Medborgarnas Offentliga Utredningar 1988:1 En ny grundlag. Ett förslag

Patrik Engellau

För mer än trettio år sedan ingick jag i en grupp om sex personer – varav jag var den minst juridiskt kompetente – som utarbetade ett förslag till ny regeringsform. Det var inte på skoj utan på högsta allvar, det borgade exempelvis regeringsrådet Gustaf Petréns medverkan för.

Jag har inte ägnat många tankar åt grundlagsförslaget på några årtionden men började nyss, av en tillfällighet, att läsa. Det kändes som en plötslig flamma av klarhet. Hela den misstro mot den etablerade politiken som idag är allmän i Europa genomsyrade texten. Den svarade också på frågan om hur vi i stället borde organisera den svenska staten. Idag borde det förslaget vara en förebild och en inspiration för alla som handfallet undrande står och kliar sig i huvudet och frågar sig vad vi borde göra med Sverige (förutom att tills vidare stänga gränserna, vilket inte var motiverat år 1988).

Jag minns att jag själv då tyckte att förslaget var nästan skakande djärvt. Idag känns det bara helt rätt. Det börjar med ett Memorial som anger tonen. Här är några utdrag:

Vår gällande grundlag står främmande inför problemen i tiden. Maktens utövande har blivit viktigare än maktens gränser…

I en levande demokrati behöver folkets makt över sina ombud alltid värnas. Demokratins syfte är inte att främja politikernas makt över folket. Men det har alltmer blivit så, att landets resurser betraktas som den politiska maktens medel… Våra valda ombud förvandlas också alltmer till administratörer i det offentliga liv de själva skapat. De blir för väljarna ofta till förväxling lika de tjänstemän de tänktes satta att kontrollera.

Därför behöver nu väljarnas makt över sina ombud åter bli det centrala i vår demokrati. Det är folket direkt, som ska kunna utse sina ombud. Det är också ombuden själva, som i första hand ska ha förtroendet från sina väljare och kunna ställas till svars för vad de gör – inte partier eller organisationer…

I mycket ter sig riksdagen degraderad till ett ämbetsverk för expediering av regeringens förslag och propositioner. Effektivitet tycks vara vida viktigare än kritisk granskning av de förslag som föreläggs riksdagen. Riksdagens uppgift att kontrollera regeringsmakten har i verkligheten förvandlats till en regeringsmaktens kontroll över riksdagen… Riksdagen ter sig allt mindre som en självständig kraft med mandat från folket och alltmer som en osjälvständig del i ett större statskorporativistiskt system med regeringskretsens makthavare och kontaktnät som det högsta översta skiktet i en enda maktpyramid. Allmänhetens intresse för riksdagsmedlemmarna är i sjunkande.

Vad förslaget egentligen går ut på är en vitalisering av den svenska demokratin genom att den totala och arroganta maktutövning som kännetecknar dagens regeringsmakt byts ut mot ett system där den verkställande (regeringen), den lagstiftande (riksdagen) och den dömande makten (domstolarna) separeras. Montesquieus hittills oöverträffade princip för statsförvaltning, helt enkelt.

Den första paragrafen i förslagets första kapitel fastställer vad staten ska göra:

Det svenska riket är en sammanslutning av fria medborgare. Medborgarnas frihet och rätt till liv och egendom värnas av grundlagarna. Staten skyddar riket mot yttre och inre fiender, upprätthåller lag och ordning samt främjar välfärden och vården av natur och kultur.

Det anmärkningsvärda är framhållandet av att statens främsta uppgift är att skydda medborgarna. Så här framställs statens främsta uppgift i nu gällande regeringsform:

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Tydligare kan det inte sägas att statens huvuduppgift enligt nuvarande grundlag är att måna om välfärdsstatens klienter. Det står att staten ska göra det och staten gör det. Det är därför vi behöver en ny regeringsform. Varför är det ingen som talar om detta självklara?

Någon särskild uppgift för staten att upprätta lag och ordning kan jag inte hitta i nu gällande regeringsform annat än i 2 kap. 23 § där det står att yttrandefriheten och informationsfriheten får begränsas med hänsyn till den allmänna ordningen. Som om yttrandefriheten vore det största hotet mot lag och ordning.

I förslaget skärs riksdagens ledamöter ned till 151 personer. Personval införs. Alla röstberättigade medborgare är valbara om de kan visa att minst 500 andra väljare stödjer kandidaturen.

Regeringschefen, alltså statsministern, blir direktvald ungefär som presidenterna i Frankrike och Brasilien. Varje kandidat måste visa sig ha stöd av 5 000 väljare. Den av statsministerkandidaterna som erhåller minst hälften av rösterna blir tillsatt. Om ingen når femtio procent hålls ett andra val mellan de två mest framgångsrika kandidaterna.

Statsministern utser och entledigar statsråden. ”Statsministern och statsråd skall vara svenska medborgare sedan minst tio år och får ej inneha allmän tjänst eller utöva verksamhet som kan rubba allmänhetens förtroende.” Bara det ger mig lyckorysningar. Inga politruker i regeringen!

Författningsdomstolen består av tolv ledamöter som sitter på tolv år vardera. Vid varje val av statsminister nominerar konstitutionsutskottet minst sex kandidater till ledamot varav väljarna utser tre.

Domare i det övriga domstolsväsendet tillsätts genom att regeringen tillsätter tjänsten första gången den blir ledig, riksdagens lagutskott den andra gången och Sveriges Advokatsamfund den tredje gången och så vidare.

Förslaget är för övrigt fullt av godbitar som alltfler medborgare idag börjar kräva, till exempel återinrättat straffansvar för försumliga statstjänstemän.

Varför pratar vi inte om sådant här som ju ändå gäller statens grundkonstruktion och troligtvis är nödvändigt för det långsiktiga återskapandet av ett robust och välfungerande Sverige?

63 reaktioner på ”Medborgarnas Offentliga Utredningar 1988:1 En ny grundlag. Ett förslag

  • brrr skriver:

   Precis vad jag också tänkte. Förtroendemätningarna visade nyligen att antingen Annie Lööf eller Stefan Löfven skulle bli statsminister, och för inte så värst många år sedan hade Fredrik Reinfeldt ett grundmurat och överlägset förtroende hos det sovande folket. O.s.v.

   Gillad av 2 personer

  • Leif V Erixell skriver:

   Jag pratar om det. Ofta. Har t.om skrivit en bok om det och gjort ett förslag som är snarlikt på flera punkter – men måhända ännu mer utarbetat. ”Omstart Sverige” (Bokus).
   Den och MOU 1988:1 borde alla medborgare med någon ansvarskänsla för landets framtid läsa – och sedan kan vi samla oss i ett konstitutionellt konvent följt av krav på en konstitutionell reform. De partier som nu sitter med slevarna i köttgrytan klan vi räkna med som de största motståndarna. MED är väl det enda parti som något sånär fattat hur allvarligt läget är. Se t.ex. här:
   https://medbloggen.se/2017/11/09/regeringsformen-ett-operativsystem-fullt-av-buggar/

   Gilla

 1. 1989 skriver:

  Hur skulle kommentarsfältets reviderade regeringsform kunna se ut? Jag börjar:

  1 kap. Statsskickets grunder

  1 § Sverige är svenskarnas land och all makt i Sverige utgår från svenskarna.

  Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och rösträtt för nettoskattebetalande och laglydiga svenska män med genomförd värnplikt. Den förverkligas genom individens självbestämmande och, om och där så krävs, direktdemokratiska omröstningar.

  Makten utövas under lagarna.

  2 § Makten ska utövas för svenskarnas okränkbara rätt till självbestämmande och för svenskarnas biologiska, kulturella och ekonomiska fortlevnad, frihet och värdighet.

  Gillad av 11 personer

 2. A skriver:

  Självklart har du rätt P.E. Men några verkliga förändringar till det bättre tror jag inte är möjliga så länge som svensken uppfattar våra problem som endast på marginalen. Detta är en transportsträcka, det är bara att inse. Det kommer inga gradvisa förbättringar. Folk måste uppleva att allt står på spel först, och där är de inte alls, på något vis. Det MÅSTE bli mycket värre, det tycks inte finnas nån annan väg. Men det betyder inte att man ska ge upp, tvärt om.

  Mvh A

  Gillad av 8 personer

 3. svenne skriver:

  ”Varför pratar vi inte om sådant här som ju ändå gäller statens grundkonstruktion och troligtvis är nödvändigt för det långsiktiga återskapandet av ett robust och välfungerande Sverige?”

  Ur SVT nyheter 24 november 2010:

  ”Ny grundlag – historiskt beslut utan debatt:
  Nästan helt utan offentlig debatt ändras den svenska grundlagen på viktiga punkter. Riksdagen fattade idag det slutliga beslutet som bland annat innebär att EU-medlemskapet nu skrivs in i grundlagen. Samtliga riksdagspartier utom Sverigedemokraterna står bakom de nya skrivningarna. Detta historiska beslut bygger på en bred politisk kompromiss mellan de övriga sju riksdagspartierna, som under flera år har förhandlat sig fram till den uppgörelse som alltså nu fått definitivt klartecken av riksdagen. …..Sverigedemokraterna motsätter sig också den nya formuleringen i grundlagen att Sverige är ett mångkulturellt samhälle.”

  Detta ödesdigra beslut klubbades alltså igenom utan att det tilläts ventileras i en opartisk debatt där journalisterna kunde ha bidragit med en uppsättning relevanta frågor, men de avstod från detta. Orsaken till att frågorna uteblev berodde på att detta kunde ha orsakat att ihåligheten och den odemokratiska hanteringen i detta viktiga ärende kunde ha avslöjats och journalistkåren ville givetvis inte bidra till detta. Här framgick tydligt att begreppet ”opartisk och konsekvensneutral journalistik” överhuvudtaget inte är något som gäller för svensk nyhetsbevakning.

  Gillad av 11 personer

  • Tritonen skriver:

   På liknande sätt drevs FN:s ” icke bindande migrationspakt” igenom utan någon egentlig debatt, dessutom av en expeditionsministär! Barnkonventionen, som trots juristernas kritik, nu väntas bli ny lag, om den inte redan har blivit det, är ett annat exempel.

   Gillad av 2 personer

 4. gmiksche skriver:

  Varför vi inte pratar om sådant? För att Sverige brinner. Inte som ett stearinljus utom som en hus där det börjat brinna i källarvåningen. En existentiell brand. Om det ska finnas någon chans att släcka branden får vi använda oss av de politiska brandredskapen som finns att tillgå. Tiden medger inte att skaffa bättre lämpade brandredskap i form av en ny konstitution och en enligt konstitutionen skräddarsydd brandkår. Vackra drömmar har vi inte råd med, de bara fördröjer uppvaknandet.

  Gillad av 12 personer

 5. Jan Andersson skriver:

  Fantastiskt framsynt, men politiken var ganska skakig då också efter Olof Palmes frånfälle i slutet av det oroliga åttiotalet. Men mycket ordnades till igen under nittiotalet när svenskarna förstod att för välstånd krävdes hårt arbete och babyboomens fyrtiotalister var i sin bästa ålder.

  Idag är situationen annorlunda och betydligt mer hopplös. Ingen förstår någonting längre, minst av allt Stefan Löfvén som nu övertydligt demonstrerar Albert Einsteins “Definitionen av galenskap är att göra samma sak igen och igen och förvänta sig andra resultat.”

  Gillad av 5 personer

 6. fabricerad skriver:

  Samtidigt kan vi börja se över politikerarvodena, löneförmånerna och arbetsbeskrivningen. Utöver en rejäl lönerevision behöver vi implementera större seperation mellan det lokala och det rikstäckande och direktdemokrati i fler frågor. Varje år borde avslutas med att varje minister utvärderas av medborgarna och om mer än 50% är missnöjda är det sparken med vanlig a-kassa som gäller.

  Gillad av 2 personer

 7. Trötter Dansker mand, med kulor som torkade dadlar i sand, byter silke mot potent svart pulver i hand, evigt liv säger man från bysantiskt land , men bara lite Grand, du är inte van, bra handel, silket luktar ändå dromedariand skriver:

  Bra förslag, har inte MED liknande ideér? Frågan är hur man skall övertala alla de som bestämmer att lämna över nycklarna och riskera sin framtid? Jag lade kvällen på att läsa lite om NASA och NOAA, NASAs medel har ju sjunkit sedan månfärderna, vad gör man egentligen, planerar en Marsresa? Vad gör man på NOAA? En sak är klar, att skicka upp raketer med satelliter och bygga system så allt kan styras är en stor apparat, som måste ha ett syfte. Det viktigaste för en sådan stor apparat blir dess egen överlevnad, och de som kommer att styra en sådan apparat är de som är mest lojala med dess syfte, dvs överlevnad. Däri tror jag en del av förklaringen ligger till fusket med temperaturtidserier som uppenbarligen ändrats för att passa en agenda, som nu också funnit en symbios med pk-politiken. Trump försökte skära ner i budgeten men har hittills misslyckats, det rör sig om över USD 20Mdr för NASA och ungefär USD 7Mdr för NOAA.

  På samma sätt är det ju med den svenska statsförvaltningen, den kommer inte att medverka till att avskaffa sig själv, istället så kommer de att styra som är villiga att göra allt för dess överlevnad. Är inte valet av den där islamofila hippien talande, man pinkar på skattebetalarna. Bra förslag som Patriks ovan blir ju nästan som science fiction, hur skall det genomföras? Jag är också skyldig, jag tycker det är mycket svårt att se hur detta skall ändras, greppet är så hårt om svenskarna att en kollaps, eller massiv politisk terror verkar krävas, ”islamisterna” har ju med våld lyckats påverka vårt lands styre kraftigt med allt större eftergifter.

  Gillad av 8 personer

  • Lennart Göranson skriver:

   Jo, @Trötter… osv., det ligger väldigt mycket i linje med det som MED driver. Som enda politiska parti i Sverige. Vi tror att Sverige bara kan förändras den politiska vägen, genom att de som vill förändring lyckas tränga igenom desinformation och osynlighet och vinna ett folkligt stöd. Hur det annars skulle gå vet jag inte, i varje fall vill jag inte tänka mig en sådan möjlighet.

   Gilla

 8. Fredrik Östman skriver:

  De konkreta förslagen låter ju bra, utom minskningen av Riksdagen när personval införs: inte ens en Rikdsagsman per storkommun. Jag föreslår i stället tusen mandat helt utan lön.

  Men vad skall detta betyda: ”samt främjar välfärden och vården av natur och kultur”!? Det är ju socialistisk goja! Det är ju precis det vi, visa av erfarenheten, vill förbjuda staten att göra!

  Gilla

  • Bo Svensson skriver:

   Liberalism kompatibel med verkligheten: https://www.flashback.org/t407579

   Man måste ha allemansrätten som fundament för att få till ett konsekvent och hållbart bygge.

   Här och nu t ex genom en markanvändningsskatt relaterad till graden av exploatering.

   Uppdelandet av naturen i ägolotter där man har total makt, ger total skövling och utrotning. – Skall naturen ha en chans, skall det kosta att fördärva och löna sig att vårda.

   Gilla

 9. Trötter Dansker mand, med kulor som torkade dadlar i sand, byter silke mot potent svart pulver i hand, evigt liv säger man från bysantiskt land , men bara lite Grand, du är inte van, bra handel, silket luktar ändå dromedariand skriver:

  Jag har nu fått boken Identitär, som är mera praktisk. Det kanske är så att vår krafts dagar är över på DGS, vi analyserar in i minsta detalj, men att ta på en gul väst sitter långt inne, jag söker likasinnade i närområdet men är paranoid för att möta någon utsänd från Aftonbladet, likt den som lurade Janouch och matade henne med falsk information. Vänner håller med men verkar inte förstå allvaret. Vänstern och muslimska brödraskapet däremot är praktiska, de använder samma tekniker, långsiktig infiltration, indoktrinering av sina barn, mord och våld och stöld, allt de kan, utom ärlig diskussion och kamp man mot man. Det verkar som den yngre generationen, som de Identitära, har förstått detta, och börjat anpassa sig.

  Gillad av 8 personer

 10. Östrahult skriver:

  Det är många år sedan man kunde fatta politiska beslut baserat på logisk och rationell argumentation. Idag styrs samhällsutvecklingen av en blandning av politiska och ekonomiska maktintressen med stöd av propaganda i statskontrollerade media och uppbackat av hänvisning till skyldigheter till okontrollerbara internationella organ.

  Vill man ha en ny grundlag måste man bryta ner denna maktstruktur, med argument kommer man ingen vart alls, på sin höjd kan man bli utnämnd till riksdissident.

  Gilla

 11. Linden skriver:

  Så klokt och rätt och nödvändiga förslag.
  Av någon anledning har jag hela tiden Löfvens nuna på näthinnan vid genomläsningen.

  Gilla

 12. Lars skriver:

  Det politiska och mediala systemet behöver reformeras, det tror jag på, liksom att situationen med media som kontakt mellan makten och medborgarna behöver analyseras och förändras. Vi ser ju redan idag hur konsumenten röstar med fötterna och överger media, men media förefaller inte ha förmåga att analysera kräftgången. Samtidigt ökar misstron mot media och tilliten att de är sanningsenliga och breda i sin bevakning minskar. Likaså är personligt ansvar och utseende av personer till val i olika församlingar underminerat av att det är organisationerna och ledningen som gör urvalet.

  Hur det kan förändras ät ett omfattande arbete att genomlysas. Maktdelning tar Patrik upp och man kan direkt invända mot konstruktionen att advokatsamfundet ska utse domare i tredje led (de deltar ju redan i den nämnd som utser domare). Konstruktionen att i ett eller två val välja regeringschef och skilja den från val av parlament och kommun är tilltalande och man behöver också skilja mellan valtillfällen. En första kammare, kanske med utsedda av regionmajoriteter och direkt och med specifika uppgifter som att hantera EU och utrikespolitik är en möjlighet. Direktval i enmansvalkretsar har mycket emot sig. Det blir väldigt svårt för nya partier att komma in. Ett större problem idag är nog att de små partierna får röster av kamrat 4 % om de slutit sig till ett block, något som kan upphävas med att väljaren får avge två röster där den ena är reserv om partiet man röstar på inte kommer in. Det minskar tröskeln både att komma in och åka ur. Mellan ett system med personval i enmansvalkretsar och val av parti finns flera möjliga kompromisser t.ex. att vika hälften av riksdagsplatserna till vinnare av enmansvalkretsar och fördela övriga mandat proportionellt på partierna efter resultatet av de sammanvägda röstetalen. Likaså behöver partierna fås att fungera och kandidater utses inom dessa mha val bland medarbetarna och statsmedel bör minska för att de åter ska arbeta med medlemsvärvning för att kunna överleva och stöd från större givare förbjudas.

  Men, det är som Mischke säger tor jag, det brinner i knutarna och det är försent diskutera och utreda statsskicket. Vad man skulle kunna klara att införa är en regel om två röster och utredning och analys av medias beroende av ägare och av statsstöd och kring hur de sköter sina uppdrag framförallt av Public Service som i sig är den stora konkurrenten för övrig media och därmed en väsentlig aktör på vad som är en oligopol marknad. TV licens eller skatteuttag är av mindre vikt i detta avseende.

  Gilla

 13. Leif Nilsson skriver:

  Lysande förslag! Definitivt ”nödvändigt för det långsiktiga återskapandet av ett robust och välfungerande Sverige”, även om vägen dit lär bli törnbeströdd. Sannolikt också blodig.

  Som Danmarks tidigare Hans Engell skriver i Ekstra Bladet den 20/1. 2019.
  ”SVERIGE VAR ENGANG et stabilt, ordentligt demokrati. Klare linjer, klar politik.
  … I dag er landet som folkestyre blevet en parodi. Et skræmmebillede for Danmark og de andre nordiske lande.” http://snaphanen.dk/2019/01/21/skraemmebilledet-sverige/

  Ett första möjliga steg för att genomföra en nödvändig grundlagsändring, vore kanske att sälja in förslaget hos Sverigedemokraterna?

  Gillad av 2 personer

 14. Erik2 skriver:

  Det var framsynt. Instämmer i grundtankarna. Individen bygger staten, inte tvärtom. Vill också minnas att jag läst om detta förut och att ni också föreslog skattebegränsning på 50 procent. Idag framstår det som chockerande försiktigt. 15 procent som max skulle jag sagt idag i skenet av vad politikerväldet förstör med andras pengar. Gamla tvåkammarriksdagen var också väldigt fiffig med sina båda kamrar. Ledamöter i första utsågs under olika mandatperioder och var en del från landsting och kommun. Båda kamrarna röstade om förslag så att båda kamrarnas röster slogs ihop. Gav maktdelning och koppling till verkligheten i landet. Pratades bort av dessa totalt värdelösa s k borgerliga. Hur mycket har inte denna borgerlighet förstört? De är skyldiga till dagens uppväxande kommunistiska stat, starkt präglad av ny religion vars namn jag inte kan förmå mig skriva..

  Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   Mitt förslag är att förbjuda skatt på och andra begränsningar av utbyte, d. v. s. gåvor, arv, handel, prat, skrift o. s. v.

   Staten skall bara taga ut självkostnadspris för de tjänster den påtvingar oss. Varje tjänst för sig.

   Gilla

   • Erik2 skriver:

    Det är också en frestande tanke. Det som är bra med fast procentsats är att det gör det lätt för alla rakt igenom ekonomin att lära sig detta och denna platta skatt. Tumregler kommer sätta sig och det blir enkelt att agera vilket höjer aktiviteten och därmed tillväxten. Vilket inte kommer tålas för hur skulle det se ut om folk fick vara fria? F ö är även jag helt med på tankefiguren av att brinner för fullt. Finns inte tid för att fixa nya brandlarm och ny släckutrustning. Tyvärr kommer också allt brinna ner eftersom värmen från brinnande källaren tolkas som att allt är fantastiskt bra.

    Gilla

 15. Fredrik Östman skriver:

  Ett varningens ord angående viljan att skriva mer eller mindre detaljerade grundlagar. Inte riktat direkt till detta initiativ, som jag inte har studerat närmare, men som jag föreställer mig ändå ryms i ett tunt häfte man kan läsa och förstå på en eftermiddag och alltså rimligtvis inte är allomfattande.

  Det som alla dessa grundlagar, rättighetskataloger o. s. v. försöker efterlikna är den engelska friheten, den engelska grundlagen, som inte ens är nedskriven. Man måste vara försiktig med sin ambition att reglera allt. Det kommer alltid att uppstå situationer man inte har räknat med. Detta är grundvalen för systemet med Common Law. När nya fall dyker upp dömer man som man finner rimligt i enlighet med de domar som redan har avkunnats och i enlighet med praktiserade principer och skriven lag. På detta sätt utökas lagen organiskt. Detta gäller (gällde) i England även grundlagen. Det är ett utmärkt system. Lagen är en öppen bok som varje generation fortsätter att skriva i, precis som kulturen och landskapet är öppna för fortsatt användning och reparatur i generation efter generation helt utan ”k-märkning” och andra vidrigheter.

  Varför har USA:s nedskrivna konstitution, egentligen en blek kopia, ett barns avskrift, av det engelska originalet, alltså fungerat bättre än den engelska när det gäller att beskydda samhället mot den radikala socialismen och dess än värre efterföljare postmodernisen med dess okontrollerade muselmanska massinvandring av våldtäktsmän, förbrytare och usurpatörer? Jag tror att ”Guds död” drabbade den engelska konstitutionen betydligt hårdare än andra samhällen. Ty det var Gud som var den bokens band och rygg. Utan ett fungerande klassamhälle kan en konstitution inte upprätthållas utan att skrivas ned.

  Så i dagsläget måste vi skriva, skriva, skriva, för inget är längre heligt, inget lämnas i fred. Men vi måste se upp så vi inte skriver dumheter. Det får inte finnas en bokstav för mycket i den skrivna grundlagen. Och antagligen måste vi införa ett finare graderat system med ”grundlagar” i olika lager, av olika kardinalitet, som trädets bark som växer inifrån och nöts ned utifrån. Det måste finnas högre principer och lägre, underordnade, och andra som inordnas däremellan.

  Gillad av 3 personer

 16. Göran Holmström skriver:

  Kanske radikalt, men ändå. det behövs bättre morot/piska system i riksdagen.
  Dom ska vet vilka”DOM” jobbar för. Så ett litet halsband ala fotboja.
  Där 10000 direkt röster via datorn avgör ödet för den”folkvalde”
  Om sedan halsbandet ska vara med sprängverkan eller en färgampull som indikerar slutet på ens regeringstid, det är egalt.
  Lönen är ju redan för god/ så det är brist på ansvars biten som saknas.
  Nej detta är inte min ide snodde den rakt av Sun Tzu, moderniserade den lite bara.

  Gilla

 17. Underdog skriver:

  Vi har väl aldrig haft någon diskussion om konstitutionen i Sverige? Nämnde Gustaf Petrén som under sin tid i Regeringsrätten försökte styra domstolen efter de gällande lagarna fick ju utstå mycket hån från sina mer progressiva kolleger. Europadomstolen (inte EU!) kallades allmänt Gustaf Petréns lekstuga och ansågs inte vara något att ta på allvar.

  Tack vare Europadomstolen, som dömt mot staten Sverige i flera fall och EU har Sverige tvingats anpassa sig något lite till en mer kontinental och mindre rättspositivistisk filosofi i dessa frågor. Avsaknaden av debatt är dock fortfarande slående vilket i dessa dagar visas av svenska mediers totala ointresse av att rapportera om innehållet i EUs nya upphovsrättsdirektiv,som nu är föremål för en sk trilog (detta underbara nyspråk) inför det slutliga antagandet.

  Svenskar i allmänhet och svenska jurister i synnerhet lever fortfarande efter principen att statens uppfattning, uttryckt av regering och riksdagsmajoritet, är gällande rätt och därmed också liktydigt med rättvisa.

  Gillad av 3 personer

 18. afugglas skriver:

  Undrar hur många medborgare som funderar över varför den svenska GRUNDLAGEN inte skyddar medborgarnas LIV och. EGENDOM mot kränkningar, stöld eller övergrepp?
  Socialisterna har förvandlat den så kallade VÄLFÄRDEN till livsfarlig NARKOTIKA.

  Gillad av 1 person

 19. Tritonen skriver:

  Det förvånar mig hur politiker anser sig kunna ”skjuta till medel” till än det ena, än det andra. Precis som de satt på en oändlig hög med guld . Sanningen är att politiker HAR inga pengar, politiker TAR pengar.
  Tidigare kunde man dock visa sitt missnöje med en politiker genom att stryka hans namn på valsedeln. Det går inte längre. Nu får man bara kryssa! Så var det med det lilla ansvarsutkrävandet!

  Gillad av 4 personer

 20. Bo Svensson skriver:

  Mina egna tankar om vad som platsar i en konstitution, – i en överordnad rättsordning som folkmakten skall underordnas:

  En ”första kammare” bestående av intelligenseliten skall fungera som obligatorisk remissinstans med uppgiften att betygsätta de folkvaldas förslag och beslut och att tillsätta högsta domstolens ledamöter.

  Godkänt skall de bara få, om utvecklingen går framlänges.

  Att vi som individuella skattebetalare skall ha makten över våra pengars fördelning över skattefinansierade ändamål:


  Den makt alla kämpar om, är makten över skattemedlens spenderande och den bör vi behålla själva. – De folkvalda kan få godkänna vilka producenter av samhällsnyttigheter som får skattefinansieras men de som jobbat ihop resurserna skall ha makten att fördela dem.


  Gillad av 1 person

  • Bo Svensson skriver:

   Att detta är den definitiva ordningen, ser man på hur många problem som upplöses:

   Den skattefinansierade sektorn får samma villkor som i resten av näringslivet, att intäktsflödet beror på vår bedömning av kvalité och angelägenhetsgrad i utbudet och det är öppet för konkurrens mellan olika aktörer.

   Alla myndigheter med makt över den skattefinansierade verksamheten kan sparas in och all tid man där ägnat åt att underlätta deras kontroll.

   I multietniska trakter kan man tillåtas gynna dem och de ändamål man känner för och varje folk kan ha makten över sina egna angelägenheter.

   Ingen mera förbittring över att ens skattemedel förslösas på ändamål man ogillar. Vad andra gör med sina pengar, är deras ansvar.

   Enormt träffsäkrare förverkligande av den relevanta folkviljan än att den först skall tolkas av valda representanter.

   Och kanske tyngst vägande: Man sabbar för det destruktiva spelet med att den slappare majoriteten i kraft av sitt flertal lägger beslag på oförtjänt andel av de flitigas och kompetentas produktionsresultat.

   Gilla

  • Bo Svensson skriver:

   Det måste också in något som säkrar faktisk yttrandefrihet och därmed den väl fungerande samhällsdebatt som är en förutsättning för demokrati. – Och reglerna för bank och finans måste ses över.

   Gilla

 21. matsjangdal skriver:

  Jag har protesterade redan på 70-talet mot förslaget att avskaffa tjänstemannansvaret. Alla jag kände och umgicks med fick veta min åsikt. De molteg och skakade på huvudet.

  Du skrev att ni föreslagit. ”Staten skyddar riket mot yttre och inre fiender, upprätthåller lag och ordning samt främjar välfärden och vården av natur och kultur.”
  Redan där anar jag socialism. Välfärd, inte välstånd?
  Vad då staten främjar vården av natur? Vården, singular bestämd form, men ägarnas rättigheter att själva bestämma då?
  För det var väl inte det socialistiska bokförlaget Natur och Kultur som avsågs?
  När staten främjar kultur liknar det likriktning ovanifrån.

  Gillad av 4 personer

  • brrr skriver:

   Ja, kombinationen äganderätt och naturvård är svårt!
   Jag har de senaste åtminstone femton åren sett hur utländska ”investerare” köper upp skog i min omgivning, skövlar alltsammans, och sedan lämnar det att slya igen. Det är äganderätt, marknadsekonomi och liberalism i sin prydno.

   Gillad av 1 person

   • matsjangdal skriver:

    Om du ville att den skogen skulle skötts annorlunda kunde du ju ha köpt den själv och gjort som du ville med en.
    Skog kommer det alltid tillbaka i Sverige, på ett eller annat sätt.
    Sluta klaga på andra.

    Gilla

 22. Observatör skriver:

  Tjänstemannaansvar utöver ansvar för rent kriminella aktiviteter är ingen bra idé. Det leder till att missgrepp sopas under mattan, att man blånekar eller skyller på andra samtidigt som allvarliga systemfel förblir oupptäckta. Det är knappast någon enskild tjänsteman som ligger bakom Sveriges illa genomtänkta migrationspolitik. Här skulle en ordentlig händelseanalys behövas.

  Gilla

 23. Sixten Johansson skriver:

  Mycket skarpögt, framsynt och klokt. För mer än 30 år sedan. Så alla ni som räknar er till det borgerliga blocket: Varför gjorde ni inget annat än babblade? Ni hade ju de intellektuella och ekonomiska resurserna. Och ni har dem än i dag.

  Ni var alltså bara en självgod kopia av rödvinsvänstern, en babblande champagnehöger. Inbilska, klassföraktande, samhällsodugliga borgare. Redan då samma pajasar, som har sprattlat på scenen då och då i svensk politik. Förutom en viss psykopat var ni i realiteten bara uppklädda fjantar och knapptryckare hela hopen, män som kvinnor.

  Vänsterns svek mot folket och landet är oerhört. Lite av det såg ni. Så ni gnölade jämt om sosseriet och skatterna, men gjorde i verkligheten ingenting för Sverige och svenskarna. Ni förvaltade inte ert pund, era miljoner pund i hjärnkraft och saldon. Ni var av samma giriga och antisociala virke som dagens näringsliv, som nu applåderar århundradets odugligaste partier och mjölkar sista droppen ur samhällskossans spenar, fast hon blöder.

  Skyll inte på att ni inte hade den politiska makten, för än i dag har ni de mediala plattformarna och större möjligheter än andra. Ni äger media och av dagens alla tankesmedjor är 70 procent knutna till näringslivet eller borgerligheten. Hundratals miljoner har ni spenderat på tomt babbel. Ni sålde ut er ideologi och ert samhällsansvar, så ni hade ingen idékärna, inget alternativt budskap att förmedla till folket. Vad har ni babbelliberaler och Mammon-moderater att komma med längre?

  Gillad av 3 personer

  • Lars skriver:

   Så illa är det och var det och publiken är förblindad och PK på varsitt håll och fortsätter i samma trall utan att göra annat än att klaga på skatter och det utan att förstå att det inte är ”socialism” för ett litet land att ha välfärdssystem (men kan fungera mer eller mindre effektivt).

   Gilla

  • dadlar i sand skriver:

   Jag håller med om detta, de som hade något att tjäna på en symbios med staten hade inget emot att den växte, många som röstar borgerligt har varit precis lika lurade som arbetare som röstat S. Bra att det till sist står klart iallafall.

   Gilla

 24. W skriver:

  EU försöker nu göra allt för att genomföra FN:s globalistiska migrationspakt. Det säger Ungerns utrikesminister Péter Szijjártó, samtidigt som han lovar att stoppa det från att hända, uppger Hungary Today.

  Nu gör EU-byråkraterna allt för implementera avtalet, säger Ungern.
  – Vi kommer naturligtvis att förhindra detta, förklarar Péter Szijjártó i statstelevisionen i fredags.

  Totalt ska hela 40 FN-länder ha valt att inte rösta för pakten, säger utrikesministern, varför han menar att avtalet inte utgör någon legitim internationell överenskommelse.
  – Det handlar inte om att europeiska länder som vill genomföra den globala migrationspakten står som en enad front, säger ministern.

  Löfven talar om att straffa olydiga medlemsstater, nu kan man ana orsaken

  Gilla

  • brrr skriver:

   Och nio av EU länderna har inte skrivit på. Det är väl sisådär 35%?
   Må de lyckas stoppa vansinnet, det är vårt enda hopp.

   Gilla

 25. Enough skriver:

  Så många bra kommentar, jag instämmer i dem som pekar på de svårigheter som finns, att kliva ur en snart 100-årig ”demokrati” med proportionella val.

  Proportionella val har gynnat partisystemet, det lönar sig att bilda partier, som låser fast väljarna i fack. Personval var ett försök att lindra den kritiken, den har inte nämnvärt ändrat problemet; vi har idag ”yrkespolitiker”, vars främsta mål är att överleva på ”jobbet” en period till.

  Problemet kan bara lösas av väljare, som då kan rösta för att systemet ska ändras. Men det finns ingen organisation bland väljare, och intresset är svalt, så länge väljarens liv rullar på hyfsat drägligt.

  De kommande åren kommer att ge ytterligare belastningar i välfärdssystemet, allt fler kommer att citera Scanias fd. Vd, ”vad fan får jag för pengarna”? Leif Östling pratar om miljonbelopp i skatter, snart är vi nere tiotusen och tusentals kronor, då gemene man ser utvecklingen.

  Gilla

 26. Gustav H skriver:

  Allt det som Patrik skriver om och önskar fanns i 1809 års (lysande) regeringsform. En regeringsform som tjänade landet väl utan nämnvärde ändringar under nästan 165 år!

  Gillad av 2 personer

 27. Gustav H skriver:

  forts. Och glöm heller aldrig bort att de tidigare företrädarna för dagens partier (c, l, m och s) var starkt pådrivande för att ersätta den med den ”grundlag” (RF1974) som dagens hafsverk till grundlag ännu bygger på!

  1954-1963 arbetade en ”författningsutredning” med en delrevision av statsskicket. Tanken var då att i stort behålla RF1809.

  Det färdiga förslaget kritiserades från två håll: Av monarkisterna för att det eliminerade kungens roll i det dagliga regeringsarbetet. Av republikanerna för kungens fortsatta inflytande som regeringsbildare, t ex att kunna upplösa riksdagen och utlysa nyval.

  En ny ”grundlagsberedningen” tillsattes 1966 för att nu skriva om hela författningen, som i förlängningen ledde till att den kom att ersättas i sin helhet.

  Beredningen lade i mars 1972 fram ett av sina förslag. I denna bestämdes Kungens roll genom den s.k. ”Torekovkompromissen”. (Notera att denna ”kompromis” var mellan politiker. Kungen var inte medbjuden utan ställdes inför ett fullbordat faktum!)

  Denna ”kompromiss” förhandlades fram på hotell Kattegat i Torekov den 16-20 augusti 1971.
  Ansvariga politiker var Bertil Fiskesjö (s), Allan Hernelius (m), Birger Lundström (fp) & ordförande Valter Åman (s).
  Moderaten Hernelius – kungahusets ”ledande försvarare” – visade sig under förhandlingarna så kompromissvänlig att han av båda sidor fick tillnamnet “kungamördaren”.
  Själva Torekovtexten var mycket kortfattad. Kungens uppgift var att öppna riksdagen och att hålla sig informerad om rikets angelägenheter. Att kungen skulle ha representativa och ceremoniella uppgifter därutöver måste man läsa mellan raderna.

  I en intervju efteråt förklarade Hernelius (m) att kungens närvaro vid regeringsskifteskonseljen och utrikesnämndens sammanträden var för att poängtera deras vikt. Proposition 1973:90 var något utförligare: “I övrigt bestäms statschefens representativa uppgifter till stor del genom sedvana. Vissa funktioner utövar han enligt gällande folkrätt.”

  Texten ovan bygger huvudsakligen på Fil dr Erik Södermans uppsatts: ”Kungahuset och Torekovkompromissen 1971-2013”. Uppsatsen, med referenser, finns här i sin helhet:
  http://kungensbiografi.eriksoderman.se/73.pdf

  Gillad av 1 person

 28. Gustav H skriver:

  Forts. 2

  Man dock notera att tillvägagångssättet och agerandet före, under och efter Torekov bar prägel av bakslughet för att torpedera gällande grundlag och dess montesquieuska maktdelningsprincip, för att sedan, med några raska steg, runda folket och remissinstanserna och införa ett det facto politikervälde.
  Dessutom bröt ”kompromissen” mot då gällande grundlag.

  Benämningen ”folksuveränitetsprincip”, som vår infama ”grundlag” från 1974 bygger på, är endast en totalitär begreppsrökridå för att ge intryck av legitimitet och samtidigt frånta allmänheten möjligheten att avkräva politiker ansvar (rättsligt) för deras agerande.

  I den gamla grundlagen hade kungen liknande befogenheter som dagens statsminister. Författarna år 1809 var oroliga för att kungen skulle missbruka sin makt och skrev därför in ett stort antal paragrafer som skulle hindra ”stats-/regeringschefen” från att missbruka sin makt.
  Maktdelningsprincipen, riksrätten och justitieombudsmannen var några av de mekanismer som skulle säkerställa denna kontroll.

  Efter Torekov-mötet (från vilket varken kända dagordningar och/eller protokoll finns noterade!) och vid införande av RF1974 fick statsministern i praktiken överta kungens befogenheter. Detta samtidigt som maktbegränsningspararaferna inte togs med i RF1974 samt att maktdelningen och riksrätten avvecklades och justitieombudsmannen vingklipptes.

  Nu är vi där vi är…
  Och från år 1809 meddelas:
  ”Vad var det vi sade…”

  Gillad av 2 personer

 29. Gustav H skriver:

  Forts. 3
  I en artikel av Per Kjellén i Svensk Tidskrift 2004 nr 2 beskriv vår nuvarande grundlag (som bygger på RF1974) som ett ”pekoral”.
  https://www.svensktidskrift.se/arkiv100/2004/7%20Per%20Kjellén%3B%20Grundlagen%20är%20ett%20pekoral.pdf
  Och ”Pekoral” är en utmärkt beskrivning av vårt nuvarande utanverk till grundlag.

  Överhuvudtaget saknar svenska folket och de flesta av dess företrädare, konstitutionell insikt och skärpa och därmed en förståelse för den ritual som krävs för att upprätthålla ett ömsesidigt respektfullt förhållandet mellan medborgare och den styrande makten.

  Att enbart hänvisa till att man har allmänna val säger inget om HUR makten utövas.
  Det är därför en stor villfarelse när det hävdas att ”demokrati” är ett tecken på en ”rättvis och legitim” styrelseform (eller maktutövning).

  Upplysnings filosofer (och redan Platon) var väl medvetet om detta och insåg att själva utnämnande av makthavarena INTE var det stora ”problemet”. De insåg att problemet var att säkerställa att makten utövades till det egna folkets främjande och inte till att missbrukades till att gynna makthavarnas egna intressen.
  Författarna bakom RF1809 (”1809 år män”) var uppfostrade i upplysningens ande och forstod detta till fyllo.
  Dessa ansåg att riksdagens (folkets representation) främsta uppgift var att kontrollera regerings (då kungens) maktutövning genom lagstiftning och statsbudgetveto. 1809 års män såg därför till att, till skillnad från tidigare praxis, riksdagen kunde kallas in utan kungens inverkan och eller tillstånd.
  Dock hade riksdagen ingen att säga till om att döma efter lagarna, det stod de då oberoende domstolarna för.
  Och i sitt ämbetsutövande, stod alla under denna lag, även kungen, domarna och riksdagsledamöterna (samt folket, såklart).

  Gilla

 30. Gustav H skriver:

  Forts. 4
  Bakgrund och förklaring till detta resonemang kan man läsa om i detta dokument; ”Wördsamt Memorial” till 1809-års regeringsform.
  RF1809 var heller inte vilken regeringsform som helst. Dess inledning (preambul) definierar det som skulle komma att bli det Sverige så som vi känner idag och var tänkt att starta om landet efter att nära gå under helt och hållet. Inte minst efter förlusten av en drygt tredjedel av territoriet genom Rysslands annektering av den östra rikshalvan (dagens Finland).

  Memorialet till RF1809 tål att läsas upprepade gånger.
  Om inte annat för att tvinga in sig den underbara prosan från tidigt 1800-tal.
  http://www.ukforsk.se/lokalhistforsk/Adler-filer/Memorial-KU-1809.pdf

  Flertalet statsvetare har länge ansett att detta dokument är ett stycke brilliant konstitutionellt resonemang som har få gelikar internationellt. Memorialet nämner de flesta av Patrik här nämnda aspekter, redan under maj 1809.
  Det är en del av vår stora olycka att detta memorial (idag: ”förarbete”) och själva grundlagen inte ingick i den obligatoriska skolundervisningen sedan 1809, till gagn och upplysning för varje ny generation svenska medborgare. Detta hade säkert gjort att flertalet hade förstått elegansen och nödvändigheten av att rättfärdiga och försvara 1809 maktdelningskonstitution. Notera även namnen i slutet.
  Det var dessa som låg bakom dokumentet och grundlagen och som länge benämndes som ”1809 års män”. De kan utan vidare jämföras med Förenta staternas ”Founding Fathers”.
  RF1809 var Sveriges motsvarighet till den amerikanska konstitutionen från 1774 och den franska från 1792.

  Genom en enastående flathet, okunnighet och aningslöshet har istället en försåtlig bakslughet tillåtits att kasta ut den lysande RF1809 och lett till att Sverige idag styrs av ett pekoral.

  Gillad av 4 personer

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.