HITTAT PÅ NÄTET: Engelbrekt utses till svensk rikshövitsman

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Den 13 januari 1435 väljs upprorsledaren Engelbrekt Engelbrektsson (ca 1390-1436) till rikshövitsman Arboga möte. Detta möte räknades i äldre historieskrivning som Sveriges första riksdag.

Engelbrekt ledde upproret mot Erik av Pommern 1434.

Utdrag ur Grimbergs Svenska folkets underbara öden:

Nu måste riket ha en regering för fredens tid. Ty det värv, som Engelbrekt åtagit sig, nämligen att befria landet, det hade han fyllt. Sådana viktiga frågor som att bestämma om regeringen hade förut brukat avgöras av de andliga och adliga stormännen på herredagar. Men allmogens röst, som i gamla tider gjort sig så kraftigt hörd på tinget, den hade förstummats, efter hand som landskapen växte ihop till ett svenskt rike. Ty därmed förlorade landskapstingen sin gamla politiska betydelse, och lagmännen, som varit allmogens ledare, blevo i stället konungens män. Men nu hade befrielsekriget åter gjort allmogen till en politisk makt att räkna med i gamla Sverige. Därför fordrade den att också få bestämma om Sveriges styrelse. Till det riksmöte i Arboga, som skulle avgöra därom, kommo ej blott andliga och adliga frälsemän utan även borgare, en eller flere från varje stad, och några bönder från vart landskap, år 1435. Det var alltså vår första riksdag. De, som kommo till riksdag, kallades ständer. Det var en stor samling, som möttes i Arboga, och det såg ganska krigiskt ut i den lilla staden med frälsemännens beridna följen. Allmogen genomdrev här, att Engelbrekt skulle fortsätta att styra Sverige såsom rikshövitsman.

Fortsätt läsa Grimbergs berättelse här

BILD: Engelbrekt med sin hustru. Bokillustration av Jenny Nyström.

Redaktionen