HITTAT PÅ NÄTET: Danmark förklarar Sverige krig


DENNA DAG I SVENSK HISTORIA
Skånska kriget var ett krig 1675–1679 som stod mellan Danmark-Norge, Brandenburg och Sverige. Kriget ägde främst rum på skånsk och bohuslänsk mark, samt i norra Tyskland.

Danmark förklarar Sverige krig den 2 september 1675.

Karl XI:s kröning ägde rum den 28 september 1675 i Domkyrkan i Uppsala.

Utdrag ur Carl Grimbergs Svenska folkets underbara öden:

Budskapet om Danmarks krigsförklaring nådde svenska regeringen på sommaren 1675, just som ständerna samlades i Uppsala för att bevista konungens kröning. En storm av förbittring utbröt mot rådet, som kastat riket i krig utan att sörja för att man var rustad. Ständerna vägrade rent av att bevilja folk och pengar till krigets förande, förrän de erhållit upplysningar om de ”utvägar, medel och förråd”, som regeringen räknat på, då den inledde riket i politiska förvecklingar. Och de tillade spetsigt, att dessa medel utan
tvivel ej vore ringa, då ”den Allrahögste haver behagat förunna vårt kära fädernesland att sittapå 14 års tid i önskelig fred”.

Det var något oerhört, en dylik fordran. Den gamle riksdrotsen fällde tårar och sträckte sina händer mot himlen utropande, att han varit vid fyratio riksdagar men aldrig hört något slikt. Då rådet mötte anloppet mot sin maktställning med ett kort och avvisande svar, blevo ständerna ytterligare uppretade och hänvände sig nu till konungen.

Fortsätt läsa Grimbergs berättelse här

BILD: Kristianstad erövras av danskarna 1676.

Redaktionen