HITTAT PÅ NÄTET: Lunds universitet grundas

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Lunds universitet (ursprungligt namn Regia Academia Carolina, Kungliga Karolinska akademien) är ett svenskt statligt universitet. Det grundades 1666 som det då femte universitetet under dåvarande svensk överhöghet och är det nutida Sveriges näst äldsta lärosäte efter Uppsala universitet. Lunds universitet är ett av de största universiteten i Norden.

Det var Karl XI:s förmyndarregering grundades som grundade Lunds universitet – den 19 december 1666, med stiftelsebrev, donationsbrev, privilegiebrev och konstitutioner (stadgar), som bland annat gav universitetet egen jurisdiktion med egen domstol, skild från stadens rättssystem. Den formella invigningen av universitetet ägde rum den 28 januari 1668 på konungens namnsdag.

Utdrag ur Berättelser ur svenska historien av Carl Georg Starbäck och Per Olof Bäckström (1885-1886):

Första uppsättningen af professorer utgjorde ett antal af 14, bland hvilka 8 voro utländingar, nemligen en dansk och sju tyskar. Den ryktbaraste bland dessa sju och bland alla det nya universitetets lärare var Samuel Pufendorf, hvilken en tid varit lärare i svenske ministern i Haag Coijets hus och sedermera professor i Heidelberg, hvarifrån han, då han för sina skrifters skull måste söka skydd utom Tyskland, kallades till Lund. På Carlsdagen den 28 Januari 1668 skedde akademiens högtidliga invigning, då den fick namn af den carolinska, till åtskilnad från den gustavianska i Upsala. Sin första promotion inom filosofiska fakulteten höll akademien redan 1670, men genom de år 1676 utbrutna krigsoroligheterna afbröts akademiens verksamhet. Några af professorerna tjenstgjorde i civila eller militära befattningar vid svenska hären, andra flydde öfver till Danmark, Pufendorf förflyttades till Stockholm, der han blef rikshistoriograf, och tre af professorerna till lärostolar i Upsala. Först 1682 blef akademien å nyo upprättad af Carl XI.

Fortsätt läsa här

BILD: Lunds universitet. Fotografi från 1873.

Redaktionen