Den svenska ideologin

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Jag brukar, kanske till leda, rya om det välfärdsindustriella komplexet. Men nu ska jag inte väsnas om komplexet, utan om dess ideologi och tänkande.

Varje makthavare skapar en ideologi åt sig som, när ideologin implementeras och vinner allmän trovärdighet, ger makthavaren mer makt, till exempel högre vinster åt kapitalistklassen, eller, som i det aktuella fallet, fler tjänster och myndigheter samt större budgetar för välfärdsindustrin.

Om alla människor på egen hand kunde fixa all det välstånd de tarvade skulle komplexet inte behövas. För att komplexet ska kunna växa och få mer makt måste därför en över tiden ökande andel av människors välstånd och välfärd vara ouppnåelig för dem själva. I ju mindre utsträckning människor klarar av sina egna liv, desto bättre för komplexet. För att ge två cyniska men illustrativa exempel: för det första att om barn inte lär sig något i skolan är sannolikheten desto större att de blir livslånga klienter hos komplexet och, för det andra, att import av kulturellt avvikande och därför svåranställningsbara människor också ger gott livsutrymme för komplexet.

Värsta tänkbara scenario för komplexet vore det omöjliga att det homogena, monokulturella Sverige från 1950 återuppstod. Tvärtom önskar komplexet en mångfald av sinsemellan delvis inkompatibla kulturer och subkulturer – det handlar inte alls bara om migrationen – i syfte ständigt nya sociala problem ska uppstå som komplexet kan ägna sig åt att framgångsrikt försöka lösa, framgångsrikt, nota bene, i bemärkelsen att komplexet får växtutrymme, inte i betydelsen att de sociala problemen skulle försvinna.

Därför har komplexets ledande skikt, politikerväldet, beslutat att Sverige ska vara multikulturellt.

Det finns ingen allmänt vedertagen teoretisk mätmetod för att kvalitetsmässigt  rangordna de olika kulturer som enligt detta beslut ska finnas i Sverige. Kulturer sitter djupt i människors sinnen. En liten grupp kan tänka sig att ge upp sin egen kultur och assimilera sig in i en annan, men de flesta människor anser nog sin medfödda kultur överlägsen. Det finns ingen överdomare som på stabila teoretiska grunder kan fälla ett objektivt korrekt avgörande om att den ena kulturen är bättre än den andra. Med tanke på att svenska romer under hundratals år valt att inte assimilera sig in i majoritetskulturen måste man anta att de föredrar sin egen. Ingen kan säga att de gör fel.

Däremot kan en betraktare tillämpa ett vetenskapligt synsätt och fråga sig vad som tycks fungera bäst. Man kanske inte vet varför den ena kulturen funkar bättre än en annan, men man kan konstatera att den gör det, till exempel genom att dra slutsatser av att fler somalier migrerar till Sverige än vice versa, vilket förefaller vara ett tecken på att den svenska kulturen och det svenska samhället i avgörande avseenden – och i båda befolkningsgruppernas ögon – är överlägsna de somaliska motsvarigheterna.

Det välfärdsindustriella komplexet, Sveriges dominerande makthavare, vill emellertid inte höra på det örat eftersom ett sådant tänkande skulle undergräva dess egen maktposition. Själva tanken att det skulle finnas kulturer och värderingar som är bättre än andra skulle rycka undan grunden för komplexet. Hela föreställningen om Sverige som humanitär stormakt skulle skakas i sina grundvalar. Hur många tjänster inom skolmyndigheterna skulle inte försvinna om den postmodernistiska föreställningen om att det inte finns någon sanning slängdes på historiens skräphög?

Den konflikt som här uppstår är att vanliga människors dagliga observationer och sunda förnuft ofta går på tvärs mot den ideologi som komplexet vill marknadsföra. Komplexet använder två metoder för att skydda sin ideologi mot människors dagliga observationer och sunda förnuft, nämligen dels intellektuella hjälpkonstruktioner, dels repression.

En intellektuell hjälpkonstruktion är ovannämnda postmodernistiska doktrin, som i extrema fall kan jämställa infall och tyckanden med solida och genomtänkta resonemang uppbackade av evidens och beprövad erfarenhet. I skolan kan barn få lära sig att det inte finns några ”fel”, utan bara olika synsätt. Observationer och sunt förnuft gäller därmed inte längre. Visst kan ett plus ett bli tre, mamma och pappa flyttade ihop och så kom du, lilla älsklingsbarn, se bara!

En annan intellektuell hjälpkonstruktion är föreställningen om strukturellt förtryck av olika slag. Att romer inte assimileras anses bero inte på deras egna val, utan på majoritetssamhällets rasism. Att somaliern väljer att komma till Sverige i stället för att utveckla sitt eget land hemmavid beror på att århundraden av kolonialt förtryck har gjort att landet knappt går att utveckla.

Ibland förädlas hjälpkonstruktionerna till officiell politik, till exempel inom identitetspolitiken, där en hackordning etableras och förekomsten av en rangordning erkänns men förklaras med hänvisning till olika grad av förtryck så att den mest förtryckte befinner sig längst ned i hierarkin och så vidare. För att råda ordning på dessa missförhållanden, som i sista hand, enligt denna teori, beror på det övergripande förtryck som emanerar från det högsta skiktet, i huvudsak vita män, ska ingen högre rankad ha rätt att uttala sig om en lägre rankad. Denna hjälpkonstruktion har till och med vunnit burskap inom rättspraxis, där lagarna om hets mot folkgrupp inte anses kunna äga tillämpning om hetsen riktas mot vita män.

Den andra metoden som komplexet använder för att skydda sin ideologi mot diskussion och ifrågasättanden är repression. Repressionen är inte särskilt sofistikerad. Det handlar till exempel inte om att komplexet ger sig in i hederliga diskussioner med dissidenter enligt normal akademisk praxis där argument och fakta synas och kalfatras. Det handlar bara om att stämpla, slå till och brännmärka med ord som nazist, fascist och rasist eller med något annat okvädande tillmäle på temat strukturell förtryckare. Plus att den som ifrågasätter kan få det svårt med jobbet och försörjningen. Meningen är att den som ifrågasätter ska hotas, skrämmas och framför allt förmås att skämmas. Rädslan för att denna repression ska släppas lös förmår många människor – mig också, fast i avtagande utsträckning – att ålägga sig avsevärd självcensur.

Detta Augiastall måste rensas upp. Det talas om att muslimer måste göra upp med sin religion och sin ideologi. Det måste vi svenskar också. I detta avseende är vi inte så mycket bättre än muslimerna. Vi kan börja med att ta bort alla stadganden om att Sverige ska vara multikulturellt och sedan jobba vidare med att försöka förmå eventuella migranter att assimileras till det svenska samhället.

72 thoughts on “Den svenska ideologin

 1. JL skriver:

  Ord och inga visor, och om du tidigare haft självcensur är den nu bortblåst.

  Assimilering anses förtryckande från vänsterhåll, men det fungerar praktiken om vi tittar på både nuläge och historik.

  Gissar att de flesta här känner svenskar/invandrare med rötter i Mellanöstern och Afrika som är produktiva deltagare i det svenska samhället?

  Fråga er var skulle ni placera dessa på integrerad/assimilerad-spektrat?

  Samtliga jag känner är assimilerade utifrån ett värderingsperspektv. Sure, de behåller kanske sina maträtter, högtider och andra icke-invasiva traditioner av privat karaktär. Delarna av sin kultur som de behåller är delar som är 100% upp till dem, delar som inte står i konflikt med svenska normer, lagar och värderingar.

  Jag letar fortfarande efter historiska exempel på lyckade multikulturella experiment där man forcerat ihop grupper från vitt skilda delar av värderingsspektrat (googla ”world values survey” om ni inte sett bilden innan) och uppmuntrat/forcerat den invasiva gruppen att inte överge de delar av sin kultur som står i direkt konflikt med samhället de träder in i.

  Har ställt denna fråga till alla multikulturivrare jag träffat, och fortfarande inte sett ett enda lyckat historiskt exempel. Exempel på det motsatta finns dock med oräkneliga polariserade samhället (så även i Sverige), en del inbördeskrig och i värsta fall folkmord.

  Assimilering, med piska och morot.
  Tror det är enda vägen som funkar när skillnaderna mellan inflyttade och svenskar är så extremt stora. Var inte 168 000 norrmän, tyskar och holländare som sökte asyl förra året.

  Liked by 3 people

 2. boerje2 skriver:

  *** ”Värsta tänkbara scenario för komplexet vore det omöjliga att det homogena, monokulturella Sverige från 1950 återuppstod.” ***

  Vänstern förlorade redan på 1960-talet både teoretiskt och i praktiken argumentet om att kommunismen skulle vara ett jättebra och eftersträvansvärt samhällssystem. Det tillsammans med att arbetarklassen fått det bättre och därigenom förborgerligats gjorde att vänstern var tvungen att skaffa sig nya väljare. Därför att vänstern med alla medel ville behålla MAKTEN och sina egna privilegier. Den behövde således nya röster. Lösningen blev import av lågutbildade från tredjevärlden under täckmantel av mångkultur. Vilka röstar vänster eftersom de automatiskt hamnar längst ned i hierarkin pga låg utbildningsnivå och dåliga språkkunskaper. Det gör att de har allt att vinna på mer ekonomisk omfördelning och således på att rösta vänster.

  För att dölja det vetenskapligt mycket välbelagda faktumet att alla folk inte har samma medelintelligens och att invandrarna från tredjevärlden därigenom bildar en permanent ickevit underklass som ökar klyftorna och motsättningarna i samhället så stämplades alla fakta som rasistiska. Hela området har tabubelagts och får ej diskuteras. Orsaken till att folkens olika medelintelligens inte får diskuteras är inte främst att det är ofint, utan att den kunskapen utgör ett mycket allvarligt hot mot vänsterns MAKT! Hela vänsterns världsbild rasar samman om det blir allmänt känt att den globala ekonomiska ojämlikheten har en mycket hög korrelation med folkens medelintelligens. IQ and the Wealth of Nations. Lynn och Vanhanen

  Elevresultaten i förorten är mycket sämre än för svenska elever och det är alldeles för många som inte klarar att bli behöriga till gymnasiet. Alla sådana skillnader mellan svenska elever och invandrarelever skylls på socioekonomiska förhållanden, diskriminering och rasism. Men det är inte alla grupper av invandrare som det går dåligt för. Det går exempelvis väldigt bra för Östasiatiska och judiska invandrare i samtliga länder inklusive deras egna. För andra grupper går det på motsvarande sätt lika dåligt i alla länder inklusive deras egna.

  Det påstås vara samhällets och svenskarnas fel att det inte går bra. Men får vi bara igång integrationen så kommer allt att bli så bra och så har det hetat i 30 år. Men alla möjliga och omöjliga åtgärder har redan provats i Sverige och resten av västvärlden och det har inte lyckats någonstans. Den bistra sanningen är att det aldrig kan lyckas och varför är ingen hemlighet. Men varken Gud eller ”Darwin” bryr sig om vad vi tycker om att alla folk inte har samma medelbegåvning. Vi får lov att rätta oss efter skapelsen, den kan vi inte göra något åt.

  Om ”fattigdomen” i förorten och utanförskapet skulle förorsaka funktionell analfabetism och svårigheter att klara de fyra räknesätten utan kalkylator för en stor andel av niondeklassarna så undrar man till exempel hur barnen i de krigsdrabbade delarna i Europa kunde klara sig så bra. Tyskland förlorade Andra världskriget och drog på sig en enorm skam, miljoner män och fäder dog, landet slogs i ruiner. Men redan på 1960-talet var Tyskland åter en industriell stormakt. Har de tyska barnen lidit någon förlust av IQ som hämmat landets utveckling under någon tidsperiod efter kriget? Knappast, men psykiska problem var det många som fick och lider av än idag.

  Har det gått bra för svenska elever sedan folkskolans start 1842 därför att de har haft rika och högutbildade föräldrar ända från start? Och hur fattigt hade inte de gamla grekerna det jämfört med förorten?

  Why The Regressive Left Has Already Lost

  Börje Fors @pwrmos

  Liked by 3 people

  • arne a skriver:

   Mycket bra inlägg, japanerna var inte precis rika efter andra världskriget heller, men herregud vad de kämpade..,det är den andra faktorn som saknas utöver intelligens, det är kämpglöd och inte skylla ifrån sig,,

   Gilla

   • boerje2 skriver:

    Precis, japanerna var inte bara fattiga, besegrade och utan demokratisk erfarenhet. De blev brand- och atombombade till underkastelse. Men lyckades på alla plan att snabbt bygga upp och modernisera japan. Det japanska undret.

    Varken japanska, koreanska, kinesiska, engelska, franska, italienska, finska, baltiska, ryska, östeuropeiska, judiska eller tyska barn verkar ha lidigt någon skada av kriget när det gäller IQ.

    Men enligt vänstern så lider vissa folkgrupper fortfarande svårt av sviterna efter korstågen, kolonialismen, det transatlantiska slaveriet och ”fattigdomen” i förorten.

    Liked by 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   Vänstern har aldrig vunnit någon saklig debatt, har aldrig presenterat ett sammanhållande sakligt argument. Vänstern verkar genom att exploatera och förstärka människans psykologiska och sociologiska tillkortakommanden. Edmund Burke vederlade alla vänsterns påståenden redan 1790, året efter revolutionen i Frankrike. Det hjälpte inte. Sanningen är känd sedan årtusenden, men beaktas inte. Det som kallas känslorna (”hjärtat till vänster”) men i själva verket rent sakligt bara är psykologiska tillkortakommanden tar överhanden och så fortsätter vänstern att plåga oss.

   Liked by 2 people

 3. Stefan Eriksson skriver:

  Komplexet kan liknas vid ett ”självspelande piano” där styckena återupprepas med allt tätare intervall. Jag föreslår att någon (vi) drar ur sladden, och engagerar en ”liveartist” istället, som ansvarar för vad som framförs. Är denne usel på att spela får vi leta efter någon annan, eller kanske till och med låta det vara ”tyst” ett tag.

  Gilla

 4. JAN BENGTSSON skriver:

  Bland oerhört många insiktsfulla inlägg,
  anser jag att detta är i särklass det bästa, kanske ej roligaste)

  Om det lästs av folk i allmänhet vore Mångkulturen snart historia!
  En svidande vidräkning!

  Gilla

 5. Folke Lidén skriver:

  Komplexet lever sitt eget liv. Ingen styr. Ingen har det yttersta ansvaret.
  Påminner om skräckhistorier där den besatte vetenskapsmannen skapar en varelse som blir okontrollerbar vänder sig mot sin skapare.

  Gilla

 6. Joakim skriver:

  Här tycker jag du slog huvudet på spiken.
  Jag undrar om inte att feminismen bara är ett ”vapen” (asymmetrisk krigföring) för att uppnå kommunism/ socialism, kanske rentav från främmande makt.

  Liked by 1 person

 7. Lennart Bengtsson skriver:

  Det vetenskapliga synsättet har alltid varit överlägset det synsätt som gäller för de troende. Det är främst av denna anledning som Europa har varit så framgångsrikt under de senaste 500 åren. Det vetenskapliga synsättet kräver nämligen att teorier och hypoteser skall validerad mot verkligheten. Stämmer inte hypotesen får man försöka med något annat.

  För de troende är inte detta nödvändigt. Stämmer inte hypotesen måste verkligheten ändras eller mörkläggas. Detta sker oupphörligt såväl bland kristna, muslimer eller de som föredrar olika former av marxism-leninism eller någon annan arbiträr troslära. Vår tids så populära postmoderna relativism är en annan avart där var och en kan producera sitt eget universum precis som tidigare endast var förbehållet dårarna på sinnessjukhusen.

  Jag tror att tiden nu är kommen då det inte bara räcker att prata om det kaos och förfall som hotar hela vår världsdel utan vi blir nog tvungna att också göra något för att få slut på vår tids idioti och galenskap.

  Liked by 2 people

  • Fredrik Östman skriver:

   Vetenskapen och dess metoder utvecklades av troende människor. Den som tror på en skapande gud måste intressera sig för sanning, natur och kunskap. De som inte kan tåla vetenskap är de som inte tror på en skapande gud, utan på berättelser om en sådan, auktoritära utsagor, profeters påhitt.

   Liked by 1 person

 8. Gösta Svensson skriver:

  Snubblade över Riksantikvarieämbetets broschyr ”Vision för kulturmiljöarbete för 2030” på webben igår när jag sökte information om en gammal byggnad i Skåne som jag tänkt göra utflykt till med mina barn. Förutom illustrationerna (av Stina Wirsen) i broschyren, som innehåller tydligt muslimska motiv, hittade jag en del ”utmanande” text, tex följande”

  ”Från vårt förflutna till allas framtid

  För att forma framtiden kan kulturmiljöarbetets aktörer samlas kring visionen om att alla, oavsett bakgrund, upplever att de kan göra anspråk på det kulturarv som format Sverige. Vissa arbetar redan i denna riktning medan andra kommer uppfatta den som mer utmanande.”

  http://www.raa.se/aktuellt/om-aktuella-fragor/regeringsuppdrag/vision-for-kulturmiljoarbetet/broschyr-vision-for-kulturmiljoarbetet-2030/fran-vart-forflutna-till-allas-framtid/
  (finns även som pdf vilken är tydligare och mera överblickbar)

  Vad tusan menar man med detta!? Vilka är ”alla” och hur kan tex en hitrest somalier, som kanske knappast kan läsa och skriva, än mindre tala svenska, göra något som helst anspråk på det arv som jag fötts in i och ärvt av mina föräldrar, hur kan denne göra något anspråk på mitt kulturarv? Det är lika tokigt som att jag skulle kunna göra något ”anspråk” på det somaliska kulturarvet. Jag kan låta mig inspireras, jag kan härma, jag kan kanske tom assimileras in i det somaliska arvet, åtminstone till viss del, förmodligen aldrig fullt ut, men hur skulle jag kunna göra ”anspråk”.

  Vad menar de?

  Liked by 5 people

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Korrekturfel helt enkelt)

   Skulle givetvis ha stått Allahs!
   Inte minsta tvekan här i Skåne!

   Så undrar Jan Guillou varför SD är så stora i Skåne???

   Får man göra sig så dum, och framträda i media…

   Gilla

  • Anders skriver:

   De menar, att muséer ska rensa bort och/eller magasinera sådant, som inte ”alla, oavsett bakgrund, upplever att de kan göra anspråk på”. Några axplock:

   2013

   Länsstyrelsen i Örebro skriver 2013:

   ”Att störa homogenitet

   I fyra konferenser som genomförs i Örebro under hösten 2013 och våren 2014 vill vi störa bilden av det homogena genom samtal och reflektioner som tar utgångspunkt i mångfaldsperspektiv, pluralism och normkritik. …

   Den fjärde konferensen kommer att sätta fokus på det professionella uppdraget och ansvaret. Museer, kulturarv, teatrar, bibliotek, skolan och politiken bidrar alla på sitt sätt att skapa olika slags berättelser om samhället. Vad innebär detta ansvar? ”

   http://www.lansstyrelsen.se/orebro/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/byggnadsvard/bidrag-till-kulturmiljovard/kalejdoskop/projekt-2013/att-stora-homogenitet/Pages/default.aspx

   —-

   2014

   ”I regleringsbrevet från Kulturdepartementet fick Riksutställningar inför 2014 tre nya uppdrag. Ett av dessa uppdrag var att ”utifrån en global omvärldsanalys och kartläggning visa på möjligheterna för den svenska museisektorn att utveckla och ta vara på utvecklingspotentialen i det mångkulturella Sverige”.

   Riksutställningar kan nu presentera uppdragets rapport ”Museerna och mångfalden. En analys av hur den svenska museisektorn kan stödja och ta vara på utvecklingspotentialen i det mångkulturella Sverige”,” Rapporten överlämnades till kulturdepartementet den 1 november 2014.

   https://www.riksutstallningar.se/content/rapport-museerna-och-m%C3%A5ngfalden

   ”Rapportens slutsatser är att svenska museer på ett generellt plan ännu inte speglar den svenska befolkningens etniska, sociala, socioekonomiska eller kulturella mångfald – samtidigt som det finns stora möjligheter till förbättringar. … det [finns] fortfarande mycket som kan eller behöver göras för att nå hela vägen fram.”

   http://www.sverigesmuseer.se/nyheter/2014/11/ny-rapport-fran-riksutstallningar-visar-hur-svenska-museer-kan-starka-mangfalden/

   Riksutställningars generaldirektör beskriver i förordet till rapporten denna som ”möjligtvis mer agitativ än vad en rapport av det här slaget brukar vara”.

   Ett citat ur rapporten: ”Att svenska museer inte speglar ”det mångkulturella Sverige” – det vill säga alla svenskar – är inte bara ett resultat av en omfattande strukturell diskriminering utan även ett stort hinder för ökad mångfald och delaktighet inom så gott som alla museets verksamheter. Många av de upplevda eller ibland konstruerade hindren för att åtgärda detta kan samtidigt lösas så länge viljan och modet finns.”

   https://www.riksutstallningar.se/sites/default/files/documents/Rapport_Mangfald_Digital.pdf

   —–

   2015

   2015 lyfter Sveriges Radio fram en avhandling av Annika Bünz:

   ”Annika Bünz besökte 36 museers arkeologiska utställningar, både tillfälliga och permanenta, runtom i Sverige för att se vilka berättelser om sten-, brons- och järnåldern, både i text och bild, som mötte besökaren. Och det hon såg var olika typer av missvisande och förenklade berättelser.

   – Det finns i berättelserna spår och indikationer på att människor under den här perioden (sen järnålder, reds anmärkning) hade kontakt med islam till exempel, men det förekommer inte i någon berättelse något som helst resonemang om varför det var just kristendomen som infördes.

   Sedan berättas det också att man inte vet vilken hår- hud- eller ögonfärg som människorna kan ha haft. I hela mitt material finns inte någon rekonstruktion eller modell av en människa som visar på något annat än en ljushårig, ljusögd, ljushyad människa. Det finns inte någon med bruna ögon eller med brunt hår. Överhuvudtaget är, i allt bildmaterial, en lite mörkare ton på hyn helt borta.”

   Förmodligen tänker sig Annika Bünz att ”alla” ska kunna göra anspråk på det svenska kulturarvet, om människorna i muséernas bildmaterial betr. sten-, brons- och järnåldern ges en ”mörkare ton på hyn”.

   Sveriges Radio avslutar:

   ”När det gäller framtiden är Annika Bünz positivt inställd, för nästan tio år sen kom till exempel en avhandling fram till en lista på fallgropar och hur museipersonal kunde jobba för att inte hamna i dem. Annika Bünz vill komplettera det arbete som redan gjorts.

   – Det finns en stor medvetenhet och det syns i många utställningar att man jobbar aktivt. Vad jag tyckte behövdes var hjälpmedel att kontrollera medier och betydelsebärande lager.”

   Smaka på formuleringen ”kontrollera medier och betydelsebärande lager”…

   —-

   2016

   Ett sätt att kontrollera betydelsebärande lager är ju att ett museum helt enkelt gör sig av med sina samlingar. Två kulturhistoriker skriver i Eskilstunakurien 15 juni 2016: ”Museiföremålen betraktas som gammalt skräp”

   ”Talespersonen för kulturnämnden, Göran Svärd (S), meddelade utan närmare kommentar i den regionala tv-sändningen den 13 juni (SVT Nyheter Södermland) att kulturnämnden nu beslutat att avveckla Sundbymagasinet, där Strängnäs Museums samlingar förvaras.

   Samlingarna kommer att skingras, en del till Sörmlands museum och en del till hugade Hembygdsföreningar, som för övrigt nog inte är särskilt villiga att hysa föremål från just andra områden än den egna insamlingstrakten. Det som sedan blir kvar skall säljas eller kastas. En kulturarvskatastrof! …

   Vi har lärt oss genom dagens otaliga krig och konflikter att det första krigsherrarna gör efter en erövring är att till varje pris utplåna de besegrades kulturarv. Kultur, konst, museer, litteratur, språk och alla andra kulturyttringar utplånas med våld. Vi har sett det på Balkan, i Afrika, i Mellanöstern och vi har förfärats.

   Här i Strängnäs behövs inget våld för att skingra det kulturarv föregående generationer pietetsfyllt velat bevara till kommande generationer. Här har det nämligen inget värde. Bara gammalt skräp!

   Juni månad 2016 kommer att i framtiden ihågkommas som den skammens månad då Strängnäs, en av landets intressantaste stadsbildningar med rötter i sen vikingatid, frivilligt och naivt gjorde sig av med en stor del av sitt kulturarv.”

   http://ekuriren.se/kulturnoje/1.4140794-museiforemalen-betraktas-som-gammalt-skrap

   —-

   PS Svenska statens arbete med att förändra det svenska kulturarvet diskuteras och exemplifieras ytterligare i en tråd på Flashback: ”Konferens: ”Att störa homogenitet” – följ globalistagendan från första parkett”

   Länk till Flashback-tråden: https://www.flashback.org/t2264054

   Patrik Engellau kan avlägsna mitt PS. om Patrik vill.

   Liked by 2 people

   • tirutaa skriver:

    Tack för denna information. Kunde aldrig tänka mig allt detta, det är ju brottsligt. Har man frågat, eller ens informerat, befolkningen – antar nej! Har svensken alltid varit så här servil? Har man helt tappat självkänslan? Vem/vilka är det som har begärt detta, varifrån kommer initiativet? Kommer den ö k någonstansifrån? Bara någon byråkrat som skulle visa sig ”inkluderande”; hur illa har jag inte lärt mig att tycka om detta så repressiva ord. Och så sätter snöbollsrullningen igång. Ohejdat – man måste ju visa sitt rätta – fega – PK-ansikte. Med berått mod begår man självmord på landets historia – varför rasar inte folk om detta?

    Glad att jag skrev min oinformerade kommentar så jag fick tillgång till all denna kunskap. Tack än en gång!

    Liked by 1 person

   • Anders skriver:

    @TIRUTAA, Tack för de vänliga orden.

    Du skrev, att du börjat läsa filosofi för att bringa struktur i det svammel som utgör den politiskt korrekta utblicken i Sverige.

    För att begripa, vad som påverkar ett lands kollektiva minne (som det kallas) krävs också nedslag i en annan diciplin: Historia. Den tyska regeringens, befolkningens och bankväsendets inställning till hur landets ekonomiska politik ska bedrivas skiljer sig från t.ex. britternas pga det kollektiva minnet av hyperinflationen i Tyskland 1923.

    Du skrev, att du flyttat från England till Sverige 1986. Englands konstitutionella utveckling är en historia om återkommande konflikter (ibland blodiga konflikter) mellan regenten/statschefen och först baronerna, sedan konflikter mellan regenten/statschefen och parlamentet.

    Utvecklingen i Sverige har varit väsensskild.

    Sverige har ”en månghundraårig starkt centralistisk statsmakt med åtföljande stark myndighetsrepresentation; invånarna har uppfostrats till lydnad, ty myndigheten vet bäst och bör inte ifrågasättas”, skriver statsvetaren LIsbeth Lindeborg, när hon försöker förstå orsakerna till svenska myndigheters maktfullkomlighet och det svaga medborgarmedvetandet hos gemene svensk.

    I Sverige saknas ”en liberalt präglad fas i övergången från bondesamhälle till folkhem; historien visar att medborgarmedvetandet utvecklats under liberala epoker”, påpekar Lindeborg.
    ”Den enskilde svenske medborgaren som oförskyllt råkar i konflikt med en myndighet blir en ‘rättshaverist’. Det är symptomatiskt att detta begrepp inte existerar på engelska, tyska, franska.”

    Statsmakten i Sverige har suttit säker i sadeln sedan 1500-talet. Under det karolinska enväldet på 1600-talet, så kan Sverige kanske närmast beskrivas som den enväldige kungens militärdiktatur. Kombinationen av en tidigt etablerad centralistisk statsmakt med ett starkt myndighetsväsende och en fattig agrar befolkning i ett glest befolkat land har inneburit, att det inte finns något kollektivt minne i Sverige av någon engelsk, amerikansk, fransk, rysk eller tysk revolution. Det kollektiva minnet handlar i stället om statens dominans och makt, varför det är viktigt att vara lydig mot staten dvs konform och säkrast att akta sig noga för att komma i konflikt med någon myndighet; en vanlig Svensson är i praktiken så gott som rättslös i en konflikt med staten. (Adding insult to injury, så gisslas svensken sedan för att denne är så konfliktundvikande.)

    Gemene svensk beter sig som en hunsad undersåte, då gemene svensk genom seklerna har varit en hunsad undersåte.

    —–

    PS LIsbeth Lindeborgs artikel är 20 år gammal, men i sina huvuddrag fortfarande aktuell och därför väl värd att läsa.

    http://www.nkmr.org/sv/component/content/article/174-import/365-artikel-dags-att-avskaffa-odemokratiska-maktstrukturer-av-lisbeth-lindeborg

    Gilla

 9. Christer Carlstedt skriver:

  Hela statsapparaten och här vill jag även inkludera landsting och kommuner är egentligen bara en sorts försäkringssystem.
  Om kriget kommer har vi (i alla fall i princip) betalat för att ha de verktyg vi anses behöva för att kunna hantera eländet. Jag behöver inte ha en egen stridsvagn i garaget. Vi har skaffat den gemensamt i förhoppningen att vi inte skall behöva använda den.
  På samma sätt betalar vi för att det skall finnas räddningstjänst tillgänglig om det skulle ta fyr i mitt hus. Det fungerar eftersom lyckligtvis i allmänhet inte alla hus brinner samtidigt.
  Likaså blir min blindtarmsinflammation fixad eftersom vi alla inte drabbas samtidigt.

  Alla de här grundläggande komponenterna har dock en sak gemensamt. De är inte heltäckande. Räddningstjänsten släcker brasan, men de bygger inte upp huset igen.
  Sjukvården fixar Din blindtarm, men de sköter inte om Ditt jobb under tiden Du inte kan och därmed tappar inkomst.
  De ekonomiska förluster Du kan drabbas av får Du försäkra Dig för själv på ett eller annat sätt. Eller för den delen avstå. Jag har av ganska naturliga skäl ingen båtförsäkring.

  Med tiden har det allmänna noterat de här bristerna och kanske i all välmening beslutat att vissa delar av det egna försäkringsskyddet skall man påta sig.
  Jag är tillräckligt gammal för att minnas att jag följde med mamma eller pappa till försäkringskassan för premieinbetalningen för sjukförsäkringen. Numera, eftersom alla inte påtog sig sin egen försäkringskostnad, betalas det således via skattsedeln. Just den delen har jag nog inget större bekymmer med.

  Men, och här kommer kruxet, i sin iver att förbättra inom försäkringssystemet har man inkorporerat allt fler verksamheter där jag kan tycka att de inte har att göra alls.

  Tag som exempel barnbidraget. Det tillkom en gång för att faktiskt stimulera ”pippandet”. Jo då! Staten betalade 75:- i kvartalet per barn vill jag minnas. Under åren har ju som vi vet penningvärdet urholkats en del och beloppet höjts.
  Jag vet inte hur det står till hos Er eller i Er bekantskapskrets, men jag känner då inte en kotte som räknat på barnbidrag innan man släppt loss i sänghalmen.

  Vi har begåvats med så kallad assistansersättning. Jag ifrågasätter inte att det inte svarar mot ett behov. Jag tvingas dock konstatera att det av vissa har missbrukats å det grövsta och att det vid upptäckt saknas möjligheter att återkräva felaktigt utbetald ersättning.

  För varje ny pusselbit man lägger till i välfärdssystemet uppstår genast behovet av en kontrollapparat som blir en extra belastning på systemet. VAB är ett praktexempel.

  Och, kan man tänka sig, för många delar i det här pusslet finns de faktiskt någon, som mot en ersättning, är villig att bidra med vissa insatser. Det är dessa som Patrik kallar det Välfärdsindustriella Komplexet. Dom lever på att staten köper tjänster man beslutat om men som man inte klarar av att hantera.
  Det verkligt bländande exemplet utgörs av asylindustrin.

  I samband med migrationen, som man öppnat för med välfärdssystem som fungerar som magneter och draglok, har man skaffat oss nuvarande och framtida kostnader som man inte har den blekaste aning om var de kommer att landa.

  I begynnelsen var de ankommande en ekonomiskt lönsam affär. Jovisst för asylindustrin! Fast det var förstås inte riktigt så man uttryckte saken från ansvarigt håll. Så småningom reviderade man utsagorna så att det skulle bli lönsamt på sikt. Givetvis utan någon precisering. Vi vet alltså fortfarande inte hur många generationer vi talar om.
  Tillgänglig statistik pekar tämligen entydigt på att det i vart fall inte räcker med två. Skolresultaten för andra generationens invandrare, och då talar vi om invandrare med en till viss del likartad kultur som vår, ger inte några större förhoppningar.
  Varför människor med en väsensskild kultur från vår skulle lyckas bättre är för mig höljt i ett ogenomträngligt dunkel. Ingen tycks heller vilja, egentligen tror jag det handlar om kunna, presentera fakta som lyfter slöjan och får mig att se ljuset.

  Man hade från myndighetshåll de dåliga smaken att presentera de nykomna som högutbildade läkare etcetera och sådana hade vi ju behov av. Det var ju en ren och oförfalskad lögn. Läkartätheten bland de nyanlända är ungefär 1/10 av vad vi har i landet, vilket innebär att landets totala läkartäthet sänks i stället för förtätas.

  Så fick vi berättat nästa amsaga, nämligen den att vi på grund av en åldrande befolkning har ett ökande vårdbehov som de nyanlända skulle kunna fylla. Ingen har lyckats förklara, för mig i vart fall, på vilket sätt en somaliska med magen konstant i vädret skulle kunna bidraga i omsorgen. Däremot vet jag att de nyanlända kommer att ha behov av vård och omsorg. Jag vet också att det stora flertalet av dem aldrig kommer att betala en bråkdel till välfärdssystemet av vad de kommer att begära från det.

  Patrik har alldeles rätt som konstaterar att vi har fått ett Augiasstall på halsen. Många hästar finns det i det. Det vore kanske rimligt om kung Augias gav sjutton till att börja med att skaffa sig fler innan vi i brist på en Herkules har hunnit påbörja städningen.

  Liked by 4 people

  • Lars Holmdahl skriver:

   Nej, barnbidraget kom inte till för att stimulera barnafödande. Det kom till därför att man skattade efter försörjningsbörda. Den med barn fick lägre skatt. Det gynnade ”de rika” eftersom de var de som betalade skatt. Arbetaren som knappast betalde någon skatt blev därför ”missgynnad”. Det var på socialdemokratiskt initiativ som skatteavdraget för barn ersattes med barnbidrag, som betalas ut oberoende av inkomst.

   Liked by 1 person

  • janne skriver:

   Visst är det ett försäkringssystem. Premien man betalar via skatten, så den har ingen relation till risknivån, som i fallet av t.ex hemförsäkring. Men inget försäkringssystem skulle klara av att betala ut ersättningar till den växande mängden av de som inte betalar premien.
   Och där ligger ett allvarligt problem. Man borde begränsa välfärden för de som inte är svenska medborgare. Idag får t o m illegalla migranter gratistjänster om inte ens medborgare har rätt till, t.ex mediciner för 50 kr, gratis tandvård etv.

   Liked by 1 person

   • Göran skriver:

    Försäkring betalar man frivilligt. Skatt är inte frivilligt. Skatt betalas under våld eller hot om våld. Försäkring betalar du för det du vill försäkra. Skatt går till massor av saker du inte vill betala för. Dessutom finns det ingenting som säger att du t.ex. kommer att få skattefinansierad sjukvård. Det får du bara om läkarna vill ge dig sjukvård.

    Gilla

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Patrik, jag tror Ditt medlemskap i M blir rätt kortvarigt…

   Augiasstall var en bra liknelse!
   Ett hästjobb, att rensa ut all PK-skiten!

   Bert Karlssons Sommarprogram gav oss en liten inblick i spelet bakom kulisserna!
   Ett av de bästa som sänts,
   men det lär väl bli ett ramaskri i PK-media idag torsdag!

   Dagens klarspråk tolereras nog ej av M,
   under nuvarande ”post-Reinfeldtska” ledning…

   Räkna med att AKB:s efterträderska som gruppledare,
   Miss Jessica ”Pisksnärt” lär ta Dig under omild behandling!
   Den Dominan är ej nådig att leka med, när piskan viner)

   Gilla

 10. Birgitta C skriver:

  VIK var ett för mig nytt begrepp för något som i och för sig är känt sedan en tid tillbaka. Men visst är det så att det vita, lyckade och utvecklade samhället idag dras med en stor portion samvetskval och komplex för att vi fått det bra. Komplexet innebär att man tänker sig att det måste ha skett på någon annans bekostnad. Och så tror man sig och vår utveckling plötsligt som skyldig till andras problem och elände. Och duktiga som vi anser oss vara måste vi förstås hjälpa till att återställa och återgälda vår skuld. Blir det bra då om alla sänker sig till botten? För under hela andra halvan av 1900-talet och in i våra dagar har vi ju inte gjort och gör annat än hjälper med bidrag, utbildning etc etc till ett aldrig sinande antal länder . Varför blir det då aldrig bra? Någon gång måste man väl vända på debatten och börja fråga sig vad det är hos befolkningen i dessa länder som gör att de har det fortsatt dåligt med fattigdom och krig. Och alltså inte hitta svaret hos oss. Jag tror att våra politiker är så indoktrinerade av sin egen politik, så övertygade i västs sätt att tänka som enda rätta och så okunniga och begränsade om andra sätt att tänka så de förstår helt enkelt inte bättre än att föra den politik de gör. En mycket stor del av vår befolkning har ju svårt att föreställa sig något annat. Men att kunna inse det är förutsättningen för att finna rätt väg framåt. Och jag tror inte att den handlar om att tvinga alla in i vår fålla. Vi ska naturligtvis inte in i någon annans fålla, vars idéer vi inte tycker om, heller. Däremot måste alla länder och deras folk själva ta ansvar för sin egen situation och sitt land. Det finns lösningar på allt om man vill. FN borde vara ett forum men är ju idag så tandlöst och felstyrt så det stjälper mer än hjälper, tyvärr.

  Liked by 1 person

 11. Hovs--hallar skriver:

  Självklart kan man säga att en kultur är bätre än en annan, ur rent filosofisk synvinkel. Den kultur som producerar största möjliga lycka för så många som möjligt ÄR bättre än en som inte gör det.

  Ordet ”lycka” kan iofs. vara svårt att definiera exakt, men vi kan titta på statistik över tex. förväntad livslängd, barndödlighet med flera indikatorer på folkhälsa, för att få en ungefärlig uppfattning.

  Sedan tycker jag förstås att det ”välfärdsindustriella komplexet” är tämligen begränsat som förklaringsmodell. Visst, institutioner tenderar att vilja expandera sedan de en gång etablerats, men det måste även finnas en övergripande ideologisk motor för att denna tendens ska tillåtas växa utan begränsningar.

  Ogräset i min trädgård har tex. en inneboende vilja att växa och ta över hela trädgården om det inte hindras genom att jag går in och rensar bort det. Min ordnande vilja motsvaras av en övergripande ideologi i samhället.

  Vad som händer nu i Sverige är att en slags låt-gå ideologi har gjort sig bred, där det anses att vi helt enkelt ska lära oss acceptera ogräset, eftersom även det stackars ogräset har rätt att leva!

  För övrigt är det förstås inte ”vi” som har denna ideologi, utan makthavarna. Dessa försöker tvinga OSS att rätta oss efter denna ”låt-ogräset-leva” ideologi.

  Liked by 1 person

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Varför jagar vi älg?

   Det är väl mot djurens vilja,
   säger djurrättsaktivisterna nog)

   Hela samhället skulle snart bli förstört,
   trafikolyckor, skadad skog, skulle vålla mångmiljardförluster…

   De skadar oss om populationen blir för stor…

   Finns paralleller att dra?

   Liked by 1 person

 12. BjörnS skriver:

  I SvD idag finns en bra ledare:
  http://www.svd.se/okunskap-foder-fordomar-b0q1/i/senaste/om/ledare

  Den handlar om att vi saknar statistik om invandrares brottslighet. Norge tar fram sådan statistik och där är överrepresentationen massiv, liksom i BRÅs gamla rapporter i ämnet. Morgan Johansson ser dock inte hur ny sådan statistik kan bidra till att göra samhället bättre.

  Hur i hela världen har vi fått så otroligt dåliga politiker? En stor del av befolkningen är oroliga över invandringens konsekvenser på olika områden; jobb, bostäder, skola osv. Brottslighet är ett annat sådant område och vi ser nu hur olika brottsstatistik ökar, t.ex våldtäkter, sexuella trakasserier, mord, människosmuggling och bilbränder. Utanförskapsområdena växer och stenkastning, hot och trakasserier mot blåljuspersonal är legio. Folk ser naturligtvis detta. Men politikerna vill inte ha allsidig och relevant information för en saklig debatt. De försöker tiga ihjäl frågan eller bygger orealistiska luftslott (EUs lägsta arbetslöshet 2020, the sky is the limit…) för att när det går åt h-e säga ”vi har varit naiva”. När folk då känner stt politikerna inte tar deras oro på allvar utan bara dumdrygt viftar bort den så vänder sig allt fler väljare till SD. Då får de höra att de är fascister, onda, egoistiska, odemokratiska och inte går att tala med. Hur har vi fått en sådan stor mängd sådana politiker. PEs text ger en ledtråd.

  Liked by 2 people

 13. tirutaa skriver:

  Vilken lysande sammanfattning om läget i Sverige! Tack!

  År 1986 flyttade jag hit från England, och då var den postmodernistiska ideologin redan fullt etablerad här. Jag tyckte mig ha ramlat in i Alice i Underlandet, så främmande tedde sig resonemangen för mig. Om de ens var resonemang, mest bara ”självklarheter” i formuleringar som just ”det finns varken rätt eller fel”. Eller ”det finns ingen skillnad mellan kultur och kultur, alla är lika mycket värda”. Eller ”inget värde är högre än något annat värde”. Saker som för mig för länge sedan var klart etablerade principer, moraliska förhållningssätt och förståelse om livet, blev i ett slag angripna – det var så det kändes. Världen började gunga under mina fötter.

  Det var inte svårt att analysera ideologin i ”inget värde är högre än något annat värde” som nonsens. Satsen är självmotsägande – man presenterar denna hållning som det högsta av alla värden, i en värld där inga värdhierarkier finns – och saknar därmed logik. Jag förstod med en gång att personen tog till denna sentens för att själv slippa ta ställning, ett av uttrycken för den berömda svenska konflikträdslan. Vilket fick mig att fundera över varför svensken hade så svårt att ta ställning. Men värst var det när jag hörde någon säga ”det finns ingen sanning”; då blev det svårt. Likaså när jag på en (terapi)utbildning på en kommentar fick svaret ”allting är manipulation”. Och än värre ”det finns inget ansvar” på en annan undran. ”I alla fall finns det delansvar”, hör jag mig själv muttra när jag känner att nu brakar jag definitivt ner genom resterna av golvet jag tidigare stått på.

  Att jag ofta hamnade i konflikt med diverse uttryck av denna extremt relativistiska kultur, gick inte att undvika; jag hade ju aldrig, steg för steg, blivit indoktrinerad i eller hjärntvättad av den. Så såg inte mina studier i London ut. I denna ideologi av värdenihilism räddade jag mig med att upprepa för mig själv: Ja, det finns sanning. För att genast jag gick i pension börja läsa filosofi. Inte på Södertörn.

  Postmodernismen med dess kulturrelativism måste ha gått som en farsot genom det svenska etablissemanget, så genomsyrat som allt såg ut att vara. Alla verkade haka på det. Man var ”modern”, hängde med, ”stod i framkant” även i detta. Man hade ”förstått”. Utan att faktiskt ha förstått – eftersom man inte tog verkliga analytiska diskussioner. Snabbt lärde sig folk vad man skulle TYCKA, dvs lika, då slapp man TÄNKA. Tycka som man vill, vilket blev lika, var demokratiskt, alla fick ju tycka som de ville, allt var lika mycket värt. MAN var ju lika mycket värd. I mina ögon ett enda sammelsurium av otänkt material.

  När jag påbörjade mina filosofistudier, var jag allt annat än ensam. Och så har det fortsatt. Så den vandring som jag gått, verkar även många andra ha gjort. Behovet att tänka ordentligt, på djupet. Också över landets egna ideologier, såsom du skriver. Men oj, oj, oj – hur starkt motståndet fortfarande kan vara. Dock – nu måste man komma med argument, analysera, lägga fram fakta. Det samtalet kan vara hur välgörande som helst. Några fnysanden, invektiv, stämplanden eller känsloangrepp göre sig inte besvär i dessa sammanhang.

  Så nu går det, på sina håll, att andas också i Sverige. Bloggar som denna ett av de bästa andningshålen. Även Tino Sanandaji menar att om ett par år stiger det svenska folket ut ur sin masspsykos. Politikerkasten förmodligen som de sista.

  Liked by 1 person

  • Christer Carlstedt skriver:

   Jag noterar termen postmodernistisk ideologi. Jag vet att den är gängse, men den roar mig ändå.
   Jag klarar av att komparera adjektiv, varför detta uttryck för mig inte beskriver framåtskridande utan snarare regression.
   När jag läser vidare i Din text så är det väl också den innebörden Du pekar på.

   Då Du opponerar Dig mot sådana påstående som att ”det finns inget ansvar” så vill jag mena att i ett vacuum är utsagan korrekt. En absolut ensam varelse någonstans mellan galaxerna i universum och utan möjlighet till förflyttning har inget ansvar.
   Vi kanske rent av kan sträcka oss till att det riktigt lilla barnet inte har något ansvar.
   Men nu är det ju inte i den situationen vi lever, varför utsagan blir ogiltig så snart man diskuterar interaktion mellan individer.

   Precis samma resonemang kan man föra beträffande uttalandet att ”det finns ingen sanning”.
   Det kan visserligen vara så att vissa sanningar saknar relevans. Det kan mycket väl vara sant att jag dricker fyra glas vatten om dagen. Detta skiter Du högaktningsfullt i. Den sanningen är irrelevant för Dig.

   Det tog en stund, men de postmodernistiska idéerna med sin kulturrelativism tycker jag skall förpassas dit de hör hemma, viket betyder avskrädeshögen för obrukbara tankar som inte leder oss framåt.

   Gilla

   • tirutaa skriver:

    Regression, men framför allt repression.
    Att du dricker fyra glas vatten om dagen, är ett faktum, alltså sant, såvida du faktiskt gör det. Inte annars. Det har ingenting med relevans för någon att göra, bara ett konstaterande.

    Liked by 1 person

 14. ruben skriver:

  Tack vare den ideologiska övertygelsen i alla politiska argument, så har jag helt tappat förtroendet för det jag en gång lärt mej, som uppväxande skolungdom. Det var inte alltid ”verkligheten” vi lärde oss, det var den nuvarande politiska definitionen eller idén om verkligheten vi ofta lärde oss utan att själva fått en chans att reflektera över och värdera den krassa verkligheten för vad den var. Som exempel. Nu sista året har man t.ex. hört att alla vi kallar Romer inte är Romer utan en del är Zigenare. Att det vi lärt oss tidigare inte var hela verkligheten.

  Gilla

 15. Britt Andren skriver:

  Hur olika samhällen ser ut beror på summan av 1)människorna som bor där och 2) den kultur i vilken de får växa upp och verka.
  Arv och miljö är de dominerande faktorerna för en människas utveckligen. Ett samhälles utveckling domineras av dessa faktorer.
  Det är uppenbart att vissa samhällen är sämre än andra,varför skulle folk annars med risk för sitt liv fly därifrån.
  Kulturrelativisterna vill inte kritisera någon kultur. Ingen kultur får anses mindre värd.
  Hur kan det då komma sig, att vi ser kvinnoförtryck och horribla straff med stöd i lagen i vissa samhällen ?
  Om nu kulturrelativisterna inte ser någon skuld i dessa samhällens kultur, då måste orsaken till den barbariska samhällsutvecklingen bero på att människorna,som bor där är dysfunktionella. Se där ! Kulturrelativisterna är rasister!

  Liked by 1 person

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Integrera fungerar ju absolut inte!

   Då återstår bara återinvandring e repatriering…

   För Allah de som inte vill ta skeden i vacker hand!

   Gilla

 16. En annan skriver:

  Jag kan starkt rekommendera boken Sluten anstalt av journalisten Ulf Nilsson, finns för gratis nerladdning här: http://www.gluefox.com/min/slutenanstalt.com
  Inte heller den boken ville något förlag ge ut( jmfr dagens inlägg på Ledarsidorna.se) så författaren beslöt att ge ut den gratis, boken var egentligen ett beställningsverk från Stenbeck och skrevs ca1997. Förutom vad som har skett efter utgivningen benar han ner sosseriet och dess dröm att bygga det perfekta samhället, alla skulle ha samma inkomst, den tredje vägen mm mm.

  Liked by 1 person

 17. Staffan Persson skriver:

  En sån här utveckling sker ju genom en evolutionsprocess,inte som resultatet av någon medveten konspiration.En snöboll kommer i rörelse och drar till sig allt mer material,växer och accelererar.Ideologin kommer väl till som ett påhäng.Alltid svårt att välja mellan hönan och ägget dock.Fann Hitler nazismen,eller var det nazismen som fann Hitler?Vad är kärnan i Islam?Ett maktrecept som expanderar genom detaljstyrning av vardagslivet,dödshot mot avfall och genom vissa löften,t ex om sexuell dominans för krigarna.I västvärlden bemöter vi den som en religion,med åtföljande respekt.För att återgå till det välfärdsindustriella komplexet,man måste kunna se de krassa fackliga och personliga intressena bakom de välljudande ideologiska dogmerna,men man kan inte heller förbise att vissa människor faktiskt drivs av ideologi och känslan av en mission.

  Liked by 1 person

 18. Mats R skriver:

  Det där med att lagen om hets mot folkgrupp enligt praxis inte ska skydda även svenska män måste väl ändå strida mot artikel 7 i FN:s förklaring om det mänskliga rättigheterna:

  ”Alla är lika inför lagen och är berättigade till samma skydd av lagen utan diskriminering av något slag. Alla är berättigade till samma skydd mot alla former av diskriminering som strider mot denna förklaring och mot varje anstiftan till sådan diskriminering.”

  På samma sätt måste ju även ett införande av speciell lagstiftning för en viss folkgrupp, t.ex. sharialagar för muslimer i Sverige, strida mot den här förklaringen.

  Liked by 1 person

 19. hemmnet2014 skriver:

  Den mest omvälvande samhällsomvandlingen i modern svensk historia har aldrig riktigt debatterats.

  Makthavarna möter klassisk kultur, men är blinda för de obehagliga sidorna. Själv kommer jag aldrig kunna respektera någon tro eller kultur som menar att det är rätt att döda judar, homosexuella, eller att kvinnor är värda mindre än män etc. Däremot blir jag glad av många människomöten, olika sorters mat, arkitektur, musik och kan tom tycka att arabiska är vackert ibland.

  Mångkultur är en kulturpolitisk dogm som aldrig har fått ifrågasättas. Mångkultur har egentligen aldrig debatterats. Aldrig ens definierats. Det har, från något håll, bestämts att mångkultur är ensidigt bra och givande och medborgaren har inte fått vara med och tycka. Heil mångkultur!

  Det är för mig fullständigt självklart att vi har den kulturen som passar oss bäst. I förlängningen så har vi då också den ”bästa kulturen” och en hel del att vara stolta över. Det är för mig en märklig paradox att vi har mångkulturförespråkare som samtidigt missionerar för svenska kulturella (och humanitära) stormaktsanspråk som om de vore universella. Samma människor blir överraskade när de märker att inte alla i hela världen ögonblickligen blir frälsta av de svenska värderingarna. Dessa paradoxer måste bero på att vi aldrig definierat, aldrig debatterat vad mångkultur är i kombination med en okunskap om andra länders kulturvärderingar.

  Liked by 1 person

 20. gmiksche skriver:

  ”Detta Augiastall måste rensas upp”. Inte så lätt med tanke på följderna. Antikens Herakles rensade upp Augeias stall genom att avleda floden Alfeios. Flodvågen svepte bort dyngan som Augeias 3000 nötkreatur producerat under lång tid. Analogin haltar på så sätt (det gör de flesta analogier, men det är en bisak) för Augeias kossor och tjurar var någonting att ha. De sveptes inte med flodvågen och det var inte avsikten heller.

  Men vad gör vi med våra nöt som producerat dynga i decennier. De borde rensas ut tillsammans med dyngan. Frågan är bara hur.

  Liked by 1 person

 21. Tahmas skriver:

  Läste det här uttalandet av imamen i stadens moské avseende dådet i Normandie där en präst fick halsen avskuren.

  Boubakeur beskrev tisdagens attack som ett ”ogudaktigt helgerån som strider mot allt tänkbart som vår religion lär ut”.

  Nej, det strider inte alls mot vad religionen lär ut, det står klart och tydligt i handboken, rättare sagt så består handboken till 68% av vad man skall göra med judar, kristna och otrogna, och skära halsen av nämnda grupper är en dygd och belönas med en resa till paradiset.

  Liked by 1 person

 22. Birgitta C skriver:

  Ang detta komplex och den skuld som det välfärdsindustriella samhället tar på sig utan att för en sekund uttrycka om den andra sidan är skyldig. Uttorkade jordar och översvämningar är klimatförstöring som orsakats av välfärdsindustrien, aldrig av krig och misskötsel, lathet eller okunskap att bruka jord hos de folk det drabbar. Precis som Patrick säger så har man ju hjälpförklaringar till detta, krigen betor på på fattigdom som i sin tur beror på oss. Man har ändan bak hur man än vänder sig. Ett gammalt talesätt sa att muslimer lämnar öken efter sig var de än är. Har något ändrats på den fronten? Verkar inte så.

  Liked by 1 person

 23. Tahmas skriver:

  Läste idag att företag i Sverige är desperata efter arbetskraft enligt KI vilket för mig verkar mycket förvånande eftersom vi tydligen enligt politikerna enbart har importerat högutbildade människor skrev han ironiskt.

  När ett land som tidigare bestod av ett samhälle med hög intelligens och en värdig kultur börjar importera analfabeter och låg utbildade från tredje världen som dessutom har medeltidavärderingar och medföljande medeltida kultur. Importen består i huvudsak av ett påstående och en lögn från våra politiker.

  1 Sverige skall vara en humanitär stormakt som skall hjälpa flyktingar. Här byggs inga murar utan all är välkomna även plutoner av anhöriga skall importeras.
  2. Sverige behöver arbetskraft för att upprätthålla välfärden då vi går mer och mer mot en åldrande befolkning.

  Jag kommer inte att kommententera ovan punkter då vem som helst med ett IQ som överstiger rumstemperaturen begriper att det fullständigt barockt resonemang. Det jag dock måste kommentera är att skattebasen eroderar eftersom fler skall parasitera på välfärden än vad intäkterna räcker till. Matematik årskurs 3.

  De våra kära politiker har skapat är en kulturkrock och en kulturklass likaså har de skapat en underklass som måste försörjas till solen slocknar eftersom ingen är kapabel till att överhuvudtaget ta sig till ett arbete för de kan inte läsa busstid tabellen.

  Vad gott kan då komma ur det här monstret som är skapat? Absolut inget, inte nog med att vi skall försörja människorna vi måste också konstant vara rädda för att de inte tar livet av oss.

  Men som den franske premiärminister sade under talet efter Nice attacken att vi får nog acceptera lite terrorism i vardagen.

  Liked by 1 person

 24. Hovs--hallar skriver:

  Apropå TIRUTAA 10.06 —
  Utmärkt sammanfattning av de senaste decenniernas VANVETT på det idémässiga planet!

  Att hela denna ”postmoderna” ideologi är en härva av självmotsägande NONSENS (vilket man upptäcker om man helt enkelt säger att dess idéer ÄR nonsens) kan vem som helst omedelbart inse — men det tycks ha utbildats någon slags rädsla för att öppet säga detta; precis som i H.C. Andersens välkända saga om ”Kejsarens nya kläder”…!

  Och sålänge ingen vågar säga de magiska ord som fäller hela luftslottet, kan det användas som vapen för att förtrycka och förvirra.

  Exempelvis blev en lärare i någon skola i Malmötrakten tillrättavisad från högre ort när han hävdade att Förintelsen FAKTISKT ägt rum, i en dispyt med en muslimsk elev som förnekade Förintelsens existens!!

  Från högre ort påstods det att läraren inte skulle tvinga på någon SIN verklighet, utan låta eleven behålla den verklighet där Förintelsen sägs vara en bluff…!!

  Håller helt med TIRUTAA om att man känner sig förflyttad till Alice i Underlandet eller liknande påhittad overklighet, då man konfronteras med sådant.

  Liked by 1 person

 25. Lennart Göranson skriver:

  Det är hög tid att förpassa multikulturalismen och andra postmodernistiska teorier till historiens skräpkammare. Åtminstone till den del de ligger till grund för normativa, politiska ideologier. Och det är egentligen förvånande att det inte har skett tidigare. Redan för fem år sedan konstaterade Göran Rosenberg i en artikel i SvD att multikulturalismen sedan en tid var dödförklarad i Europa. (Min bloggkommentar här: http://www.skronsakslandet.se/Skronsakslandet/Blogg/Poster/2011/10/30_Dodforklarad_multikulti.html). Men i Sverige fick den europeiska debatten inte något större genomslag.

  Att de här teorierna har förblivit så livskraftiga i vårt land tror jag har rötter som går mycket längre tillbaka än till uppkomsten av postmodernismen på 1950- och 60-talet. I slutet av 1800-talet uppstod en rad folkrörelser som reagerade mot den tidens samhällsproblem. Det var bland annat arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen, konsumentkooperationen och bostadskooperationen. De uppstod som initiativ underifrån och kraften kom från en önskan att förbättra de egna levnadsvillkoren. En modell som ligger väl i linje med tankar som framförs här på DGS. De här folkrörelserna blev efter hand framgångsrika, och med framgången följde byråkratisering. Många borgerliga idealister engagerade sig i ledningen för de nya rörelserna, och deras drivkraft var inte att förbättra de egna levnadsvillkoren. Den var att förbättra villkoren för andra människor, som det var synd om. Så föddes behovet av offer.

  Nu, långt senare, kan vi knappast uppfatta industriarbetare, absolutister, COOP-medlemmar eller bostadsrättsinnehavare i HSB som ”samhällets olycksbarn”. Vi behöver nya offer. Idén om Sverige som humanitär stormakt tillhandahöll offer långt borta, i fjärran u-land. Men i längden räcker det inte för att hålla liv i offerparadigmet. Då passar teorier om intersektionalitet, maktordning och förtryckande strukturer som hand i handske. Och i förlängningen blir vi alla offer, i behov av omsorg och välfärd, tillhandahållen av IVK.

  Liked by 1 person

 26. JEGN skriver:

  Hej,

  Tack för din artikel. Jag håller förstås med dig om det ologiska och ointuitiva i kulturrelativism och identitetspolitik, samt om det bedrövliga i oförmågan att diskutera hederligt.

  Du tycks dock insinuera att makthavarna tog emot så många flyktingar under 2014 och 2015 för att ge legitimtet åt sin egen makt.

  Jag tror snarare att det berodde på feghet, brist på ledarskap och eliten inom S och MPs extrema värderingar. Det tycks inte rimligt att de gjorde det av konspiratoriska skäl – det är nämligen lätt att inse att konsekvenserna av att ta emot stora grupper som inte kan bidra till välfärden på på sikt kommer att underminera skattebetalningviljan till den. Denna risk är mycket högre än att svenska folket kommer att tycka att välfärden är ännu mer nödvändig på grund av att det nu kommer fler resurssvaga. Jag anser det mycket mer sannolikt att medelklassn isolerar sig själva mer och mer från invandrarghetton och slutar vilja betala för ett välfärdssystem som de själva mer och mer trängs bort ifrån.

  Den andra invändningen är att du paradoxalt nog resonerar för att kultur är djupt inrotat samtidigt som du tycker att man ska försöka assimilera invandrare. Jag misstänker att du egentligen helt enkelt inte tycker att det är värt att assimilera de flesta och att det är bäst att sluta ta emot eller i bästa fall sparka ut majoriteten av invandrare (de som inte kan assimileras). Att vilja ha ett homogent samhälle är inte en inkonsekvent eller moraliskt förkastlig åsikt. Svenska folket bör välja själva hur de vill ha det.

  Vidare håller jag med om att det finns grupper som lättare assimileras. Jag skulle dock vilja se en nyansering av det du ofta påtalar, att kultur är djupt inrotat. Det är olika djupt i olika grupper. Att ta romer som ett huvudexempel, en av de minst assimilerbara kulturerna vi har, är inte representativt för alla typer av invandrare (t ex kineser, östeuropéer).

  Gilla

  • Tahmas skriver:

   Jegn
   Det går inte att assimilera medeltiden. Om vi hade fått hit en halvmiljon hunner så hade vi inte haft den här debatten.

   Nu råkar hunnerna har offerkoftorna på sig, offerkoftorna som vi har klätt dom i.

   Wake up and smelll the coffe.

   Gilla

   • JEGN skriver:

    Tahmas,
    Ska Sverige ha någon invandring alls och vad för sorts invandring vill man ha? Från vilka grupper, hur många? Det är vad jag är intresserad av. ”Det går inte att assimilera medeltiden” svarar inte på den frågan. Då får man i så fall vara tydlig t ex med att man anser att alla utanför Västeuropa är medeltida. Och så får man börja argumentera om den saken.
    Jag tycker inte man ska insinuera, utan man ska vara tydlig och konstruktiv. Förutsatt att man är genuint intresserad av sanningen och av att hitta en lösning.

    Gilla

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Tänk på pocenten Helge.
   En klassiker!

   S behövde ny röstboskap, satt o rullade tummarna förnöjt,
   men flodvågen blev till en TSUNAMI, utom kontroll…

   Till sist bröts handlingsförlamningen hos våra SD-hatare!
   S o M tvingades att triangulera, när SD i inofficiella mätningar var STÖRRE…

   20 % strecket närmade sig med svindlande fart för båda!
   Då stal man ogenerat den politik som var rasistisk, några månader tidigare!

   Gilla

 27. Bengt skriver:

  Angående din självcensur, Patrik.
  Det låter nog hemskt i mångas öron, men jag vill uppmuntra dig att fortsätta som hittills, d.v.s. med samma grad av ”självcensur”. Kan väl jämföras med självdisciplin, självbehärskning. Man når i regel längre med än utan dessa egenskaper.
  Om jag skriver ett upprop för att stödja en god sak, eller protestera mot en dålig, vill jag att så många som möjligt ska underteckna. Då gäller det att välja sina ord för att budskapet ska gå hem. Så att jag inte skrämmer bort presumtiva meningsfränder eller – lika illa – lockar till mig sådana som skrämmer bort dessa.
  Du och andra skribenter, liksom vi som instämmer i det mesta av det ni skriver har helt klart en minsta gemensam nämnare. Förvisso är vi också mycket olika i många avseenden.
  Den där gemensamma nämnaren tror jag skulle räcka till någon form av nationell manifestation. Ser fram emot att Det Goda Samhället tar initiativ och utformar exempelvis ett upprop. Om ni slår era kloka huvuden ihop tror jag på resultat!

  Gilla

 28. Christer Carlstedt skriver:

  Jag glömde ju så när en sak.

  Mig veterligen har inte Sverige någon ideologi.

  För mig betyder det att man fastställer ett mål som man vill nå. Därutöver bestämmer man vägen man vill gå för att nå målet. Båda delarna behövs.

  I Islams fall är det klart att man vill till himlen som mål. Koranen och Haditerna beskriver vägen dit.
  I Kristendomens fall vill man också till himlen. Vägen dit verkar just ingen ha kläm på. Litet grand som att ”Alla vägar bär till Rom”. I vart fall om man nu litar på ärkebiskopens sakkunskap i ämnet.

  Gilla

 29. Gert B. skriver:

  I sista stycket får vi blicka in i Augeas stall. Muslimernas behov av självrannsakan nämns och även vårt eget behov av att göra upp med vår religion och ideologi.
  Vår religion är trygghetsnarkomanin och ideologin är den ”svenska modellen”.
  Om vi nu fick hjälp av Herakles att tämja hydran, hur ska det rent praktiskt gå till ? VIK är det offentliga , men även privata aktörer ingår. Om vi enbart ser på det offentliga, så vill jag kalla det den ”Ofantliga sektorn”. Enligt Statskontoret var antalet anställda i stat, kommun och landsting 1 305 000 för år 2014. Den offentliga sektorn är i behov av hårdbantning!
  Många av dem i offentlig sektor utför självfallet väldigt viktiga jobb, men alla 448 myndigheter som SCB listar kan knappast vara totalt oumbärliga. Vem behöver SIDA t.ex?
  Nu är det ju så att alla slår vakt om sitt och dessa dryga 1,3 miljoner anställda är även väljare.
  Väldigt motsträviga väljare när det kommer till att skära i det offentliga.
  Hur ska en reformering vara möjlig? Om den vore möjlig , hur göra rent praktiskt?

  Liked by 1 person

 30. MartinA skriver:

  Den här förklaringen hade dugt om det här bara hade inträffat i sverige. Men så är det inte, det är ett internationellt fenomen. Vidare är en förvånansvärd stor andel av de argument som används för att trycka ner svenskar direktimporterade från USAs universitet. Ibland blir det här pinsamt uppenbart och bjuder på en del komik. Som till exempel när mallen för att demonisera europeiska amerikaners historiska förhållande till indianfolken används för att beskriva svenskarnas förhållande till samerna. Eller när sverige beskrivs som en slavnation. Teorikonstruktioner och propagandapaket som omsorgsfullt utarbetats i USA återanvänds här.

  Vidare bör var och en sätta sig in i den kulturmarxistiska metoden. Eller snarare kritisk teori och politisk korrekthet. Kritisk teori kan sönderdela och nedgöra allt, så länge det inte sätts i relation till något annat. För att hindra granskning av attacken används politisk korrekthet. Låt mig ge ett exempel.

  Vita människor är ondast i hela världen därför att atlantisk slavhandel. Detta är den kritiska teorin. Hitta något att attackera och fortsätt attackera det. I en akademisk debatt hade en motdebattör kunnat säga, visst, det är problematiskt men dessa slavar fångades faktiskt av andra afrikaner och till exempel samtida arabisk slavhandel var brutalare. Eller något annat sånt argument. Utövaren av kritisk teori byter då till politisk korrekthet och säger ”rasist”. På det sättet kombineras kritisk teori och politisk korrekthet till ett fruktansvärt retoriskt vapen.

  För övrigt anser jag att somalisk kultur är överlägsen svensk. Hur skulle de annars kunna kolonisera delar av sverige? Jag ser inte att svenskar utrustade med svensk kultur klarar av att kolonisera delar av Somalia? Alltså, att säga att svensk kultur är överlägsen somalisk är som att säga att de områden som Imperiet underkuvade och koloniserade hade en kultur som var överlägsen britternas. Det är ologiskt. Att somalier kan flytta hit och vi inte kan flytta dit vittnar om precis tvärtom PEs slutsats.

  Gilla

  • Ina Höst skriver:

   Utmärkt förklarat! Men din tes om att somalisk kultur skulle vara överlägsen svensk för att de lyckats kolonisera delar av Sverige, håller jag inte med om. Det beror ju på att nomenklaturan har övergett svensk kultur för mångkultur, globalisering och som du själv beskriver är starkt influerad av tendenser från USA. Somalier skulle inte överleva här om det inte vore för den offentliga sektorn, infrastrukturen och exportindustrin som betalar importen (Sverige är inte självförsörjande på mat idag) som upprätthålls av svenskar och duktiga invandrare. Somalier kan inte ens klä sig här för att undvika D-vitaminbrist utan farmakologiskt tillskott.
   Hade den svenska kulturen som majoriteten svenskar tillhör fått råda, hade de inte kunnat kolonisera Sverige.
   F.ö. håller nationella kulturer på att nedmonteras i hela västerlandet till förmån för imperialistiska/globalistiska idéer och mångkultur.

   Gilla

   • MartinA skriver:

    Du har många bra poänger såklart. Men fakta på marken är ju vad den är?
    Dessutom har jag mycket svårt att tro att globalisterna skulle kunna lura somalierna i somalia på samma sätt som de lurat oss svenskar i sverige. Jag tror att det är helt otänkbart att de skulle kunna få somalier att försörja och skydda människor från andra sidan världen som tränger undan dem själva?

    Gilla

  • Redaktionen skriver:

   Visst, alla idéer kommer från USA, även anti-amerikanismen. Men förhållanden i Sverige har gjort att pk-ismens idégods kunnat växa sig särskilt starkt här och blivit dominerande ideologi. Det drivande intresset är komplexet (menar jag).

   Om man resonerar som du kan påstå att lutheranismen aldrig varit en dominerande kraft i Sverige eftersom den utvecklats i Tyskland. Eller att kaniner aldrig blev en landsplåga i Australien eftersom de kom från England.

   Patrik

   Gilla

   • Ina Höst skriver:

    Hej, Patrik!
    Är inte helt säker på om det är mig du svarar och i så fall på vad. Men exemplen är i alla fall fyndiga! Liksom exemplet i artikeln där du hävdar att det finns sant och falskt, rätt och fel, sunt förnuft och observationer, men där vissa hävdar att ett+ett kan bli 3 och ger exemplet kvinna+man kan bli 3 om de får barn (eller 4 eller 5 osv.) och därigenom förvirrar begreppen. Det är ju biologi och inte matematik. I matematiken får man inte blanda olika sorter i ett och samma räknestycke, där får man nöja sig med att kvinna +kvinna=2 kvinnor, man+man=2män.

    Jag har inte satt mig in i vad du menar med VIK mera konkret och det måste jag göra innan jag svarar, så det inte blir God dag – yxskaft, dvs. att jag tror du menar något som du inte menar. Men om du menar att den offentliga sektorn har blivit vildvuxen och att den snärjer medborgarna så tycker jag det behöver rensas och städas upp i alla bidrag och transaktioner. Många av dessa transaktioner är ju också ett politiskt styrmedel. Frågan är då, vad ska vi ha kvar och vad ska vi inte ha kvar? Antar att vi kommer tillbaka till en sådan diskussion.

    Men om mångkulturen kommer för nära svensken, då protesterar han! Se på Youtube: Frågestund i Spånga om modulbygge den 14 april 2016 (kan tyvärr inte länka). Det kan vara ett delsvar till MartinA också. Svensken är inte så lurad, men media försöker hålla honom i okunnighet och han är snärjd av offentliga sektorn som han måste ta hänsyn till för att få ekonomin att gå ihop.

    Gilla

 31. Sixten Johansson skriver:

  VIK-ideologin i den utförliga form som Patrik här beskriver är intressant, men jag har samma invändningar som MartinA (16:29). Den offentliga sektorns ofantlighet, symbiosen med den polito-mediala makten och statsideologin i förening med den svenska kulturen förklarar varför Sverige blev så extremt, men motsvarande fenomen finns även i andra västländer utan samma VIK-gigantism, korporativism och traditioner.

  Tänkandet har nog inte styrt mångkulturismen, utan mest bara anpassat sig till den. Experiment visar att människor hittar på rationella förklaringar även på sådant som faktiskt är irrationellt eller styrt utifrån. Man rationaliserar och efterrationaliserar, skapar och kommunicerar mening även åt det meningslösa. Inre kluvenhet, tvivel och motstridighet kan då också utlösa starka aggressioner mot alla som ifrågasätter denna efterkonstruerade ideologi.

  MartinA har helt rätt i att Mena-migranternas kulturer inte är underlägsna den svenska. Svenskarna skulle dö som flugor om de flyttade till Mena-länderna och det är mycket möjligt att svenskarna kommer att dö som flugor och förslavas även här i Sverige. En feminiserad, infantiliserad svensk gigafjollighet och avsaknad av ledaregenskaper håller på att forma världens mest underlägsna kultur, en som inte ens kan säkra överlevnaden.

  Mena-migranterna har ju inte alls kommit hit för att insupa och assimileras till någon slags överlägsen västkultur. De är ute efter hägrande byte, födkrokar, pengar, överlevnad – all heder åt dem! De följer naturens lagar bättre och därför är de livsdugligare än svenskarna. Migranterna är stora och små rovdjur, som kommer att kalasa på den feta Sverigebuffeln och mjölka Sverigekossorna, rida på Sverigevalackerna och klå upp svennebarnen. Varför skulle de inte göra det? Det är svenskarna, som har tappat bort två oumbärliga delar av sin gamla kultur: förståndet och ryggraden. Om de inte letar upp det borttappade och handlar därefter, så blir deras öde en fullkomligt naturlig följd av den faktiska kultur som har dominerat i Sverige sedan flera decennier.

  Liked by 2 people

 32. Gunilla skriver:

  Naturligtvis; där är ju maktkomplotten; grundlagsändring som föreskriver mångkultur över huvudet på väljarna. Det finns många yttringar av kultur också. En mildare, lite pittoresk kanske en del tycker, och som är vanlig i förorterna, är att strunta i alla trafikföreskrifter och parkera som man vill, för att skapa hemlandskänsla. Sedan följer allvarligare; bära vapen och frekventa gänguppgörelser till hederrelaterat våld och mord samt kulturellt religiöst könsstympningar, (både pojkar och flickor) och avslutningsvis kusingifte, tvångsgifte, månggifte och barngifte.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.