde skapa möjligheter till revolter, uppror och revolutioner mot dessa konungsliga maktsfärer som då brutalt skulle halshuggas, dvs. – krossas – …Detta för då kunna bana väg för möjligheter till en framväxt av ett – FOLKENS – makt -, istället….alltså en kommunism, en socialism och en s.k. demokrati, som i SIN TUR till då stora delar även den var författad av intelligenta och intellektuella med judisk bakgrund, SAMT OCKSÅ kanske till vissa delar även inspirerad av både en judendom, en kristendom och även en islam…
  Varför en islam?…
  Jo, en islam med sina – brödraskap – med till synes sina jämlika och broderligt ordnade församlingar, där då till skillnad från en kristendom de muslimska bröderna då själva kan kan välja sina – böneledare – , eller sina – imamer – , inom en moskés brödragruppering…
  Detta sociala fenomen var förmodligen någonting som kunde ses av t ex Marx, eller Engels, eller även andra revoltörer, samhällsförvandlare, nyskapare och upprorsledare, som ett korrekt förhållningssätt, ett jämlikt förhållningssätt, eller ett stark och ett riktig – brödraskapsförhållningssätt – , och även då som en stärkande s.k. – kamratföreningsprincip – ….
  Dock, så var naturligtivs en s.k. Upplysning med sin Vetenskapsfokus mycket intresserad av att kunna få bort – GUD – ur ekvationen, både från en judendom, en kristendom och en islam, nu när en s.k. Vetenskap, Kunskap och Upplysning menades ha kommit istället…
  Ett synsätt hade utvecklats, som ansåg att mänskligheten och människan ju hade kommit – så långt i sin utveckling – att människan nu kunde, eller borde – göra sig av med alla grumliga Guds-föreställningar – , där alla Gudar och alla former av s.k. religion, då blev beskrivna för att endast vara som – opium för FOLKEN – , dvs., blev beskrivna för att endast vara som godnattsagor, som lugnande eller tröstande berättelser utan större mening, innehåll eller betydelser för människan, osv., et cetera……
   
  Men, även Marx hade ju påbrå från förfäder av kunniga, intelligenta och intellektuella rabbiner som var mycket insatta och kunniga i psykologiska mänskliga bevekelsegrunder och sociologiska mänskliga svagheter, inklinationer och tendenser….
   
  Så, kanske både ett Gammalt Testamente, ett Nytt Testamente, en Koran, en Protestantism, samt då även ett Kommunistiskt Manifest….kan ha författats, redigerats, komponerats, skapats och genomdrivits av lärda människor med judisk bakgrund, med kunskaper, insikter, lärdomar och förmågor av både att kunna författa, av att kunna leda, och av att kunna skapa psykologiskt insiktsfulla samt sociologiskt kunniga och auktoritativa texter, samt då även traktat, manifest och läror……
   
  När GUD skulle ersättas av – FOLKET – , vilket då i s.k. demokratisk, kommunistisk eller socialistisk anda skulle rösta om vad de ville och vad de önskade sig, så krävdes då ändå s.k. – ledare – ….
   
  Att anta att – FOLK – själva och utan ledare, skulle veta vad – FOLK – , (såsom GUD?), ville och önskade Sig Självt av Sig Självt, det är det nog en svår sak…
  Det är en svår sak för alla – FOLK – att verkligen veta vad det är som – FOLK – , verkligen önskar sig, utan några skrifter, några programförklaringar, några texter, några talare, några berättare eller utan några ledare….
   
  Att alltså låta – FOLK – vara en GUD, istället för GUD, är kanske inte så lätta och enkla saker som det vill försöka att framställas att vara, när det kommer till kritan….

  Gilla

  • educaremm skriver:

   Och exempel på s.k. – STORA – ledare inom en s.k. upplysnings- och vetenskapsideologi, inom en kommunism, en socialism, eller inom en liberalism och även då inom en fascism, finns det ju…

   T ex då en Napoleon, en Stalin, en Hitler, en Mao, en Pol Pot, en Mussolini osv., et cetera…av vilka många blev i en s.k. socialistisk praktik mer eller mindre – hatare – av s.k. – vanligt folk – , med stora, dramatiska, omänskliga och brutala utrensningsprogram på en – politisk samhällstapet -, och alltsammans för – Den Goda Sakens skull – … (Alltså för – Det vetenskapliga, lycksaliga och jordiska kommunistiska och socialistiska Paradisets skull – ?)…

   Jo, jo…

   Gilla

 9. Petter skriver:

  Att tvåla till och trycka ner vanliga medborgare med andra åsikter än Mattssons egna så grundligt att de helst aldrig reser sig igen – då mår Thomas Mattsson bra. Då får han fart på endorfinerna och njuter av sin makt och de miljoner som Expressens ägare, familjen Bonnier, ständigt fyller hans plånbok med.

  Nu gottar sig Mattsson åt att Svea hovrätt avslår prövning av det mål mot honom om grovt förtal av pensionären Jim Olsson som behandlats i Stockholms tingsrätt tidigare i år.

  Den nu 71-årige Jim Olsson, pensionerad docent i fysikalisk kemi, var en av de privatpersoner som skandaliserades som ”näthatare” (översättning: människor som har fräckheten att hysa egna åsikter) med bilder och braskande rubriker i en massuthängning i Expressen i december 2013.

  https://juliacaesar.blog/2017/12/22/thomas-mattsson-och-skadegladjen/

  Gillad av 3 personer

 10. O.T. skriver:

  För första gången flygs nu invandrare direkt från Libyen till Europa för att få söka asyl här. Det handlar människor som suttit inlåsta i flyktingläger. I stället för att skickas tillbaka till sin hemländer flygs de till Italien. Enligt Afrikanska unionen (AU) finns det finns cirka 700.000 invandrare i Libyen som vill söka lyckan i Europa, skriver TT.
  Invandrarna landade i Italien och landets inrikesminister Marco Minniti kallar det för en ”historisk dag”.
  – För första gången har en humanitär korridor öppnats från Libyen till Europa. Det är en bra början, säger han i ett uttalande enligt nyhetsbyrån AFP.
  Invandrarna kommer från Eritrea, Etiopien, Somalia och Jemen.

  Afrikanska unionen (AU) beräknar att det finns cirka 700.000 invandrare i Libyen som vill vidare till Europa.

  Trots en så kallad omsvängning inom asylpolitiken fortsätter invandringen till Sverige att vara ”rekordstor”, som SVT Nyheter kallar det. Antalet som beviljas uppehållstillstånd idag ligger på mycket högre nivåer än för några år sedan.

  Hösten 2015 skärptes officiellt den svenska asylpolitiken. Men någon minskning har inte skett i praktiken.
  Allt tal om det är bara spel för gallerian, Sjuklövern har olika framtoning i invandrarfrågan, men när det gäller vill de samma sak, byta ut den etniska svenska befolkningen.

  Gilla

  • Bo Svensson skriver:

   Återkolonisation av Afrika är den maskulina lösningen. – Alla rastlösa unga män därifrån får ta värvning i en främlingslegion som villkor för sin försörjning och användas för att frigöra territorium dit Europa kan repatriera dem som hör hemma på den kontinenten.

   Om det sedan blir villkor som på Haiti eller som i HongKong, beror på om de vill ha makten där själva eller styras av europeer.

   Tantlösningen på problemet är den som tillämpas just nu och den fungerar inte.

   Kan vi nu inte uppbåda tillräckligt med mod och militär styrka, finns ju rutschbane-alternativet:

   De spanska enklaverna i Afrika förses med rutschbanor som mynnar på rätt sida stängslet för återförpassning av vilsekomna.

   Gilla

 11. Kashif Virk skriver:

  Hej, jag bemöter gärna denna artikel. Ser att denna sida noga följer mitt arbete. Passande då att ge mig möjlighet att bemöta?

  Gilla

 12. Armageddon skriver:

  Den filosofiska och sociala beskrivningen i de islamiska texterna är så komplex och motsägelefull att lejonparten av muslimer dels inte förstår den, dels inte på egen hand kan reda ut sammanhangen. Därför krävs skriftlärde, dvs imamer som kan leda massorna rätt. Dessa lever i indoktrineringen att islam ska utbredas, kosta vad det kosta vill. Taqqiyya har därför införts som begrepp, dvs som muslim kan du förneka din tro för att undvika förföljelse och för att utbreda islam. Vips kan en imam påstå precis vad som helst bara syftet är att bereda vägen för islam. De flesta muslimer som inte gått i koranskolar har inte heller själv läst eller studerat texterna i detalj. De är därför i händerna på imamerna för att kunna göra rätta saker och leva på rätt sätt. De semantiska glidningar som artikelförfattaren tar upp exempel på är legio i islam och islamtolkning. Jag vill lägga till ett flagrant exempel. Jag har hört flera islamföreträdare säga att ‘islam är en fredens religion’. Freden gäller vara dem som är inom religionen, dvs är övertygad muslim. Alla andra ska tvingas till underkastelse, betala särskild skatt och leva som slav eller närmast fredlösa, alternatvt dödas. En bra beskrivning av islams grundbultar, dess blodiga historia och människoovärdiga inställning med särskild bäring på dess inneboende hot mot våra värderingar och vårt levnadssätt finns i boken ‘ Hotet Inifrån’ av Anders Ohlsson, tillgänglig ( för nedladdning ) endast via nätet:
  http://www.hotetinifran@wordpress.com . Läs den och bliven upplysta!

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.