Vad är egentligen korruption?

LB juli 16

Lennart Bengtsson

Sverige brukar oftast framhävas som ett land med ringa korruption och man kan knappast föreställa sig att en person skulle kunna uppsöka en svensk myndighet som skatteverket med ett sedelkuvert i handen för att förhandla om skatten.

Vad är då egentligen korruption? Enligt Nationalencyklopedin är korruption ett beteende där personer inom en organisation systematiskt missbrukar sin ställning i eget intresse och för egen vinning. Detta är förvisso en snäv definition. Hur skall man till exempel beteckna en situation där personer systematiskt missbrukar sin ställning för ett företags intresse, eller detsamma för ett politiskt parti eller en ideell organisation? Ett sådant beteende behöver inte vara till personens omedelbara fördel men kan givetvis bli det på sikt, som kvinnan i Göteborgs kommun som förhandlande en för en uppdragsgivare ekonomiskt förmånliga villkor och sedan så snart hon avslutat förhandlingen slutade som kommunaltjänsteman och fick en hög tjänst i företaget. Detta uppmärksammades nyligen av Uppdrag Granskning.

Andra etablerade beteenden som väl kan betecknas som korrupta i vid bemärkelse är att befordra politiska vänner och i vissa fall släktingar och bekanta till befattningar eller till styrelser i myndigheter och statliga företag eller allmänstatliga verksamheter som exempelvis Postkodlotteriet. Detta är ju inte precis ovanligt i Sverige. Numera finns det knappast en generaldirektör eller annan hög tjänstemän som får sin tjänst baserat på yrkeskompetens eller relevant erfarenhet utan snarare på diffusa politiska eller administrativa meriter eller helt enkelt för att få till stånd en lämplig könsfördelning eller en etnisk sådan. Detta har numera blivit så vanligt att det knappast längre ens debatteras och faller enligt de flestas uppfattning under korruptionsradarn.

Förutom en allmän moralisk invändning mot korruption så gäller också att ett korrumperat beteende innebär minskad effektivitet då pengar hamnar i fel fickor och inkompetenta eller mindre kompetenta personer placeras i verkställande funktioner. Samhällets förvaltning blir med andra ord kostsammare och mindre effektiv än den annars skulle ha varit.

Per Kornhall har nyligen publicerat en bok med titeln Korruption i Sverige, Leopard förlag 2016, ISBN 978-91-7343-660-1. Kornhall tar upp frågan med ett utvidgat korruptionsbegrepp i linje med Transparency Internationals. Korruption är att utnyttja sin ställning för att uppnå otillbörlig fördel för egen eller annans vinning.  Och detta oavsett om det kan betraktas som mutbrott enligt gällande svensk lagstiftning. Ett förbättrat eller moderniserat korruptionsbegrepp bör inkludera en lagstiftning där politiker och tjänstemän skall kunna åtalas om de skadar allmänhetens förtroende för myndigheten genom korruption i vid bemärkelse som vi nyligen hade inom riksrevisionen och nu senast inom Skånepolisen samt de allvarliga missförhållandena vid Karolinska som den djupt allvarliga Macchiariniaffären.

Kornhall exemplifierar missförhållande som kan ses som korruption i en vidare bemärkelse med ett antal faktorer där jag här nämner några.

(i) Stäng svängdörrarna mellan politik och näringsliv vilket på senare tid har blivit legio i Sverige som de senaste två föregående statsministrarna och den förre finansministern. Det är extra betänkligt om detta sker praktiskt omedelbart efter man avslutat den politiska befattningen.

(ii) Tydliggör procedurerna för tjänstetillsättning inom stat och kommun. Idag tillsättes inte, som var vanligt före 1975, generaldirektörer på fackmeriter utan på oklara politiska eller andra ”meriter”. Detta utlovades av alliansregeringen 2004 men uppfylldes inte.

(iii) Tydliggör de folkvaldas roll. Sverige är en representativ demokrati men idag är intrycket att det är en liten grupp i partistyrelserna som styr och ställer på ett sätt som gör det svårt för medborgarna hur just deras valda ombud representerar just medborgarna och inte är helt under partistyrelsernas kontroll. Inte sällan utsättes enskilda riksdagsmän som exempelvis Finn Bengtsson (M) för mobbning och utfrysning om de har avvikande uppfattningar eller andra prioriteter.

(iv) Garantera en kvalitetssäkrad utbildning för alla handläggare i offentlig tjänst inte minst på den kommunala nivån där kunskapen om gällande förhållningsregler verkar vara minimal.

(v) Stärk stödet ännu mer och uppmuntra än mer för visselblåsare liksom till olika former av grävande journalistik.

27 thoughts on “Vad är egentligen korruption?

 1. Stefan Eriksson skriver:

  Jag skulle vilja tillfoga en punkt i ”åtgärdslistan” (kanske till och med som överskrift) ;
  Återinför ett tjänstemannaansvar , där låt säga att via ”nätet” med tillräckligt stor uppslutning, varje enskild individ inom offentlig förvaltning kan komma att utsättas för en enkel prövning om ansvarstagande i beslut gent emot sin uppdragsgivare (offentligheten).
  Denna åtgärd skulle på många plan vitalisera kommunikationen politiker-tjänstefolk-uppdragsgivare sinsemellan, och stävja ett och annat ”korrupt förhållande”.
  ”Makt korrumperar” heter det ju, och jag skulle vilja tillägga att ”oinskränkt makt prostituerar”.

  Liked by 1 person

  • Igor skriver:

   Stefan Eriksson, ”Återinför ett tjänstemannaansvar , där låt säga att via ”nätet” med tillräckligt stor uppslutning, varje enskild individ inom offentlig förvaltning kan komma att utsättas för en enkel prövning om ansvarstagande i beslut gent emot sin uppdragsgivare (offentligheten).”
   VAD MENAR DU?

   Gilla

   • Stefan Eriksson skriver:

    Väljarna har inga eller nära nog obefintliga ”kanaler” att kunna ”ställa politiker och dess hantlangare till ansvar” i den mån försummelser uppdagas.
    Följden blir att ”de flesta” av väljarna upplever sin möjlighet att påverka vara obefintliga.
    Folket skulle beredas möjligheten att ”väcka talan” via ett medborgarinitiativ där den ansvarige får möjlighet att förklara hur denne har resonerat.
    För det fall ansvarsfördelningen framstår som ”oklar” skall saken prövas vid en författningsdomstol med grundlag och internationella avtal som underlag för denna rätts beslut.
    Jag skulle vilja att möjligheten till ett ”väljarnas veto” finns med som en del i den demokratiska processen, där de som inte lever upp till förväntningarna, måste ställa sin plats/uppgift till förfogande.
    På så vis skulle mycket ”flum” kunna undvikas att ens belasta lagrådens bord.

    Liked by 1 person

   • Stefan Eriksson skriver:

    Nja, jag vet inte, men någonstans måste något göras för att hantera den totala månförmörkelse som nu råder. Vi har förärats med en regering som inte vill regera, och en opposition som inte vill opponera. Det är inte ansvarsfullt och sprider sig nedåt i leden från Generaldirektörer till den som skall ”göra jobbet”.
    Jag tror inte att det skulle märkas för det fall vissa tjänster vore vakanta i avvaktan på ett återinfört tjänstemannaansvar och ett sätt att sanktionera brister i myndighetsutövning.

    Politikerna kan inte då ”komma dragandes med flum” då ingen tjänsteman med aktning för sitt ansvar finns för att handlägga sådant populistiskt jidder.

    Liked by 2 people

 2. Göran Fredriksson skriver:

  Återinför även ämbetsmannaansvaret som Palme tog bort. Påföljden för den ämbetsman som dömdes för tjänstefel kunde vara böter, fängelse eller de särskilda ämbetsstraffen suspension och avsättning. För tjänstefel kunde en offentligt anställd dömas som av försummelse, oförstånd eller oskicklighet åsidosatte vad som ålåg honom enligt lag, instruktion, annan författning, särskild föreskrift eller tjänstens beskaffenhet

  Hur många av dagens generaldirektörer skulle få behålla jobbet om ämbetsmannaansvaret funnits kvar?

  Liked by 4 people

  • inger1947 skriver:

   I Österrike dömdes en gymnasielärare i Wiener Neustadt till 70.000 kr i böter för att ha hjälpt en elev till bättre betyg på det nationella provet. Mvh, Inger

   Liked by 1 person

 3. Sldy skriver:

  Precis, ännu bättre stäng svämgdörrarna till FNs också, som verkar vara en lukrativ sista förvaringsplats. Återigen, det enda som hjälper är att ta så många mandat som möjligt så i detta val SD. DEM föralldel men inte detta val, det blir bara en distraktion.

  Liked by 3 people

  • JAN BENGTSSON skriver:

   FN tycks ha fått karaktären av en elefantkyrkogård,
   antingen för de som nått sin inkompetensnivå, eller som fallit i onåd…

   Nu spekuleras det friskt i att Dan Eliasson skall slutförvaras där!

   Vi (S)atte ju Margot där ett tag innan…

   Liked by 2 people

   • Hortensia skriver:

    Dag Öhrlund skrev igår om Dan Eliasson på sin blogg:

    ”Ett mycket envist rykte hävdar att rikspolischefen Dan Eliasson äntligen ska få sparken till nyår. Han har efter alla tidigare misslyckanden även misslyckats med att genomdriva reformen med att omstrukturera hela polisorganisationen. Kritiken mot honom är skoningslös, fyra poliser säger upp sig varje dag, halva landet saknar tillgång till nära polis och de som orkar vara kvar går på knäna av trötthet utan stöd av sina ryggradslösa chefer.

    Dan Eliasson har turen att inte verka i privat näringsverksamhet (där han inte skulle ha blivit gammal). Han kommer naturligtvis inte att få sparken officiellt, utan ‘erbjudas en annan tjänst’, enligt uppgift inom FN (och sannolikt med ännu högre lön). Jag tycker att det är en alldeles utmärkt idé, att få bort karln får kosta vad som helst och skicka honom gärna långt bort som FN-sändebud.

    Det ryktas att Carin Götblad blir hans efterträdare, vilket gör mig orolig. Jag har tidigare skrivit mycket gott om Götblad och jag skulle med glädje se en kvinnlig rikspolischef. Men det jag efter noggrant forskande hört från poliser och läst om henne i sen tid gör mig ytterst tveksam och jag hoppas, för alla duktiga polisers skull, att landets kanske viktigaste myndighet inte går ur askan i elden.”

    http://www.ohrlund.se/blogg/?p=3418

    Liked by 1 person

   • Hovs_Hallar skriver:

    Tänk så fantastiskt om Eliasson hamnar där! Då skulle han kunna göra en lysande insats för världsfreden med sina kluriga armband.

    Tänk er hur han hux flux kunde få slut på IS skräckvälde genom att från luften släppa ner en rejäl laddning armband försedda med texten ”Give Peace a chance!” — på arabiska.

    Den idén BJUDER jag på.

    Liked by 1 person

   • JAN BENGTSSON skriver:

    Med K G blir det bara lite andra bullar,
    dialog o halalgrillad korv?

    Inkompetensnivån är väl densamma…

    Har vi råd med inkvotering på en så viktig post?
    Vi behöver en POLIS)

    Gilla

 4. Fredrik S skriver:

  Makt korrumperar och vill man ha garantier så ska man låta den bedrivas bakom stängda dörrar!
  I vårt land där tilliten är satt under press finns det skäl att fundera över vad korruption är.
  Den ”snäva” definitionen ovan har fokus på agenten och de fördelar den ger sig själv medan ett ”utvidgat korruptionsbegrepp” bör fokusera på utfallet. Jag menar att det finns exempel på korruption där ingen vinner utan alla förlorar eftersom de som har ansvaret helt enkelt inte klarar av att hantera situationen. Det finns därför förutom rena mutor vänskaps, lojalitets, svaghets, lathets, inkompetens, dumhetskorruption etc..
  Transparens är mig veterligen det enda vaccin som hjälper.

  Ska läsa Per Kornhalls bok. Jag brukar ha samma relation till vad han skriver som till Marx.
  Jag kan hålla med om analysen men inte om slutsatserna.

  Liked by 2 people

 5. Lennart Bengtsson skriver:

  Jag håller med om att en hel del oskick när det gäller tjänstetillsättningar skulle upphöra om ämbetsmannaansvaret återkom. Säkert skulle detta stärka ryggraden mot diverse korruptionsfrestelser samt kanske också dämpa kvoteringsambitionerna. Sverige kan lära sig en hel del från sitt södra grannland!

  Liked by 1 person

 6. wonky1 skriver:

  Riksdagsledamöterna bör ges den frihet man har i Finland:
  Finlands_riksda: Ledamöternas_ställning (Wikipedia)
  ”Varje riksdagsledamot är skyldig att i sitt uppdrag handla som rätt och sanning bjuder. Ledamoten skall därvid iaktta grundlagen och är inte bunden av andra bestämmelser.”
  … partipiskor som ”ska skottet komma inifrån” måste utrotas.

  Liked by 1 person

 7. Fredrik Östman skriver:

  Vad menas med punkt (i)? Yrkesförbud? Är inte snarare politikers löner, ersättningar och framför allt ”pensioner” (d.v.s. livräntor från späd ålder) alldeles för höga? Det är väl utmärkt om avdankade politiker skaffar sig ett jobb? En rörelse i andra riktningen har vi ju inte kunnat observera.

  Den påbjudna politiska åtgärden är förstås att stryka alla livräntor, avgångsvederlag och ”pensioner”.

  Liked by 1 person

 8. Trodé skriver:

  Korruption i Sverige med välbetalda uppdrag är ett av många skäl att läsa Stefan Torsells bok Estonia – Svenska statens haveri. Boken skildrar två haverier, en om fartyget och en annan om myndighetsförfall.
  Sjöfartsverket beskrivs som en myndighet i förfall där en ministers dotter anställdes som expert på sjösäkerhet. Torsell skriver att socialdemokraterna betraktar myndigheter som partiets organisationer som det kan använda för att belöna partiets trotjänare.

  Liked by 1 person

 9. Lasse W skriver:

  Ja det finns korruption i utkanten av arbetarrörelsen. Jag har alltid reagerat på att Systembolaget väldigt ofta har sina lokaler intill COOP-varuhusen som därmed får daghjälp med att hålla omsättningen uppe. Se Täby/Arninge, Rotebro med fler ställen. Någon sorts samverkan mellan staten och arbetarrörelsen. Korruption absolut.

  Liked by 2 people

  • larslindblog skriver:

   Ja Lasse, och en annan sak jag tänkt på är varför Postkodlotteriet anställer olika (S) kvinnor som ”ambassadörer” t.ex. Lena Hjelm Wallen och Margot Wallström . (hemlig lön)

   Gilla

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Likadant på Väla Centrum utanför Helsingborg!
   Kanske ges billigare hyra som tack för draghjälpen)

   Anitra fick ju VD jobbet på Systembolaget, helt utan konkurrens…
   Med oerhört gynnsamma pensionsvillkor!

   Göran gav Gabriel Romanus (Fp) uppdrag att fixa det,
   tror han var Ordförande då, eller möjligen Olof Johansson (C)

   I god tid innan, man blev ett par OFFICIELLT)

   Som han bäddade fick han sen ligga,
   väldigt mjukt…

   Hon var säkert kvalificerad för jobbet,
   men en upphandling utan minsta(löne)konkurrens…

   Gilla

 10. Hans skriver:

  Citat från Lennart Bengtssons text idag:
  ”(iii) Tydliggör de folkvaldas roll.”

  Alla punkter du tar upp idag är viktiga. Men just ovanstående vill jag trycka extra på. Någon gång i vintras uppmanade Patrik oss här på DGS att kontakta våra folkvalda och framföra våra synpunkter på politiken och inte minst den oro som många känner inför framtiden.

  Jag tog Patrik på orden och mailade till mina företrädare i riksdagen vid åtskilliga tillfällen om den oro som jag (vi) känner. Det må gälla invandring, integration, skola, polis och en hel del annat. Mycket få svar fick jag. Och genomgående tycker jag mig känna att de skrivits i en von-oben attityd.

  Jag tror att om vi ska komma tillrätta med detta demokratiproblem (sic!) så det första vi måste gör att avskaffa eller på något vis ändra det generösa partistödet som ju i praktiken gör att partierna kan strunta (jag höll på att skriva sk*ta) i oss!

  Gilla

 11. Lennart Göranson skriver:

  Alla punkterna (i)-(v) stöder jag gärna. Dock vill jag utveckla problemet runt punkt (ii) en smula, dvs. tillsättningen av generaldirektörer.

  Det finns två filosofier om vem man ska se som statliga ämbetsmäns uppdragsgivare. Den ena är att det är den för tillfället sittande regeringen. Den uppfattningen stöds naturligtvis av det politiska etablissemanget och jag tycker mig ha uppfattat att det också är den dominerande uppfattningen på den här bloggen. Den andra filosofin är att ämbetsmännen egentligen har medborgarna och allmänintresset som sina uppdragsgivare. Att de inte bara är marionetter i händerna på politikens för tillfället rådande nycker utan att de har en mer långsiktig och stabiliserande uppgift, kanske lite Montesquieuinspirerat.

  Om man går på den första modellen fungerar det bara om myndighetschefen har regeringens förtroende. Journalister frågar ibland ministrar om denne fortfarande har förtroende för X (som har varit föremål för kritik från media och/eller allmänhet). Frågan är idiotisk eftersom det bara finns ett svar. En myndighetschef har alltid regeringens förtroende så länge han/hon inte har entledigats. När regeringen inte längre har förtroende så är vederbörande inte verkschef längre. När Lennart Bengtsson skriver att generaldirektörer numera tillsätts på ”oklara politiska eller andra ‘meriter’ ” så kan det helt enkelt betyda att man tillsätter den som man litar på kommer att fungera som regeringens förlängda arm. Det behöver naturligtvis inte utesluta att vederbörande har kunskaper om det berörda området och/eller är professionellt kompetent. Men förtroendet är fortfarande huvudsaken.

  Går man i stället på den andra modellen så är det lättare att i första hand se på, som Lennart Bengtsson uttrycker det, ”fackmeriter”. Men då börjar man snarare närma sig någon form av maktdelningsprincip, där myndigheterna och deras chefer står som garanter för professionalism, självständighet i förhållande till kortsiktig politisk taktik och stabilitet. Utan att helhjärtat ställa mig i det lägret skulle ändå välkomna en seriös diskussion om det vore så illa med en ordning som mer slår vakt om stabilitet och långsiktighet.

  Sedan bör tilläggas att tjänster som generaldirektör, i motsats till hur det tidigare fungerade, numera utlyses offentligt och att uppgifter om vem som söker är allmän handling. Även om regeringen naturligtvis är fri att välja som den behagar bland sökande, och kanske också uppmana den man vill ha att söka, så har ändå detta bidragit till en något ökad transparens.

  Gilla

 12. Rikard skriver:

  Hej.

  Utifall jag inte är bannlyst längre:

  Makt korrumperar inte. Det är en ursäkt för en korrupt människa då den inte själv är ansvarig för sina gärningar. Om makt korrumperar så spelar det ju ingen roll om jag gör fel, för det hade vem som helst annan också gjort.

  Det är en korrupt människa som använder makten fel som sprider korruption. Den som är stark i sig själv, med kurage och med ärligt framlevda principer är svår att ha att göra med. Bättre då att anställa och befordra någon som är smidig och flexibel istället för att behöva hålla långa svåra debatter och förhandlingar, eller hemskast av allt – låta den som är sakkunnig inom sitt fack råda – eller än värre om det kan tros: låta folket råda via beslutande folkomröstningar.

  En människa som är ärlig inför sig själv med vem hon är, och som istället för att se sig som god eller sträva mot det goda strävar bort från det onda och ruttna som finns inom oss alla, är en människa på vakt mot sin egen korruption. Den gode, som är god, kan ju inte vara korrupt. Blott onda är korrupta.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

  Gilla

 13. Jeanette kullberg skriver:

  jaa Jaaa man kunne så godt som det nu er, indvillige jer i en år langt begivenhed ,for bedst pyhamide ide , af selvbestaltede folk med største ukyndighede, som koster Borgeren i jeres land, både tid, penge marker skov og en fandens masse husdyr m m ..
  Landstyrelsen har tage sig frie hænder med et ny udviklet kolikriv klap jagt system!
  På Borgren nære og kære ,samt sætter folk i dårlig perspektiv for en vær vinding internt i mellem deres egen .
  Alt i mens denne myndighed på falsk grundlag bekæmper folket ´Ret til et liv med deres husdyr . Har dette nye Embede ender foragten til at have dyr i et land som Sverige hvor det syner af ren forfald og svare til det vi ved om et Øst samfund , som begår (Tort) med udøvet totur og manipulation, tvang had og foragt og her med vender begræbet til et land ude Ret sikkerhed ..
  Alt med en puls stilles til offentlig skue og ingen har tænk på at, dette handler om organiseret Tyveri og Hæleri af folks ejendoms Ret ,svare til at jeg kommer og tager alt du ejer og har, for at jeg misbruger min magt på baggrund af en titel i system ! ..
  Ingen anden ser sig i stand til at forstå denne del anden dem selv i system som de benægter er tyveri .. men i mellem linjer reder har men til sinde bekoster borgeren alt de ejer og har og tilsviner dem for at dette bliver en personligt Attetyde man tillægger sig via sit Embede …
  Og nu handler om flere million m m , en ny fed fidus Lst og Politiet og deres lakajer , har gjort til en ny investeringen i system .. .
  Alt i mens Bonden husmoren eller den lille hobby familie med dyr ,er total u- viden om denne nye eksport ide .
  Den indbringer nemmelig million af kroner med stor omsætningen og er en modsætningen for det vildelse nye nummer og nul svar
  Mange kan bevidne dette ,at dette er bedst stil fra Landstyrelen og deres medsammensvorne i denne højere Indstandser af undvige deres egen fejl og slippe for en tjenestefejl ved at lade deres jurist eller politi nedlægge en vær sag som kan bestyrke en borgers tvist med system
  eks , at Domstols egne andsatte udskriver Domme som aldrig har være indberette for nogen Politi eller Bevis forfindes, for dette overfald man gør på borgeren i landet, samt endda bryder ind i deres hjem ude kendelse .. og til skriver regninger på flere milioner på deres bekostningen .
  .Men det er vel så jeres land er opbygget, At jeres egne borger skal blive de nye flygtningen , alt i menes man sorterer i befolkningen , for hvem som må være i landet og hvem som må ejer eller have glæde af deres dyr holning man har lagt mange år og pengen i for så at blive formyndet ude en forsvar .,
  Det hele er så Sandt som det er skrevet !!..
  vederlag findes som bevis, samt offentlige Dokumenter ,man kan endda under sig ..
  hvordan man tillade sig at skrive mere end 4000 mennesker på et forbuds register , som i all hemmelighed ikke er offentligt for borger selv !!..
  At selv en officiel Domstol kan nægte en borger deres høring er ufattelig t eller ?..
  og et korrupt Politi skulle have indsigt i deres sager , som de selv medvirker til
  med eks at daglig at Bryder i folks hjem og miskreditere Eu Rette ( svare til at be Ulven vogte får ), med deres gene beskaffenheden som De har tage sig frihed til, at berøve fra folket ude indsigt fra indstands !! ..

  jeg vedlægger denne side som en del af åren i jeres land .. https://forystablogg.wordpress.com/

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.