Patrik Engellau: Utvisningsfrågan borde jämställas med Bilprovningen

Patrik Engellau

Sex radikala islamistiska män varav fyra imamer verksamma vid moskéer i Sverige har av flera svenska rättsinstanser inklusive regeringen dömts till utvisning på grund av att de enligt lagen om särskild utlänningskontroll befunnits utgöra säkerhetshot mot Sverige. Migrationsöverdomstolen har dock inhiberat utvisningarna enligt 12 kap 1 § Utlänningslagen som förbjuder utvisning till länder där någon form av kroppsstraff eller tortyr kan befaras. Islamisterna kommer från länder där exempelvis tortyr kan förekomma. Därför har islamisterna släppts på fri fot i Sverige.

Den som besvärar sig med att läsa Migrationsöverdomstolens sex domar kan göra tre intressanta observationer:

 1. Migrationsverket anser i samtliga fall att utvisning inte kan verkställas eftersom de utvisade riskerar kroppsstraff i sina hemländer.
 2. Säkerhetspolisen anser i åtminstone fyra av fallen att verkställighetsförbud inte föreligger och att utvisningarna därför kan genomföras.
 3. Migrationsöverdomstolens bedömningar är med något undantag sekretessbelagda. Man får alltså inte veta hur domstolen tänkt. Svensk domstol fattar beslut på hemliga grunder. (Min tanke svindlar. Hade ens Stalins Moskvarättegångar hemligstämplade domar?)

Många bedömare betraktar detta som utslag av monumental svensk flathet. Politiker försöker skära pipor i vassen. Inrikesminister Mikael Damberg säger enligt Svenska Dagbladet att ”regeringen måste följa Migrationsöverdomstolens bedömning men vi arbetar för att dessa hinder ska kunna undanröjas”.

Jag tror inte alls att regeringen arbetar för att dessa hinder ska kunna undanröjas eftersom det skulle, vad jag kan bedöma efter att ha konsulterat sakkunniga jurister, förutsätta en mindre revolution i politikerväldets idévärld.

Om man följer frågans juridiska rottrådar kommer man förstås fram till efterkrigstidens humanistiska grundbult, FNs allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna vars femte artikel förklarar att ”ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning”. I fjortonde artikeln förklaras först att var och en har rätt att i andra länder söka och åtnjuta asyl och sedan att denna asylrätt inte får missbrukas: ”Denna rätt får inte åberopas vid rättsliga åtgärder som genuint grundas på icke-politiska brott eller på gärningar som strider mot Förenta Nationernas ändamål och grundsatser”.

Bara ett par år efter grundbulten kom FN:s flyktingkonvention (Genèvekonventionen) från 1951 som behandlar begreppsparet asyl/missbruk av asyl i samma anda men med andra formuleringar. Där står i artikel 33 att utvisning inte får ske till område där den utvisades ”liv eller frihet skulle kunna hotas”. Men i nästa stycke tas tempo tillbaka: ”Denna bestämmelse må likväl icke åberopas av flykting, vilket det föreligger skälig anledning att betrakta som en fara för det lands säkerhet i vilket han uppehåller sig”. Om detta varit det enda regelverket hade Sverige inte haft några problem med utvisningarna.

Men det har runnit mycket vatten under broarna sedan FNs allmänna rättighetsdeklaration och Genèvekonventionen. Mönstret verkar ha varit att någon internationell sammanslutning, till exempel FN, formulerat deklarationer och konventioner som sedan implementerats i ett antal länder, normalt med Sverige i täten. Jag skulle misstänka att Sverige, sedan länge med ambitionen att vara en humanitär stormakt, i många fall varit drivande i det internationella organet för att få deklarationerna och konventionerna på plats.

Sedan blir regelverket mer specifikt. Skulle det finnas några gränser för värdländernas rätt att ingripa mot missbruk av asyl, till exempel genom att utvisa missbrukarna till sina ursprungsländer? I december 1984 antog FN sin ”Konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning”. Sverige hängde på låset och antog konventionen i februari 1985 trots att den inte trädde i kraft förrän två och ett halvt år senare. Tredje artikeln stadgar följande (efter det att andra artikeln ålagt undertecknande konventionsstat att förhindra tortyr inom sitt eget territorium):

Ingen konventionsstat skall utvisa, återföra eller utlämna en person till en annan stat, i vilken det finns grundad anledning att tro att han skulle vara i fara för att utsättas för tortyr.

Detta kom nästan omedelbart – genom proposition 1985/86:17 – att inkorporeras i svensk lagstiftning. Implementeringen kan se ut som en tvångströja som omöjliggör utvisning till exempelvis Egypten. I den nu gällande varianten av Utlänningslagen står det nämligen så här i 12 kap. 1 §:

Avvisning och utvisning av en utlänning får aldrig verkställas till ett land om det finns skälig anledning att anta att
– utlänningen där skulle vara i fara att straffas med döden eller att utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, eller
– utlänningen inte är skyddad i det landet mot att sändas vidare till ett land där utlänningen skulle vara i sådan fara.

Det känns alltså som om Sverige bundit ris åt egen rygg och att vi nu tvingas ha samhällsfarliga islamister på fri fot utan att kunna göra något åt det. Mikael Damberg kommer inte att kunna göra något åt detta. Om han inte vill, alltså.

Säg den lag som inte med lite god vilja kan tolkas precis tvärtom. I dessa sex fall har två svenska myndigheter, Migrationsverket och Säkerhetspolisen, med något undantag helt motsatta uppfattningar. Det bevisar, eftersom Migrationsöverdomstolen hemligstämplat sina domskäl, att man lika gärna kan tycka det ena som det andra.

Det som fäller avgörandet i ärenden som dessa är inte så mycket lagens formuleringar som den politiska viljan. Min misstanke är att svenska politiker inte bryr sig så mycket om vad det står i lagen som om den smälek som skulle kunna följa om den humanitära stormakten utvisade personer till Egypten och det sedan uppstod misstankar att egyptisk säkerhetspolis tagit till med hårdhandskarna.

Jag har ett listigt tips till vårt lands makthavare. De tre berörda ursprungsländerna i de aktuella fallen – Irak, Egypten och Ryssland – har alla skrivit på FNs tortyrkonvention och således avsvurit sig kroppslig bestraffning. Ska inte Sverige kunna lita på att konventionsstater uppfyller de förpliktelser de åtagit sig? Om ett land anslutit sig till en FN-konvention och sedan bryter mot den är det väl FN som har ett problem, inte Sverige? FN får väl inspektera sina konventionsstater och utesluta dem från konventionerna de inte följer regelverket? Det kan väl inte vara svårare än den svenska Bilprovningen.

Sedan flyger Sverige imamerna till Egypten och publicerar ett pressmeddelande som säger att Sverige såklart räknar med att Egypten ska uppfylla sina förpliktelser och kommer att föra ett himla liv i FN om Egypten fuskar.

93 reaktioner på ”Patrik Engellau: Utvisningsfrågan borde jämställas med Bilprovningen

 1. Bo Svensson skriver:

  Det finns ju en osökt lösning på detta obefintliga problem: Man utvisas FRÅN och inte TILL.

  Utvisning skall bara bestå i transport till flygplats varifrån man är fri att ta sig vidare till hemkontinenten, eller bestå i tillräckligt obehagliga konsekvenser av att påträffas i landet igen efter utvisning.

  Gillad av 10 personer

  • Leif Nilsson skriver:

   Den enda hållbara lösningen, även på detta problem, heter ju ”Internera – Deportera”.
   Interneringen bör vara så ”obehaglig”, så att de oönskade elementen frivilligt lämnar vårt land. Interneringsutrymme kan med fördel upphandlas i andra länder, till en bråkdel av vad det kostar i Sverige.

   Gillad av 7 personer

  • Elof H skriver:

   Jag tjatar vidare om att problemet löses med förvar i tredje land. Upphandla detta i något stabilt land i förslagsvis Afrika (lär kosta max en tiondel av vad förvar i Sverige kostar). När någon skall utvisas så får de välja, hemlandet eller förvar i tredje land. De får stanna i försvaret tills de väljer att åka hem. Sverige är aldrig ett alternativ. Kan inte så några problem alls med detta upplägg.

   Gillad av 10 personer

   • Bo Svensson skriver:

    Jag ser en massa problem och kostnader. – Men dessa skall lastas på den vållande och metoden består i rätt nivå på konsekvenserna av att påträffas där man inte får vara och på att underlätta för de illegalas boende och försörjning.

    Gilla

  • Thomas Ek skriver:

   Sveriges statsminister måste per omgående, åtalas
   Stefan Löfven har brustit i sin skyldighet att som Sveriges statsminister skydda Sveriges mest grundläggande intressen.Sveriges statsministers främsta uppgift är att alltid skydda Sveriges medborgare och, Sveriges integritet. Statsminister Stefan Löfven måste därför åtalas och ställas inför rätta.

   Säpo meddelar Imamenarna utgör ett så allvarligt säkerhetshot mot Sverige att de måste utvisas från Sverige. Sveriges regering har meddelat att de ska släppas fria och stanna kvar i Sverige eftersom de i annat fall riskerar att dödas. Sveriges säkerhet är således mindre värd än vad dessa personer eventuellt kan utsättas för om de utvisas. Detta visar att vår regering under ledning av vår statsminister Stefan Löfven är inkapabel att skydda oss. Stefan Löfven bör per omgående, ställas inför riksrätt eller, motsvarande.

   Gillad av 18 personer

  • tc skriver:

   De vill ha det så här nullifierar tyvärr alla goda förslag. Man kan lika gärna önska sig en annan planet där allt är som man vill.

   Gilla

   • tc skriver:

    Nej Thomas,

    Det är tid att inte komma med en massa förslag som inte kommer att genomföras, du och de andra sysslar med terapi för er själva, tro mig, jag har varit där.

    Startar du ett företag då tänker du väl inte på vad du skall bygga för huvudkontor i NY innan du ens tjänat första kronan? Jag håller med nästan alla förslag men HUR NÅR VI DIT? Vi behöver förslag som leder till att de som styr kastas ut. Mycket svårare.

    Gilla

  • Kalle skriver:

   Vår världsorienterade eminenta Feministiska regering har en tung börda att bära. Ser till att alla länder följer och tillämpar Sveriges humanistika gärning. Sverige skapar frid på jorden.
   Vi närmar oss med stormsteg samma internationella status som Venezuela. Snyggt jobbbat,

   Gilla

 2. Benjamin Dhover skriver:

  Det kanske bara är uppgivenheten som talar, men varför fortsätter den här charaden?

  Ingen är förvånad över den senaste idiotiska domen. Knappt någon orkar ens bli särskilt upprörd längre, när vårt kära ledarskikt konsekvent gör precis allt de kan för att pressa in och behålla så många från kultur X med alldeles särskild förkärlek för våldsamma och/eller fanatiska representanter. Och precis som väntat åtföljs det hela av lite munväder, impotent viftande med näven och löften om att det minsann ska bli bot och bättring framöver.

  Som vissa stamkunder här ofta säger: De vill ha det så här. Någon annan förklaring finns helt enkelt inte när utfallet är såpass konsekvent. Och nej, de invändningar mot denna slutsats som dykt upp senaste månaden håller inte vatten, eftersom en ”elit” som i alla fall haft någon önskan om något annat med lätthet hade kunnat statuera ett exempel med åtminstone denna lilla handfull konstaterat farliga gökar. Om inte annat för att blidka befolkningen med att bevisa sig inte vara TOTALT odugliga. Men inte ens i ett kristallklart utvisningsärende som detta kan man förmå sig tumma på inlagd kurs.

  Så varför hålla på och småtrixa när man riva av plåstret på en gång och få det hela överstökat? De kan lika gärna leja in ett par dussin större passagerarplan och skapa en luftbro från Somalia, Gaza-remsan och Syrien så vi kommer upp i Annie Lööfs älskade 30 miljoner oanställbara från kultur X i ett nafs. Slutresultatet blir detsamma, men vi besparar oss ett decennium till av lögner och frustration.

  Gillad av 25 personer

  • Christer L skriver:

   Svaret på din frågeställning är att de är maktlösa. De kan inte ”vilja ha det så här”, därför att deras egna viljor, uppenbarligen, är sålda. De har inte något eget inflytande.

   Gilla

  • Klas Göran skriver:

   Frågan är i så fall vad ”så här” innebär.

   Ja, de vill ha godhetens paradis på jorden och har därför genomdrivit alt. anslutit sig till lagar och konventioner för att uppnå detta tillstånd.

   Och nej, de vill med all säkerhet inte heller ha våld, kriminalitet och motsättningar i samhället.

   Men ”deras” lösning har varit att förlita sig på lösningar som fungerat tidigare, eller som borde fungera enligt teorin, och att för övrigt förneka att det handlar om nya problem.

   ”Så här” måste alltså förstås enligt teorin, inte enligt verkligheten.

   Gilla

   • tc skriver:

    Det blir mer och mer konstlat, lever du själv ”i teorin”? Våra politiker tillskrivs allt märkligare egenskaper för att undvika slutsatsen att de faktiskt är ansvariga för sina egna beslut.

    Gilla

   • Klas Göran skriver:

    Det ena utesluter inte det andra.

    Om du t ex envisas med att leva efter ekvatorialtid i Sverige – t ex för att du anser att det skulle vara jordens ”egentliga” tid – och därför inte tänder lamporna i din lägenhet förrän kl 18 i december, kan det hända att du ramlar i mörkret kl 15 och bryter benet.

    Betyder det att du ”ville ha det så här”, d v s ville bryta benet? Nej, naturligtvis inte. Olyckan skedde eftersom du underordnade verkligheten under din teori.

    Och naturligtvis är du fullt ansvarig för följderna av dina handlingar.

    Gilla

 3. Eva Danielsson skriver:

  Vad är det som säger att dessa imamer skulle riskera något alls i sina hemländer??
  De kanske skulle hyllas som muslimska missionerande hjältar? Behandlas som kungar. För att t ex ha lyckats radikalisera ett flertal till att ansluta sig till IS ?
  Vilket ju i och för sig inte är värre än att ha en åsikt enligt Miljöpartiet, som aktivt motsätter sig en skärpning av terrorlagstiftningen. Att ansluta sig till  IS är likvärdigt med att gå med i Centerpartiet, tydligen, och i enlighet med vår åsikstfrihet, enligt Maria Ferm.
  Visst, ja, alla skäl var hemliga. Migrationsdomstolarna är hemliga och deras tyckanden är viktigare än Säpos bedömningar.
  Verkligen dags att genom ett mångårigt totalt invandringsstopp snabbt få lägga ner Migrationsverket och vidhäftade domstolar. Och om man med ett invandringsstopp skulle bryta några avtal eller deklarationer inom EU och FN, så ger det bara pluspoäng i min bokföring. Hellre böter/ klander än en fortsatt tillströmning av folk som inte hör hemma här.
  Var pågår det krig just nu förresten, som kan föranleda några asylsökande över huvud taget??

  Gillad av 27 personer

  • Hortensia skriver:

   Huvudet på spiken, Eva.

   ”Dessa imamer skulle tas emot som kungar i moskéer och folkmassor i Irak, Uzbekistan och Egypten, som de alltså kommer ifrån. Man skulle dela ut sötsaker och fira deras hemkomst. De representerar extremism som fått en bred publik i hemländerna.”

   ”Det hade varit mer hederligt att tala om, att man inte vill utvisa extremister med pondus, till länder som är en bricka i spelet av handelsrelationer som man har gemensamt med diktaturer i Mellanöstern.” skriver, för mig tidigare okända, Jiyan Behrozy.

   https://www.ttela.se/åsikt/ledare/ljug-inte-imamerna-skulle-tas-emot-som-kungar-i-hemländerna-1.20001231?fbclid=IwAR3u4AijWHf7hvNuErmh0jDcS4aSdZngt1OnBKbbUtKXKEFkjHiNmYiNP9s

   Gillad av 7 personer

   • Jan Hyllengren skriver:

    De är här för att våra politiker i stort trodde att det var en bra idé. Som påfyllnad i glesbygd. I kampen mot kristna värderingar, nationella idéer och liknande samt för att bidra till en gränslös global och mångkulturell och kulturrelativistisk värld. Våra politiker och myndighetsutövare har gått kurs efter kurs efter kurs i postmoderna värderingar under årtionden nu. Sådant har till slut skapat den avgrundsdjupa vallgrav som idag skiljer folket från den elit som lever innanför borgens murar. Medan propagandan mal på i bästa ”Bagdad Bob” stil. Med korkade påståenden som att ”kön är en social konstruktion”, ”islam är fredens religion”, ”social rättvisa” innebärande intersektionella kvoteringar,” kamp mot patriarkatet” dvs statsfeminism, ”vad har inte gärningsmannen fått gå igenom”. Listan är längre men jag tyar inte mer. Var är vår Trump??

    Gillad av 6 personer

  • gratiks skriver:

   Var pågår det krig just nu? frågar Eva Danielsson.
   Svar: I Sverige
   Alla sprängningar, skjutningar, bil- och skolbränder, överfallsvåldtäkter, stenkastningar mot blåljuspersonal är krigshandlingar.
   Det är inga oskyldiga pojkstreck av vilsnekomna tonåringar i förortskalifaten, Det är återkommande attacker mot oss svenskar och den grund vårt samhälle bygger på. Det är inget som kan avfärdas som resultat av socioekonomiska faktorer . Det är ren och skär krigföring från importerade muslimer, som vill visa sin ”dra åt h-e-attityd”
   Det finns bara ett sätt att hejda den katastrofala utvecklingen.
   Inför undantagstillstånd och pausa alla lagar som handlar om invandring och asylrätt i minst tio år. Inga fler asylanter, inga PUT och ingen anhöriginvandring Rensa sedan ut och skicka hem alla kriminella och deras klaner. (Unga som begår vuxenbrott ska naturligtvis få vuxenstraff och inte straffrabatter. )

   Gillad av 3 personer

 4. Aurora skriver:

  Cantwell anser i Aftonbladet att det var ”anständigt” (ett vånsterpolitiskt modeord) att skäppa imamerna. De flesta andra anser nog att det var djupt oanständigt. Damberg anser att EBT tolkat lagen fel när han försvarar frisläppandet. Att andra länder också undertecknat samma konventioner som Sverige spelat ingen roll för det är Sverige, i sin storhet, som avgör om andra länder kan eller vill följa dessa. Vi ser också att Migrationsverket och dess domstol står över Säpo som är satta att skydd landet och dess invånare.

  Gillad av 2 personer

  • Elof H skriver:

   Det är alltid ok att offra svenskar. Förstör deras boendemiljö, inga problem. Offra barnens skolgång, inga problem. Lår svenskor våldtas, inga problem. Låt våra äldre rånas, inga problem. Terroristattacker i Sverige, inga problem (så länge det inte är nazister). Dö i vårdkö, inga problem. Låt våra barn rånas och förnedras, inga problem. Låt våra pensionärer bo på gatan, inga problem. Ja, ni förstår principen.

   Gillad av 3 personer

 5. Jari Norvanto skriver:

  ”Var pågår det krig just nu förresten, som kan föranleda några asylsökande över huvud taget??”

  Bidragskriget. Vem bjuder högst? Den humanitära hymlarstaten.

  Gillad av 3 personer

 6. tom crean skriver:

  Det är ju så här att makthavare i ALLA länder böjer lagar när det verkligen betyder något. Lagen är till för alla de fall som inte påverkar makten direkt, men för de fall makten påverkas, negativt eller positivt, så böjer man lagen, kringgår den eller skriver hastigt och lustigt en ny. Detta vet alla folk, utom svenskarna. I USA vet man det så mycket att man verkligen ansträngt sig för att dela makten och till och med skrivit in att folk har rätt att vara beväpnade MOT makten. Hur kan detta godtycke vad gäller lagar fungera i praktiken? Jo det är för att de som styr ser sin egen befolkning som grunden för sitt maktinnehav. I Sverige så styrs vi idag istället av förrädare som via indoktrinering styr folket genom ett uppdiktat moraliskt imperativ, folket har inte längre en egen vilja och makten ksn strunta i folket.

  Så allt detta prat om lagar är dunster, de vill ha det så här, detta betyder inte att de är rädda för hur det skulle se ut om imamerna blir torterade, utan att de VILL HA DESSA IMAMER HÄR. Hur har de kommit hit? Hur många stöder dem? Att Sverige ser ut som det idag gör med våld, våldtäkter och terrorister som går lösa, det har ju hela tiden varit 100% förutsägbart, därmed har hela 7-klövern VALT DETTA.

  Någon måste gräva ner sig i detaljerna, gott så, men låt oss inte vara naiva, imamerna är här (hur många imamer finns det, 100? 1000? 10,000?) per konstruktion, för att hela 7-klövern VILL HA DET SÅ HÄR.

  Gillad av 12 personer

  • C de Longueville skriver:

   Att vränga lagen kallas det i Sverige.
   Lagvrängarna är som bekant detta rikes nya frälse.
   En skicklig lagvrängare kan nå hur långt som helst.

   En av de mest drivna i detta gebit är chefen för Migrationsöverdomstolen, kammarrättspresidenten Thomas Rolén, som med en sanslöst vrickad argumentation, såg till att bland annat lagen om den så kallade ”Gymnasieamnestin” godkändes trots att praktiskt taget ingen av de 9000 migranterna kunde styrka sin identitet.

   Rolén, utsågs i somras till ordförande i ”den kommitté, som skall utreda och föreslå en lag som kan ersätta den tillfälliga, stramare utlänningslag som infördes i samband med flyktingkrisen 2015.”
   Justitieministern, vilken beskriver den handgångne som en ”utmärkt person” lär med all säkerhet inte bli besviken på dennes insatser.

   Gillad av 3 personer

 7. thojak skriver:

  Fortsättningen på de pågående charaderna i det infekterade segmentet ‘invandring’ blir anarki, at best. Därifrån till situationer som är 1:1 jämförbara med vad som drabbat bl.a. Libanon är endast en kort tidsfråga…

  Vore intressant att erfara dels vilka personer i respektive domstol som fällt dessa utslag, dels även att erfara huruvida dessa personer är medlemmar i logerna Hilda och Ruben. ( för info se: https://ledarsidorna.se/2016/10/hilda-och-ruben-som-ett-lyckligt-aktenskap/ )

  Mvh(TJ

  Gillad av 3 personer

 8. Lennart Bengtsson skriver:

  Att ha ansvar för ett land kräver inte minst myndigheter och kanske politiker med ett visst mått av intelligens. Det innebär att vid tolkning av en lagtext att man inte handlar som om man vore en fyrkantigt programmerat AI-robot utan som en intelligent varelse som har förmåga att sätt en lagtext i ett sammanhang. Tyvärr förefaller det förra vara fallet.
  i Sverige har det gått så långt i byråkratisk enfald att om landet skulle bli anfallet skulle säkert en myndighet finna en FN-klausul eller liknande som skulle förbjuda försvar av landet. Detta skulle ju kunna innebära en risk att svenska medborgare skulle skada och till och med döda oskyldiga soldater!

  Gillad av 13 personer

  • Ofrivillig svenska skriver:

   Ang. FN-klausul som förbjuder att skada fiendesoldater tycker jag mig minnas att det redan skett. Det var något fall för c:a 15 PR sedan då ryskt (tror jag) plan eller båt kränkt svenskt territorium och MSM fylldes av skriverier om att Genève-konventionen skulle förbjuda oss att vidtaga några som helst åtgärder som på något sätt skulle kunna innebära fara för fiendens liv. Och nej, det var inte första April, DET minns jag mkt väl.

   Gillad av 2 personer

 9. Kulturxnyheterna skriver:

  Hade befintlig lagstiftning inte redan passat regeringens syften som handen i handsken hade man snabbt stiftat nya lagar (jfr ”gymnasielagen”) eller helt sonika skitit i lagen (jfr Dublinförordningen).

  De vill ha det så här.

  Gillad av 7 personer

 10. Fredrik Östman skriver:

  Som du påpekar finns alla lagliga och moraliska och rättsliga möjligheter att göra precis som man vill. Detta är en grundläggande egenskap hos rättspositivismen och dess tillhöriga brännvinsadvokatyren. Och eftersom dessa möjligheter aktivt används för att se till att det är så här i stället för att se till att det blir bättre och mänskligare, så är därmed bevisat:

  De vill ha det så här.

  Gillad av 8 personer

 11. Lars Bernhoff skriver:

  Jag tycker man ska utgå från att S och politiker som Damberg vill ha ut dessa imamer. Däremot bekräftar det återigen att vå lagstiftning är otillräcklig eftersom Migrationsdomstolarna dömer enligt lagen och inte folks rättsmedvetande. Det är ju MP som är det tydligadte tevknet på svårigheter att få igenom rimlig lagstiftning. I kombination med Morgan Johanssons senfärighet i alla frågor som har med invandring att göra så blir konsekvenser orimliga som i tex detta fall.
  Patrik lyfter in ett intressant perspektiv som borde prövas. FNs gamla deklarationer måste få en anpassad tolkning. När vi efter 20 år kommer fram till att de ska utvisas så lägger vi krokben för vår egen säkerhet genom att hitta problemen istället för lösningarna. Skamligt att dessa kända problem med imamer med uppviglande predikningar inte kan hanteras. Politikens självförvållade vanmakt är generande. Gör om och gör rätt!

  Gillad av 1 person

  • Niklas R skriver:

   HAH!!
   Hade sossarna velat få ut dessa muslimer hade det funnits en ny lagstiftning lika fort som när de får för sig att höja skatterna eller låta 10 000 illegala afghaner stanna kvar i landet i 2 år.

   De kan om de vill. Men de VILL INTE.

   Gilla

  • olle reimers skriver:

   Jag tror tyvärr att du har fel i din grundläggande premiss, Lars. De har med all önskvärd tydlighet visat att det är avsikten att det ska bli precis så här. Det handlar om två saker :makten för partiet och globalisering. Allt annat är underordnat. Jag kan ha fel, men de har bevisbördan.

   Gillad av 1 person

 12. Erik skriver:

  Jag tror det är dags att vi anpassar oss efter fiendens ageranden.
  Vi varken kan eller bör uppföra oss på ett gentlemannamässigt sätt mot dessa människor,då kan vi inte besegra dem. Det finns alltid kryphål i lagar och regler,olika tolkningar.
  Därför sja vi alltid agera efter vad som gynnar oss,inte våra motståndare som ju närmast självklart bryter mot alla lagar. I gatuslagsmål använder vi fula knep pm vi måste,polisen skjuter först och frågar sen,domstolar ger högsta möjliga straff,,utvisngar genomförs och vad som sen händer är inte vårt ansvar.
  Läste att en amerikansk familj mördades av knarkkarteller i Mexico. Trump vill skicka USAs armé dit för att utplåna banditerna. Säkert mycket effektivare än om den svenska regeringen skickat dit någon feminist med en burk pepparkakor.
  Ska vi ha någon chans att besegra terroristerna så måste vi ändra strategi,det är dags att sätta hårt mot hårt,det är med våld vi ska bemöta dem,då kan vi besegra dem som kristna alltid har gjort genom historien i kampen mot islamister.

  Gillad av 11 personer

  • Sixten Johansson skriver:

   Erik 07:49, vår svåraste fiende är inte islamisterna, de kriminella eller de bidragssnyltande främlingarna, utan det härskar- och aktivistskikt (jämte hantlangare och anhängare) som skyddar dessa och alltid värnar sina egna intressen samt främlingarnas intressen (så länge de också gynnar härskarklassens intressen). Våra svåraste fiender är alltså alla de som inom och utanför landet aktivt och passivt bromsar och saboterar alla åtgärder som skulle motverka islamismen, parasitismen, kriminaliteten och hela den övriga samhällsförstörelsen.

   Exempelvis det här imamfallet är ett solklart exempel på att ett misstroendevotum borde väckas mot Morgan Johansson eller Stefan Löfven på grund av deras aktiva och passiva försumlighet och saboterande sedan många år tillbaka. Om ett sådant krav inte läggs eller om ett misstroendevotum inte får stöd i riksdagen, då är våra värsta fiender alla de som nu vägrar att fälla de samhällsförstörande sabotörerna samt alla de som i media, i förvaltningen och i rättsapparaten har bistått dem.

   Gillad av 8 personer

 13. Ga Ort skriver:

  Så binärt är det inte på Bilprovningen heller. På Bilprovningen kan du få 2or eller 3or. Imamerna fick 3or av Säpo men 2or av domstolen. Snart blir det ombesiktning.

  Gilla

 14. Roland Palm skriver:

  Låter som om det inte alls är en lag som Sverige vill följa då det i så fall skulle vara ohållbart för Sverige att så starkt och med sån omgång kräva att Assagne skall komma till Sverige respektive utlämnas till Sverige för rättegång. En rättegång an inte kan vinna. Då man i alla fall sedan inte kan utlämna honom till ett land där han riskerar tortyr eller kroppsstraff. Alla vet att det tillämpas i USA. Sveriges planer här är inte att följa lagar konsekvent utan det är att vara ”överheten” till lags.

  Gillad av 3 personer

  • Elisabeth skriver:

   Precis, Roland Palm.I Sverige var man fullständigt beredd att via svensk domstol skicka Assange till förintelse , där var det inte fråga om några humanitära hänsyn. Nu är det UK som håller i yxan. Assange, om någon, är verkligen, verkligen värd asyl. Likaså Snowden. Hela asylsystemet är egentligen påtänkt för just sådana personer. Verkligt förföljda, jagade, hotade. Ja suck, förutom hos dessa två ( och några till…) var finns redlighet , mod och sanning nuförtiden. Allt är en usel fars. Illustrerad av den här tragikomiska imam-processen.

   Gillad av 10 personer

 15. Observatör skriver:

  I Sverige finns det av historiska skäl en oförmåga att se vad FN är. FN är en byråkrati som lever sitt eget liv och som, likt alla byråkratier,har som främsta mål att utöka sitt revir och sin makt. FN:s konventioner bryr sig de allra flesta medlemsländer inte om. Man skriver på,sedan gör man ändå som man vill. Två länder tar konventionerna på allvar: USA som inte skriver på och Sverige som tror att man av någon anledning måste följa konventionerna till punkt och pricka.

  Gillad av 16 personer

 16. Martin skriver:

  Vi får vänta med fiffigheterna tills herr Åkesson är statsminister….eller möjligen herr Kristersson.
  Att släppa dessa potentiellt farliga och nu ännu farligare imamer lösa är ju ytterligt motsägelsefullt och den svårt förvirrade herr Löfvens signum.
  (Hur gick det med alla toaletter som sagde herr Löfven utlovade ”tredje världen”?)

  Gillad av 2 personer

 17. Dandersan skriver:

  Flathet när extremister som inte kan utvisas får tillgång till de vapen de hotat oss med.
  Besöksförbud till gudstjänstlokaler är väl det minsta man kan ge dem!

  Gillad av 1 person

 18. Sven Wiberg skriver:

  Hur kommer det sig att Sverige inte har några som helst problem eller betänkligheter att förvisa små barn till svenska mödrar, barn som är svenska medborgare och som har det bra i Sverige, till länder som tillåter och praktiserar kroppsliga bestraffningar av barn? Varför har svenska barn i Sverige inte lika starkt skydd som utländska personer i Sverige som utgör säkerhetshot?

  Gillad av 10 personer

  • bejji skriver:

   En viss anknytning till detta har affären med barnen till ryske mannen Lisov (vg se artikel i DGS av PE den 15 juli i år); hans tre döttrar tvångsplacerades i ett muslimskt fosterhem av socialtjänsten i Gullspång sedan modern blivit sjuk och han själv (arbetade som takläggare) inte ansågs kunna ta hand om sina barn. Han tog helt sonika md sig döttrarna till Polen och fick där uppehållstillstånd. Själv blev han internationellt efterlyst av åklagare i Örebro men polsk domstol avvisade det svenska kravet på utlämning.
   Nu kunde man se på olika media igår – bl.a. ryska tv-kanalen ”Pervij Kanal” att han och döttrarna (12, 6 och 4 år) återkommit till sitt hemland via flygplatsen Sjeremetjevo i Moskva. Sannolikheten att han skulle utlämnas därifrån till svensk polis torde vara mycket begränsad. Och som tidigare – ingenting om hela denna historia i svenska MSM-media.

   Gillad av 15 personer

 19. Hortensia skriver:

  Tack, Patrik, för ditt finurliga stalltips. Självklart måste varje grovt kriminell utlänning – som har ansetts så oönskad under en redan alldeles onödigt lång vistelse i Sverige, att skitstöveln inte ens har uppfyllt de närmast obefintliga kraven för svenskt medborgarskap – kunna sparkas ut ur vårt arma land till valfritt, mer passande, shithole country.

  Pajasetablissemanget behöver en ju redig spark i baken, för att börja lägga manken till och göra uppriktiga försök, att värna en onaturligt stoisk befolkning.

  Gillad av 6 personer

 20. Anders Lundin skriver:

  Så vitt jag vet, står det i FN-stadgan att flyktingen ska anpassa sig fullständigt till värdlandet, annars ska denne utvisas. Assimilation helt enkelt.
  Alltså ska dessa individer ut, enligt FN.
  Och X antal hundratusentals raketforskare ytterligare. Om det räcker med det?

  Gillad av 8 personer

  • pllay skriver:

   Det handlar inte om faktiska förhållanden, skrivningen gör att den djupa staten kan regera landet utanför det demokratisk systemets kontroll.
   I Sverige fungerar det så att rättssystemet blivit regeringens förlängda arm, ett verktyg i förtrycket av svenskar och skyddet av islamister.
   Med S eller M vid makten går den politiskt tillsatta tjänstemannakåren och myndigheter i takt med regeringen, under en demokratiskt tillsatt regering av annan färg, i otakt.
   Signifikant är att människor i M nu talar om ett samarbete med S efter nästa val, ett nytt DÖ, denna gång mellan 2 totalitära partier med rent fascistisk syn på demokrati.

   Gillad av 3 personer

   • Niklas R skriver:

    Sant. Men eftersom den regeringsform som sossarna fick igenom 1975 sätter hela utnämningsmakten i statsministerns händer kan statsministern utnämna och entlediga alla som han känner för när han väl fått ämbetet.

    Är inte diktaturlagar underbara när de jobbar för en.

    Gilla

   • pllay skriver:

    Utan tjänstemannaansvar och med en majoritet PK-tjänstemän i organisationer och myndigheter saknar chefen makt, PK-värderingarna lever vidare.
    Den djupa staten, en stat i staten, tjänstemän som driver en egen agenda utan politisk kontroll, vi är redan där, UD till och med offentligt.
    Denna maktfaktor växer i takt med att skattetrycket och byråkratin ökar.
    Den totalitära delen av Sverige har aktivt arbetat för att stärka denna maktfaktor, femtekolonnare som skall fortsätta utveckla PK-väldet oberoende av folkets röster och åsikter.
    Den moraliska indignationen över opposition och ursäktandet av -goda- handlingar i strid med lagen är uppenbara bevis på en stat i staten.
    Flickan som fick dagsböter för brott mot flygsäkerhetslagen, imamer som släpps fria, IS-terrorister som jämförs med frivilliga Finlandsvänner.
    Äldre svenskar med nationella åsikter i tryck straffas betydligt hårdare än någon av ovanstående.
    Media som ljuger ohämmat, ren propaganda, I DNs fall officiell målsättning, agendasättande.
    Det krävs MYCKET större ingrepp i etablissemangets maskineri än ett byte av några chefer för att Sverige skall ändra riktning på ett märkbart sätt.
    Sossarna har sedan Palme arbetat på denna Trojanska häst och när så borgerligheten med FR i ledning insåg styrkan och fördelarna med PK-hästen i stället för demokrati i förändringsarbetet av Sverige mot totalitarism beseglades vårt öde, en enig politikerkår gör gemensam sak med den djupa staten i förslavandet av folket, 1984.

    Gillad av 2 personer

   • pllay skriver:

    Till saken hör också att det är MYCKET lättare att riva än att bygga.
    Några få väl placerade personer kan på kort tid förstöra mer än många kan bygga på en livstid.
    Detta rivningsarbete, denna förstörelse av vårt samhälle och vår kultur pågår sedan 50-75 år, något som tagit oss flera hundra, kanske tusen år att bygga, några få aktivister river vårt samhälle!! Vi är utsatta för en statskupp, en revolution.
    Aktivister som övertagit den Sovjetiska röda flaggan.
    Sverige går under dessas ledning före i kampen för det globala totalitära maktövertagandet, vi leder världen, hurra vad bra och goda vi är!
    Den nya världsordningens hjältar!

    Gillad av 3 personer

 21. Hans Jensevik skriver:

  Men för var och en som utvisas förlorar Sossarna en röst var fjärde år. Jag har varit Sosse. Jag trodde att den interna slogan man hade att ”Ska du hamna på valbar plats så ska du vara beredd att strypa din morsa för en röst till” var ett skämt.

  Gillad av 8 personer

 22. Aha skriver:

  Listigt förslag att föreslå FN vara kontrollören av FNs konventioner om mänskliga rättigheterna.
  Annars hade de, Damberg, Migrationsdomstolen dvs etablissemanget kunnat strunta i konventionen såsom man gör när det gäller FNs konvention artikel 19 ”Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser.”
  Som bekant kan man bli av med jobb eller nekas facklig anslutning om man har fel åsikter som berör samhällsfrågor vilket direkt är emot artikel 23 punkt 4 som stipulerar ”Var och en har rätt att bilda och ansluta sig till fackföreningar för att värna sina intressen”. Det finns också en konvention som stipulerar att flyktingar ska assimileras, hittade tyvärr inte artikeln.
  När mångkulturlandet Sverige kolliderar mot den humanitära stormakten Sverige enligt FNs konventioner är det tydligen så att mångkulturlandet Sverige går före den humanitära stormakten.

  Etablissemanget struntar m.a.o. i FNs konventioner när det passar, det hade man kunnat gjort den här gången också med Imamerna.

  Gillad av 3 personer

 23. weasel skriver:

  Tja, det finns ju bara två möjliga prioriteringar här ;

  A ) De sex islamisternas säkerhet
  B) Svenska rikets och dess 10 miljoner medborgares säkerhet

  Och om nu FN/Europakonventionen prioriterar A framför B så borde den svenska regeringen omedelbart kasta alla de där konventionerna i papperskorgen.

  . Nu är det ju egentligen inte det som det handlar om eftersom hela Europa är fullt av länder som har skrivit på exakt samma konventioner men ändå kan utvisa folk till länder som svenska myndigheter påstår sig inte kunna utvisa folk till .

  Där det finns en vilja finns det en väg.
  Det är bara så att viljan saknas.

  Gillad av 9 personer

  • Palle9 skriver:

   Weasel: Exakt samma debatt fördes för ett antal år sedan under regeringen Reinfeldt med anledning av att SD förespråkade en mer restriktiv invandringspolitik. SD:s förslag var helt omöjliga att realisera hette det, då vårt land var bundet av internationella konventioner. Hur detta rimmade med att omgivande länder, som skrivit på exakt samma konventioner, kunde ha en invandring som var en tiondel av vad vi tog emot (räknat i förhållande till folkmängd) undvek man från sjuklöverhåll nogsamt att kommentera. Jag minns speciellt en riksdagsdebatt där Carl B. Hamilton (L, dåvarande Fp) på ett överlägset sätt sökte mästra Åkesson med just sådana argument.

   Gillad av 2 personer

 24. Christer L skriver:

  ”Sedan flyger Sverige imamerna till Egypten och publicerar ett pressmeddelande… osv.” Listig utväg, underbart om det hände. Men kan bara formuleras ironiskt.

  Jag kan inte gissa annat än att de hemliga domskälen angår hemlig information som delats i hemliga överenskommelser mellan Sverige och länder i Mellanöstern. Kanske i anslutning till Barcelona-avtalet. Så mycket tyder numera på att Sverige hemligen förbinder sig stora saker i sammanhang som svenskarna inte känner till. Och inte ska få reda på förrän om sjuttiofem år. Gissa går ju, att det handlar om antinationalism, oljepengar, religion, mutor. Vad ska man tro? Att det är humanitärt att bejaka våldsbejakare?

  Gillad av 3 personer

  • Niklas R skriver:

   Se, ett beslut, två positiva resultat. Vem har sagt att politiker inte kan göra något rätt emellanåt.

   Och om Morgan är orolig så får han väl sluta handla på NK. Då riskerar han inte att få en arg jugoslav på sig.

   Gillad av 1 person

 25. Thomas Ek skriver:

  Kan inte Engellau kolla upp om riksåtal nu är möjligt?
  Sveriges statsministers främsta uppgift måste rimligen vara att alltid sätta Sveriges väl och ve i första rummet. Att alltid, i första hand, skydda Sveriges medborgare och, Sveriges oberoende.

  Säpo har meddelat att de sex frihetsberövade Imamenarna utgör ett så allvarligt säkerhetshot mot Sverige att de måste utvisas från Sverige. Sveriges regering har mot den bakgrunden meddelat att de ska släppas fria och stanna kvar i Sverige eftersom de i annat fall riskerar att dödas. Sveriges säkerhet är således enligt vår regering, mindre värd än vad dessa personer eventuellt kan utsättas för om de utvisas. Detta visar att vår regering under ledning av vår statsminister Stefan Löfven är inkapabel att skydda oss. Stefan Löfven måste därför per omgående, ställas inför riksrätt eller, motsvarande.

  Om Det Goda Samhället avser göra skäl för sitt uttalade syfte bör DGS åtminstone resa ett krav om ett svenskt Guantanamo fängelse.

  Gillad av 6 personer

 26. Liam skriver:

  Tidigare i år skrev Mattias Samuelsson, LO:s utredare i utbildningsfrågor, ett blogginlägg där han kunde visa att OECD redan i början på 90-talet varnade för katastrofala följder av pågående skolreformer. Idag är dessa följder verklighet.

  Där varnades bland annat för ett skolsystem med mindre likvärdighet och ökad segregation.

  Men rapporten har hållits gömd. Av en slump hittade Samuelsson den när han läste en gammal rapport och tittade i referenslistan. Där nämndes en OECD-rapport som är en granskning av Sveriges skolsystem.

  Efter att ha försökt få tag i rapporten fick han veta att den inte finns i riksarkivet. När han hörde av sig till OECD fick han rapporten skickad till sig – efter bara en halvtimme.

  Det var på Bildts tid. Samma ruffel och båg har pågått länge.

  Gillad av 1 person

 27. C de Longueville skriver:

  Med en rutten rättsapparat och en korrupt tredje statsmakt är allt möjligt, Patrik.
  Det var chefen för Migrationsöverdomstolen, kammarrättspresidenten Thomas Rolén, som med en sanslöst vrickad argumentation, såg till att bland annat lagen om den så kallade ”Gymnasieamnestin” godkändes trots att praktiskt taget ingen av de 9000 migranterna kunde styrka sin identitet.

  Rolén, utsågs i somras till ordförande i ”den kommitté, som skall utreda och föreslå en lag som kan ersätta den tillfälliga, stramare utlänningslag som infördes i samband med flyktingkrisen 2015.”
  Justitieministern, vilken beskriver den handgångne som en ”utmärkt person” lär med all säkerhet inte bli besviken på dennes insatser.

  Det var denna lagtolkare, som obstruerade mot Lagrådet och Justitiekanslern.
  Han ingår i ett pack av självsvåldiga, högdragna och arroganta Hilda- och Rubenpotentater, vilka i det rötskadade landet kvickt har skådat möjligheten att tillskansa sig makt.
  Figurer, vilka exakt vet vad som förväntas av dem för att karriären smidigt skall fortlöpa.

  Gillad av 1 person

 28. Södermalmsrealisten skriver:

  ”…riskerar kroppsstraff i sina hemländer…”
  Varför begränsa till kroppsstraff ? Kanske – psykisk – tortyr kan vara minst lika illa ? tänk på deras barn, tänk om de blir mobbade i skolan med lärarnas uppmuntran, eller deltagande, eller t o m örfilar till barnen ? Kan svenska myndigheter med absolut visshet garantera att sådant aldrig sker ?
  Förslag : PK-verket (PK betyder Präktighets-Kolossalitet) måste göra regelbjudna visitationsbesök besök där inspektörernas slitsamma övertidsarbete, kompenseras med vistelse på lämplig turistort , helst längs färdvägen. Om det anstränger kommunens ekonomi får man väl sälja av lite fastigheter där det bor äldreboende eller så….

  Gillad av 1 person

 29. GT skriver:

  Två saker bör noteras, noga. Dels har utvisningar till Egypten redan prövats, senast under Perssonregeringen, vilket sedermera blev ett vänsterdebacle utan like där regeringen fick löpa gatlopp i vänstermedia. Det vill man inte göra igen. Dels så utgör imamerna idag viktiga vänsterpolitiska influencers bland sina anhängare i Sverige vilka inte är en handfull utan väldigt många. Att utmana sin egen nya väljarbas som man dessutom i andra fall stöder ekonomiskt och politiskt vore politiskt självmord i nästa val. Jag anser att vänstern byggt in sig i islamismen och kommer nog aldrig ut därifrån något mer.

  Gillad av 2 personer

  • tom crean skriver:

   Peter Thiel intervjuad på Uncommon Knowledge lägger ut följande möjliga framtidsvisioner för Europa som idag har dragningskraft på folk:

   1: Sharia (vi vet vem som vill detta)
   2: Kontrollsamhälle med AI (politiker och teknokrater)
   3: Ekosamhälle med sparkcyklar (aktivister och de lurade)

   Tricket är att erbjuda nåt fjärde som säljer:

   4:

   Gillad av 1 person

 30. susannei skriver:

  UT MED DEM och det omedelbart!
  Varför skall vi ha samhällsfarliga islamister som promenerar omkring fria och utgör ett hot mot svenska medborgare. Skall inte Sveriges regering först o främst skydda svenska medborgare? Detta är Landet UppochNed!

  Gilla

 31. Mats R skriver:

  Jag förstår inte varför den opposition vi trots allt har låter Löfven komma undan med detta totala misslyckande. I vilket annat land som helst skulle en premiärminister som inte kunnat upprätthålla lagen, och inte heller kunnat se till att domstolsbeslut kan genomföras, fått misstroendevotum riktat mot sig. Varför inte i Sverige? Fanskapet (ursäkta uttrycket, hittade inget bättre) kan ju inte sitta kvar efter ett sådant här debacle, det är ju en förolämpning mot allt vad rättsstat heter.

  Gilla

 32. Erik West skriver:

  Till Thomas Ek
  Bra förslag att ställa ministrar inför skranket när de har brustit i sitt uppdrag. Att värna landet och dess befolkning på bästa sätt måste tillhöra en viktig kärnuppgift av flera.
  Att värna en faktiskt fiende till landet och dess folk framför landet och folket känns en aningen kontraproduktivt och aningen bedrägligt.
  Rådande situation med att de nu frisläppta religösa fanatikerna utgör ett hot mot landet och dess befolkning visar med all tydlighet obalansen som faktiskt föreligger i landet Absurdistan.
  Apropå förslaget med att en Riksrätt skulle åtala faller dessvärre bort i Sverige.
  Den lade regeringen Palme ned 1974. Därmed försvann möjligheten att åtala ämbetsmän, tjänstemän vid fel i tjänsteutövningen. Bekvämt tänkte kanske Palme och Leijon att kunna köra sitt eget race utan risk i kölvattnet av 68-rörelsen?

  Om vi hade haft kvar Riksrätten hade kanske den politiska moraluppfattningen varit högre ibland våra folkvalda och därmed folkets förtroende för politikerna.

  Dessutom hade högst sannolikt det totala internationella fiaskot kunnat undvikas i den Svenska Akademin. En av de ”aderton” stolarna var vikt för en hög jurist ur just Riksrätten, allt sedan Gustav III instiftade akademien, för att ha koll på legitimiteten av akademiens handlingar.
  Våren 2019 invaldes en ny jurist igen då man uppenbarligen såg att det var ett misstag att juristen avgick från sin stol 45 år tidigare.

  Så -Återinför Riksrätten i Sverige. Och ge den vassare verktyg att agera tack.

  Gillad av 1 person

 33. MartinA skriver:

  Förutsättningen för att upprätthålla gränsen vid just gränsen har alltid varit tämligen blek. Det finns ett och endast ett sätt att upprrätthålla gränsen. Och det är att rättssystemet endast skyddar medborgares liv, ära och egendom. Att de som saknar visum är rättslösa. Ihop med en beredvillighet att utvisa de som ingen annan tar emot 2 km öster om Gotland.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.