Gästskribent Roland Forsgren: Ett referensprogram för Sverige

logo­DGSJag tycker att Wikipedia är ett bra verktyg. När jag Googlar på något och får upp en massa länkar väljer jag oftast Wikipedia först, svensk och/eller engelsk version. Innehållet är oftast mer än nog och ger nästan alltid svaret på min undran. Det intressanta med Wikipedia är att det är skapat av användarna och förbättras fortlöpande av dem också. I denna artikel är verktyget tänkt att vara en förebild att tillämpa på ett annat område och för ett annat syfte. Patrik Engellau efterlyser strategier inom politiken som kan rädda Sverige. Här är mitt bidrag.

Tänk er att man enligt Wikipedias metod, försöker upprätta ett referensprogram för en politik som skulle tjäna Sverige väl på lite sikt, en vision om ni så vill, som omfattar alla politikområden av vikt. Varje område skulle behandlas på ett likartat sätt, för enkelhetens och förståelsens skull. Texten skulle vara klar och koncis. I början kommer naturligtvis alla textförslag att stötas och blötas ordentligt, för att så småningom hitta sin form, och därefter endast långsamt förändras. Alla intresserade skulle med tiden ta till sig materialet mentalt och försöka förhålla sig till det, så även dagens partier. Med andra ord skulle ett visst inflytande i samhället komma till, redan från allra första början. Detta inflytande ökar sedan i takt med att referensprogrammet växer fram och sätter sig i folks medvetande och tankemodeller.

För konkretionens skull kan vi ta området ’brottsbekämpning’. Det står väl klart för praktiskt taget alla att omfattande räddningsåtgärder måste till för att man skall uppnå den nivå medborgarna har rätt att kräva. Förslagen på detta område skulle ju omfatta allt från förebyggande åtgärder, över polisens arbete med övervakning och utredning till domstolsförfarande, straffskalor, kriminalvård och rehabilitering av brottslingar.

I samband med val kan partiernas egna program utvärderas mot detta referensprogram. Det blir mycket lättare att göra en utvärdering och resultatet blir mera stringent om man fokuserar på skillnader mot ett referensprogram. Hotar man sedan med ett nytt politiskt parti med referensprogrammet som partiprogram, kan man nog förvänta sig rätt så mycket rättning i ledet.

Roland Forsgren är pensionär och bor i Karlskoga. Han är civilingenjör och har jobbat på Ericsson och Bofors, men mest (>25 år) som egenföretagare som konsult inom projektstyrning.