BITTE ASSARMO: Sommarutflykt – Skånska kyrkor bjuder på spännande kulturhistoria

TURISTA I DITT HEMLAND Skåne är ett gammalt kulturlandskap och i detta ingår naturligtvis en rik flora av kyrkor. För dig som reser söderöver i vårt vackra land kommer här tips på ett axplock av alla de vackra och säregna kyrkor som är värda ett besök.

Araslövs kyrka

Araslövs kyrka uppfördes på 1200-talet, troligen inspirerad av klostren i Åhus och Bäckaskog. Kyrkan är byggd i tegel och helgades åt St Mikael. Araslövs socken var liten och genom århundradena krympte den alltmer. Under 1600-talet införlivades Araslövs socken med Färlövs, och kyrkan övergick då i herrgårdens ägo.

Under 1700-talet rev man kyrkvalven och höjde murarna och använde kyrkan som magasin och bostäder. På 1830-talet fortsatte man i samma anda och rev även tornet. Dock har man bevarat den järnbeslagna kyrkporten. Under restaureringen under 1960-talet avlägsnade man all sentida rumsinredning, konserverade kalkmålningar från 1400-talet och och återställde delar av den medeltida karaktären. Idag ägs kyrkan av Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien och används sommartid till både gudstjänster, dop och andra högtider.

Fulltofta kyrka

Fulltofta kyrka byggdes på 1100-talet alldeles intill Fulltofta gård som då var biskopssäte. Kyrkan är byggd i gråsten, med sandsten till hörnstenarna, och under 1400-talet tillkom valv och takmålningar. Den är känd för att en gång varit viloplats för Sankta Magnhild av Fulltofta – ett av Skånes få kvinnliga helgon. Om henne berättas att hon var en from kvinna från Benarp som botade sjuka och undervisade och tog hand om barn men som mördades av sin sonhustru. När hennes stoft flyttades satte kistbärarna ner kistan och vid platsen sprang en källa fram…

Om själva helgonlegenden kan man tycka vad man vill, men det finns belägg för att Magnhild har levt och verkat i trakten. Det äldsta belägget för hennes existens finns i Lunds domkapitels gåvobok där det den 6 juni 1228 står noterat att den då pensionerade ärkebiskopen Andreas Sunesen till kapitlets bröder överfört diverse penningintäkter och jordegendomar, däribland ”även hälften av det som kom den saliga kvinnan Magnhilds minne till del”.

Emmislövs kyrka

Emmislövs kyrka ligger i Östra Göinge. Den är känd för sina vackra kalkmålningar i långhusets valv och i korets bägge valvtrappor. Kyrkan är byggd av tegel, i vad som kallas romansk stil, och man tror att den uppfördes i slutet av 1100-talet. Det gör den till en av landets allra äldsta tegelbyggnader.

Sakristian tillkom först på 1300-talet, och de takvalv som idag dominerar kyrkorummet bör ha tillkommit på 1400-talet. Omkring år 1460 försågs valven med de kalkmålningar som idag dominerar kyrkorummet. Målningarna är utförda av den så kallade Vittskövlegruppen.

Vittskövlegruppen är en benämning på en till en grupp okända bildkonstnärer som var verksamma i olika delar av Skåne under den här tiden. Målningarna var under flera århundraden dolda, och upptäcktes först vid en restaurering på 1950-talet. Då tog man också fram de båda rundbågade fönstren ovanför altaret.

Sjörups gamla kyrka

Sjörups gamla kyrka ligger i Ystad och uppfördes någon gång under andra hälften av 1100-talet. På platsen låg tidigare en så kallad stavkyrka. Ursprungligen hade kyrkan två ingångar, en för män och en för kvinnor, och den numera igenmurade norra ingången för kvinnor bär fortfarande spår av dörrposterna.

Med befolkningstillväxten under 1800-talet blev kyrkan med sina 127 sittplatser för liten för församlingens behov. Till sist beslutades att en ny kyrka skulle uppgöras. Denna stod färdig 1882 och Sjörups gamla kyrka byggdes om till lektionssal för konfirmander och dess inventarier auktionerades bort. Efter ett par decennier hade kyrkan förfallit rejält. Vapenhuset hade rivits och tornets övre del hade rasat. Dessutom hade tegeltaket fallit ner och den västra långhusgaveln hade störtat in. Med tiden liknade den tidigare så vackra kyrkan mest en ruin.

I början av 1930-talet började man dock arbeta för att rädda det som fanns kvar av kyrkan. Sedan dess har man byggt på tornet och återställt kyrkans inre. Man har också installerat värme och i slutet av 1960-talet återinvigdes kyrkan för ”en gemenskap kring ordet, dopets bad och nattvardsbordet”. Idag används den under sommarmånaderna och är ett fantastiskt utflyktsmål för den som vill förena sommarturism med andlighet och kulturhistoria.

Bitte Assarmo