HITTAT PÅ NÄTET: ”De blefvo också i halfdunklet på den disiga novembermorgonen fullkomligt öfverraskade”

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Slaget på Danzigs redd, stod mellan Polen och Sverige den 18 november 1627 under det andra polska kriget. Svenska flottan hade under sommaren 1627 blockerat hamnen i Danzig.

Svenskarna drog sig tillbaka i slutet av september. Sex mindre fartyg lämnades kvar under Nils Stiernskölds befäl. Den 18 november, då denna styrka stod i begrepp att avsegla till Sverige anfölls den av en eskader om tio skepp från Danzig under amiral Arndt Dickmans kommando. Dickman anföll med hjälp av landvind.

De två fartygen närmast land, ”Tigern” och ”Solen”, omringades och sköts sönder och samman. På grund av vindriktningen kunde fartygen längre ut inte ingripa. Solen sprängdes i luften av egen besättning för att inte falla i fiendens händer, medan Tigern övermannades. Endast 70 av dess 210 besättningsmän överlevde.

De polska förlusterna uppgick till omkring 47 man, däribland amiralen Dickman.

Utdrag ur boken Gustaf II Adolf. Ett trehundraårsminne av Otto Wilhelm Ålund (1894):

När konungen nu under en lång tid var fängslad vid sjuksängen inverkade detta ej så litet förlamande på krigföringen. Också uträttades detta år ingenting af vikt på krigsteatern till lands. Den märkligaste händelsen spelade på Danzigs redd under senhösten.

Här låg i november vice amiralen Nils Stjernsköld, oss väl bekant från första livländska tåget, ännu kvar med sex skepp för att uppehålla blokaden, sedan Gyllenhjelm med den öfriga flottan afseglat. Fyra af hans fartyg lågo spridda ett par mil längre ut i bukten, för att lättare preja de ingående seglarna. Själf låg Stjernsköld med sitt amiralskepp Jägaren och skeppet Solen, under befäl af kapten Foratt, till ankars närmare Weichselmunde, Danzigs uthamn.

Danzigarna ville begagna detta blokadskeppens spridda läge för en öfverrumpling. Den 18 november i första ljusningen utlöpte från Weichselmiinde en eskader af tio fartyg under befäl af kapten Arndt Dickman, en dansk, och styrde, gynnad af en god landbris, rakt på de båda svenska skeppen.

De blefvo också i halfdunklet på den disiga novembermorgonen fullkomligt öfverraskade, men redde sig, trots öfvermakten, ögonblickligen till strid. Och den blef af skarpaste slag. Sex af danzigskeppen lade sig omkring Jägaren, fyra omkring Solen. De fyra svenska skeppen längre ut kunde för motvind ej komma kamraterna till hjälp.

Fortsätt läsa berättelsen här

Redaktionen