PATRIK ENGELLAU: Skåpmat

Vad göras skall är allaredan gjort. I herredagsmän, resen inte så fort!

Så beskriver Carl Grimberg i Svenska folkets underbara öden de utrop med vilka bönderna mötte herremän på väg till 1686 års riksdag i Stockholm. Karl XI hade gradvis tagit makten från adeln och gjort sig enväldig. Bönderna som gärna såg att adeln näpstes passade på tillfället att håna sina herrar för att de förlorat kontrollen över riksdagen. Poängen var att de reguljära beslutsfattarna hade blivit omkörda av en som hade mer handlingskraft och eld i baken, nämligen kung Karl.

Jag kom att tänka på denna historiska händelse när jag läst en av Brottsförebyggande rådet nyligen publicerad studie som jämför brottsligheten mellan personer av inhemsk och utländsk bakgrund. Brå:s viktigaste upptäckt var inte ny.

Först hade jag tyckt att det skulle bli spännande att få se vad Brå kommit fram till med anledning av att detgodasamhallet.com publicerat just en sådan studie för lite mer än två år sedan. Att vi gjorde undersökningen berodde på att Brå, som hade gjort en sådan rapport år 2005, sedan dess vägrat att genomföra någon uppföljning vilket troligen till stor del berodde på att Morgan Johansson med eftertryck förklarat att han visste allt han behövde veta så det behövdes inga fler studier, tack. Ministerns motstånd gjorde att det från vår sida behövdes en hel del jollrande med Brå för att få ut de datakörningar från myndigheten som vi behövde. Men imponerande nog vann ämbetsmannahedern över det politiska vindflöjelbeteendet i myndighetens själ och vi fick till slut precis vad vi ville ha för att kunna göra en seriös studie.

Nu när jag läste om den nyutkomna Brå-studien hoppades jag att det skulle komma en uppdaterad uppföljning av Det Goda Samhällets uppföljning av Brå-studien från 2005. Brå och vi kör som två oxar i par, tänkte jag, Sverige är i trygga händer när det gäller statistik om invandrares brottslighet.

Men där bedrog jag mig. Det visade sig att den ena oxen, Brå, inte riktigt velat dra. Den nypublicerade Brå-rapporten täcker bara en del av de två tidsperioder om vilka vi redan hade rapporterat mer än två år tidigare. I övrigt slår Brå på det hela taget in öppna dörrar ty relevanta fakta finns redan i vår studie från 2019.

Den stora upptäckten i vår studie var att svenskfödda barn till två utlandsfödda har högre brottslighet än de utlandsfödda själva. Det var dramatiskt ty det betyder att Sverige har ett skadligt inflytande på invandrare. Barnen blir mer brottsliga än deras föräldrar. Det hade man tidigare inte klart för sig. Nu har Brå upptäckt samma sak (vilket är glädjande eftersom det bevisar att vi tänkte rätt). Myndigheten nämner vår studie men säger inget om just detta betydelsefulla rön.  

Det hela framgår av följande tabell. DGS redovisade två perioder, 2002 – 2006 samt 2013 – 2018. Brå studerar bara perioden 2015 – 2018. Siffrorna i tabellen anger överrisk för brottslighet vilket betyder hur många gånger fler brott som den angivna gruppen begår än en motsvarande grupp svenskfödda med två svenskfödda föräldrar. Till exempel betyder en överrisk på 2,4 att gruppen begår 2,4 gånger så många brott som en grupp av samma ålder av personer födda i Sverige av Sverigefödda föräldrar.

 DGS 2002-2006DGS 2013-2018Brå 2015-2018
Utrikes födda2,42,02,5
Inrikes födda med två utrikes födda föräldrar2,63,13,2

Även om jag tycker att Brå borde ha erkänt att vi var först med den stora upptäckten så kan jag inte annat än gratulera verket för att det vågat publicera en undersökning som bevisar just det som Morgan Johansson helst av allt inte ville höra. En teori är att myndigheten förbereder sig för en regering där sverigedemokraterna ingår. En annan teori är att verket helt enkelt är hederligt.

I Brå-studien görs som vanligt ett misslyckat försök att förklarar invandrares högre brottslighet med så kallade socioekonomiska faktorer. Poängen med den förklaringen för politikerväldet och det välfärdsindustriella komplexet är att den leder till slutsatsen att det behövs mer sociala insatser. Själv tror jag inte på det. Läs här om du vill veta varför.

PS. Dagens Nyheters ledarskribent Erik Helmerson tar Brå i upptuktelse för att studien inte kommit tidigare. ”Studien om brott och invandring borde ha gjorts långt tidigare” är hans rubrik. Jag skrev honom följande brev:

Bäste Erik,

Du skriver att studien borde ha gjorts långt tidigare. Den har gjorts tidigare, nämligen i juni 2019 och har sedan dess legat på Det Goda Samhällets hemsida. ”Nyheterna” i Brå-studien finns redan där. Trots idog uppvaktning av Dagens Nyheter ansågs studien inte värdig att refereras.

Fallet tycks visa på att det inte i huvudsak är Morgan Johanssons och Brås fel att fakta inte uppmärksammas utan medias, till exempel din tidnings.

Hälsningar

Patrik

Patrik Engellau