HITTAT PÅ NÄTET: Konventionen i Olkijoki – den svenska armén lämnar Finland

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Konventionen i Olkijoki var den överenskommelse som slöts den 19 november 1808 mellan Sverige och Ryssland under finska kriget. Olkijoki är en by som i dag ligger i Brahestad.

Dåligt väder och brist på förnödenheter satte sin prägel på de båda arméerna i högre grad än tidigare, vilket ledde till att den svenske friherren och generalmajoren Carl Johan Adlercreutz, med befälhavaren Karl Nathanael af Klerckers godkännande, tog initiativ till förhandlingar. Han träffade den ryske befälhavaren, greven och generallöjtnanten Nikolai Kamenskij och tillsammans arbetade de fram villkoren som i sammanfattning innebar att:

1. Svenska styrkorna utrymmer Uleåborgs stad inom 10 dagar och Ryssland övertar staden den 30 november.
2. Alla svenska styrkor retirerar till väster om Kemi älv. Tidsfristen medger fördröjning på grund av islossning med mera.
3. Svenska styrkorna får inte förstöra, ge bort eller sälja materiel eller förnödenheter som de blir tvungna att lämna kvar.
4. Allt kvarlämnat materiel och förnödenheter tillfaller ryska armén
5. Ingen personal eller materiel får bortföras från finska administrativa enheter.
6. Alla tjänstemän och andra invånare från de tidigare evakuerade områdena ska, med medgivande, tillåtas återvända med tillhörigheter.

Konventionen undertecknades den 19 november av Adlercreutz och Kamenskij. Dagen efter godkändes konventionen av ”Grefve Buxhoevden Gen. befälhafvare för kejserl. Ryska arméen”. Överenskommelsen innebar den slutliga svenska reträtten från Finland.

Utdrag ur Grimbergs Svenska folkets underbara öden:

Klercker såg emellertid snart ingen annan utväg till räddning för huvudarmén än ett nytt stillestånd med Buxhövden. Han lät Adlercreutz inleda underhandlingar därom med Buxhövdens underbefälhavare Kamenski, som först var mycket stram och fordrade, att hela armén skulle kapitulera. Men då svarade Adlercreutz, att »hellre skulle den stupa med varje man på stället än antaga några nesliga villkor». Då sänkte ryssen tonen; och Adlercreutz erbjöd sig i sin tur att utrymma Finland. Detta anbud framförde Kamenski till Buxhövden, som nu var så pass illa däran, att han ansåg det fördelaktigt. Han hade nämligen så svårt för att få fram proviant, och hans trupper voro så medtagna av alla misslyckade försök att kringränna fienden, att han var på vippen att avbryta framryckningen, ja kanske rent av skulle bli tvungen att gå tillbaka. I förhoppning, att i och med Finlands utrymmande de finska trupperna skulle överge Sveriges fanor, sade han ja till Adlercreutz’ anbud, och så avslöts den 19 november 1808 stilleståndet i Olkijoki strax norr om Brahestad, enligt vilket finska armén skulle utrymma Finland.

Fortsätt läs Grimbergs berättelse här

Redaktionen