Gästskribent Gerhard Miksche: INDEX LIBRORUM PROHIBITORUM

Fram till 1966 fanns en av den romersk-katolska kyrkan upprättad lista av förbjudna böcker, Index librorum prohibitorum, i vardagligt tal kallad ”Index”. Den uppdaterades fortlöpande genom att nya böcker sattes på listan medan andra ströks. Syftet var att skydda de troende mot vilseledande information, som kunde tänkas rubba deras tro och påverka deras moral. Bland de mer bemärkta böcker som sattes på Index fanns verk av astronomen Johan Kepler och filosofen Immanuel Kant.

Vår upplysta nutid känner inte till några index. I vart fall inga tryckta. Men icke förty finns det ett skyddande nät som lagts ut för att stävja spridningen av icke konformistisk information. Information som inte strider mot någon kyrkas trossatser men väl mot de värden som i samhället etablerats för tillfället. Genom välfärdssamhällelig nåd istället för gudomlig. Effekterna blir bland annat synliga genom utrensning av misstänkt värdegrundsskadlig litteratur ur de allmänna biblioteken, genom korrigering av avlidna författares verk för att göra dem kompatibla med rådande nomenklatur, genom att utestänga misshagliga publicister från bokmässor och dylika evenemang, genom statligt och kommunalt stöd till den samhälleliga nådens förkunnare och senast Dagens Nyheters försök att mobba och skambelägga företag som tillhandahåller misshaglig litteratur.

Den mest synliga effekten av det värdegrundsmässiga renhållningsarbetet är osynliggörandet av det avvikande. Man låtsas som om det inte fanns. Man undviker att ta upp det till diskussion genom att i förväg diskvalificera dem som företräder det förbjudna ordet som kättare. I enlighet med en oskriven Index opinionum prohibitorum. Som, på samma sätt som de katolska kyrkans index, uppdateras ständigt.

Vi är inte ensamma om det. Om det nu kan vara till tröst.

Tyskland är ett föregångsland i det här sammanhanget, vilket jag tänker exemplifiera med ett uppmärksammat fall: Finis Germania av Rolf Peter Sieferle, postumt utgiven av Verlag Antaios, (Schnellroda 2017, ISBN: 978-3-944422-50-3). Man har svårt att tro att en liten bok på 104 sidor i formatet 11×15,5 cm skulle kunna sätta igång en diskussion i tyska media som söker sin like och som fortfarande pågår. Det har till och med redan publicerats en bok om den här diskussionen; boken är större än Finis Germania..

Finis Germania skulle möjligen inte nått en större läsarkrets om den inte hade presenterats på en lista för rekommenderad facklitteratur. Listan presenteras återkommande av Süddeutsche Zeitung (SZ, en av Tysklands stora dagstidningar) och Norddeutscher Rundfunk (NDR, Nordtyska radion). I juryn satt bland andra

Johannes Salzwedel, fil dr i germanistik från Universitetet i Tübingen, en av veckotidningen Der Spiegels kulturredaktörer och känd författare av kultur- och litteraturhistoriska verk. Han hade läst boken och uppenbarligen fattat tycke för den. Samtidigt som han måste ha insett att den var kontroversiell. För att sätta boken i rampljuset gav han i tre månader alla sina jurypoäng åt Finis Germania. Det skedde uppenbarligen i form av ett slags skriftligt omröstningsförfarande. Boken hamnade på plats 9. Resultatet blev allmänt och även för jurymedlemmarna känt först då listan offentliggjordes den 9 juni 2017.

Den 9 juni var en fredag. I stället för den annalkande helgens frid blåste det upp till storm samma dag. SZ-redaktören Rolf Bisky som satt i juryn avgick direkt, fast man då inte visste vem eller vilka av jurymedlemmarna som stod bakom förslaget. Juryordföranden Andreas Wang uppmanade dem som hade röstat på boken att avgå. Det var då Salzwedel avslöjade att det var han som stod bakom rekommendationen. Samtidigt meddelade han sin avgång.

Avgången kommenterad Salzwedel med följande ord: ”Med rekommendationen av Rolf Peter Sieferles bok Finis Germania ville jag helt medvetet få igång en diskussion kring en mycket provocerande bok som rör hur historien och samtiden ska tolkas. Sieferles anteckningar har författats av en innerst inne förbittrad person. De är formulerade på ett provocerande sätt med all den risk detta innebär, samtidigt som de är aforistiskt tillspetsade. Man skulle vilja diskutera varje sats med författaren, så koncentrerat och upprört som han skriver. Med mitt förslag ville jag ingalunda skada fackboklistans renommé. Jag beklagar de förkastningar som blev följden. Av den anledningen har jag beslutat mig för att avgå ur juryn.”

Redan påföljande måndag distanserade sig Der Spiegels chefredaktör Klaus Brinkbäumer från sin kollega: ”Efter att ha läst bokens väsentligaste avsnitt saknar jag förståelse för att kollegan Salzwedel rekommenderat boken. På grund av den skada som uppstått välkomnar jag hans avgång ur juryn.”

En ledamot i kommittén menade att Salzwedel borde i förväg ha diskuterat sitt ställningstagande med sina kollegor i stället för att i all hemlighet lägga poäng på poäng och därmed gå bakom deras rygg. I och för sig kunde Salzwedel inte beskyllas för att ha brutit mot reglerna. Men han kritiserades hårt för att alltför skickligt ha utnyttjat dem.

När man söker på Google efter Finis Germania hittar man en uppsjö av negativa ställningstaganden i tysk dagspress. Jag har dock inte hittat någon artikel som bemödar sig att ge en sammanfattning av den lilla bokens innehåll, än mindre att framföra saklig kritik. Denna brist har ersatts av generella beskyllningar för högerextremism och antisemitism, samt av enstaka ur sitt sammanhang lösryckta meningar. I Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) stod bland annat att läsa: ”När det vid veckoslutet blev klart vilken bok man rekommenderat reagerade SZ-redaktören

Jens Bisky direkt och meddelade sitt avhopp från juryn. NDR distanserade sig i går måndag från det ’graverande felaktiga beslutet’ och lade samarbetet med juryn på is tills saken ’klarats upp helt och hållet’. Juryn består av två dussin vetenskapsmän, författare och journalister, bland annat en redaktör hos denna tidning (FAZ), som nu misskrediterats genom en enskild person”.

Detta borde räcka som exempel för hur åsikts- och yttrandefriheten i är beskaffad i Merkels Tyskland.

Vad är det boken egentligen handlar om?

Innan jag går in på innehållet bör det nämnas att Finis Germania är ett manuskript som hittades på författarens dator efter dennes död för ett år sedan. Sieberle begick självmord. Hans änka ville få manuskriptet publicerat som det var, i oredigerat skick.

Sieberles inställning är traditionellt konservativ. Han värnar om den tyska identiteten, sin egen identitet.

Boken omfattar fyra avsnitt. Det fjärde som avser ofullbordade korta fragment kan lämnas därhän. Som titeln säger rör boken Tyskland. Finis Germania är latin. Det kan översättas med ”Det är slut med Tyskland!” (finis använt som vokativ).

Första avsnittet, som har samma rubrik som boken, ägnas åt effekten av två förlorade världskrig på den tyska samhällsstrukturen. Krigen berövade Tyskland sin historiska kontinuitet och sina eliter. Till skillnad mot segermakternas som fortfarande dominerar deras politiska och kulturella liv. De personer som kom att styra Västtyskland och senare det återförenade Tyskland var betrodda medelmåttor. Med ett socialdemokratiskt och samtidigt småborgerligt sinnelag oavsett om de tillhörde vänstern eller högern. Sieberle kallar denna politiska hybrid för ”socialdemokratism”. Dess centrala trossats är fördelningspolitiken. Socialdemokratismen är dock inte unik för Tyskland utan finns enligt Sieberle även i andra länder öster om Rhen, det vill säga i alla de länder vars gamla eliter – och därmed den medvetna kulturbärarnas samhällsskikt – eliminerats genom världskrigen eller den efterföljande sovjetiska ockupationen.

Andra avsnittets rubrik är ”Tidens paradoxer”. Sieberle fortsätter det första avsnittets samhällskritik men nu med tonvikt på kulturen. Med ”Tidens paradoxer” menar Sieberle vår egen tids oförenliga kulturella motsatser. Till skillnad från gångna tiders kulturer kännetecknas dagens västerländska kultur, ”det moderna” (”die Moderne”) av starka inre motsättningar. Å ena sidan accepteras den västerländska kulturen som för dagen ledande. Men fördenskull ses den inte som enda legitima och eftersträvansvärda kultur utan endast som ett bland många likvärdiga alternativ. Det modernas temporära särställning bärs upp av dess teknisk-ekonomiska framsteg. När framstegen tryter försvinner dess unika ställning. Kvar finns ett postmodernistiskt

sortiment av kulturella alternativ som det står var och en fritt att välja bland. Hand i hand med den kulturella sfärens ökande obestämdhet förändras politiken. Politik i traditionell mening ersätts successivt av komplexa självorganiserade system som saknar målsättning och -styrning. Styrmedel som program och ideologi har förlorat sin betydelse. Även det sedan urminnes tider etablerade nätet av relationer människor emellan håller på att lösas upp. Som författaren uttrycker det: ”Individen blir lik en elementarpartikel i ett ändlöst mörkt och kallt rum”. Man kan skönja ett samspel mellan individens ökande isolering och de självorganiserande systemens växande dominans.

Tredje avsnittet ”Mythos VB” är den del av boken som gett upphov till beskyllningen för antisemitism. Sieberles centrala tes är att tyskarna och judarna som folk lyfts ut ur den mänskliga gemenskapen. Förintelsen har gjort dem till arketyper för förövare och offer. I motsats till alla andra historiska övergrepp har tyskarnas kollektiva skuld och judarnas kollektiva offerroll permanentats i form av det Sieberle kallar för mythos i ordets antika betydelse (icke att förväxla med den svenska termen ”myt” som har en negativ konnotation). Mythos är en slags trossats som inte kräver någon förklaring och som ej heller bör eller får förklaras. Sieberle menar att denna trossats fått pseudoreligiös status. Den bildar kärnan hos en statlig religion med egna förkunnare och ceremonier och en egen menighet. Tyskarna är för evigt befläckade med förintelsens arvsynd för vilken förlåtelse ej står att få. Det enda som förövarna och deras efterkommande kan och bör göra är att i all framtid gå i säck och aska. Den som ifrågasätter trossatsen stämplas obönhörligen som antisemit.

Gerhard Miksche har varit docent i organisk kemi vid GU, universitetslektor vid LTH, avdelningsdirektör vid Styrelsen för teknisk utveckling, chef för AB Astras patent- och varumärkesavdelning. Han är numera patentombud och konsult inom immaterialrättsområdet i eget företag sedan 1991. Med intressen långt utanför naturvetenskapen, såsom historia, dagspolitik och framtiden.

23 reaktioner på ”Gästskribent Gerhard Miksche: INDEX LIBRORUM PROHIBITORUM

 1. Flarran skriver:

  Det är svårt att förstå varför den lilla boken väckt sådan uppståndelse. Känner inte tyskarna sig själva? Men även Sverige är drabbat av den socialdemokratiska sjukan. En obehaglig blandning av lågkultur och klassrepression. Ett sorts medelmåttans tyranni som reducerar människor till något som bara anses ha materiella behov. Ungefär som den svenska sjukhemsvården. Mat på bordet och välstädade toaletter. Det räcker. Såg förresten en artikel i SVD idag om den kalla sjukhemsvården i Sverige. Nej vi svenskar är inte särskilt varma av oss. Vi vill bara ge sken av att vi är det. När vi blandar ihop samhällelig omsorg i offentlig regi med äkta kärlek och omtanke så hycklar vi.

  Gillad av 4 people

 2. Hovs-svartaste-hallar skriver:

  Detta gäller ju Tyskland, men jag fastnade för frasen ”betrodda medelmåttor”.

  Skillnaden är att i Sverige dök dessa medelmåttor upp senare, i en gradvis smygande utveckling från 1960-talet.

  Sedan dess har det bara fortsatt utför, allteftersom den nya PK-vänstern sett till att placera sina politruker överallt i samhället. Nu är det inte medelmåttorna, utan bottenskrapet, som regerar.

  Och deras välde ser ut att permanentas genom att endast dom dummaste numera söker till lärarhögskolorna.

  Dagens närmast laglösa tillstånd illustreras ex-vis av att aktiva politiker är ute och stödjer ”ensamkommandes” olagliga manifestation på Medborgarplatsen i den kungliga huvudstaden.

  Och förstås av IT-skandalen.

  Gillad av 3 people

  • Moab skriver:

   Jo precis, jag blir konspiratorisk och funderar på om en liten elit som inte alls är medelmåttig har insett att dessa betrodda medelmåttor inte i längden kan styra över en befolkning som är för intelligent, och därför söker att aktivt sänka vår analysförmåga genom dålig utbildning och invandring. Om befolkningen har en medel-IQ på hundra och ledarna och statsministern en på 90 så skapar det problem. Problemen blir än värre om det börjar hopa sig dissidenter som ligger på 120.

   Därför våga vägra debatten.

   Gillad av 1 person

   • Fredrik Östman skriver:

    Det där tror jag inte på. Allt tyder på att folk med IQ under 100 är konservativa — deplorables — medan de halvsmarta kring 120 — elitakademikerna — med stöd i Dunning-Kruger är toksocialister som vill styra världen. Dissidenterna börjar sedan vid 130-140 någonstans. Inte så många.

    Gilla

 3. Peter M skriver:

  Utmärkt inlägg i debatten. Särskilt i dessa tider när man mycket påtagligt märker att t om de stora nätjättarna som Google påtagligt censurerar sökresultat.

  Förbjuden kunskap finns i flera former. Det kom under början av 2000 -talet ett nummer av tidskriften Science som behandlade fenomenet ur ett forskningsperspektiv. Man kom i stort sett fram till att forskning kring frågor om skillnader mellan könen och mellan etniska grupper var förbjuden kunskap.

  Det har gjort att nästan alla forskare skyr ämnena som pesten på grund av risken att bli nedskrikna, uteslutna och tystade. Deras arbeten kommer i fara och hela deras sociala position hotas. Vi har t.ex. exemplet med nobelpristagaren vars hela liv blev ruinerat på grund av ett misslyckat skämt som feministerna reagerade på och satte igång ett twitterdrev kring.

  Jag rekommenderar varmt er övriga som läser detta att ta del av en mycket informativ diskussion mellan den mycket kända vänsterliberala tänkaren Sam Harris och Charles Murray kring ämnet förbjuden kunskap och boken The Bell Curve som trots att den baserades på oomtvistad vetenskap i stort sett helt förbisetts på grund av moralpanik.

  Tar ni er tid att lyssna kommer ni inte att se på världen på samma sätt längre.

  https://www.bing.com/videos/search?q=sam+harris+forbidden+knowledge&view=detail&mid=140716C0383C474AF804140716C0383C474AF804&FORM=VIRE

  Gillad av 5 people

 4. Ist skriver:

  Den mest synliga effekten av det värdegrundsmässiga renhållningsarbetet är osynliggörandet av det avvikande.”

  Aftonbladet har uppenbarligen bilder från kaoset utanför Karolinska sjukhuset häromdagen när en mobb försökte tränga sig in på sjukhuset och även lyckades enligt vad jag har förstått.
  Svensk media har rapporterat sparsamt om bråken utan bilder.

  I en artikel i norska Dagbladet som även publicerat en bild på de personer som bråkar och försöker tränga sig in på Karolinska sjukhuset trots att både polisen och ett vaktbolag försöker stoppa mobben.

  Bilden som Dagbladet publiceras har uppenbarligen Aftonbladet/IBL upphovsrätten till då de tydligen sålt bilden till norska Dagbladet.

  Visst är det märkligt att Aftonbladet inte själva publicerat bilden i tidningen eller på nätet.

  Nej, förresten vi förstår nog alla varför Aftonbladet valt att inte publicera bilden när vi granskar den!

  http://mobil.thoralf.bloggp
  Denna agendajournalistik, allt ska formas, förvanskas eller döljas för att passa in i PK mallen.
  Ex, efter terrordåd uttalas inte rädsla för jihadism utan rädsla för rasism och främlingshat.

  Gilla

 5. olle holmqvist skriver:

  Intressant!
  Att Kant skulle hamna på listan förvånar mig, eftersom Hitler brukade framhålla att inget annat land hade filosofer som ”vi”, t ex Kant. En bok som jag inte läst, skriven av en nya zealändare (?), hittar inte på Libris, ca 1935 heter som jag minns det. Landet som Hitler byggde. Kan ngn leda mig vidare ? Däremot läst :
  http://sv.metapedia.org/w/Det_k%C3%A4mpande_Tyskland

  Hur som, författare, kiwin, berättade någonstädes om arbetet med vad som på nusvenska heter ”research”. Till egen förvåning öppnade nazisterna alla arkiv. Var så god & läs! Utom ett arkiv.
  Det med de brända böckerna (alltså icke brända ex av desamma). Tvärstopp !

  H. (alla bildade vet vad det handlar om när man skriver H.) yrkade f ö på att all samhällsforskning måste vara fri ”vi politiker” ett av hans favorit egoloci, – ”vi” –
  måste ju veta hela sanningen.

  Ett svenskt projekt: ”Vi som beundrade Hitler”, hoppa in i skallen på högstdessa och försök förstå hur de såg världen. (projektet pågår inte)

  Gilla

 6. MartinA skriver:

  Han tycks notera socialdemokratins och sedemera socialliberalismens förödande effekter. Som gått ännu längre i sverige trots att sverige till skillnad från Tyskland haft yttrandefrihet och inte varit ockuperat av USA i formell mening.

  I artikeln låter det som att den västerländska kulturen upphör när dess materiella överlägsenhet upphör. Må så vara men mer troligt så kommer det innebära en återgång till en primitivare identitet, något som jag välkomnar. Jag ser välståndets upphörande som lösningen på problemet. Framgår inte riktigt hur Sieferle ser på det. Men boken kanske enbart är kritisk till sin natur?

  Gilla

 7. Kristina von Heland skriver:

  Jag gillar när man saboterar och ridikuliserar olika censurprojekt.
  Ett som min son refererade är från England. Där finns fortfarande en censurbyråkratisk inrättning där alla filmer ska granskas ur moralperspektiv med mera. Allt måste granskas av en jury. Därför finns en insamling på nätet för ett filmprojekt. Man filmar hur våt färg torkar på en vägg. På engelska finns uttrycket wet paint som illustrerar ett tråkigt meningslöst arbete. Vartefter pengarna flyter in skickas filmerna in som måste granskas. Sist låg filmtiden på mer än en vecka.

  Gillad av 1 person

 8. Stig Fölhammar skriver:

  Är det någon här som har läst en positiv eller ens neutral anmälan av Ann Heberleins bok ”Den banala godheten”?

  Gilla

 9. Bo Svensson skriver:

  Det där med massmord på civilbefolkning är det ju bara tyskar som behöver skämmas för. – Alla kärnvapenmakter förbereder sig för massmord på civilbefolkning, för det är det enda kärnvapen kan användas till. – Och USA och GB hyllar fortfarande förövarna till massmord på japansk och tysk civilbefolkning i samma storleksordning som krigshjältar och ingen tillnyktring är i sikte.

  Vad vi skall lära oss av detta, är alltså att dylika massmord bör begås från hög höjd? – Eller handlar det om att de skall begås med saker som smäller? – Nej det stämmer inte heller, för napalm användes ju också.

  Är det någon här som kan räta ut frågetecknen?

  Gilla

 10. Olle Reimers skriver:

  Strålande intressant!

  Överallt i världen pågår ju dessa diskussioner just nu i olika kontexter. De styrande eliterna som vill ha sin egen lilla glob att leka med har insett värdet av att kasta bränsle på brasan för att ställa potmodernistisk nihilism mot gammaldags uppfattningar om vetenskap, rationalitet och allmänt förnuft mot varandra.

  Islam passar perfekt som ett av de explosiva element som skapar de nödvändiga spänningarna.

  Alla vi som har någon erfarenhet av Tyskland uppfattar tragiken i det landet. När man väl är där slås man av gästfriheten, omtanken och kulturen. När man är utanför landet råder total tystnad. Tyskarna saknar internationellt självförtroende och driver kring utan ideologisk kompass. De är övertygade om sin skuld och välkomnar varje tillfälle att gottgöra den.

  Tyskland är alltså den perfekta grogrunden för att odla den nihilistska postmodernismen. De sträcker nu villigt fram sina halsar för att med glädje äntligen få sona sin skuld.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.