Gästskribent THOMAS HEDNER: Manipulerat virus?


I dagarna publicerade Yan och hans medarbetare (Yan et al 2020) en studie på nätet med titeln Unusual Features of the SARS-CoV-2 Genome Suggesting Sophisticated Laboratory Modification Rather Than Natural Evolution and Delineation of Its Probable Synthetic Route.

Detta kontroversiella dokument sprids nu snabbt via olika mediakanaler och via internet.

Men vad är egentligen bakgrunden till det dokument som Yan och hans medarbetare presenterat? De menar att trots den enorma medicinska, sociala och ekonomiska påverkan som COVID-19 haft globalt, så har ursprunget till SARS-CoV-2 förblivit oklart och kontroversiellt. Forskarna menar att teorin om naturligt ursprung, även om den är allmänt accepterad, saknar egentligt stöd. De pekar i stället i sin publikation på den alternativa teorin om att viruset kan ha kommit från ett forskningslaboratorium i Kina. Detta är egentligen inte något nytt, men vad författarna har gjort är att de nu anger ett möjligt sätt på vilket detta kan ha skett (se bilden ovan) och ger ytterligare fakta bakom sina hypoteser.

Bilden visar i 4 steg hur en grupp forskare menar att SARS-CoV- 2 kan ha skapats i ett laboratorium i Wuhan (Yan et al 2020).

Ända sedan COVID-19-pandemin blev känd med epicentrum i Wuhan i centrala Kina så har det förekommit omfattande diskussioner om hur exakt hur detta nya virus uppstod. Det lokala WHO-centret i Kina informerades den 31 december 2019 om att ett nytt virus spreds i de centrala delarna av Kina. Redan i januari 2020 fanns det uppgifter om hur detta nya SARS-CoV-2-virus överförts från någon typ av värddjur till människa. Tidiga studier från kinesiska forskare pekade på att virus hade koppling till en så kallad ”wet market” i Wuhan.

Frågan var vilket djur det i så fall rörde sig om, var överföringen skedde samt hur och när virus överfördes till människa för första gången. Den dominerande hypotesen har varit att detta troligen skedde i Kina någon gång under senare delen av 2019.

Frågan är hur detta nya virus uppstod från första början. Flera forskare har poängterat att virusets mutationshastighet är ganska lång. Ganska tidigt lanserades alternativa hypoteser för SARS-CoV-2 virus ursprung.

Samtidigt började man söka efter vem som kunde vara ursprungspatienten (”patient zero”) i Kina. Det är alltid ett komplicerat detektivarbete som kräver ingående analys av olika muterade varianter av virus över tid, tillgång till tidiga patientprover, och framför allt medverkan från ansvariga myndigheter där de första virusutbrotten och den initiala spridningen tros ha skett. Redan här stötte man på problem eftersom intresset från kinesiska myndigheter varit ljumt.

Yan och hans medarbetare liksom en rad andra kritiska forskare menar att många av de tidiga studier av virus ursprung som kom från Kina kan ha varit behäftade med omfattande (och medvetna?) felaktigheter vilket försvårade möjligheterna för utomstående att kontrollera tidiga virusdata. Vissa kritiker menade till och med att ursprungsstudierna kunde vara villospår för att dölja alla eventuella kopplingar till det kinesiska laboratorium i Wuhan, Wuhan National Biosafety Laboratory, som pekats ut som det laboratorium ifrån vilket SARS-CoV-2 virus kan ha läckt ut från början.

Men låt oss ta oss 17 år tillbaka i tiden.

Efter den första SARS-epidemin 2003 började den kinesiska regeringen, med fransk hjälp, att planera för ett högsäkerhetslaboratorium i Wuhan. Under SARS-epidemin 2003 blev mer än 8 000 människor infekterade världen (framför allt i Kina) och mer än 750 personer dog.

Säkerhetslaboratorier som får hantera farliga patogener klassas från 1 till 4 beroende på vilken typ av mikrober de möjligen kan jobba med där 1 representerar den lägsta risken och 4 representerar den högsta risken. Anläggningen i Wuhan, känd som Wuhan Institute of Virology, Chinese Academy of Sciences (WIV), eller Wuhan National Biosafety Laboratory, är klassad som Biosafety Level 4 (BSL-4). Laboratorier med den klassningen kan arbeta med världens farligaste patogener under maximala säkerhetsförhållanden. Exempelvis är BSL-4-laboratorier byggda för att kunna hantera smittsamma virus som till exempel Ebola, Nipah och Crimean-Congo hemorrhagic fever liksom andra mikrober som alla kan orsaka potentiellt dödliga sjukdomar.

Wuhan BSL-4-laboratoriet lyder under den kinesiska vetenskapsakademin och utformades speciellt för att hjälpa kinesiska forskare att ”förbereda sig för och svara på framtida utbrott av infektionssjukdomar”, enligt en rapport från 2019 som publicerades av US Centers for Disease Control and Prevention (CDC). I synnerhet var detta laboratorium känt som ett ledande coronaviruslaboratorium och det var ämnat bland annat för att hysa världens mest omfattande samling av olika coronavirus från ett antal djurarter i Öst- och Sydostasien liksom från andra delar av världen.

Det faktum att detta laboratorium ligger 32 km från Huanan Seafood Market, var den plats från vilken de första COVID-19-fallen rapporterades, gjorde naturligtvis att potentiellt ”virusläckage” från detta BSL-4-laboratorium blev en källa för spekulationer.

Men låt oss återgå igen till publikationen av Yan och hans medarbetare.

Det de nu har publicerat är en komplicerad text som egentligen bara kan tolkas fullt ut av experter inom virologi och molekylärbiologi.

Men här är i alla fall huvuddragen (ursäkta alla specialtermer):

Yan et al hävdar att SARS-CoV-2 visar biologiska egenskaper som är oförenliga med ett naturligt förekommande, zoonotiskt virus. I sin rapport beskriver de genomiska, strukturella, medicinska och olika bevis från litteraturen som, när de betraktas tillsammans, strider mot en teori om naturligt ursprung. Yan och hans medarbetare tolkar detta som att SARS-CoV-2 kan vara en laboratorieprodukt skapad genom att använda ett coronavirus av typ ZC45 och/eller ZXC21 som mall. De postulerar vidare en syntetisk väg för SARS-CoV-2. Med denna metod, menar de, kan SARS-CoV-2 coronavirus skapas i ett speciallaboratorium på ungefär sex månader.

Yan et al presenterar tre indicier för att stödja påståendet att laboratoriemanipulation är en del av SARS-CoV-2-virus ursprung:

1. Den genetiska uppsättningen för SARS-CoV-2 är misstänkt lik den som gäller för ett coronavirus från fladdermöss som upptäckts vid Third Military Medical University (Chongqing) och vid Research Institute for Medicine of Nanjing Command (Nanjing).

2. Den receptorbindande delen (”motif”) (RBM) inom ”Spike”-proteinet i SARS-CoV-2, som bestämmer värdspecificiteten för detta virus liknar det som finns hos SARS-CoV från epidemin 2003 på ett onaturligt sätt. Yan och hans medarbetare hävdar att det finns bevis som tyder på att RBM har genetiskt manipulerats hos SARS-CoV-2.

3. SARS-CoV-2 innehåller ett unikt ”furin”-klyvningsställe i sitt ”Spike”-protein. Detta är känt för att kraftigt öka viral infektivitet och celltropism. Denna ”furin”-klyvningsplats är helt frånvarande i de olika typer av coronavirus som finns i naturen. Yan och hans medarbetare argumenterar att detta ”furin”-klyvningsställe inte är resultatet av en naturlig utveckling utan att det sannolikt har införts i SARS-CoV-2-genomet artificiellt med molekylärbiologiska tekniker och är avsett att förstärka virulensen hos viruset.

Vidare argumenterar de i sin beskrivning att sekvensanalysen av genomet avslöjar att ZC45, eller ett nära besläktat fladdermus coronavirus, bör vara det ursprung som använts för att skapa SARS-CoV-2. Även om de steg som presenterats av Yan et al kanske inte är exakt de som faktiskt vidtagits, menar författarna att processerna i ett säkerhetslabb inte kan ha varit mycket annorlunda.

Författarna beskriver den approximativa tidslinjen för skapandet av SARS-CoV-2 i fyra till fem huvudsteg enligt följande (se figuren ovan);

Steg 1: Konstruktion av delen för receptorbindning (RBM) till hACE2 (den receptor som virus binder sig i human vävnad) (1,5 månader)

Steg 2: Konstruktion av ett ”furin”-klyvningsställe (0,5 månad)

Steg 3: Konstuera en ORF1b-gen som innehåller sekvensen för det korta RdRp-segmentet från RaBtCoV / 4991 (1 månad, men kan utföras samtidigt med steg 1 och 2)

Steg 4: Producera det nya virus genomet och skapa levande virus (0,5 månad)

I ett sista steg kan det nya viruset optimeras för att förbättra dess hACE2-bindande affinitet in vivo (2,5 – 3 månader).

Yan et al hävdar att det mot bakgrund av deras analys finns ett behov av att göra oberoende undersökningar av misstänkta forskningslaboratorier. Vidare argumenterar de för en kritisk granskning av tidiga publicerade data från Kina som eventuellt kan ha använts för att vilseleda och stödja vissa hypoteser om ett naturligt ursprung till SARS-CoV-2. De argumenterar att dessa åtgärder är nödvändiga eftersom kunskap om ursprunget till SARS-CoV-2 och hur viruset kom att infektera människor från början är av avgörande betydelse för de globala ansträngningarna att få kontroll på COVID-19-pandemin liksom för att förhindra liknande pandemier i framtiden.

Ytterligare intressanta data presenterades av Chris Martenson (PhD från Duke University, och MBA från Cornell University) som driver bloggen Peak Prosperity. I ett avsnitt från 12 maj med titeln Covid-19 A Result of Lab Manipulation? Suspicions Grow..” diskuterar han misstankar på att någon typ incident kan ha inträffat vid Wuhan Institute of Virology mellan 11 och 16 oktober 2019. Satellitfoton och annan information visar att området kring institutet varit avstängt under denna tid. Han beskriver också att den teknik som krävs för genetisk manipulering av coronavirus egentligen inte är speciellt komplicerad för en expert och att sådana tekniker har varit allmänt tillgängliga i många labb runt om i världen under de senaste åren. Martenson hävdar också att en manipulering av virus skulle vara en mycket snabbare väg än den ”naturliga” för att skapa ett virus av typen SARS-CoV-2. Eftersom manipulering av virus i ett avancerat laboratorium kan vara en snabbare och enklare väg till SARS-CoV-2-virus så menar Martenson att man inte kan avfärda den hypotesen, tvärt om. Det innebär, menar han, att man definitivt inte kan utesluta att SARS-CoV-2 skapats i laboratoriemiljö.

Frågan är om detta bara är vilda konspirationsteorier. Visst kan det vara så, men många seriösa experter kommer att hävda att det är en alternativ och potentiellt rimlig hypotes hur detta mycket speciella virus kan ha uppstått.

Vidare, när det gäller publikationen av Yan et al, så finns naturligtvis många ”men” och frågetecken och spekulationerna kring ett eventuellt ”läckage” av manipulerat virus från laboratoriet i Wuhan. För det första är data ännu inte publicerade i en oberoende expertgranskad vetenskaplig tidskrift. Oberoende experter runt om i världen måste ges en möjligheter till kritisk granskning och komma med eventuella invändningar i sakfrågan. För det andra anges författarnas hemvist inte till någon traditionell akademisk institution utan till ”Rule of Law Society & Rule of Law Foundation, New York, NY, USA”. Detta är en organisation som är kopplad till Steve Bannon som varit en aggressiv kritiker av den kinesiska ledningen.

Den fortsatta diskussionen avseende SARS-CoV-2-virus ursprung är självfallet beroende på hur olika politiska läger, framför allt Kina och USA, kommer att hantera den information som nu presenterats av Yan och hans medarbetare. Men oberoende av den vetenskapliga diskussionen så förbered er på en livlig och hätsk konfrontation eftersom handsken nu är kastad.

President Trump har från början kallat SARS-CoV-2 för ”the Chinese virus”. Många bedömare tror att just hanteringen av utbrottet av COVID-19 i USA kommer att vara en av de frågor som kan få betydelse för utgången i det amerikanska presidentvalet den tredje november.

En rimlig gissning är att en del av den retorik vi nu kan förvänta oss, kommer att vara relaterad till framtagning av ett fungerande coronavaccin och när vaccinering av den amerikanska befolkningen kan komma att påbörjas. En annan del av valretoriken kan beröra frågan om virus möjligen har ett syntetiskt ursprung och om skulden för den globala coronapandemin och de höga dödstalen i USA kan läggas på Kina och kopplas till de kinesiska ledarna.

Thomas Hedner är professor i klinisk farmakologi vid Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg och har tillika en doktorsexamen i ekonomi.

Gästskribent