Lite om den tillfälliga lagen

Patrik Engellau

Hösten 2015 storknade Europas migrantmottagningar av invandringstrycket. Ett tag kom det 10 000 asylsökande i veckan till Sverige. I flera länder vidtogs åtgärder.

Danmark satte redan i september in annonser i tidningar i Mellanöstern med viktig information om förhållandena för migranter i Danmark. Undertexten var ”Kom inte hit!”. Så här stod det:

Danmark har beslutat att skärpa reglerna för flyktingar. De sociala ersättningarna för nyanlända flyktingar ska minskas med upp till 50 procent. Utlänningar med rätt till tillfälligt uppehälle kommer inte att ha rätt att ta emot familjemedlemmar under det första året. Utländska medborgare kan beviljas permanent uppehållstillstånd tidigast efter fem år. Under tiden riskerar de att förlora tillståndet. För att få permanent uppehållstillstånd krävs förmåga att förstå och tala det danska språket. När en asylansökan är ogrundad kommer den att avvisas enligt en särskild procedur. Alla avvisade asylsökande ska snabbt avlägsnas från Danmark. Det finns ett särskilt returcentrum för att säkerställa att avvisade asylsökande avlägsnas snarast möjligt från Danmark.

Även Sverige reagerade. I juli 2016 började en tillfällig lag att gälla under en treårsperiod, Lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Lagen är enastående komplicerad. Propositionen bakom lagen är på 167 sidor. En del avsnitt förstår man inte trots att man läst dem flera gånger och måste tillkalla juristhjälp men juristen fattar inte heller förrän han läst och tänkt och hummat och brummat och till slut lägger fram en teori om vad som kanske menas. Men nu när jag ägnat avsevärd tid åt att försöka begripa, och möjligen också gör det, så vill jag dela med mig av insikterna till dig.

Min kanske helt felaktiga tolkning av lagen är att den utgör svaret på frågan hur man med maximal komplexitet kan påstå sig ligga på ”miniminivån enligt EU-rätten och internationella konventioner” och samtidigt ändra så lite som möjligt.

Asyl har i Sverige av tradition kunnat beviljas på (i stort sett) tre olika grunder. För det första kan asyl beviljas enligt FN:s flyktingkonvention för att den ansökande är förföljd på grund av ras, nationalitet, kön eller tillhörighet till annan hotad grupp. Vid beviljande kallas vederbörande flykting. För det andra kan en asylsökande beviljas status som alternativt skyddsbehövande, enligt EU:s regelverk, vid risk för tortyr, dödsstraff eller väpnad konflikt med mera. För det tredje fanns kategorin övriga skyddsbehövande som Sverige uppfunnit på egen hand och gällde exempelvis för asylsökande som råkat ut för miljökatastrof.

Den tillfälliga lagen tar bort det svenska asylskälet övriga skyddsbehövande. Det gör inte så stor skillnad ty mycket få individer har beviljats asyl på den grunden, bara 122 personer år 2014 och 229 personer år 2015.

Det har i debatten gjorts ett stort nummer av att den tillfälliga lagen under sin treåriga existens inte längre ger några permanenta uppehållstillstånd utan bara tillfälliga. Jag kan inte se annat än att detta är ett spel för gallerierna. Flyktingar – kom ihåg definitionen! – får enligt den tillfälliga lagen ett max treårigt uppehållstillstånd och om tillståndet blir kortare så kan det förnyas, oklart hur, men åtminstone så att det räcker tills den tillfälliga lagen upphör. Alternativt skyddsbehövande får uppehållstillstånd i tretton månader som sedan förnyas med två år så att lagen hinner löpa ut. När lagen löpt ut – om den inte förlängs eller ersätts med något annat vilket vi inte har en aning om – så har vi återvänt till ruta ett. Om Migrationsverket då återgår till tidigare praxis, exempelvis att ge syrier automatiskt permanent uppehållstillstånd, är vi tillbaka i den rättsliga belägenhet som gällde krisåret 2015. Jag inser inte hur detta kan anses vara en avsevärd åtstramning.

En annan förändring i den tillfälliga lagen har däremot sannolikt fått inverkan på volymerna. Det handlar om anknytning, alltså den process varigenom en asylinnehavare kan dra till sig en eller flera anhöriga eller andra närstående. Här åstadkommer den tillfälliga lagen faktiskt en åtstramning.

Som jag förstår det handlar det om två saker, dels uppehållstillstånd för den tillresande (den asylinnehavare som vill importera exempelvis en anhörig kallas för anknytningsperson och den tillresande kallas utlänning), dels huruvida anknytningspersonen ska vara skyldig att på egen hand försörja sig själv och utlänningen.

Här fanns det, i den mån jag begriper lagtexten, före den tillfälliga lagen i praktiken knappast några hinder. Tidigare gavs uppehållstillstånd för nästan alla utlänningar som en anknytningsperson ville ha i sin närhet, inte bara make, sambo och barn enligt 5 kap. 3 § första stycket 1 eller 2 i Utlänningslagen (2005:716) utan även, enligt 5 kap. 3 a § samma lag, ”en utlänning som har för avsikt att ingå äktenskap eller inleda ett samboförhållande”, ”en utlänning som är förälder till och vårdnadshavare för samt sammanbor med ett barn som är bosatt i Sverige”, ”en utlänning som ska utöva umgänge, som inte är av begränsad omfattning, med ett barn som är bosatt i Sverige” med flera grupper. För mig låter det som om hela klanen kan kvala in, i varje fall kusinerna och mormor som ska ta hand om barnet.

Den tillfälliga lagen begränsar de anknytningsbehöriga utlänningarna till en mindre krets. Man kan kort sagt, med den tillfälliga lagen, inte ta med sig hela släkten till Sverige bara för att man fått uppehållstillstånd. Det är en åtstramning.

En annan åtstramning är att nästan alla möjligheter för alternativt skyddsbehövande, till skillnad från flyktingar, att dra till sig anhöriga är upphävda.

Sedan var det försörjningskraven som innebär att anknytningspersonen måste ha inkomst och tillräcklig bostad för sig själv och utlänningen. (Om bidrag i detta fall räknas som inkomst vet jag inte.) Observera att uppehållstillstånd och försörjningskrav är olika saker. Bara för att en utlänning fått uppehållstillstånd vet man ju inte om det är anknytningspersonen eller svenska skattebetalare som ska stå för utlänningens uppehälle.

Försörjningskraven fanns redan tidigare enligt 5 kap. 3 b § men upphävdes enligt 5 kap. 3 c § för standardsituationen, nämligen där anknytningspersonen är ”en utlänning som har beviljats uppehållstillstånd som flykting eller förklarats vara flykting” eller ”en utlänning som har beviljats uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande eller har förklarats vara alternativt skyddsbehövande”.

I den tillfälliga lagen skärps försörjningskravet men gäller likafullt inte om anknytningspersonen är ett barn (vilket man kanske kan förstå), om utlänningen söker uppehållstillstånd mindre än tre månader efter det att anknytningspersonen fått uppehållstillstånd eller om utlänningen och anknytningspersonen ”sammanbott utomlands under en längre tid”. I sådana fall kan anknytningspersoner alltså fortfarande låta svenska skattebetalare stå för försörjningen av deras anhöriga. Vad betyder förresten ”sammanbott”? En anknytningsperson kan ju ha sammanbott med hela släkten och då är vi tillbaka i startsituationen igen.

Den tillfälliga lagen stoppar exempelvis brudimport – Migrationsverket kallar det ”nyetablerade relationer”, alltså att paret tidigare inte varit gift eller sammanboende – vilket nog kan vara ett kraftfullt incitament att söka asyl någon annanstans än i Sverige (om det finns länder som tillåter brudimport, det vet jag inte). Om parterna faktiskt har ”sammanbott utomlands under en längre tid” kan uppehållstillstånd ändå förvägras om någon av kontrahenterna är under 21 år.

Det talas en del om att Sverige som en del av ett åtstramningspaket också skulle ha infört gränskontroller och id-kontroller. Det finns veterligen inget lagstadgat om detta. I den mån kontroller faktiskt utförts har de inte gällt asylsökande, vare sig dessa haft dokument eller inte, som av gränspolisen, om den råkat vara närvarande, hänvisas till Migrationsverkets mottagningar.

För övrigt anser jag att talet om att Sverige skulle ligga på ”Europas lägsta nivå” när det gäller de existensvillkor som gäller för migranter är vilseledande. På någon enda punkt må det vara korrekt, till exempel regeln att ett barn som importerar sin mamma inte ska behöva ställa upp med försörjning och bostad. Nivån på existensvillkoren bestäms ju av så mycket annat som inte brukar diskuteras i samband med miniminivåer, exempelvis bidragsnivåer och offentlig service i övrigt. Se på danskarna som öppet deklarerar att bidragen ska sänkas med upp till femtio procent.

Avslutningsvis bör ett faktum omnämnas som hotar att kullkasta hela mitt resonemang. Det är att antalet asylsökande till Sverige sjönk dramatiskt från 163 000 personer år 2015 till 29 000 personer år 2016. Det var en större minskning, tror jag, än för något annat europeiskt land. Det skulle kunna anföras till bevis för att den tillfälliga lagen, som alltså började gälla i juli 2016, var synnerligen verkningsfull.

Å andra sidan hade den drastiska minskningen av antalet asylsökande börjat redan tidigare. Det kom lika många asylsökande till Sverige under första halvåret 2016, innan lagen börjat gälla, som under andra halvåret när den trätt i kraft (och fortsatte sedermera på ungefär samma nivå). Om nu lagen av de asylsökande hade uppfattats som så avskräckande borde de ha skyndat sig till Sverige under våren innan porten slog igen. Av övergångsbestämmelserna i propositionen framgår att lagen endast gäller asylsökande som anländer efter lagens ikraftträdande (men migranter kanske inte läser propositioner, vad vet jag). En mer sannolik förklaring till den skarpa nedgången i antalet asylsökande till Sverige mellan åren 2015 och 2016 kan vara sådant som de hinder som andra europeiska länder våren 2016 började anlägga längs resrutten.

 

 

 

 

34 reaktioner på ”Lite om den tillfälliga lagen

 1. Bo Svensson skriver:

  Tror man inte på fungerande gränskontroller, återstår bara att de ekonomiska incitamenten skall styra flödet av obehövda och brottsbenägna bort istället för hit.

  Metoden är att dra ner på bidragsflödet till rätt nivå och sluta upp med att bjuda på kostnaderna brottsligheten belastar oss med.

  Redan i heden tid fanns reglerna på plats för en självfinansierad våldsbrottslighet: Man fick se till att ha ekonomiska garanter som betalade fullgod kompensation för den bedrövelse man kunde komma att förorsaka. – Istället för som då, ens släktingar blev betalningsskyldiga, finns det ju nu försäkringsbolag.

  Det vi skall satsa på för att få stopp på folkblandningspolitiken, är direkt makt för skattebetalaren över sina pengars fördelning över skattefinansierade ändamål.

  Det står en då fritt att kanalisera så mycket man anser motiverat och rimligt åt ändamålet främjande av främmande folkslags utbredning i vårt land och åt hjälp med främmande folkslags brottsförsäkringskostnad och så kan man använda resten av pengarna till något vettigt och angeläget.

  Gilla

 2. Jagoda skriver:

  Sverige:Förljugenhetens och hyckleriets stamort på Jorden.Alla dessa maniskt komplicerade lagar kommer att i ett slag förlora all sin giltighet den 10.12 då Sverige avser att ratificera FN:s ”Compact on migration…”.Ett fördrag och ett dokument som kommer att göra begreppen legal flykting,illegal flykting,asylsökande etc helt obsoleta och inte nog med det i och med ratificeringen av detta självmordsdokument kommer inte endast alla att ges samma status som nu endast tillkommer medborgare i en nation eller i det här fallet en värdnation.Men inte nog med det:Den grupp som nu diffust och vilsledande kallas för ”migranter” kommer att få ett lagfäst sk prioriteringsskydd dvs de kommer att prioriteras i alla avseenden i relation till det presumptiva värdlandets medborgare.Detta dokument kommer den korrupta och mot de etniska svenskarna konspirerande politiska och ekonomiska ”Eliten” att smyga igenom dödstyst i FN den 10.12.2018.Då är Sverige i praktiken helt nedsläckt och den korrupta svenska konspirerande Eliten kan smackande och grymtande av belåtenhet beredda sig på en orgie i lönedumpning,rättslöshet (för etniska svenskar) och skenande fastighetspriser.”Paradiset är här nu! kommer de exalterat att ropa.Men SRT och DN kommer naturlightvis ej att nämna ett jota.Lydiga,skrämda,snöpta ”journalister” i tjänst hos GlobalBank.Inc kommer ej att ens ge ifrån sig ett pip om detta ratificerade dokument.Vilket journalistslödder minst sagt!Självmordsdokumentet ”Global Compact on Migration” kommer självklart ej att ratificeras av USA,Ryssland,Kina,Japan,Unger,Polen,Slovakien,Kroatien,Österrike,Danmark,Norge,Finland,Israel etc då detta dokument upphäver den nationella suveräniteten hos de nationer som ratificerar detta självmordsdokument.Äckel-Sverige-förljugenhetens och hyckleriets genuina stamort på Jorden kommer dock hängivet jublande att underteckna detta nesliga och skamfulla dokument.Nästa:Skottpengar på de kvarvarande utblottade och rättslösa etniska svenskarna?Pang!Pang!10.000:- per död pursvensk?

  Gillad av 13 personer

  • MartinA skriver:

   En fördel med FNs dokument är ju att det ändå inte kan bli värre än det redan är i sverige 🙂 Myndigheterna har förlorat kontrollen och oavsett vilka dokument de skriver på kommer de inte att kunna ändra på någonting i vilket fall.

   Gillad av 3 personer

  • Rune skriver:

   Men!? Kan ett sådant undertecknande vara giltigt? Har vår regering tillåtelse att underteckna ett sådant dokument utan att fråga svenska folket? Dessutom är ju den nuvarande regeringen en expeditionsministär.
   En ny kraftfull regering med andra värderingar kan ju riva itu sådana dokument med hänvisning till att de kommit till på ett kriminellt sätt. Och att de ansvariga kommer att åtalas.

   Gillad av 4 personer

   • Vax skriver:

    Du lever i en önskedröm.
    ” en ny kraftfull regering ”
    Tror väl ändå inte att Lilluffe har något att invända mot rådande ordning. Den mannen är en falskspelare av mått.

    Gillad av 1 person

 3. svenne skriver:

  ”En del avsnitt förstår man inte trots att man läst dem flera gånger och måste tillkalla juristhjälp men juristen fattar inte heller förrän han läst och tänkt och hummat och brummat och till slut lägger fram en teori om vad som kanske menas”.

  Jag måste säja att det är beundransvärt att Patrik har orkat tugga sig igenom eländet och försökt att skapa sig en förståelse för vad det innebär. Det verkar som om varje ny bestämmelse – och lagtext angående invandring – formuleras på sådant sätt att möjligheterna skall vara mer eller mindre oändliga då det gäller möjligheterna till kryphål för att bevilja uppehållstillstånd.

  Merit Wager beskriver på sin blogg luddigheter beträffande Migrationsverkets interna bestämmelser och formuleringarna i de lagar och bestämmelser som skall gälla som underlag för beslut i invandringsärenden. Hon får ju anonymt information från sådana som arbetar på verket med dessa frågor och många gånger är uppgiftslämnarna förtvivlade.

  Migrationsverket har ju haft två katastrofala chefer i form av Dan Eliasson (2007 – 2011) och Anders Danielsson (2112 – 2116). Tillsammans har dessa båda under ett årtionde fullständigt luckrat upp allt som skulle kunna innebära en stabil och realistisk hantering angående behandling av asylärenden. Dessutom har anställda avslöjats med jäv och mutor i samband med behandling av olika ärenden. Migrationsverkets existensberättigande bör givetvis på grund av alla problem att ifrågasättas.

  Personligen anser jag att läget nu är sådant att det är högst befogat med ett invandringsstopp för att överhuvudtaget klara av den situation som landet nu befinner sig i liksom annonsering, enligt dansk modell, i utländska tidningar. Tyvärr så ser jag inte någon ljusning angående invandringspolitiken efter det att att vi har fått en ny regering utan det kommer nog att rulla på i samma spår eller förvärras (jag tänker då på Annie Lööf).

  Gillad av 11 personer

   • svenne skriver:

    MOAB
    De som skall ha lagarna som ledstjärna verkar ha ambitionen att finna kryphål för att få igenom de beslut som de anser vara ”mänskliga och humana”. Detta går går utmärkt därför att det finns många tvetydigheter som medger en godtycklig tolkning som gör att det inte krävs att man bryter mot lagen för att förverkliga sina intentioner och detta är bedrövligt.

    Gilla

 4. Tritonen skriver:

  När det gäller asylinvandring till Sverige har politiker, mdeia och myndigheter inga problem mrd att ljuga och skönmåla. ”Kompetensregn”, ”pensionsräddare” m. fl. ettiketter klistras på alla som av olika skäl tsr sig till Det förlovade landet, Sverige. Åtstramning? Tyvärr inte.

  Gillad av 1 person

  • Jagoda skriver:

   Den vidriga,korrupta och djupt förrädiska svenska politiska och ekonomiska Eliten kommer alltid hårdnackat till varje pris slaviskt att genomföra Kalergi-planen som på sikt unnebär ”utfasandet” av det etniskt svenska befolkningselementet.Bagateller som lagtolkning och lagstiftning betyder som vi nyligen sett platt intet för denna bisarrt groteska mördarelit som har som sitt motto:”Vi ljuger alltid!Rösta på oss!”

   Gillad av 3 personer

 5. LJ skriver:

  Kontrasterna avseende ”immigration policies” mellan olika länder är smått parodiska för oss som just nu går igenom processen med Australien.

  Det sagt, att döma av nyhetsflödet verkar Sverige fortfarande världsbäst på att sparka ut dugliga och självförsörjande . Gud förbjude att någon t.ex. tar ut ”för lite” lön från sin verksamhet. Ut med packet som aldrig kommer bli kunder åt välfärdsundustrin?

  Tanken för oss var först Nya Zeeland, men efter längre besök i båda länderna under året har beslutet nu landat på Australien. Minst lika trevligt (norr om Brisbane), varmare , och något enklare att få investerarvisum jämfört med NZ. ”Enkelt” är det dock INTE.

  Den mängd dokument som ska in i samband med ansökan kräver motiverade sökande, minst sagt. Processen tar också ca 18 månader. Dagligen jagar vi in alla möjliga dokument och intyg och har också anlitat ett flertal konsulter för översättningar och annat som krävs. Ingen i familjen får heller ha några allvarliga sjukdomar eller ha begått alvarliga brott. Man måste sen låsa en större summa pengar i obligationer under 4 år, visa att man har gedigen erfanhet från top level management, och på alla andra möjliga sätt vara ”hel och ren”.

  För att stanna i Sverige är det andra puckar….

  Man kan våldta någon minderårig, slänga sitt pass, självidentifiera nåde ålder och härkomst, och sen få stanna om man vill gå gymnasiet.

  Kontraster var ordet för dagen. En annan kontrast var en stor permanent skylt längs med motorvägen i med texten ”NO SHARIA HERE”. Jag och frugan fick en gott skratt i bilen. I Sverige hade väl initiativtagare till motsvarande blivit åtalade för hets mot folkgrupp? Befriande.

  Att döma av den politiska utvecklingen i Sverige skulle jag säga att läget är kört på längre sikt. Räcker med att titta på den prognostiserade demografiska utvecklingen kommande 10-20 år. Sverige kan glömma placeringar på top tio listor när polariseringen bara fortsätter öka. Ska ni stanna långsiktigt lär det vara Gated communities ala Latinamerika som gäller inom 10-15 år. Går självklart att leva så också, människan vänjer sig vid allt.

  Gillad av 6 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Jag har återkommande beskrivit den osökta uppstramning av regelverket som räcker för att de bevakade enklaverna skall vara för det kriminella riskklientelet istället för för den andelan av de redliga som kan betala vad det kostar. – Med bevakningen av utgångarna istället för av ingångarna.

   Gilla

 6. Eva Danielsson skriver:

  En rätt så komisk beskrivning av den tillfälliga lagen och politikerväldets hantering av vårt lands resurser och bestämmelser. Fast det är ju inte roligt egentligen förstås.
  Visst får man räkna med betydande inkompetens hos politiker och myndigheter, men när allt resulterar i ökad invandring, ökad belastning på samhällssystemet och skattebetalarna och ökad makt hos politikerväldet, så finns en medveten avsikt. Effekterna är ju aldrig åt andra hållet.
  Med floskler, fikonspråk, otydlighet och rena lögner kan man hålla medborgarna lugna. Så att de inte börjar ana att de som är avlönade av oss för att förvalta våra resurser, skydda oss från våld och främmande makt, avsiktligt genomför motsatsen till vad de pratar om. För bakom alla rökridåer av ”värdegrundssnack” så pågår ett ”krig” mot medborgarna med myndigheter som marktrupper. Dan Eliasson är ett exempel på en nyttig general som placeras där han kan göra mest skada.
  Svenska folket som läser sin vanliga tidning, tittar på regim-tv och inte skulle våga läsa någon alternativmedia är lätta att lura. Lever i sin vardagsbubbla och vill inte bråka utan räknar med att allt ordnar sig.

  Jag kan bara hoppas på att de förnuftets röster som finns i några enstaka andra länder, lyckas med att hålla sin linje. De som levt bakom järnridån, bl a plus Italien och Österrike t ex, som nu opponerar sig mot EUs och FNs övergrepp på nationers suveränitet och självständighet. Jag hoppas på att Trump får fortsätta sin politik. Att Brexit så småningom blir något positivt för UKs självständighet osv osv
  Sent omsider kanske omvärlden skulle kunna tvinga fram ett tillfrisknande från maktfebern och globaliseringssjukan även hos det svenska etablissemanget.
  Hela västvärlden, särskilt den vänstersinnade sidan, är infekterad av paradoxala idéer som bäddar för undergång av vår typ av civilisation. Vår maktelit tror att de själva ska tjäna på det, men här kan vilken köksbordsfilosof som helst utanför etablissemanget, se att de är arrogant naiva och så berusade av makt och omöjliga idéer om globalism, att de struntar i hur illa allt blir för det egna folket liksom för vad denna deras nonchalans gör dem själva till för sorts människor. Onda människor.

  Gillad av 9 personer

 7. Ett farväl skriver:

  I ett multietniskt samhälle, som i växande grad präglar Sverige, kommer olika etniska företrädare i ökad grad att ingå i svenskt ämbetsmannaväsende, och i beslutande organ. Som i allmän myndighetsutövning. Mer och mer språkbarriärer måste även tyglas. Och kulturella beteenden tolkas. Hur skulle annars Migrationsverket kunna fungera?

  Eftersom klantillhörighet är överordnat medborgarskapet, i emotionellt hänseende, och olika klaner består av åtskilliga tusentals medlemmar, svårtydbara för oss sekulariserade svenskar, så kommer gråzon av lojalitet att uppstå. Där klantillhörighet lätt slår medborgarskapet.
  Är det inte det vi ser vid klanröstning?

  Lagar och juridik står inte för sig själva. De måste även tolkas i sin tillämpning. Och det gör människor. Även inom rättsväsendet kommer det multietniska samhället att få sina representanter. I Sverige är nepotism förbjudet. Men detta begrepp blir nog svårt att tillämpa i ett multietniskt samhälle. Fraktioneringen utefter etniska och klanmässiga skiljelinjer kommer att genomkorsa den svenska myndighetsutövning, även i vad som beviljas och understödjes.

  En kontroll av att regelverk och lagars intentioner följs kommer att möta ett media som också de i allt högre grad kommit att präglas av etniska och kulturella särintressen. Där skiljelinjerna, i sann PK-anda, även blivit tabuerade. För gammelsvensken dolda motiv torde därför vara lätta att dölja. Man får räkna med att olika särintressen tillägnats sig hela PK-samhällets vokabulär, även i retorisk höjd. Så svensken får bara följa med. Om inte, så höjs temperaturen med begrepp som innehåller orden ras och fobi.
  Då tystnar de flesta.

  Vi har bara sett början på överflyglandet av det äldre svenska samhället. Vi håller på att bygga upp ett nytt Jugoslavien, men mycket mer intrikat och spänningsfyllt till sin natur. Bäva månne de mer insiktsfulla. Pandoras ask har just öppnats. PK-samhället leder oss rakt ut i okänd och mänskligt minerad terräng. Och alla tveksamma ställs utanför politiskt. Är det inte det vi ser dessa dagar? Ett farväl till Vilhelm Mobergs gamla Sverige.

  Gillad av 5 personer

 8. Göran Holmström skriver:

  Om man kan tro på statistik så är endast 2,7% flyktingar enligt kriterier att fly för sitt liv eller på grund av tro eller sina politiska åsikter.
  Men vad jag tror eller snarare misstänker, är att våra politiker som öppnat dörrarna . Har gjort det för att rädda sina egna arbeten, Genom att frikostigt ge bidrag och bostad så har man säkrat väljare för att få sitta kvar med sin hemmasnickrade ideologi. Hade inte detta skett så hade dom fått ta på sig hörapparaten och börja lyssna på sina väljare. Nu slipper dom ju det tack och lov. Som liten bonus så räddar dom ju världen och alla stackars utsatta unga män( Menade ju”Barn förstås).
  Att dom sakta förstör ett helt land spelar ingen större roll då två perioder i regeringen ger pension på en nivå en vanlig arbetare aldrig kommer upp i hur många extra arbeten han än tar.
  Men det kommer komma ett bakslag på detta och det blir inte vackert.

  Gillad av 5 personer

 9. MartinA skriver:

  ”Min kanske helt felaktiga tolkning av lagen är att den utgör svaret på frågan hur man med maximal komplexitet kan påstå sig lägga sig på ”miniminivån enligt EU-rätten och internationella konventioner” och samtidigt ändra så lite som möjligt.”

  Beundransvärd ansträngning. Även om jag får erkänna att jag inte läste många ord förbi paragrafen ovan. Ville inte smutsa min hjärna med de här skojarnas taskspeleri. Jag antar att en journalist upprepade PEs jobb skulle kunna göra en dräpande intervju med en ”ansvarig” politiker. Men det kommer inte att ske. Huvudproblemet i sverige är och förblir de som kontrollerar gammelmedia.

  Gillad av 5 personer

 10. Moab skriver:

  Jag har för länge sedan landat i att det etablissemanget utsätter oss för är sådant man självklart gick i krig för att förhindra tidigare. Etablissemanget västvärlden över har gjort gemensam sak med storfinans och storföretag och insett att det största hotet mot deras hegemoni är de egna kompetenta vita västliga befolkningarna dom forfarande tror på de gamla dygderna. Utan att politikerna sabbat väst så hade skattetrycket och etablissemanget kunnat halveras. Det är en uppenbart ohållbar strategi att massimportera skattefinansierade kunder och röstboskap från de regioner man valt, men inga andra finns att tillgå. Hade man valt fattiga kineser eller filippiner så hade de snart gjort gemensam sak med de andra skötsamma skattebetalarna mot etablissemanget, så det är en nödvändighet att finna de mest dysfunktionella kulturerna.

  Jag kan tyvärr inte se något sätt att bryta detta, den generation som är skyldig, Patriks, verkar inte kunna acceptera att det är deras fel, och håller desperat fast vid de skyldiga och tror att de skall ändra sig. Vi andra hoppas på en Trump, men får nog våld och kollaps istället som börjar när gästernas kravlista inte kan tillgodoses.

  Det enda vi kan göra, om vi inte har fallenhet för våld, är att hålla våra barn borta från pk-ister och gästerna.

  Gillad av 8 personer

  • A skriver:

   MOAB, har du verkligen försökt se nåt sätt att bryta detta då? Område för område, metodiskt. Ett svar på allt detta, hur skulle det se ut? Jag tror inte vi tänkt efter ordentligt. Jag anar att det finns vägar, men kan ha fel förstås. Frankfurtskolan utvecklade en metod. Men det finns utrymme för mycket olika metoder i den här världen. 🙂 Förövrigt ser jag skeendet grovt räknat som att västs makthavare sticker kniven i ryggen på sina egna i utbyte mot ett tänkt världsherravälde. VIK idén är bra men alldeles för liten.

   Mvh A

   Gillad av 3 personer

   • Moab skriver:

    Pk-ismen är så allomfattande, som i Sovjet, det enda jag kan se är våld, jag tror tyvärr Breivik hade rätt, det finns mycket litet våldskapital eftersom man låtsat att vi är post-violence (och blundar varje gång muslimer begår terrordåd). Den muslimska terrorn har ju medfört att all kritik av islam är anti-pk, samma hade så klart kunnat uppnås med våld från andra hållet i självförsvar, en deprimerande analys men när man avskaffat demokratin, vad återstår.

    Detta endast sagt som en teoretisk analys förstås.

    Gillad av 3 personer

   • MartinA skriver:

    Är inte detta kaos sin egen lösning? Det kommer bli långt mycket värre. Kaoset tvingar oss att skapa vår egen säkerhet och våra egna trygghetssystem. Det ökar kostnaden att omvandla ettor och nollor på datorer i källare i New York till faktisk kontroll över fastigheter och gruvor och annat här i sverige.
    Kaoset minskar också centralmaktens kontroll. Den här lagen är ju ett exempel, den försöker inte ens styra, den försöker bara vara vacker retorik. Centralmakten klarar fortfarande att driva in skatt. Men denna förmåga minskar troligtvis också, om inte annat så genom att folk flyttar utomlands.

    Gillad av 4 personer

   • A skriver:

    Visst men om man tänker att Islam är en motreaktion på något. Listig motreaktion får man säga. Det finns en hel del möjligheter i denna värld om man tänker, istället för att bli överväldigad av omfattningen. Jordan säger en del bra saker men det saknas nåt. Nåt som äter sig fram.

    Mvh A

    Gilla

 11. Moab skriver:

  Saxat idag från Teodorescu

  ”Att SD sedan kunde erövra positionen som landets tredje största parti, också när de övriga återgick till sina traditionella ståndpunkter i frågor rörande migration och lag/ordning, beror på den alltmer avancerade isoleringsstrategin som mynnade ut i Decemberöverenskommelsen.”

  Kan inte någon med en fot i pk, Torsten eller Jan-Olof eller Anders eller Patrik, förklara vad Teodorescu menar? Själv så förstår jag allt mindre av resonemangen.

  Gilla

 12. A skriver:

  Ok PE, jättebra genomgång. Men oavsett div texters tolkning och sånt, det magiska ordet EU:s miniminivå betyder just nu ca hundratusen fler utlänska människor i Sverige per år, eller? Knappast meningsfullt att dribbla med ord som: tillfälliga eller permanenta uppehållstillstånd. Vill de stanna så kan de stanna. Har jag fattat fel??

  Mvh A

  Gilla

 13. plq017 skriver:

  Den danska annonsen ligger i mina ögon långt under det svenska regelsystemet.
  Det som gör Sverige attraktivt är bidragsnivåerna, och med den lätthet som myndighetspersoner låter sig luras. (”Vi har varit naiva”. Nej, flyktingsverige är naivt eller vill verkligen ha importen.)
  Och vansinnet fortsätter. ‘Kompetensregnet’ är en nettokostnad på 74.000 kronor per invandrare och år, inte något tillskott vare sig intellektuellt, ekonomiskt eller kulturellt.
  Däremot har vi fått attacker på människor, alltifrån 8-åringar på väg hem från skolan, till alla kvinnor, och välbeställda seniorer som rånas på sin Rolex i porten.
  Det ‘statsbärande’ partiets, Steriliseringsdemokraterna, nyrekryteringar i invandrartäta områden visar sig företräda militant islamism (Israel skall utplånas), och hotar homosexuella.
  De sjunger inte längre Internationalen, och går inte med i Pride-tåget.
  Detta är början på Muslimska Brödraskapets intåg.

  Gillad av 2 personer

 14. Dandersan skriver:

  Vi har fått en lag som ligger på EUs mininivå.
  Men den fungerar inte!
  Våra kära politiker hänvisar till Migrationsverkets slöa hantering och ger en amnesti för studier.
  Afghanska ungdomar drar runt på stan och utnyttjar detta. Med de rödgrönas goda minne!
  CP var väl också med på det.
  Samma partier som anser att SDs förslag till hjälp i närområdet vittnar om en människosyn som är inhuman och vägrar lyssna på dem.
  Asylrätten bör omprövas. De som har skäl kan framföra dem i närområdet inte i valfritt land!

  Gillad av 1 person

 15. Gabriel Wallgren skriver:

  Problemet med den tillfälliga lagen, som förhoppningsvis upphör att gälla den 19 juli 2019 och inte ersätts av något annat idiotiskt påfund, är att den INTE begränsar anhöriginvandringen från MENA, men däremot ställer till med stora problem för hemvändande svenskar som vistats utomlands några år och därefter vill återvända till Sverige med sin utländska sambo eller hustru.
  Mitt eget fall är ett gott exempel på detta. Jag utvandrade 2011 till ett kristet utomeuropeiskt land. 2012 träffade jag en kvinna från det landet som jag sammanbott med fram till hösten 2017 då jag p g a sjukdom inte kunde vara kvar längre.
  Eftersom jag inte arbetat i Sverige så omvandlades min (maximala) SGI till 0 kronor. Återstod alltså som långtidssjukskriven att försörja sig på försörjningsstöd. Det är inte roligt, men det går även om det är väldigt knapert. Vi tänkte att det dock skulle bli lättare om min sambo följde med mig. Men då blev det stopp just p g a denna idiotiska tillfälliga lag. Jag uppfyller nämligen inte försörjningskravet och därför kan jag inte ta hit min livspartner. I den ursprungliga lagtexten är just personer som inte kan arbeta undantagna från försörjningskravet, men detta undantag togs alltså bort genom den tillfälliga lagen.

  Gilla

 16. Vax skriver:

  Svensk inrikespolitik kan delas upp i de goda, de onda och de fula. Så skriver rapportförfattaren Chloe Colliver i ett internt mejl till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som i sin tur anlitat Colliver för en rapport om valrörelsen.

  I andra delar ur mejlkorrespondensen mellan MSB och rapportförfattarna diskuteras frågan om finansieringen, där svenska skattebetalare står för notan, ska hållas hemlig. Vidare lyfter hon frågan om att vända sig till utvalda ”trusted” medier

  Tidningen Fria Tider rapporterar att den omtalade rapporten MSB beställt har kostat skattebetalarna två miljoner kronor. De uppmärksammar också att MSB var tydliga gentemot rapportförfattarna att rapporten måste kunna ses som forskning och inget annat.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.