HITTAT PÅ NÄTET: Svensk seger i slaget vid Kolding

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Slaget vid Kolding stod den 9 januari 1644 i Kolding mellan svenskt och danskt kavalleri och slutade med svensk seger.

Torstensons krig kallas kriget mellan Sverige och Danmark-Norge mellan 1643 och 1645. Kriget anstiftades av Axel Oxenstierna med målsättningen att häva den danska Öresundstullen och göra strategiska landvinningar för att försvåra framtida danska anfall mot Sverige.

Lennart Torstenson (1603-1651) var då fältmarskalk.

Det svenska kavalleriet i slaget vid Kolding anfördes av general Torsten Torstensson Stålhandske (1593-1644).

Utdrag ur Nordisk familjeboks artikel om Torsten Torstensson Stålhandske:

1639-42 anförde han i Schlesien och kringliggande nejder en särskild härafdelning och behöll där öppna fältet, ehuru hans trupper till antalet voro fiendens betydligt underlägsna samt ledo af hunger och sjukdomar. I april 1642 slöt han sig åter till hufvudhären, som dåmera anfördes af Torstenson. I maj s. å. blef han general öfver kavalleriet. I det andra slaget vid Breitenfeld, 23 okt. 1642, sårades han i stridens början, men höll dock ut till slutet af bataljen. Återställd från blessyren, följde han Torstenson 1643 till Böhmen och mot slutet af året under inmarschen i Holstein. I jan. 1644 tillintetgjorde han vid Kolding på Jylland en fientlig härafdelning, men dog kort därefter. Under tåget på Jylland bemäktigade S. sig som krigsbyte biskopens i Aarhus, Mårten Matthises, boksamling och beslöt, att denna, omkr. 900 volymer stor, skulle tillfalla det nya universitetet i Åbo.

Läs hela artikeln här

Redaktionen