The Strange Death of Europe

Lennart Bengtsson

Douglas Murrays The Strange Death of Europe (Europas märkliga undergång) är en just nyutkommen bok som för tankarna till Oswald Spenglers Västerlandets undergång (Der Undergang des Abendlandes). Spenglers bok publicerades strax efter första världskrigets slut.

En av grundtankarna hos Spengler var att världshistorien saknar riktning och att alla försök att se historien som en utveckling från lägre kulturformer till högre är felaktigt. Istället är all mänsklig framgång resultatet av ett fåtal historiska högkulturer som till exempel den grekisk-romerska, den indiska, den kinesiska, den egyptiska och den västerländska. Enligt Spengler var första världskriget slutpunkten för den europeiska högkulturen vilken hade pågått sedan upplysningstidens början eller kanske ännu längre. Västerlandet, som för Spengler var Europa, var på väg mot sin undergång för 100 år sedan.

Efter andra världskrigets slut hämtade sig den västerländska kulturen åter för en tid som en följd av amerikansk överhöghet och skydd. Men enligt Murray står Europa nu kanske för sin slutliga kulturella undergång. Den drivs av den pågående enorma invandringsvågen från främmande och primitivare kulturer och en samtidig kulturell uppgivenhet hos de europeiska nationerna, och i flera fall, som i Sverige, en ringaktning av den egna kulturen. Mona Sahlin avundades ju kurdernas kultur eftersom den svenska inte var mycket värd. Och hon var inte ensam med en sådan märklig uppfattning. Det är denna trötta uppgivenhet och passivitet parad med ett mått av förakt för den europeiska kulturen samt avsaknad av protester mot ett sådant kulturellt förakt och självhat som Murray betecknar som märklig. Ett liknande resonemang finner man i Michel Houellebecqs roman Underkastelse (Soumission).

Murray gör en översiktlig genomgång av förhållandena speciellt i Storbritannien, Tyskland, Frankrike och Nederländerna och det är slående hur likartade förhållandena är och hur mycket gemensamt de har med vad vi känner till från Sverige. I de flesta fall har man hyllat en multikultur där varje migrantgrupp bara skulle kunna fortsätta med vad den tidigare hade, även om en sådan kultur, som sharian, var helt på tvärs med det europeiska kulturbegreppet. Tanken att kunna anamma värdnationens ”leitkultur”, som varit traditionen i USA från 1900-talet och där man ville göra alla till goda amerikaner, ansågs inte möjlig då detta betraktades av många som ett tecken på fortsatt europeiskt kolonialt överhetstänkande. Följden blev, vad vi ser överallt i Europa, en frånvaro av integration, och att migranterna lever sitt liv i alltmer nedgångna förorter i ringar kring storstadskärnorna och där arbetslöshet, hopplöshet och kriminalitet frodas. Man har inte fattat eller velat förstå att multikulti och integration är helt oförenliga begrepp. Först under allra senaste tid har det blivit uppenbart i Tyskland att multikulti är helt galet. Sannolikt gäller den insikten ännu inte i Sverige. För att vara europé räcker det inte med att bo i Europa, det krävs också att man anammar den europeiska kulturen.

Så man har drivits av en enorm ambition att vilja göra gott och inte minst i de gamla kolonialländerna kompensera för de övergrepp som ägt rum och för den utsugning och diskriminering av ursprungsbefolkningar som inträffat inte minst i Afrika och Sydasien. Men det öppna hjärtats politik kräver också det goda förståndets och det goda omdömets politik. Den politiken har emellertid kommit i andra hand och ibland uteblivit helt.

Det har också varit typiskt i praktiskt alla länder i Europa att regeringarna med medias stöd drivit en radikal och ogenomtänkt migrationspolitik som undantagslöst saknat allmänhetens stöd. Genomgående har individer med kritiska uppfattningar till migrationspolitiken fått rasiststämpel och blivit allmänt utfrysta. Det är inte bara i Sverige som detta har skett.

Före detta kolonialländer som Storbritannien, Frankrike och Nederländerna har en procentuellt större andel migranter från utvecklingsländerna. Alla tre länderna har en stor muslimsk befolkning som i flera avseenden har värderingar som för värdlandet är stötande, exempelvis barnäktenskap, månggifte och kvinnlig könsstympning. I vissa avseendet har värdländerna givit upp. Ledande personer som ärkebiskopen av Canterbury och en nederländsk justitieminister har på allvar föreslagit att införa parallella rättssystem och tillämpa sharialagar för den muslimska befolkningen. Detta har dock ännu inte kommit till stånd, åtminstone inte officiellt.

En viktig anledning till den europeiska uppgivenheten och den positiva inställningen till den stora migrationen har varit den låga europeiska nativiteten. Man har föreställt sig att en kraftig migration måste till för klara det framtida samhället och ta hand om en åldrande befolkning. Så har man ofta försökt motivera migrationspolitiken för den kritiska allmänheten. Murray gör helt klart att detta är ett feltänkande. Problemet skulle lätt kunna avhjälpas med en mer positiv familjepolitik.

Slutligen kan man emellertid dra slutsatsen att den höga nativiteten hos muslimerna kombinerad med fortsatt migration kommer att leda till att den muslimska befolkningen mot senare hälften av detta sekel kommer att bli större än ursprungsbefolkningen i de flesta av Europas länder. Som muslimska brödraskapets ledande imam, Yusuf al-Qaradawi, sagt så behöver inte islam erövra Europa med våld, det kommer så att säga att ske av sig självt. I så måtto är bokens titel högst relevant.

Sammanfattningsvis har Douglas Murray skrivit en viktig och högst läsvärd bok som inte minst svenska politiker, myndigheter och mediafolk snarast borde läsa från pärm till pärm och därefter sätta sig ned och fundera vad de egentligen har ställt till med för sitt folk och sitt svenska fosterland.

59 reaktioner på ”The Strange Death of Europe

 1. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Jo visst, det är jättebra att den här typen av information kommer fram men jag vill ändå komma med en uppmaning.

  Slutklämmen vet egentligen båda läsarna och författaren är helt verklighetsfrämmande:

  ” ….högst läsvärd bok som inte minst svenska politiker, myndigheter och mediafolk snarast borde läsa från pärm till pärm.”

  Inte kommer dessa personer läsa en sådan bok. Detta förhållande ska man givetvis inte lasta krönikören för, men icke desto mindre krävs något annat om något ska hända.

  DGS är närmast översvämmat av nulägesbeskrivningar och utmaningen nu är att öppna ögonen på folk, hur det nu ska gå till. Ytterst handlar det om att gå ut på gator och torg.

  Liked by 5 people

  • Johan skriver:

   Instämmer till fullo. Vi kan nog utgå ifrån att politikerna är faktareststenta och aldrig skulle läsa en bok med ett budskap på kollisionskurs med deras mission. Vidare ändrar de inte inställning som resultat av ökad information. Som Göran Persson sade: ”Om man trampat i klaverert vågar man inte dra upp foten pga oljudet det framkallar”. Det enda som kam få dem att revidera inriktning är att trycket från folket blir ohanterligt och därför är det folket som behöver i ökad grad få insikt och börja agera. De är mottagare för den här informationen.

   Liked by 3 people

 2. Peter skriver:

  Utan att gå in på detaljer så måste jag tyvärr konstatera att det ser ganska kört ut på sikt, efter att ha studerat utvecklingen nästan dagligen (bland annat via alternativa medier och Youtube) under snart tio års tid.

  Man ska också komma ihåg att Mellanösternkulturen är en stark, stolt, ung (medianåldern ligger på 25 år eller strax under, medan den förmodligen ligger strax under 40 år i Europa), aggressiv (det betraktas som en styrka att lösa konflikter med våld) och etnocentrisk kultur, medan den europeiska kulturen i mångt och mycket har helt andra (läs: undergivna) egenskaper.

  Dessvärre verkar både socialister och flumliberaler (stora delar av C och L och delar av M och Kd) tro att dessa människors egenskaper förvandlas när de korsar gränsen till Sverige. Om man anser att många av dagens politiker är verklighetsfrånvända så är det ändå inget mot hur det ser ut i ungdomsleden hos merparten av riksdagspartierna.

  Just nu håller Liberalernas ungdomsförbund LUF på att twittra om hur de vill att samhället ska se ut (det ska nog bli 200 punkter till slut). Jag ska villigt erkänna att de har en hel del kloka synpunkter, men å andra sidan …

  2. Vi skiter i mjölkbönderna

  4. DÖ var i grunden bra

  7. EU bör bli en federation

  11. Vi borde införa euron

  12. EU är världsbäst

  13. Den i smittskyddslagen reglerade informationsplikten för människor med HIV bör avskaffas

  17. Polygami är ok och äktenskapet borde vara antalsneutralt

  25. Vi borde öppna gränserna. Nu

  31. Vi har värvat medlemmar på frågan om tidelag

  45. Är man emot nekrofili så är man inte liberal.

  53. Vi vill ha en hänsynslös massinvandring

  72. Alla barn som föds i Sverige borde automatiskt erbjudas medborgarskap

  91. Tecknad barnporr ska vara tillåten

  Kom ihåg att ovanstående individer, alternativt unga socialister sprängdfyllda av identitetspolitik, kan sitta i riksdagen om 10–20 år …

  Liked by 4 people

  • Borjön skriver:

   ”Kom ihåg att ovanstående individer, alternativt unga socialister sprängdfyllda av identitetspolitik, kan sitta i riksdagen om 10–20 år …”

   Om folket röstar fram dessa individer så går det inte att säga annat än att man får det man förtjänar.

   Gilla

   • JAN BENGTSSON skriver:

    Det borde avskräcka röstande på L!

    Kommer nog fram en del Birgittor också!
    Dubbel anlednin att låta bli…

    Gilla

  • MartinA skriver:

   ”Dessvärre verkar både socialister och flumliberaler (stora delar av C och L och delar av M och Kd) tro att dessa människors egenskaper förvandlas när de korsar gränsen till Sverige.”

   Hade de trott på det de gör hade de ej rädts att debattera. Men de senaste tio åren har deras impuls alltid varit att tysta ifrågasättande. Jag tror att de helt enkelt drar till med vad som passar för stunden för att få fortsätta förstörelsen.

   Gilla

   • Moab skriver:

    Jo man ser all klokskap som sprider sig bland vuxna i Mellanöstern. Istället så är det mest angelägna att förvägra invandrare alla möjligheter att rösta.

    Gilla

  • Johan skriver:

   Visar att mognadsgraden lämnar en hel del att önska. I och för sig skulle det inte förvåna mig om liknande punkter skulle forceras igenom idag. Nuvarande regim verkar ha brister i verklighetsförankringen.

   Liked by 1 person

 3. Eva Danielsson skriver:

  Tack, Lennart, för klargörande ord.
  Mångetnicitet som följd av invandring är möjligt men svårt, det krävs anpassning/assimilation om man vill ha sammanhållning och tillit.
  Mångkultur är motsatsen till anpassning/assimilation och alltså omöjligt om man vill ha sammanhållning och tillit.
  Och islam är oförenligt med demokrati och individuella fri-och rättigheter.
  Så hur vill vi ha det?

  Liked by 1 person

 4. Heraldikern skriver:

  Även du måste väl inse att det är få politiker som inte begriper detta. Och när det gäller toppolitikerna så har de nationens (förhoppningsvisa) intelliegntia som experter och rådgivare. Varför agerar dom inte annorlunda då? Många har undrat över detta men ingen har över huvud taget ens närmat sig det uppenbara! Nämligen att de har en annan agenda och agerar efter den. Om man analyserar de fall där politiker fattat beslut så komer man snabbt underfund med att de mot bättre vetande väljer en lösning som t ex helt klart gynnar invandringen som sådan. Som definitivt missgynnar polis- och rättsväsendet. Och som klart diskriminerar det svenskfödda folket!

  Liked by 1 person

  • Hexe skriver:

   Gunnar Myrdal skrev 1973:
   I en framtid tror jag emellertid, att människornas värderingar kommer att föra oss mot en välfärdsstat som inte stannar vid nationsgränserna. De värderingar som i de rika länderna har lett in oss på vägen mot välfärdsstaten, och på vilka vår inhemska socialpolitik har grundats, kommer att föra oss mot den universella välfärdsstaten.
   Av detta skäl bör vi inte vara pessimistiska ifråga om förutsättningarna för dessa internationella relationer att steg för steg fortsätta på den väg som våra nationella välfärdsstater har beträtt.

   Var det Myrdal som var upphovsmannen till det fatala riksdagsbeslutet 1975 att göra Sverige mångkulturellt?

   Liked by 2 people

   • lasse4u skriver:

    Man kan notera att han använder ordet inter-nationella, alltså mellan-statliga. Jag tror knappast han menade att befolkningsfrågan skulle lösas med massimport av främmande kulturer. Han och Alva hade skrivit boken ”kris i befolkningsfrågan”, ang. det låga barnafödandet under 30-tals depressionen. Den handlade om att göra det lättare för folk att ha barn.
    Dessa två hade ju även ”bekymrat” sig om kvalitén på folket, så att de skulle trott att massimport av vem som än kunde ta sig hit skulle vara bra tror inte jag.
    Inte heller tror jag de som i bred enighet 1975 om beslutet att inte ha tvingande assimilation i sin vildaste fantasi skulle kunna ha föreställt sig dagens politik. Den är en produkt av den allmänna politiska antiintellektualismen som började breda ut sig i slutet av 80-talet. Inom alla partier, det är ju primärt borgerliga regeringar som drivit upp invandringen på rekordnivåer.
    Vi har ju en av världens generösaste anhöriginvandringar, det kommer folk i alla åldrar, troligen är nettoförändringen i befolkningspyramiden inte så stor som en del vill ge sken av.

    Klart att den ekonomiska politiken har betydelse för nativiteten, som på 30-talet. Vi hade liten svensk nativitetsboom i slutet av 80-talet, den stora fastighets & lånefesten. Men krasst så ökade svenskens konsumtion per capita knappt, två år var den på par eller snäppet över OECD-snittet för konsumtionstillväxt. Reallönenivån segade sig upp samma nivå som den varit 1980. Men det räckte för att framtidstron skulle öka och folk skaffade fler barn. När 90-tals krisen slog till störtdök nativiteten, och den som sen kom i gång igen har till stor del invandrarna stått för.

    Gilla

  • Hedvig skriver:

   @ Heraldikern 18 juli, 2017 at 08:06

   Den självkritiske S-bloggaren Johan Westerholm har idag publicerat artikeln ”Vi låser in kvinnorna” där han refererar till SvD, som ger konkreta exempel på hur salafismen sprider sig sig i Sverige, utan att våra styrande politiker lyfter ett finger för att hindra processen.

   Statsminister Stefan Löfven har inte ens velat bemöta ett offentligt demokratiupprop i Dagens Samhälle, som initierats av Johan Westerholm, Magnus Norell m fl.

   ”Regeringens och Alliansens ointresse av att försvara den sekulära staten har burit oss ända hit.”

   https://ledarsidorna.se/2017/07/vi-laser-in-kvinnorna/

   Liked by 1 person

   • Moab skriver:

    Westerholms position är hycklarens. Han vägrar inse att islam är problemet och att staten aldrig kommer att ha kontroll över dessa människor som kommer.

    Liked by 1 person

   • lasse4u skriver:

    @Moab
    Westerholm fokuserar på att det är vissa riktningar inom Islam som är problemet. Jag vill mena att det är ett generellt problem. Han brukar framhålla Finlands integrationspolitik. Men vadå, det är inte på samma dag jämförbara volymer, vem som helat kan ”integrera” en sådan marginell rännil som Finland har.

    Gilla

 5. uppstigersolen skriver:

  Men inte sjutton kommer sjuklöverpolitikerna och Anna Ramberg et al läsa denna bok. Är de läskunniga överhuvudtaget? Kanske men de förstår inte innehållet. Eller så skriker de sitt vanliga mantra rasist, fascist, brunråtta. Sjuklöverpolitikerna och MSM måste bort. Varför inte bjuda på en resa till Kurdistan?

  Liked by 1 person

  • Hans Jonsson skriver:

   När det gäller Anna Ramberg (Advokatsamfundet) så är det väl det rena egenintresset. Invandringsindustrin måste väl för deras del vara värt storleksordningen miljarder I inkomster.

   Liked by 2 people

 6. Moab skriver:

  Jo, det ”borde” de göra, läsa boken. Vi hade en period på jobbet då vi fick stoppa oss i ”borde”, så många fel och missförhållanden identifierades av oss att man sade ”borde” i varannan mening. De ”borde” läsa denna boken och andra, men kommer inte att göra det. En reflektion, vilka böcker har våra politiker läst överhuvudtaget? Löfven? Fridolin? Reinfeldt? Det hade varit mycket intressant information. Jag förnimmer dock samma grova feltänk som Patrik gör sig skyldig till idag, i meningen där Lennart skriver att det öppna hjärtats politik måste gå hand i hand av det goda omdömet och förståndets politik. Detta är själva problemet! Jag parafraserar Helena:

  Det. Går. Inte.

  Jag tycker att bloggen får skärpa tanken ytterligare, kniven är för slö än. Vi måste förstå att det öppna hjärtats politik inte är det. Det är banal godhet. Hyckleri. Lögn. Utopism. Ondska. Vad gör de här?

  Varför, frågar jag mig, måste det betraktas som gott att massförflytta människor? Varför? Världen är inte perfekt och inte rättvis, och om den är sämre på något ställe så måste människorna där, själva, göra den bättre. Den mänskliga världen har skapat fantastiska kulturer, alla de uttryck vi nu beundrar, från pyramider till buddhistiska tempel till Caravaggio och Bach har uppstått på detta sätt.

  Patriks avslut idag, och inlägget ovan snubblar anser jag, precis innan mållinjen. Som jag uppfattar det så handlar det om att alla måste söka det som är bra i sig själva, inte få alla andra att bli som vi genom folkförflyttningar. Vi skapar en permanent underklass som ALDRIG kommer att skapa sina egna uttryck, de har lämnat dem bakom sig. En minsta gemensamma nämnarens kultur, rapp och islam och kvinnoförtryck.

  De positiva uttryck för multikultur man så ofta hör om, från kulturblanding, det kommer inte från massorna, utan från en liten elit som är bildad nog att se det bästa från båda sidorna. Inte ens maten blir rätt, den svenska degiga pizzan med pizzasallad bakad av jugoslaver, eller den kinesiska maten som är en dålig kopia av originalet. Först på senare år så har en kulinarisk elit sett till att vi fått mera äkta vara.

  Randanmärkning 1: Japan framhålls som ett land med stora problem pga låg nativitet, jag förslår en resa dit. Nog är det bättre för ett land med skötsamma gamlingar än våldsamma migranter? Japan är säkert, funktionellt och kulturellt homogent och fantastiskt. Vi hade haft enorma resurser att ta hand om våra gamla för om vi inte hade behövt bekosta alla invandrare och alla de problem de medför.

  Randanmärkning 2: Vad jag kan förstå så finns det visst officiella shariadomstolar i England redan.

  Liked by 8 people

 7. Gösta Svensson skriver:

  Citat:
  ”svenska politiker, myndigheter och mediafolk snarast borde läsa från pärm till pärm och därefter sätta sig ned och fundera vad de egentligen har ställt till med för sitt folk och sitt svenska fosterland.”

  When pigs fly…

  Jag har i princip helt och hållet övergivit demokratiskt önsketänkande av det slag som behövs för att man skall tro att det ens finns skuggan av en chans att det som nämns i citatet ovan skall bli verklighet.

  Det jag hoppas på, det som inger mig åtminstone en liten gnutta hopp, är att några skall inse att den enda chansen vi har om vi skall rädda framtiden åt våra barn, är att släppa sargen och sluta tro på demokratiska lösningar. Vilka metoder de djärva människor som kommer att starta detta kommer att använda, är det inte möjligt att veta säkert, kanske kommer de inte alls att inträffa, men ett är säkert, om det sker blir det inte inom de ramar vi hittills vant oss vid.

  Liked by 3 people

 8. filosofianaturalis skriver:

  Fenomenet kan analyseras som en följd av ”matriarkalisk regress”, som redan Hans Marti påpekar i ”Urbild und Verfassung” (1958). Exempelvis, den allt tydligare tendensen att associera manlighet med dominans, makt och styrka, tycks hänga samman med att den ursprungliga kristna tanken om den *faderliga* kärleken undanträngts. Idag är kärlek associerat till den feminina principen, dvs. framställs som moderlighet och omhändertagande. Det är därfär medborgarna vill ”ta hand om” alla folk på jorden. När kärleksbegreppet reduceras till kroppsligt omhändertagande anammar medborgaren ”bullmammans” moraliska identitet.

  En bullmamma är en tant som kan ses uppsöka barn vid lekplatsen och mata dem med bullar, till föräldrarnas förskräckelse. Sverige är idag bullmammans förlovade land, dit världens barn kan komma för att bli kroppsligt omhändertagna. Vi genomgår en regress till förkristen och islamisk syn på kvinnligt och manligt. Enligt kristen teologi är Fadern kärlekens gud, vilket innebär att den arkaiska matriarkaliska moderskärleken förminskas. Det är dags att återuppväcka den kristna synen på kärlek, som är den faderliga kärleken. Om annars hotar den matriarkaliska regressen vår civilisations fortlevnad. –F.

  Liked by 2 people

 9. Lilla fröken PK skriver:

  Palme, Westerberg och Reinfeldt, en trio som orkestrerat nedmonteringen av ett av världens bästa länder, utan hänsyn till konsekvenserna.

  Liked by 5 people

 10. JAN BENGTSSON skriver:

  Man kan bara konstatera att Douglas Murray är klok o insiktsfull!
  En annan familjepolitik är svaret!

  Extra pensionspoäng för barnafödande, hur många svårt att säga?
  Delade pensionpoäng mellan makar vore väl rimligt!

  Allt i livet är inte arbete o stress!

  Kräver en annan långsiktig attityd från arbetsgivare också!

  Premiera TREDJE BARNET extra, slopa därefter alla barnbidrag!
  Vill man ha fler, då får man ha en stabil ekonomi)

  Kvinnan skall väl inte vara en kuvös, som viss kultur anser?

  Liked by 1 person

   • Anna skriver:

    Ja, premierar man barnafödsel med mer pengar då får vi se somaliska familjer med över dubbla dussinet barn! Det ska vara någon sorts intjäningsperiod för alla bidrag, som att du haft förfäder boende och skattande här i minst tre led bakåt!

    Liked by 2 people

   • Moab skriver:

    Så är det, politikerna har haft för mycket att röra sig med, bara en tidsfråga innan en utopi visat sig, hade det inte varit massinvandring så hade vi kanske haft ytterligare skatter för miljö eller genusuppfostran. Min fantasi sökte efter något dummare än det vi nu lägger pengar på men fann inget.

    Gilla

 11. Lars Åhlin skriver:

  ”Men det öppna hjärtats politik kräver också det goda förståndets och det goda omdömets politik”, skriver du. Så sant!

  Du skriver om hur nedgångna och torftiga många migrant-samhällen är. Många som bor där är uppenbart förtryckta av majoriteten i sitt lokalsamhälle. Men jag undrar om inte många andra i dessa förorter jämför med den miljö i sitt ursprungsland där de växte upp, och tycker att de kommit till ett paradis.

  Gilla

  • Hovs-svartaste-hallar skriver:

   Självklart är det så!

   Inte fasen fick man
   – pengar utan att behöva arbeta
   – gratis sjukvård
   – gratis utbildning
   — i migranternas ursprungsländer!
   Och DÄRFÖR har det hedrat oss med sin höga närvaro!

   Det återstår ETT problem
   — att göra sig av med oss (”svennarna”).

   Gilla

 12. cmmk10 skriver:

  Ställer mig alltid lika undrande till påståenden om att det skulle ”saknas” människor i Europa. På en överbefolkad planet är Europa den mest tätbefolkade världsdelen.

  Man borde nog fundera en del över om det verkligen är nödvändigt med mer människor för att vi skall kunna få det bättre!

  Liked by 5 people

 13. Strix skriver:

  Beklagligtvis är politikerna så pass genomkorrumperade att logiskt tänkande inte är att förvänta sig av det nuvarande garnityret.
  Ingen ändring kommer till stånd förrän svenska folket begränsar politikernas möjligheter att plundra medborgarna på fast och lös egendom. (Egendomsrätten är den ända som kan skydda oss mot ett muslimskt övertagande av landet)
  Börja gärna med att analysera det vulgärsocialistiska uttrycket ”ALLEMANSRÄTT” som finns inskrivet i den svenska Regeringsformen Kap. 2 § 15, sista stycket. RF har sedan 1975 blivit grundlaget för en modern nomadkultur i Sverige och som på lång sikt kommer att kunna jämföras med tillstånden i större delen av Afrika.

  Gilla

 14. Björn skriver:

  Det är märkligt att samma radda av självklara sammanhang som denne Murray tydligen beskriver, har jag, en helt vanlig ”sketen” pensionär boende i Värmlandsskogarna, kommit fram till för många år sen! Ännu märkligare är, att inte varenda människa, och då speciellt politiker, med någon form av tankeverksamhet, insett detsamma och försökt bromsa den förödande utvecklingen i tid! Det smyger sig på en overklig känsla av att jag kanske är så mycket klokare och mer intelligent än merparten av befolkningen och den styrande ”eliten”! Skulle DETTA verkligen stämma, ligger VI ALLA j-t risigt till, kan jag lova!

  Liked by 2 people

 15. MartinA skriver:

  Det här handlar enbart om den mediopolitiska klassens förräderi. Troligtvis på grund av västoligarkernas manipulationer.

  Dessutom är det här uttalandet skrattretande:
  ”Efter andra världskrigets slut hämtade sig den västerländska kulturen åter för en tid som en följd av amerikansk överhöghet och skydd.”

  Skydd från vad? Det är just USAs dominans som har lagt Europa i ruiner. Vad är mångkulturen om inte USA som försöker återskapa sig självt i Europa?

  Liked by 1 person

  • Carl G. skriver:

   Problemet med kontrajihadisten Douglas Murray är att han, liksom andra kontrajihadister, aldrig vågar röra vid pudelns kärna. Istället petar han på symptomen – men inte orsaken till det onda.

   ”Communism was not created by the masses to overthrow the bankers, Communism was created by the bankers to overthrow and enslave the masses.”

   Tobias Bratt har i dagarna släppt en youtube-dokumentär som svarar på frågan som Douglas Murray inte vill prata om. Nämligen att det är västoligarkerna som ligger bakom mångkulturen. Dokumentären EUROPA – The Last Battle är välgjord och avhandlar osentimentalt det historiska skeendet.

   Liked by 1 person

   • Moab skriver:

    Jag orkar inte klicka in på detta, det ringer varningsklockor. Men om det skulle vara sant så undrar jag hur man får del av västoligarkernas pengar? Kan jag byta sida och starta en blogg och få en miljon om året för det? Vem ringer man?

    Liked by 1 person

 16. Elof H skriver:

  Man kan trösta sig med att om muslimerna tar över Europa så innebär det slutet även för dem eftersom de saknar förmågan att överleva vårt klimat. De är parasiter på den europeiska samhällskroppen och dör värden så är det slut även för dem.

  Liked by 2 people

  • Hans Jonsson skriver:

   Det är parasitens oblida öde. När värddjuret avlider på grund av parasitens härjningar, då går det åt helvete även för parasiten.

   Gilla

  • educaremm skriver:

   En hypotetisk överlevnadsstrategi (lika väl som någon annan?), i dagens Skandinavien, England, Nordeuropa, med alla deras till övervägande andelar just – lintottar – , vore kanske att hastigt och lustig konvertera till islam…. Samt att då lika hastigt och lustigt också införa sharialagar…

   Då kunde ju alla – lintottar – skaffa sig fyra – lintottefruar var – , samt med dem skaffa sig ca 5- 10 – lintottebarn – vardera…..
   Inom endast en period på ca 10, 20, 30, 40 år, så skulle ju andelen – lintottar – inom dessa områden, då verkligen öka….
   Alla de skandinaviska, respektive nordeuropeiska och engelska landområdens – lintotteinvånare – , skulle ju på så sätt, och i så fall, kunna drastiskt öka sina andelar av befolkningarna ……

   Överlevnadsstrategier behöver kanske vara långsiktigt tänkta för att verkligen kunna anses vara just effektiva – överlevnadsstrategier – ?…

   (Dvs., överlevnadsstrategier som då leder till – LIV – och därmed till – ÖVERLEVNAD – , istället då för att riskera att kunna leda fram till – DÖD – vilket då därmed leder till just – UNDERGÅNG – istället för till – LIV – ….)…

   Krig, och mycket stora och förödande, samt förstörande krig, har ju redan utkämpats med mycket, mycket förödande konsekvenser på just europeiska mark under hela första hälften av 1900 – talet, så den – överlevnadsstrategin – , för just – lintottar – , är ju redan beprövad och med ett mycket fatalt och misslyckat nederlag som reslutat…..

   För just kanske framför allt – lintottar – …

   Gilla

 17. Asta skriver:

  Thomas Gür har i en artikel i GP om ”Ett etniskt utanförskap”
  och Tomas pratar klara ”verba” om vad som måste göras i landet på ett sätt som knappast hade varit möjligt bara för ett år sedan i MSM!

  Tomas inleder med:
  ”Allt talar tyvärr för att vi, även med drastiskt minskad invandring, kommer att ha en mycket stor grupp som under en generation kommer att leva i utanförskap.”
  Utan krusiduller och ”pang på rödbetan” talar han till oss läsare om den bistra verkligheten. Men först måste vi komma till insikt om ett sakförhållande samt en politisk nödvändighet som det betingar.

  ”Sakförhållandet är att Sverige sedan mer än två decennier tillbaka har överskridit sin ”integrationspotential”. Men man kan notera att när USA på 1920-talet införde kvoter för att inte rubba den etniska balansen i sin befolkning, uppgick andelen utlandsfödda till cirka 15 procent av befolkningen. I Sverige uppgår den i dag till cirka 18 procent.”

  Tomas fortsätter med att beskriva vad Sverige måste gå igenom:
  ”Det som hastar mest är att återupprätta rättsstaten i hela landet – att ordningsmakten återtar allt förlorat territorium och också utverkar och verkställer kännbara straff mot dem som angriper poliser och räddningspersonal.”

  Tomas slutsats blir nog inte lätt att smälta:
  ”Att genomföra allt ovanstående kommer också att dra ordentligt med resurser från folkhushållet. De föreslagna förändringarna kommer att bli mycket besvärliga att genomföra. Att inte genomföra dem kommer dock att leda till än större besvär, för att uttrycka det milt. Endast naiva personer kan tro att vi skulle ha en lätt resa framför oss. ”
  http://foliehatteniteckomatorp.blogspot.se/

  Liked by 2 people

 18. lasse4u skriver:

  Problemet är volymerna och att det är så pass främmande kulturer och religioner. Det handlar egentligen inte om brist på integration/assimilation, hade volymerna varit hanterbara hade det till mycket skött sig själv och andra/tredje generationen hade assimilerat sig.
  Det finns inget integrerings/assimilations ”knep” som kommer att lösa en omöjlig uppgift. Vi sitter nu med ett splittrat sk mångkulturellt samhälle.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.