Patrik Engellau: Hjälper det om Sverige har en miljöpolitik?

Patrik Engellau

En del säger att Sverige måste ha världens mest koldioxidfria energisystem ty då kan vi stå som en fyrbåk och förebild för resten av världen att följa. Vi ska inte bara vara en humanitär stormakt utan även en elektromoralisk. Andra säger att sådant är bortkastade pengar och att vår asketiska miljöpolitik bara handlar att vi ska tillfredsställa vår övermodiga inre drift att känna oss etiskt överlägsna.

Svårt att bedöma. Så jag bestämde mig för att forska på egen hand trots att jag saknar tillräckliga förkunskaper så ursäkta om jag har missförstått. Men här är vad jag kommit fram till.

Sveriges installerade effekt för fossilfri elproduktion uppgår till nästan 32 gigawatt (GW) som fördelar sig på vattenkraft (16,2 GW), kärnkraft (8,4 GW), vindkraft (6,6 GW) samt solkraft (0,4 GW). Purister som inte nöjer sig med att elen ska vara fossilfri utan också kräver att den ska vara förnybar räknar bort kärnkraften varvid 23 GW återstår i svensk installerad elkraft med full miljöauktorisation.

Det värsta som finns för en miljövän är kolkraft, alltså el producerad av kol. Kolkraft är store Satan. Om Greta och Angela Merkel fick bestämma så skulle all existerande kolkraft fasas ut och inga, Gud förbjude, nya koldrivna generatorer byggas. Detta diagram visar hur den installerade kolkraftseffekten utvecklats sedan sekelskiftet:

Varje kurva representerar installerade kolkraftseffekt i en region i världen. Tre kurvor pekar uppåt. Högst upp och snabbast växande är Kina som nu ligger på 973 GW. Nästa uppåtpekare är Indien, 221 GW och den tredje Övriga Asien med 191 GW. De två kurvor som pekar nedåt representerar USA och Europa.

För Kina har den årliga nyinstallationen av kolkraft sedan år 2000 i genomsnitt legat på 43 GW. Kina installerar således varje år 85 procent mer smutsig effekt än vad Sverige har totalt i ren effekt. Sverige skulle behöva varje år öka sin förnybara elproduktion med lika mycket som vi redan har installerat för att kompensera för den kinesiska utbyggnaden (om ingenjörer kan acceptera det resonemanget). Skulle vi dessutom kompensera för Indien och Övriga Asien skulle vi nästa år behöva tredubbla vår rena elproduktion för att därmed ersätta existerande smutsig el och sålunda uppväga asiaternas synder.

Jaha, säger du kanske, men det där är ju historia. Nästan alla länder utom USA har gått med i Parisavtalet så framöver blir det väl inga nya kolkraftverk, inte ens i Kina. Betrakta då denna vackra karta:

De färgade cirklarna representerar kolkraftverk. Om de är vita håller de på att läggas ned. Som framgår av bilden finns nedläggningarna i USA, Europa och Australien. Gula cirklar är kolkraftverk i bruk och orange och rosa cirklar är nyöppnade kolkraftverk respektive kolkraftverk under byggnation. (De afrikanska kolkraftverken visar sig om man förstorar bilden består av ett tjugotal stycken som eldas med det värsta av allt ont, nämligen brunkol. Den nya anläggningen heter Kusile Power Station. Den togs i bruk förra året, mer än två år efter det att Sydafrika undertecknat Parisavtalet den 22 april 2016, och drivs med brunkol.)

Vad är det för mening med att Sverige ska ta i så att livstycket spricker för att bli så mycket bättre än alla andra länder att inga andra länder ens orkar försöka följa oss?