Stefan Hedlund: Public dis-service

Stefan Hedlund

Grundtanken bakom ”public service” är en i sig vällovlig vision. Offentligt finansierad radio och television förfaller inte till att göra program vars huvudsakliga strävan är att maximera antalet lyssnare och tittare, genom att tilltala ytliga och ibland tämligen vulgära intressen. Dess icke-kommersiella utbud präglas i stället av seriös opartisk nyhetsförmedling, av fördjupande debattprogram som bjuder in seriösa företrädare för olika samhällsintressen, samt av hård bevakning av den offentliga maktens företrädare.

Erfarenheterna av svensk ”public service”, tillhandahållen av statsradion (SR) och statstelevisionen (SVT), visar tyvärr på en verklighet som är mycket avlägsen från denna vällovliga vision. Det finns två skäl att vara djupt kritisk, och att stödja krav på en avveckling av den offentliga finansiering som numera sker öppet via skattsedeln.

Det första är att de som satts att leda SR/SVT inte har visat någon som helst ambition att erbjuda ett seriöst alternativ till kommersiell underhållning. I trots mot själva grundtanken bakom sitt uppdrag, har man snarare tagit upp kampen med de mest vulgära kommersiella kanalerna, i ett slags ”race to the bortom”. Betydande delar av programutbudet präglas av lek- och tävlingsprogram vars intellektuella innehåll är blygsamt på gränsen till obefintligt, kopplat till en kult av programledare som tycks ha blivit rollmodeller för unga människors karriärval. 

Om nu företrädarna för svensk public service är så förtjusta i att efterlikna och tävla med kommersiella medier, kan det väl inte finnas någon som helst anledning för svenska skattebetalare att befria dem från de finansiella implikationerna av att också konkurrera på lika villkor? 

Det fundamentala problemet med SR/SVT ligger dock inte i det bidrag man lämnar till en allmän förflackning av det offentliga samtalet, utan snarare i en utpräglad ovilja, alternativt oförmåga, att leva upp till grundläggande krav på opartiskhet.

Om svenska skattebetalare skall acceptera att finansiera journalistik bör man självfallet ha rätt att kräva att denna journalistik skall kunna förmedla nyheter utan att journalister avslöjar sina personliga politiska preferenser, och att nyhetsredaktioner skall kunna bedriva en nyhetsvärdering som är just konsekvensneutral. Om SR och SVT skall dömas utifrån dessa betydligt strängare krav, kan slutsatsen inte bli annan än just avveckling av skattefinansieringen. 

Flera opinionsmätningar har visat att en överväldigande andel av journalisterna inom public service har sina politiska sympatier till vänster, främst för Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Detta hade självfallet inte behövt vara något problem, om utbildningen av svenska journalister hade förmått leva upp till det fundamentala kravet på opartiskhet, alltså att dölja egna politiska preferenser och att bedriva konsekvensneutral nyhetsvärdering.

Tyvärr tycks den ohöljda politiseringen ha blivit ett strukturellt problem, i form av att utbildningen av svenska journalister, bedriven vid det Janne Josefsson träffande kallat ”kommunisthögskolan”, snarare förstärker än motverkar tendenser till att politisera yrkesrollen. 

En nyligen genomförd genomgång av fällningar i Granskningsnämnden visar att en överväldigande andel av övertrampen har skett åt vänster. Detta bekräftar att merparten av journalisterna inom SR och SVT anser att deras huvudsakliga uppgift inte är att granska makten, utan snarare att granska dem som kritiserar makten, alltså just det som var grunden för sovjetisk journalistik. Många svenska journalister upplever nog också detta som den gamla goda tiden. 

Det finns förvisso lysande undantag, i form av professionella journalister som förmår leva upp även till mycket högt ställda krav, men de är just undantag snarare än regel. Att döma av vittnesbörd från Josefsson och andra som lämnat public service, lever de en tillvaro där attityder från den vänsterorienterade majoriteten ibland kan upplevas som starkt ifrågasättande.

Oförmågan att bedriva strikt konsekvensneutral journalistik har framför allt visats i att så mycket av nyhetsvärderingen har styrts av vad som skulle kunna tänkas gynna Sverigedemokraterna. Vissa helt centrala frågor, exempelvis kostnader för migrationen, tas över huvud taget inte upp, med hänvisning till att vi inte ”sätter grupp emot grupp”. I frågor som rör etnicitet och kriminalitet intervjuar man främst kriminologer knutna till Brottsförnekande rådet, som pålitligt kommer att förneka att det finns samband. 

Ett av de i särklass mest groteska exemplen på grov opartiskhet var då programledaren Anna Hedenmo under en partiledardebatt valde att å SVT:s vägnar ta avstånd från ett uttalande av Jimmie Åkesson. Tilltaget fälldes senare i Granskningsnämnden. Att hon trots detta kunde behålla sitt uppdrag kan bara tolkas som att det inte var ett enskilt övertramp utan snarare ett symptom på en djupare redaktionell röta inom SVT.

Om de som satts att leda SVT och SR anser att deras uppdrag är att agera grindvakter, att de anser sig ha rätt att via selektiv informationsförmedling avgöra vad slags information svenska folket skall få ta del av, då finns det betydande anledning inte bara att ifrågasätta om detta är en verksamhet som bör finansieras via skattsedeln. 

Den i särklass viktigaste anledningen till att svensk public service kanske borde avvecklas fullt ut ligger i att det skulle lämna ett betydande bidrag till att stärka det svenska demokratiska systemet. Det är inte bara det fria ordet som är illa ute, då grindvakterna sållar information utifrån deras i grunden sovjetiska princip om att alla måste ha rätt ”värdegrund”, alltså dela maktens värderingar. Även den ”fjärde statsmaktens” grundläggande uppgift att granska den offentliga makten har grovt åsidosatts, då man så tydligt valt att främst granska partier som står till höger, främst men inte enbart Sverigedemokraterna.  

Allt detta borde verkligen utsättas för ingående opartisk granskning. 

47 reaktioner på ”Stefan Hedlund: Public dis-service

  • Peter skriver:

   Allt kan alltid bli bättre. Men om man ska locka en del målgrupper som annars inte kommer nära dokumentärer eller nyhetsprogram så krävs en del kommersiella inslag. Men dessa är ändå inte så taffliga som många kommersiella kanaler låter göra. Jag vill inte ha ett Fox News som sållar friskt efter eget behag utan granskning. Eller fördummande program som Paradise Hotell eller Ex on the beach som är kvalificerad skit. Hellre ett public service som kan granskas och påverkas och förbättras löpande. De levererar fortsatt de bästa programmen som jag hoppas fortsätter. Och det betalar jag gladeligen för.

   Gilla

 1. brrr skriver:

  Jag tycker inte att det är själva skattefinansieringen som är problemet, utan att regeringen har makt över pengakranen samt tillsättningen av dem som utser chefer i PS.

  Det bör gå att arrangera på ett annat sätt, dels så att uppdraget strippas på underhållning, dels att PS-personalen är beroende av att folket är nöjda med deras insatser så att de kan granska politik, myndigheter, samhällsfrågor o.dyl. på ett fullödigt och relevant sätt.

  Gilla

  • Thomas Ek skriver:

   Mitt förslag som är en skiss är;
   1. Skrota vårt befintliga public service.
   Personalen kan pensioneras, övriga kan arbeta med något annat.

   2. Starta ett helt nytt public service nyhetsorgan.
   Vårt nya public service ska endast handha sådant som marknaden inte kan leverera, såsom t.ex. beredskap, rikets säkerhet, demokratifrågor samt, nyheter som t.ex. SVT Rapport, Aktuellt och SR nyheter. Inte underhållningsprogram, musikprogram som den konkurrerande marknaden både kan och är bäst på att leverera.

   3. Ledningen ska väljas ut av en särskild kommitté som leds av en domare.

   4. Kommittén ska utifrån skarpa journalistiska kvalitetskrav med noggrant specificerade kriterier kontinuerligt dels granska det journalistiskt utförda arbetet samt, urval och, dess tendens.

   5. Kommittén ska därtill i avsikt att uppfylla uppdragets mål, fortlöpande plocka fram förbättrande format förslag som stärker tillgängligheten, så att medborgaren alltid erhåller de fakta som fordras för att ta kunna emot, en så rimligt saklig helhetsbild om vad som sker i våra samhällen med omvärld, som möjligt. Inget annat.

   6. Kommittén ska i sin tur övervakas av en fristående panel bestående av ett antal domare som har mandat att från den underliggande kommitténs förslag införa mindre förbättrande åtgärder.

   7. Framtida större ändringar som i det gällande regelverket, om formen public service skall upphöra, eller ändras, – skall avgöras genom att riksdagen fattar ett likadant beslut under nästa mandatperiod. Dvs. samma krav som gäller för en grundlagsändring.

   Gillad av 1 person

 2. Buss på villovägar skriver:

  Grunden till att Public Service över huvud taget existerar vilar i hög grad på en ålderdomlig och idag obsolet teknik. Eterutrymmet var en stor bristvara i radions begynnelse, och än mer påtagligt blev det när televisionen sjösattes i mitten på 50-talet. Det var även dyrt att bygga ut ett heltäckande sändarnät, förutom att tekniken själv var både tungrodd och kapitalintensiv. Det fanns därför risk för att större ekonomiska intressen lade under sig kontrollen, i ett slags monopol. Här var Electroluxs Hans Werthén tidigt ute. Hans Werthén stod länge i spetsen för televisionens utveckling via AGA:s televisionslaboratorium. Så politikerna tog beslutet att sändningsutrymmet helt skulle ställas under allmänhetens tjänst, som ett Public Service, tillsammans med den tidigare radion.

  Sedan dess har de tekniska förutsättningarna blivit överspelande, även om etern ännu utgör en begränsande faktor. Men med tekniken bakom internet har en Pandoras ask öppnat sig. Väl synlig på varje buss, tunnelbana, spårvagn, kaffe eller gata, där var och en stirrar ned på sin smart phone.
  Text, ljud och bild, via internet, har blivit till luft vi stundligen andas. Därmed har både ångradion och ångtelevisionen, som tekniska plattformar, hamnat på elefantkyrkogården. Den linjära televisionen har ersatts med den helt egenkomponerade menyn. Med distribution från serverhallar.

  I dag kan tusen blommor fås att blomma. Och mer än det. Likväl omhuldas ett Public Service som på tekniska grunder blivit helt obsolet. Kvar finns bara den organiserade makten. Den stora elefanten i rummet. Där ännu viljan till kontroll över media lever kvar. Som när makten med hjälp av organisatören Google stänger ned besvärande information. Samtidigt som Public Service är tysta om dessa ingrepp i yttrandefriheten. Kan makten illustreras bättre? Att då inbilla sig att politiker skulle ta den lydige och följsamme kolossen SVT/SR/UR i örat är nog väl fantasilöst. Klåfingriga ministrars fingrar hålls inte under täcket.

  8 miljarder kronor läggs nu i en enda korg för att tillförsäkra makten själv en trygg påhejare. Inget alls går till tvivlare och mer obstinata, som till vasse Henrik Jönsson, SwebbTV:s ankare Mikael Willgert, gatans journalist Joakim Lamotte och alltid initierade Johan Westerholm på Ledarsidorna.se. De lever alla i en ekonomiskt anorektisk miljö, men står ändå idag för mycket av den samhällskritik som elefanten Public Service lämnat bakom sig.

  Gillad av 14 personer

  • Vax skriver:

   Swebbtv numera vit makt anklagad en hedersbenämning?

   M vräker pensionärer från ålderdomshem.
   Istället placeras invandrare där. Den nya adeln.

   Ett fruktansvärt förräderi mot våra gamla som byggt vårt land.
   Vårt hem är vår borg heter det. Det gäller alldeles tydligt inte gamlingar i den humanitära stormakten.

   Gillad av 6 personer

  • Stefan Sewall skriver:

   Buss på villovägar skrev:…Eterutrymmet var en stor bristvara i radions begynnelse..Det var även dyrt att bygga ut ett heltäckande sändarnät…

   -Det är inte hela sanningen. I radions barndom 1925-30, insåg man tidigt propaganda- och kultureffekten etermedia kunde ha och hade. I riksdag och regering bestämdes att staten skulle ha monopol för att kontrollera vad som sades i radio. I alla europeiska länder blev radion nationell. Man ville styra över den politiska påverkan radion kunde ha från början. Man ville också stoppa vulgarisering. Populärmusik fick inte spelas. I radion skulle man höra seriös nyhetsförmedling och seriös kultur och högmässor och religiös musik. Tung radioteater. Allvarligt skulle det vara. Jazzmusik och dekadens ville man stoppa. Man såg väl också på 30-talet hur Goebbels kunde styra tyskarnas tänkande och ville hålla hård kontroll över etern i Sverige.
   Det var inte så dyrt att bygga en mellanvågssändare med stor räckvidd. Hela Europa kunde höra en enda sändare på långvåg eller mellanvåg. FM med många master, fanns inte. Kostnaden var inte det stora argumentet.
   Radio Luxembourg sände popmusik till hela Europa från en enda sändare när pop var förbjudet i Sveriges radio på slutet av 50-talet. Alla som vill höra Elvis och Buddy Holly lyssnade på 208 R Luxembourg. Sedan kom piratradioskeppen som till slut tvingade SR och BBC att sända pop. Vulgariseringen vann. Finkulturen och den strängt allvarliga, nästan religiösa seriositeten fick backa.

   Gillad av 2 personer

  • Ljuset i fiber-tunneln skriver:

   Eftersom långvågssändare breder ut sig över mycket stora avstånd kunde man förr inte lägga dem på samma frekvenser som närliggande länder. Det måste glesas ut, trots att även närliggande frekvenser kom till användning. Vid mer korta vågor handlar det om mindre avstånd. Ju kortare vågor ju mer liknar utsändningen ljuset från en ljusfyr. Korta vågor har därför fördelen att kunna användas mer regionalt, men till priset av tätare avstånd mellan sändarna. Marksänd teve kräver ett mycket brett frekvensspektrum. Och når oftast inte mycket längre än till horisonten. Höga master förlänger avståndet men likväl måste nya sändare ta vid. Och vid långa avstånd inträffar även en ökad risk för sändningsskugga. Frekvenstilldelning är något som man måste komma överens om mellan enskilda länder, och inom dem. Detta område har nog alltid varit hårt reglerat olika intressenter emellan. Att störa ut civil och militär trafik får aldrig ske, annat än i fientligt syfte. Vid frekvensmodulering, FM, kunde olika radiokanaler plötsligt packas tätare inom ett givet frekvensutrymme. Man vann även i ökad störningsokänslighet. Dagens etersända tevekanaler kan i och med en digitalisering packas mycket effektivt, i många led av sändningskedjan. Hur som helst spelar dagens internet i en helt annan division. Glasfiber kan man lägga ut av hur mycket som helst. Förutsättningarna för gamla typen Public Service har därför ändrats radikalt. Och internet är också dubbelriktad. Alltså följer en äkta kommunikation med, och inte enkelriktad som förr. En möjlighet för vissa. Ett hot för andra.

   Gillad av 1 person

   • Stefan Sewall skriver:

    I USA har man länge haft massor av lokala mellanvågsstationer. Det har funnits AM på alla radioapparater i USA, t.ex. i alla amerikanska bilar. Dessa lokalsändare hade max effekt om 5 kW enligt regler från FCC. Över 5000 sådana stationer fanns i USA utan att störa varann. Hur många det är nu vet jag inte. Även i Europa har många små lokalstationer funnits. De interfererar inte pga den låga effekten. I Spanien fanns många lokala mellanvågsstationer som inte störde utomlands. 5 kW eller mindre. Det hade vi också kunnat ha före FM, (som kom ung. 1947-1952), om staten hade tillåtit. Lokala FM-stationer hade vi också kunnat ha utan störningsproblem med lagom låg sändareffekt. Utrymmet är måttligt begränsat men det hade kunnat finnas rätt många lokala svaga privatstationer om det hade funnits politisk vilja. Närradion kom c;a 1980 och då fanns plötsligt en massa alternativ till SR på FM trots en viss begränsning av frekvensutrymmet 88-108. Länge användes inte intervallet 100-108 MHz i Sverige. Nu finns ju ett antal tjatiga musikkanaler utöver SR. Det hade kunnat finnas redan 1955, men var inte önskvärt enligt de styrandes (S) uppfattning. Det är billigt att bygga en mindre FM-sändare. Ett par tusenlappar.

    Gilla

 3. Bo Svensson skriver:

  Vår idealbild av ett väl fungerande Public Service kan inte förverkligas. – Det är just för att det finns skilda uppfattningar av vad som är det objektiva perspektivet helt befriat från särintressen, som vi har partier och partipolitik.

  Pengarna som nu går till P S, kunde hellre fördelas på de folkvalda att användas till att sprida dessas oredigerade bild av läget och av vad som bör göras åt det.

  Gilla

 4. Lennart Bengtsson skriver:

  Det har på senare tid blivit så uppenbart att svenska officiella media ( som vi alla tvingas underhålla via skattsedeln) med alla medel gjort gemensam sak med den socialistiska överheten för att hålla de odygdiga medborgarna på plats.

  Det har sannolikt nu gått så långt att i händelse av en konservativ regeringskoalition skulle en sådan systematiskt motarbetas och undermineras av såväl den ”rättänkande” myndighetspersonalen som mediapersonalen. På så sätt har man lyckats skapa en totalitärt stat- inte med våld – utan med omtanken hos en härsklysten moder.

  Gillad av 14 personer

  • olle reimers skriver:

   Ungefär som State Department i USA som med stor förtrytelse konstaterar att Trump vidtar åtgärder i strid med vad Intelligence Community har kommit fram till.

   Gilla

  • Erik2 skriver:

   Håller med. Behöver inte avvecklas utan bara privatiseras. De anställda är säkert intresserade av att gå in som delägare.. (?) Det är precis vad som måste göras.

   Gillad av 3 personer

  • pllay skriver:

   Majoriteten föredrar -gratis- media. Den allmänna föreställningen att det man betalar indirekt, via skatter, är gratis eller något man har rätt till gör det ytterligt osannolikt att någon vågar beröva folket denna -förmån-.
   Frankfurtskolans seger över demokratin, en seger vunnen genom demokratiska val!

   Gilla

 5. Ga Ort skriver:

  Nej, inte ska de avvecklas, men däremot tvingas följa de intentioner du nämner dvs seriös opartisk nyhetsförmedling, fördjupande debattprogram som bjuder in seriösa företrädare för olika samhällsintressen.
  Vi har en bra jämförelser med privata tv-kanalen Axess. Den är mera public service än SVT.

  Gillad av 4 personer

  • Stefan Sewall skriver:

   -Jo SVT/SR måste läggas ned så att man blir av med personalen. Nästan alla som jobbar på SVT/SR har en malign inställning. De är propagandister och folkuppfostrare. Det är personalen som är verksamheten. Ett företag är sin personal. Alla måste ut. Helt ny verksamhet kan startas som nyanställer och kollar upp vad det är för några man anställer och vilken inställning de har och stoppar propagandister och kryptokommunister.
   Det hjälper aldrig att sminka över eller byta namn. Är något ruttet in i märgen så är det.
   I Sverige skulle det behövas en störtreaktionär SVT/SR under 50 års tid för att uppväga det de nuvarande ställt till med. Vi behöver akut FOX news på svenska eller liknande som första default kanal när man slår på en TV. Den ska komma på automatiskt. Kanske också en ännu mer reaktionär kanal att jämföra med.

   Gillad av 5 personer

 6. Fredrik Östman skriver:

  ”Grundtanken bakom ”public service” är en i sig vällovlig vision.”

  Vilken är denna grundtanke och vällovliga vision? Det glömde du visst bort att beskriva i din inledning. Ett sådant påstående kan man inte utan argumentation bara göra!

  Om jag inte helt misstager mig var grundtanken bakom public service rent teknisk, det var ett sätt att umgås med en mycket mager resurs, nämligen frekvensutrymmet i etern. Modern teknik erbjuder lägre förbrukning och högre tillgång till överföringsresurser och är därmed inte behäftad med detta 30-tals-problem, varför den mig bekanta grundtanken alltså redan sedan mycket länge är överspelad och obsolet. Men du har kanske andra upplysningar att komma med i denna fråga?

  När det gäller visioner, vare sig de är vällovliga eller ej, rekommenderar jag ett besök hos ögonläkaren om man besväras av dem.

  (Dessutom tror jag att det i den andra meningen har smugit sig in ett ”inte” som gör den oklar.)

  Gillad av 3 personer

  • Erik2 skriver:

   Exakt. Det gäller f ö också allt i området sociala försäkringar. Det var rationellt med offentlig finansiering i en ekonomi där inte alla kunde bära den kostnaden. Men idag, i en ekonomi med långt högre produktivitet och skyhögt högre reallöner, där finns det ingen poäng alls med offentlig finansiering. Tvärtom skapar det ett skrå som kan skära emellan och lägga kostnadsdrivande regler på allt. Om fler kunde se verkligheten utan filter tack.

   Gillad av 5 personer

   • Bo Svensson skriver:

    Menar du ”arbetsgivaravgifterna” så är de ju en del av lönekostnaden=bruttolönen som man lägger beslag på, för att sedan pytsa ut igen efter rätt godtyckliga regler. – Om det inte vore för något annat, så sabbas hela konceptet av att ens kreditvärdighet beror på ens framtida beräknade inkomster, så att man ändå kan konsumera upp allt i förskott och få en eländig ålderdom. – Vilket ju var det som skulle undvikas.

    Gilla

  • Stefan Sewall skriver:

   F Ö skrev: ”…Om jag inte helt misstager mig var grundtanken bakom public service rent teknisk, det var ett sätt att umgås med en mycket mager resurs, nämligen frekvensutrymmet i etern.”

   -Nej det var inte grundtanken. Tanke- och kultur- och politik-kontroll fanns från början. I USA däremot fanns inte nationellt kontrollbehov. Snabby startade många privata radiosändare i USA. Sedan fanns över 5000 stationer. De fick plats. Det var inte dyrt att sända. Allt fick sändas. Musik, reklam. Olika särintressens behov. Olika samfunds åsikter. Ingen statskontroll i USA. I Europa ville varje regering kontrollera sitt folk och deras tankar och kultur. 30-talets spänningar och kriget var naturlig bakgrund till detta behov. Japanska regeringen hade också samma kontroll på japanerna förstås.
   Jag är gammal radiot och har en del kunskap om radions historia. 1920 startade privata sändare i USA. 1925 kom SR i Sverige. Staten tog direkt makten över radion.

   Gillad av 4 personer

 7. svenne skriver:

  ”Flera opinionsmätningar har visat att en överväldigande andel av journalisterna inom public service har sina politiska sympatier till vänster, främst för Miljöpartiet och Vänsterpartiet.”

  Det finns en hemsida som lär ut källkritik (ett utdrag visas nedan):

  Grundlärarstudenten
  Källkritik i skolan: Material för lågstadiet
  ”Några punkter som man kan tänka på och som avgör tillförlitligheten:
  • Vem? Vem är skribenten?
  • Vad? Vad är det för typ av material?
  • Hur? Är det välformulerat eller slarvigt?
  • När? När publicerades den?
  • Varför? Varför finns den här informationen?
  • Jämför med andra källor! En faktas tillförlitlighet blir större om det finns fler oberoende källor.”

  Vem/ Då det handlar om ”skribenten” i ”oberoende media” så är det ju bevisat att sannolikheten är hög att det är en person som sympatiserar med något extremt parti. Här borde skribenten varudeklareras på så sätt att han/hon redovisar sin politiska hemvist.

  Hur/ Många gånger är materialet både dåligt formulerat och slarvigt. En skribent som uppmärksammat journalisternas tafflighet både språkligt och innehållsmässigt är Merit Wager som på sin hemsida många gånger inte är nådig i bedömningen av en del presterade alster.

  Varför/ Det visar sig ju vid ett flertal tillfällen att informationen skrivits för att försvara – eller bortförklara – de styrandes tillkortakommanden då det handlar om ”känsliga” ämnen därför att någon kritisk granskning är givetvis inte aktuell.

  Jämför med andra källor/ Nu pågår ju aktiviteter för att censurera källor (så kallade ”hatsajter”) på grund av att deras kritiska granskning är krass och inte förskönar den obehagliga verklighet som våra odugliga politiker har försatt landet i.

  Formuleringen ”en faktas tillförlitlighet blir större om det finns fler oberoende källor”. Underförstått är nog att budskapet som förmedlas från dessa ”oberoende källor” är i samklang med det vinklade som producerats av ”rumsrena” media, och om så inte är fallet betraktas källorna som spridare av ”fejk news”. Denna lektion i källkritik är ett enda stort skämt eftersom källkritik av ”oberoende media” inte är tillåten.

  Gillad av 3 personer

  • Palle9 skriver:

   Svenne: En bra genomgång av källkritikens olika delar. När det gäller frågan om Vad så är Stefan inne på detta när han skriver:
   ” Det är inte bara det fria ordet som är illa ute, då grindvakterna sållar information utifrån deras i grunden sovjetiska princip om att alla måste ha rätt ”värdegrund”, alltså dela maktens värderingar.”
   Ett av de viktigaste maktmedlen för en vinklad journalistik utgörs just av det selektiva urval man kan göra. Ett utelämnande eller en endast kortfattad behandling av information, som kan vara ”obekväm” för de intressen man vill gynna, är ett verksamt medel för huvudprincipen: att luras utan att ljuga.
   I ett samhälle, som inte är helt totalitärt är det dock svårt att i det långa loppet förneka verkligheten så som medborgarna upplever den. Principen för Helin och Stjärne m.fl. tycks dock vara att fördröja en tillnyktring så länge det bara går, och därmed vålla maximal skada på det svenska samhället.
   Vad som behövs är en omstrukturering (dvs en perestrojka) – en nystart från scratch, gör om, gör rätt helt enkelt.

   Gillad av 2 personer

 8. tom crean skriver:

  Borde… Jag tycker inlägget är sin egen illustration på problemet. Karl-Olov Arnstberg skrev nyligen i ett inlägg på sin blogg om demokratins tre ben, ett var att media granskar makten, men har det någonsin varit sant? Har det inte alltid varit så att journalister bara granskar makten om de inte tillhör den själv? Så när den egna sidan styr så finns det inget att granska hos makten utan det visar sig vad det egentliga syftet är, att granska ens politiska motståndare. Att så många äldre inte ser att så alltid varit fallet tyder för mig på att mekanismen redan var i full funktion när de var unga.

  Det är för mig lika självklart att lägga ner public service som det är att detta inte kommer att ske, för aktivisterna som styr vill ha det så här. Istället så tycker jag vi skall fokusera på oss själva och de vi känner, för KOA har rätt, medierna är tredje benet, men låt oss då för guds skull bryta oss fria! Jag och ett par till sitter dagarna i ända och petar sönder resonemang som kommer av denna djupa indoktrinering som svensk media producerar, jag bodde utomlands i 15år och bröt med Sverige, det räddade mig kanske, men jag upplever att de flesta fortfarande är fast. Jag tror inte det går att ställa sig utanför ett indoktrinerande flöde OM MAN ÄNDÅ TAR DEL AV DET. Vi kan inte lägga ner ner public service för vi bestämmer inte, men vad vi KAN göra är att sluta se SvT, lyssna på SR, sluta läsa DN och SvD och indoktrineringens yttersta utposter som Kvartal och liknande.

  Gillad av 7 personer

 9. Erik2 skriver:

  Bra! Det här är ett område där vi verkligen behöver ompröva medeltankegångarna. I en på riktigt fri miljö där är det upp till medborgarna att informera varandra. Varje statlig inblandning i detta är ett totalitärt inslag. Public Service ska bort, presstöd osv också. Allt. Däremot kan vi gemensamt eventuellt finansiera studios och utrustning som kan bokas av privatpersoner och privata organisationer. Gemensamt finansierat nätverk osv, för allmänheten att bruka kan också vara bra. Men vi har tvärtom vilket också historiskt kännetecknar totalitära stater. Den korporativistiska staten som vi i full blom lärt oss att kalla fascistisk….?

  Gillad av 2 personer

 10. Kjell Ivarsson skriver:

  Gör om SVT med nya direktiv, se till att vi slipper den eviga vänstervridningen i all nyhetsbevakning men VEM skall kunna genomföra en sådan omvandling och hur skall alla journalister kunna stöpas om? Det känns som ett fullständigt omöjligt uppdrag.

  Gillad av 1 person

 11. Hortensia skriver:

  Tack, Stefan, dagens tvångsskattefinansierade propagandaapparat är väl nästan precis så långt man kan komma ifrån, den förvisso vällovliga, visionen om ett idealt public service, som konsekvensneutralt kan förväntas rapportera om händelser med svenskt allmänintresse – på riktigt god svenska.

  Gillad av 3 personer

 12. Aha skriver:

  Bra, det är viktigt att public service får sina fiskar varma. De har stor påverkan och de är ålagda att vara sakliga och opartiska.

  Se bara SVT Nyheters Södertälje vinkling av Leif Östlings intervju i swebbtv. Östling lämnar en rad intressanta uppgifter såsom att återvinna elbilarnas batterier drar dubbelt så mycket energi som att tillverka dem. Han oroar sig också för vissa gruppers oförmåga att klara industrijobb liksom han oroas över att det framöver kan bli inbördeskrig. Normala vinklingen utifrån kravet på saklighet hade varit en uppföljning av graden rätt eller fel i Östlings utsaga som offentlig person. Nä, man låter försvarare av förd politik, Bodner, kritisera honom för grova överdrifter, denne Bodner som i åratal verkligen gjort grova överdrifter om invandringens lönsamhet (kommunen får över en miljard kr varje år för att klara sig). SVT hade lika gärna kunnat leta upp någon som känner samma oro som Östling. Bäst hade naturligtvis varit om de låtit båda sidorna komma till tals.
  Men man valde alltså att återigen granskat kritikern, att ifrågasätta dennes uppgifter såsom Stefan Edlund också tar upp i sin krönika.

  Sannolikt kommer SVT inte att korrigera sig ang. detta tydliga övertramp vilket i så fall visar hur osakliga och partiska de är.

  Vad kan göras mot public service? En folklig tribunal? Demonstrera utanför deras hus på Gärdet, med plakat som ”Varför granskar ni kritikerna och inte makthavarna?”, ”Varför låter ni inte borgerliga dygder synas?”. Eller att alla bloggare i Nya media ställer upp på ett upprop mot public service? En public service dag i Nya media?

  Gillad av 6 personer

  • olle reimers skriver:

   Helt rätt Åke; det duger inte att vi här på DGS bara klagar över alla dessa uppenbarliga galenskaper. Vi måste börja göra något åt saken. Demonstrera utanför SvT varje dag. Tror någon att det kommer att rapporteras i SvT?

   Gilla

  • MartinA skriver:

   Ytterligare en anledning till min övertygelse att den enda positiva vägen framåt är Sveriges totala förstörelse. Låt centralmakten leva kvar formellt som ett spöke, låt etablissemangarna skräna i Stockholm. Så länge ordningen upphålls av lokala initiativ och information delas mellan människor utan att gå omvägen via monstren i TV huset.

   Gilla

 13. larsolofsvensson skriver:

  Invandringen såldes av pk inklusive msm in som dundermedlet mot allt, ungefär som Dr Dralles liniment (en Lindeman). Att detta var lögn har nu gått upp för msm .
  Nu upprepar msm samma misstag men med klimatfrågan. Lika lite som Sanandaji fick komma till tals får vetenskap som ifrågasätter klimathysterin komma till tals. Som exempel kan man ta Expressens beslut – det kallades så – att låta publicera publicera några korta intervjuer med tex Lennart B. Jag tänkte på Chrustjev och tövädret. Även då beslöt makten att lätta lite på förlåten och lät kamraterna läsa Solzjenitsyn.

  Gilla

 14. Niklas R skriver:

  Inse fakta. Statligt styrd public service kommer alltid att vara politisk.
  Det insåg holländarna för länge sedan och anpassade det nederländska public service därefter. Vilket är bra.
  Nyheter sköts av en opolitisk organisation inom PS.
  Resten av programtiden delas upp mellan partierna som sitter i Riksdagen.
  Alltså skulle Sossarna få 28% av programtiden, Moderaterna 19%, Sverigedemokraterna 17%, etc.
  Under dessa programtider får partiet självt bestämma vad som ska sändas.

  Gillad av 1 person

 15. Lars skriver:

  Public service har mycket att bidra med i olika länder, privata företag kan konkurrera men är inget alternativ, se hur Bonniers dominerar t.ex. Sverige är ett litat land. För mig är frågan hur Public Service ska styras och i förlängningen vilket innehåll det ska ha. Riksdagen med olika partier borde fungera som uppdragsgivare genom att utse en kommite, som någon sa, dvs ett fullmäktige med parti representation och med regelverk för utseende av chefer, så att det är tidsbestämda mandat och därefter pension för att garantera oberoende från marknadens övriga aktörer. Likaså bör ju övervakande och granskande råd utses, med fördel av jurister/domare, statistiker, ekonomer och annan expertis.

  Generellt är det en myt som många för fram att privatisering alltid är bättre och mer demokratiskt dvs man kan rösta med fötterna.

  Någon jämför med försäkringssystem, det är inte relevant. Våra samhälleliga försäkringar undanröjer de problem privata försäkringar har, att segregera mellan olika kundgrupper beroende befintliga sjukdomar, yrken mm och ger försäkring från konceptionen till graven. Produktionen behöver inte av det skälet vara offentlig, monopsonistisk konkurrens dvs en kund/betalare och många producenter fungerar när samhället finansierar utan monopolvinstbeteende.

  Frågan om objektivitet är inte så enkel så att man kan definierad vad som är objektivt. Vad som kanske skulle hjälpa är en uttalad modell över hur den väsentliga samhällsutvecklingen ska bevakas, vad som är väsentligt och belysa och rapportera. Det finns alltid en bias i form av förståelse hos journalist och ledning. Tror man vänsterideer är objektiva så rapporterar man så och tror man högerideer t.ex. om ekonomi och privatiseringar är objektiva så rapporterar man så. Framförallt behövs en form av modell för att begränsa egen bias kring vad som är väsentligt för medborgare och makthavare och andra intressenter av allmän information om samhället. Det skulle inte bli bättre om man utsåg ”höger” professorer och lärare på journalisthögskolorna, bara en annan vinkling. Ofta är det bättre att veta journalisters tillhörighet politiskt för att tolka t.ex. att DN är uttalat moderat, uttalat nyliberal och inte vänster.

  Gilla

 16. Stefan Sewall skriver:

  Lars skrev: ”Det skulle inte bli bättre om man utsåg ”höger” professorer och lärare på journalisthögskolorna, bara en annan vinkling.”

  -Jo, Det skulle bli mycket bättre. Allt vore bättre än nuvarande sovjetisering.
  Nu har vi haft gedigen homogen vänsterpropaganda i 51 år i SVT/SR och många tidningar. Främst pga medarbetarnas personliga åsikter.
  Direktiv för SVT är totalt meningslösa. De vrider ändå allt åt vänster ur sitt hjärtas djup oavsett direktiv.
  Nu måste alla som jobbar där ha sparken och ”högermänniskor”, dvs förnuftiga människor utan minsta vänstervridning få göra program och nyheter i 51 år framöver, minst, som motvikt.
  Varenda diftong, varenda tonfall, varenda ordval, varenda notisurval, som kommer ur vänster-media är vänstervridet och har hjärntvättat svenskarna så till den milda grad att de inte förstår var mitten är, vad neutralitet är, vad vänster är, eller vad riktig höger är. Det som folk uppfattar som mittpunkt har förskjutits långt till vänster utan att de (du) förstår detta. Dvs. man har lyckats förskjuta måttstocken. Vad jag önskar som ”höger” är egentligen relativt nära mitten på en gammal riktig skala. Verklig höger, dvs. den unge Rockefellers hänsynslösa rofferi eller Churchills von-oben-ointresse för arbetares boendevillkor eller brist på sjukvård mm. finns inte längre. (Rockefeller fick senare dåligt samvete och donerade massor av miljarder till välgörande ändamål.)

  Gilla

  • Lars skriver:

   Jag diskuterade egentligen objektivitet. Vi är i grunden överens om det sneda rapporteringen i media, men märk väl att t.ex. DN är ”höger”. Man är sedan länge pro-moderat, man vinklar ekonomirapporteringen mot nyliberalism, man är pro-invandring utifrån nyliberal agenda om öppna gränser etc. När vänster och höger bildar oheliga allianser utifrån olika målsättningar kan det te sig lika. Jag ser ingen lösning i att Public Service och journalisthögskolorna och journalistkollektivet anammar ”höger” eller ”vänster” seende på samhället utan i att de borde skildra båda synsätten och låta professioner inom olika områden komma tilltals och tolka.

   Ta något konkret (vid sidan av det allmänna känslotänkandet) som den ekonomiska krisen i södra Europa, Euron, eventuellt medlemskap för Turkiet i EU, nej till medlemskap för Montenegro och Makedonien eller klimatrapportering, FNs klimatråd, hjälterapportering kring lilla Lisa osv eller invandringen. Åsiktsjournalistik och agendor för att styra opinion slår tillbaka och skapar efterhand urholkning av förtroendet för media. Det här är inte höger eller vänster! Det kan inte heller lösas med media av olika politiska värderingar, de spelar en roll, men kan samsas på nätet, utan det handlar om förståelse av samhället och då måste både höger och vänster redovisas och det är inte så att sanningen ligger mittemellan eller att en tolkning av journalister med begränsat kunnande är korrekt.

   Vad vill vi ha vi samhällsmedborgare? Rapportering om vad som händer! Inte agendor från media! Varken agendor från höger eller vänster. Vi, åtminstone jag, vill veta hur höger respektive vänster ser på olika frågor. Jag vill veta vad man gör åt invandringen, kriminaliteten, skolan, sjukvården, åldrande befolkning, kommunernas ekonomi mm. Sportprogrammen, tingel tangel, melodifestival mm kan man lägga på privata kanaler.

   Gilla

   • olle reimers skriver:

    Men snälle Lars, numera finns det TEKNIK, som gör att alla kan skapa sig sin egen mediekanal. Public Service behövs INTE.

    I USA motsvaras Public Service av CNN, MSNBC, Washington Post och New York Times. Resultatet är skrämmande!

    Vakna, Lars!

    Gilla

   • Lars skriver:

    Olle, vakna själv! Tekniken är inte framme än, inte de affärsmässiga lösningarna. Dagspressen har ännu inte lämnat papperstidningen med dess kostnader bakom sig, det tar tid att ändra konsumentbeteende. Kabelkanalerna blir allt tommare på innehåll (brutet av reklam) medan Netflix, HBO, Disney mfl ger sig in i leken med streamad underhållning. Hela befolkningen t.ex. de äldre har inte tillgång till bredband och nätverksutrustning. Man kan inte gå över helt till bredband än.

    Affärsmodeller för betalning av media via nätet saknas än, bara de stora som New York Times eller Financial Times har tillräckligt publikt underlag. Reklamfinansiering förslår allt mindre när Google tar hand om intäkterna. Innehållsjättar som Facebook, Google m.fl. kanske måste brytas upp. Standardisering av plattformar och utbyte av information saknas. Telia köpte TV4 vilket troligen kommer att föra med sig att staten lämnar som ägare av Telia på sikt. TV3, TV6,7,8,9, 10,11, 12 är renons på nyheter och samhällsorienterade program. Uppenbarligen har man dessutom svårt fylla programtablåerna med annat än nonsens och filmer och repriser av serier som oftast finns hos Netflix.

    Man måste inse att mediamarknaden håller på att omstöpas och vi ser inte nu hur det kommer att bli. Kommer amerikanska underhållningsmedia helt att dominera? Kommer Europa att kunna producera och dela innehåll, kommer någon Europeisk kanal att slå igenom? Finns det europeisk TV produktion som är sevärd eller är det bara Berlusconis koncept som fungerar med tingeltangel och lössläppthet?

    Sverige är ett litet land och kanske man kan jämföra med Systembolaget dvs från borgerligheten, senast MUF, pratas så mycket om hur mycket man skulle vinna om man släppte loss försäljningen i vanliga livsmedelsaffärer, men det urval av viner och spritsorter som Systemet tillhandahåller skulle försvinna och ersättas av mindre sortiment. Privatisering är både bra och dåligt. Privatisering av Apoteken drev fram konkurrens, några kedjor överlever, bra för kunden, troligen sämre för läkemedelskontrollen dvs den slutkontroll av sjukvården, av läkare som bedrivits.

    Gilla

 17. Göran Petersson skriver:

  Jag tycker mig se en betydligt bättre publik service den allra senaste tiden. Det har varit ovanligt mycket debatt där SD kunnat debattera med andra partier utan att de varit något konstigt. Även i ring P1 har attityden mot invandringskritiska röster varit betydligt bättre än när ”Teppas” för några år sedan var direkt avvisande mot de som hade inlägg som var PK kritiska.

  Gilla

 18. Lasse Forss skriver:

  Tidningar tappar prenumeranter eftersom folk ogillar, för att inte säga hatar PK-ismen. PK-isternas företrädare, SR och SVT har lyckats kringgå hotet genom att få skattebetalarna att betala för den falska och hatade verksamheten. Nog är det obegripligt att förövarna lyckas få offren att betala förövarnas löner trots att man inte ens ser eller lyssnar.

  Gilla

 19. Jan Andersson skriver:

  Förr satt det ingen radio i en ny bil, den fick man dyrt extrautrusta med, vilket många gjorde ändå eftersom det var häftigt att köra omkring och ha radion med sig. Det var mycket som var bra på radion förr, långt in på åttiotalet kunde folk spontant utbrista: ”Radion ä bra å ha”.

  Idag sitter det en ännu bättre radio i de flesta bilar som standardutrustning, men ingen lyssnar längre. Bara dunka-dunka eller något helt ointressant ämne förmedlad av en kvinnoröst som är full av indignation över någonting som man inte begriper något av. Jag sätter aldrig på en bilradio mer.

  Och i varken hemmet eller sommarhuset finns någon radioapparat överhuvudtaget.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.