STEFAN HEDLUND: Genusviruset muterar och breder ut sig

SATIR Samtidigt som det finns all anledning att hysa betydande oro för coronavirusets utbredning, kan det vara på sin plats att också fundera över de långsiktiga konsekvenserna av det genusvirus som nu vinner allt hastigare utbredning, i en rad länder.

Tidiga tecken på att personer smittats av genusvirus är störningar i kognition, som i särskilt allvarliga fall utvecklas till rena vanföreställningar. Där friska människor ser pojkar och flickor, ser de som smittats av genusviruset endast en brokig skara av regnbågsfärgade kroppar, som inte kan könsbestämmas. Kön är en social konstruktion, alltså en subjektiv upplevelse utan grund i någon form av vetenskap, annan än den egna ”genusvetenskapen”.

Där den biologiska vetenskapen är mycket tydlig i att det endast finns två kön, riskerar de som drabbats av genusvirus att placeras i ett gränslöst tillstånd, där det bara är fantasin som sätter gränser för antalet könsidentiteter. Då det är fråga om en subjektiv upplevelse, kommer den enskilde att löpa risk att utsättas för allvarligt grupptryck, att ständigt utöka antalet upplevelser av genusidentiteter. Sjukdomsbilden präglas även av en starkt ökad aggression, som bland unga kvinnor svårligen kan förklaras av förhöjda nivåer av testosteron.

Liksom i andra fall av virus finns det inga läkemedel som kan erbjuda bot, inte heller något vaccin som kan hindra vidare smittspridning. Till skillnad från vanlig säsongsinfluensa är genusviruset aktivt året om, vilket sannolikt är en bidragande orsak till dess omfattande utbredning. Smittspridning sker främst men inte enbart bland unga kvinnor.

Det finns god anledning att uppfatta detta virus som extremt samhällsfarligt, detta främst på grund av dess explosiva utbredning inom förskolan. Samtidigt som smittade pedagoger aktivt strävar efter att unga pojkar skall berövas sin könsidentitet, vilket senare i livet kommer att leda till allvarliga aggressioner och utlevande beteenden, kan det bland unga flickor observeras en stark ökning av självskadebeteende och i extrema fall även suicid. Det finns även evidens för att barn både kan bli smittade och sprida virus. De långsiktiga konsekvenserna av detta genusdrivna könsexperiment riskerar att bli synnerligen omfattande.

Ytterligare anledning att uppfatta genusvirus som samhällsfarligt är dess tydligt debiliterande inverkan på vetenskaplig verksamhet, främst inom humaniora och delar av samhällsvetenskaperna. I virusets inledande stadier valde de smittade att sluta sig samman i egna gemenskaper, betitlade ”genusvetenskap”, men med tiden har det kommit allt tydligare tecken på att aktiv smittspridning nu sker även utanför de ursprungliga smitthärdarna, främst i form utbredda tvingande krav på ”genusperspektiv” även inom de ”hårda” (riktiga) vetenskapsområdena.

Särskilt sinistert i sammanhanget är att det finns tydliga tecken på att det är Ryssland som ligger bakom denna epidemi. Det antyds att kretsar som står Putin nära utvecklade en plan för att man genom att aktivt sprida genusvirus inom den svenska försvarsledningen skulle lyckas urholka och i slutänden helt neutralisera den en gång mycket slagkraftiga svenska krigsmakten.

Ett kvitto på hur väl detta har fungerat finns i den ”genushandbok” som Försvarsmakten låtit ta fram. I stället för att lära sig att med vapen i hand möta och slå fienden, får svenska soldater nu lära sig att dekonstruera ryska soldaters könsmaktsordning.

Sommaren när den svenska skogen brann var det också symptomatiskt att det svenska försvaret var paralyserat. Utöver svenska frivilliga, som
ännu inte infekterats av genusvirus, var det italienskt brandflyg och konvojer av polska brandmän som räddade situationen.

Samtidigt som det svenska försvarets helikoptrar stod på backen, kunde överbefälhavare Michael Bydén ses dansa och sjunga på Pridefestivalen i Stockholm. Och Myndigheten för samhällsskydd och genusberedskap var fullt upptagen med att utveckla motmedel mot svenska pensionärer som via sociala medier ger uttryck för felaktiga åsikter.

Särskilt allvarligt är att genusviruset under senare år tycks ha muterat, och antagit betydligt mer virulenta och därmed allvarligare former. De som drabbats av den muterade varianten uppvisar inte bara störningar i den kognitiva förmågan. Smittade personer kan också höras hänge sig åt rent tungomålstalande, om hur intersektionella perspektiv kan synliggöra hur olika maktordningar samspelar, och om hur icke-rasifierade individer måste aktivt avplattformeras, detta samtidigt som orerande om vithetsnormer antyder att kanske även färgseendet kan vara påverkat. Överlag noteras också en kraftigt förhöjd aggressionsnivå.

Det enda positiva i detta dystra scenario är att det sannolikt inte kan komma att bli fråga om en pandemi. Det finns tydlig evidens som säger att det bara är länder inom den västerländska kulturkretsen som är mottagliga, och att det även inom denna kulturkrets finns betydande variation. Det finns studier som visar att länder som varit drabbade av men tillfrisknat från det tidigare vitt utbredda marlenviruset (marxism-leninism) har utvecklat resistens även mot genusviruset. Obehandlat marlenvirus tycks dock ha en stark förmåga att mutera till genusvirus, och dess tungomålstalande intersektionellt rasifierade avläggare.

I avvaktan på fungerande behandling, vilket sannolikt kommer att dröja, om det alls är möjligt, synes det angeläget att vidta åtgärder för att
begränsa smittspridningen, kanske via karantän av vissa universitet och vissa myndigheter och förvaltningar.

Stefan Hedlund