HITTAT PÅ NÄTET: En engelska i Sverige på 1800-talet – ”Gatorna äro djupt betäckta af snö”

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Engelskan Margaret Howitt var dotter till Mary och William Howitt. Efter ett besök i Sverige skrev hon boken Ett år hos Fredrika Bremer, publicerad på engelska 1866, och i svensk översättning av Thora Hammarsköld 1867.

Vid 1800-talets mitt var Fredrika Bremer ett stort litterärt namn i Europa. Bremer introducerades i de engelsktalande länderna av översättarparet William och Mary Howitt. Dottern Margaret tog så starkt intryck av Fredrika under hennes besök i familjens hem att hon lärde sig svenska for att kunna läsa hennes böcker på originalspråket. Sedermera blev hon också Fredrikas översättare.

År 1863 reste Margaret Howitt på inbjudan av Fredrika Bremer till Sverige.

Howitt målar upp bilden av ett exotiskt och fattigt land för sina landsman, som säkert förundrades över hennes skildringar av det svenska julfirandet, Svenska Akademiens högtidsdag, mamsell Lings gymnastik och studentserenader i Uppsala.

Boken inleds med följande dedikation: ”Åt minnet af Fredrika Bremer och hennes ädla svenska medarbeterskor för en sann upplysning egnas detta arbete med kärlek och vördnad.”

Utdrag ur bokens kapitel ”Gymnastik”:

Den 21 Januari. – Sedan någon tid tar jag dagligen gymnastik för mamsell Ling, yngsta dotter till den ryktbare professor Ling. Ehuru blott ett barn då han dog, har hon ärft hans kärlek till gymnastik och hans tro derpå. Med klar uppfatt- ning af hans åsigter, år hon mäktig af att fortfarande verkliggöra desamma.

Anteckning över 22 februari:

Den 22 Februari. – Jag är just nu hemkommen från gymnastiken. Gatorna äro djupt betäckta af snö; man kan ej tänka sig en mera vinterlik tafla, men mig behagar den mycket.

Läs hela kapitlet ”Gymnasik” här

Pehr Henrik Ling (1776-1839) var gymnastikpedagog, poet och grundare av Linggymnastiken.

Redaktionen