Gästskribent Firas Al Joundi: Psykologiska orsaker till spridningen av politisk islam i Europa

Vad är det som lockar ett antal unga att strida med islamistiska extremistorganisationer i Syrien och Irak och andra konfliktområden i världen?

Den psykologiska strukturen hos den enskilde individen som växer upp och skapar sin identitet i ett islamiskt sammanhang är av stor betydelse för personens utveckling. För att förstå detta måste man iaktta islams pedagogiska roll i individens socialiseringsprocess.

Den islamiska familjen i arabvärlden styrs inte sällan med järnhand av pappan, vilken betraktar sin fru och barnen som sin egendom. Det är han som äger rätten att bestämma över familjens behov, framtid och öde. Mamman i familjen har i uppgift att stötta barnen och utövar en delvis dold kontroll.

Vilja till självständighet och individuell och personlig frihet anses som en stor synd i familjen och tolereras inte och bestraffas ibland till och med med döden. Detta gäller i synnerhet flickor som vill gifta sig med någon som familjen inte har godkänt. Det är inte tillåtet att avvika från normen, familjens och religionens värderingar. När detta ändå händer är risken stor att utsättas för hedersvåld, eller i värsta fall hedersmord.

Den arabiskislamiska familjestrukturen är ett av de största hindren för social utveckling. Den kämpar för sin gemenskap och för att få betrakta barnen som sin egendom för att kunna forma deras identitet.

Den islamiska familjen utökar successivt sin kontroll och sitt inflytande över barnens känslor och sinnen. Denna kontroll försvagar individen psykologiskt och orsakar ambivalens och osäkerhet.

Den arabiskislamiska familjen har ofta svårt att acceptera social förändring. Den blir därigenom ett hinder i integrationsprocessen och samtidigt är dess medlemmar bärare av potentiellt explosiva motsättningar, såväl psykologiska som kognitiva. Dessa härstammar från hela utbildnings- och fostransprocessen i familjen där individen har lärt sig att familjens kultur är helig, eftersom den ytterst kommer från Gud och andra eventuella kulturer utgör ett hot mot den religiösa identiteten.

Ett nytt medborgarskap ändrar inte på detta faktum.

Dessa motsättningar försätter individen i ett mentalt utanförskap. Detta utanförskap underlättar extremistgrupper i sina försök att rekrytera anhängare.

Den särskilda familjekultur som personen har blivit uppfostrad i orsakar emellanåt att vederbörande har svårt att vara delaktig i den europeiska kulturen. Detta på grund av svårigheten att överge han anser vara den heliga och äkta kulturen, som han har fått sig till dels under sin uppväxt.

Den europeiska gemenskapen bygger på demokrati, rättvisa och frihet, vilket står i motsats till hans egen tidiga uppfostran, som är baserad på religionen och den heliga familjen, långt ifrån personliga frihetsvärden. Som en följd av detta är risken att en frustration byggs upp och att det i slutändan blir tydligt att det faktiskt är lojaliteten till religionen som vinner, eftersom man tror på talesättet att ”religionen Islam kommer från Gud endast”.

När en ungdom uppvuxen i dylika miljöer drabbas av kulturell och psykologisk identitetskris, till följd av till exempel arbetslöshet, ekonomiska problem och utanförskap tar han emellanåt sin tillflykt till religiösa texter som uppmuntrar till extremism och gör honom redo att radikaliseras. Extremistgrupper utnyttjar det psykologiska läget och svagheten hos en individ som inte har integrerat sig i det omgivande samhället. När de religiösa texterna som handlar om gudomlig rättvisa i himlen och välfärden i paradiset når den unge muslimen omvandlar han sina känslor och börjar således sympatisera med islamistiska extremistgrupper. Här hittar han det han har sökt i sitt undermedvetna. Individer som tillhör radikala islamistiska extremistgrupper lever i en känslomässig relation med den religiösa texten och de tror att alla problem försvinner genom att de går med i gruppen. Gruppen blir symbolen för fadersgestalten. I barndomen handlade det om lydnad och att genomföra aktiviteter efter order utan att reflektera över vad ordern egentligen gällde. Nu ser vi samma individer mörda och halshugga utan minsta eftertanke. Extremistiska grupper planterar fruktan i den psykologiska strukturen hos individen och får honom att ansluta sig till rörelsen.

Utnyttjandet av ungdomars psykologiska svårigheter och anpassningsproblem underlättar rekryteringen till terroristorganisationer och deras fronter. Det är en faktor vi inte får förbise.

Firas Al Joundi, 46 år. Utbildad psykolog och journalist. Författare och debattör. Islamkännare och poet. Från Syrien. Har varit politiskt aktiv i Syrien. Erfarenhet av arbete med ungdomar med psykiska problem i Syrien. Har även varit verksam i Egypten. Bor i Sverige sedan drygt två år och fortsätter skriva och debattera inom sina kunskaps- och intresseområden.

 

37 thoughts on “Gästskribent Firas Al Joundi: Psykologiska orsaker till spridningen av politisk islam i Europa

 1. Orvar skriver:

  Ja, inget nytt eller överraskande. Men det skiter ju svenska myndigheter och vänstergapare i. De övergav för mycket länge sedan verkligheten och lever i en drömvärld. Med sakliga argument kommer vi inte åt dem. Vi måste rikta psykologin åt andra hållet, till syntes snarare än analys. Vi måste umgås rationellt med irrationaliteten.

  Gilla

 2. steffoth skriver:

  Då ligger alltså integrationsproblemet till mångt och mycket att finna i familjestrukturen och hur mannen i familjen styr sin familj. Det skulle också innebär att försöken från samhällets sida att integrera de som kommer till Sverige är mer eller mindre dömda att misslyckas.

  Mot bakgrund av detta är det inte konstigt att grundaren av det moderna Singapore, Kuan Lee Yew, hävdade följande bestämda uppfattning i en intervju för några år sedan; ”I would say today, we can integrate all religions and races, except islam”.

  Kuan Lee Yew hade mer än 50 års erfarenhet av vad som händer när man försöker sammanföra människor med olika bakgrund, så hans uppfattning går inte att negligera.

  Det ser med andra ord mycket illa ut för Sverige i framtiden. Det värsta är att alla tecken synes vittna om samma sak – integrationen fungerar inte. De ansvariga har stoppat huvudet i sanden, men ingen normalt begåvad människa kan förstå varför.

  Gilla

 3. steffoth skriver:

  Då ligger alltså integrationsproblemet till mångt och mycket att finna i familjestrukturen och hur mannen i familjen styr sin familj. Det skulle också innebär att försöken från samhällets sida att integrera de som kommer till Sverige är mer eller mindre dömda att misslyckas.

  Mot bakgrund av detta är det inte konstigt att grundaren av det moderna Singapore, Kuan Lee Yew, hävdade följande bestämda uppfattning i en intervju för några år sedan; ”I would say today, we can integrate all religions and races, except islam”.

  Kuan Lee Yew hade mer än 50 års erfarenhet av vad som händer när man försöker sammanföra människor med olika bakgrund, så hans uppfattning går inte att negligera.

  Det ser med andra ord mycket illa ut för Sverige i framtiden. Det värsta är att alla tecken synes vittna om samma sak. Dessvärre kan en normalt begåvad person inte förstår varför de ansvariga har stoppat huvudet i sanden.

  Liked by 1 person

  • Observator skriver:

   #STEFFOTH 19 augusti, 2015 kl.08:39

   ”Svenskarna måste integreras i det nya Sverige, det gamla Sverige kommer inte tillbaka”. Detta Sahlinyttrande (P1- morgon den 17 maj 2001) verkar inte helt obesläktat med yttrandet av Kuan Lee Yew. Det är urbefolkningen som skall integreras – inte invandrarna!

   De muslimska malajerna i Singapore har en historia som lika väl förankrad i sin region som svenskarnas är i vår region. Kuan Lee Yew är en representant för en invandrargrupp Detta förhållande återspeglas i det faktum att Singapore visserligen har fyra officiella språk (engelska, malajiska, mandarin och tamil) men bara ett nationellt språk – malajiska. En liten honnör till historien!

   Gilla

 4. Bengt Wallström skriver:

  Väl sagt. Häri ligger också förklaringen till varför islam-arabiska föräldrar så lätt utsätter sina barn i stridshandlingar där de i princip förvandlas till självmords bombare. Alltför många vittnesmål ifrån konflikterna i Irak o. Syrien handlar om just denna observation. (Se Chris Kyle bl.a.) Skall vi någonsin få fred i mellanöstern så måste arbetet sträcka sig ned till micro nivån. Islamiska samhällen måste inse att deras ambivalens mot barnen till förmån för religionen är deras största fiende, inte västvärlden

  Gilla

 5. benktdiehl skriver:

  De flesta muslimerna är inte terrorister.

  En majoritet av muslimer i Europa vill att sharia ska ha företräde framför de sekulära lagar som gäller i deras europeiska värdländer. Det visar en undersökning från WZB Berlin Social Science Center där muslimer i sex länder intervjuats, däribland Sverige.
  I studien ställdes tre frågor till invandrade turkar och marockaner i Österrike, Belgien, Frankrike, Tyskland, Holland och Sverige:

  Anser du att sharia är viktigare för dig än lagarna i det land du bor? (66 procent)
  Menar du att det bara finns en legitim tolkning av Koranen som bör gälla för alla muslimer? (75 procent)
  Menar du att muslimer bör återgå till de ”islamiska rötterna”? (60 procent)
  De som svarade ja på alla frågorna betecknas som ”konsekventa fundamentalister” – och dessa utgör 44 procent av de tillfrågade muslimerna i Europa. De fundamentalistiska attityderna är lika vanliga bland yngre muslimer som bland äldre.

  Gilla

  • Cavatus skriver:

   I och med att äktenskapen inte heller bygger på kärlek utan på en påtvingad partner, bidrar det till ett en kärlekslös uppväxt och ett kärlekslöst föräldraskap där man kan offra barn som självmordsbombare. Den dagen man inom denna kultur tillåts gifta sig med den man är kär i och älskar, då kommer kärleken till de egna barnen att bli större än ”kärleken” till profeten Muhammed och först då kommer vi att se en förändring.

   Gilla

 6. Ulla Lloyd skriver:

  Skicka detta läsvärda inlägg till politikerna, så kanske några av dem börjar förstå att det svenska samhället måste anpassas till den arabiskislamiska familjen, annars kommer problemen och konflikterna att fortsätta öka. Det andra alternativet verkar inte finnas på kartan.

  Gilla

 7. Sixten Johansson skriver:

  Tack, det är precis den här typen av koncentrerade, men ändå lättförståeliga, analyser och förklaringsmodeller som behöver skrivas, spridas, läsas och diskuteras i ett samhälle där man strävar efter förståelse och kunskap i stället för åsiktssekterism!

  I svagare former finns liknande processer hos unga människor t ex inom starkt troende kristna grupper i Sverige. Och sedan flera decennier tillbaka har sannolikt de flesta icke-muslimska invandrarfamiljer också upplevt mer eller mindre svåra inre konflikter när pappan har förlorat sin auktoritativa roll och först barnen och sedan mamman har påverkats av sina kontakter med det svenska samhället.

  Religion och all annan fostran växer in i barnets sinne och kropp. Och även ”normal nusvensk” icke-religion och icke-fostran växer in i barnets sinne och kropp! För oss är det sistnämnda nästan osynligt, men alla som invandrar ser det mycket tydligt och de måste hitta ett eget förhållningssätt till denna osynliga mentala och kroppsliga hudvävnad.

  Liked by 1 person

   • Sixten Johansson skriver:

    Om man avgränsar alla problem till att bara gälla t ex en viss grupp eller en viss åskådning så förlorar man alltför mycket i förståelse. Alla mänskliga företeelser är allmänmänskliga – vad skulle de annars vara? Förståelsen och förmågan att se likheter, olikheter och sociala mekanismer är själva grunden i varje angeläget ämne. Förståelse innebär naturligtvis inte att man behöver ursäkta eller släpphänt acceptera sånt som inte ska accepteras.

    Liked by 1 person

   • Orvar skriver:

    Det som beskrivs har inte med religion som allmänt fenomen att göra, utan med en specifik kultur som genom upplösningen av allmän tillit blivit extremt familjecentrerad och patriarkalisk. Sixtens kommentarer är ”goddag yxskaft”.

    Gilla

 8. Elöd Szanto skriver:

  Tack för inlägget. Det var toppen att läsa vad en insiders ”kännare” tycker. Det mesta känner vi igen och visste intuitivt men vågade inte sätta på pränt.
  Nu gäller det att sprida den fria tanken så att man uppnår en kritisk massa som inte går att tysta.
  Risken finns dock att de som går i första led kan hamna i skottlinjen.
  Men det är både du och jag medvetna om.

  Gilla

 9. Tritonen skriver:

  Intressant! Ett stort problem är att dessa ”strukturer” inte får diskuteras öppet och problematiseras, eftersom de skyddas av religionsfriheten. Och då måste man tassa extra försiktigt för att inte klassas som homofob eller rasist.

  Gilla

  • Majsan skriver:

   Har alltid hävdat att demokrati och mänskliga fri- och rättigheter står över religionen. Religionen är en privatsak som man får sköta på sin kammare. Om religionen skulle komma i konflikt med vår värdegrund så får religionen ge sig. Vi lever i ett sekulärt land. Eller gör vi inte?
   Kanske dags för regeringen att utropa den sekulära staten på nytt? Eller de kanske inte är intresserade? Av förklarliga skäl!:((

   Gilla

 10. Lennart Bengtsson skriver:

  Jag håller med att konflikten mellan en traditionell strikt familjetradition och ett öppet modernt samhälle är krävande att ta ställning till inte minst för unga människor. Emellertid jämför vi med det äldre svenska samhället så fanns liknade strikta familjestrukturer som också kanske bidrog till att associera sig med en destruktiv fundamentalism som den nazistiska ideologin vilken som attraherade många ungdomar i 30-talets Sverige. Långt senare gjorde ju kända svenskar avbön för sådana förlöpningar. Vissa blev även frivilliga i SS under kriget. Det enda som hjälper är kunskap och åter kunskap om hemskheten i den fundamentalistiska verkligheten samt all fasthet och tydlighet från myndigheternas sida. En sådan fasthet saknas ännu i det naiva och okunniga (gullible) Sverige. Likheten mellan dagens IS och 1930-talets nazism är dock uppenbar och mitt förslag är att denna likhet borde användas i utbildningen för att få största möjliga effekt

  Liked by 1 person

 11. Gösta Walin skriver:

  Tack för en mycket värdefull text om de omständigheter som genererar s k radikalisering och anslutning till IS eller liknande verksamhet. Men hur förklarar du att många tycks lämna goda positioner med familj och bra arbete för att ansluta sig till IS?

  Gilla

 12. tomas skriver:

  “What I fear most is that, when we look back in 25 years’ time at this moment, what we will have seen is the surrender of the West,
  without a shot being fired. They’ll say that in the name of tolerance and acceptance, we tied our own hands and slit our own throats.
  One of the things that have made me live my entire life in these countries is because I love the way people live here.” Salman Rushdie

  Gilla

 13. Apg17 skriver:

  Kortfattat: Arabisk/muslimsk kultur och barnuppfostran leder till psykologiska problem, segregation och anpassningssvårigheter till västvärldens samhällen. Vilket i förlängningen leder till ökad risk för antisocialt beteende, radikalisering och jihadism.

  Hade artikelförfattaren valt ett svenskt namn som pseudonym skulle denna artikel betraktats som rasism. Hoppas att denne spökskrivare får fler artiklar publicerade. Imponerande att hitta ett arabiskklingande namn inte existerar på internet eller finns skriven på adress i Sverige.

  Gilla

  • Majsan skriver:

   Du får nog leta lite bättre då!
   Känner till den här skribenten, som är i högsta grad verklig och mycket engagerad och med stor erfarenhet och kunskap som jag bedömer det.
   Hade han varit svensk så hade han förmodligen inte varit så insatt.

   Gilla

   • Apg17 skriver:

    Jag har sökt på namnet i olika stavningar (Jundi, Al-Joundi, Feres etc). Hittar inget som styrker att pseudonymen varit politiskt aktiv i Syrien eller dylikt. Kan du ge länk till tidigare publicerat verk av honom?

    Gilla

 14. Hejhopp skriver:

  Frågan är ju vad dom ska hit och göra. De förstör för sig själv och förstör för oss. Stanna kvar och lev hur fan ni vill. Vi har inte bett att få detta serverat. Finns ingn som växer upp i en demokrati som väljer att ansluta sig till ett sådant destruktivt liv. Kärlek och förståelse. Jag tycker om mitt liv och jag har förstått att ni inte gör det. Hur ska ett land kunna skydda från dessa övergrepp om vi tillåter att förtrycket fortsätter här? Vi kan inte skydda er från ert eget våld. Det får ni ta hand om själva. Många kan inte ens lära sig enkla trafikregler – hur man möts på en gata. Att inte skaffa en hel klan med barn när försörjningen inte är tryggad, vad är det för klantig planering?

  Gilla

  • Elöd Szanto skriver:

   Hej Hejhopp,
   Jag förstår din indignation och spontana reaktion. Det är dock bra att komma ihåg det svenska ordspråket att ”det är bra att sova på saken” innan man säger något.
   Egentligen är jag ganska säker på att du uppskattar skribenten och borde framföra det.
   Att inte följa de ”oskrivna reglerna2 är bara ett sätt att ge vatten på kvarnen till dem som vill ropa på rasister.
   Och det är inte vi eller du (hoppas jag).

   Gilla

 15. Rutger skriver:

  Tack för en klargörande artikel. Skulle även vilja hör din syn på hur exempelvis detta system med fyra fruar påverkar familjesammanhållningen. I boken ”Now They Call Me Infidel: Why I Renounced Jihad for America, Israel, and the War on Terror” av den egyptiska kvinnan Nonie Darwish berättar hon om den osäkerhet som blir följden av att mannen tar ytterlgare fruar, hur kvinnor har olika strategier för att få sin man att avstå från fler fruar. En kvinna kan försöka att exempelvis sätta mer sprätt på mannens pengar så att han inte har råd att skaffa en fru till och hur en fru som får en första son försöker knyta denne mer till sig så hon har en man att lita på extra mycket. Sonen blir ofta mer bortskämd, en ”brats” som inte blir en så bra samhällsmedlem. Vilken är din erfarenhet av detta? Är den samma som Nonie Darwish?

  Gilla

 16. Bo Andersson skriver:

  Bra text som väcker fler frågor. I skolans värld så märks denna kluvenhet tydligt hos eleverna vilket starkt bidrar till svårigheter att nå de höga betygen.

  Gilla

 17. Danny Kohn skriver:

  Till Firas Al Joundi.
  Tack för din artikel som jag ser som ett steg på vägen. Har på andra vägar kommit att också intressera mig för relationen mellan fadersrollen och anslutning till IS men med rätt stor skillnad i förklaring. Tvärt emot vad du förespeglar, förklarar du, som jag läser din text inte varför ungdomar ansluter sig till IS.

  Du skriver dels att ”Denna kontroll försvagar individen psykologiskt och orsakar ambivalens och osäkerhet.”, dels att ”Dessa motsättningar försätter individen i ett mentalt utanförskap. Detta utanförskap underlättar extremistgrupper i sina försök att rekrytera anhängare.”

  Men hur detta underlättande skulle gå till får vi inte veta. Vad är för övrigt mentalt utanförskap? Det finns säkert mängder av människor i ”mentalt utanförskap”, också med arabiskislamisk bakgrund som inte knyter sig till IS eller till en mer lokal motsvarande grupp. Men också andra i andra utanförskap. Varför väljer inte dessa på det här viset? Och varför råkar även sekulära arabiska föräldrar i Sverige ut för barn som mot föräldrarnas uttryckliga vilja och önskan, av obändig övertygelse åker och strider för IS? Du talar vidare om extremistgrupper som försöker att rekrytera. Men uppenbarligen uppstår tillräckligt ofta en alldeles egen drivkraft som leder till självrekrytering, återigen en obändig övertygelse som man både är beredd att döda för och dö för. Hur skulle den uppkomma enligt ditt sätt att se saken? Att lite löst tala om värden för oss dessvärre inte särskilt mycket närmare.

  Psykologisk teori tycks gång på gång misslyckas med att förklara terrorism, terrorister samt den inre process som gör att en individ lockar sig till att ansluta sig och bli en av dem. Jag ställer mig sedan länge frågan, varför? Familjeroller och fadersrollen är säkert av central betydelse. Att man känner sig utesluten? Ja, men det är det många som gör.

  Vi måste förstå lockelsen. Den är större än en lockelse att bli inkluderad i ett traditionellt värdesystem som man är uppfostrad inom. En del av de här människorna är intelligenta och hyfsat utbildade. Men di vill alla delta p.g.a. en lockelse att få vara med och skapa något mäktigt. Offerperspektivet anser jag vara ett för snävt synsätt. Vi måste också åt lockelsen och hur fadersrollen, om den nu visar sig vara central, övergår till dessa helt främmande personer. Ibland räcker en telefon-app. Själva övergången från bandom till att som vuxen välja att bli del av denna gemensamma vision och att dela och delta i den speciella verklighetsbeskrivning som erbjuds samt att dö för den, behöver bli mycket mer rigoröst beskriven. Min uppfattning är förklaringen finns och jag har idéer om vad den är. Men det är ett annat inlägg.

  Gilla

 18. Sixten Johansson skriver:

  Jag tror att Danny Kohn pekar på den mest centrala, farligaste och mest svårhanterliga komponenten: lockelsen, viljan att gå in i en trupp som kämpar för något ädelt och stort, omvälvande och mäktigt. I tankarna kommer hela tiden studenterna, de unga revolutionärerna, i socialismens historia från 1800-talet fram till säg 1930-talets början.
  Från litteraturen vet vi att familjebakgrunden skiftade, men tron på den goda kampen för en rättvisare värld tände elden och gav modet att offra även livet – och andras liv. Vad hade hänt om socialismen inte hade ätit sina barn, om folket inte hade svikit idealen och ledarna svikit både folket och idealen? Och vad hade hänt om planhushållning hade kunnat fungera eller en socialistisk marknadsekonomi hade uppfunnits? Kanske skulle socialismen nu ha varit global.
  Socialismen hade ingen Gud och kanske var det ytterligare en svaghet? Tänk om man nu kan tro på en Gud som har bestämt allt – och om man känner avsky inför den västerländska världens depraverade, maskätna förljugenhet och hysteriska mångleri!
  Själv är jag rädd att kalifatets lockelse förblir oövervinnlig hur mycket militär styrka som än uppbådas mot den. Jag tror att vi måste göra vår egen västerländska värld mycket friskare och mycket mer lockande för att ha en chans i det tålmodigt långa perspektiv som anläggs i fundamentalistisk sunni-islam.

  Liked by 1 person

 19. Sixten Johansson skriver:

  Mitt i gravallvaret bör vi ju också ha i minnet att huvuddelen av de unga västerländska muslimerna är precis lika bortskämda och illa rustade för att utstå strapatser som andra unga i väst. De är flaskmatade med bekvämligheter, uppfödda med actionspel, snabba kickar, lätta pengar från alla möjliga daddor. Klart det är häftigt att åka i väg för att få skjuta och spränga på riktigt, leva rövare och härska över kvinnor och sedan komma hem som en kung och skapa ett eget litet minikalifat över de mesiga svennarna. För de flesta blir det en chock att livet i öknen inte är dataspel med cocacola och sena nätter, utan att det är jävligt jobbigt och man kan dö på riktigt.
  Om de överlever och kommer tillbaka finns det ju ingen anledning att gulla och pyssla om dem och ge dem en chans att ta på sig hjälterollen. Tvärtom måste man långvarigt göra livet så obekvämt och oglamoröst som möjligt för dem, även om de skulle gå fria från straff. Att degradera dem i andra ungas ögon är viktigare än själva straffen. Precis samma degraderande praxis bör man tillämpa på rekryterarna, som i och för sig är av hårdare virke. De stör- och markeringsmetoder och ekonomiska embargon som används mot mc-gängen bör kunna fungera även där. Varje framträdande i offentligheten putsar bara deras glans och ökar rekryteringsbasen – precis som mc- och andra gangsterbossars!

  Gilla

 20. Ruda skriver:

  Jag är väldigt tveksam till att det är en utbildad psykolog som skrivit texten. Och om han är verksam skribent och debattör borde det finnas fler texter av honom. Men den här texten är allt som går att finna. Inget av det han uppger om sig själv går att verifiera. Men vi psykologer är ju alltid källkritiska i överkant…

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s