KYÖSTI TARVAINEN: Vi i Norden gjorde ett misstag när vi accepterade invandring och därför måste vi stödja invandrarnas återvändande 

För att bevara de nordiska nationalstaterna krävs radikala förändringar i invandringspolitiken. Det är också nödvändigt att många invandrare återvänder till sina hemländer. Det jag vill säga här är att eftersom våra parlament har godkänt invandrarnas inträde i våra länder är vi ansvariga för den nuvarande demografiska utvecklingen, och det är därför vår plikt att göra allt vi kan för att hjälpa dem som återvänder till sina ursprungsländer.

Jag kommer att ta upp denna fråga med Sverige, som har det högsta antalet invandrare, som exempel; Finland och Norge följer efter Sveriges utveckling. Figur 1 visar hur andelen personer med svensk bakgrund har minskat i Sverige. Siffrorna i figuren är hämtade direkt från Statistiska centralbyrån (2021). 

Figur 1. Antal personer med svensk bakgrund i Sverige 1.1.2003 – 1.1. 2021 (prickar) och trendprognos (rak linje).

Figur 1 visar att den nuvarande trenden kommer att leda till att personer med svensk bakgrund kommer att vara en minoritet i Sverige år 2060. När samma prognos görs med hjälp av den exakta demografiska kohortkomponentmetoden är motsvarande år 2070 (för detaljerade nordiska modeller, se Tarvainen, 2018). Omkring 2070 skulle etniska svenskar alltså vara en minoritet och därmed förlora sin rätt till självbestämmande i sitt eget land.  

Muslimer är den snabbast växande befolkningsgruppen på grund av höga födelsetal och invandring (till exempel söker ungefär varannan muslim en muslimsk partner utomlands). Det är därför matematiskt säkert att den nuvarande trenden kommer att leda till att antalet muslimer och personer med svenskt ursprung är lika stort i början av nästa århundrade. Därefter skulle muslimerna bli i majoritet och Sverige skulle bli ett muslimskt land. 

Vem bär skulden för denna absurda invandring som håller på att förvandla Sverige till en muslimsk stat? 

Svar: de etniska svenskar som fortfarande har en stor majoritet i det parlament som stiftar de lagar som reglerar, eller på annat sätt påverkar invandringen. För en mer detaljerad beskrivning, se Tarvainen (2020a).  

I Tarvainen (2020b) beskrivs åtgärder för att vända den nuvarande trenden och säkra Sverige som ett land med en klar majoritet av etniska svenskar. I artikeln hävdas att den islamiska kulturen, som mer eller mindre bygger på gudomliga oföränderliga lagar, står i fullständig kontrast till den västerländska kulturen, där människor stiftar lagar som förändras i takt med att samhället utvecklas. Förutom oförsonliga kulturella skillnader finns det andra segregerande skillnader mellan svenskar och muslimer (Tarvainen 2021). För att Sverige ska förbli svenskt är det nödvändigt att muslimerna återvänder till sina hemländer.  

Eftersom svenskarna – liksom de andra nordiska folken – har begått det historiska misstaget att låta muslimer komma in i landet, är det svenskarnas plikt att ge allt stöd till de muslimer som återvänder till sina ursprungsländer. Det bör diskuteras vilka former detta stöd bör ta. Följande är ett möjligt sätt att ge detta stöd till muslimer och andra som flyttar hem. 

Stödet ska täcka alla resekostnader samt kostnaderna för bosättning. Detta stöd skulle beviljas på ansökan tills personen har bosatt sig och uppnått en rimlig lokal levnadsstandard i ursprungslandet. Om personen inte har samlat ihop tillräckliga inkomster för en rimlig pension för arbete i Sverige och i ursprungslandet, skulle han eller hon få en tilläggspension, så att pensionen som motsvarar den svenska garantipensionen, med beaktande av kostnadsnivån i landet. 

Jag är säker på att den stora majoriteten av världens icke-muslimer anser att Sverige har rätt att rätta till det fatala misstag som begåtts i invandringspolitiken: svenskarna har varit varmt inställda på att hjälpa flyktingar, vilket oväntat har lett till allvarliga problem som en följd av framväxande parallellsamhällen, bland annat bidragsberoende och andra kostnader, kriminalitet och våld, samt demografiska och kulturella problem. 

Här är ett numeriskt exempel på möjligt stöd. Om en miljon muslimer återvänder till sina ursprungsländer under tio år och en person får i genomsnitt 500 000 kr i bistånd (vilket i många muslimska länder kan motsvara inkomster på 2 000 000 till 5 000 000 kr), skulle den årliga kostnaden för staten bli 1 000 000 * 500 000/10 = 50 miljarder kr, vilket motsvarar ungefär 4,5 procent av Sveriges årliga statsbudget. 

Staten betalar redan stora belopp i garantipensioner till personer med utländsk bakgrund. Det föreslagna pensionsbidraget, som är viktigt för många invandrare för att trygga sin försörjning på äldre dagar, skulle därför uppenbarligen inte medföra några ytterligare kostnader för staten jämfört med den nuvarande situationen. En minskning av invandrarpopulationen skulle också minska andra kostnader förknippade med invandringen, som enligt en statlig undersökning från 2009 uppgick till 45-60 miljarder kronor per år (Ekberg 2009). 

Ingrid Carlqvist föreslår i sin utmärkta bok Från Sverige till Absurdistan (Carlqvist 2018) att det forna Sverige skulle kunna återvinnas genom att ge ett omfattande stöd till dem som återvänder till sitt ursprungsland. Hon menar att det nödvändiga stödet måste ges, även om det medför stora ekonomiska uppoffringar.  

Referenser 

Carlqvist, Ingrid (2018). Från Sverige till Absurdistan. Logik Förlag. 

Ekberg, Jan (2009). Invandringen och de offentliga finanserna. Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2009:3. Regeringskansliet, Finansdepartementet. 

Statistiska centralbyrån (2021). Antal personer med utländsk eller svensk bakgrund (grov fördelning) efter region, ålder och kön. År 2002 – 2020. 

Tarvainen, Kyösti (2018). Population projections for Sweden, Norway, Denmark, and Finland, 2015–2065Bulletin of GeographySocioeconomic Series, 39, 147-160. 

Tarvainen, Kyösti (2020a). Gästskribent Kyösti Tarvainen: Del 1 – Om den katastrofala demografiska utvecklingen i de nordiska länderna – vad måste göras för att stoppa befolkningsutbytetDet Goda Samhället, 6 mars, 2020. 

Tarvainen, Kyösti (2020b). Gästskribent Kyösti Tarvainen: Del 2 – Hur invandringspolitiken måste ändras med utgångspunkt i ett demografiskt perspektivDet Goda Samhället, 7 mars, 2020

Tarvainen, Kyösti (2021). Gästskribent Kyösti Tarvainen: Minskad intelligens i de nordiska länderna till följd av invandringDet Goda Samhället, 4 september, 2021. 

Kyösti Tarvainen har avlagt en diplomingenjörsexamen i teknisk fysik från Helsingfors Tekniska Högskolan och en doktorsexamen i system- och styrteknik i USA. Han har specialiserat sig på matematisk modellering och har undervisat vid Helsingfors Tekniska Högskola och Helsingfors universitet som docent. 2009 märkte han den stora demografiska effekten av invandringen och började forska i ämnet. 

Gästskribent