HITTAT PÅ NÄTET: Axel Wachtmeister försöker återta Karlshamn

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Karlshamn var från början en dansk utskeppningshamn vid namn Bodekull, eller Bokull. Efter freden i Roskilde 1658, då Blekinge blev svenskt, besökte den svenske kungen Karl X Gustav Bodekull och bestämde att göra den till en hamn för flottan.

Karlshamn erhöll 1666 sitt namn och 1675 anlades Karlshamns kastell på den lilla ön Frisholmen i stadens hamninlopp som kunde fungera som försvar.

Oktober 1676 till mars 1677 hölls Karlshamn besatt och nedbrändes 1678 av danskarna.

Axel Wachtmeister (1643-1699) blev överste 1676, generalmajor 1679 och fältmarskalk 1693. Wachtmeister deltog med utmärkelse i skånska kriget 1675–79, och från 1680 var han Karl XI:s mycket nära förtrogen, och erhöll titeln kungligt råd 1693. I slutet av 1600-talet uppförde han Wachtmeisterska huset vid Blasieholmen i Stockholm.

Den 6 februari 1677 anfaller Axel Wachtmeister danskarna i Karlshamn.

Utdrag ur Berättelser ur svenska historien (1885-86):

Under sommaren 1676 hade Tromp med danska flottan intagit Christianopel, och längre fram på hösten skedde en ny landstigning vid Carlshamn, som med rika förråd, två nya örlogsskepp, sex mindre fartyg, 361 kanoner och 20,000 gevär föll i danskarnes händer. Kommendanten, öfverstelöjtnant Hård, blef sedermera dömd till döden och skjuten för det han utan nödtvång uppgifvit fästningen.

Båda dessa städer skulle nu återtagas, och ledningen af detta värf uppdrogs åt riksrådet Johan Gyllenstierna som den 14 Januari 1677 lemnade svenska högqvarteret i Wä och i slutet af månaden från Möre härad i Småland med några hundra soldater och ett par tusen beväpnade bönder inföll i Bleking och blokerade Christianopel, hvilket innehade en dansk besättning af 600 man.

Kort derefter försökte öfverste Axel Wachtmeister den 6 Februari att genom ett nattligt anfall intaga Carlshamn eller åtminstone ett par danska fregatter, som der lågo infrusna; men den danske kommendanten, som genom snapphanarne fått kännedom om det tillämnade anfallet, hade låtit uppsåga isen kring fregatterna, och när svenskarne under skydd af mörkret närmade sig, blefvo de mottagna af en häftig eld från så väl fregatterna som fästningen samt måste med icke obetydlig förlust draga sig tillbaka.

Härefter gick Axel Wachtmeister, med hvilken hans bror Hans, som utmärkt sig i slaget vid Lund, nu förenade sig, till Christianopel att understödja Gyllenstierna, hvilken redan ett par dagar före deras ankomst börjat beskjuta staden och sedermera med sådan ifver fortsatte belägringen, att besättningen måste gifva sig den 22 Februari, då 70 snapphanar, som nu blefvo fångne, afrättades och fästningsverken raserades.

Fortsätt läsa här

Redaktionen