Om det goda språket

Krister

Krister Thelin

Ordens makt över tanken är stark. Medier och politiker (liksom marknadsförare och PR-byråer) väljer ett språk med beteckningar och bestämningar som ger de rätta associationerna. Därigenom bidrar de till att forma läsares, lyssnares, tittares och väljares bild av verkligheten. Låt mig ta två exempel. “Flyktingar” och “skatteflyktingar”. Det förra ger positiva bilder: människor som flyr från krig och förtryck. Det senare är snarare det motsatta: någon som fegt flyr från sin skyldighet att betala skatt.

“Flyktingar” har sedan länge blivit den, i såväl medie- som politikervärlden, etablerade beteckningen på de migranter som tar sig till vårt land och här söker asyl. En “flykting” inbjuder till empati, stöd och hjälp. “Asylsökande” är mer neutralt, även om “asyl” enligt Utlänningslagen avser uppehållstillstånd åt den som är flykting i lagens mening. Problem uppstår när en “asylsökande” fått sin sak prövad (något som för närvarande tar alldeles för lång tid och är inhumant i sig) och därmed inte längre kan sägas söka asyl. Utlänningslagen (för övrigt en beteckning  som än så länge och förvånande nog ingen ifrågasatt, även om termen “utlänning” inte är vare sig inneslutande eller särskilt inkännande) är här klar: Den som fått avslag på sin ansökan har inte lagligt rätt att vistas i riket, skall därför utvisas och kan bestämt inte kallas “flykting”.  Den förskönande omskrivningen för dem som vistas illegalt i landet är “papperslösa” (en beteckning vi lånat in från Frankrike), en term som också flitigt används i medierna och inte minst av dem som ifrågasätter nationalstatens rätt att över huvud taget ha gränskontroll. Och, visst, kontroll av utlänningar är en relativt modern företeelse: ett barn av första världskriget. Sverige fick sin första utlänningslag 1916. Före 1914 var Europas gränser öppna för varje resande. EUs och Schengens fria rörlighet har alltså bara återfört oss till tiden för hundra år sedan. Den “papperslöse” är dock inte utan papper. Det är tvärtom just vad som finns: ett skriftligt beslut om att utvisning skall ske.

För närvarande får mer än hälften av alla asylsökanden avslag på sin ansökan och kan alltså  inte kallas “flyktingar”.  De regler som finns om att också de som vistas i landet illegalt skall ha viss rätt till välfärdsstatens goda, bland annat sjukvård och skolgång för barn, suddar ut gränsen mellan dem som har och dem som saknar uppehållstillstånd och inbjuder till missförstånd. Men genom att hålla fast vid beteckningen “flykting” också för dem som utan rätt vistas i landet målas bilden upp av myndighetsövergrepp och inhumanitet när exempelvis utvisning skall verkställas. Det sker inte av misstag. Det är ett policybeslut i normativt syfte på vissa medieredaktioner. Att public service, som här syndar stort, uppenbarligen mot bättre vetande fortsätter med detta är en styggelse. Det måste få ett slut.

“Skatteflykting” används svepande mot dem som försöker minska sin skatt, oavsett om det sker lagligt eller olagligt. Det finns en lag mot skatteflykt (men i den ingen definition på “skatteflykting”) som underkänner i och för sig lagliga rättshandlingar, om det övergripande skälet för dessa handlingar är att åstadkomma en väsentlig “skatteförmån”. Den första generalklausulen på området infördes av en borgerlig regering 1980. Den upphävdes, efter att sällan ha tillämpats, av den annan borgerlig regering 1992. Den återinfördes i utvidgad form av en socialdemokratisk regering 1995 och har sedan dess ytterligare skärpts till statens förmån, men används inte särskilt ofta. En “skatteflykting” är inte “skattebrottsling” (för dessa finns särskilda straffbestämmelser) men “flyktingen” kan alltså få se sina handlingar underkända med upptaxering som följd.

Termen “skatteflykting” speglar en syn på skatt och äganderätt som har en tydlig ideologisk klangbotten. Den franske anarkisten Proudhon hävdade att “ägande” var “stöld” (“la propriété, c’est le vol”). En liberal värnare av äganderätt ser tvärtom skatt som ett intrång (om än inte stöld) i denna rätt. Och socialdemokraten Gustaf Möller ansåg, som bekant, “att varje förslösad skattekrona är en stöld från folket”. Här skymtar den socialistiska synen fram: all egendom tillhör “folket”. “Samhället” har ett gränslöst anspråk på “gemensamma” tillgångar, och vad den enskilde får kvar efter skatt är egentligen en gåva från staten. Det återkommande talet om “luckor” i skattelagstiftningen är ett uttryck för detta synsätt, nämligen att stat och kommun (“det allmänna”) egentligen äger allt och att den enskilde därför har en plikt att maximera sin skattebetalning och stänga “luckan”. Att borgerliga politiker inte kan skilja på det “allmänna” och “samhället” är illa nog (socialister har alltid satt likhetstecken mellan stat och samhälle), men att de inte kan skilja på den enskildes rätt och statens skyldighet är ännu värre. Staten har legitima anspråk på att medborgarna fullgör sina skyldigheter och betalar skatt. I detta syfte har staten lagstiftnings-och myndighetsmakten till sitt förfogande. Om det brister i lagens utformning, har den enskilde ingen skyldighet att avhjälpa dessa; den goda moralen finns hos den som värnar sin äganderätt, inte hos en stat som anser sig äga allt. Visst, det kan vara irriterande för skattemyndigheter att det finns lagliga sätt att undvika att betala skatt, men så bör det vara i en rättsstat. Men dessa kritiska glidningar i språkbruket från finansministrar och skatteförvaltning, om “skatteplanering”, “aggressiv skatteplanering” och “skatteflykting”,  medverkar när de oreflekterat vidareförs av medier och politiker till att den som vill behålla mer av sin egendom gentemot statens skatteanspråk egentligen inte bara är en moraliskt förkastlig individ utan rent av brottslig. Så ställs moralen på sitt huvud.

Vi kan inte hindra vare sig finansministrar eller dem som förespråkar en gränslös migrationspolitik från att missbruka begrepp för att skapa känslor i ett klart ideologiskt syfte och påverka sinnena, men vi kan vara medvetna om när det sker. Därigenom får vi större motståndskraft när propagandan vevar i gång och kan behålla den medborgerliga rätta kompassriktningen. Nobelpristagaren i litteratur Herta Müller, som levt i ett totalitärt samhälle, vittnar om att “språk kan göra stor skada”.  Sverige är inte totalitärt, men språket har ibland totalitära ambitioner: medborgarna skall fostras till att tänka och tycka “rätt”. För att travestera Thorild: “Att tänka fritt är stort, att fly det påbjudna ‘rätta’ större”.

32 reaktioner på ”Om det goda språket

 1. Stefan Hill skriver:

  Det finns oxå andra flyktingar än:
  – De som flyr undan orättvis förföljelser
  – De som flyt undan ekonomiska problem
  Nämligen:
  – De som flyr undan rättvisan. Vanliga kriminella. I svenska filmer är ofta kriminellas dröm att göra en stöt och sedan fly landet för att leva i sus och dus i Sydamerika eller Karribien. I många länder är alternativet för den som flyr att ta sig till Sverige.
  – De misslyckade förtryckarna. Den som jobbat för en förtryckande regim har starka skäl att fly landet när regimen störtas. Den som t ex jobbat åt Saddam eller åt Al Assad med att tortera folk har starka skäl att omgruppera. Sverige bjuder på en generös flyktingpolitik.

  Kriminella och korrumperade. Psykopater och Sadister. Alla är välkomna till Sverige.

  Observera att vi inte behöver sluta ta emot flyktingar om vi slutar att ta emot de flyktingkategorier jag anger ovan.

  Gillad av 3 personer

  • cmmk10 skriver:

   Misstänker att en stor andel av ”nysvenskarna” är fanflyktingar!

   En icke så positiv benämning i svunna tider. Som en gammal finne uttryckte sig: ”Hade vi gjort som de där, så hade vi talat ryska idag.”

   I det feministiska samhället är en fanflykting en hjälte!

   Gilla

 2. pllay skriver:

  Inspirerad av dagens ämne började jag skriva denna kommentar, spårade ur direkt men fortsatte trots det och nu låter jag den stå sådan den blev.
  Det fanns från början en ide om att genom den anekdotiska berättelsen visa på faran av myndighetsspråkets makt över individens liv och trygghet.

  De -godord- vi känner sedan gammalt, jämlikhet, demokrati, inflytande, respekt, utbildning har bytt värde från att beskriva något gott till dess motsats, något vi ryggar för, något som döljer en ond avsikt, något vi inte kan försvara oss mot, något vi vet inte innehåller det varubeskrivningen lovar.
  Likt en slipad advokats spinnande av en väv som är i grunden fel och falsk men fortfarande i sak objektivt riktig och sann, det slirar lite här, det övertolkas lite där och plötsligt är allt falskt och fel. Det goda ses som ont, det rätta blir fel, vi tystnar eftersom allt vi säger vänds mot oss.

  Nedan följer min ytterligt OT-kommentar som handlar om hur de goda avsikterna blev det de onda handlingarna, likt språket förändras våra tjänande myndigheter till våra herrar.

  I varje socialistisk skattebetalares världsbild ingår också den, ibland undermedvetna, uppfattningen att de ska få bidrag som är lika stora eller större än den skatt de betalar, socialismen är en ideologi i den giriga egennyttans tjänst.

  I varje liberals värld är skatt förlorade pengar som kommer föda och utveckla en aldrig sinande, omättlig byråkrati samt en oändlig räcka av arbetsovilliga drönare, liberalismen är en ideologi i den giriga egennyttans tjänst.

  Jag föredrar den liberal världen, den har bättre verkningsgrad pga. mindre byråkrati.
  Den är troligen också mer human och uppmuntrar ett empatiskt leverne.

  Med detta sagt följer att skatteflykt i meningen att minimera sin skatt är en nödvändig och moraliskt högstående handling, alltigenom god.
  Vi tar inte med oss något då vi dör och därför är alla tillgångar en människa skapar under sin livstid fördelade efter dennes död.
  Frågan är endast vem som fördelar dem, vi själva eller staten med sin byråkrati.
  Allt, i positiv mening, handlar om fördelning och effektivitet i fördelningen.
  I negativ mening handlar det om makt och inget annat.

  Vänstern har i många år missbrukat våra gemensamma tillgångar i form av skatt till att köpa röster av folket, en affär som eskalerat till sådana proportioner att ytterligare skatter inte går att pungslå skattebetalarna på utan risk för dessas landsflykt.

  Vårt styrelseskick står inför ett sant mandomsprov, införa demokrati som en medborgarnas styrelseform eller fortsätta köpa röster för skattebetalarnas pengar till en alldeles egen plats vid köttgrytan.

  Socialismen i Sverige har utvecklat sin uppfattning om svenska medborgares liv till att se svensken som en livegen individ som har staten att tacka för sin existens.
  Termen -obegränsat skattskyldig- rymmer mycket information om statens syn på svensken.
  Svensken är i fem år efter landsflykt från fogden obegränsat skattskyldig.
  Lägg därtill att Skattemyndigheten har tolkningsföreträde rörande individens ekonomiska förhållande samt rätt att beslagta tillgångar från individen i avvaktan på beslut om skatt och att bevisbördan är omvänd då det gäller skatteskyldighet, du har beviskravet då det gäller storleken på din skatt, myndigheten kan kräva 100%, det är din sak att bevisa att myndighetens krav är felaktigt.
  Myndigheten kan anse dig vara skattebrottsling och godtyckligt döma ut böter, det är din sak att bevisa att du inte har begått brott.
  Myndigheten har obegränsade juridiska resurser, det har inte du.

  En av mina vänner drabbades 8 år efter att hon utvandrat till USA av att skattemyndigheten i Sverige missförstått villkoren i en då 10 år gammal optionsaffär.
  Hennes bankkonton i USA frystes av IRD på uppdrag av de svenska skattemyndigheterna samt hela hennes lön innehölls i avvaktan på hennes yttrande och slutligt avgörande i Sverige, ärendet tog ett år och kostade henne 10.000USD i advokatkostnader och resor.
  I de Amerikanska myndigheternas ögon är hon nu en presumtiv skattebrottsling som ännu inte dömts.
  Ingen rök utan eld, en absolut sanning i den protestantiska världen.
  Efter att hon vunnit mot Skattemyndigheten återfick hon dispositionsrätten till sina konton.

  Affären handlade om optioner som vid lösen förföll värdelösa.
  Skattemyndigheten fick för sig att hon gjort en vinst motsvarande det teoretiska värdet vid erhållandet av optionerna 10 år tidigare.
  Skattemyndigheten i Sverige gav ingen ursäkt eller förklaring till misstaget.

  Detta är en enstaka händelse, men att den svenska staten har så utsträckt makt över svenska medborgare är ett förfärligt bevis på statens uppfattning om individens mänskliga rättigheter och liv.
  Att dessutom skattemyndigheter i utlandet villkorslöst stödjer de svenska myndigheterna förefaller mig vara en internationell konspiration i syfte att maximera skatteuppbörden.

  Antag att min vän inte haft sitt kontaktnät och sina resurser, få enkla människor kan försvara sig framgångsrikt mot ett angrepp från den svenska Skattemyndigheten.

  I en demokrati är myndigheternas uppgift att hjälpa medborgarna med uppgifter vi anser bäst betalas gemensamt, likt ett ömsesidigt försäkringsbolag.
  I en totalitär stat är myndigheterna maktens verktyg i kontrollen av medborgarna.
  Är Sverige en demokrati?

  Gillad av 5 personer

  • Madelaine Fusfield skriver:

   Skrämmande historia. Att svenska staten kan få hjälp av IRS (Internal Revenue Service) visste jag inte. Sex år efter jag lämnat Sverige och blivit amerikansk medborgare fick jag plötsligt ett kravbrev från skattemyndigheten i Sverige. Jag hade inte arbetat sedan jag lämnade Sverige och hade inga egna inkomster. Än idag undrar jag hur staten fick för sig att jag var skatteskyldig. Genom min amerikanske mans inkomster? Det tog flera brev fram och tillbaka innan staten gav upp. Absurt.

   Gillad av 2 personer

  • PerH skriver:

   PLLAY
   Din berättelse, OT kanske, påminner om av Sverige utfärdad internationell: häktningsorder på Julian Assange som sedan länge sitter likt gisslan på Ecuadors ambassad i London.
   Ursprungligen var det förfrågan om Aidstest som skrevs upp till misstänkt våldtäkt som lades ned men väcktes åter av annan åklagare som stegade upp fallet till en internationell häktningsorder.

   Gillad av 2 personer

   • Tahmas Nuri skriver:

    Båda kvinnorna är etablerade i sin genre och visste att vad de gav sig in på.
    Det som hände JA är som tagen ur en spionhistoria.
    Ingen av kvinnorna lider av den så kallade ”våldtäkten” ingen av dem sökte upp läkare efter incidenten och polisanmälningen kom långt efter det händelsen.
    Skumberg, det kan du tro.

    Gillad av 1 person

   • fabricerad skriver:

    Jag har en liknande upplevelse av Sheriffen i Nott…f’låt, Skatteverket.
    Då man kan tjäna bra pengar på att leva och arbeta utomlands var det ett naturligt val för en frihetstörstande själ. Med CSN-lån i ryggsäcken hade jag dock en orsak att då och då göra transaktioner till mitt konto i Sverige. Ett år så fick jag en väldigt stor bonus och valde då att betala av hela studielånet. Förde över pengar till mitt svenska konto och betalade CSN. Det tog några veclor sedan kom det ett brev från Skatteverket där de hotade med allt möjligt om jag inte betalade skatt på pengarna. Som tur är läste jag på och insåg fort att de inte kunde kräva mig på ett lingon då jag var bokförd i landet jag arbetade i sedan några år tillbaka. Dock blev det till att betala en auktoriserad översättare för att visa att jag hade tjänat pengarna på mitt arbete utomlands.

    Ironiskt nog kommer jag ihåg hur det inte krävdes mer än att jag och min fru översatte födelseattest och andra nödvändiga dokume nt på egen hand när vi var i kontakt med migrationsverket och skulle ordna svenskt medborgarskap åt barnen.

    Det senare vittnar om vad svenska staten anser vara viktigast:)

    Gillad av 1 person

 3. larslindblog skriver:

  USA utsträcker ju sin lagstiftning till främmande länder, Schweiziska banker tvingades att betala skadestånd till USA för att ca 1000 amerikanska medborgare tillåtits öppna konton i Schweiz.
  Nordea har visst också råkat hamna i USA:s klor och tvingats till skadestånd av någon anledning jag glömt.
  Därav USA:s villighet att springa ärenden åt svenska skatteverket.
  Det märkliga i sammanhanget är att amerikaner/utlänningar som vill gömma pengar i USA har möjlighet till det i vissa amerikanska delstater , t.e.x Delaware.
  Personligen tycker jag det känns obehagligt att alla banker lämnar ut uppgifter om mina besparingar till regim/myndigheter.
  Svenska skattemyndigheten har tydligen lyckats få avtal om slopad sekretess med många små nationer , men hur Hong Kong och Macau ställer sig har jag inte hört något om.

  Gillad av 2 personer

  • cmmk10 skriver:

   Är det någon som inte förstår, varför drömmen om det kontantlösa samhället är en mycket våt dito!

   Här har vi en perfekt illustration av Lenins tes, att ”kapitalisterna köar för att sälja oss repen vi skall hänga dem i.”

   Bankerna och handeln räknar med att spara stora summor på att slippa hantera kontanter och skattemyndigheterna jublar över att få full kontroll övar alla ekonomiska transaktioner i samhället. Politikerna kan dessutom, med ett trollslag, ta hand om alla privata besparingar. I nästa steg lär privat innehav av guld förbjudas.

   Gillad av 1 person

   • larslindblog skriver:

    Hoppas fler gör motstånd. Jag använder kontanter så mycket som möjligt. Jag betalar hantverkare kontant . Jag tar emot kontanter när det är jag som skall ha betalt. Större summor flyttar jag från svenska banker.

    Gilla

 4. Aha skriver:

  Tidningen Metro gjorde i okt 2015 en genomgång av begreppen flykting resp. migrant;
  – Enligt flyktingkonventionen räknas någon som flykting om hen söker asyl och har en ”välgrundad fruktan” för att bli förföljd på grund av ras, religion, nationalitet, tillhörighet i en viss samhällsgrupp eller politiska åskådning och därför inte kan vara kvar i sitt hemland. Sverige valde 2005 att expandera de kriterierna till att också inkludera förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning, någonting som kommit att inkluderas i hela EU. 
  – Alternativt skyddsbehövande kan vara de som flyr från ett krig men inte har råkat ut för något mer än någon annan. Att man helt enkelt riskerar att råka ut för något bara genom att vistas på ett visst ställe. De är inte flyktingar men är i behov av skydd, säger Peter Mokvist, Juridisk expert på Migrationsverket.
  – En migrant är å andra sidan en person som av någon anledning är permanent eller
  semipermanent bosatt i ett annat land. Det kan vara på grund av studier, arbete eller att man flyttar till en partner.  När man i folkmun pratar om migranter menar man ofta så kallade EU-migranter, det vill säga människor som av olika skäl tagit sig till Sverige från andra länder inom Schengenområdet.
  Slut citat.

  Detta är allmänna regler inom EU och de som kommer från Syrien bör väl enligt ovan rubriceras som skyddsbehövande. Media har dock valt att kalla dom flyktingar istället för skyddsbehövande, vilket kan förstås då ordet skyddsbehövande ensamt låter konstigt.
  Men problemet är att dessa i de flesta fall inte är skyddsbehövande då kommer från flyktingläger i Syriens grannländer. Detta har dock etablissemanget valt att bortse ifrån. I sanning ett odemokratiskt beteende.

  Vad ska man nu kalla alla de som kommer till Europa för att det är så mycket bättre livsförhållanden här, många av dom som kommer från Nordafrika och via Medelhavet till Europa?
  Enligt en högt uppsatt EU-representant så utgör de 60% av alla de som invandrar till Europa.
  Att benämna dem som flyktingar relaterat till krig är helt fel. Media klumpar dock ofta ihop dom med begreppet flyktingar. Frågan lämnas obesvarad.

  Media vinklar alltid till den svages, den undertrycktes, offrets fördel. Helt enligt gängse praxis inom vänsterkretsar.

  Gillad av 4 personer

 5. Lennart Bengtsson skriver:

  Gunnar Fredrikssons bok om det politiska språket som kom ut 1962 och därefter i ett antal upplagor rekommenderas till läsning. Säkert var han påverkad efter att ha läst Orwells bok 1984 med sitt Newspeak. Det politiska språket förstärks dessutom av andra sinnesorgan och stämningar som bland annat beskrivits av de som lyssnat på Adolf Hitler eller andra medryckande talare som vi finner inom alla frälsningsrörelser. För det stora flertalet människor betyder känslor och upplevelser mer än fakta och är grundet till de ständiga motsättningar som finns mellan ett vetenskapligt synsätt och ett ”politiskt” synsätt. Kvinnor är här inget undantag. Förståndigt folk kan i flera fall hålla dessa två synsätt isär men i en folkdemokrati är tyvärr dessa i minoritet och sveps därför oftast med i massornas stormflod. Detta har alltid varit fallet och är tyvärr så i allra högsta grad även i vår ”upplysta” tid. För de som tvivlar på detta räcker det med att läsa Platon.

  Gilla

 6. Lasse W skriver:

  Ja visst är ett korrumperat språk en del i media- och politiketablissemangets offensiv för att skapa ett nytt land, Sverige, som världen aldrig skådat tidigare. Ett gränslöst och gott inkluderande omsorgssamhälle där mångfalden ska ge oanade synergieffekter. Och verka ömsesidigt korsbefruktande och frigörande. En motor med mångfalden som bränsle. Sverige som en spjutspets mot framtiden. Sverige som föregångslandet. Det ultimata moderna projektet. Visst är det väl fint?

  Kulturskillnader? Utbildningsskillnader? Sociala skillnader? Glöm det. I grunden har är alla människor lika och lika mycket värda och alla ska med på resan till det nya Sverige. Medierna manar på. De som inte vill följa med och spjärnar emot ska fås att känna att de inte är önskvärda.

  Så var det tänkt……..det kulminerade någon gång i Almedalen för nåt år sedan med Åsa Romsons angrepp på vita män som ansågs stå i vägen för projektet men nu börjar eftertänksamheten sprida sig i landet. En vilsenhet kan förmärkas bland projektets överstepräster som ofta tillhör landets minsta parti, märkligt nog. Problemet är väl att landets eliter investerat fast sig i det här moderna projektet. Som när det faller ihop inte lämnar plats för just något annat, nytt och bättre. Sverige sitter tomt och vilset och med skägget i brevlådan. Var det något som gick fel? Varför inga beundrande blickar från länderna runtomkring?

  Gillad av 2 personer

 7. Samuel af Ugglas skriver:

  Krister Thelins lättbegripliga resonemang kring socialisternas avsikter om stöld av den enskildes egendom till förmån för det amöbaliknande kollektivet är är verkligen perfekt.Tack för det.
  Däremot saknar vi en förklaring på varför den symbiosliknande livsföringen mellan makten och propagandan skall te sig självklar. Där om något behövs många klarlägganden.
  Så kallade skatteflyktingar är oftast de medborgare som hela sitt liv kämpat för att inte ligga det socialistiska kollektivet till last, för att känna den verkliga friheten, inte den förment chimära, den livsfarliga som gör medborgaren till ett socialistiskt godtyckligt och utelämnat objekt.
  Diskussionen om s.k. flyktingar betraktar nog många som ganska vulgär efterhand som de faktiska omständigheterna avslöjas. Vi läser det knappast i svenska media med vissa undantag.

  Gilla

 8. Gert. B. skriver:

  Tack, Thelin! Du ger hopp om tillnyktring i landet. Självklart är lönen och de personliga tillgångarna den enskildes egendom och att minimera skattepålagorna är en fundamental rättighet för den enskilde. Ibland ser jag det t.o.m. som en skyldighet….
  Slöseriet med skattemedel verkar gränslöst.

  Gilla

 9. Gunhild skriver:

  Att följa andras ord och meningar är som att hoppa fram på redan utlagda stenar. Dessutom bär varje sten på sin mening, och med samband med den föregående. Vägen blir linjär om än krokig.

  Men likt linjära trådar i en varp, bygger även det linjära upp mönster och större mening, och i bästa fall når någon fram till andra, om de vet hur varpen skall vävas.

  Ändå är det så, att även om vi alla följer samma väg, samma utlagda stenarna, så gör vi det på vårt eget sätt. Vägen är och blir sällan entydig, den blir rentav personlig. Det är också därför en filmatisering av en bok sällan slår bokens rikedom. Vi blir ofta besvikna. Vår egen tolkning och inre bild slås i kras.

  Samma varp samma trådar men ändå så olika uppfattning av vad som egentligen sagts eller skrivits. Det beror ytterst på omgivning, bakgrund och egen historia hur man uppfattar innehållet i en text. För även varje sten längs vägen laddas med personligt färgat innehåll och tyngd. Och om liknelsen – som här – öven växlar mellan två metaforer – stenarna och varpen – så gör kanske inte det vägen framåt enklare.

  Vad olika det är mot bilder. Den är mer omedelbara. Mer direkt. En hjärnans motorväg. Massor av information, och det går också fort undan.

  Tankens väg är mer snårig, trasslig och slingrande. Ofta går vi fel utan att märka av det. Pinsamheter kan uppstå.

  PLLAY:s inledande kommentar roar mig därför. Jag känner igen mig. Tankarna far iväg. Ibland vet man inte om man styr tanken, eller tankarna styr en själv. Vem som egentligen har kommandot.

  Förmodligen föds även kreativiteten i denna tankens flyktighet. Associationerna tar en med på en annan resa än den man själv först hade tänkt sig.

  Vill man få något speciellt sagt får man allt hålla stramt i tankens tyglar, och styra tankarnas hästspann med fasthet. Och hela tiden komma ihåg vart man är på väg. Då kanske tankens väg förmår måla upp en tydlig bild, som även andra kan se och förstå.

  Men vill man behålla dimman, inte hjälpa till att se, ja då kan man medvetet sudda i begreppen. Då kan även ekonomiska migranter betecknas som flyktingar. Och en allmänhet fås att hoppa på de stenar media väljer att lägga ut. Det är också ett sätt att styra, genom att förleda, om än inte särskilt moraliskt högtstående.

  Gilla

 10. Hovs--hallar skriver:

  …genom att hålla fast vid beteckningen “flykting” också för dem som utan rätt vistas i landet målas bilden upp av myndighetsövergrepp och inhumanitet när exempelvis utvisning skall verkställas. Det sker inte av misstag. Det är ett policybeslut i normativt syfte på vissa medieredaktioner. Att public service, som här syndar stort, uppenbarligen mot bättre vetande fortsätter med detta är en styggelse…

  Exakt. Gammelmedia och i synnerhet SR/SVT driver en vänsterextrem agenda där invällandet av ”asylsökande” migranter till vårt land hela tiden skönmålas och idealiseras.

  Den anställde som inte anpassar sig till denna propagandapolicy utan skriver ärligt, kommer snart att få sparken — se denna artikel

  http://avpixlat.info/2016/06/16/skrev-sakligt-om-migration-och-media-sparkades/#more-180590

  Den fd. asylhandläggaren Egor Putilov var vikarie på SR, men gjorde sig snart omöjlig genom att skriva sakligt utan det påbjudna vänsterfiltret.

  Gillad av 1 person

 11. tirutaa skriver:

  ”Ordens makt över tanken är stark.”
  Här några exempel på hur man inom skolans värld grumlat till hela lärarprofessionen. Vad skolan skulle vara till och vilka roller som där gällde, lyckades man suveränt att rådda till genom bland annat

  – att inte kalla kvinnliga lärare för lärare, utan för ”fröken” (=ogift kvinna). Även ämneslärarna (kvinnliga sådana) fick finna sig i att bli kallade fröken. ”Adjunkt” och ”lektor” blev av någon outgrundlig anledning fula benämningar. I Finland kallas ämneslärarna fortfarande för yngre, respektive äldre lektor
  – att manliga lärare, även om de var mellanstadielärare, kallade sig för ”magister”, utan att långtifrån ha en magisterexamen. Sexism inom skolvärlden var helt ok i ett land som slog sig för bröstet för sin jämställdhet mellan könen
  – att ordet ”undervisning” blivit ett fult ord, det skulle heta ”lärande”. Hur grumligt och abstraherat är inte det ordet. Men förstås – Skolverket fick på detta sätt en (konstlad) uppgift till
  – att när någon insåg det galna med de sexistiska benämningarna fröken och magister, så lanserade man professionen ”pedagog”. Mina engelska vänner vred sig av olust när de hörde detta; vad var det för fel på lärare. Eleverna lärde sig snabbt att de som hade en pedagog som lärare, var för mer, så de gick runt och frågade de andra lärarna på rasterna om denne var lärare eller pedagog. Med en klart förutfattad mening om att kallade man sig för lärare, så var man mindre värd. Också ett sätt att sprida värderingar.
  – att eleverna till en ”pedagog” hette förstås inte heller bara elever, de var förmer och kallades för ”studeranden”
  – att valde man att undervisa framför klassen bakom ett bord, kallades det för ”katederundervisning”, liktydigt med vad Caligula sysslade med. Det var metoden, inte inlärningen, som stämplades, helt oberoende av resultaten
  – att eleverna själva skulle ”ta ansvar” för sin inlärning. Och gjorde de inte det, så var det deras eget fel, de hade ju inte tagit sitt ansvar. Att läraren på detta sätt inte själv tog sitt ansvar, att så många elever kände sig övergivna, att inlärningen blev synnerligen haltande, hade mindre betydelse; mantrat ”elevens eget ansvar” hade blockerat förnuftet.
  – att ”auktoritet” var av ondo. Auktoritet = maktmissbruk = Caligula. Man grumlade till begreppen ”autoritär” och ”auktoritet”, det är sant, och folk kunde bli upprörda om man påpekade att det ju var/skulle vara läraren som var auktoriteten i klassrummet, så fick man absolut inte tänka/säga.
  – att det fina ordet ”modersmål”, i Sverige svenska, inte var så bra att använda, för hemspråkslärarna undervisade ju också i ett modersmål, var inte det lika fint kanske. Så hemspråkslärarna blev modersmålslärare och svensklärarna blev bara lärare i svenska, inte längre modersmålslärare. Det som alltid i mitt hemland haft den högsta statusen i skolan – att vara lärare i modersmål. Så svenskarna har inte längre begreppet modersmål i sitt betyg, där står i stället ”svenska som första språk” eller ”svenska som andra språk”. Vilken skamlig devalvering av ett lands modersmål! Man hade väl kunnat behålla begreppet ”modersmål” för dem som faktiskt har det som modersmål, och ”svenska” för dem som inte har det som modersmål

  Jag kunde gå vidare men stannar här. Hur har ett land tillåtit den viktigaste institutionen för ett land ha blivit en lekskola för allehanda grumliga ideologier, det är för mig ett mysterium.

  Gillad av 1 person

 12. Gunilla skriver:

  Språkets makt är odiskutabelt. Problemet är när det missbrukas. Vilket är helt att vänta; i många syften; bl.a. propaganda och indoktrinering. Här har media ett ansvar; som de inte tar; för de är ju idag själva politiska propagandamaskiner. Här kommer lögnen in; public service (skattefinansierad) vill kalla sig neutral; men det är den ju inte; den går pk-politikens ärende. Här börjar Sverige uppföra sig som totalitära stater. Ett tungt ansvar ligger alltså på medborgaren själv att kunna avgöra vad som är propaganda och vad som är korrekt återgiven journalistik. MSMs ledar,- och kultur-redaktörer och skribenter är mycket skickliga på att ikläda sin agendastyrda journalistik fakta-förklädnad. Och tyvärr är medel-svensson ofta alltför okunnig som läsare för att avgöra vad som är fakta och vad som är propaganda. Och det vet naturligtvis MSM.

  Gillad av 2 personer

 13. Utlandssvensk skriver:

  ” Före 1914 var Europas gränser öppna för varje resande.”

  Detta fullständigt groteska påstående återkommer ofta från främst immigrationsextremister och utgör inget annat än solid bekräftelse på total okunskap.

  Är verkligen författaren så totalt borta att han inbillar sig att vem som helst fritt kunde resa in och ut ur Bismarks Tyskland eller tsarens Ryssland?

  Verkligheten var självklart något helt annat. Europas landmassa innan 1915 var helt dominerad av järnhårda imperier, som vi idag minst skulle kalla fascistiska. Det var i vissa fall inte fritt att resa INOM länderna och faktum är att flera Europeiska länder, inte minst Tyskland, hade hårda regler även vad gällde utresa. Emigrationen till USA var inte populär hos myndigheterna och det fördes en intensiv debatt om hur denna skulle stoppas och många lagar infördes.

  Om det finns någon som inbillar sig att den typ av invandring som vi nu ser i Europa hade accepterats i Tyskland, Österrike eller Sverige i början av 1900-talet så bör vederbörande sluta att röka svampar och gräs. Immigration av t.ex judar från Europa var mycket hårt debatterat och reglerat under hela 1800-talet. Om det hade dykt upp tusentals araber eller afrikaner finns det inte på kartan att de hade blivit insläppta.

  Den ”fria rörlighet” som fanns var främst reserverad för Europas överklass, som förvisso kunde resa fritt mellan t.ex London och Berlin. Detta motsvaras väl närmast av att man skulle avveckla passkontrollerna för passagerare på privatjets i dagens läge.

  Gillad av 2 personer

  • Gert B. skriver:

   Jo, i forna dar ville härskarna hålla koll på människornas rörelser. I Sverige var man fram till år 1860 tvungen att ha ett Inrikespass om man skulle resa utanför sitt hemlän. Liknande pass krävs fortfarande i t.ex. Kina och Ryssland.

   Gilla

 14. Tahmas Nuri skriver:

  Allt staten gör bygger på en utopiskdröm där alla är lika. Vi är inte lika vi är i högsta grad olika.
  Jag vill att ett parti tar upp identifireingspolitken som en punkt. Hur identifierar du dig som människa? Är du med eller vill du stå utanför?
  Om du inte är med så vet du var dörren är, är du med visa det, kasta dina medeltida värderingar på soptippen så skall vi hjälpa dig till rätta.

  Gilla

 15. John Nilsson skriver:

  ”Papperslösa”. En grupp som genom någon försumlig myndighets bristfälliga prestationer inte erhållit några identitetshandlingar, som förlorat sina papper utan egen förskyllan, eller en grupp ”pappersslängare”, som gjort sig av med sina papper för att av sitt egenintresse försvåra svenska myndigheters arbete, eller för att de vill dölja sin identitet, för att de begått, eller avser att begå, brott?

  Är det inte så att ordet ”pappersslängare” skulle ha ett större förklaringsvärde, än ordet ”papperslös”, för att beskriva vad det oftast handlar om?

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.