Gästskribent Anne-Marie Pålsson: MINA RÄTTIGHETER och DINA SKYLDIGHETER

logo­DGSStrax före jul begärde den danske statsministern Lars Rökke Rasmussen att artikel 14 i FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna skulle ses över.

Var och en har rätt att i andra länder söka och åtnjuta asyl från förföljelse.

Det var inget populärt förslag. Rättighetsförespråkarna rasade ty att ifrågasätta den kanske allra heligaste rättigheten – asylrätten – var något alldeles oerhört.

Men den danska begäran är inte orimlig. Asylrätten består inte av en tydligt avgränsad rättighet utan har under årens lopp kommit att inbegripa många delrättigheter – var och en förenad med sina tolkningssvårigheter. Här går uppfattningen isär mellan länderna.

Sålunda har asylrätten i praktiken kommit att inkludera en rätt för den enskilde att välja vilket land denne vill söka skydd i, en rätt att få sina asylskäl prövade utan att behöva identifiera sig, en rätt att vid avslag på asylansökan stanna kvar och gömma sig och en rätt att lämna in ett obegränsat antal ansökningar.

Men med denna rättighetskatalog har begreppet asyl i praktiken förlorat sin innebörd. Ty den asylsökande kan stanna vara kvar i det land han valt under obegränsad tid utan att ha ett egentligt skyddsbehov. Så kan han göra genom att gömma sig och så snart som det är möjligt lämna in en ny asylansökan.

För att få asyl räcker det vidare att den asylsökande gör sannolikt att han behöver skydd. Och då ska man veta att det inte är Genevekonventionens relativt stränga krav på vad som ska ges flyktingstatus som gäller utan det räcker att ”flyktingliknande” skäl föreligger. Men hur detta begrepp ska tolkas är en öppen fråga lika mycket som den om hur sannolikt det måste vara för att vara tillräckligt. Räcker det med 20 eller om det behövs 90 procent? Ingen vet.

Asylrätten anses av många bedömare också inkludera en rätt till familjeåterförening. Innebörden av det är att skydd ges inte bara till den som behöver det utan även till hans familj även om de i tagna var för sig inte uppfyller villkoren för asyl.

Vad gäller längden på skyddet – tidsmässigt – har vissa länder tolkat artikel 14 så att skydd ska ges så länge som behov föreligger medan andra länder tolkar artikeln som att skyddet är evigt.

Men den komponent som bjuder på den största utmaningen är att asylrätten jämställts med en rätt till ekonomisk försörjning – under och efter asylprocessen.

Denna rätt skapar en svårbemästrad moralisk dimension. Ty ges den asylsökande rätt till försörjning och rätt att ta del av alla landets välfärdstjänster påförs mottagarlandets invånare en skyldighet att leverera dessa rättigheter. Eller annorlunda uttryckt en skyldighet att försörja människor från andra länder så länge som de inte kan göra detta själva.

Om denna skyldighet och hur långt den ska få sträcka sig talas det inte alls som om artikel 14 inte krävde några uppoffringar. Så var det möjligen förr men så är det inte längre.

Kostnaden för de 35 000 ensamkommande barn som kom till Sverige 2015 hamnar i år på drygt 30 miljarder kronor eller nästan lika mycket som hela det svenska biståndet – bara för att ta ett exempel. Alternativt hade det räckt till att ge varje svensk pensionär 15 000 kronor.

Att ställa en grupp mot en annan är vanskligt och kan ifrågasättas. Men med begränsade resurser är detta en realitet. Det som läggs på asylrätten måste tas från andra utgiftsposter. Hur många svältande kvinnor och barn hade kunnat hjälpas för det belopp som satsas på ensamkommande ynglingar?

Alternativt kan asylrätten finansieras skattevägen eller via statlig upplåning. Och då skickas notan till våra barn. Vad väljarna tycker om detta vet vi inget om eftersom de aldrig tillfrågats hur de ser på saken.

Asylrätten har hittills enbart diskuterats i termer av de asylsökandes rättigheter. Och det är självfallet viktigt att se till de människor som har det svårt. Men om asylrätten ska vinna medborgarnas stöd måste vi också prata om de skyldigheter som asylrätten innebär för invånarna i mottagarländerna. Detta särskilt som det finns ett klart samband (åtminstone på kort sikt) mellan tolkningen av asylrätten och mottagarländernas skyldigheter. Ju generösare tolkning desto större skyldigheter.

Den begärda översynen av artikel 14 kan därför ytterst ses som en fråga om demokrati – en möjlighet för de som betalar in till systemet att få säga något om hur långt han tycker att hans skyldigheter ska få sträcka sig.

Anne-Marie Pålsson är före detta riksdagsledamot, kolumnist i Sydsvenskan, moder till pigdebatten och författare till boken Knapptryckarkompaniet m.m.

53 reaktioner på ”Gästskribent Anne-Marie Pålsson: MINA RÄTTIGHETER och DINA SKYLDIGHETER

 1. Aha skriver:

  Artikeln är en angelägen beskrivning av kärnan i själva flyktingdebatten; asylhanteringen.
  I förlängningen till detta kommer frågan om vilken utsträckning de som söker asyl verkligen är flyktingar. (Häromdagen angavs här på bloggen att EU-kommissionens vice ordförande Frans Timmermans har uttalat att cirka 60 procent av de migranter som anlänt till Europa i själva verket är ekonomiska migranter utan skyddsbehov.)

  I asylhanteringen är rätten till familjens återförening märklig. Skyddsbehovet borde väl kunna tolkas som lågt om familjefader kommer ensam och söker asyl? En familjefader lämnar väl inte sin familj om konkret skyddsbehov föreligger? Det sker väl först när familjen förts i rimlig säkerhet?
  Att familjefadern kommer ensam brukar välvilligt förklaras med fadern vill bespara sin familj en farlig och kostsam smuggelresa över medelhavet. Men det måste ändå ses som ett tecken på att familjen är i relativ säkerhet.
  Anhöriginvandringen/familjeåterföreningen är alltså en stor märklighet liksom
  – att permanenta uppehållstillstånd ges
  – att åldersbedömning inte görs på ensamkommande barn (varför kollar man inte när de gick i första klass t.ex?)
  – att asyl ges utan att identitetshandlingar finns.

  Moraset i detta har i flera år förtjänstfullt uppmärksammats av Merit Wager. Operativt ansvarig för alla dessa märkligheter är Migrationsverket och många av oss vet att Migrationsverket i sann PK-anda utstrålat världsunik välvilja till att vara positiv i asylbedömningen.

  En vitbok borde upprättas för att undersöka om det verkligen var nödvändigt att ge så många asyl. Hur har andra länder gjort sina bedömningar? Vilka metoder hade kunnat användas för att göra en säkrare bedömning av asylbehoven?
  Svaren är en tusenmiljarder fråga – så mycket torde de sista decenniets godkända asylinvandring ha kostat.
  Media har noggrant undvikit att belysa asylhanteringen – kärnan i decenniers invandring. Man vet att en sådan belysning inte skulle falla väl ut; asylskälen har varit för tunna. All media har varit aktivistisk, drivit en positiv invandringslinje.

  Gillad av 7 personer

  • Bo Adolfsson skriver:

   Operativt ansvarig på Migrationsverket när det verkligen spårade ur var invandringsaktivisten Dan Eliasson. Denne Eliasson som nu är rikspolischef och fördröjde införandet av gränskontrollerna i höstas. Löfven hänvisade hela tiden till polisen i stället för att regeringen själv tog ett ansvarsfullt beslut.
   När fick vi rösta om att få Eliasson i dessa avgörande lägen?
   Bo Adolfsson, Mölndal

   Gillad av 2 personer

   • JAN BENGTSSON skriver:

    En av de (S)törsta syndarna i PK-Sverige!

    Hur Denne(Danne) kunnat få ett så destruktivt inflytande på Sverige är en gåta?

    Borde omedelbart få ställa sig i kö hos AF,
    snarast lämpligen sättas på ett jobb vid ett asylboende för ensamkommande,
    med en normal lön…

    (S)lut på sötebrödsdagarna!

    Gillad av 2 personer

 2. Göran Fredriksson skriver:

  En fråga om demokrati är även rätten att leva på skattebetalarnas bekostnad om man är svensk medborgare eller har uppehållstillstånd. Skyldigheten att betala utan att de som lever på bidrag utför någon som helst motprestation har smugits på skattebetalarna.

  Det behövs en pliktlag som medger att den som inte kan försörja sig själv skall kunna inkallas till samhällstjänst. T.ex. att ställa upp som hjälpare i någon verksamhet, skrapa bort tuggummin på gångbanor eller delta i någon yrkesutbildning med godkända resultat. Endast fantasin sätter gränsen men uppgiften skall naturligtvis godkännas av någon statlig eller kommunal instans. Konsekvenserna av att inte delta i samhällstjänsten kan vara böter som uppgår till samma belopp som samtliga bidrag personen uppbär.

  Inkallelse till samhällstjänst kan ske successivt och efter tillgång på uppgifter, den pliktiges hälsotillstånd och polisens intresse av att få bort människor som ställer till förtret för andra människor från gatan.

  Gillad av 6 personer

  • Aha skriver:

   Det lär finnas lagstiftning/kutym på internationell nivå som förbjuder att man ska behöva arbeta för bidragspengar, apologeter för det finns här i Sverige.
   För mig skulle det vara en självklarhet att jobba för de pengar ett lands människor gav mig. Kan tänka mig att en majoritet tycker så.

   Hur som helst är det tråkigt att konstatera att invandrarna genom åren själva inte tagit initiativ för att hjälpa till. Det borde väl t.ex. gå alldeles utmärkt att bilda grupper för att göra sina bostadsområden trevligare att bo i.

   Gillad av 1 person

   • JAN BENGTSSON skriver:

    FYRA TIMMARS samhällstjänst för icke-medborgare,
    borde vara ett absolut minimum…

    Språkstudier resterande fyra!

    Gilla

   • Macavity skriver:

    De kunde ju t.ex. börja med att städa på asylboenden. Enligt ett reportage nyligen i Barometern deltar ”flyktingarna” i vår- och höststädningen av området. Alltså två gången om året. All städning på boendet sköta av inhyrd (betald) personal. Undrar om de bäddar sina sängar själva eller om det finns ”hotellpersonal” för det också.

    Gillad av 1 person

 3. BjörnS skriver:

  Det är rimligt stt begreppet ses över. Inget konstigt med det.
  Begreppet asylrätt måste stå i samklang med begreppet rättstat. I Sverige kan man överklaga ett asylbesked i flera instanser. Det är rättssäkert. Att man efter detta ska stanna illegalt för att efter en tid kunna lämna in en ny ansökan är absurt. Har man fått ”nej” hela vägen upp, då är det lämna som gäller och beskedet är slutgiltigt.
  Har man lämnat landet är det möjligtvis ok att söka om efter en viss tid. Men att stanna illegalt? Nej! Det är mycket konstigt att vi har ett regelverk som ger incitament till brott.

  Gillad av 3 personer

  • Janne skriver:

   Staten ger incitament till illegal vistelse genom att ge de illegala rätt till vård, tandvård, skola för deras barn och ibland socialbidrag.
   Staten låter dessutom de som har fått avslag fortsätta bo på flyktingboenden gratis.
   Staten ger asyl till folk med okänd identitet (ibland multipel)
   Staten klarar inte av att utvisa illegala migranter inkl. ”barnen ” från Nordafrika.

   Gillad av 1 person

   • Macavity skriver:

    Nu heter det ju att Sverige det här året ska utvisa 60 – 80 000 personer som illegalt befinner sig i landet. Kriminalvården som idag sköter utvisningarna har en kapacitet på 4 000 utvisningar per år. D.v.s. om man inte ändrar någonstans i systemet kommer det att ta 15 – 20 år (ömnu ursprungsländerna ens tar emot de avvisade). Morgan Johansson har antytt att man skulle chartra speciella plan för den här verksamheten. En Boeing 747-400 tar 550 passagerare. Det betyder att vi ska skicka iväg mellan 110 och 145 fullastade sådan plan under 2016. Det betyder ungefär 1 Boeing 747-400 var annan dag hela året. Någon som tror på det?

    Gillad av 1 person

 4. BjörnS skriver:

  Om de ensamkommande och de 30 miljarderna. Ja, det är för ett år och en årskull ensamkommande. Antag att det kommer 30 000 per år och stt de är jämt fördelade över tiden. Genomsnittligt bor de tre år i speciellt boende. Då blir det 60 miljarder per år. Utgifterna beror ju inte bara på årets inflöde uran också föregående år osv. Det är inte småpengar.

  Gillad av 4 personer

 5. arne f jaderfa skriver:

  Bra men att det skulle vara ett problem att ”ställa grupper emot varandra” är bara trams. Det är nysvenska som är otroligt skadlig, likt ”islamofobi” som är det slugaste och mest skadliga begreppet i vår tid. Det kan vara värt att undersöka vem och vilka som fick ”islamofobi” att slå rot.

  Man gör alltid ett val då man har ändliga resurser, det betyder inte att man ställer grupper mot varandra utan att man tvingas göra ett val, varje gång. Det är politik, eller jag trodde det var en av politikens uppgifter. Att en före detta riksdagsledamot använder uttrycket okritiskt även på denna blogg illustrerar att jag haft fel. Vänsters ”allt åt alla” (utom pensionärer, svenska flickor som inte kan försvara sig i en sexmobb osv) har slagit rot i alla partier.

  Jag blev också inspirerad av de 15000 kronorna att skicka följande till några viktiga ledarskribenter:

  Brasklapp: Nedanstående innehåller generaliseringar för att illustrera en poäng.

  Från Det Goda samhället:
  ”Kostnaden för de 35 000 ensamkommande barn som kom till Sverige 2015 hamnar i år på drygt 30 miljarder kronor eller nästan lika mycket som hela det svenska biståndet – bara för att ta ett exempel. Alternativt hade det räckt till att ge varje svensk pensionär 15 000 kronor.”

  Istället för att ”ge” varje svensk pensionär 15,000 så har vi fått Kungsträdgården. Eller så hade vi kunnat ”ge” 7500 till varje pensionär och stöda Skateistan (med 15 miljarder..) som med små medel skapat skolor för 1000 elever i Afghanistan, företrädelsevis flickor.

  Sen att svenska pensionärer själva har jobbat ihop pengarna är en annan sak, staten har stulit deras pengar för att GE dem till Afghanska lycksökare med tveksam kvinnosyn. Pensionärerna trodde att de skulle få något tillbaka annat än uppvärmd mat och blöjor med tveksamt bäst-före datum, skröna eller inte

  Gillad av 4 personer

  • gmiksche skriver:

   ´Jag gillar Anne-Marie Pålssons artikel. Men som du reagerar jag på ”att ställa grupper mot varandra”. Det har blivit en mantra i politiska sammanhang. I klartext menas med det att man inte får avgöra vem som har bättre rätt till en sak. Är det månne inte vi som bor här i landet som har bättre rätt till det än migranter som gör anspråk på att bo här och försörjas?

   Av en tillfällighet hörde jag häromdagen i radio en skånsk moderat intervjuas om hur man skulle finansiera migrantmottagningen i hans kommun där det finansiella läget var mycket ansträngt. Frågan som ställdes var i vad mån kommuninvånarna, specifikt pensionärer, fick räkna med att bli drabbade av neddragningarna. Kommunalpolitikerns svar var att man inte fick ställa olika grupper mot varandra. D v s han avböjde att svara på frågan just med det argumentet.

   Gillad av 6 personer

   • cmmk10 skriver:

    Ynkligt av politikern!

    Han är tillsatt för att, på bästa sätt, fördela kommunens medel bland dess invånare. Att ens fundera över att ställa kommuninvånarnas behov mot jordens alla fattiga och förföljda visar tydligt att han inte har förstått vem hans huvudman är.

    Avgå!

    Gillad av 4 personer

   • JAN BENGTSSON skriver:

    Grupp mot grupp, innebär i klarspråk att prioritera…

    Vilket ”våra” politiker valts att göra…

    Att prioritera VÅRA MEDBORGARE,
    är väl rimligt att vara Deras främsta uppgift!

    Annars är HEN i fel bransch…

    Gilla

   • Torbjörn skriver:

    Herregud, det är ju politikernas huvuduppgift, att ställa olika gruppers behov mot varandra. Kan de inte klara av det ska de absolut INTE vara politiker. Hur skulle de kunna klara av någon som helst politisk fråga om de inte kan ställa grupper emot varandra?

    Gilla

  • Macavity skriver:

   Vi borde egentligen sluta använda enheten ”miljard”. Jag tror de flesta av oss saknar känsla för vad det handlar om. Hur mågs vet att 1 miljard = 1 000 miljoner? Miljon har vi kanske ändå litet bättre begrepp om inte minst nu när en bostadsrätt kostar ett par miljoner. Men 30 miljarder är alltså 30 tusen (!) miljoner. Jag misstänker att för folk som hanterat miljardbelopp som t.ex. Migrationsverkets GD så är någon miljon hit eller dit ”felräkningspengar”. 1 miljon är i förhållande till 1 miljard som 1 millimeter till en meter. Ni ser själva!

   När debatten kring Stålverk 80 en gång i tiden pågick som hetast i början på 70-talet uppskattades den sammanlagda investeringskostnaden till 3 miljarder kr i 1974 års prisnivå. Det var mycket pengar då och motsvarar ungefär 17 miljarder i dagens penningvärde. En av projektets argaste kritiker var bankdirektören Bo Ramfors från Malmö. Han missade aldrig ett tillfälle att utnyttja sitt skånska idiom för att med ett långt skorrande framhålla hur många miljarrrrrrder det handlade om. Vi behöver något sätt att ”relatera” trill så här stora tal som miljarder.

   http://spacecollective.org/theundying/5970/Big-numbers-and-the-human-mind

   Gillad av 2 personer

 6. Erik skriver:

  Asyl innebär rätt till skydd.

  That’s it.

  Det innebär inga som helst rättigheter att kroka upp på Försäkringskassan med full access.

  Asylrätten behöver därför i princip inte ändras eftersom alla de problem (utmaningar på newspeak) som uppstår i samband med beviljandet av asyl är hemmakokta.

  Finns absolut ingenting i internationella konventioner som berättigar till retroaktiva pensionsgrundande föräldradagar.

  Det är praktiken av asylrätten som skall ändras.

  Gillad av 7 personer

  • arne f jaderfa skriver:

   Detta tror jag är fullständigt fel. Praktiken ändras inte så lätt med den existerande statsapparaten, som det nämnts på denna blogg många gånger. Man skall naturligtvis även ändra hur asylrätten används i praktiken men det är helt klart att denna heliga ko måste slaktas, den verkar i en tid av ekonomiskt drivna folkvandringar rakt emot sitt syfte, nämligen att hjälpa de som flyr undan krig. Begränsa asylrätten till att gälla endast nationer man ingår bilaterala avtal med.

   Gillad av 4 personer

   • Erik skriver:

    Visst är det så, den svenska statsapparaten är idag genuint kontaminerad med värdegrundsagerande individer.

    Dock är det inga större fel på asylreglerna i sig om man tolkar dem till bokstaven. Asyl är att ge skydd. Punkt.

    Asyl kan då rimligtvis inte sökas vid ankomst från fredligt grannland. Se Dublin.

    Asylsökande kan förvaras på annan plats. Se Australien.

    Asylsökande har ingen särskild rätt till försörjning men som medelklassig, bilkörande, värdegrundslös, flygande, ofeministisk, heterosexuell, liberal, orasifierad, klimatateistisk, sekulär, köttätande, medelålders vit man bjuder jag på tak över huvudet och mat i magen i alla fall under väldigt enkla former.

    För att jag är anständig.

    Gillad av 1 person

  • Pseudo von Nym skriver:

   Sveriges aktivistiska multikulti förespråkare för total samhällsförändring tolkning av asylrätten har skapat problemet.
   Flesta andra länder har ju inte problemet , bakomliggande agenda skiljer.
   Sverige styrs avsiktligt ”naivt”.

   Gilla

 7. JAN BENGTSSON skriver:

  En helt nödvändig åtgärd.

  IDAG anses Sverige bara ha skyldigheter,
  den asylsökande ALLAh rättigheter!

  Sänk åldern för (utomeuropeiska) asylsökande barn till FEMTON ÅR!
  Vid sponansökan vid gränsen.

  KVOTFLYKTINGAR blandas inte in här!

  MAN är de facto VUXEN i sin egen kultur/kontext,
  den skall vi ju ALLTID respektera i ALLAh andra sammanhang!

  INGEN familjeåterförening FÖRRÄN MAN står helt på egna ben!
  Bör vara en kraftig drivkraft, inte motsatsen som NAIVT hävdas…
  Inget Medborgarskap ges, bara TUT, sen gäller det att sköta sig…

  Utvisning vid brott på livstid, över en viss grovhet.
  Oavsett ASYLskäl, som då förverkas!
  Eget ansvar mao!

  Då minskar antalet ”ensamkommande barn” drastiskt,
  när vi dessutom slutar upp att vara godtrogna avseende ”uppgiven” ålder!

  VI skall ha ”the benefit of doubt”!!!

  Vi MÅSTE HÄVDA att ID-lösa barn AUTOMATISKT räknas som vuxna,
  vid minsta misstanke om felaktigt uppgiven ålder!

  Då slipper vi dessutom göda en massa advokater…

  Gillad av 1 person

 8. Hortensia skriver:

  Mycket viktigt har redan sagts av Anne-Marie Pålsson och engagerade kommentatorer så jag vill bara tillägga, att det är av yttersta vikt att genast skärpa tolkningen av asylrätten så att enbart kvotflyktingar kan kräva svenska statens skydd och försörjning.

  Det är synnerligen angeläget, att dessutom snarast påbörja en total genomgång av de senaste årens beviljade PUT, för att kunna återkalla sådana som kommit till av myndighetsslarv, sökandens lögner (ålder!) eller annat misstag. Individer som reser fram och tillbaka mellan Sverige och det land de nyligen ”flytt” ifrån, bör kunna nekas inresa i Sverige och fråntas sitt falskeligen tillskansade PUT, eller svenska medborgarskap och pass.

  Alla grovt kriminella och vanekriminella ”nysvenskar” måste dokumenteras och utvisas på livstid, liksom personer som ignorerar svensk lagstiftning genom att uppehålla sig illegalt i landet. Svenskt medborgarskap, eller obegränsad tillgång till svensk välfärd kan inte permanent erbjudas aktivt anti-svenska, våldsamma varelser som exempelvis jihadistresenärer, vanhedersmördare och anhöriga till dem med samma unkna, våldsbejakande värderingar.

  Mångkulturalismen måste skrivas ur grundlagen så att det fastslås en gång för alla, att svensk lag gäller lika för alla som befinner sig på svensk mark och att samhället ska slå vakt om en sekulär, civiliserad värdegrund där religiös fanatism, fundamentalism och primitivt klantänkande aldrig ska ges möjlighet att få fäste och drabba nyanlända eller svenskar.

  Det brådskar med att införa en sunt förnuftig, svenskvänlig politik och ett extraval borde utlysas redan innan sommaren, för att staten i anständighetens namn ska kunna ge även pursvenska pensionärer den del av välfärdskakan de faktiskt har betydligt större rätt till än sociala turister från alla möjliga dysfunktionella länder.

  Gillad av 6 personer

  • Winette Söderkvist skriver:

   Bästa HORTENSIA: Håller helt med dej om det du skriver….
   Den ”förlamning” som präglat, och fortfarande präglar dagens asylpolitik måste brytas med det snaraste!
   Blev också väldigt beklämd igår, när Migrationsverkets prognoser för antalet asylsökande för 2016 presenterades.
   Den lägsta prognosen på totalt ca 70. 000 asylsökande kommenterades av Morgan Johansson som att det nog var i mesta laget… Han såg närmast ut som en ”ledsen hund” när han med svag röst uttalade sig.
   Jag väntar mig att ansvariga politiker med kraft deklarerar att vi nu måste ”sätta stopp”! /stänga gränsen/.
   Och framför allt måste hela asylbegreppet omtolkas. Och jag är inte främmande för att vårt land säger upp avtalet om asylrätt – något som Patrik föreslog i DGS för ett tag sedan – med ”kristallklara” argument.
   WinSo.

   Gillad av 2 personer

   • Hortensia skriver:

    Precis WinSo! Nu måste det snart till ett smärre mirakel om Moder Svea ska kunna repa sig. Johan Westerholms senaste är sannerligen ”spännande” läsning:

    ”Tretton socialdemokratiska ledamöter skall skriftligen ha meddelat gruppledningen med gruppledaren Tomas Eneroth att de inte kommer att bifalla ytterligare inskränkningar i asylrätten eller försvåranden för migranter att ta sig till Sverige.”

    http://ledarsidorna.se/2016/02/spannande-tider/

    ”De Malmöbor, för att ta ett exempel, som gladeligen köper en kebab i bröd men en burk Coca-cola av den lokale entreprenören för 25 kronor medans de tänker ”Gud så exotiskt och häftigt med billig ”street-food”” kan med viss fördel fundera på hur mycket av detta som sedan redovisas och utbetalas som vit lön. Och hur mycket som går till vårt gemensamma pensionssystem. När bara samma burk Coca Cola kostar 20 kronor på bensinstationen eller caféet bredvid. Utan vidhängande kebab eller annan street-food.”

    ”Hej du glade fattigpensionär. Blir det du? Blir det jag? Eller bägge?”

    http://ledarsidorna.se/2016/02/hej-du-glade-fattigpensionar/

    Gillad av 1 person

 9. Christer Harling skriver:

  Intressant inlägg av Ann-Marie Pålsson. Hon vågar tala/skriva klarspråk. Intressant perspektiv att ta med oss som skall betala för kalaset också. //Ch

  Skickat från min iPad

  Gilla

 10. Lennart Bengtsson skriver:

  Precis som man inom vetenskapen ersätter och förbättrar kunskap om naturen med nya teorier ungefär som gjordes i början av förra seklet inom fysiken med kvantfysik och relativitetsteori så är det ännu mera självklart att juridiska regler måste omprövas när verkligheten visar att de inte längre är relevanta. Dagens asylrätt är en sådan som tydligt framgår av ovanstående och liknande texter. Precis som i Danmark bör Sverige också ge ”asylrätten” en rimlig och förnuftig utformning.

  Samma sak gäller mycket annat i samhället där lagar och förordningar har kommit till i en annan kontext och där en ny verklighet har gjort sådana förordningar obsoleta. För att ta ett exempel kan man granska den ”våldtäksdom” som Julian Assange är anklagad för med dagens alla svenska överfallsvåldtäkter. Att bjuda hem en man till sin lägenhet och aktivt inbjuda till sex och sedan efter någon dag ångra sig och i efterhand anmäla för våldtäkt måste ju ända vara något helt annat än att bli överfallen i en skogsdunge, våldtagen och slagen av en grupp män som man aldrig tidigare träffat. Inte ens den mest radikala feminist kan undgå att erkänna att det här föreligger en distinktion.

  Gillad av 3 personer

  • Hanna Staaf skriver:

   Visst erkänner också de mest radikala feministerna att det föreligger en väldigt viktig distinktion: JULIAN ASSANGE ÄR JU EN VIT NAMN, och alltså anledningen till allt ont i världen.

   De dömda för gruppvåldtäkterna – ja, de begicks flera stycken – i Ludvika 2015 var ju däremot några stackars förtrycka, rasifierade eritreaner.

   Gillad av 1 person

 11. Gösta Johnsson skriver:

  Helt klart måste asylrättens regler och tillämpningar ses över. Nu missbrukas den å det grövsta. Att kunna gömma sig och gång på gång ansöka på nytt efter ett avslag måste förhindras. Utvisning på livstid vid grova brott av en asylant införas omgående. Likaså vid lämnande av oriktiga uppgifter ålder, varifrån den asylsökande kommer, namn och andra identifikationer som förvanskats.

  Gillad av 2 personer

  • Winette Söderkvist skriver:

   Bästa Gösta: håller helt med!
   Jag undrar bara hur man kan hindra någon som utvisats från vårt land (t.o.m. på livstid)
   från att återkomma,MED DE ÖPPNA GRÄNSER som har påståtts vara en sådan ”välsignelse” för alla länder inom EU.
   Med dessa öppna gränser har vi fått tiggande romer från Östeuropa, insmugglade vapen från Östeuropa, grovt kriminella ligor som härjar i vårt land, marockanska (förvildade) gatuynglingar, ökad flyktingsmuggling, sprit- och knarksmuggling. Listan på olägenheter kan säkert göras längre.
   DEN NAIVA TRON PÅ ÖPPNA GRÄNSER har enligt min mening nått vägs ände!
   WinSo

   Gilla

 12. Hans Kindstrand skriver:

  Tack för en väl genomförd analys. Komplexa problem kan inte förenklas genom reducering utan att trivialiseras. Rätt till beskydd betyder t ex inte rätt till försörjning. Ställer man över huvud taget den frågan till en asylsökande – Hur har du tänkt att försörja dig? På den frågan finns det ett antal svar som inte är acceptabla.

  Gillad av 1 person

 13. Hovs--hallar skriver:

  Bara en sak: ”…Att ställa en grupp mot en annan är vanskligt och kan ifrågasättas…”
  De som anser att detta är ”vanskligt” är tokvänstern — den vänster som bräker om ”allt åt alla!” och tror att statens kassakista är bottenlös.

  Vi andra VET att vi lever i en värld med begränsade resurser där man ständigt måste prioritera. Floskeln om ”grupper mot varandra” användes fö. ständigt av Reinfeldt som ett icke-svar på frågor om asylinvandringens kostnader. Vad han egentligen sa var att han inte ville svara på frågan, då asylinvandringen för honom var en helig ko som inte fick ifrågasättas

  Vad gäller Artikel 14, så lämnas man verkligen i total ovisshet om vilka åtaganden den egentligen innebär, precis som Paulsson skriver ovan.

  Rent generellt, så är FN;s lista en märklig och förvirrande blandning av negativa rättigheter — alltså frihet FRÅN otillbörliga åtgärder; och positiva rättigheter, dvs. rättigheter som innebär ÅTAGANDEN från myndigheter. Exempelvis står det i Artikel 24 att:

  ”Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care…”

  Jaha, detta innebär alltså att alla länder i världen har ovillkorlig skyldighet att tillhandahålla allt detta för alla som bor i landet…! Dvs. precis som i vänsterdårarnas slagord ”ALLT ÅT ALLA”! Man behöver tydligen inte själv prestera något för att ha rätt till allt detta!

  Detta är ju absurt! Det är svårt att ta detta på allvar, faktiskt. Alltsammans låter mera som en önskelista ett barn skickar till Tomten inför Julafton.

  .

  Gillad av 3 personer

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Två floskler får en att vilja spy,
   för att citera Danne…

   ALLA(h)s LIKA VÄRDE…

   ALLA(h)s LIKA RÄTTIGHETER…

   Skyldigheter prats det väldigt tyst om!!!

   Då får nog ALLA vara goda att äta vad vi serverar också!
   Duger det åt oss, så duger det till de som kommer hit!

   Asylboende o i skolan!

   Ta seden dit Du valde att åka,
   så enkel lösning på den utmaningen!
   INGEN RELIGIÖS KOST, bara vid BEVISAD allergi…

   Gilla

  • Janne skriver:

   Om denna skrivning om tillhandahållandet av viss standard verkligen kan tolkas på det viset- då frågar jag- vilket land lever upp till detta idag? Inget som jag känner i alla fall.
   Det skulle ju aldrig funka.

   Gilla

 14. Ragnar skriver:

  Reformera asylrätten – det är pudelns kärna. Att rasera ett förut välfungerande land för att leva upp till orealistiska konventioner är vansinne. Är Japan ett demokratiskt och välfungerande land? Har man skrivit på FN-deklarationen i fråga? Hur kommer det sig då att man kan hålla asylinvandringen på nollnivå (nåja, 7 personer lär visst ha fått asyl förra året)?
  Immigrationsforskaren Joakim Ruist förespråkar skrotning av asylrätten, att ersättas med reglerad asylinvandring av kvotflyktingar. Vem vågar aktualisera frågan i den politiska diskussionen? Har SD tagit ställning till frågan?

  Gilla

 15. leonardo34 skriver:

  I går kunde vi höra Löfven i London när han predikade över hur nödvändigt det nu var att UNHCR snabbt får pengar till sina nödvändiga insatser i Syriens närområdet och därvarande flyktingläger. Är det någon mer än jag som uppfattade Löfvens retorik snubblande likt den retorik som Jimmie Åkesson ofta brukar använda i debatterna?

  Gilla

 16. fornuftist skriver:

  Mycket bra skrivet!
  Frågan ”Hur många svältande kvinnor och barn hade kunnat hjälpas för det belopp som satsas på ensamkommande ynglingar?” är intressant.

  Enligt hemsidan för Läkare Utan Gränser så föder en donation på 540 kronor 4 svältande barn i 30 dagar. 540 kr multiplicerat med 12 och dividerat med 4 ger en årlig kostnad på 1620 kr per svältande barn.

  Om vi dividerar 30 miljarder (jobbigt att hålla ordning på alla de nollorna) med 1620 så får vi ut att för samma pengar hjälper drygt 18 miljoner barn (riktiga barn, inte de fullvuxna som de ensamkommande oftast är…) undan svält.

  Jag anser det högst rimligt att ställa dessa grupper mot varandra eftersom båda grupperna konkurrerar om biståndspengar. En gigantisk grupp barn med akuta behov kontra en liten grupp icke-barn med förhållandevis icke-akuta behov.

  Gillad av 2 personer

 17. phnordin skriver:

  Tack för välskriven artikel.
  PS Låt oss sluta tala om ensamkommande barn när det gäller immigranter. Så vitt jag förstår rör det sig bl.a. om barn. Oftare om ungdomar och yngre män.

  Gilla

 18. Lennart Göranson skriver:

  Asylrätten är inte den enda av FN:s mänskliga rättigheter som är problematisk. Andra exempel är rätten till arbete, rätten till hälsa, rätten till utbildning och rätten till tillfredsställande levnadsstandard. Problemet består i att det är oklart gentemot vem, och på vilket sätt, jag kan kräva verkställighet av rätten.

  Det finns många slag av rättigheter där det här inte är något problem. Om jag har en av domstol fastställd rätt att ta väg över grannens tomt, ett servitut, så är det grannen jag kan rikta kravet mot om denne hindrar mig. Kniper det så kan jag stämma grannen. På liknande sätt, om jag har en rätt till lön inskriven i ett anställningskontrakt och lönen fryser inne så kan jag rikta kravet mot arbetsgivaren.

  När det gäller rätten till arbete är situationen betydligt luddigare, och lite beror det på hur man tolkar rätten. Om man bara menar en rätt att arbeta, dvs. inte drabbas av yrkesförbud på grund av en lagbestämmelse, så är det staten som är motparten. Vägrar staten att respektera min rätt så är det för oss européer i första hand naturligt att gå till Europadomstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg. Men många menar att rätten till arbete också betyder rätten att få en anställning. Om jag är utan anställning, vem kan jag gå till och med stöd av FN-konventionen få ett anställningskontrakt? Vilken arbetsgivare som helst? Eller begränsar sig rätten till att kunna kräva staten på en anställning som statstjänsteman?

  På liknande sätt med en del andra rättigheter. Om jag är sjuk, kan jag gå till en domstol och kräva att staten ger mig tillbaka min hälsa? Naturligtvis inte. Eller om jag inte blivit antagen till den utbildning jag hade hoppats på, skulle jag ha en juridiskt bindande rätt att ändå få min utbildning? Svaret är givet.

  Asylrätten hör till samma kategori. Att ”var och en har rätt att i andra länder söka och åtnjuta asyl från förföljelse” kan inte tolkas bokstavligt. Det kan inte innebära en juridiskt bindande rättighet för alla jordens invånare att i jordens alla länder få en asylansökan beviljad. I den flyktingsituation som rådde i bl.a. Europa efter andra världskriget var den här otydligheten inte något problem. Det var ganska uppenbart vem det handlade om, vem som skulle ställa upp och vad man behövde göra. Vi befinner oss i en annan situation nu.

  Det här slaget av mänskliga rättigheter hör inte till kategorin juridiskt bindande rättigheter, även om de i asylfallet har uppfattats på det sättet. De kan snarare kategoriseras som ett mål, en målsättning, något att sträva efter. Något som i bästa fall kan betecknas som ett humanistiskt ideal, i sämsta fall som politiskt snömos. Men i varje fall något som, i linje med Lars Rökke Rasmussens förslag, måste kunna bli föremål för analys och omprövning när verkligheten kräver det.

  Gillad av 3 personer

 19. Rikard skriver:

  Hej.

  De styrande partierna har alltid behandlat människor som råkat födas annorlunda minst sagt gnidet. Varenda anpassning, varenda krona, har varit en kamp. Att inte avlivas för att man är född annorlunda skulle ses som en ynnest. Att inte steriliseras skulle ses som en gåva. Att få tillskansa den bildning man kan oavsett hur man är född sågs och ses som ett nödvändigt ont. Att få arbeta för sin egen försörjning ses som en förmån. Allt som krävs är att du råkar födas med någon avvikelse; kroppslig eller mental.

  Jämför hur villigt man spenderar pengar på ensamkommande flyktingbarn, som det heter. Jämför med hur mycket man är villig att spendera för att ett barn med ett medfött behov av anpassade studier och levnadsmiljö skall kunna klara sig själv som vuxen.

  Det är finare att vara född med normal kropp, och normal hjärna.

  Men vi skall inte ställa grupp mot grupp. Vi skall inte jämföra behov. Nänä, det är väl en god tanke. Hur skall vi då välja hur vi spenderar begränsade resurser? Vems behov är störst är alltså en förbjuden, hädisk och kättersk fråga.

  Och ändå måste den ställas: när du kan hjälpa en, och där är två. Vem väljer du, och varför väljer du som du gör?

  Jag tänker på barn och vuxna jag mött i jobbet, som student och som människa. Om de vetat hur samma politiker som alltid varit njugga som en kommandora häller pengar på invandrade missdådare…

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

  Gillad av 1 person

 20. Fredrik Östman skriver:

  Alla de dumheter du radar upp står att finna inte i FN:s konventioner och inte ens i svensk lag, utan i svensk praxis. I andra länder som Saudiarabien har man inga som helst problem att ‘tolka’ FN:s konventioner på annat sätt. Lösningen på de problem vi har skapat åt oss själva är vårt eget ansvar och behöver inga åtgärder ägnade bara att avleda uppmärksamheten. Den första åtgärden borde vara att se till att tillämpa gällande lag inklusive grundlagens bestämmelser om regeringens ansvar att sköta och skydda landet mot angrepp. Den andra åtgärden borde vara att avskaffa olämpliga lagar som bryter mot överordnade lagar, principer och intressen. Den tredje att stifta nya lagar som klargör precis vad som gäller. Ändringar i fullkomligt irrelevanta FN-konventioner står inte på listan.

  Sveriges, Tysklands, Danmarks och Österrikes perverterade och vänsterextremistiska vantolkningar är inte normen bland tvåhundra medlemmar i FN, utan lyckligtvis undantag. Det är inte svårt att avskaffa dem och återgå till rationell internationell politik. Om man vill.

  Gillad av 3 personer

 21. Bengt Holmgren skriver:

  Tack för denna klargörande analys. Följande har missats i debatten.

  Majoriteten ensamkommande ”barn” – i realiteten unga män, kommer från Afghanistan. Frågan är om de är desertörer, eller bara smiter från att göra värnplikt. Afghanistan är ett fungerande land men som har problem. Omvärlden inklusive Sverige har haft militär personal där och ett antal svenska soldater har stupat. Nu har man sagt att det är dags för landet att svara för sin egen säkerhet. Sverige bidrager nu med 5000 miljoner kronor. För att dessa medel skall kunna bidraga till utveckling och säkerhet behövs en försvarsmakt och poliskår. De tiotusentals afghanska unga män som söker sig hit borde omgående skickas tillbaka. De kommer att kunna få husrum, mat, kläder, utbildning och deltaga i att skapa trygghet och förutsättningar för ekonomisk utveckling. Även de som är under 18 kan hjälpa till – i Sverige har ungdomar från 16 år plikt att ställa upp i totalförsvaret har jag förstått. Den svenska statsapparatens agerande är – naivt, inkompetent, oansvarigt. Detta och annat tyder på den är behäftad med ett allvarligt systemfel

  Gillad av 1 person

  • Hortensia skriver:

   Högst rimligt, Bengt Holmgren, att använda de fem miljarderna till att tvinga förrymda afghanska ynglingar, att bidra till att bygga upp säkerheten i sitt hemland – istället för att spendera flerfalt den summan på att tillåta dem att, oombedda, rasera säkerheten i Sverige.

   Gilla

 22. S. Entute skriver:

  Om man som asylsökande vill, för att åtnjuta större förmåner, registreras som barn och inte som vuxen så ska väl bevisbördan ligga hos den sökande?
  Varför ska vi belastas med kostnader och besvär?
  Självklart finns det uppenbara fall av ren och oförfalskad barndom, men det är de i gränslandet jag tänker på.
  I synnerhet bör åldersfrågan tas upp till förnyad prövning om vederbörande fälls i domstol.
  Det känns som om vi gör precis allting fel i det här landet.

  Gillad av 2 personer

 23. Affe skriver:

  Ingrid Carlqvist ringde upp tjänstemannen Sofia Häggmark vid justitiedepartementets enhet för migrationsrätt. Här följer frågor och svar:

  Ska alla få söka asyl i Sverige även om det kommer så många att det leder till Sveriges undergång ?

  ”Rätten att söka asyl är mycket stark. Vi har det internationella regelverket och EU-rätten som säger att om en person kommer till ett medlemsland så ska den få söka asyl.”

  Kan man säga nej med motiveringen att det finns grupper i landet som blir hotade av de asylsökande – som landets minoritetsfolk romer, judar och samer? Eller att Sverige inte har råd?

  ”Nej, om en person har asylskäl eller riskerar dödsstraff eller tortyr i hemlandet då får man inte neka asyl.”

  Är inte den svenska regeringens primära uppgift att skydda Sverige och svenskarna?

  ”Vi måste uppfylla det internationella regelverket, det är vi skyldiga till. Vi kan bli dragna inför EU-domstolen om vi inte låter folk söka asyl.”

  Vilket är viktigast – svenskars liv eller risken att bli dragen inför EU-domstolen?

  ”Det kan jag inte svara på, jag kan bara beskriva hur regelverket ser ut.”

  Du menar att om det kommer 30 miljoner människor hit och mördar oss så har vi inget att sätta emot, vi kan inte säga stopp?

  ”Jag kan bara säga att asylrätten ger ett väldigt starkt skydd.”

  Men inte för svenskarna?

  ”Om någon skulle mörda här i Sverige får man ta det den straffrättsliga vägen och döma dem. Vi måste titta på varje enskilt asylärende.”

  Tror du det har hänt någon gång tidigare i världshistorien att ett land bryr sig mer om andra länders medborgare än sina egna?

  ”Det kan jag inte svara på. Men det finns ingen regel som anger ett tak för hur många Sverige kan ta emot.”

  Finns det ingen plan för vad man ska göra när landet är fullt och landets medborgare är rädda?

  ”Nej, det finns det inte.”

  Tycker du själv att det här känns bra?

  ”Det kan jag inte svara på. Det är inte min uppgift.”

  Om flera miljoner muslimer kommer hit och genomdriver Koranens sharialagar så har alltså asylrätten medverkat till att avskaffa vårt lands demokrati, bytt ut det svenska folket och tillintetgjort hela konceptet Sverige. Är det ingen av er som funderat på dessa ödesfrågor?

  ”Jag förstår dina tankar.”

  http://sv.gatestoneinstitute.org/7373/sverige-massinvandringen-doden

  Gilla

 24. bjornwiklund skriver:

  Reblogga detta på bjornwiklund och kommenterade:
  ”Kostnaden för de 35 000 ensamkommande barn som kom till Sverige 2015 hamnar i år på drygt 30 miljarder kronor eller nästan lika mycket som hela det svenska biståndet – bara för att ta ett exempel. Alternativt hade det räckt till att ge varje svensk pensionär 15 000 kronor.”

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.