Gästskribent Einar Askestad: Den stulna demokratin

Demokratibegreppet har genomgått en transformation. Principen om folkviljan är satt ur spel för en specifik politisk idé om rättsstaten. En rättsstat som sätter sig själv i främsta rummet, som vänder sig emot det folk som den var satt att tjäna, är dock ingen rättsstat, den är ingen demokrati, den är ett hot mot demokratin. Einar Askestad om en politisk utveckling och maktordning som saknar legitimitet.

I förordet till den bok som nyligen utgivits av riksdagen med syfte att uppmärksamma hundraårsjubileet av den svenska demokratin skriver talman Andreas Norlén att demokratin är hotad. Vi lever i en brytningstid, säger han, demokratin är utmanad och vi kan och får inte ta den för given. De orden slår an tonen och visar sig vara utgångspunkt i de flesta av texterna i ”Demokratins framtid” (Sveriges Riksdag, 400 s.), en antologi som redigerats av statsvetarna Katarina Barrling och Sören Holmberg och som innehåller ett tiotal forskares granskningar av vår demokrati.

Det flesta av oss kanske inte kan ge en distinkt definition av begreppet demokrati, men de flesta av oss vet att allmän och lika rösträtt är en fundamental sak i varje modern förståelse av begreppet. Vidare och i linje med detta att det demokratiska styrelseskicket handlar om att folkets röst återspeglas i detsamma. Att makten utgår ifrån folket, som det heter i regeringsformen. Är då denna rättighet och praktik hotad idag? Har vi krafter i det svenska samhället som ifrågasätter detta, det mest fundamentala i en demokrati? Antologin ger en övertygande bild av att den svenska demokratin har problem, kanske allvarliga sådana, men den gör det på ett åtminstone för mig – en lekman – rätt överraskande vis. Hotet mot demokratin sägs nämligen vara – demokratin.

Den ledande tankefiguren i såväl boken som i den politiska samtida diskursen måste först tecknas. Man laborerar med två begrepp som menas stå i motsättning till varandra. Rättsstaten och folkviljan. Den förstnämnda sägs vara hotad av den senare, och staten måste därför ”skydda styret – ytterst folket – från sig självt”. Samtidigt menar man att det är ”nödvändigt med inslag av folkstyre för att tala om demokrati”, men att folket är ett problem som måste ”hanteras”. Man specificerar några områden som hotar demokratin, bland annat medborgarnas inkompetens (”Väljarna är mycket okunniga”), mediers oförmåga att hålla folket välinformerade (främst sociala medier, som ”enligt forskningen snarare är en del av problemet än en del av lösningen”) samt medborgarnas krav på folkstyre. Detta sista hot benämns populism. En bakgrund till eller möjligen en konsekvens av denna tankefigur sägs vara en allmän strävan efter att ”se mer nyanserat” på begreppet demokrati. Demokrati får vi veta är ”en gradfråga, inte längre en artfråga”. En vilja att ”minimera inflytandet från folket och istället fatta beslut på expertnivå” sägs ingå i ”en allmän internationell utveckling” där man insett att ”det är bättre att viktiga beslut inte fattas på demokratisk väg”. Argumenten för denna ”utveckling i svensk och internationell demokrati” är flera, den viktigaste tycks vara att folket inte är ”en enhetlig kategori” och att det är ”diffust” vad en sats som att ”all offentlig makt utgår ifrån folket” egentligen betyder.

Demokratibegreppet har med andra ord genomgått en slags transformation, det har definierats om, från att handla om folkets vilja till att handla om vad man kallar rättsstaten. Rättsstatens väl och ve. Folksuveränitetstanken har ersatts med andra intressen och överväganden. Vilka är de? Och varifrån får de sin legitimitet?

Ett sätt att närma sig denna fråga är se på lagarnas förhållande till moral och kultur. Vad ger lagar deras legitimitet? Här finns olika skolor, inte minst historiskt. Den rådande uppfattningen på juridisk och politisk nivå tycks vara att lagen står som på egna ben, att den har mer eller mindre universella grunder liksom från himlen givna eller åtminstone att den vilar på mer formella premisser. Att dess villkor är oberoende av såväl folk som kultur. En strävan efter transnationella och transkulturella lagar talar för att detta synsätt slagit igenom. EU, FN och andra internationella organisationer delar denna ambition. Man utgår ifrån att exempelvis idéer om mänskliga rättigheter står över såväl tid som rum, att de är oberoende av kulturer och de skillnader sådana uppvisar i syn på moral och rättsuppfattning. Det är en slags formalism, som åsidosätter att lagarna bärs upp av folks syn på vad som är rätt och fel. Att lagen står och faller med människornas tro på dem. På moral, och därmed på kultur. Att paragrafer endast är paragrafer, ord på papper, utan sitt kulturellt-historiska fundament. Rättsstaten utgörs av ett sådant knippe idéer och värderingar, och står och faller med den folkvilja och den kultur där den verkar. Liksom ingen princip upprätthåller ett samhälle, utan samhällen, kulturer, folk, upprätthåller principer, är kultur (som alltid är specifik kultur) förutsättningen för en rättsstat, inte vice versa.

Ett annat sätt att närma sig denna fråga är att exemplifiera med islam i västerländska samhällen. De sedvänjor, det sätt att tänka på, leva och vara på som utgör vår kultur, och som återspeglas i vårt styrelseskick (och ju mer de gör det, desto mer demokrati rör det sig om), har sina förutsättningar. De tar man lätt för givna. Inom islam är det naturliga och i urkund, tradition och praxis anbefallna att sätta islam framför den kultur och de sedvänjor man kommit till. Det finns inte en moské i Sverige som predikar någonting annat. Men problemet är inte religiositeten, vilket ofta hävdas, för liksom en svensk person kan vara sekulär men likväl förblir kristen, i sina värderingar, i hur han handlar och tänker, är en sekulär muslim impregnerad av sina islamska värderingar. Att vara muslim är att välja islam framför sådant som inte är islam. Det innebär att den dag islam är tillräckligt starkt i ett kristet-sekulärt land slutar landet vara ett kristet-sekulärt land. Kulturen som bär upp rättsstaten faller, och rättsstaten och vår demokrati med den. En rättsstat som inte förstår sina kulturella villkor står på lerfötter. En rättsstat som inte återspeglar den kultur som bär upp den saknar framtid. En rättsstat som sätter sig i främsta rummet, som vänder sig emot det folk som den var satt att tjäna, är ingen rättsstat, den är ingen demokrati, den är ett hot mot demokratin.

När vi universaliserar våra värderingar riskerar de att förlora sin förankring i sin kulturella-historiska mylla. Vi ser denna utveckling ifråga om makten som sådan – ett ständigt avlägsnande från dem den berör. På denna vår jord existerar skilda kulturer med skilda värderingar, med olika syn på friheter och rättigheter, och just därför blir frågan om hur vi försvarar våra värderingar viktig. Endast om vi förstår att våra principer är yttringar av vår kultur kan vi skydda dem. När statsvetare idag varnar för hur inkompetent och okunnigt folket är, med statistik över hur många som inte vet hur många riksdagsmän som sitter i riksdagen eller vad arbetsmarknadsministern heter, bortser de bland annat ifrån att inkompetensen löper tvärs igenom hela samhället.

Den sittande regeringen är sannolikt världsbäst på att vara den mest obildade och outbildade regering en västerländsk kulturnation sett. Den intellektuella, historiska och filosofiska horisonten stannar allt som oftast vid självbilden, som i sin tur stannar vid självbilden. Samtiden vid samtiden. Den förre statsministern, ledaren för det forna konservativa partiet, gav en platteve som present från regering och svenska folket till kronprinsessan på hennes 30-årsdag. Idén att dagens politiska eliter skulle förstå saker bättre än folket ter sig bisarr, och bygger på ett grovt tankefel. Demokratin handlar inte ytterst om åsikter, om ideologier, om skilda intressen inom vår kultur, inte ens om kompetens (som är en relativ historia), utan om vår gemensamma kulturs möjlighet att uttrycka sig i sitt styrelseskick. En legitim ledning över landet liknar modersmålet, om en metafor som samtidigt är bokstavlig tillåts. Den som talar sitt modersmål är lika fri som formad och genomsyrad av det. Den legitima makten talar språket flytande, lånar sig inte till någon svengelska, eller fuskar på franska, tyska eller spanska. Allt som bär är rotat, och den goda makten är den som minns var den kommer ifrån.

Vad som står på spel är med andra ord inte ”den liberala demokratin”, utan den kultur som är grunden för varje form av demokrati, inklusive den liberala. Det är inte ”spärrar mot folkviljan” som behövs, som en statsvetare i det av riksdagen beställda arbetet över vår demokrati menar. Det är inte populister, eller ”framväxten av en stridslysten nationalism”, som hotar samhället, ty vad dessa krafter vill är att rädda själva förutsättningarna för demokratins fortlevnad.

När den svenska regeringen lägger 250 miljoner av folkets skattepengar för att ”stärka demokratin i Östeuropa” och bidra till ”en mer utvecklad rättsstat” blottläggs flera saker. Dels en demokratisyn som inte ens respekterar folkviljan i andra demokratier, dels en gränslös maktfullkomlighet som präglar det politiska etablissemanget av idag. ”Vi har ingen tid att förlora”, säger den ansvarige ministern. Det rör sig inte enbart om att underkänna folkviljor (manifesterade i demokratiskt hållna val) som ej godkänner den sittande (svenska) maktens definitioner av rättsstaten, där ett land som Ungern alltså menas icke vara en demokrati, utan det handlar också om en maktfullkomlighet med orwellska kvaliteter, där själva begreppen upplöses och vänds mot sig själva. Totalitarism är demokrati. Yttrandefrihet kräver censur. Religionsfrihet är att främja religion som vill utplåna religionsfriheten. Och så vidare.

I begreppet ”rättsstat” kan staten i praktiken lägga in vad den själv önskar, drapera det i diverse positivt värdeladdade ord, som jämlikhet, rättighet, ledord anbefallna av överstatliga organisationer och intressen, och förskonad från att behöva söka legitimitet från det folk som berörs kan makten förbli vid sig själv. Principen om folkviljan är satt ur spel för en specifik politisk idé om rättsstaten, vars grund eller legitimitet återstår att visa. Folket har förlorat sin makt, och rättsstaten sin enda legitimitet.

69 reaktioner på ”Gästskribent Einar Askestad: Den stulna demokratin

 1. Bo Svensson skriver:

  Demokratin som är värd att sträva efter och försvara är folks makt över sina liv, – sina angelägenheter och sin ekonomi. – Den förverkligas genom rättsordning: Frihet under lagen.

  Ju perfektare rättsordning, desto mindre resterande utrymme återstår för centralmakten att bekymra sig för. – Utrymme för att begå övergrepp.

  Med rättsordning menas regler för ekonomi och samvaro som resulterar i framlängesutveckling. – Regler för migration alltså som gynnar avancerade släktens och kulturers utbredning på retarderades bekostnad.

  Ett avgörande kliv mot demokratins förverkligande vore direkt makt över våra pengars fördelning över skattefinansierade ändamål, varigenom man öppnade för den skattefinansierade verksamhetens utsläppande i den friska konkurrensutsatta ekonomin, där intäktsflödet är direkt beroende av vår bedömning av kvalitén och angelägenhetsgraden i utbudet.

  Gillad av 2 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Rättsordning gör alltså att de val som är fördelaktigast från ett vidare perspektiv, skall framstå som de bästa även från det trängre pespektivet.

   Gilla

  • Bo Svensson skriver:

   Att rättsordning skall trumfa folkvilja, är ju motivet för att vilja ha ett lagråd som betygssätter lagstiftarnas förslag.

   Reglerna för migration som gäller globalt, strider kanske inte mot folkviljan. – Majoriteten tycker kanske att det är bra att kunna flytta till ett rikare land och få del av välståndet. – Men under en rättsordning som inte är galen och pervers, är det i kraft av sina förtjänster man vinner terräng på andras bekostnad och inte i kraft av sina tillkortakommanden.

   Att man är för dum eller för slö eller för elak för att kunna skapa drägliga förhållanden där man hör hemma eller att man skaffar omotiverat rikligt med avkomma, skall inte ge en rätt att inkräkta på mera förtjäntas livsrum.

   Gillad av 3 personer

 2. brrr skriver:

  Kopiera och sätt upp överallt, lägg i varje brevlåda!
  Om inte en betydande majoritet av svenskarna vaknar bums, så är vi snart förlorade, och de flesta av oss har inga möjligheter att lämna sverige.

  Gillad av 12 personer

  • kommentator skriver:

   Sätt i DGS ut namn på dem, som yttrat det som citaten i artikeln anger, vare sig dessa nu är ministrar eller s.k. ”statsvetare” (med vilka landet nu verkar nästan nedlusat).

   Och kalla inte Sverige för en ”rättsstat” – inget land är en rättsstat, där POLITIKER (=nämndemän) dömer i domstolarna och där dessa politikerdomare är i majoritet i rätten och kan rösta ned den ensamme juristdomaren (3 mot 1). Och där en anklagad inte kan välja bort en nämndeman, som vdb anser olämplig, t.ex. partisk.

   Gillad av 5 personer

 3. Tritonen skriver:

  Sista stycket är en brilliant sammanfattning av den negativa utveckling vi kan se i Sverige, och på tal om en ”religion som vill utplåna religionsfriheten”:
  ”Om islam inte är politisk, är den ingenting alls!” (Ahyatolla Khomeini, citerad efter M. Houllebecq)

  Gillad av 15 personer

 4. Tritonen skriver:

  Ytterligare ett citat från en annan ”profet” inger dock ett visst hopp om demokratin:
  ”You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time, but you cannot fool all the people all the time.” – Abraham Lincoln

  Gillad av 5 personer

  • Dnam skriver:

   Ett annat mera passande citat för svenskarna från titeln på en bra bok av Einhorn: ”fooling some of the people all of the time”.

   Gilla

  • Tritonen skriver:

   Jag drar mig till minnes ett tredje citat, som är mycket relevant i sammanhanget.
   I samband med de utdragna regeringsförhandlingarna i höstas, så närmade sig ett extraval, då frågan skulle underställas folket. I en intervju undslapp sig då talmannen Norlén följande:” Då står vi inför AVGRUNDEN!”

   Gillad av 12 personer

 5. Tomas skriver:

  Spot on som den unge svensken skulle sagt. Dessa kvasiintellektuella idéer får bara fäste när den del av medborgarkåren som kan tänka själv antingen är ointresserad eller så hotad av gaphalsar att man tittar åt andra hållet.

  Gillad av 2 personer

 6. Aurora skriver:

  Det handlar om Vems demokrati som ska gälla. Idag är befolkningens och väljarnas vilja ett hot mot den ’demokrati’ som makten vill bedriva. Det är därför man så angeläget driver agendan om ’hotet mot demokratin’. När det är de själva som utgör det verkliga hotet.

  Gillad av 10 personer

 7. kolosserbrevetkap3 skriver:

  Till E.A:s text kan tillfogas de gärningar som press och media både hamrar och sår in i det svenska folket. Det gäller att få det svenska folket att ”förstå” vad som är rätt och fel.

  När människor ifrågasätter pressens och medias budskap och metoder samt vill begagna andra källor, då gör press och media allt för att sabotera denna möjlighet (i sin självrättfärdighet och självgodhet).

  När ledare för länder inte villkorslöst lägger sig flata inför den hätska retoriken och hetsande propaganda (under sken av journalistik), då går man ut på bred front och anklagar de anklagade för att ”hetsa” mot journalister.

  Finns det ens ett uns av skam och självrannsakan hos journalister? Eller är allt tillåtet för att försvara det ”andeväsen” de tillber och själva är en betydande del av?

  Gillad av 3 personer

 8. Dnam eksnad skriver:

  Bra, man tror knappt att det är sant. Hur har vi kommit hit? Man kan undra vad de anför som bevis för att deras tankegång är bättre än den om folkstyre, vilka exempel har de? Schweiz? Kanske det är just Schweiz (om vi idealiserar lite) som är deras exempel, för mig är Schweiz ett gott exempel, välstånd, bra utbildningssystem och man kan bygga tunnlar, har folkomröstningar och har inte ett gigantiskt dyrt politikervälde, framförallt så är skatten låg, i min gamla hemvist Verbier så har jag för mig att den var 10%. Det är vad jag tycker, men vad tycker alla dessa statsvetare och jurister och socionomer och politiker? Jo de tycker tvärt om på varje punkt, de tycker till och med att Hallandsåsen var lyckat för den gav upphov till mycket korruption och möten och fokus på miljön och onda företag.

  Så det är precis detta ljus, precis det ljus Patrik försöker lysa på saken, vi har helt enkelt olika intressen, de vill ha det så här, hela vägen till Sorsele, och en långsamt växande grupp svenskar, de som får betala för att få sina barn slagna och våldtagna och utsatta för olika experiment som inte vill ha det så här. Vi vill helt enkelt inte samma, även på DGS skriver de som vill ha det så här, Thelin till exempel, sen finns det andra som tror att de inte vill ha det så här men vill det egentligen och inte har bestämt sig..

  Kanske lägger vi inte nog fokus just på de människor som Einar skriver om, statsvetarna och juristerna, alla de med fullgjord universitetsutbildning som vill ha det så här, vi brukar fokusera på de ledande politikerna men det står ju klart att de inte är smarta nog för att klara detta själva, ej dånt egri, de är helt enkelt galjonsfigurer som var de buffligaste och mest omoraliska och manipulerande i ungdomsförbunden, de utan hämningar. Vi borde lägga fokus på alla teknokrater som vill ha det så här, alla Thelins och Rambergs.

  Vi är i ett krig om Sverige men ännu mer om det västliga arvet, vårt demokratiska kulturarv med yttrandefrihet, 2500 år gammalt.

  Gillad av 15 personer

  • X skriver:

   Jag börjar så sakteliga landa i att även vanliga människor, ”folket”, också vill ha det så här. På riktigt. Precis som jag underskattar folkets förmåga att ta till sig att etablissemanget vill ha det så här, precis lika mycket verkar jag underskatta min egen förmåga att ta till mig att folket vill ha det så här.

   Gillad av 3 personer

   • Erik2 skriver:

    Jag börjar också så sakta landa i samma slutsats. Det blir som att befinna sig i den värsta av allra Stephen King filmer. En mardröm som bara blir värre och värre.

    Gillad av 2 personer

   • Dnam skriver:

    Ja det är svårt, vissa, inte så få, väljer diktaturen om det ger dem relativa fördelar, så var det i Sovjet, så var och är det i Kina och så är det i Sverige. Deprimerande.

    Gillad av 6 personer

   • pllay skriver:

    Det är detta som är det verkliga problemet, 82%, majoriteten av folket i Sverige vill bli ledda av en elit de är övertygade om är intelligentare och förståndigare än de själva är.
    Folket vill vara en del av ett totalitärt expertstyrt världssamfund där alla goda lever i harmoni och solidaritet, folket vill återupprätta Sovjetsamhället.
    Propagandan och indoktrineringen har lett till att majoriteten av folket önskar 1984.

    Gillad av 2 personer

   • Göran Holmström skriver:

    Med all respekt, jag håller inte med alls. Tvärtom så tror jag bara att,”folket” är förbannat fega och konflikträdda så till den milda grad, att bara försöka tänka utanför boxen ger knorr i hela magen. Nu anser jag inte att det är folkets fel, utan för att våra makthavare har kört med ett förbaskat fult spel, och manipulerat vårt land till, där vi är idag. 6-8 brödskivor om dagen, bilprovningen, skattemyndigheten, 0,2 promille vid ratten och så vidare. Allt har varit en medveten strategi för att sakta hjärntvätta så många det går, till den viljelösa massa landet består av. Jag har aldrig passat in någonstans, förr skämdes jag och kände fasen vad det är fel på mig.
    Idag är jag stolt och känner mig fri, och är lycklig att jag kan lämna detta sjuka land om det blir en smula värre.
    Stalin var god jämfört med vad sossarna är, att vara så ond att man ljuger och går bakom ryggen på sitt eget folk för att få det lite bättre själv, det är ren ondska i sin värsta form.
    Mvh Göran.

    Gillad av 6 personer

   • Dnam skriver:

    @göran

    Jag tror det beror på ens umgänge, du umgås väl med folk som är ungefär som du själv är? Jag umgås i stort sett inte alls med folk ur VIK om inte läkare och liknande räknas. Dessa människor kan vara fega men vill nog inte ha de så här, men i mer inbitna kretsar så tror jag du har fel, många vill ha det så här så länge de inte själva drabbas.

    Gillad av 3 personer

   • A skriver:

    Jag håller med dig Göran, att se på apspelet i media ger inte en rättvisande bild. Dessutom vill makten inget hellre än att vi ska gå på detta och ge upp. Det är helt fel, och en stor del av svenskarna är mycket mycket bra folk. Jag garanterar. Glöm inte att makten ljuger om allt hela tiden. Vad fan hade ni väntat er? Tror ni de skulle lägga fram att folket hatar dem, och att korthuset snart faller. De är helt beroende av ”sverigebilden”, det märker ni väl? Allt hänger på den! Tänk på vad Mao skulle gjort. Säga vad man vill om den mördaren, men förlorarmentalitet det hade han inte. Ett gnäll är det, och nån balansräkning finns överhuvudtaget inte. 🙂 Spridda skurar med viss fokus, men ingen helhet.

    Mvh A

    Gillad av 6 personer

   • A skriver:

    Men Dnam, två veckor innan muren föll var det ingen som på allvar gissade vad som skulle komma. Detta fullt utvecklade ondskans imperium, var ett korthus. Varför tror du det tjatas nåt så fruktansvärt om TRON i bibeln? Det är ju detta det handlar om, bokstavligen. Tron på sanningen, att vässa det vapnet intill fulländning. Folk fattar inget om detta, de tror att dyrkan/tron handlar om vad som helst.. Det är ju därför de kör med kålsuparteorin, de uppfattar det som ett gräl där båda NOG är skyldiga, alltså två åsikter. Tron handlar ju om att det ruttna i sanning ÄR ruttet och kommer att falla lika säkert som att solen går upp.

    Mvh A

    Gillad av 2 personer

   • olle reimers skriver:

    Nej X, jag tror du har fel. Med ”folk” avses de c:a 90 % av befolkningen som antingen är födda här eller har svenska föräldrar.

    De vii ha Sverige kvar men de har inte föstått att de är hotade av de 10 % som vill göra om Sverige till något annat.

    Här kommer rättsstaten in. När ”folk” börjar se lagar eller tilämpning av lagar som vänder upp och ned på de begrepp om rätt och rättvisa som vi fått i oss med modersmjölken börar vi reagera. ”Ska man inte kräva att man förstår att man inte kan ta emot barnbidrag när man inte har barn, för att man inte kan läsa svenska”? ”Ska man inte kunna kräva av en kille att förstå att man inte kan våldta en tjej som inte har slöja eller burka fast hans lag säger det”?

    När man inser att den svenska rättsstaten inte längre är på medborgarens sida börjar man reagera. Hotet blir farligt, reellt. Vad händer om det är jag? Kan jag inte få rätt i domstolen ens?

    Den här typen av insikter tar lång tid att få fäste. Men snart börjar det gå uppför svensken vartåt det barkar. Och jag tror inte att han vll dit.

    Gillad av 1 person

  • Jan Andersson skriver:

   Vi är i krig mot den konservativa borgerliga kultur som byggde upp Sverige från ett fattigt bondeland till en modern industristat 1870-1970.

   Gilla

 9. Göran Holmström skriver:

  Men Asso Bah kronprinsessan fick ju en platt-teve, snacka finkultur.
  Skulle velat varit med och sett minen på henne, hon hade nog svårt att hålla masken just då. Analyserar man gåvan och budskapet så blir det lite intressant.
  Anser man från regeringshåll, att även kronprinsessor behöver, ”folkbildning”.
  Och att SVT saknas i det kungliga hushållet.
  fast å andra sidan vad kunde dom ge annars, Allt svenskt är ju barbari enligt den statsminister som gav bort en tv.

  Gillad av 8 personer

 10. Sune Mangs skriver:

  SAP har utvecklat svart bälte i hyckleri. Socialdemokrternas konstitutionella utgångspunkt är
  helt uppenbart den Rousseanska folkviljan; folksuveränitetens princip enligt RF. Denna grundsats gäller på hemmaplan för SAP, så länge de själva innnehar makten. Att regeringen tillsätter domare och att domare dresseras i Justitiedepartementet är helt okey för att tala med Löfvén så länge de sker i Sverige. Att den svenska regeringen vägrar underställa sig en verkningsfull lagprövning genom en Författningsdomstol i Sverige är helt okey, så länge det är SAP i Sverige som kör över Lagrådet, som endast givits en rådgivande roll i den Svenska lagstiftningsprocessen.

  Den socialdemokratiska självbilden är uppenbar- folkviljan är per definition det socialdemokratiska partiet. De konstitutionella lakuner som åtefinnes i svensk konstitutionell rätt, med dess bristande maktdelning och lagprövning är helt okey här under SAP:s egid men kan samtidigt fördömas i andra länder – speciellt länder som inte har en socialistisk regering.

  Gillad av 11 personer

 11. Göran Ulfenberg skriver:

  Sverige är ingen rättsstat,utan en lagstat,där lagen är ett maktmedel i det härskande herrefolketstjänst.
  På Lidboms tid gick an att ta fram en ändamålsstyrd snabblagstiftning närmast av förordningskaraktär såsom i det Tredje riket.
  Idag kan Morgan et consortes inte stifta lagar,som är till vårt skydd mot Muhammeds musulmaniska horder.
  Den brunfärgade Karl Olivecrona yttrade,att rätten har sitt ursprung i lagen,som stiftas av makten.Denne man är våra socialfascisters juridiska föregångsman.Lagen som ett maktmedel mot folket alltså.
  Våra domstolar kallas ju inte ens den tredje statsmakten;de är i realiteten underhuggare till den andra,alltså regeringen.Se hur den obesvärat kör över lagrådet,när det passar.
  Men våra jurister har accepterat denna underhuggare tävling.Inte gjorde den ”borgerliga” regeringen ett slut för att ändra på detta faktum,trots allt prat om behovet av en författningsdomstol.
  Socialfascisterna säger ju själva,att de inte skall ha några jurister över sig,ty det innebär en inskränkning av demokratin,”demokratin”.
  Alltså politikerna står över lagen.
  Den socialnazistiska brännvinsjuridikens triumf.

  Gillad av 13 personer

 12. A skriver:

  Univeralister förstör det specifika, per definition. Resultatet: allas lika totala värdelöshet. Det är bara att inse att de som hatar livet styr oss nu. Det är lätt att bevisa, de skriver till och med böcker om det. 🙂 Vi ska inte bara konstatera, vi måste använda dessa bevis hela tiden.

  Mvh A

  Gillad av 6 personer

 13. Östrahult skriver:

  En av de bästa artiklarna på DGS. Några kommentatorer hänvisar till ordspråk, jag bidrar med ”Högmod går före fall”. Där är vi dag på många håll inom EU och bland dem som utmärker sig mest i denna gren återfinns PK-Sverige och Macron. Nyligen publicerades en sammanställning över grad av förtroende för politiken inom EU och det är rätt illa ställt. Märkligt att så många blundar för detta.

  Gillad av 8 personer

 14. Hans Jensevik skriver:

  Bra artikel men det kan sägas enklare. Se den första videon här som är en diagnos på läget i Sverige. Den innehåller också en förutsägelse när demokratin avvecklas helt. Men det pågår också processer i nutid och i video två visas konkret hur gammelmedia jobbar med fake news (UNT i Uppsala). I video tre visas hur socialtjänsten i Östhammar infiltreras.
  http://www.youtube.com/watch?v=051K_s71HEA
  http://www.youtube.com/watch?v=WUDS56B2vuo
  http://www.youtube.com/watch?v=nXlK_y3AfmU

  Gillad av 7 personer

 15. Thomas Ek skriver:

  Puhh
  Vet inte om jag är extra trög idag.
  Trots att jag läste super sakta så förstod jag bara två tredjedelar av texten.
  Höll faktiskt på att somna ibland.
  Stundtals kändes lite som att läsa en psalmbok.

  Näee, de här é nog lite fö intlelekteélt för mig.

  Gillad av 1 person

 16. Steven Jörsäter skriver:

  Åtminstone ordet demokrati förefaller vara kidnappat av de som vi, åtminstone förr, benämnde vänsterkrafter. Numera är kanske folkfiender en bättre benämning.

  Så fort ett land inte anses tillgodose dessa krafters idéer om hur ett land bör styras så beskylls det för att ha en uselt fungerande demokrati. Det spelar ingen roll hur populära ledarna är.

  Ordet demokrati är idag ett ord som kloka personer bör undvika att använda.

  Gillad av 2 personer

 17. Göran Nilgard skriver:

  ”Totalitarism är demokrati. Yttrandefrihet kräver censur.”

  Ovanstående text vid alla gränspassager till Sverige på ett antal lämpliga språk med tillägget : ”Sverige – Land of the värdegrund”

  Gillad av 3 personer

 18. Hortensia skriver:

  Fasansfullt, Einar. Det vänder sig i magen när man tänker på hur illa ute vi nordbor – världens mest tillitsfulla folkspillra – verkligen är till följd av detta mångåriga vanstyre av en absurt maktfullkomlig ”elit”…

  … som av olika bisarra anledningar (utomeuropeiska medborgarskap, muslimsk tro, vettlösa stamkrigarvärderingar etc) inte känner tillräcklig gemenskap och samhörighet med den inhemska allmänheten.

  https://ledarsidorna.se/2019/04/vad-gjorde-mehmet-kaplan-i-turkiet-under-migrationskrisen-hosten-2015/

  https://uvell.se/2014/12/26/vad-gor-mehmet-kaplan/

  Vad gjorde miljöpartiminister Mehmet Kaplan i Turkiet… och vad hade egentligen en turkisk muslim i en svensk regering att göra? Dubbla medborgarskap i kombination med folkföraktfullt identitetspolitiska tillsättningar är en styggelse, som resolut måste bekämpas… via valurnan.

  Gillad av 4 personer

 19. Mats Waltré skriver:

  Kanske bara en indirekt kommentar till Einar askestads förnämliga artikel:

  Barbarerna är här

  vem kan se i grådask
  skymningen är ju redan här
  kan förnuft se genom dis
  kan omdöme flyga högt
  är visheten vingar klippta

  IPCC är Gud
  och koldioxid hans profet
  och Guds barn är sjutton

  och människan
  arma människor
  är Guds fiender

  och människans sköte
  familjen
  bryts ner
  förringas, förintligas
  islam angriper
  månggifte
  könsstympning
  och kvinnas underkastelse

  och människans sköte
  familjen
  bryts ner
  förringas, förintligas
  socialism angriper
  angriper hjärtat
  själva livet
  identitetsstympning
  abort och dödshjälp

  och människan
  arma människor
  är IPCCs fiender

  även barnen
  först kom rädslan
  ”är jag pojke eller flicka?”
  du kan inte veta
  sedan kom den större rädslan
  ”ska jag få finnas till?”
  du är en klimatfara!

  och barnen
  arma barn
  är IPCCs fiender

  Rom har förlorat sin huvudstad
  barbarerna har plundrat
  en ökenvandring har börjat

  Gillad av 4 personer

 20. Göran Holmström skriver:

  Kort formulerat. Många förrädare avlönas via skattsedeln.
  Det är ju därför dom vill avskaffa kontanterna, rösta bort dom är ju bevisat att det inte fungerade.
  Svälta bort dom går ju inte heller, då svensken är så lojal och betalar gladeligen skatt.

  Gilla

 21. Claudia de Longueville skriver:

  Einar Askestad: ”I begreppet ”rättsstat” kan staten i praktiken lägga in vad den själv önskar”.
  Det är ju synnerligen praktiskt.
  Så sagolikt smart.
  En underbar tolkning av konceptet, som möjliggör att på ett mäkta effektivt sätt avfärda alla dem med ”problematiska åsikter”.

  Med myndig ton och med darr på stämman kan man alltid och undantagslöst inte bara ifrågasätta omdömet hos den som framför dessa, utan även hävda att tankarna hotar grunden för rättsstatens existens.
  God hjälp, att effektuera detta har man sannerligen fått av landets lagvrängare.

  Det är uppenbart, att i det korrupta Svea rike har juristerna transformerats till politiska aktivister.
  Det är den nya sortens rättslärda.
  En kamarilla, som föser de intelligensbefriade politiska nickedockorna framför sig och som bär ett stort ansvar för rikets bedrövliga tillstånd.

  Självsvåldiga, högdragna och arroganta Hilda- och Rubenpotentater, vilka kvickt har skådat möjligheten att tillskansa sig makt.
  En snobbig skara av akademiskt inavlade existenser, lika degenererade, som löjligt högfärdiga.
  En odräglig, sluten och oåtkomlig skock av fisförnäma överstepräster, som anser sig stå över all kritik.
  Ett kotteri, vars upptagningsområde till stor del tycks ha missat detta rikes intelligentsia.

  En skock taskspelare som kräver vördnad och ovillkorligen fordrar, att så fort de med en oändligt nedlåtande och snorkig ton utropar sentensen: ”hotad rättssäkerhet”, så skall alla undantagslöst falla platt till marken.

  Att deras argumentation, i själva verket ingenting annat är än pretentiös goja, frambringad, uppkräkt och idisslad till juridisk sörja, tycks härvid fullkomligt irrelevant.
  Ingen ifrågasätter, utan bara bockar och bugar.
  Hur ruttet är det lilla riket vid polcirkeln?
  Hur korrupta är nationens högdjur?

  När skall den hämndens timma inträda då Moder Svea hugger sitt svärd i skallen på rikets förrädare?
  Bildligt, alltså.
  Om Gud är god, så sker det inte bokstavligen.

  Det är bara för uppenbart, att Sverige plågas och torteras av maktgalna grupperingar, vilka tagit över landet och nu kompromisslöst och obevekligt driver det mot avgrunden.
  När har folket tröttnat och när är tålamodet slut med dubbelspelet och sveket från de rövargäng, som kopplat strypgrepp på nationen?

  Sveriges folk skall bara, med alla medel, förespeglas en verklighet som inte existerar.
  Det är ett agerande, där fakta under lång tid kallblodigt undertryckts och som är så lättsinnigt och bedrägligt, att de ansvariga rimligen måste ställas till svars.

  Tyvärr kan det inte bli bättre förrän det har blivit sämre.
  Det måste bli kristallklart för den stora, sega och tröga, av media hjärntvättade, massan hur eländigt tillståndet är, annars händer ingenting.

  Hur länge skall människorna i detta plågade rike ha fördragsamhet med dess högdragna och svamlande bluffmakare till politiker?
  Hur länge skall det hunsade folket tolerera lögnerna om kostnaderna för, och de förödande effekterna av vansinnesinvällningen?

  Den kolossala och gränslösa uppsjö av importerade problem, som översköljer och dränker detta stackars plågade land och som nu inte heller får kritiseras.
  Ett hemsnickrat inferno, dag ut och dag in, som suger all energi ur riket och vars hantering kostar skjortan.

  Hur länge skall nomenklaturans svindlerier och nyspråk kunna pågå innan landets utpinade människor fått nog?

  Gillad av 5 personer

 22. Christer L skriver:

  ”Rättsstaten och folkviljan. Den förstnämnda sägs vara hotad av den senare, och staten måste därför ”skydda styret – ytterst folket – från sig självt”. Samtidigt menar man att det är ”nödvändigt med inslag av folkstyre för att tala om demokrati”, men att folket är ett problem som måste ”hanteras”.”

  Jag minns för länge sedan, Ingvar Carlsson svarade på en fråga om vad frihet är. – Frihet är folkets intryck av trygghet, blev svaret. Detta har alltså varit mycket konsekvent, man har inte ändrat sig en millimeter på fyra decennier.

  Man kan se det materialistiska paradigmet bakom orden, och samtidigt den naiva uppriktigheten. Han tror att han inte tror och han vill gärna förklara för alla som har förstånd. Frihet är för honom ett retoriskt grepp, en av de symboler som oförståndet behöver – men vi socialister vet bättre, och därför kan vi skapa folkets frihet som det så hett eftertraktar. Denna naivitet är svår att ta in, man tror lätt han menar något annat, men vad? Ingvar Carlsson framstod som en humoristisk och varm person. Hur kan intelligenta medvetna personer som han tro att detta de gör är värdefullt och hållbart? Illusionstrick, en värld av kulisser. Det är en skruv lös någonstans, och nu har hela konstruktionen börjat rassla och vibrera olycksbådande. ”Frihet” i en bemärkelse av folkets intryck av trygghet går inte att upprätthålla.

  Gillad av 1 person

 23. Willy Lindqvist skriver:

  Medborgarnas inkompetens skulle, enligt politiker, hota demokratin. Då handlar det nog i första hand om av politiker importerad demokratisk inkompetens som gör att demokratin i Sverige alltmer liknar demokratin i Tyska demokratiska republiken. Hur det går med den sortens demokrati har vi facit på..

  Gilla

 24. Ulf45 skriver:

  Denna artikel är bland det bästa exempel på hur man i Sverige hanterar ”rättsstat och folket”.

  Jag har hittills inte läst och sett en riktigare redovisning som på ett mycket pedagogiskt sätt illustrerar situationen i Sverige. Jag vill inte säga maktspelet, då folket som slussas till valurnorna fel informerats om läget i kungariket Sverige, såsom via negligerade och oroliga yttringar från folk i allmänhet. Osäkerheter som aldrig publicerats i Public Service.

  Svenska folket har alltså låtit sig bondfångas av en agenda som endast marknadsförs av just Public Service med vidhängande komplex av de största dagliga drakarna ( DN, AB, Expressen etc.

  Detta behandlas och kallas istället vårdslöst som en okunnig röst av folket.

  Det påminner närmast om nödropet: ”vargen Kommer” och folk gömmer sig i stugorna, utan att veta om hotet är verkligt!

  Gilla

 25. malmobon skriver:

  För att förstå hur systemet är uppbyggt måste vi börja i begynnelsen. Gustav Vasa. Skatt, styrande. De fyra stånden.
  Tar för lång tid förklara med en text.
  Brukar själv fråga mig. Vem tjänar på det och vad är syftet.
  Kortfattat tror jag vi varit utan krig för länge.
  Folket har tappat överlevnadsinstinkter.
  Vi är väl en 20 procent som har kvar den.
  Fler lär fatta när hela systemet faller isär och när det syns i deras levnadsförhållanden.
  Då är det för sent. Försvagade.
  Får nog börja tänka på Fågeln Fenix S.s.
  I vilket fall var det en tänkvärd text.
  Tur det finns några som uppmärksammar vårt vi är på väg. Jag ser det dagligen i Malmö.

  Gilla

 26. lookslikeanangel skriver:

  Lite sent på kvällen….

  Så roligt med en analys på hög internationell nivå.

  Man inser ju hur mycket man saknar detta i debatten i Sverige.

  Så, tack från mig i alla fall.

  Gillad av 1 person

 27. Lennart Göranson skriver:

  Sverige tillämpar redan folkviljeprincipen, och den är problematisk genom att partistödet har flyttat makten från riksdagen till regerings- och partikanslierna. Sverige skiljer sig därmed från många av de länder som vi räknar som västerländska demokratier, som i stället tillämpar Montesquieus maktdelningsprincip.

  Min uppfattning är att fokuseringen på de allmänna valen är ett alltför begränsat sätt att se på förutsättningarna för demokrati. Man kan som bekant rösta fram antidemokratiska partier eller en regim som tillämpar sharia. De västerländska demokratierna behövde som bekant hundratals år för att utvecklas, en utveckling som bl.a. innefattade fri opinionsbildning, ett fungerande rättsväsende, en begränsning av religionens makt och utbildning av medborgarna. Allmän och lika rösträtt kom in ganska sent i demokratiseringsprocessen.

  Jag håller alltså inte alls med om den vinkling när det gäller folkviljan som Einar Askestad ger uttryck för.

  Gilla

  • Klas Göran skriver:

   Visst, de individuella friheterna under rättsstatens hägn skyddar individen mot statens – även den demokratiska statens – ingrepp.

   Och medan majoritetsstyre inte kan fungera utan rättsstat, behöver rättsstaten inget majoritetsstyre. Frestelsen att gå tillbaka 200 år i tiden till ett upplyst expertvälde utan att den obildade pöbeln tillåts att störa beslutsfattandet är väldigt stor för experterna.

   Men precis som rättsstaten och experterna behövs för att balancera majoritetsväldet, behövs majoritetsväldet för att balancera rättsstaten och experterna.

   Gilla

  • Einar Askestad skriver:

   frågan gällde de kulturella villkor som är förutsättningen för allt vi tar för givet är ett gott samhällle. de värderingarna föll inte ned från himlen. de är inte självklara i en annan kulturell kontext. det handlar m a o inte om att hålla med eller inte hålla med, det handlar om att förstå att t ex den fria åsiktsbildning och det fungerande rättsväsende som du hänvisar till har med kultur att göra. att vår rättsstat och vår demokrati står och faller med den kultur som födde desamma.

   Gillad av 2 personer

 28. Christer E skriver:

  En klassiker att tänka på: Två vargar och ett lamm röstar om vad de ska ha till middag. Är den utgången demokratisk?

  NEJ, på inget sätt eftersom den åsidosätter flera av instituionerna som hör till ett demokratiskt styrelseskick.

  Gilla

 29. thojak skriver:

  Demokrati? I Sverige? Vafalls! Erinrar om Demokratur;

  ”I en demokratur råder allmänna och fria val,
  åsiktsfrihet råder formellt men politiken och
  massmedia domineras av ett etablissemang som
  anser att bara vissa meningsyttringar ska släppas fram.
  Konsekvensen blir att medborgarna lever i en föreställning
  att de förmedlas en objektiv och allsidig bild av verkligheten.
  Åsiktsförtrycket är väl dolt, den fria debatten stryps. Dock
  ska tilläggas att det i definitionen för demokratur finns med det
  faktum att människorna i detta samhällstillstånd själva inte
  uppfattar att de lever i en demokratur.”
  – Vilhelm Moberg.

  Churchill sa nåt i stil med, att av alla dåliga styrelseskick är demokrati det minst dåliga och det var ju på den tiden. Utvecklingen i Sverige, alltsedan Olof P intog taburetterna, har oomkullrunkeligt (be)visat ett (medvetet) skeende motsvarande den självkokta grodans hädanfärd efter en period av angenäm värme…

  Apropos just demokrati; i min uppfattning/erfarenhet finns där idag endast ett land som är i det närmaste demokratiskt det går, namely Schweiz. Med aningen lägre befolkning har parlamentet i CH endast 57x ledamöter (jfr med svenska rikshospitalets 349), vilka dessutom inte har politik som huvudsyssla. Dessutom har landet enormt autonoma kantoner med egna styren. Folkomröstningar är legio OCH bindande – jfr vad motsvarande gäller i Sverige, inte ens ett skämt skämt. 😦
  Men så fungerar CH också, som ett schweizerur med urstark ekonomi & valuta. Strikta immigrationslagar med mkt stränga straff vid missbruk, bl.a. förlorar personer som reser tillbaka till ursprungsländer samtliga tillstånd, evtl. medborgarskap dras tillbaka och inreseförbud 4 life utdöms.
  Författningsdomstol samt tjänstemannaansvar är i kraft – här kan också en jämförelse med Sverige göras…

  Arma Land ! 😦
  Mvh/TJ

  Gillad av 1 person

Lämna ett svar till Hans Jensevik Avbryt svar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.