Ingen vanlig integrationspolitik

Thomasgur1

Thomas Gür

Nej, integrationspolitik innebär inte att invandrare ska anpassa sig till det svenska samhället… om ni trodde det. 

När integrationspolitiken diskuteras återkommer en allmän missuppfattning som går ut på att denna politik skulle syfta på att invandrare skulle integreras i det svenska samhället, alltså anpassa sig utan att ge avkall på sin identitet, till majoritetssamhället. Och på den missuppfattningen bygger man polemik och analyser kring varför politiken inte varit tillräcklig tydlig eller framgångsrik.

Det rör sig om fel uppfattning sålunda. Det är inte så integrationspolitiken formulerades. Från det grunddokument där statsmakten första gången slog fast vad integrationspolitikens mål var, framgick tydligt att integrationspolitiken också skulle ha som mål att de som var infödda, svenskar i majoritetssamhället, skulle integreras, i ett nytt samhälle som utmärktes av att etnisk och kulturell mångfald.

Så här skrev regeringen:

Integrationsprocesserna är ömsesidiga i den bemärkelsen att alla är delaktiga och medansvariga i dem och alla måste bidra. Integration är inte endast en fråga om och för invandrare. I ett samhälle med etnisk och kulturell mångfald bör människor komplettera varandra och ömsesidigt bidra med sin kompetens och livserfarenhet för att den potential som finns i mångfalden skall frigöras och komma till användning. Segregation, självvald eller påtvingad, är därför lika lite önskvärd som påtvingad assimilation.

Regeringens proposition 1997/98: 16, Sverige, framtiden och mångfalden – från invandrarpolitik till integrationspolitik, sid 23.

Notera sålunda ordval som ”alla måste bidra” och ”inte endast en fråga om och för invandrare” och att människor ”bör” komplettera varandra i ett samhälle ”med etnisk och kulturell mångfald” för att frigöra ”potentialen” i mångfalden. Samt att självvald segregation inte är önskvärd.

Sålunda
a) Staten tycker att alla ”måste” bidra till integrationen och att alla är medansvariga.
b) Staten säger att också de infödda ska integreras i ”ett samhälle med etnisk och kulturell mångfald”, som alltså inte är det gamla majoritetssamhället.
c) Staten har en instrumentell syn på mångfalden – potentialer ska frigöras och komma till användning.
d) Ingen får stå utanför – självvald segregation också av till exempel infödda att inte vilja bli integrerade i ett samhälle med etnisk och kulturell mångfald, är inte önskvärd, för alla ”måste” bidra och är ”medansvariga”.

Denna inställning har tydligt präglat statsmaktens och myndigheternas arbete och retorik, även om givetvis inte alla representanter för dessa två instanser läst grunddokumentets formuleringar enligt ovan.

Häri ligger också, tror jag, förklaringen till varför den politiska eliten, som framproducerat och ställt sig bakom ett dokument som detta, och den byråkratiska elit som har till att exekvera politiken å ena sidan och folk i allmänhet, å den andra, talar förbi varandra när frågan om integration och själva integrationspolitiken diskuteras.

54 reaktioner på ”Ingen vanlig integrationspolitik

 1. Lennart Bengtsson skriver:

  Själv bodde jag sedan länge utomlands 1997/98 och vet därför inte om denna proposition överhuvudtaget debatterades i svensk press. Jag antar att det är denna proposition som var underlaget för det därpå följande policybeslutet.
  I så motto finns det inte mycket att tillägga. Den svenska invandringspolitiken är självvald och det är bara för svenska folket att finna sig i konsekvenserna, ty de har ”själva” bestämt att så skall vara.
  Huruvida de var medvetna om konsekvenserna ställer jag mig däremot tvivlande till.

  Gillad av 4 personer

 2. asiktenmin skriver:

  Så vad blir bidraget från de nya kulturbärarna, med erfarenheter av dysfunktionella samhällen och religion.?Vad förväntas vi anpassa oss till? Vilka lärdomar ska vi dra av mötena med det ny? Galenskapen startade redan med propositionen 1975:26, mig då ovetandes, för att utvecklas bekräftas genom propositionen 1997/98: 16. Var har debatten förts? Kan inte påminna mig någon valrörelse där konsekvenser och rimlighet i ovanstående beslut debatterats. Det självförakt av Svensk kultur som många ledande politiker ger uttryck för har säkert sina rötter i ovanstående beslut.

  Gillad av 8 personer

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Då skall vi väl sluta att betala skatt)))

   För det är väl våra knappast MIGRANTER VANA VID…

   Tror det är dags för revolution i Sverige!

   FOLKET var nog INTE TILLFRÅGAT,,,

   Gillad av 3 personer

 3. Aha skriver:

  Die dummen Schweden går igenom i mycket vad Sverige företagit sig sedan toppositionen som världens mest jämlika/bäst fungerande samhälle på 60-talet.
  Integrationspolitiken torde kunna inkluderas i detta då vi nog lär vara rätt ensamma om att säga att majoritetsbefolkningen har skyldighet att anpassa sig till invandrarna. Skrivningen som Thomas Gür refererar till står i stark kontrast till en dansk integrationsministers ord till svenska politiker i en nyligen samordnad TV-debatt;
  – I Danmark gäller danska seder och bruk.

  Det blir die dummen Schweden dubbelt upp för att etablessimanget med berått mod slår sönder en modell som med generationers mödor och svett visat sig vara mycket framgångsrik.

  I termer av utanförskap, arbetsfrekvens, skolresultat och kriminalitet har den valda integrationspolitiken visat sig vara urusel. På papperet är den dock bäst i Europa. Tino Sanandaji kommenterar detta förhållanden beskt.

  Blott Sverige svensk integrationspolitik har.

  Gillad av 4 personer

 4. harkling skriver:

  Har inga ändringar gjorts i detta dokument efter 1998? Det skrevs ju i en tid då Mona Sahlin klädde sig i sjal och propagerade för måångkultuuur och då mildare straffsatser med hänsyn tagen till kulturell bakgrund på allvar diskuterades. Sedan dess har Sverige visat sig i särklass sämst i Europa på integration och den viljeinriktning som uttrycks i dokumentet har sannolikt bidragit till ökade motsättningar i samhället. Om ingen regering ännu föreslagit ändringar är det hög tid att så sker nu.

  Gillad av 3 personer

 5. Hortensia skriver:

  Exakt beskrivning av de faktiska förhållandena, som jag hoppas och tror att väldigt många läskunniga svenskar redan känner till – och hastigt har börjat inse vidden av.

  Sverigedemokraternas isolerade ståndpunkt, att våga förespråka assimilation, kommer sannolikt att locka allt fler väljare till partiet i takt med att gammelsvenskarnas tidigare så självklart fria, jämlika och trygga livsstil, alltmer begränsas av den påtvingade anpassningen till inkompatibla kulturer.

  Gillad av 5 personer

 6. lensof skriver:

  Någon debatt om detta kan jag inte minnas. Men det har hänt förr att landets politiska ledning genomfört stora förändringar i skymundan, förändringar som har påverkat grundförutsättningarna för medborgarna såväl ekonomiskt som i annat. Det har skett i det tysta men också i former som de flesta människor inte har förmåga av olika skäl att förstå vidden av. Något Göran Persson t.ex. erkände när det gällde pensionerna.
  Det som står i propositionen är extra allvarligt eftersom man säger att alla måste bidra och att det finns ett medansvar vilket du också lyfter fram. Måste bidra, på hur sätt då och finns det någon gräns i detta? Och hur mycket ska detta få bli till ingrepp i den personliga tillvaron och den egna förmågan att bilda hem, umgås och försörja sig? Är det ett tecken på segregation att vilja skydda sina närstående och det man skapat sig? Orden kan ju sträckas ut och bli till precis vad som helst. Användas i vilka sammanhang som helst. Något om begränsningar eller personlig integritet står inte.
  Ett demokratiproblem som jag ser det.
  Det vi ser nu i vårt samhälle är då ett resultat av ett medvetet fattat beslut för snart tjugo år sedan. Och så vill man ge sken av att man varit naiva…

  Gillad av 5 personer

 7. Mats Jonsson skriver:

  Den officiella integrationspolitiken innehåller åtskilliga drag av naivitet. Man kan tex tolka begreppet kultur på olika sätt. Så länge det handlar om skojiga maträtter, nattöppna närbutiker , mangrann uppslutning på varandras begravningar o.dyl går det ju an. Men när det kommer till misshandel av kvinnor och barn, blodshämnd, släktskapskorruption mm är det inte lika roligt.

  Gillad av 3 personer

 8. Gunhild skriver:

  Kulturell och etnisk tillhörighet kan inte organiseras fram efter någon slags övergripande plan, ungefär som man bygger hus, järnvägar eller myndigheter. En överhet kan inte bestämma vad kultur skall innehålla eller vilka traditioner som skall föras vidare, eller utvecklas.
  Den kan inte, i seriös mening, upprätta en slags avsiktsförklaring, för kultur och etnicitet, och därefter delegera ned ansvaret för den planen till enskilda medborgare. Men det är just det som ”Regeringens proposition 1997/98: 16” gör.
  Den är en ren skrivbordsprodukt. Den tar inte hänsyn till att människor rör sig efter egen fri vilja. Att de söker sammanhang där de själva vill. Och upprätthåller sina egna traditioner, efter eget gottfinnande. Och att samhällen också delas upp i välstånd efter tillgångar och materiella resurser.
  När de vita trängde in i Amerika mötte de hundratals med olika stammar, alla med sin kultur. Ändå hade de funnits där i många årtusenden. Kastväsendet i Indien präglar det dagliga livet där. Dess djupa rötter går många årtusenden ned i historien. Man kan idag upptäcka genetiska skillnader mellan kaster med modern genteknik. Äktenskap följer kastlinjer.
  Men kultur är likväl inte genetisk. Genom norra Europa pratas det om en vin- och ölgräns. Och att den återspeglar Romarrikets norra gräns. De som bodde söder om gränsen började dricka vin, som romarna. Norr om gränsen levde Germanerna, och de drack mjöd, öl om man så vill. Alla människor, som gått före oss, är sedan länge borta, men traditionerna lever vidare. De lever vidare, och präglar vad som står på våra matbord, många tusen år senare. Man talar också om ett spritbälte i norra Europa. Det går från Norge, över Sverige till Finland och vidare över Ryssland.
  Där finns en slags tradition av manlighet kopplat till fylla. Fyllan i sig, som ungdomar i norr, ägnar sig åt, återfinns inte i i kulturer runt medelhavet. Vissa vikingar tog tjänst i bortre Orienten, som kejserliga livvakter. Det finns livfulla beskrivningar över hur de söp till, och hur förundrat omgivningen såg på. Beskrivningarna kan gälla nästan vilka Svenska ungdomar som helst, en fredagskväll i Sverige, idag. Traditioner går djup, genom årtusenden. Romerna började sin utvandring från Indien för mer än tusen år sedan. De har under sina vandringar genom Europa till stora delar lyckats behålla sin kulturella särart, trots att de omgivits av helt andra kulturer. Vissa element har de tagit upp, men likväl lyckats behålla en kulturell kärna.
  De har värnat om sina traditioner. En prestation måste man säga. Kulturella rötter och traditioner har även judar i diasporan, lyckats värna. Länge har frågan om jordbrukets utbredning i Europa, under stenåldern varit; Var det kunskap om jordbruk som spred sig och övertogs av en redan befintlig befolkning. Eller var det ett nytt jordbrukande folk som drog fram och trängde undan de andra?
  Genom genetiska undersökningar börjar man nu få svaren.
  Det var både och. Ett nytt folk trängde in, mötte en jägar- och samlarkultur, men som till stora delar sedan uppgick i den nya folkgruppen. Folk och traditioner kan bara den naive tro att det går att styra över. ”Regeringens proposition 1997/98: 16”, är en ren skrivbordsprodukt. Den uppvisar det som dagligen nu blottläggs – en stor naivitet.

  För den som till äventyrs är intresserad av romsk kultur, rekommenderas läsning av boken;
  Romer i Sverige, av Karl-Olov Arnstberg, 2015.

  Gillad av 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   Denna proposition har som du påpekar det gemensamt med all digressiv (kallas av tillskyndarna ”progressiv”) politik, att den inte kommer att uppnå det den påstår sig ha som syfte. Men det betyder inte att den inte har följder! Massor av nominellt oavsiktliga skador kommer att åsamkas Sverige på grund av denna proposition. ”Det hade jag inte en aaaning om!”

   Gillad av 1 person

  • Gösta Oscarsson skriver:

   Gunhild!

   Du har helt rätt. Ett folks kultur (alltså den sociologiska definitionen på ”kultur”) är sega ting. Själv är jag fascinerad över att vi i den nordvästra delen av Europa verkar vara produkter av en germansk kultur (vad det nu var?) som genomgår en eklut genom protestantismen vilket sedan ledde till en kultur där tillit till varandra och till våra institutioner fungerar bättre än i någon annan del av världen. (Paradoxalt nog så har protestantismen dessutom lett till att Gud har skåpats ut.) Och som en följd av allt detta så mår vi bättre än nästan alla andra folk. För att vi skall uppnå multikultur så skall denna goda karamell säljas ut. Galenskap och okunnighet har präglat den svenska politiska eliten. Reinfeldt och Sahlin trodde tydligen att man med kultur menar knätofs. Djupt deprimerande.

   Gillad av 2 personer

 9. B skriver:

  Assimilation är förstås det enda rimliga. Visst kan det vara trevligt att ta del av andra kulturers maträtter och liknande, men när det gäller synen på mänskliga rättigheter, jämställdhet mellan könen och annat som verkligen är viktigt har jag ingen lust att på minsta sätt anpassa mig till traditioner från Mellanöstern och norra Afrika. Om samhället går i den riktningen tar jag min familj med mig och flyttar till the land of freedom och då går Sverige miste om ytterligare två högutbildade akademiker.

  Gillad av 3 personer

 10. Apg17 skriver:

  Tilläggas bör att Svenskt Näringslivs propagandaorganisation (Timbro) sannolikt ställde sig bakom flera av skrivelserna. Det vore intressant om Thomas kunde gräva fram Timbros motsvarighet till Socialdemokraternas grunddokument.

  Ärendet brådskar eftersom de sannolikt kommer börja sopa igen spåren efter åratal av hänsynslös mångfalds- och invandringsvurm.

  Gilla

  • leonardo34 skriver:

   Svenskt näringsliv har alltid varit positiv till en hög invandring. Knappast är det dock enbart humanistiska skäl bakom detta utan snarare vetskapen om att ett överutbud på arbetskraft alltid erfarenhetsmässigt varit lönepressande.

   Gillad av 2 personer

 11. Hovshallar skriver:

  Bra att Tomas Gür tar upp detta, vi vanliga väljare har nog i allmänhet inte en aning om detta dokuments existens.

  Ordet ”integrera” används oerhört flitigt i media; var och varannan dag får man läsa om någon politiker som hasplar ur sig den vanliga klyschan ”Vi måste förbättra INTEGRATIONEN!”

  Frågan är vad man då egentligen menar. När vi vanliga människor läser detta tänker vi givetvis att det är invandrarna som ska sluta isolera sig i sina förorter och istället anamma VÅRA kulturella värderingar — men detta är alltså INTE vad 7-klöverns politiker menar.

  För dem handlar det snarare om att vi svenskar inte tillräckligt anammar INVANDRARNAS levnadssätt. I ljuset av denna insikt blir myndigheternas egendomliga agerande plötsligt begripligt — som när tex. en muslimsk man som inte fick jobbet sedan han vägrat skaka hand med en kvinnlig chef får skadestånd, medan chefen får bannor!

  Här handlar det alltså om att CHEFEN är skyldig att anpassa sig till en främmande kultur där kvinnor anses vara underställda männen, medan den muslimske mannen anses vara ”kränkt” därför att den elaka chefen inte anpassade sig till HANS värderingar!!

  Detta är EXAKT vad 7-klöverns politiker menar med ”mångkultur”, och hela det vanvett som nu pågår i Sverige har sitt ursprung i denna tankefigur — att ”mångkultur” innebär att vi svenskar måste ”anpassa oss” till en för oss totalt främmande och motbjudande främmande kultur — ISLAM.

  Det är för övrigt absurt att kalla detta för ”mångkultur” när det de facto handlar om en kollision mellan TVÅ kulturer: 1) vår hävdvunna svenska kultur, baserad på demokrati och jämställdhet mellan könen; och 2) den traditionella koran-baserade muslimska kulturen som i allt väsentligt står i direkt konflikt med vår egen kultur!

  Övriga invandrare i Sverige utgör nämligern inget problem för vår kultur, då de dels inte är särskilt många jämfört med muslimerna och dels inte heller aggressivt vägrar anpassa sig till oss. Exempelvis är östasiatiska invandrare INTE över-representerade i brotts-statistiken, snarare tvärtom.

  Det enda riksdagsparti som inte infekterats av detta vanvett kallat ”mångkulturalismen” är SD. Och därför utsätts partiet och dess politiker för systematisk mobbning från övriga partier — i synnerhet partierna på vänsterkanten där man finner de mest fanatiska anhängarna av ”mångkulturalismen”, då den i grunden är en kvasi-marxistisk ideologi.

  Gillad av 4 personer

 12. Inovus skriver:

  Vi vanliga människor får leva med konsekvenserna av de politiska besluten. Politikerna känner och visar bara förakt för vanligt folks oro – men vi vanliga människor värdesätter lag och ordning eftersom vi inte kan köpa oss fria från det kaos som orsakas av politikernas beslut.

  Det värsta våra politiker gör nu, är att inte lyssna. Dom hör inte längre den vanliga befolkningens välbefogade oro. Oron för att skolan är dålig, oron för att inkomsten skall minska eller försvinna, oron för att vårt tidigare säkra samhälle nu styrs av kriminella våldsverkare, oron för att hälsovården håller på att kollapsa, oron för att äldrevården inte längre är värd namnet, oron för att pensionerna inte kommer att räcka till. Listan över saker att oroa sig över blir lång.

  Vi kommer att se de nuvarande politiska ledarna skakas om och sedan falla på grund av oförmågan att lyssna.

  Gillad av 2 personer

 13. sven hansson skriver:

  Denna politiken började i praktiken redan i början på 1970-tal Då blev det ett mantra bland mediaeliten och invandrare att invandrarna måste få bevara sin kultur. Tänk så dumma vi svenskar var förr som ville göra invandarna till svenskar lät det då.
  Som ett resultat av det tänkandet började man i början på 1970-talet med hemspråksundervisning i skolorna. Politikerna själva var ljumt inställde till denna mångkulturella politik.

  Gillad av 1 person

  • Jo skriver:

   Är det bara jag som tycker att det där med hemspråksundervisning är ganska märkligt?

   Märkligast av allt är att tillgången till hemspråksundervisning ses som något självklart, som alltså kan krävas av samhället.

   Borde det inte vara föräldrarnas eget ansvar att lära sina barn sitt ”hemspråk”, om de tyckte att det var tillräckligt viktigt?

   Undrar i hur många länder på vårt kära klot som det råder liknande omständigheter…

   Skulle jag kunna flytta till, säg Canada och begära att mina barn där skulle ha rätt att lära sig svenska i skolan?

   För mig låter detta helt barockt.

   Gillad av 3 personer

   • Hortensia skriver:

    Jag ifrågasätter inte idén om hemspråksundervisning så länge den syftar till att underlätta för personer med annat modersmål än svenska, att hålla kontakten med sina ursprungsländer för att så småningom kunna återvända permanent.

    Att lära svenskfödda ungdomar med utländsk bakgrund att, exempelvis, läsa och skriva arabiska så att de obehindrat kan kommunicera med våldsbejakande islamister utomlands via internet, kan väl däremot i bästa fall kallas ”naivt” bortslösande av skattemedel?

    Gillad av 1 person

   • Elöd Szanto skriver:

    Hemspråksundervisningen är inte fel i sig. Barn kan undslippa att bli alienerade i ett samhälle som de inte förstår och samtidigt hittar inte ens kommunikationskanaler med sina egna rötter.
    Det är inte kunskaperna i arabiska som föder terrorism.
    Det är den rigida religionsundervisningen som familjerna och klanmedlemmarna påbjuder. som måste vara grunden ty varken romer, kristna, buddhister, konfucianska fattiga visar samma tendenser (oberoende av hemspråksundervisning eller inte).
    Problemet enligt mig ligger i att de muslimska religiösa ledarna inte träder fram tydligt och säger att allt som står i koranen inte skall tolkas bokstavligt.
    Västerländsk media i allmänhet och den svenska i synnerhet är dessutom för rädd för att kräva svar på varför världens terrorism präglas av IS, Al Qaida, Boko Haram, talibaner, Al- Shabab, uigurer, malaier i Thailand, muslimska grupper i Filipinerna, tuareger i Mali, för mig namnlösa grupper i Lybien, Egypten, Libanon, Tunisien, Algeriet, Tchad, Pakistan, Khasmir, Sri Lanka, Jemen, Tjetjenien, Dagestan etc etc.
    Spontant kommer jag som motsats till detta endast på ”Herrens armé” i Uganda och självständighetsrörelser eller extrema vänstergrupper som saknar totalt religiösa inslag (fast de kunde kallas för trossamfund som också hatar demokratin).

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Hemspråksundervisning var kanske inte helt vanvettigt så länge det var en överskådlig mängd invandrare som omfattades. Med dagens massinvasion av nybyggare och bosättare blir det hela ohållbart.

    Liksom så mycket annat.

    Gillad av 1 person

   • nilsdacke skriver:

    Instämmer helt. Jag har närstående med ett stort antal släktingar och vänner, som var invandrare till ett land med ett för dem nytt språk och parallellt med det engelska. En av föräldrarna talade sitt hemspråk med barnen medan den andra talade engelska med dem. Landets språk lärde de sig av jämnåriga och i skolan. Det fungerade utmärkt och de är nu trespråkiga samtidigt som flertalet genomgått eftergymnasial utbildning.
    Om man vill behålla sitt ursprungsspråk, bör det vara föräldrarnas ansvar och inte samhällets.

    Gillad av 1 person

   • sven hansson skriver:

    Skyll inte på honom för detta här. Han levde och verkade i den tidens samhälle och politiska debatt.En person kan inte ha sådan makt.Han förlorade ju också valet 1976. Jag var med på den tiden.

    Gillad av 1 person

   • Frasse skriver:

    Palme visste vad han gjorde. Han var också en begåvad och visionär politiker som i många stycken agerade föråkare. Så visst måste han anses ansvarig för mångkulturens konstitutionella intåg, ett vägval som ledde helt fel och där den breda allmänheten alltför länge levde i okunnighet om konsekvenserna. Detta är verkligen exempel på ett misslyckat ledarskap.

    Gillad av 2 personer

 14. Arne Nilsson skriver:

  Jag hade missat detta men ska genast bättra mig och integrera mig i mångkulturen. Nu går jag ut och bränner en bil. Får jag syn på ambulansförare, så ska jag kasta sten efter dem. När dottern kommer hem, slänger jag ut henne från balkongen. Sen tvingar jag både henne och frugan att klä ut sig till spökplumpen och ser till att grabben genast sänker sina betyg, tar tillbaka sin ansökan till högskolan och går med i ett kriminellt gäng. Allt detta för att ta mitt ansvar i integrationen och sluta bete mig som en sekuläriserad västerlänning.

  Gillad av 6 personer

 15. Rikard skriver:

  Hej.

  Jag är svensk. Mina anfäder var svenskar. Mitt språk är svenskan. Mitt land är Sverige. Mitt folk är svenskarna. Ingen kan med eller utan vapen tvinga mig att överge min kultur. Ingen människa på denna jord, utom jag själv, har rätt att begära detta. Om jag flyttar till främmande land tar jag min kultur med mig, och lever enligt den i den utsträckning det nya landets lagar medger. Vill jag anamma något av mitt nya hemlands seder och vanor är det beslutet mitt, och ingen annans. Detsamma gäller främlingen som flyttar hit: följ lagen, visa respekt för ditt nya land, acceptera att dina barn kommer att växa upp till blandfolk, och visa tacksamhet om du kommer som tiggare.

  Alla de problem som mångkulturrasismen skapat går att åtgärda. Allt handlar om att ha viljan att handla, tanken att styra handlingen, och modet att agera som ett folk.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

  Gillad av 1 person

 16. Helena skriver:

  Nu förstår jag vad som är mitt ansvar! Jag skall genast köpa lite tyg till en slöja och börja bära den så har jag lämnat mitt bidrag. Kanske även börja planera en flytt till no-go-zoner och låta några flyktingar ta över mitt hus. Det är väl den ultimata integrationen, jag flyttar ut och andra får flytta in i mitt helsvenska område. ( bortsett från några norrmän och finländare). Det kanske skall vara gratis också för de som flyttar in. En effektiv metod att öka mångfalden i området. Dessvärre blir det jag som får betala denna omvandling med mina surt förvärvade pengar.
  Jag bör väl påpeka att jag ironiserar.

  Gillad av 1 person

 17. Bertil Rolf skriver:

  Mycket intressant och informativt.

  Men det finns en hake i resonemanget. Steget från ett politiskt dokument till verkställande är mycket lång, indirekt och ibland inte ens avsikten. Politiska skrivningar är i många fall bara ett vackert spel för gallerierna och aldrig avsedda att omsättas i praktisk politik.

  Så nästa fråga är: Avsattes resurser? Vem gavs vilka direktiv för syftet? Hur skedde uppföljning?

  Om varken resurser, direktiv eller uppföljning föreligger, så kan man misstänka att formuleringarna enbart var poesi för att vederkvicka den egna själen och upplyfta folkets hjärtan.

  Inte ens i det fallet är liknande skrivningar harmlösa. Någon gång i framtiden kan en vettlös myndighetsperson ta orden på allvar.

  Gilla

 18. Richard skriver:

  Det är bra att mer som genomdrivits i lönndom lyfts fram. Så småningom kommer de flesta förhoppningsvis upptäcka vilka som varit starkt drivande bakom detta skeende. Då kommer det att gå att diskutera det öppet vilket kommer att göra det lättare att motverka problem – samtida och framtida.

  Men där är vi inte ännu. Vi kan ännu inte tala öppet om det bakomliggande orsakerna. Så fortsätt undersöka och upptäcka vad och hur. Snart kan vi samtala.

  Gillad av 2 personer

 19. gmiksche skriver:

  Den socialdemokratiska invandringspolitiken går tillbaka längre än så. Grundläggande var regeringens proposition 1975:26. Det bör räcka med ett kort citat:
  ”Valfrihetsmålet innebär att medlemmar av språkliga minorite­ter som är bosatta i Sverige genom samhällsinsatser bör ges möjligheter att själva välja i vilken grad de vill behålla och utveckla sin ursprung­liga kulturella och språkliga identitet. Detta förutsätter att de olika in­vandrargrupperna får ekonomiskt och annat stöd för att utveckla kultu­rell egenverksamhet samt att det allmänna kulturutbudet i Sverige bättre svarar mot de behov som har uppkommit genom invandringen.” Spåren förskräcker.

  Gillad av 2 personer

 20. Kim skriver:

  Nu ändras retoriken och politiken byter inriktning i panikartad hast. Vi är många som sedan länge har insett det regeringen nu tvingas erkänna och för detta har vi fått utstå spott och spe. Nu återstår att se om vi får en ursäkt. Det ska också bli intressant att höra hur regeringen förklarar sig inför de väljare som svalt deras verklighetsförfalskning – de måste känna sig förvirrade nu.

  Gillad av 1 person

 21. Gösta Johnsson skriver:

  Ett för de flesta okänt grunddokument…även för mig. Detta bör omgående komma till allmänhetens kännedom genom media. Jag – och de flesta ”svenssons” – delar inte de skrivningar som där formulerats om man skulle ställa kontrollfrågor. Assimilering till vårt samhälle bör ju vara det enda raka och vägledande. De som inte vill bli upptagna i det svenska samhället och dela våra traditioner och sedvänjor bör ju snarast möjligt återvända till de samhällen de hellre i så fall vill leva i. Mångfald kommer inte att fungera om majoritetsbefolkningen skall stå tillbaka i en takt den inte är förberedd på och inte accepterar.

  Gillad av 1 person

 22. Tia Itkonen skriver:

  Även till Finland har det i år strömmat asylanter som aldrig förr. (Nej, vi tävlar verkligen inte med Sverige.) En ny situation för finländarna. Då träder landets president Sauli Niinistö fram och säger att Maassa maan tavalla. Med andra ord Man tar seden dit man kommer. Han säger förstås mera än så, men detta är huvudbudskapet. Dels för att lugna det finska folket. Men framför allt för att sända en tydlig signal till alla de unga män som strömmar och strömmat in. Och kanske också som en markering om att de nu inte kommit till Sverige, utan till Finland där annat tänkande gäller. Vi vet ju hur väl bevandrade asylanterna är om hur man förhåller sig till saker och ting i de olika länderna; alla bär ju mobiler.

  Gillad av 1 person

 23. Hedvig skriver:

  Alla svenska medborgare, oavsett hudfärg, etnicitet, härkomst eller religiös tro, är inkluderade i min vision av vårt framtida Sverige.

  Som infödd svenska är jag beredd att göra min del, för att med min kompetens och livserfarenhet bidra till att vidareutveckla vår svenska sekulära demokrati, där yttrande-, tryck- och mötesfriheter utgör en grundsten.
  De flesta infödda svenskar tycks ha glömt bort att demokrati är ömtålig färskvara, som måste försvaras varje dag.

  Vårt svenska/nordiska kulturarv utsätts idag för kulturrevisionism, ungefär som i gamla Sovjetunionen.
  Läs den handbok ”Att störa homogenitet”, 2013, Anna Furumark (red.), som gavs ut år 2013 och som alla svenska kulturinstitutioner och museer anpassar sig efter – och ni blir antagligen förvånade:

  http://www.nordicacademicpress.com/bok/att-stora-homogenitet/

  Hela vår tusenåriga svenska historia/vårt kulturarv ska enligt våra styrande kulturrevisionister anpassas till invandrargrupper som bara bott några årtionden i Sverige.
  Det logiska och rimliga vore förstås, att de tar del av vår gamla historia/kulturarv och bidrar med sitt under den tid de levt här i landet.

  Såvitt jag vet har denna förändring aldrig diskuterats offentligt i public service eller på kultursidorna i våra morgontidningar.

  Länken till en kritisk och läsvärd recension av ”Att störa homogenitet”:

  https://osterifran.wordpress.com/2013/10/08/att-stora-homogenitet/

  Gillad av 1 person

 24. bjornwiklund skriver:

  Reblogga detta på bjornwiklund och kommenterade:
  Bra, mycket bra analys till och med. Det förklarar ju en hel del av den skillnad som finns mellan ”vanligt folk” och ”eliten”.
  Många trodde säkert att många de som vill till Sverige önskar detta för att det är ett bra land.
  Att det finns förbättringspotential är självklart och så vidare. .
  Tyvärr visar denna analys till förfäran att både de som finns i landet såväl som dem som vill/kommer hit skall ”integreras” i ett ”tänkt framtida tillstånd” dock ej planerat utan brar i en fantasi dvs ”Något bra”

  Inte undra på att alla inklusive dem som ”tror” på detta blir förvirrade då Facts and Fiction (verklighet vs fantasi) inte stämmer.

  Alla blir ”tiltade” . . .
  Vissa politiker som drivit detta stenhårt står offentligt och gråter då verkligheten hamnat så långt bort från det tänkta framtida tillståndet att man inte ens ”i fyllan och villan” kan argumentera för ”det okloka” längre.

  Gilla

 25. Per Aldrin skriver:

  Det ar beklagligt att assiliminerings tanken har fallit bort och blivit integration…….okey, integration betyder inte att man behover bli som Svenskar, men lagar och bestammelser i det Svenska systemet maste foljas och lika for oss ALLA ! Men tyvarr ar det inte ens pa det viset och har inte varit det dom senaste 20-30 aren ! Det ar sarbehandling pa manga omraden i det normala sociala livet, men sarskilt nar det galler lagar och utfardande av straff.

  Gilla

 26. /lasse skriver:

  ”proposition 1997/98: 16, Sverige, framtiden och mångfalden – från invandrarpolitik till integrationspolitik”

  SÅ det var Göran Perssons första regering som tog fram detta. Det var också han som sen initierade de sk Gröna folkhemmet och tog in Mp i värmen och gjorde dem till salongsfähigt parti.
  Det torde väl vara med detta som grund Sahlin kom med sitt famösa uttalande om att det var svensken som måste integreras i det nya samhället. Alltså hon kan läsa men kommer inte med några egna idéer. Som ordförande Persson också konstaterade.

  De flesta ute i stugorna som inte följer detta så nog föreställer sig nog att integrering är ungefär som assimilering. D.v.s. man har en vag uppfattning om definitionen av begreppen.

  Gilla

 27. nilsdacke skriver:

  Det här med ”kulturell mångfald”, som Thomas citerar ur propositionen är förmodligen tillkommit utan närmare analys av konsekvenserna, men många politiker har trots det tagit det till sig. Jag har hört politiker säga att vi skall anpassa oss till de andra kulturer som nu finns här.
  Nu hör det till saken att en majoritet av de invandrare, som kommit de senaste 20 åren är muslimer och att islam med dess regelverk i sharia starkt präglar deras ”kultur”. Efter att ingående ha studerat islam under många år finns det absolut inget av den islamiska kulturen jag vill ”anpassa” mig till.
  Vid några tillfällen då politiker och andra sagt att vi bör ”anpassa” oss till denna nya kultur har jag ställt följande fråga: ”Vilken del av sharia menar du att vi skall anpassa oss till?” Jag har aldrig fått ett vettigt svar.
  Till yttermera visso är varje eftergift för/anpassning till islam regler en stegvis kapitulation för sharia, en lag som helt strider mot grundläggande mänskliga rättigheter.

  Gillad av 1 person

 28. Bjarne Däcker skriver:

  Integrationssträvandena har lett till närmare 200 utanförskapsområden. Antag att jag skall ”ta mitt ansvar” och integrera mig, innebär det att jag förväntas gå ut och elda bilar?

  Gilla

 29. Bjarne Däcker skriver:

  Skrivningen ”integrationsprocesserna är ömsesidiga i den bemärkelsen att alla är delaktiga och medansvariga i dem och alla måste bidra” är felaktig eftersom svenska folket inte har blivit tillfrågat och givit sitt medgivande. Är det måhända från den här skrivelsen som uttrycket ”ta sitt ansvar” har kommit? Den används t.ex. om kommuner som förväntas ”ta sitt ansvar” för vad migrationsverket har ställt till med. Det är samma resonemang som att brottsoffer får ta ansvar för brottet och inte gärningsmannen.

  Gilla

 30. Martin Gustavsson - Vetenskapliga partiet skriver:

  Grundtanken i regeringens mångfaldsproposition 1975:26 var bättre. Schysst för de gästande invandrarna, men även schysst för svenskarna. Mångkultur handlade inte om att vi skulle anpassa oss, men att de skulle kunna behålla sina kulturer hemma eller i små grupper. Inte något djävla nedsmutsande av Sverige med andra kulturer.

  http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/regeringens-proposition-om-riktlinjer-for_FY0326/html

  ”Många invandrare kommer att återvandra. De nya anpassnings-och omställningsproblem som då uppstår för dem kan bli mindre om de under vistelsen i Sverige har haft möjlighet till aktiv kontakt med det egna språket, den egna kulturen och ursprungslandet.”

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.