HITTAT PÅ NÄTET: Axel von Fersen intar staden Swine

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Pommerska kriget var ett krig som utkämpades av Sverige och Preussen 1757–1762. Det var en del av det större sjuårskriget 1756–1763, som fördes mellan stormakterna Preussen och Storbritannien-Hannover å ena sidan och Österrike, Frankrike och Ryssland å andra sidan.

I pommerska kriget hade greve Axel von Fersen högsta ledningen för Sveriges deltagande. Den 26 augusti 1757 intar greven staden Swina mot storm. Staden ligger vid floden Oders mynning i Västpommern (numera en del av Polen).

Utdrag ur boken Riksrådet och Fältmarskalken m. m. Grefve Fredrik Axel von Fersens Historiska Skrifter/Åttonde delen. Anteckningar rörande Sveriges och dess allierades krig emot konungen i Preussen under åren 1757-1762 (1867-1872):

Grefve v. Fersen gaf icke desto mindre befallning till general Carpelan att gå in i Frische-haff, der anfalla fienden och landstiga vid Lebbin, på ön Wollin. Sedan grefve Fersen utdelat denna befallning begaf han sig till Eaminke och lät den 26 Augusti anfalla staden Swine. Efter en qvarts timmes beskjutning med kanoner, vid daggryningen, emot staden, blef hon stormad af en bataljom lifgarde och en bataljon tyska granadörer. Åbo läns regemente stannade i reserv med 50 husarer. Preussarne gjorde så tappert motstånd, som en så illa försedd plats tillät.

De stormande bataljonerna kunde intet nedbryta palisaderingen, som var allt för stark och väl uppförd. Soldaterne nödgades derför söka sig fram genom husen och trädgår-darnes inhägnader. När preussarne sågo sig nära att blifva onyingade, lemnade de sin tross och kanon i sticket och kastade sig hastigt in i skansen. Husarerne räddade sig simmande genom vattnet och på några båtar och blefvo derunder illa tilltygade af kanonen, hvarmed svenskarne afskjöto drufhagel, under fiendens reträtt öfver vattnet till ön Wollin.

Öfverstelöjtnant Hans, fem officerare, några och åttio soldater, 4 kanonar samt trossen eröfrades. Förlusten af döde och sårade var lika stor å ömse sidor, och öfversteg icke 50 till 60 personer.

Kapten Sprengtporten, adjutant hos grefve v. Fersen och baron Gustaf Wrangel utmärkte sig vid detta tillfälle; båda fingo de sina hästar skjutna under sig invid palisaderingen. Af officerare blef endast kaptenen baron Knorring vid lifgardet sårad.

Svenskarne fattade posto i staden Swine och höllo sig qvar derstädes, ehuru de mycket oroades af kononskott från de båda skansarne på Wollin och från Swine skans. Den lilla staden blef af denna beskjutning under 8 dagars tid nästan förstörd och innevånarne tvungna att söka sin tillflykt uti skogarne på Usedom.

Grefve v. Fersen rekognoserade omgifningarne kring skansen, gaf befallning att belägra densamma och uppdrog åt sin adjutant Sprengtporten och majoren vid artilleriet Anrep att construera batterierna.

Fortsätt läsa skildringen av pommerska kriget här

Redaktionen