HITTAT PÅ NÄTET: Kyrkomötet antar förslag till ny psalmbok den 3 december 1920

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA I oktober – december 1920 sammanträdde det allmänna kyrkomötet, varvid en hel del viktiga beslut fattades. Mötet antog den 3 december ett förslag till en ny psalmbok som skulle ersätta den wallinska psalmboken (1819).

Den nya psalmboken blev gillad och stadfäst av konungen år 1937.

Utdrag ur Nordisk familjeboks månadskrönika. Första årgången 1938:

Den 26 nov. 1937 blev en ny psalmbok av konungen gillad och stadfäst. Enligt den kungl. kungörelsen skulle församlingarna äga rätt att, därest de så önskade, från och med första söndagen i advent, den 28 nov., taga den nya psalmboken i bruk. Då emellertid vid denna tidpunkt varken den nya psalmboken eller erforderliga koralmelodier funnos tillgängliga för allmänheten, kunde en övergång till den nya psalmboken icke omedelbart komma i fråga. Först ett stycke in på 1938 torde 1937 års psalmbok mera allmänt komma i bruk.

I och med Kungl. Maj:ts stadfästelse av den nya psalmboken har en mycket segsliten fråga fått sin lösning. I själva verket har psalmboksfrågan under de senaste 75 åren varit mer eller mindre aktuell. Den har behandlats på flertalet kyrkomöten alltsedan det första, 1868; en mångfald kommittéer ha sysslat med psalmboksarbetet samt framlagt direkta psalmboksförslag. Så utgåvos officiella förslag åren 1889, 1896, 1911, 1914, 1917 och 1920. Det sistnämnda året utgjorde ett märkesår i psalmboksarbetets historia, så tillvida som kyrkomötet den 3 dec. detta år för sin del med stor majoritet antog ett förslag till ny psalmbok. Detta förslag stötte emellertid på betydande motstånd såväl utom som inom kyrkomötet, där ärkebiskop Söderblom var den främste motståndaren. Alldeles särskilt påtalades de många ingrepp kyrkomötets psalmbok gjort i de gamla psalmtexterna. Den av kyrkomötet antagna psalmboken blev icke stadfäst av konungen. I stället fogades till den Wallinska psalmboken ett tilläggshäfte med titeln ”Nya psalmer, av konungen år 1921 medgivna att användas tillsammans med 1819 års psalmbok”. Detta tilläggshäfte innehöll med några smärre modifikationer samma nya psalmtexter, som kyrkomötet velat införliva med sin enhetliga psalmbok. De nya psalmernas antal var 173.

Fortsätt läsa här

Redaktionen