Ett lurigt och rätt ogenomtänkt ämne som därtill är en het potatis

Patrik Engellau

Ju mer jag tänker på det, desto tydligare blir en sak för mig som du säkert har genomskådat för länge sedan, nämligen att det här med mångkultur – att olika kulturer ska uppmuntras att samexistera inom samma område, till exempel Sverige enligt regeringsformens stadgande om att ”etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas” – är ett misstag.

Från början var det inte självklart att det var ett misstag, för vi har många exempel på framgångsrika kulturblandningar. Amerikaner som kommer till Sverige eller vice versa anpassar sig ganska konfliktfritt. (Jag vet, för jag har varit gift med en.) Likaså norrmän, finnar, tyskar, ungrare, italienare, greker och så vidare.

Kulturer är nämligen, vilket är en självklarhet, mer eller mindre olika varandra. (Dessutom ändrar de sig över tid. Det skulle inte förvåna mig om en modern svensk skulle få en rejäl kulturchock ifall han fördes med tidsmaskin något eller några århundraden tillbaka i den svenska historien.)

Eftersom Sveriges tidigare historiska kulturmöten har avlöpt så smärtfritt – vilket beror på att de ankommande kulturerna har varit mycket lika vår egen – har vi inte behövt ställa oss svåra frågor om vems kultur som ska gälla och om det finns över- och underordning mellan kulturerna, alltså att den ena skulle kunna anses objektivt bättre än den andra.

På senare år har sådana frågor emellertid gjort sig påkallade i och med att allt tydligare konflikter uppstår mellan den svenska majoritetskulturen och invandrade arabers och muslimers medhavda kultur. Skillnader i hälsningsmönster, klädkoder, föreställningar om könens inbördes rangordning och en massa andra saker leder till bråk. En del särskilt skarpsynta människor kunde redan tidigt förutse detta, men för de flesta av oss andra, kanske mer önsketänkande individer, fanns något slags förhoppning om att det skulle ordna sig. Men det har det alltså inte gjort och konflikterna tycks bara bli värre.

Ett problem är att vi – fråga mig inte vem ”vi” är, för jag vet inte säkert – är mentalt oförberedda. En massa grundläggande frågor, som vi kanske inte ens vill ställa oss, växer fram och pockar på uppmärksamhet, eftertanke och svar.

En första fråga är om alla kulturer har samma värde i någon sorts mänsklig eller allmän betydelse. Gäller för kulturer något slags motsvarighet till FN-förklaringens ord om att alla människor är födda fria och lika i värdighet och rättigheter? Det förefaller som det är en sådan föreställning som föresvävat svenska politiker när de antagit lagar om mångkultur. Får man bygga kyrkor så får man bygga moskéer. Får den ena tycka att kvinnor ska vara jämställda så får den andra tycka att de ska hållas i underkastelse. Om den ena får tycka att äktenskapsbryterskor får skylla sig själva så får den andra förorda att de stenas eller att olydiga unga flickar mordhotas eller mördas. Lika rättigheter för olika kulturer att framhäva och genomdriva sina uppfattningar.

Men nu ser vi alltså att denna föreställning om lika rättigheter skapar problem. När problemen stiger oss över huvudet måste vi upphäva föreställningen om lika rättigheter. Den ena kulturen måste ges företräde framför den andra för att förebygga att problemen förvärras (vilket de nog gör i alla fall när anhängarna till den ena av de två konfliktkulturerna upptäcker att de sätts på undantag av makthavaren staten).

Mina instinkter och känslor säger mig att riksdagen omedelbart bör instifta en generalklausul av innebörd att närhelst ett stycke svensk kultur kommer i konflikt med en annan kultur så äger den svenska kulturen företräde. Det betyder till exempel att om Yasri Khan inte vill ta kvinnor i hand så slipper han göra det, men han saknar rätt att få hjälp av Diskrimineringsombudsmannen om en arbetsgivare inte vill anställa honom för att han inte vill ta kvinnor i hand. Det betyder också att polisen får rätt att ingripa mot muslimska män som shariatrakasserar muslimska kvinnor i förorterna.

Nu undrar du med vilken rätt Sverige skulle kunna underordna den islamiska och arabiska kulturen – och även den norska och danska – sin egen. Jag har tre alternativa synpunkter.

Det finns ingen Gud eller annat Högre Väsende som har bestämt att den svenska kulturen är moraliskt överlägsen den islamiska och arabiska. Vi tycker si, de tycker så. I sista hand avgörs sådana konflikter, om de inte kan dämpas, med våld. Båda parter tycker sig ha ”rätt” – och det har de också – så det blir nävarna och vapnen som får avgöra vems uppfattning som ska gälla.

Den andra synpunkten talar till den svenska kulturens fördel och utgår från att vårt företräde kommer sig av att vi var här först och att detta är vårt land. Det är svårt att logiskt motivera ett sådant ställningstagande ty det kommer inte från hjärnan, utan från kroppen, inälvorna och benmärgen. Det här är vårt, det bara är så. (Men skicka fram ett gäng PK-ister så kommer de på någon minut att ha konstruerat en hel lista över indignerade motargument. ”Du får väl inte ensamrätt på en ö bara för att du satte foten på den först!”. ”Alla människor har samma värde och samma rättigheter, du är rasist!”.) Även här är det i sista hand våldet som avgör.

Den tredje synpunkten är den för mig mest övertygande. Det är nästan som om den vore instiftad av en högre makt. Den utgår från att människor i de aktuella kulturerna – som således kommit i konflikt – har ungefär samma önskemål om hur livet bör gestalta sig. De vill ha lugn, trygghet, mat, kanske familj, mobiltelefon och bra kläder och så vidare. Det gäller såväl svenskar som islamister och araber.

Som allmän princip bör därför gälla att den kultur ska ha företräde som mest sannolikt kan ge människorna det liv de vill ha. Här blir det inget bråk mellan den svenska och den norska kulturen eftersom båda välsignar sina anhängare i ungefär samma utsträckning. Men när det gäller den svenska kulturen å den ena sidan och den muslimska och arabiska å den andra, så är förhållandena väsensskilda. Det är inte svenskar som söker sig till Somalia för att ta del av den somaliska kulturens håvor utan somalier som söker sig till Sverige för att bli delaktiga i det svenska välståndet. Då är det väl självklart att den kultur som faktiskt levererar vad båda folken vill ha ska gälla över en kultur som inte levererar vad de vill ha.

”The proof of the pudding is in the eating” säger engelsmännen. Det betyder att en företeelses värde och kvalitet bestäms av vad den åstadkommer. Så är det även med kulturer. De som producerar den bästa tillvaron för människorna är överlägsna. Men det hindrar inte att våldet nog kan göra slut även på överlägsna kulturer.

83 reaktioner på ”Ett lurigt och rätt ogenomtänkt ämne som därtill är en het potatis

 1. Lennart Bengtsson skriver:

  Det finns ett utmärkt begrepp som heter ”leitkultur” dvs. den bestämmande och avgörande kulturen och det är den som måste gälla. På samma sätt som vi underkastar oss den muslimska kulturen i Saudiarabien eller i Iran anser jag det vara en självklarhet att landets migranter får underordna sig den svenska eller västerländska kulturen som till dels är konsistens med vår gällande lagstiftning. Här får det helt enkelt inte råda någon tveksamhet. Om det inte accepteras får migranterna helt enkelt resa hem igen!

  För en tid sedan önskade en hinduisk familj i Storbritannien bränna sin avlidna farmor på bål i familjens villaträdgård som dock inte godkändes av de brittiska myndigheterna.
  Med den flathet som kännetecknar svenska myndigheter är jag inte helt säker på att detta inne skulle kunna ha godkänts i Sverige. Men samtidigt kanske miljöbegreppet ändå är en del av en svensk leitkultur varför den gamla farmodern i stället fick hänvisas till ett officiellt krematorium där överskottsvärmen på svenskt vis hamnade i det kommunala värmesystemet.

  Liked by 6 people

  • Arkeologen skriver:

   Exemplet med bränning på bål kan verka exotiskt. Men för inte så länge sedan tillhörde det vår egen kultur. 40 generationer bakåt, så är vi där – nere i vår egen vikingatid. Hövdingar och kämpar kunde då brännas på bål i stora långskepp. Ibland på land, ibland ute till havs. Hela skepp kunde också begravas med den döde, tillsammans med hans ägodelar, husdjur och egna dödade trälar. Skeppens begravda form kunde även markeras med stenar ovan jord.

   Men den typen av bränning förbjöds när Sverige kristnades. Om vi är ute på picknick någon gång kan vi gärna sätta oss invid en skeppssättning, och fundera lite över kulturella förändringar. 40 generationer bakåt är inte en särskilt långt tid. Res dit med en tidsmaskin och möt en släkting, som ser ut som du i ansiktet, och kanske har samma personlighet. Kultur som vanor och traditioner befäst inne i ett huvud, låst till en viss tid och plats, och visar sig då som kulturella mönster.

   Tidshoppen mellan genetisk släktskap och kulturella skillnader behöver inte vara särskilt stort. Kulturella skillnader handlar både om geografi och vilka tidshopp vi gör ned i historien. Tidens egna kultur är även den utsatt för förändringar. Idag bor vi i villor och lägenheter och lämnar över mycket av våra begravningsriter till präster och en begravningsbyrå.

   Hur vår framtid kommer att gestalta sig, som kultur betraktat, kan vi alla endast gissa oss till. Men att den kommer att se exakt ut som idag, är ytterst tvivelaktigt. Speciellt som multikulturen blandas hej vilt. Förändringen från hednisk tid till kristendom tog ett antal generationer. Den kom knappast över en natt. Hednatemplets plats behölls, men ovanpå byggdes istället en kyrka. Och övergången tog fatt i gamla vanor, vred om dem, och riktade dem i en ny riktning. Byte från asatro till kristendom tog sin tid.

   Idag sker allt mycket snabbare än då. Vi lever i en omvälvningens tidsepok. Vad politiker har initierat har de ingen aning om. De experimenterar vilt, har inga planer, som vid kristnandet av Sverige. Det får nog blir något som framtidens historiker får rota i. Experiment, lösa visioner, lek med ett folks framtid, utgör mer moderna ingredienser. Vår tid plöjer nu djupa fåror i den svenska folksjälen. Vilken religiös syn och kultur vi till slut landar i, om vi nu landar mjukt, vet ingen av oss om.

   Liked by 2 people

  • Anne-Hedvig skriver:

   Jeg leste om et lignende tilfelle i Norge. Skikken i vedk. kultur er at avdødes eldste sønn er den som tenner likbålet. Kompromisset ble at eldste sønnen fikk komme inn i krematoriekjelleren og være den som ved å trykke på en knapp satte i gang kremasjonen. Jenking fra begge parter.

   Gilla

 2. Valter skriver:

  I alla länder ,alla kulturer gäller samma syn, är jag gäst hos nån så äger jag inte rättigheter hos honom eller henne. Jag anpassar mig till det som erbjuds, även om husets ägare säger, för att det hör till, var som hemma, mi casa su casa, ids inte kolla stavningen, andemeningen går väl igenom.
  I Sverige överlåter man nu sina egna rättigheter åt ”gästerna”, betalar lön för att dom kommit hit, erbjuder tandvård ,sjukvård, barnbidrag ,skola m.m.
  Vilket orsakar att det krockar med den allmänna ordningen i världen. Därför försvinner all respekt och värdighet för ”husvärden”, eftersom ”allt åt alla” tydligen är ledordet i landet. det är inte normen nån annanstans. Sverige betraktas av somalierna med flera, som ett naivt låtsas land, som ligger färdig att utnyttja, och exploatera.

  Liked by 9 people

  • Moab skriver:

   Det verkar tämligen uppenbart att platsbristen på BB beror av immigration av ett stort antal barnaföderskor. Jag förstår inte vad folk klagar på, läste att artisten ”Petter” var upprörd, jag kan inte förstå det, man har ju fått precis vad man önskat.

   Gilla

  • A skriver:

   Den enda trösten är att både S och M avskaffat sig själva.I takt med utvecklingen visar det sig att tro inte räcker och båda dessa frikyrkor faller som stenar.Att S , dessutom, på vägen till fallet, avskaffat välfärden för sina egna väljare visar på en naivitet som är gränslös.I de flesta andra sammanhang skulle den sortens naivitet kallas för hjärndöd men Sverige är ju också ett land där katastrofer kallas utmaningar.Vilket delvis är förklarar situationen.

   Liked by 1 person

 3. Rutger skriver:

  Vid kulturkrockar finns inget utrymme för tolerans, utan det är ren kamp om vems regler som ska gälla. Låter hårt, men ställningstagandet går att hypotestesta. Fråga tex din hustru om hon skulle acceptera bära hijab om det det blev lag på det, eller anställa någon man som anser kvinnor ska hållas kort. Förmodligen svarar hon nej. Så mycket för den faktiska toleransen, inkluderande tom ett förkastande av vårt västerländska demokratiska system och dess överenskomna spelregler, om dess beslut inte överensstämmer med vårt synsätt. Vid en middag fick jag tom en inbiten PK-ist att tillstå att hon verkligen inte var någon fullfjädrad demokrat. Det visar också den förväntade framtiden med enorm maktkamp när polletten faller ner hos befolkningen. Om man förkastar demokratiska beslut man ogillar så torde man väl inte tveka påtvinga andra sitt eget synsätt. Om det dessutom sker med beslut inom ramen för ett demokratiskt system så kan man ju också stödja sig på denna formella legitimitet

  Liked by 2 people

 4. Lilla fröken PK skriver:

  Värde- och kulturrelativismen har gått för långt i Sverige. Tolerans är något fint, men tolerans mot (radikal) islam ger inte tolerans tillbaka. Islams mål är inte multikulti utan underkastelse, och går uppenbarligen inte att förena med västerländsk kultur och demokrati. De senaste decenniernas förda politik har försatt Sverige i ett kritiskt tillstånd, men ännu syns knappast några tecken på verklig ånger och självrannsakan hos den politiska och mediala eliten.

  Liked by 7 people

 5. Eva Danielsson skriver:

  Även om det inte är bestämt av någon högre makt att vår svenska kultur är bättre än t ex somalisk kultur, så räcker det för mig att svensk kultur ska råda i Sverige. Att jag som svensk tycker och får tycka att vår svenska kultur är bäst för oss som bor och tänker bo här.

  Kulturer är olika bra precis som religioner är olika bra. Liknande kultur betyder liknande värderingar, bedömningar och livsstil och invandrare från liknande kulturer har lättare att anpassa sig, smälta in, bidra och känna tillhörighet än folk från väldigt annorlunda kulturer.

  Mångkultur kan inte ge sammanhållning och tillit i ett samhälle eftersom det är gemensamma värderingar, bedömningar och livsstil, själva definitionen på kultur, som kan ge det.

  Mångkultur innebär inte att blandas utan möjligen att leva sida vid sida, i bästa fall, om det finns en tydlig övergripande styrning av allt och alla, som efterlevs. Mångetnicitet genom massinvandring kan däremot i a f teoretiskt resultera i sammanhållning och tillit i ett samhälle, förutsatt anpassning till värdlandets kultur och ömsesidig god vilja. Tolerans innebär att försöka acceptera människor. Det betyder INTE att försöka acceptera deras värderingar, religion eller livsstil.

  Den som flyttar till ett annat land behöver anpassa sig till mottagarlandets kultur. Svårt men nödvändigt. Och mottagarlandet bör kräva denna anpassning. Det borde vara självklart.
  Law, Language, Loyalty.

  Idiotin är inbyggd i den vänsterliberala identitetspolitiken, där individen inte räknas med annat än som representant för sin grupp utifrån något godtyckligt valt kännetecken som rör hudfärg, härkomst eller gammaldags klasstillhörighet. Och alla som ingår i s k privilegierade grupper räknas som förtryckare, t ex vita svenskar medan andra räknas som förtryckta t ex icke-vita invandrare. Så vad individer från resp grupp gör eller inte gör är underordnat att ”förtryckare” är ansvariga och ”förtryckta” ska tas om hand.
  Så när en individ från den ”förtryckta” gruppen begår brott anses det finnas ett underläge och förmildrande omständigheter och man ska inte redovisa signalement eller var personen kommer ifrån för att inte solka ner den ”förtryckta” gruppen, som ju ska tas om hand av oss som tillhör ”förtryckarna” genom hudfärg och härkomst och automatiskt innehar en rad privilegiepoäng. Den svenska varianten på identitetspolitiskt tänkande genomsyrar allt och även vettiga personer faller in i att inte kalla en spade för en spade. Annars måste vi ifrågasätta hela vårt nuvarande pk-välde.

  Sedan tror jag, Patrik, att de allra flesta vill ha det vanliga goda livet med familj och arbete osv, som du skriver, men inte alla. Det finns människor som drivs av mer osociala och asociala mål, ibland för att nå makt och självhävdelse, med eller utan religion/ideologi och ibland som någon form av hämnd på livet.
  Alla är inte en liten fredlig svensk innerst inne, utan ser livet på ett helt motsatt vis, ibland helt utan skrupler för att agera med ondska och brutalitet. Och vi kanske också måste räkna med så stora kulturella skillnader som att en del invandrare kommer från regioner där misshandel, mord, tvång och våldtäkt faktiskt inte är en lika stor grej som det är för oss.

  Den som tror att invandringsproblematiken mest handlar om ekonomi och jobb, gör det lätt för sig. Det är de avgrundsdjupa kulturskillnaderna ihop med svensk flathet och masochistisk identitetspolitik som skrämmer mest.

  Liked by 9 people

 6. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Så sant, men det samhälle vi lever i har bestämt tvärtemot. Det är ofattbart att mångkulturtanken biter sig fast så envist överallt, Man ser exempel på detta vart man än vänder sig:

  • I ett TV-inslag beskrivs lyckan med att en arabisk kvinna i huckle som kan några få ord svenska jobbar på dagis. Kostnaden för det är att staten betalar kalaset, inklusive en handledare. Extra fiffigt är det att hon kan trösta arabiska barn på arabiska. Att hon inte kan trösta svenska barn på svenska gör liksom inget.

  • Organisationen Svenskt Näringsliv lever kvar i tron att det bara är bra arbetskraft som importeras, som jugoslaverna en gång i tiden. ”Sverige har en lång tradition av invandring. På senare år har inte minst flyktinginvandringen ökat. …… Invandringen har även stor betydelse för kompetensförsörjningen på arbetsmarknaden.”

  Så där kan man hålla på hur länge som helst, mångkulturen är en hydra med hur många huvuden som helst

  Liked by 5 people

 7. Moab skriver:

  Så är det, Jared Diamond listar en stor mängd kulturer som gått under, gemensamt från minnet var att man inte upptäckte det som till en början var detaljer i verkligheten utan fokuserade än mer på sin utopi och dåtidens gudar. Som nu.

  Patrik griper dock efter halmstrån, i detta fall att svensk kultur ”skall” ha företräde. När detta en gång inte är självklart och gällande så krävs andra medel, och det är inte längre självklart och gällande, i dagens ledare i GP så skriver Alice T, som Patrik, att svensk kultur SKALL gälla, men, den gör ju inte det, utan tvärt om. De som styr och deras lakejer, i detta fall DO, har beslutat att TROTS att ju som alla vet alla är lika värda och i synnerhet kvinnor är lika värda, så är det rätt och riktigt att muslimska flickor (och i en framtid alla flickor) skall sitta längst bak och separat från pojkarna.

  Så återigen vänder jag mig mot att gripa dessa halmstrån, som ändå bygger på att vi skall kunna finna en regel som för att vi skall kunna dela territorie med de som lever med motsatta levnadsregler. Det går inte, innan vi når denna insikt kommer vi inte vidare, vi är fast i pk-tänk.

  Jag hade parallella tankar som Patrik som jag skrev om i ett annat inlägg, ber om ursäkt för upprepningen, men det jag frågar mig är vem som är pk-ismens centrala tänkare? Vilka är dess texter? Är det kanske FNs deklarationer? Jag har aldrig läst dem från pärm till pärm, men finns det inget under, inget vetenskapligt underbyggt resonemang som visar att en öppen värld med multikulturalism är önskvärd och fungerande? Vem är pk-ismen fader, vad är dess bibel? Var är litteraturen som söker föra i bevis att den gränslösa multikulturella utopin kan fungera? Hela det officiella samhället baserar sig på doktriner som jag aldrig sett koherent nedtecknade, annat än som dess ingredienser marxism och postmodernism.

  Kanske är det så illa, så slugt, att det inte finns något centralt argument, det bygger till 100% på diffus indoktrinering, kanske är det just detta som är det nya, som gör det så svårt att utöva religionskritik denna gång, alla vet vad man skall tycka och tro, men det finns ingen bibel eller koran att dissikera? Om det är så, så är Jordan Peterson och Sveriges svar på honom, Inger Engkvist och möjligen Dick Harryson rätt ute, det gäller att attackera och lägga ner stora delar av utbildning inom humaniora, samhällsvetenskaper och pedagogik och återupprätta endast det som bygger på tankegångar som kan falsifieras. Förslag: knyt Inger och Dick till DGS. Dessutom måste FN läggas ner.

  Jag har landat i att den enda åtgärd som fungerar är den som påverkar numerären, all kraft måste gå åt till att få alla de med avvikande kultur att lämna ”Sverige”, så att vi kan börja skriva Sverige igen.

  Liked by 10 people

  • Hedvig skriver:

   @ Moab 21 juli, 2017 at 07:11

   Ett utmärkt förslag att knyta Inger Enqvist och Dick Harryson till DGS!

   Sverige borde naturligtvis återerövra våra tidiga förfäders erfarenhetsbaserade och förnuftiga slutsats: Rätt sitter i spjutspets ände.

   Liked by 1 person

  • Monica Eliasson skriver:

   Utmärkt förslag att knyta Inger Enkvist till DGS! Hon besitter en oöverträffad kompetens vad gäller olika länders skolsystem och framförallt har hon konstruktiva förslag på vad vi måste göra för att komma till rätta med det genompolitiserade och dekadanta svenska utbildningssystemet. Både Inger Enkvist och Dick Harrison har ju förtjänstfullt slagit larm om att skolans kris har spritt sig upp i universitet och högskola och sedan länge utgör ett hot mot vårt lands samhällsutveckling och välfärd.

   Gilla

  • Sixten Johansson skriver:

   MOAB, jag lägger bara pussel med fragment, men intuitivt och logiskt har jag kommit fram till ungefär detsamma som du. Djupast sett är problemet att PK med sammanhängande ismer och absurditeter har sin grund i en sorts uråldrig, ständigt återkommande socialism, som är ett uppror mot både regimer och mot själva verkligheten. Dagens PK-ideologi är genomgående paradoxal och icke-koherent. Den framstår delvis som rättvis och attraktiv, men inverterar verkligheten och går inte att argumentera emot, eftersom den inte erkänner normal logik, utan flyr in i verklighetsflykt och andra psykiatriska defenser. Den leder till samhällsdestruktion, om den inte upprätthålls av ett tyranni. Dagens demokratiska system glider på grund av skenindividualismen och massans kraft hela tiden vänsterut och fungerar ideologiskt likriktande och kvalitetssänkande på alla nivåer. I maktelitens ledarskikt ersätts de meriterade av slickare och manipulatörer. Inte ens modern evidensbaserad vetenskap biter som motkraft, eftersom de filosofianknutna vetenskaperna sedan 1800-talet verkar ha valt att rensa ut allt tänkande om verklighetens innersta natur, all metafysik. Därför skulle vi behöva leta oss tillbaka till en modern deistisk verklighetssyn. En logiskt acceptabel sådan bild kan man teckna genom att se växandet och evolutionen som drivna av ett riktat fält som starkast verkar på allt levande.

   Liked by 1 person

   • Moab skriver:

    Jo, men är det inte otroligt iallafall att pk-ismen manifesteras mycket konkret nu i den gränslösa världen? Var visas det att detta kan fungera? Var kan man finna argument för detta där data och analys används för att söka visa det önskvärda i detta?

    Gilla

   • Sixten Johansson skriver:

    MOAB (00:37), PK-isterna kan både hitta och dikta ihop hur mycket som helst som på ytan verkar stödja deras gränslösa idéer: i vissa samhällen i det verkliga livet, i sin högre och godare moral, i sin förmåga att producera ordvärldar, i sitt appellerande till vad majoriteten tycker låter bra. Men i detta finns inget djup och de behöver inget, de efterfrågar ingen hållbar analys av idéerna och av praktikens konsekvenser. De saknar viljan och förmågan att söka detta och allt är ju ändå relativt, kan de säga sig. De kan strunta blankt i alla motstridigheter.

    Yta och djup kan inte mötas i samma logiska rymd. Vänsterideologerna är som platta figurer som glider på ett klot. De ser bara rakt fram, begriper inte heller att det som skickas ut framåt en dag kommer att slå ner dem bakifrån. Solipsism plus gruppmekanismer och grupptänkande styr så starkt att de saknar viljan och förmågan att borra sig ner i klotets kärna och att blicka uppåt.

    Det här är resultatet av en lång historisk, samhällelig och filosofisk process. Förr har många förutsagt detta, men nu har det blivit helt uppenbart att det finns en metafysiskt tom kärna och en dimensionslöshet i västerlänningarna privata och kollektiva psyke, i våra samhällsideologier och i alla vetenskaper som inte är rent tekniska. Förr fylldes detta av religiösa antaganden, men i dag behövs något som både amatörer och proffs kan acceptera. Ungefär som när kemin – elektronvärlden – började kompletteras med kärnfysiska och astrofysiska antaganden (= metafysik!).

    Gilla

   • Moab skriver:

    Jo, det är han väl, jag har ofta retat mig på hans alster, det var mer att han försvarar bildning men jag har noterat aktivismen. Fel av mig, ok Inger E då.

    Gilla

   • Moab skriver:

    Jag visste det när jag skrev det, , intressant ändå hur han kan få ihop sitt försvar av bildning och aktivism. Jag har noterat i SvD att när någon invandrare hugger ner folk eller liknande så slänger de in en Harryson som beskriver någon mördare från 1800-talet. Vad for i mig?

    Gilla

   • Hedvig skriver:

    @ Fredrik Östman 21 juli, 2017 at 17:13

    Är du säker? Han skrev visserligen en förfärligt PK-anpasslig artikel i SvD härom året , men sedan inget i den vägen. Å andra sidan följer jag honom enbart i SvD plus att jag läst några böcker av honom.

    Gilla

  • Olle Reimers skriver:

   Du frågar efter PK-ismens fader. Jag tror i vart fall att jag vet vem som är dess moder; om vi är hjälpta av detta. Oviljan att stå upp för sig själv och sina egna värderingar. Som i sin tur bottnar i rädslan för att ta en konflikt när det är nödvändigt.

   Mötet med en kultur som inte räds för att visa vad den står klarar man under dessa omständigheter av; helt enkelt. Man ger sig för kraften i viljan hos den andre.

   Om man inte är villig att ta en konflikt för det viktigaste man har har man inte förtjänat att få behålla det. Sitt land, sin familj, sitt samhälle etc. Man förtjänar bara förakt vilket följdriktigt observerats av dem som vill tvinga på oss ett annat tänkesätt.

   Gilla

 8. Peter skriver:

  Beträffande mångkultur som system kan man inleda med några citat från några kända politiker och journalister från femtio- och sextiotalet:

  ”Svenskar lever ju i en så oändligt mycket lyckligare lottad situation. Vårt lands befolkning är homogen, inte bara i fråga om rasen utan också i många andra avseenden.”
  [Tage Erlander, samband med raskravallerna i USA, 1965]

  (Ovanstående citat använde statsvetaren Stig-Björn Ljunggren som underlag för ett litet quiz. Frågan han ställde var alltså vem som hade sagt detta. Jag kommer inte ihåg vilket namn som var det tredje svarsalternativet, men de två andra alternativen var Tage Erlander och Jimmie Åkesson …)

  ”I fråga om allmän avspänning i politik och offentligt liv över huvud har utan tvivel de skandinaviska staterna kommit längst. De allmänna orsakerna är uppenbara. En hög levnadsstandard kombineras med en nästan enastående homogenitet i fråga om nationalitet, språk och religion. Några etniska eller språkliga skiljelinjer, verkliga eller föreställda, finns inte. Därmed bortfaller konflikter eller problem, som i flertalet välfärdsdemokratier stör enhetligheten och i några medför betydande svårigheter.”
  [Herbert Tingsten, legendarisk chefredaktör på Dagens Nyheter och författare]

  ”Det vore roligt om detta land (Sverige) med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement.”
  [Ulla Lindström, konsultativt statsråd och tillförordnad statsminister för Socialdemokraterna under femtio- och sextiotalet]

  (Jag kan inte garantera att uttalandena från Tingsten och Lindström är sanna, men hade de varit falska så hade vi nog fått höra det av invandringsförespråkare.)

  Till sist ett intressant konstaterande om mångkultur som system från socialantropologen Jonathan Friedman:

  ”Det är en fantasi, som inte ens är färdigtänkt, om att folk från olika delar av världen skall blandas ihop i något slags lyckligt samhälle. Det har aldrig funnits. De enda multikulturella samhällen i världshistorien har varit det man kallar för pluralsamhällen. Det brukar vara imperier eller kolonialsamhällen, där man importerar folk från andra delar av världen och sätter dem i speciella områden där de bor. Folk håller sig väldigt separata från varandra. Och det är vad som hänt i Sverige. Det är segregation som präglar vårt multikulturella samhälle.”

  När det gäller ”den mångkulturella smältdegeln” USA behöver man bara gå till Erik Fishers ethnic maps för att konstatera hur segregerade många städer är. Sätt musen på aktuell bild så dyker stadens namn upp (Red is White, Blue is Black, Green is Asian, Orange is Hispanic, Yellow is Other): https://www.flickr.com/photos/walkingsf/sets/72157626354149574/

  Med Detroit som skräckexemplet nummer ett: http://www.flickr.com/photos/walkingsf/5560480146/in/set-72157626354149574

  i New York fanns(finns) ju länge områden som Little Italy, Chinatown, Germantown och Brighton Beach (ryssar).

  För några år sedan läste jag att det fanns åtta kriminella gäng i Oslo, varav sju bestod av gäng med utländsk bakgrund. Sex av dessa sju var etniskt homogena gäng. Vi har dessutom olika maffiakonstellationer runt om i världen som också är homogena. Inte ens brottslingarna har alltså anammat det här med multikulti …

  Liked by 2 people

 9. Erik skriver:

  Begreppet kultur och hur vi försöker förstå det är för mig en tydlig bild av hur förvirrade vi egentligen är idag. Kultur är inget annat än en befolkningsgrupps uppträdande på en aggregerad nivå. Uppträdandet byggs upp av alla dess individers uppträdande. Av det följer också att Sverige är för alltid förändrat pga de senaste decenniernas invandring. Det finns inget som kan reversera det som skett.

  Den grundläggande frågan nu är om vi gemensamt kan definiera ett nytt kollektivt uppträdande som alla, eller en stor majoritet, kan enas kring. Alternativet är en uppsplittring liknande f d Jugoslavien. Det kräver en stark centralmakt om en ny enhetskultur ska kunna definieras på ett sätt som kan sväljas av alla.

  Sedan måste vi inse att demografin är tydlig. Se på yngre åldersgrupper och hur det som kallas etniska svenskar på allt fler håll går mot minoritet och marginalisering. Förändringen av vår kultur går pga detta mycket fortare än vad lite äldre svenskar kan se.

  Demografin kommer att ge en ny enhetskultur i Sverige. På lite längre sikt så är det sannolikt att vi går mot en sydafrikansk utveckling med en f d styrande minoritet som är hårt trängd och får klä skott för tidigare händelser som idag bedöms som övergrepp och oförrätter. Om inte detta styrs upp nu.

  Det som var Sverige finns inte mer och kan aldrig komma tillbaka. Jag är på väg att bli hemlös och det finns inget som kan ändra på det. Frågan är om jag får vara en aktad boende i det nya hem som kommer att uppstå istället för det gamla.

  Det här är för mig oändligt sorgligt och jobbigt att hantera. Och det är inte nya svenskars fel att jag sparkas ut ur det gamla hemmet och får se på hur det bara rivs ner.

  Liked by 4 people

 10. Elof H skriver:

  Invändningen blir självklart att de sugits ut av den vite mannen och hade de sluppit det hade de uppfunnit internet, byggt rymdraketer och varit vida överlägsna oss på alla sätt …

  Liked by 1 person

 11. JAN BENGTSSON skriver:

  Det vore att framhärda i ENFALD,
  att inte inse att det är dags att skrota MÅNGFALD,
  i den speciella betydelsen Mångkultur!

  Inte en enda Salafistisk Moské skall byggas till,
  ej heller tillåta Dawa mission!

  Enough is enough!
  Då KANSKE Sverige fortfarande kan räddas???

  Liked by 3 people

 12. Martin skriver:

  Håller med. Men det man ofta hör från muslimskt håll är ju att guds lag går före alla andra lagar, oavsett vilket samhälle de skapar. Många kommer ju inte hit för demokratins eller svensk kulturs skull utan för att bli försörjda och kunna fortsätta att leva som i hemlandet. Det visar väl det senaste som var på tapeten, att bara ca 3-4% efter 2 år i landet påbörjat någon slags utbildning.

  Utbildning funkar faktiskt om eleverna är engagerade Har sett ett praktexempel på invandrare som lärt sig bra svenska på SFIn och därefter jobbar och bidrar. Frågade henne om de andra studenterna hade samma inställning på SFIn och fick svaret att bara hon och kanske en till kunde beskrivas som ambitiösa. Resten satt bara ointresserat av tiden för att få pengarna, surrande sitt hemspråk, och ignorerade för det mesta undervisningen. Ska väl sägas att denna person hade utbildning med sig från hemlandet så hon var väl förberedd.

  Liked by 3 people

 13. prosperitystate skriver:

  I vår kultur säger vi: Ta skeden i vacker mun och seden dit du kommer.
  Gammal visdom som har skapats under mycket lång tid.
  Kultur är inte bara det kitt som håller oss samman utan också det smörjmedel som gör det möjligt att leva tillsammans utan alltför stora motsättningar.
  Så plötsligt bestämmer sig våra folkvalda företrädare för att motsatsen gäller, att det tydligt ska framgå av lag och att främmande språk och kulturer ymnigt ska stöttas med våra skattemedel. Allt detta till trots mot gällande erfarenhet och vetenskap. Då inträder en annan gammal visdom: högmod går före fall.
  Nu har vi prövat det här med kända utfall. För att begränsa skadan och inte likt rännilar förstöra det som byggs upp så måste vi med beslutsamhet återgå. Göra om och göra rätt.

  Liked by 1 person

 14. Erik skriver:

  Av ovanstående följer också att det finns inget som heter assimilering eller integration. Det enda som finns är större eller mindre förändringar av en befolkningsgrupps beteende på en aggregerad nivå. Assimilering och integration är önsketänkande. Insikten om detta är i sanning en besk medicin att svälja.

  Liked by 1 person

 15. Staffan skriver:

  Mångkultur är inte det samma som kulturblandning. USA har det senare. Där gäller Lagen och civilsamhället. Sverige har valt det förra, dvs att alla kulturer är (relativt) likaberättigade. Förmodligen utan att veta vad det innebär. Man behövde inte vara skarpsynt för att se komplikationerna. Men folk tyckte att mångkultur är bra, jag tror det är så faktiskt. Islam kan tex täppa till käften på feminister.

  Ett fungerande mångkulturellt samhälle var det Osmanska, låt vara ned vissa begränsningarr i frihet och annat. Till sist underminerades rdess förmåga till erövringskrig och förtryck. Erdogan återupprättar det förra.

  Gilla

 16. Steven Jörsäter skriver:

  Jag tror att situationen är mycket enklare än du skriver. Kultur är intimt kopplat till makt. Den kultur som gäller är den som företräds av makten. När det gäller den praktiskt viktigaste delen av vår kultur – lagarna – är det få som tvivlar på detta synsätt.

  I Sverige har vi (någon slags) demokrati. Därför är det folkflertalets kultur som gäller. Punkt. Att det sedan i den kulturen finns en liberal inriktning så att vi inte behöver kräva att alla utövar den exakt likadant, ha samma religion etc, är alls inget fel, tvärtom. Men vid kollisionsrisk är väjningsreglerna självklara, för att tala i marina termer. Vår kultur gäller och andra har att anpassa sig. Det är absolut inget vi behöver be om ursäkt för.

  Naturligtvis anser vi att vår kultur är bäst. (Annars skulle vi förändra den så att den blev det). De makthavare som tvivlar på det bör omedelbart avpolletteras. Att sedan svenskar i alla tider ansett sig lite bonnigare än de urbana finkulturerna på kontinenten är inte konstigt. Vi har då i många fall inkorporerat det bästa från dem och utvecklat vår kultur, vilket är precis vad vi bör göra. Men få svenskar idag ser något väsentligt som vi bör importera från de idag kaotiska och brutala kulturerna i Mellanöstern och arabvärlden. Den barbari som det i det många fall handlar om bör betraktas som just sådan.

  Varen stolte!

  är kanske vad svenskar behöver höra.

  Gilla

 17. camiry skriver:

  Att ”ta seden dit man kommer”/ ”when in Rome”, signalerar att seder och bruk kan rangordnas, även på andra språk än svenska. Tar man sig till Rom får man bete sig som sig bör i Rom.

  Att insistera på denna rangordning, i vårt fall svenska seders företräde, blir svårare ju fler romare som kommer hit. I alla fall tycks det vara svårt. Nu när våra förorter omvandlats till mini-Rom, med få svenska likheter, vad ska vi säga då?

  Kvinnor hitkomna från andra kulturer, nu bosatta i förorten men med arbete i centrala Stockholm, tar seden dit de kommer: när T-banan passerar Hallonbergen åker slöjan på.

  Fasansfulla tanke om våld ska bli även vårt språk.

  Liked by 1 person

 18. gmiksche skriver:

  Jag tycker att det finns ett tankefel hos det tredje alternativet. Det bygger på tanken att det räcker med att definiera den kultur som ger högst materiell levnadsstandard samt ett liv som kan avnjutas i lugn och trygghet, och att det är den som ska ha företräde.

  Leva gott vill alla. Det är inte fråga om det. Men alla vill inte på samma sätt.

  För en del kulturer räcker det inte med att ha lugn, trygghet, mat, kanske familj, mobiltelefon och bra kläder och så vidare. Människorna hos dessa kulturer vill visserligen ha lugn, trygghet, mat, kanske familj, mobiltelefon och bra kläder och så vidare, men med bestämningen (nu använder jag patentspråk) att detta ska tillhandahållas på deras villkor. Eftersom villkoren definierar samhället definierar de i slutänden också vad samhället kan erbjuda sina medborgare.

  Jag håller fast att den andra synpunkten är grundbulten för det svenska samhället. Sen kan man försiktigt lägga till olika bestämningen, men de får inte stå i strid med huvudkravet.

  Liked by 1 person

 19. Hortensia skriver:

  Utmärkt väl tänkt och formulerat, Patrik, men i det sjuklöverskapade, svenska samhällskaoset spelar det ju ingen som helst roll att den hyperciviliserade, ständigt förbättrade, svenska kulturen, stadigt byggd på kristen värderingsgrund, faktiskt är överlägset bäst lämpad för framgångsrikt leverne, lycka och välstånd i just vårt nordligt kylslagna och glesbefolkade land.

  Alla vi, som är traditionellt svenskt uppfostrade till skötsamma, laglydiga, hjälpsamma, behärskade, förutseende, toleranta, färgblinda, kunskaps- och konsensussökande individer, förväntas allmänt agera stryktåliga och anpassningsbara ”kuddflickor” och ta fullt ANSVAR för både vårt eget och de hitrestas statiskt tokreligiösa beteende och dess konsekvenser.

  Gilla

 20. Erik skriver:

  Det tillkommer dessutom ytterligare en komponent som är den som ger upphov till den hemlöshet och förvirring som så många känner. Människokroppen är bara bärare av olika genlinjer. Det finns ett antal huvudgrupper. Var och en av dessa har manifesterat sitt överlevande i olika egenskaper hos sina substrat (människan). Anpassat till efter var på jorden man i huvudsak har verkat. Ingen är bättre än någon annan. Det bara är som det är.

  I Sverige hade vi fram till för några decemnier sedan en unikt enhetlig uppsättning genfamiljer. Tillräckligt omfattande för att ge biologisk mångfald (inte samma sak som den mångfald man idag pratar om). Tillräckligt enhetlig för att ge en stark enhetlig kultur.

  Allt detta är nu förbi men föreställningen om att denna enhetliga kultur finns eller kan fås tillbaka lever fortfarande stark. Men det är en illusion. Nu har vi många fler genlinjer och dessa uppträder annorlunda och har olika överlevnadsstrategier.

  Så länge vi har ett överflöd av resurser i samhället så skaver detta bara men så fort överflödet sinar då kommer de fundamentala konflikter som detta ger upphov till att manifesteras. Det är ett hårt jobb att jämka ihop dessa genlinjer…

  Gilla

 21. Anna Lindén skriver:

  Den som kommer ny till ett land skall anpassa sig till det landet. Svårare än så är det inte. Det är en urgammal regel som gäller över hela världen. Sverige är svenskarnas land och vill man bo här så får man anpassa sig till den svenska kulturen.

  Liked by 7 people

  • Anna Lindén skriver:

   Denna regel har också fördelen att den är självklar för alla, utom för en liten skock västerländska PK-iter. Det faktum att man från svensk sida inte fordrar anpassning väcker inte beundran utan förakt hos invandrare från Mellanöstern. Med all rätt, vill jag tillägga.

   Liked by 3 people

  • Anna Lindén skriver:

   Våldet avgör så tillvida som varje land måste kunna försvara sitt territorium. Vi lever inte i Utopia, utan i den verkliga världen och där finns fientliga makter som vill ta ifrån ett folk dess land. Realisten vet därför att ett land behöver såväl ett starkt försvar som en fungerande polismakt.

   Liked by 1 person

  • Anna Lindén skriver:

   Sedan håller jag förstås med om att de kulturer som skapar de bästa villkoren för människorna är överlägsna. Det finns ingen anledning att vara värdenihilist. En kultur där båda könen har samma medborgerliga rättigheter är självklart bättre än en där kvinnor behandlas som boskap, för att ta ett exempel.

   Liked by 1 person

   • Moab skriver:

    Just. Men om den kulturen som behandlar kvinnor som boskap är ohämmat våldsam och den andra försöker möta detta med feministisk inrikespolitik istället för att som var brukligt förr, slå tillbaka, så blir snart alla kvinnor behandlade som boskap.

    Liked by 3 people

   • Moab skriver:

    Judarna som förebild, jo det kan vi ju försöka sälja till muslimerna. Sen så finns det mer än 100 gånger fler muslimer än judar, en detalj.

    Gilla

  • Janne skriver:

   Men det är svårt att definiera hur den anpassning skall se ut. Måste muslimerna byta religion eller bli ateister? Måste de börja äta fläsk, det är inte lätt att speca den svenska kulturen…

   Gilla

   • Anna Lindén skriver:

    Man får väl skilja mellan privatliv och samhällsliv, Janne. Vad folk äter i hemmet är deras ensak. Likaså vad de tror. Jag tycker de svenska judarna är en god förebild för muslimerna.

    Gilla

 22. Jaxel skriver:

  Det finns en uppenbar motsättning i den typiskt vänsterliberales förhållningssättet i dessa frågor. Denne är en varm anhängare av uppfattningen, för att inte säga dogmen, att alla kulturer är lika bra. Den typiske vänsterliberale multikulturisten är samtidigt en varm och ivrig anhängare av välfärdsstaten och mer generellt en stat med mycket omfattande befogenheter att lägga sig och lagstifta om i princip allt mellan himmel och jord.

  I samklang med dogmen om alla kulturers lika värde förespråkar samma person oftast/alltid mer eller mindre fri invandring från kulturer som har ett helt annat förhållningssätt till staten. Kulturer där den huvudsakliga lojaliteten är riktad mot klanen. Kulturer som också i mångt och mycket är bärare av andra förhållningssätt som den typiske vänsterliberalen finner mycket upprörande, t ex i frågor om jämställdhet eller hbqt-personers rättigheter.

  Så länge invandring från sådana kulturer är relativt liten kanske detta inte är något fundera på, men blir den stor kommer de invandrades kultur att påverka det svenska samhället. Och detta i en riktning som vänsterliberalen ogillar, för att inte säga avskyr. Om inte förstås! Om inte det är så att den svenska kulturen är så mycket bättre att de invandrade snabbt anammar den, överlägsna, svensk kulturen bara de får chansen att bekanta sig med denna.

  Det är således inte alldeles lätt att rent logiskt få ihop de samlade ståndpunkterna från de pk-marinerade mångkulturella vänsterliberalerna. Fast logisk konsistens har uppenbarligen ringa värde för den som talar från en moraliskt upphöjd position, vilket den vänsterliberale mångkulturisten vanligtvis anser sig göra. (Det är bara att notera alla epitet vederbörande gärna klistrar på meningsmotståndare.)

  Liked by 2 people

 23. Hovs-svartaste-hallar skriver:

  Egentligen enkelt:
  Vi har en svensk kultur här i Sverige. Var och en som respekterar och främjar den kulturen är välkommen att leva här — övriga kan gärna flytta. Detta gäller även kulturmarxisterna.

  På motsvarande sätt fungerar det överallt i världen, och någon ytterligare motivering behövs egentligen inte. Vart man vänder sig i världen finns det en kultur som är den rådande, och ingen ska komma utifrån och börja styra och ställa med DEN kulturen — för då blir det konflikt. Kanske med våld.

  Om det har funnits någon kultur lik den som de svenska makthavarna försöker tvinga på oss, så har den åtminstone inte överlevt.

  PS: I somliga tv-program talas det med darr på rösten om hur ”mångkulturellt” det ibland varit på vissa ställen i världen — men då gällde det enklaver som försörjt sig på handel och man hållit sams för affärernas skull. Som det ex-vis var i Visby på medeltiden.
  Muren byggdes för att köpmännen skulle avskilja sig från bönderna på landet.

  Liked by 2 people

 24. Bengt skriver:

  Jag drömmer en utopisk dröm: En regeringsförklaring uppläst av statsminister Patrik Engellau under folkets jubel!

  Gilla

 25. frihetligvanster skriver:

  Man får ta seden dit man kommer enkelt uttryckt. Olika kulturer främjar samhällens utveckling medan seder och normer i ett samhälle sätter ramarna för hur mycket av de nya kulturerna passar in i det nya samhället som en främmande kultur har kommit till

  Liked by 2 people

 26. Christer Carlstedt skriver:

  Jag är inte så förtjust i uttrycket kultur i sammanhanget eftersom jag uppfattar det som något generellt positivt.
  Jag föredrar ordet sedvänja.
  En sedvänja är ett allmänt accepterat sätt att agera i en given miljö. Därav följer att den kanske inte alls är acceptabel i en annan miljö.

  På våra breddgrader får man ta till vara de möjligheter som erbjuds att skaffa sig litet UV-strålning för att producera D-vitamin, vilket innebär lätt klädsel under sommaren.

  I islams hemtrakter är det direkt ovist att knalla omkring hela dagarna avklädd i solskenet. Det svider i skinnet och man får hudcancer. Alltså skyler man sig.
  Att då bibehålla den sedvänjan här är direkt skadligt, då D-vitamin är en förutsättning för kroppens kalkupptagning. Framför allt kvinnor drabbas av benskörhet och bryter sig lätt fördärvade, särskilt på äldre dagar.
  Mörkhyade kvinnor som tassar omkring heltäckta är en anomali, då de genom sin pigmentering har en försämrad möjlighet att ta emot den nödvändiga UV-strålningen. De är en direkt uppmaning till Landstingen att bygga ut ortopedin.
  Man kanske kan tycka att det är deras angelägenhet. Tyvärr visar dock tillgänglig statistik att det är jag och mina barn som kommer att få stå för fiolerna för denna, i vår miljö, tossiga sedvänja.

  Av samma stolleskäl tror uppenbarligen islamska ungherrar att damers lättkläddhet hos oss är en annons att de är tillgängliga för sexuella aktiviteter av var och en som känner sig hågad.
  Det är en allvarlig missuppfattning. Kvinnorna här har en helt annan sedvänja. De föredrar att själva välja med vem de vill umgås på det planet.
  De unga männen tycks ha stora svårigheter att inse att blir man inte inbjuden till den sortens lek så är man inte välkommen. Att ändå ”förse sig” är ett brott, som alltid borde resultera i beskedet att man inte är önskvärd i landet och där med förpassas härifrån. Det betraktas här som ett synnerligen grovt sedvaneövertramp.

  Om man har svårt att anpassa sig till de sedvänjor som råder dit man kommer och vill ändra på dem till sina egna, så har man nog gått fel vid något vägskäl tidigare i livet på sin vandring och bör återvända. De på platsen rådande sedvänjorna har kommit till för att de av tidigare generationer har befunnits vara goda i den givna miljön.

  Liked by 4 people

 27. Gunnar S. S. skriver:

  Man kan närma sig ämnet kultur på många olika vis. Man kan exempelvis fråga sig hur ens egen kultur bäst synliggörs? Och svaret blir då – via skillnader gentemot andra.

  Vi tänker oss en situation: Du sitter på SL-bussen mitt i morgonrusningen, och du är moderiktigt klädd. Bredvid dig sitter en man, direkt kommen från Papua nya Guineas högland. Han sitter helt naken bredvid och bär på ett nästan meterlångt penisfodral, upphängt med hjälp av en läderrem runt halsen. Han har även en stor vriden svinbete trädd genom näsvingen. Ni ser båda att ni är olika. Både du och han. Han ser dig som främmande, precis som du ser honom som annorlunda.

  Sanningen är att egen kulturell tillhörighet bäst upptäcks via skillnader, i kontrast till andra. Kulturella skillnader ses bäst i själva olikheten. Men dessa skillnader kan betraktas från olika håll. Den man tittar på tittar även tillbaka. Innan dessa möten sker förblir lätt den egna kulturen tämligen dold för en själv. Den döljs i själva vardagligheten.

  Det är via andra kulturer man hjälps att upptäcka sig egen. När vi rör oss bland likasinnade är och förblir den egna kulturen tämligen osynlig. Inget utmanar, vi bara följer. Som vi följer regler i trafiken. Vi förenas i vardaglighetens värdegemenskap. Ungefär som när en tung blyköl på en segelbåt stagar upp segelbåten, men utan att synas.

  Kultur levs alltid inifrån ett levande och kännande subjekt. Oavsett om man är Papuan eller Dalmas. Kulturell tillhörighet delar man med andra, med likasinnade runt omkring en.

  Om vi skulle försöka oss på att ha en massa olika, motstridiga regler i trafiken, skulle olycksstatistiken snabbt skjuta i höjden. Vi skulle få mängder krockar. Olika kulturer följer också olika regler. Huvudsakligen som inre värderingar och olika typer av samhörigheter. Som sällan är särskilt synliga, annat än när de krockar med andra.

  Riksdagsbeslutet från mitten av sjuttiotalet andas stor naivitet. Man såg då på kultur som på en stor blomsteräng. Ju mer olika blommor den bestod av, desto vackrare och bättre var den. Låt tusen olika blommor blomma. Och så kan man se på kulturell mångfald. Man kan betrakta den ur ett mer upphöjt perspektiv. Men när kultur levs genom ett enskilt liv, som ditt eget, ser det lite annorlunda ut. Det egna livet levs alltid inifrån en naturligt delad värdegemenskap med andra. Livet levs ju inte i ett högt beläget flygperspektiv, där vi normfria kan blicka ned. Vi lever alla på marken, i jordens mylla, bland människor som huvudsakligen delar den kultur vi själva begåvats med via egen uppväxt.

  Och ytterst är det också därför vi får våra No-go-zoner. Lika söker sig till lika. Och då är det majoriteten eller den resursstarke som genomdriver den värdemässiga överhöghet. För en något avvikande utomstående, med lite andra kulturella preferenser, kan det då innebära stor fara, att vissa tider på dygnet, beträda ett kulturellt enhetligt och försvarat område.

  Visionen om den fagra sommarängen, full av olika blomster, blev kanske inte lika vacker som riksdagsmännen i sjuttiotalet tänkt sig. Mångkulturen själv börjar slå bakut. Och nu lever vi i en situation där vi har stora svårigheter att tänka om. För hur skall man kirurgiskt klara av att ändrar i det inre av främmande kulturer, särskilt inom vuxna individer? Hittills har ingen riktigt lyckats klura ut hur detta skall gå till. Hur gör man om en Papuan, från Papua nya Guineas högland, till äkta Dalmas, med kyrkrodd och dans runt en midsommarstången? Och en Dalmas till Papuan som stortrivs bland värdefulla svinbetar, och bär eget spjut bland dimhöljda berg. Om nu syftet är att ändra på kulturer? Kultur är extremt svårt att hantera och bemästra, just för att den levs fram i en vardag. Mångkulturen har nog kommit för att stanna. Och den växer dagligen. Ängen breder ut sig och de olika blommorna blir fler. Men kanske blir vi i alla fall långsamt allt mindre naiva och aningslösa. Det är nog det enda vi kan hoppas på. Om nu inte politikerna vill börja bromsa på utvecklingen?

  Liked by 2 people

 28. Erik skriver:

  Genernas fullständiga triumf ligger sedan i den Artificiella Intelligens som de fått oss att sträva efter att bygga. Det ligger i framtidens lagda kort att generna håller på att göra oss människor överflödiga. AI är ett enormt hot mot mänskligheten, och en fantastisk möjlighet. Allt detta går vi allt längre från i våra diskussioner. Vi backar verkligen in i framtiden.

  Gilla

 29. Sixten Johansson skriver:

  Sverige har ju en enorm kulturmötes-, integrations- och jobbskapande potential i alla dessa underutnyttjade singlar och singelhushåll. I politiska kretsar är upphetsningen därför stor inför projektet att ersätta den föråldrade värnplikten med en kulturbrytande samlevnadsplikt för alla åldrar utifrån Pliktverkets och Transportstyrelsens fylliga register. Finns det stjärterum så skapas hjärterum och många nya tolk- och terapeutjobb. I nästa fas ska Skatteverket, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Livsmedelsverket, Medicinalstyrelsen och Diskrimineringsombudsmannen slås ihop till Övervaknings- och Integrationsverket, vars kompetente generaldirektör Eliasson ska implementera den nya, långsiktigt friktionsreducerande och socioekonomiskt utjämnande par- och pliktpolitiken, som internationellt går under namnet Den Svenska Krammodellen. Initialt blir det en utmaning, men media är med på noterna, snabbutredningen har rullat på och snart återstår bara att välja en strategisk tidpunkt för lanserandet av det kombinerade Rot-Rut-Kram-avdragsbidraget. Dess generositet väntas fånga väljarnas intresse under Integrationspartiets valkampanj 2018, som går i regnbågens tecken, mycket tack vare det vitaliserande tillskottet från f d Feministiskt Initiativ. De åtta samgående har enats om en liggande åtta som logo för den evigt lovande framtid som kommer att tryggas av en säkerställt demokratisk regering vid makten.

  Liked by 1 person

 30. TNB skriver:

  Om kulturers olika värde: Argument 2 är det enda rätta. Det beror på vilken kultur och var. Kultur är som en valuta. Den fungerar inom ett givet geografiskt område men inte särskilt bra annorstädes. På svenskt territorium har svensk kultur högre värde än syriansk kultur, precis som Syrianska Pound eller Irakiska Dinarer, som direkta betalningsmedel, är tämligen värdelösa innanför Sveriges gränser, som även svensk valuta och kultur är i dessa länder. Euro, dollar och pund kan man dock komma ganska långt med, men man tjänar alltid på att växla över till svenska kronor (kultur).
  Vad gäller just svensk kultur och den svenska folksjälen inbegriper dessa tyvärr en stor mängd mjäkighet. Svenskar i gemen är helt enkelt alldeles för lätta att ”köra över”. Så hur man än vrider och vänder på kakan, får vi väl vad vi förtjänar, om vi inte tuffar till oss.
  Jag minns att på gymnasiet (4-årig teknisk utbildning) kunde det låta som följer: ”Nu skall vi lära oss lite om tysk kultur och sedvänjor, så att ni kan bete er som dem, I händelse av att NI ÅKER DIT i arbetet.” Kort därefter kunde en lektion handla om: ”Nu lär vi oss lite om fransk kultur och sedvänjor, i händelse av att franska ingenjörer KOMMER PÅ BESÖK, så kan ni bete er som dem så att de känner sig som hemma.” Aldrig var det någon som kom på tanken att vi skulle bete oss som 100% svenskar…
  Kort sagt, det finns tyvärr inpräntat i den svenska kulturen och folksjälen att vi skall vara till lags, förminska och tryck ner oss själva. Det skandalösa paradexemplet stavas väl Mona Sahlin.

  Gilla

 31. Hansson skriver:

  Det räcker med denna lilla notis i Smålandsposten för att förstå framtiden. Hade jag varit svensk polis och läst notisens slutkläm hade jag lämnat in brickan till eftermiddagsfikat

  Polisen ska få mer mångfald:
  Regeringen kommenderar polisen att dra igång en rekryteringskampanj, trots att fler söker till polisutbildningen än tidigare.
  – Ju större underlag vi har desto bättre poliser kan vi få, säger inrikesminister Anders Ygeman (S).
  Det är inte det att kvaliteten på dem som söker är för låg, enligt Ygeman. Men urvalet måste bli bredare för en så bra och effektiv polis som möjligt.
  – Vi har alldeles för få kvinnliga sökande, alldeles för få med utomnordisk bakgrund och det finns andra som är underrepresenterade. Samtidigt har vi en kraftig över­representation av män på landsbygden med militär bakgrund, säger Ygeman. (TT)

  Liked by 1 person

  • gmiksche skriver:

   Ygeman håller på att göra om polisen till en pendang av franska främlingslegionen. Men med kvinnligt befäl. La Suède en Marche. Mot undergången.

   Gilla

  • Erik skriver:

   Man kommer lätt fram till misstanken att anställandet av civila, som ska utbildas till högre lön av erfarna poliser, bara syftar till att få dessa erfarna poliser att sluta. Det är folkutbytespolitik där också. Totalitära tankar om paradiset och paradisets människor, allt detta som ska komma bara dessa uslingar som nu står i vägen försvinner. Det är många före detta SKP,are och KPML(r), på ledande positioner idag. Har dessa verkligen ändrat uppfattning? Var ligger lojaliteterna? Varför öppnas inte STASI arkiven? Varför trycker regeringen på så att allt av hemligt och värdefullt runt svenskt försvar bara släpps ut vind för våg till främmande makt. Det som nu händer är värre än Bergling och Wennergren tillsammans. Nu måste ledande politiker åtalas!

   Liked by 2 people

 32. Willy Lindqvist skriver:

  Islam förkastar demokrati, islam förkastar allas lika värde. Sedan barnsben har en majoritet muslimer övertygats om att de är oändligt överlägsna oss med annan ideologi såväl intellektuellt som moraliskt. Detta ger dem, enligt deras uppfattning, också rätten och skyldigheten att peka ut vägen för oss som inte delar deras tro och uppfattning. Det är inte konstigt att det blir problem i det svenska samhället när dess ledning här försöker blanda två så väsensskilda samhällssyner som den västerländska och den islamska. Det är en omöjlig uppgift.

  Liked by 2 people

 33. Carl Svensson skriver:

  Hej Patrik!
  Över tid förskjuts perspektiven. Jag lyssnade nyligen på ett inslag på Studio ett från våren 2015 där Ceclia Wikström ondgjorde sig över övriga EU-länders brist på lojalitet i mottagandet av flyktingar. http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=4763 I inslaget redogjordes för att Sverige – som 2014 hade tagit emot över 26000 asylsökande till skillnad mot Lettland som hade tagit emot 35 personer. På den tiden ansågs 26000 vara många. Om det nu är som Patrik anger 500 i veckan landar vi på 26000 även nu. Tyvärr är vi kollektivt bedövade efter 2015 aslytopp med 160 000 så vi tror att det inte kommer ”så många längre”. Vem minns inte Tobias Billström som bryskt blev avsatt som migrationsminister då han uttalade ordet ”volymer” under 2014.
  Så fungerar masspsykosen . Till och med en tänkare som Tino Sanandaji tycker att läget är under kontroll ”nu när det inte kommer så många”. Länder med politiker som tänker självständigt som Danmark, faktiskt även Norge, Finland, de baltiska staterna, Polen, Tjeckien och Ungern är inte direkt Cecilia Wikströms eller Cecilia Malmströms favoriter. Den som granskar vad som händer- dvs det som händer på riktigt i Polen, dvs inte bara lyssnar till Frans Timmermans eller Dagens Ekos sändningar måste förstå att det Polen gör idag, är det som långsiktigt gagnar dem. Det står en kulturkamp mellan moralska värden där EU tyvärr representerar det omoraliska. Det stiftas lagar som det överlåts åt juristerna att döma efter. Att den polska regeringen vill ha jurister som andas samma moral som dem själva är inte konstigare än att USA:s president enväldigt utser domare i högsta domstolen, möjligen med den skillnaden att dessa tillsätts för livet. Någon uttalade någongång, jag tror det var Alisdair Macintyre, att juristerna är vår tids filosofer. Det är med sorg i hjärtat jag konstaterar att deras filosofi ledor oss alla vilse. Snart ser vi en moske i varje kommun och naturligtvis kommer det anses kränkande att förbjuda böneutrop via alla de minareter som snart växer som svampar ur jorden, allt för den kulturberikande mångfaldens skull. Varför har då Polen rätt? Jo, där kommer inte detta att ske. Isället kommer de med lättat hjärta att lämna EU inom 10-15 år och de blir inte ensamma därom. Inom n 50-årsperiod kommer vänstern, de gröna och tokliberalerna att inse sitt misstag, men lagarna de själva stiftat kommer att användas emot dem. Tro mina ord!

  Liked by 1 person

  • gmiksche skriver:

   Jag delar inte uppfattningen att EU representerar omoraliska värden.

   Jag menar att EU representerar amoraliska värden. Skillnaden mellan a-moralisk och o-moralisk är här lika stor som mellan alfa och omega. Juncker representerar arketypen av en människa som handlar amoraliskt. Även gangsters har sin moral. Man vet var man har dom.

   Omoraliska värden definieras såsom varande motsatsen till moraliska värden. Däremot finns det inga amoraliska värden. Men man kan låtsas som om de fanns.

   Amoraliska värden saknar ett i förväg fastställt rättesnöre i såväl positiv som negativ bemärkelse. Den som agerar amoraliskt handlar enligt stundens ingivelse helt utan kompass. Och påstår sedan att han eller hon bara kunde handlat på det sättet. När det passar handlar vederbörande precis tvärtom. Och påstår lika självsäkert att han eller hon handlat rätt (jag kan inte få mig att använda ”hen” med tanke på vilka som skapat och marknadsfört termen). Vindflöjlar hör till den amoraliska genren.

   Liked by 1 person

 34. Gösta Johnsson skriver:

  Hur länge skall denna Ygeman/Ynkeman få hålla på att förstöra den svenska polisen genom ett genussvammel och mångkultursvammel? Polisyrket är ett svårt och kvalificerat yrke som snarast bör uppgraderas statusmässigt och lönemässigt. Sedan är det självklart att lämpligheten skal gälla i första hand – både psykiskt och fysiskt. Annars bäddar man för en över tid allt sämre kår. Detta gagnar inte vårt svenska samhälle och därmed inte våra medborgare.
  Det är dags att både Ygeman och Polischefen byts ut. Detta kommer ju så klart att ske efter valet 2018…men borde ske snarast och redan innevarande år.

  Gilla

 35. Linden skriver:

  Helt logiskt.
  Den mest PK indränkta av högskolor Södertörns, har sedan Ygeman tillträdde fått uppdraget att utbilda poliser.
  Troligtvis lär väl samma uttagningskriterier gälla vid valet av den nya värnpliktsarmen.

  Vi ser vilken extremism som det talas mest om.
  Vi såg på Gotland i samband med våldtäkten på den rullstolsbundna flickan, vilka prioriteringar som gjordes.
  PKs agenda är glasklar i mina ögon.

  Liked by 1 person

 36. MartinA skriver:

  Kulturens funktion är att hållbart sprida det genetiska material som kulturutövarna består av. Ju bättre en kultur är på den här kopieringen, desto bättre är kulturen, rent objektivt sätt. Förhållandet påminner det mellan hårdvara och mjukvara, fast mjukvaran kopierar hårdvaran, istället för tvärtom.

  Gilla

 37. Hawwa skriver:

  En rimlig tolkning av flyktingströmmarnas riktning är att de styr emot vad som är eftersträvansvärt. En skattefinansierad välfärdsstat är och har varit ett framgångsrecept, och det materiella resultatet av den i kombination med frihet är sannolikt en stark parameter för flyktingars val av tillflyktsort. Om det råder bristande kunskap om vilket pris den välfärdsstaten har (inte endast i betalade skatter, utan oxå i medborgerliga skyldigheter, för att inte tala om t ex oändliga timmars frivilligarbete i olika organisationer, som t ex sportklubbar) är det ett förhållande som borde påtalas till dem som saknar den kunskapen (flyktingar, svenskar – etniska och andra). Kanske missar vi det.

  Gilla

  • gmiksche skriver:

   Vilket pris välfärdsstaten har? Priset är olika beroende på vem som avses.

   Lojala medborgare betalar ett högre pris som tack för att de är lojala. Folk ställer upp för att det finns en inbyggd förväntan att andra också ställer upp. Om folk i gemen delar synen på att man ska ställa upp fungerar det bra. Givetvis finns alltid undantag, men de riskerar att utsättas för folks förakt. Det väsentliga är att folk känner att ”vi” ställer upp. När man inte är med i ”vi”, i synnerhet när man inte vill vara med i ”vi” utan vill leva i sin egen sluten krets, finns inget incitament att ställa upp.

   Du tror väl inte att det räcker med att berätta för huvuddelen av migranterna att ”så gör man här” och då kommer de att göra så. I bästa fall kommer att le och slå dövörat till. Det har vi redan gott om belägg för. Visst faller enskilda immigranter för attraktionen av den svenska gemenskapen och tar till sig vårt synsätt hur samhället bör fungera. De som gör det kan bli ett utomordentligt värdefullt tillskott. För de andra är det kört. Och om det fortsätter så här och vi nöjer oss med ”att påtala för dem”, är det kört även för oss själva.

   Gilla

   • Lars-Erik Eriksson skriver:

    Du har så rätt.
    Var det inte nationalekonomins nestor Assar Lindbeck som på ett Center-seminarium, med Annie Lööf på första parkett, leende som en sol, myndigt förklarade hur välfärdssamhällen aldrig kan överleva omsorgsinvandring.
    Ingen reaktion från politikens omslagsflicka, inga bersvärande frågor från de tunga medierna.
    En slags fake news det också.

    Liked by 1 person

   • Gösta Johnsson skriver:

    Assar Lindbäck har ju helt rätt. Skall vi behålla ett välfärdssamhälle som vi utformat det senast 20-30 åren så är massinvandring inte möjlig. Centerpartiet bör snarast ta sitt förnuft tillfånga och avfärda det mångkulturella experimentet. Speciellt omöjligt kombinationen västerländsk demokrati med islam från mellanöstern-staterna och även från Afrikanska länder som Somalia, Eritrea, Etiopien ,Sudan och liknande muslimska länder eller länder med ”afrikakulturer” som inte är kompatibla med våra.
    Ändringen i Sveriges grundlagar år 1975 där det beslutades att vi skulle bli ett mångkulturellt samhälle måste snarast omprövas tillbaka till den ordning som rådde tidigare. En ordning som då försvarades av Erlander(S) och Gunnar Hedlund (C)senare och samtliga andra utom möjligen kommunisterna – samtliga avarter som KFML, KFMLr, AKP med flera likasinnade virrpannor.

    Gilla

   • Lars-Erik Eriksson skriver:

    Det har sagts av en fransk diplomat att: ”Krig är en alldeles för allvarlig sak för att läggas i händerna på generalerna”, de Talleyrand.
    Jag har länge undrat om inte samhället är en alldeles för delikat organism för att skötas av politiker, de vi nu benämner den djupa staten.
    Sunt förnuft tycks vara en bristvara på alldeles för många håll därinne.

    Gilla

 38. Hawwa skriver:

  Gunnar Hökmark gjorde för ett tag sedan den självklara kommentaren om detta:
  ”I ett fritt land får man göra som man vill så länge man håller sig till lagen.”
  Om det sliras på efterlevandet av lagarna medför det stora problem.
  Som etnisk svensk har man inte pejl på lagarnas detaljnivå, men man har fördelen av att kunna läsa situationer och förstå var gränserna går. Denna kunskap har inte t ex nyanlända, och det är förstås viktigt att bibringa dem kunskapen om vikten att följa lagen, och vilka konsekvenserna blir om man inte gör det. Det förutsätter förstås att dessa konsekvenser matrialiseras när lagarna överträds.

  Gilla

  • gmiksche skriver:

   Gunnar Hökmark delar ansvaret med moderaternas ledning för den förda politiken, både under Reinfeldt och sjuklövern. Han borde vetat bättre så länge som han har varit med. Hökmark borde ha medverkat till att vi fått lagar som är anpassade till vår tids utmaningar. Det kan ifrågasättas vems intressen han företräder i EU-parlamentet. Inte Sveriges enligt min uppfattning.

   Gilla

   • Gösta Johnsson skriver:

    Precis rätt konstaterande. Herr Hökmark är en del av den bekymmersamma situationen. EU Har dessutom inte klarat sina grundläggande uppgifter…en av dessa är den yttre gränskontrollen. Nu sägs 100 000-tals afrikaner -samtliga enligt bedömningar ekonomiska migranter – var på väg över Medlehavet med kurs på Europa. Kommer man inte tillrätta med detta så blir nog fler och fler benägna att hoppa på swexit-tåget som sakta men säkert ökar farten.

    Liked by 1 person

 39. Lennart Anderson skriver:

  I anslutning till Patriks ingress kan jag bara här lägga in en djup grundläggande beskrivning av vad som jag tycker är själen i en nation och som ger all den grund som skapar den samhörighet och kultur vi lever i :

  Joseph Renan i Sorbonne 1882:
  En nation innebär därför en stor enighet skapad av känslan av utförda uppoffringar och av dem som fortfarande återstår att utföra. Den förutsätter ett förflutet men förankrad i det nuvarande av ett påtagligt samförstånd, den klart uttryckta önskan att fortsätta ett gemensamt liv. En nations existens är en daglig folkomröstning, precis som en individs existens är en ständig bekräftelse av liv.

  Gilla

 40. Hawwa skriver:

  Vad jag egentligen ville säga var att jag inte kan se hur man skulle kunna ge en el annan kultur ”företräde” utöver de ramar lagar ger. Oavsett vilken uppfattning man har om dem, är det fundamentalt att lagar de efterlevs, och att överträdelse av lagar får konsekvenser. Som jag förstår det fungerar inte det som man önskar att det skulle göra.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.