HITTAT PÅ NÄTET: Månaden augusti är uppkallad efter kejsar Augustus

Månaden augusti har fått sitt namnen efter den romerske kejsaren Augustus (63 f.Kr.-14 e.Kr.). Han var den förste kejsaren av Romerska kejsardömet och han regerade från 27 f.Kr. fram till sin död.

Svenske kungen Gustaf III jämfördes ofta med Augustus. I Berättelser ur svenska historien skriver Anders Fryxell:

Både af vänner och motståndare ofta jämförd med Augustus, visade sig Gustaf III vid början af sin regering hafva åtminstone ett likhetsdrag med denne: båda syntes nämligen höra till de människor, som af lyckan och framgången låta sig förbättra. Då Augustus såg verlden för sina fötter, höjde han sig till medvetande af den stora regentuppgift honom förelåg, och han förädlades genom att egna sig åt densamma. En ansats till något sådant röjde sig äfven efter statshvälfningen hos Gustaf III, men det var hos honom mera den lättrörliga inbillningskraftens uppeldning till ögonblicklig storslagenhet än viljans säkra riktning på ett fasthållet lefnadsmål. Hvarken skådeplatsens storhet eller karaktärens energi gingo på långt när upp till jämnhöjd med den romerska förebilden.

Läs mer här

Anders Fryxell (1795-1881) var präst, historiker och skolman. Hans Berättelser ur svenska historien (1828–1893) var det mest spridda och lästa verket om svensk historia före Carl Grimbergs Svenska folkets underbara öden (1913–1924).

Redaktionen