HITTAT PÅ NÄTET: Svensk seger i slaget vid Warksow

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Slaget vid Warksow var ett fältslag under Skånska kriget år 1678 mellan Sverige och Danmark vid Warksow på ön Rügen i Tyskland som Sverige vann. Anledningen till att svenskarna fick ett övertag var att danskarnas general Rumohr blev dödligt sårad i stridens inledningsskede och fördes bort från slagfältet. Detta slag blev fältmarskalk Otto Wilhelm Königsmarck största seger under Skånska kriget.

Skånska kriget var ett krig 1675–1679 som stod mellan Danmark-Norge, Brandenburg och Sverige. Kriget ägde främst rum på skånsk och bohuslänsk mark, samt i norra Tyskland.

Kriget orsakades av det svenska ingripandet i det fransk-nederländska kriget. Sverige hade allierat sig med Frankrike mot flera europeiska länder. Förenade Nederländerna, som angreps av Frankrike, sökte hjälp från Danmark-Norge. Efter viss tveksamhet inledde kung Kristian V en invasion av Skåneland år 1676, medan de svenska trupperna var upptagna med ett fälttåg mot Brandenburg. Invasionen av Skåne anknöts med en norsk front kallat Gyldenløvefejden, vilket tvingade de svenska försvararna att bekämpa ett tvåfrontskrig utöver sina konflikter i det tysk-romerska riket. Det danska målet var att återerövra Skåneland som överlåtits till Sverige i freden i Roskilde, efter Karl X Gustavs danska krig. Danskarna gjorde inledande vinster under sitt fälttåg, som dock senare stoppades av kung Karl XI:s motoffensiv.

Utdrag ur Nordisk familjeboks artikel om fältmarskalk Otto Wilhelm Königsmarck:

I sept. 1674 mottog K. fullmakt att vara svensk fältmarskalklöjtnant, jämte befallning att inställa sig i tjänst, och några dagar efter slaget vid Fehrbellin (18 juni 1675) inträffade han vid hären, men förhållandet mellan honom och öfverbefälhafvaren, K. G. Wrangel, var mindre godt. På nyåret 1676 blef K. Wrangels efterträdare i öfverbefälet samt fältmarskalk. Utmärkt administratör, reorganiserade han med små medel det förfallna försvarsverket i Pommern så grundligt, att svenskarna, ehuru lämnade utan den ringaste förstärkning hemifrån, förmådde hålla ut därstädes under ytterligare tre fälttåg. Trots all tapperhet och skicklighet, ådagalagda bl. a. genom den glänsande segern vid Warksow på Rügen (8 jan. 1678), hvarvid hela den fientliga hären blef fången samt 21 kanoner och mörsare och 53 fanor togos, kunde han icke hindra de förenade brandenburgska och danska truppstyrkorna att slutligen, sedan öfriga platser i Pommern steg för steg gått förlorade, innestänga honom i Stralsund, där han 15 okt. 1678 nödgades kapitulera.

Läs hela artikeln här

Redaktionen