Gunnar Sandelin: Elva år sedan jag skrev om journalisternas mörkläggning i DN

Gunnar Sandelin

Nu i maj är det exakt elva år sedan jag var inbjuden till Janne Josefsson och SvT Debatt för att diskutera om journalisterna mörklägger sanningen om invandringen. Jag mötte bland andra Jan Guillou som hävdade motsatsen, och tittarna fick rösta. Min tes fick 91 procent av tittarnas 4 000 röster, vilket föranledde Guillou att skriva två krönikor i Aftonbladet (här och här) om vilken xenofob jag var.

Bakgrunden var en artikel som jag hade skrivit på DN Debatt en knapp månad tidigare. Något liknande hade inte förekommit på en framträdande plattform i det offentliga samtalet sedan 1997, då professorn i socialantropologi Kajsa Ekholm Friedman, också på DN Debatt, skrev att ”massinvandring har alltid inneburit grava problem” och att ”hela västeuropa är på fallrepet och bryts upp av tentakler utifrån.” Då restes krav på att hon skulle fråntas både titel och tjänst vid Lunds universitet, hon fick löpa medialt gatlopp och kallades bland annat för ”manschettrasist” av Expo.

När jag elva år senare – år 2008 – fick min text publicerad på samma forum, hade jag hoppats att mina, av media dittills förtigna, fakta om invandringens omfattning och konsekvenser skulle kunna leda till en mer öppen och allsidig debatt. Jag ville att agendajournalistisken skulle få sig en rejäl törn. Efter publiceringen uppstod dock, med några få undantag, en medial tystnad. Däremot ansåg dansk press att min text var ”något helt nytt för svenska mediekonsumenter”. Men på sociala medier var det full fart: Under de följande två åren delades exempelvis artikeln runt 70 000 gånger på Facebook.

Och folk i allmänhet reagerade. Jag överöstes med uppskattande mejl och telefonsamtal. En vecka efter publiceringen redovisade också dåvarande debattredaktören Mats Bergstrand på DN Debatt läsekretsens syn:

Att döma av den formliga flod av läsarreaktioner som vällt över oss, och som fortsätter att välla in, så har han rätt. Minst 95 procent av reaktionerna har varit positiva. Lejonparten är vanliga läsare runt om i landet som uttrycker sin uppriktiga åsikt och känsla: medierna talar inte om sanningen om invandringens konsekvenser.

Sedan dess har massinvandringen bara fortsatt i ett eskalerande tempo. De senaste tre åren (2016-2018) har vi totalt totalt beviljat 420.000 uppehållstillstånd. De flesta går till människor som kommer från havererade muslimska länder, utan utbildning och kvalifikationer för vår arbetsmarknad. En avgörande orsak till detta är att journalisterna inte nämnvärt har ändrat sig sedan jag skrev min debattartikel. Jag har svårt att se någonting annat än att detta svek innebär att Sverige för de flesta medborgare kommer att bli ett allt fattigare och farligare land att leva i.

Här är min nu elva år gamla text från DN Debatt:

Journalisterna mörklägger sanningen om invandrarna

Krav på genomlysning av svensk invandringspolitik: Den politiska korrektheten ligger som giftgas över debattklimatet i asyl- och flyktingfrågor. Drygt en miljon utländska medborgare har under ett kvarts sekel beviljats uppehållstillstånd i Sverige. Av dessa är hela nio av tio varken klassade som flyktingar eller som skyddsbehövande. Det är alltså en lögn att Sveriges mottagande av utlänningar främst värnar om de mest utsatta flyktingarna. Men detta förtigs av såväl politiker som massmedier. Inte minst journalisterna har svikit sitt ansvar. I stället har vi fått en nationell mörkläggning av ideologiska skäl i allt som rör invandrar-, asyl- och flyktingfrågor. Nu borde regeringen genast utreda hur mycket de människor som kommit hit kostar i offentliga utgifter och tillför i skatteintäkter. Att ett samhälle faller sönder på grund av en alltför stor invandring gagnar ingen. Det skriver Gunnar Sandelin, journalist, socionom och tidigare pressombudsman på Bris.

Från mitten av sjuttiotalet och tio år framåt arbetade jag på socialbyrå och behandlingshem i Stockholm. Som färsk socialarbetare hamnade jag i en tradition som jag från början instinktivt reagerade mot, men som jag ändå snabbt föll in i. Jag var med om att bevilja asylsökande med uppehållstillstånd semesterresor till de länder som de påstått sig ha flytt från. Jag betalade ut socialbidrag till utländska medborgare som jag nästan säkert visste hade svarta jobb vid sidan om – allt för att undvika obehagliga konfrontationer. Om en folkgrupp sa en av mina chefer att ”vi får väl försörja dem som en folkloristisk färgklick.” I backspegeln är det tydligt att jag för egen del saknade tillräcklig erfarenhet och det civilkurage som skulle ha krävts för att kunna rucka på det eftergivna och förstående systemet. Många gånger byggde hjälparna upp ett osunt bidragsberoende, oavsett om klienterna var svenskar eller hade utländsk bakgrund.

Under åtta år därefter var jag reporter på Sveriges Television. Där fick jag bland annat instruktioner av en ansvarig redaktör för ett av våra största nyhetsprogram att det ska ”vara så synd om invandrarna att folk ska gråta framför teven”. För att en nyhetssändning skulle bli en ”bra show” var att det önskvärt att det fanns offer, men det var underförstått att dessa offers anspråk aldrig synades i sömmarna. Sedan dess har jag funderat över orsakerna till att de ledande opinionsbildarna har så dålig verklighetsförankring i frågan. Hur många inflytelserika journalister har haft ett längre sammanhängande arbete i den verklighet som de varje dag vinklar sina rapporter utifrån? Våra opinionsbildare lever sällan där problemen finns. Eliten av skribenter och tyckare tillhör en övre medelklass som inom sina reservat ostört kan värna om sina ideologiska konstruktioner och rynka på näsan åt enklare varelsers intolerans. På SVT kallade vi den genomsnittliga tittaren för ”Nisse i Hökarängen”.

På Migrationsverkets hemsida finns en tabell som heter ”Beviljade uppehållstillstånd 1980-2006”. Den specificerar på vilka grunder en utlänning fått uppehållstillstånd här under 26 år. Informationen har varit tillgänglig under många år, med årliga uppdateringar. Ändå tycks Sveriges journalistkår sorgfälligt ha undvikit att ta del av den. Resultatet har blivit att den mest genomgripande förändring som det svenska samhället genomgått i vår tid inte har diskuterats offentligt på ett allsidigt sätt. Migrationsverkets siffror sätter ljuset på denna ohederlighet, såväl vad gäller medierapporteringen som ansvariga politikers rädsla för klarspråk till allmänheten.

Från 1980 till 2006 har drygt en miljon uppehållstillstånd beviljats i Sverige, varav nästan alla permanenta, vilket skiljer Sverige från de flesta länder. Ett tillskott på en miljon utländska medborgare under så pass kort historisk tid är en stor del av en liten befolkning som Sveriges och när det gäller att ta emot asylsökande så toppar Sverige statistiken per capita i Europa. Därutöver utgör anhöriginvandringen nästan hälften, en halv miljon, av alla som får stanna. Tillsammans med den nästa största posten humanitära skäl (som nu kallas för ”särskilt ömmande”) uppgår denna invandring till två tredjedelar av alla beviljade uppehållstillstånd. Men dessa är inte kopplade till skyddsskäl och faller utanför ramen för asyl.

Endast 22.000 eller 5 procent av de asylsökande har fått stanna på grund av de är flyktingar enligt FN:s konvention, som omfattar personer som löper risk att förföljas i hemlandet på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning, kön eller sexuell läggning. Ytterligare 35.000 har kommit hit som utvalda kvotflyktingar, utsedda av Migrationsverket och FN:s flyktingorgan UNHCR när alla andra möjligheter ansetts uttömda. Kvot- och konventionsflyktingar är de enda grupper som är kopplade till FN-beslut när det gäller skydd och asyl. Men drygt åtta av tio asylsökande får sina permanenta uppehållstillstånd utan att de klassificeras som flyktingar. Istället får de stanna av humanitära skäl eller får asyl på nationella särtillägg som ständigt byter namn: ”flyktingliknade skäl”, ”de facto flykting”, ”skyddsbehövande”.

Jämför man samtliga som beviljats uppehållstillstånd under dessa 26 år så är nio av tio varken klassade som flyktingar eller skyddsbehövande. Hela denna bild visar att det inte är sant att Sveriges mottagande av utländska medborgare främst värnar om de mest utsatta flyktingarnas rätt att få stanna.

Helhetsbilden kan vara krånglig att reda ut, men det är en publicistisk skyldighet gentemot allmänheten, som knappast orkar hänga med i alla turer kring invandring, asyl och flyktingmottagning. Journalister har ett ansvar, och ibland ett direkt uppdrag, att belysa samhällsfrågor ur ett allsidigt perspektiv. Detta ansvar har min yrkeskår grundligt svikit. I flyktingfrågan har en nästan total enögdhet rått under alla år. Vi har inte redovisat obehagliga fakta och debatterat vart Sveriges upp- och nedvända asylpolitik kan leda. Istället har vi fått en nationell mörkläggning som upprätthålls av ideologiska skäl, där verkligheten få maka på sig för den idealiserade självbilden och den fejkade toleransen.

Det är sällan karriärfrämjande att uttala sig för en restriktivare asylpolitik eller ifrågasätta det mångkulturella samhället. Den politiska korrektheten ligger som giftgas över debattklimatet. Den fruktade stämpeln ”främlingsfientlig/rasist” fungerar fortfarande som ett strypkoppel och avskräcker många från att gå i polemik mot godhetens företrädare, vilka på ren reflex använder förringande generaliseringar för att ta udden av all kritik. Sällan diskuteras själva sakfrågan, vilket knappast stärker de mest utsatta flyktingarnas möjligheter att få stanna.

Den mycket omfattande invandringen till Sverige, världens ledande bidragsnation, kostar enorma summor – det vet vi. Spekulationer på dagspressens debattsidor samt utredningar och beräkningar som gjorts sedan mitten av nittiotalet varierar dramatiskt och pekar på årliga kostnader mellan 40 till närmare 300 miljarder per år. För inte så länge sedan skrev de två ordförandena i Sveriges Kommuner och landsting på DN Debatt att ”endast hälften av de män som kom som flyktingar under slutet av 1990-talet hade arbete fem år senare. För kvinnorna var motsvarande siffra ännu lägre, mellan 30 och 40 procent”. Men vi får aldrig klart besked från de politiker som har öppnat våra gränser om kostnaderna. I alla andra sammanhang övervägs utgifter i detalj, men här råder amnesti från sådant grundläggande förnuft. I stället tvingas vi gissa oss till utgifternas omfattning.

I Europa börjar det bli alltmer legitimt att våga kräva en offentlig diskussion om samhällets kostnader för invandring/asylmottagning. I exempelvis våra nordiska grannländer är klimatet öppnare. Storbritanniens överrabbin Jonathan Sacks framförde nyligen öppna farhågor om det mångkulturella samhällets sönderfall i boken The Home We Build Together. Den väckte en livlig debatt i brittiska medier, men i Sverige hördes inte ett ord. Under den spanska valkampanjen nyligen seglade invandringen för första gången upp som en stor fråga. Hos oss har moderaterna ändå varslat om att asylpolitik och integration för första gången kommer att bli en valfråga. Migrationsministern har kallat svenska politikers rädsla för att tala om problemen med invandring för ”beröringsångest” och att de i stället ska våga tala om ”socio-ekonomiska problem som är kopplade till en viss kategori.”

Självklart ska vi ta emot människor som kan belägga att de flyr för sina liv. Lika självklart är det att man inte kan tala om invandrare som en enhetlig grupp. Men man måste ändå kunna få diskutera frågan generellt och öppet utan anklagelser om rasism och främlingsfientlighet. Förändringen av Sverige från ett homogent till ett mångkulturellt samhälle är den största förändringen under vår livstid. Att skattemiljarder slentrianmässigt betalas ut till stora grupper som inte har klassificerats som varken flyktingar eller skyddsbehövande är provocerande för samhällsmoralen och gynnar på längre sikt endast verklig främlingsfientlighet. I grunden är det humanistisk hybris att tro att Sverige ska kunna härbärgera någon större del av alla som far illa på vår jord. Detta etablerade tankemönster var från början till största del ett uttryck för en solidaritet, men har under människosmugglarnas guldålder förvandlats till ren ansvarslöshet.

Det är dags för vår yrkesgrupp att våga lyfta på locket och föra en offentlig diskussion som är förankrad utanför elitens elfenbenstorn. Ett rimligt krav är att regeringen tillsätter en statlig utredning om hur mycket de människor som har kommit hit de senaste tio till femton åren kostar i offentliga utgifter och tillför i skatteintäkter. På så sätt skulle vi äntligen kunna få en öppen diskussion om det mångkulturella samhällets för- och nackdelar ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Ett samhälle som faller sönder på grund av en alltför stor invandring gagnar ingen. Vi måste begränsa oss till att hjälpa de svårast utsatta om vi i framtiden ska kunna ha några resurser kvar till ett värdigt flyktingmottagande.

83 reaktioner på ”Gunnar Sandelin: Elva år sedan jag skrev om journalisternas mörkläggning i DN

 1. S Eriksson skriver:

  Jag önskar att HC Andersen hade varit från Sverige, då hade det kanske som i sagan varit möjligt att påpeka och diskutera saken, för och emot. Nu slår samhället till mycket hårt mot de som ens försöker ta upp ämnet.
  Sanningen döljs, eller i varje fall undviks att belysaS.

  Gillad av 4 personer

 2. Dan Astrom skriver:

  Mycket bra skrivet och uttryckt!
  Men att låta en utredning i Sverige tillsättas tror jag inte på. I Sverige kommer utredningar bara fram till det nomenklaturan vill att den ska komma fram till, alltså idag en oförändrad politik med mer pengar konfiskerade från den arbetande och skattebetalande befolkningen.
  Tror mer på att strypa utbetalningar av socialt understöd, det blir en automatisk sanering på alla plan. Sedan tycker jag att tjänstemannaansvaret skall återinföras så att man inte av bekvämlighetsskäl godkänner vad som helst i diverse processer.

  Gillad av 8 personer

 3. olle reimers skriver:

  En mycket vältalig sorgesång över tillståndet i vårt samhälle.

  Gunnar Sandelins samlade erfarenheter talar ett mycket entydigt språk. Det är inte av omsorg av invandrarna som man driiver den politiken.Målet är att förändra Sverige i grunden.

  På senare år har det blivit allt tydligare att den angivna förändringen syftar till att Sverige ska bli ett föregångsexempel för hur den globalfascistiska agendan ska genomföras: bryta nationalkänslan; särskilt hos de europeiska folken för att bereda väg för en korporativ världsdiktatur där allt är till för att tillfredsställa den politiska och korporativistiska eliten.

  Som tur är har folket bbörjat genomskåda vad det är fråga om. Nu är de fascistiska krafterna otåliga när de inser att deras fantasimur börjar få sprickor som fler och fler kan se igenom.

  Inom några månader kommer vi att få se hur den Djupa Staten börjar falla samman. Då är det dags att vi gör oss av med den politiska eliten för gott. De har under femtio års tid byggt upp en struktur som skulle leda samhället dit det är nu. Vi kan ta ned ned det bygget på en minut. Det ska vi göra också.

  Gillad av 16 personer

  • Treb skriver:

   @OLLE REIMERS

   Lysande sammanfattning.
   Vad/vem är-the hidden hand-blir frågan?
   Som du skriver:…..Sverige skull/ska förändras från grunden..

   Gillad av 3 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Det finns ingen konspiration. De vill ha det så här, men de har inte kommit överens om det och de har inte planerat det. De vill bara ha det så här. Vi behöver inte och vi kan inte specificera närmare vad ”så här” är. De vill ha det så här.

    Studera Sun Tzu och lär er strategiskt tänkande! Vi är vi och de är de. Hur skall striden föras? Hur förs den redan? I dessa termer skall vi tänka. Inte: ”vem hos dem har träffat vem av dem och vad talade de så länge om?” Då är striden redan förlorad.

    Gillad av 6 personer

  • Jan Molin skriver:

   Problemet med oss svenskar är och har varit att vi inte pratar med varandra om sådana här saker, dvs sådana man vet är tabu. Det har den svenska överalltvarande makten nogsamt påtalat för oss. Och detta har gjort att det har blivit ett i det närmaste omöjligt ämne att tala om också inom familjen, mellan man och hustru och mellan föräldrar och barn. Jag har försökt prata med mina barn om detta men verkan blir bara en ytterst dålig stämning.
   Jag tycker synd om mina barnbarn som växer upp i det svenska samhället. Har de otur så kan det tom få förödande verkningar för dem!

   Gillad av 9 personer

  • kolosserbrevetkap3 skriver:

   OLLE REIMERS: ”Inom några månader kommer vi att få se hur den Djupa Staten börjar falla samman”.

   AMEN!

   Gilla

 4. Eva Danielsson skriver:

  Du är en av hjältarna i vår tid, Gunnar Sandelin. Det är ett stort svek mot svenska folket, men bara vad man  förväntar sig av politikerna på vänsterkanten som alltid sätter sin egen makt före precis allt annat, att inte ens redovisa konsekvenserna av massinvandringen i siffror. Det är ett ännu större svek av partierna på högerkanten, som borde ha försökt vara en opposition, men som har applåderat både den oansvariga massinvandringen liksom underlåtit att kräva redovisning av de ekonomiska och sociala konsekvenserna. De vill alltså också ha det så här. Medias roll i sammanhanget är så beklämmande och genant att det är svårt att finna ord. Har makten och media alltid fört oss bakom ljuset lika mycket, eller är det här en mer uttalad och avsiktlig strategi sedan muren föll?
  Att maktmänniskor alltid direkt vet när de kan utnyttja läget för egna syften är ju klart och det var väl ungefär då man aktivt började importera migranter som nya socialistväljare. Med hjälp från höger som gärna vidgade sina vyer med lite internationell glans under täckmantel av humanitära idèer. Det låg i tiden då att kunna försöka samla folk kring något gemensamt, gärna globalt och vad är bättre än oro för en global katastrof? Så man började blåsa upp en användbar variant på klimathot som kräver åtgärder och pålagor, med hjälp av FN och IPCC. För att underminera en alltför välmående västvärld.
  Osäkra, obildade, rädda och fattiga människor är mer lättstyrda än välbeställda, välutbildade, välinformerade och frimodiga människor.

  Gillad av 23 personer

  • Hans Högqvist skriver:

   ”Osäkra, obildade, rädda och fattiga människor är mer lättstyrda än välbeställda, välutbildade, välinformerade och frimodiga människor.”
   Där är jag inte enig med dig Eva, speciellt inte gällande gruppen som är muslimer vilka, i tillägg till många utomeuropéers förmåga att maxa inkomster med svartarbete ( ibland kriminalitet där narkotikahandel är mycket vanligt! ) och bidrag, där en del också förstår att agendan är att främja Islam och ta över landet de kommit till, detta för att blidka Allah så de kommer till himmelriket. De som inte förstår gör som Imamen säger när det hettar till. Processen kan ta flera generationer men den är oundviklig – och sker framför våra ögon i Sverige nu!
   Så jag postar länken till Bill Warner igen. Lägg 55 minuter på att se, lyssna och förstå vad som sägs!

   Gillad av 6 personer

   • Eva Danielsson skriver:

    Hans Högqvist
    Tack för länken, bra avsnitt med bra information om problemet islam. Jag förstår lite bättre varför socialister och islamister kommer väl överens, förutom det totalitära idealet. Båda ideologierna kör ju med svepande halvsanningar för att passa allas öron. Tills något annat behöver framhållas eller man tar till våld.
    Nej jag hade nog inte troende muslimer i tankarna som osäkra utan oss själva, fast jag också tror att det finns en gräns även för oss för alla försämringar som man lydigt finner sig i. Framför allt om det står klart att makthavarna har lurats om det mesta, så kommer folk att säga ifrån. Naturligtvis är etablissemanget angelägna om att alla lögner inte ska avslöjas. De blåser tacksamt upp alla avledningsmanövrer med lägenhetsfusk och annat. Förhoppningsvis tröttnar folket innan yttrandefriheten har avskaffats helt så att det kan bli möjligt att avsätta dem som styr. Både politiker och tjänstemän måste ju bli arbetslösa.

    Gillad av 1 person

  • Jan Molin skriver:

   Eva, du skriver att ”partierna på högerkanten…….” borde varit en opposition. Men då hade de ju varit i opposition mot sig själva!
   Jag tror jag har skrivit om detta här på DGS minst 10 gånger att allt detta började redan 1975! Historiken är att Då tog. S och Palme beslut om att omvandla Sverige till ett mångkulturellt land. Detta beslut, som togs strax efter att förhandlingarna om folkutbyten med de muslimska länderna påbörjades och som 1995 blev till Barcelonadeklarationen, stöddes redan från början, dvs 1975, av samtliga dåvarande partiet M,C,FP(L) och V. Senare anslöt sig MP och KDS. Sverige skrev på Barcelonadeklarationen 1995, och som alltid följer vi internationella överenskommelser till punkt och pricka! Därför fullföljs invasionen av muslimer från mellan östern grundligt till Sverige både av de socialistiska partierna och ”allians”partierna. Det enda som inte uppfylls är ömsesidigheten: EU förväntantade sig att europeerna också ska beblanda sig med folken i MÖ! Ömsesidig folkblandning är ju idealet för världsfreden har man tänkt.
   Det betyder, återigen, att vi styrs av förrädarpartier. SD skapades som motstånd mot allt detta, liksom nu AFS också.
   Innan svenskarna förstår detta till övervägande del, så fortsätter man att massrösta på förrädarna. Att rösta på ”rasistiska” partier som SD och AFS vågar svensken inte ens tänka sig. Så inympat är denna förbjudna handling, trots ”ensamheten” i valbåset!

   Gillad av 7 personer

   • kolosserbrevetkap3 skriver:

    JAN MOLIN: ”Eva, du skriver att ”partierna på högerkanten…….” borde varit en opposition. Men då hade de ju varit i opposition mot sig själva!”

    Korrekt! Därför finns föga (intet) att hämta hos ”partierna på högerkanten”. Men vill man bli sol-och-vårad; fine!

    JAN MOLIN: ”Att rösta på ”rasistiska” partier som SD och AFS vågar svensken inte ens tänka sig. Så inympat är denna förbjudna handling, trots ”ensamheten” i valbåset!”

    Tacka SVT, Sveriges Radio, Aftonbladet, DN, Expressen, MFL och inte att förglömma sjuklöver-partierna för denna internaliserade skambeläggning.

    Gillad av 6 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Skulle tro att det började ännu tidigare. Punkter som kan förbindas med samma linje är krisen inom Högerpartiet som ledde till partiledarbyte, Yngve Holmberg och Torekovkompromissen. Detta skedde parallelt med att Enoch Powell och Barry Goldwater lämnades i höger vägren i andra länder. Folket var 1968 höger, men hela det politiska systemet förgiftades med den ondsinta tidsanda som fick idioter utan utbildning att kasta gatustenar och ockupera universitet.

    Jag tror att man i framtiden kommer att konstatera att det just vid denna punkt rådde en djupt felaktig uppfattning inom den biologiska vetenskapen — den var ärligt hållen, den var den tidens vetenskapliga ståndpunkt, men den var i grunden felaktig, och många ännu felaktigare slutsatser drogs ur den — samtidigt som en enorm tsunami av studenter vällde in på universiteten och lärde sig utantill denna ståndpunkt och framför allt psykologiska, sociologiska och statstyckarartiga uppfattningar som (till stor del felaktigt) byggde på denna felaktiga biologiska ståndpunkt. Genom dess blotta massa kunde fortplantningen av den felaktiga uppfattningen aldrig stoppas. Vågen dränkte till och med de sista resterna av den politiska högern, de rester som ännu stod upp efter Andra världskrigets förstörelseverk.

    Den biologiska ståndpunkten i fråga är det kompletta och programmatiska avfärdandet av gruppselektion i den mänskliga genetiken. Inte förrän 1975 kom med E. O. Wilsons epokgörande pekoral ”Sociobiology” korrektivet. Numera har vi i Wilsons efterföljd evolutionär psykologi med vetenskapsmän som Gad Saad, Jonathan Haidt och Jordan B. Peterson. Men eftersom tsunamin från det sena sextiotalet redan har slagit sönder allting, så går det mycket trögt för denna nya kunskap att sprida sig och återställa och återuppbygga det som den perversa dekadens som orsakades av att ett visst, olyckligt valt, tillstånd inom biologien fick en sådan utväxling genom universitetsutbildningens explosion i babyboomergenerationen har förstört och rivit ned.

    Gillad av 6 personer

 5. Aurora skriver:

  Ingenting kommet att förändras. S och Löfven styr Sverige som i bästa sovjetstil. Lagar som ska göra regimfientlig journalistik brottslig samtidigt som man pläderar om bättre skydd för ’det fria ordet’, och demokratin (!!), som vänster agendajournalistiken står för. I Malmö går SSU i 1majtåg och spyr sin kommunist/islamistiska antisemitism med ’gubben i lådan’ Repaluu leende i täten. Samtidigt står Löfven och slår sig för bröstet och menar att ’oroliga’ judar vänder sig till honom i rädsla för ’högerextremismen’ som nu inbegriper alla som inte är vänster. Löfven har heller inte med ett ord kommenterat sin partiskandal i Malmö.

  Gillad av 10 personer

 6. Jan Andersson skriver:

  De flesta orkar inte läsa en A4-sida text. Rubrikerna, och högst tre meningar med tydligt mellanrum är max. Tacka flumskolan för detta.

  Gillad av 5 personer

 7. Claudia de Longueville skriver:

  Det dominerande och gigantiska problemet för Sverige är inte utifrån kommande påverkan utan sådan, emanerande från rikets insida.
  Sverige är unikt så till vida, att det är utsatt för en invärtes agitation, vars kraft saknar motsvarighet i de allra flesta av västvärldens länder.

  Med Public service har nationen en internt producerad och därtill oöverträffad kampanjapparat.
  Ett propagandaorgan, som nu blir ännu mäktigare.
  Ett oåtkomligt reservat från vilket diktaten och påbuden oavbrutet och närmast obestritt basuneras ut till massorna.

  Det verkligt skrämmande, är att maskineriet åtnjuter så stort förtroende hos rikets befolkning.
  En stackars population, vars tillförsikt är en följd av att de saknar all potential att avgöra dessa mediers föregivna vederhäftighet och som inte har någon som helst möjlighet till inblick, för att kunna bedöma vilka fakta och nyheter som väljs bort eller vinklas till oigenkännlighet.
  En nersövd och med nyspråk hunsad och manipulerad allmänhet, som sällan eller aldrig reflekterar över den enkelriktade soppa som serveras dem.

  Gillad av 12 personer

  • Jan Molin skriver:

   Du har alldeles rätt Claudia! Jag minns en gång när min mellanjänta gick i tredje eller fjärde klass. På ett klassmöte pratades då läxor. Föräldrarna tyckte att läxor skulle barn inte ha, de skulle leka på fritiden. Jag var den ende föräldern som sa emot, och motiverade med att eleverna också måste lära sig självständigt arbete genom hemläxor.
   Jag vet inte hur det har varit i andra städer och skolor, men jag tror den svenska kunskaps-och vetandenivån är väldigt låg överlag liksom förmågan att läsa och förstå text.
   Att detta gäller politikerna är ju solklart!

   Gillad av 7 personer

 8. Dandersan skriver:

  Man kan studera migrationen ur mottagarländernas perspektiv eller ur migrantens.
  Oftast får vi migrantens och på ett personligt plan.
  Sällan Sveriges perspektiv eller för den delen de länder som migranterna flyr från.
  En rimlig migration , till studier eller som tillfälliga besökare kan berika alla.
  Men när migranter isoleras och försörjs samt främst intresserar sig för sin egna kultur så kunde de lika gärna stanna kvar, speciellt eftersom deras barn ofta är splittrade och traumatiserade, socioekonomiskt utsatta vilket skapar oro i samhället.

  Gillad av 3 personer

  • cmmk10 skriver:

   Då Sverige nu har haft dryga miljonen kulturellt främmande människor här på studiebesök, så skulle det antagligen få en enorm effekt om alla dessa återsändes till sina hemländer. Betänk vilka erfarenheter och nya synsätt som skulle implementeras i dessa länder!

   Jag kan inte tänka mig något effektivare sätt, att sprida värdegrundens gospel i tredje världen. 😉

   Gillad av 7 personer

   • Jan Molin skriver:

    CMMK10: 1 miljon?? I vårt land Sverige bor det 10.3 miljoner människor nu. Vi etniska svenskar är omkring 7 miljoner och vi förökar oss inte, tvärtom vi minskar sakta. Det betyder att mer än 3 miljoner är utlänningar. Enligt migrationsverket.se, är 2.4 miljoner av dessa invandrare från omkring 155 länder, men de flesta från mellanöstern. 600 000 är födda av dessa utrikiska föräldrar. Denna grupp ökar snabbt! De är snart halva befolkningsmängden! Och i förlängningen, troligen mindre än 30 år lika många!
    Detta borde den svenska befolkningen tänka på, framförallt om barnens och barnbarnens framtid!

    Gillad av 5 personer

   • cmmk10 skriver:

    @Jan

    Desto bättre, om vi kan återsända 2,5 miljoner kulturambassadörer!

    Tänk vad alla dessa, marinerade i socialism och genustänk, kan åstadkomma i sina hemländer – hallelujah!

    Gillad av 2 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Jan Molin, till detta kommer omkring en miljon så kallade papperslösa, som staten har släppt in och försörjer på vår bekostnad utan att ens ha bemödat sig om att upprätta falska papper åt dem. Vatten- och elförbrukningen i de särskilt socialdemokratiska schariaenklaverna tyder på detta. Svenskarna är alltså 7 av 11 miljoner i landet. För närvarande. Tiotusentals svenskar emigrerar varje år och hundratusentals utlänningar immigrerar.

    Gillad av 2 personer

 9. Axel skriver:

  Säg mig, hur skall den Socialdemokratiska regeringen kunna ändra sin invandringspolitik. Styrmedlen inom partiet är till stor del sprungna ur Tro och soldaritet samt Muslimska Brödraskapet. Röstar man bort Sossarna och deras, Hang around, eller misstroende mot dem, då finns det hopp för Sverige.

  Gillad av 2 personer

  • uppstigersolen skriver:

   Apropå Muslimska Brödraskapet. Igår rapporterade medierna om att över nittio raketer hade skickats från Gaza till Israel. Då tänkte jag på att visst sjutton, dessa har jag och svenska skattebetalare betalat. J—a Margot Wallström tänkte jag.

   Gillad av 3 personer

   • Lars-Erik Eriksson skriver:

    Det är värre än så. Bensinköpare står för raketerna som Palestinierna smugglar in och skjuter över Israel. Amerikanska skattebetalare pröjsar sedan för att Israels försvar skall kunna jaga Hamas där de gömmer sig i skolor o sjukhus. Europeiska skattebetalare bygger sedan upp dessa fastigheter igen. Margåå reser sedan ner till Abbas med en säck pengar som försörjer en antisemitisk propagandaapparat.

    Gillad av 1 person

 10. styggestig skriver:

  Ja, varför tar inte Riksrevisorerna ett initiativ till en sådan studie? De har ju både kunnandet om systemet och det oberoende som behövs.

  Gillad av 1 person

 11. Tolerans och gamla tiders rävjakt skriver:

  I Sverige sägs vi företräda tolerans och åsiktsfrihet. Demokratins viktigaste hörnpelare. Officiellt signaleras extra hög grad av tolerans och åsiktsfrihet via den förda migrationspolitiken. Denna tolerans för det aparta och annorlunda har skrivits in i vår grundlag. Den att Sverige skall omvandlas till ett multikulturellt samhälle. Man kan betrakta detta politiska beslut som mycket mer än enbart passiv tolerans. För i denna stävan, mot mer av multikultur, ligger ett synsätt förborgat som leder till att världens alla kulturer likställs med den svenska. I grundlagen står det inget om tvingande assimilation. Tvärtom. Där står att varje kultur, som väljer att bosätta sig i Sverige, skall få behålla sin kulturella särart. Och även få odla den. Det svenska samhället skall aktivt stödja all kulturell särart. Och även tilldela resurser för ändamålet.

  Stanna upp i tanken en stund och tänk efter vad som egentligen sägs. Att du aldrig kan sätta svensk kultur över någon annan kultur. Att alla värderingar, åsätts samma värde som dina egna kulturellt präglade. Att vi i kulturellt hänseende lämnar ”walk over” gentemot de som strömmar in i landet. Att alla svenskar tvingas upp som iakttagare på läktarplats. Att vi accepterar att det svenska samhällets framtid ligger i en omstuvande och omdanande demografi, där aldrig svensk kultur får sättas högre, eller ges företräde.

  Något mer revolutionärt än detta har jag svårt att se. För det innebär att vi territoriellt ger upp överheten över vårt eget land. Som svenskar. Och i stället aktivt bereder rum för världens alla övriga kulturer. Någon större tolerans än detta kan jag inte komma på. Att man på sikt acceptera att den egna kulturen tynar bort och dör bort.

  Denna extrema officiella och politiska tolerans skall ställas emot den stora intolerans som motståndarna till det multikulturella samhället möter i dag.
  Där det i praktiken är fritt fram att anklaga dem för i princip vad som helst. De förringande epiteten står som spön i backen. Inom den egna svenska kultursfären är det acceptabelt att jaga oliktänkande, som i gamla tiders rävjakt på den engelska landsbygden. Tolerans för all kulturell mångfald – men inte för åsiktsfrihet inom den svenska kulturen. Tolerans för alla som flyttar in till Sverige. Oavsett kultur. Men parallellt med det en jakt på de egna ”avfällingarna”.

  Hur får man ihop den ekvation? Ingen ställer ens frågan. Pressen sviker. Politikerna är tysta. En miljon svenskar klassas som jaktbart vilt i dag. Vart tog den stora och övergripande toleransen och åsiktsfriheten vägen? Fundamentet för det multikulturella samhället. Den som skulle bevisas. Etablissemanget driver på i multikulturell tolerans. Något unikt i världshistorien. Samtidigt som de intensifierat jakten inom den egna kulturen, på de som identifieras som avvikare. Inom den växande kulturella diasporan i Sverige råder däremot totalt jaktförbud. Ty så ser kärnan ut i ett multikulturellt samhälle. Var och en värnar eller jagar sitt.

  Gillad av 12 personer

  • S Eriksson skriver:

   Tolerans och ….
   Det du skriver är förmodligen väldigt viktigare och mer omfattande än vad de flesta inklusive mig förstår. En ärlig diskussion borde vara tillåtet, och inte som nu med fördömanden och hårda straff på flera sätt. Stort tack.

   Gillad av 2 personer

  • Christer E skriver:

   Tolerans och åsiktsfrihet är viktiga begrepp i en demokrati (som den svenska). Vi accepterar (tolererar) t.ex. att muslimen inte vill äta griskött och att juden inte käkar blodpudding, osv. Det vi kallar svensk kultur (som snarare borde ses som en variant av en bredare europeisk eller västerländsk kultur) har givetvis ett egenvärde och det står oss fritt att hålla den kulturen bättre (eller högre) än annan kultur. Jag gör det själv, utan att rodna.

   Att Sverige som stat vårdar den svenska kulturen märks ju också tydligt genom olika museer och andra kulturinstitutioner (Nordiska museet, Skansen, Stadsteatern, etc. etc.). Att Sverige enligt lag ska vara multi-kulturellt rimmar dåligt med den klara övervikten av rent svenska eller nordiska kulturinstitutioner. En tandlös lag som borde avskaffas.

   Gilla

  • Dm skriver:

   Jag tror du har missförstått, de ljuger alltid. Det var aldrig meningen med någon mångkultur, målet var klart från början och syftet med massinvandringen också. Målet var att förstöra den västerländska kulturen baserad på kristendom och fritt tänkande och associerande individer och ersätta den med själlösa klienter åt staten, och det man bäst funnit åstadkommer detta är muslimsk massinvandring, den västliga antitesen. Du skriver det ju själv, det är ju ingen mångkultur, det kommer väl inga filippiner, indier eller kineser till Sverige? Det är optimerat för de kulturer som orsakar mest skada på vårt kulturarv, de som absolut inte kan klara sig utan en stor stat.

   Gillad av 5 personer

  • gratiks skriver:

   Sign Tolerans…
   En alldeles utmärkt beskrivning av det vansinne som råder i vårt land.
   Man skulle kunna tro att det är ett gäng trettonåringar på konfirmationsläger som fått i uppgift – att på pappret – skapa ett fredligt, kärleksfullt samhälle. I stället är det våra folkvalda politiker som tagit på sig godhetens mantel – storlek XXXL – för att predika för oss inkrökta svenskar att vi måste ta fullt ansvar för alla andra länders tillkortakommanden. Det är – av någon märklig anledning – vårt ansvar som medmänniskor att ta hit alla som har det eländigt i tillvaron.
   I princip handlar det om tre miljarder människor, som inte lyckats uppnå samma standard som vi. Hur fixar vi det, kan man fråga sig? Vad säger Löfven et compani? Ja hela 7- klövern av landsförrädare?
   Hur många ”stackars flyktingar” kan vi in i vårt land? 5, 11 eller 22 miljoner eller…? Finns det någon bortre gräns för den gränslösa generositeten/godheten? Eller ska vi skänka bort vårt land till barbarerna och bara lägga oss ned och dö i minneslunden medan Nordens första kalifat skapas?
   Den kulturella mångfalden, som den predikas, är en ren förolämpning av svensk kultur. Vi läser dagligen om mångkulturens ”välsignelser” på polisens hemsida och det är ingen uppbygglig läsning. Lägg därtill sharialagar, barnäktenskap, kvinnoförtryck, hedersvåld, bidragsberoende, machokultur, gruppvåldtäkter och skjutningar i förortskalifaten.
   Ge mig ETT exempel på hur somalisk kultur berikat oss svenskar? (Kom inte dragandes med något matrecept, det kan vi googla fram själva på nätet).
   Vi har tidigare haft invandrare som anpassat sig väl till dvs assimilerats i vårt samhälle,
   människor som jobbar och betalar skatt för sig och de sina.
   Idag handlar det om en accelérande islamisering av Sverige, en total make over av vårt samhälle, som vi skattebetalare dessutom ska betala för.
   Vem satte detta sociala experiment högst på priolistan? Vem frågade mig och alla andra röstberättigade om det var den här utvecklingen vi ville se i vårt land?
   Enligt den nya nomenklaturen har jag blivit högerextrem eftersom jag älskar mitt fädernesland! Man baxnar inför ordrytteriets omsadlingar.
   Jag konstaterar bara att det bor för många människor i Sverige, som inte älskat det här landet. Det fyller mig med ilska, sorg och djup förtvivlan.

   Gillad av 2 personer

 12. Elisabeth skriver:

  Ja, denna mörkläggning. Media bär det tyngsta ansvaret för läget i riket. De flesta inom MSM borde rullas i tjära och fjädrar och paradera på torgen. Men så finns det en och annan med integritet och sunt förnuft, sådana som Gunnar Sandelin. Jag förstår att det har kostat i den maoistiska kulturrevolutionen som pågår.
  I sossarnas valplattform inför EU-valet ingår att ” stärka journalisternas skydd” ( ”rätt” journalister ….? ) och att ”värna det fria ordet”. Vet inte om man ska skratta eller gråta. Tja, jag väljer ett stort gapskratt.

  Gillad av 1 person

 13. Göran Holmström skriver:

  Svulsten består av symbiosen mellan politikerna och media.
  Alla snyftreportage allt godhetsknarkande har bra ett syfte! Det är att ge sina egens grupper en rejäl ursäkt för att få fortsätta åka snålskjuts på det svenska folket.
  Inte lär journalisterna skriva något negativt om husse, då husse ger så fina ben som en trevlig trea på Södermalm, enda motprestationen är att ljuga lite kreativt för Multikulturen dom själva slipper umgås med.
  Ska man förändra detta eländiga korthus byggt på lögner och svek, så är ju frågan om det inte vore enklast att blåsa ikull det helt.
  Så länge politikerna får härja oemotsagda, så länge lär det fortgå.
  Löven har ju direkt visat att 75-90 tusen röster om bättre villkor för hemlösa bryr han sig inte i.
  Däremot när någon gör något hemskt mot Muslimer så tar han sitt regeringsplan och flyger i ilande fart dit.
  Gåtan är varför Så många svenskar gynnar en som totalt struntar i dom?

  Gillad av 2 personer

 14. Håkan skriver:

  Det är tyvärr med tanken om en utredning i dag, som Gunnar Sandelin i och för sig har goda skäl att efterfråga, som med en utredning ombord på Titanic under resans gång om hur skrovet egentligen är konstruerat…

  Gillad av 6 personer

 15. filanpuman skriver:

  Jag läste denna text för ca 5 år sen, insåg det var precis så Sverige såg ut. Då var det kostnaderna och att de skulle slå mot välfärden som oroade mig. Och insikten om att människor i vårt land sannolikt skulle sky välfärdarbeten om detta tilläts fortsätta. Idag är vi där. Att våra unga flickor skulle få betala priset för massinvandringen av i huvudsak yngre män från MENA förstod jag, men den våg av mord, rån, pyromandåd, trakasserier mm som följt i dess spår kunde jag inte i min vildaste fantasi föreställa mig. I våra nordiska grannländer har politikerna vaknat, här ligger de fortfarande i koma. Vi behöver ett folkligt uppror, när kommer det? Vi har inte lång tid på oss.

  Gillad av 4 personer

   • Sixten Johansson skriver:

    Jag måste absolut rekommendera länken här ovan till Exit Folkhemssverige. Det är alltså pdf-filen till en bok på ca 200 sidor (från 2007?; av Ingrid Björkman, Jan Elfverson, Åke Wedin och Jonathan Friedman). Jag hade aldrig kunnat tro att svensk invandringspolitik kan beskrivas så mångsidigt sakligt och informativt – och samtidigt så rafflande!

    När jag nu har hunnit till sidan 65 har Bengt Westerbergs folkparti dokumenterats som minst lika extremistiskt och totalt ansvarslöst som miljöpartiet har varit under 2000-talet. Luciabeslutet 1989 hade tagits av socialdemokraterna med stöd av moderaterna och centern. Precis två år senare har Westerberg ställt ultimatum till Carl Bildt och öppnat gränserna (trots att en stor majoritet t o m av folkpartiväljarna enligt SIFO vill ha en restriktiv flyktingpolitik). I ett läge då alla andra länder i Europa ger varnings- och stoppsignaler och Sveriges ekonomi och arbetsmarknad faller mot bottennivåer, då får absolut inga sakskäl eller konsekvenser hindra signalerandet av den världsunika folkpartistiska humaniteten!

    Gillad av 3 personer

  • Jan Molin skriver:

   Våra politiker ligger INTE i koma, de är ständigt på hugget för att fortsätta nedmonteringen av vårt Sverige till förmån för våra ersättare invandrarna!
   Allt det du radar upp är just vad politikerna och journalisterna önskar, DE VILL HA DET SÅ HÄR men också med tillägget alla våldtäkter på våra unga svenskor som de också inte bryr sig om! Du glömde dessa brott.
   Invandrarungdomarna som får stanna här är ju i sin mest sexuella ålder, och de har inte sina egna kvinnor här. Dessa är dessutom oberörbara tills efter giftermål! Politikerna och journalisterna inser detta deras problem och bjuder för den skullen gärna på de unga svenskorna! Ni som inte tror på detta, betänk om det överhuvudtaget pågår något ramaskri i SVT, SR, TV4 eller i övrig media om att Sverige har flest våldtäkter i Europa årligen sedan länge!
   Men: du har helt rätt i att det behövs folkliga uppror och i många skepnader!

   Gillad av 2 personer

 16. Aha skriver:

  Artikeln i DN 2008 var berömvärd, ytterst tveksamt om motsvarande artikel skulle ges utrymme idag. Det gäller även för SVD som hux flux blivit en vänstertidning (till väsentlig del).
  Media är naturligtvis de stora skurkarna till den misslyckade omgörningen av Sverige eftersom det är de som bestämt vilken information och åsikter som ska nå dess läsare och därmed också hur dessa personer kommer att rösta.
  Största skurken är i kraft av sin storlek naturligtsvis public services som flagrant brutit mot sitt uppdrag att vara opartiska och sakliga.
  Hela västvärlden vilket då inte inte inkluderar de forna öststaterna är kraftigt angripna av ett aktivistiskt media som är för mångkultur och för vänster liberal sörja för att ta Åkessons ord.

  Sjukdomsinsikten kring den egna politiska aktivismen inom mediakåren är fortfarande låg. Någon form av lackmustest för mer objektiv inriktning är följande exempel;
  – att sluta fulstämpla organisationer med ord som högerextrema
  – sluta med de anektdotiska exemplen och på så sätt skyla över vad massan tycker
  – låta kritik komma fram mot mångkultur som ju faktiskt ingenstans (?) är framgångsrik
  – föra en debatt om konsekvenserna med den starka feminismen.
  – föra en debatt om effektiv klimatpolitik
  – att lyfta fram fördelar med nationspolitik
  – att kritik mot flumskolan får företräde
  När kommer vi dit? Om tio år? För sent.

  Nya media som Det Goda Samhället har en utmaning framöver att nå ut till miljoner väljare. Nya media är ljuset i mörkret.

  Gillad av 3 personer

 17. Sixten Johansson skriver:

  Tack, Gunnar, du har gjort ett enastående och makalöst otacksamt arbete i decennier! Här ser vi att allt i DN-artikeln från 2008 gäller än i dag, frånsett att situationen och hysterin har blivit ännu värre. Och redan 1997 drabbades alltså Kajsa Ekman-Friedman av mobbmentaliteten inte minst hos antropologkollegorna.

  Jag vill varmt rekommendera Jan Sjunnessons intervju (2014) med henne och maken Jonathan Friedman, där 90-talets åsiktsterrorism beskrivs. Där finns också viktiga pusselbitar om hur vänstern i vår tid föraktar arbetarklassen och hur värdesättandet av arbetet har ersatts av konsumtion och inbilskt elitär kosmopolitism. Ur ett framtidsperspektiv är det särskilt givande att läsa hur båda makarna relaterar kulturantropologi till civilisationshistoria och global utveckling. De har bl a skrivit böcker om antropologin i globala system och om hur instabiliteten i dessa i förening med eliternas egenintressen leder till civilisationens sönderfall.
  https://sjunne.com/2014/11/29/hemma-hos-forskarparet-friedmans-i-lund/

  Gillad av 8 personer

 18. larsbernhoff skriver:

  Att media är en väldigt stor syndare i denna negativa utveckling som kunnat ske utan en ärlig och saklig debatt. Det blir ännu värre när man förstår att för mycket av politikernas kunskap kommer från media och inte från sakkunskap inom resp område.
  Lägger vi därtill att politikerna springer på de korta bollarna dvs det som hamnar i dagspressen. Eftersom dagspressen skriver om alla som det är synd om oavsett om det är självförvållat eller ett extremt undantag så blir det brist på långsiktigt agerande.
  Dåligt utbildade politiker blir offer för dåligt utbildade journalister som inordnar sig i PK trender. Mediaägare behöver sälja tidningar eller Public service som tillåter sig ha chefer som inte bevakar sitt grundläggande uppdrag att ge oss saklig och allsidig info.
  Vi som vill ha kompletterande info behöver gå till DGS, Kvartal och tex Ledarsidorna.se för att begripa mer. För det behövs våra donationer men det är extra nödvändigt i dessa tider.

  Gillad av 2 personer

 19. Sune Mangs skriver:

  Den svenska migrationspolitiken har havererat fullständigt och saknar all legitimitet.
  Sverige är inte tillräckligt vuxet att bedriva en konsistent och hållbr migrationspolitik som prioriterar verkliga asylflyktingar. Snällismen och minsta-motståndets lag har fullständigt urholkat alla begrepp och juridiska rekvisit i lagstiftningen. Samtidigt så finns det knappast något politikområde där den offentliga lögnen uppehålles så skamlöst av kommentariatet.
  Som Gunnar Sandelin skriver så är i verkligheten den grupp av flyktingar med verkliga asylskäl sedan länge utgjort en försvinnande liten andel av ”flyktingarna”, detta samtidigt som den förljugna retoriken om att Sverige varit skyldigt att ta emot asylflyktingarna således varit helt förfelad. Till detta obestridliga faktum skall dessutom tilläggas den svenska statens totala oförmåga att avvisa de som trots ett urvattnat flyktingbegrepp inte beviljats uppehållstillstånd.
  Hela asylsystemets legitimitet har ramponerats av den svenska principlösa politiken. Till det faktum att illegala invandrare biviljas försörjningsstöd och tandvård och tidigare efter fyra år kunde söka asyl igen, denna gång oundvikligen med en större anknytning, skall läggas Gymnasieamnestin vars lagstiftning är en skam för Sverige.

  Med Miljöpartiets intåg har fundamentala principer som legalitetsprincipen och likhetsprincipen urholkats så att vissa grupper; (manliga afghaner som huvudsakligen emigrerat från Iran) fått förtur och särbehandlas med en vettlöst konstruerad speciallagstiftning, vilken urholkar Sverige som varandes en rättsstat. När asylsystemet degenererat till att bli ett kohandlande och köpslående mellan olika partier om specifika etniska immigranter som i sin tur till allt överskuggande del saknar asylskäl så har migrationspolitiken, som drivs helt känslomässigt utan konsekvensanalys, för länge sedan passerat alla gränser av oansvarighet. Samtidigt excellerar t.ex. Centerpartiet i bondsk inbillskhet och påstår tvärt emot all seriös ekonomisk forskning att Sverige kommer tjäna på invandringen.

  Gillad av 2 personer

   • Sune Mangs skriver:

    Så om jag kritiserar IS folkmord på yazidier så kan jag, analogivis, inte kalla det för katastofalt.
    För enligt ditt beskäftiga, tramsretoriska, påpekande så är det efter deras utgångspunkt att betrakta som en framgång.

    Gillad av 1 person

   • cmmk10 skriver:

    Du kan kalla det för en katastrof, men det skulle knappast IS göra. För dem är det en framgång, så även för dem som har skapat dagens situation.

    Gilla

   • Sune mangs skriver:

    Så din poäng är att de som förespråkar en viss sak rentav tror på den själva – vilket fantastiskt, och intellektuellt omvälvande påpekande.
    Med andra ord en ren banal truism.

    Gilla

   • cmmk10 skriver:

    Nja, här är det snarare du som framför ett intellektuellt och omvälvande påpekande; då din poäng verkar vara att de som förespråkar en viss sak inte tror på den själva!

    Gilla

   • Sune Mangs skriver:

    För vem som helst, utom möjligen dig, är det mer än uppenbart att jag skrivit en argumenterande text, utifrån min utgångspunkt – alltså helt självklart inte normativa påståenden. Att du tror dig om att behöva påpeka för läsekretsen att tillskyndarna av
    migrationspolitiken har ett annat perspektiv är löjeväckande beskäftigt.

    Gilla

 20. Mikael Steinvall skriver:

  Sverige är inte fullt, menade Reinfeldt. Nej, det stämmer, såtillvida att enorma arealer är obebodda. Men om man besöker valfri ort eller stad kan man få för sig att Sverige ligger i Mellanöstern.
  Många reagerar på tiggarna utanför butikerna, men den stora demografiska förändringen väcker sällan lika starka känslor. Tillvänjning?

  Gilla

  • Jari Norvanto skriver:

   Och ännu mer plats finns det i Saudi-Arabien, Libyen och Algeriet m fl. Enormt mycket plats. Om man ska bygga humanitära sandslott så finns det knappast bättre ställen.

   Gilla

 21. Danske mand skriver:

  Ja, när det blir dags för 20-års jubileum så kommer vi väl antingen att fira yttrandefrihetens återkomst och skåla i Riddarsalen för att fira alla dissidenter som tröstlöst kämpande på för tankens och ordets frihet, och drar Wolodarski, Ernman och ensamkommande-skämt, eller så slavar vi i omskolningsläger, lever i exil, eller fruktar att bli angivna av grannarna och har gardinerna fördragna så ingen ser vilka böcker man har på hyllorna.

  Gillad av 6 personer

 22. kolosserbrevetkap3 skriver:

  ‘”I sossarnas valplattform inför EU-valet ingår att ” stärka journalisternas skydd” ( ”rätt” journalister ….? ) och att ”värna det fria ordet”. Vet inte om man ska skratta eller gråta. Tja, jag väljer ett stort gapskratt”.

  Jag väljer att gråta eftersom denna perversion i hyckleri är så ytterst allvarlig. De journalister som med risk för egendom och liv ändå väljer att förmedla fakta – de är i nära på fredlösa genom systematisk smutskastning och hätska utfall från ”de godas gäng”.

  Sossarnas stärkande av ”journalisternas” skydd handlar enbart om dem ”journalister” som gör sitt bästa i det sanningsfientliga medlöperi som fått härja med oinskränkt uppbackning från Staten, alla myndigheter, fackförbund, den ”organiserade kyrkligheten”, anarkismen osv.

  Gillad av 3 personer

  • kolosserbrevetkap3 skriver:

   Säga, skriva och läsa sanningen om saker och ting. Det är nyckeln!
   Varför annars skulle sanningen vara så förhatlig?
   Varför annars lögnmedias ständiga motstånd mot den?
   Varför annars dessa dimridåer?
   Varför annars den förljugenhet, sanningsfientlighet och väl valda tystnad som präglar Regeringen, sju-klövern, media, myndigheter, fackförbund, Sveriges Kristna Råd, samfundsförsamlingledarna inkl. den absoluta majoriteten präster och pastorer, mfl?

   Gilla

   • Rikard skriver:

    Hej.

    ”But be doers of the word, and not hearers only, deceiving yourselves. For if anyone is a hearer of the word and not a doer, he is like a man who looks intently at his natural face in a mirror. For he looks at himself and goes away and at once forgets what he was like. But the one who looks into the perfect law, the law of liberty, and perseveres, being no hearer who forgets but a doer who acts, he will be blessed in his doing.” James 1:22-25

    Kamratliga hälsningar,
    Rikard, fd lärare

    Gilla

 23. li br skriver:

  kontinent Population % av världens population

  Asien: 4,584,807,072 – 59.4%
  Afrika: 1,320,038,716 – 17.1 %
  Europa: 743,102,600 – 9.6 %
  SydAmerika/caribien: 658,305,557 – 8.5%
  NordAmerika: 366,496,802 – 4.8%
  Oceania 41,826,176 – 0.5%

  Europas befolkning utgör ca 9.6 % av hela jordens befolkningsmängd. Så vi är en liten kontinent jämfört med Asien/Afrika. Det går inte att en kontinent vars befolkning som utgör 9.6% ska bekosta och betala för öppna gränser där miljontals människor vill komma in till Europa. Det är omöjligt för 9.6% att försörja 68.5 miljoner människor som beräknas vara på flykt i världen. https://sverigeforunhcr.se/blogg/fakta-och-siffror

  41 065 personer fick beviljade arbetsupphållstillstånd 2018. (15 371 pers anhöriga till arbetare)
  25 114 personer fick uppehållstillstånd pga an asylskäl 2018. (11 olika ”asyl” kategorier )
  44 844 personer fick uppehållstillstånd pga anknytning 2018
  https://www.migrationsverket.se/download/18.4cb46070161462db113174/1550131463060/Beviljade_uppeh%C3%A5llstillst%C3%A5nd_2018.pdf

  Personer får arbetsupphållstillstånd för att jobba inom bla:
  Yrken inom service, omsorg, försäljning –
  Yrken inom administration och kundtjänst –
  Yrken inom byggverksamhet och tillverkning –
  Yrken inom maskinell tillverkning och transport m.m
  https://www.migrationsverket.se/download/18.4cb46070161462db113179/1546508120592/Beviljade_arbetstillst%C3%A5nd_2018_-_Work_permits_granted_2018.pdf

  Samtidigt idag: Regeringen beslutade nyss att satsa 300 miljoner kronor extra till fler insatser, bland annat för att fler utrikes födda kvinnor ska komma i arbete i Sverige. https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/05/300-miljoner-till-fler-insatser-for-utrikes-fodda-kvinnor/

  Antalet rapporterade fall av människohandel(bla tvångarbete/otillbörligt utnyttjande) som Migrationsverket har tagit emot ökade med 30 procent under 2017 jämfört med året innan. Men det är inte bara bland de asylsökande som Migrationsverket identifierar fall av människohandel utan också i de andra ärendekategorierna såsom arbetstillstånd, förlängning av besök och uppehålls- och arbetstillstånd.Tvångsarbete/otillbörligt utnyttjande har blivit en del av Sverige. Människohandel för tvångsarbete är en form av arbetskraftsexploatering. Arbetskraftsexploatering handlar om situationer där personer utnyttjas för att utföra ett arbete för mycket låg lön eller utan lön, under dåliga förhållanden.

  Så nu finns det speciella polisenheter som jobbar med offer för tvångsarbete – migrationsverket har stöd för offer för tvångsarbete – regeringen satsar pengar till plattform för stödåtgärder för folk som är offer för tvångsarbete. Regeringen har utformat en handlingsplan för människohandel – tvångarbete. ”Människohandelns offer för tvångsarbete, slaveri, organhandel eller andra former av utnyttjande.”” https://www.regeringen.se/4a7d0d/contentassets/24797d74f0bf447998138bc6b18aadb9/handlingsplan_prostitution-manniskohandel_aug-2018.pdf

  Löner på elva kronor i timmen och människor som tvingas bo i källare.Nio av tio arbetsgivare som tar hit arbetskraft bryter mot lagen, enligt hotell- och restaurangfacket. https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/0Ebg9G/det-har-ar-modernt-slaveri

  33 vietnamesiska kvinnor offer för tvångsarbete. http://www.blt.se/karlskrona/33-vietnamesiska-kvinnor-offer-for-tvangsarbete/

  Skatteverket som granskat omkring 50 städföretag.Människohandel och bolagsplundring. Anställda som tvingas betala tillbaka delar av lönen till arbetsgivaren. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/organiserat-fusk-i-stadbranschen-avslojat

  Det har blivit en modern slags Hydra (monstret där för varje huvud som höggs av växte dessutom två nya ut.) där varje situation Sverige tar i så växer det ut ett flertal problem man inte tänkte på eller var röstade för gång på gång på gång.

  Gillad av 2 personer

 24. O.t. skriver:

  En våg av misstänkt anlagda bränder under påskhelgen, bl.a. en herrgård bebodd av en SD politiker, totalförstördes. Där har Säpo lagt locket på? Och ingen information om brandorsaken får yppas, vilket väl är svar nog. Säpo är ju numera direkt underställda Löfven.

  Det är intressant att det är ännu torrare i Ungern, men där verkar inte som att hus, ladugårdar, skolor, kyrkor, gräs och skogar självantänder som i Sverige.
  Det går snabbt utför.

  Gillad av 4 personer

 25. garlbanke skriver:

  Vi lever alla på en livslögn. Glöm detta med integration. Läs nedan vad Sachs säger den av GS nämnda boken.

  Reaction comes from the gut and Sacks’s conservatism is more cerebral than that. He does not want to turn the clock back. In fact, an essential part of his thesis is that modern technology renders traditional models of integrating (or rejecting) immigrants obsolete. Thanks to the internet and satellite TV, the newcomer to Britain can insulate himself from the prevailing culture of this country. So the immigrant remains, at heart, an alien, reinforcing his connection with a distant homeland, when, in the past, the ties would naturally have frayed. His children, even if born in the UK, might seek out the easy solidarity of the web chatroom. They become members of global tribes based on faith, race or ideology. Gone are the practical incentives for immigrants to identify themselves as ‘British’.

  Gillad av 1 person

 26. Palle9 skriver:

  Tack, Gunnar för din mångåriga insats i motvind!
  På grund av personer som du själv, Tino Sanandaji m.fl., som envist tillhandahållit fakta i frågan, har det blivit svårare att i den offentliga debatten komma med de värsta, hårresande felaktigheter som så ofta framförts (ta bara Henrik Schyffert och hans pizzor eller DN med påståendet om ekonomisk bingo för Sandviken mm mm). Tillväxten av alternativmedier har gjort att de värsta grodorna snabbt blir exponerade.

  Gillad av 1 person

 27. Rolf H Carlsson skriver:

  Det är möjligt att immigranterna var offer i sina hemländer, men när de kommer hit är de inga offer. Varför ska vi diskriminera dem genom att frånta dem deras förmåga att göra rätt för sig? De kan möjligtvis få ett tillfälligt lån så att de kan etablera sig här, men det ska börja betalas tillbaka inom två år. De som inte sköter sina åtaganden skall utvisas och i varje fall inte beviljas uppehållstillstånd förrän de visat att de kan sköta sig. Ännu strängare krav givetvis för att få medborgarskap.

  Gilla

  • cmmk10 skriver:

   Sverige har ingen ”immigration”. Man kan få uppehållstillstånd för studier och under vissa förutsättningar för arbete. Annars är det bara folk med flyktingskäl som får vistas här.

   Det är åtminstone den officiella versionen.

   Gillad av 1 person

 28. Ingrid Skinner skriver:

  Hej Gunnar! Låt mig bara allmänt kommentera att jag uppskattar dina inlägg till fullo och ger dig allt stöd i ditt fortsatta arbete.

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.