HITTAT PÅ NÄTET: Black Lives Matter lider nederlag – statyn av Cecil Rhodes får stå kvar

Black Lives Matter-rörelsen kräver att statyn av Cecil Rhodes som står ovanför porten till Oriel College, Oxforduniversitetet, ska tas bort. De ”antirasistiska” aktivisterna menar att statyn ”förhärligar rasism”.

I det klassiska svenska uppslagsverket Nordisk familjebok beskrivs Cecil Rhodes så här:

I sitt testamente hade R. anslagit en stor del af sin förmögenhet till den brittiska riksenhetstankens främjande genomstipendier åt studerande från rikets alla delar för studier i Oxford, och genom inrättande af några dylika stipendier äfven för amerikanare och tyskar sökte han i sin mån främja framtida godt samförstånd mellan dessa båda nationer och den brittiska (jfr Rhodes scholarships). – R. var en viljestark kraftnatur och, trots sin stora finansiella begåfning, lifvet igenom en drömmare. Många bedömde honom felaktigt att vara enbart makt- och vinningslysten; i själfva verket genomglödgade entusiasmen för brittiska rikets sammanhållning och makttillväxt all hans verksamhet.

Trots påtryckningarna från de så kallade ”antirasisterna” har nu Oriel College i Oxford beslutat att statyn får stå kvar. Orsaken är att det är för kostsamt att ta bort den.

En opinionsundersökning som genomfördes 2016 visade att 59 procent av de tillfrågade britterna ville ha kvar statyn av Cecil Rhodes.

Läs mer på BBC News (20/5 2021)

Redaktionen