Gästskribent Torsten Sandström: Politiska drömmar medför slöseri med svenska folkets penga

I TV1:s Uppdrag Granskning häromkvällen (3/10 2018) berättade oroade samer om hur skador på deras renar ökat dramatiskt på grund av tillväxten av stammen av djärv, björn, lo och varg. I samma program krävde Svenska rovdjursföreningen (med kontor i Stockholm) att dessa djur måste ges ett starkare skydd för att inte utrotas. Vidare vred sig intervjuade företrädare för åtminstone två statliga myndigheter som maskar. En norrländsk länsstyrelse ville se en ökad avskjutning för att på så vis minska utbetalningarna till samerna av statliga ersättningar för skador på grund av rovdjur. Naturvårdsverket däremot, som betalar årligt stöd till Svenska rovdjursföreningen, lutade åt att stammen av dessa vilda bestar måste skyddas. I programmet framträdde en lång rad statsanställda konsulenter av skilda slag. Det framgick tydligt att dessa personer – då de inte vände papper på kontoret – var på tjänsteresor i vildmarken. Ibland med helikopter.

Statens kostnader för samspelet mellan vilda djur och samer är betydande. Vidare är det uppenbart att en rundgång sker av svenska folkets skattepengar. Stora summor lämnar statens kassa för att hålla igång en flertusenårig rennäring (och djurhållning i svenska skogsbygder), samtidigt som en flock av bevarande urbana miljörörelser med delvis olika inriktning göds med årliga skattebidrag. Frånsett dessa utgifter – och de mycket högre kostnaderna för byråkrater på Naturvårdsverket och landet många länsstyrelser – avser de större penningbeloppen bidrag i 50-miljonersklassen till samerna för döda renar som de vilda djuren förorsakar.

Den som tänker efter inser att staten eller skattebetalarna mjölkas från flera håll. En rad ideella föreningar vill få sina självpåfunna krav finansierade av det offentliga. Ganska många biologiintresserade vill få statlig anställning för att utveckla sin kompetens. Och så förstås samerna, som i egenskap av ursprungsbefolkning ser sin näring förfalla och begär kompensation från staten för detta. Vid sidan av denna strid mellan urbana och lokala intressen sitter alltså skattebetalarna. Vad svenska folket tycker om hanteringen vet ingen. Men jag tror att många människor, såväl från landsbygd som i städer, undrar varför de måste betala för ett problem, som nog kan lösas av sina inneboende krafter. Alltså. Varför inte låta alla miljökramare själva finansiera de egna rörelsernas ideal? Likaså kan statsbidrag till samernas kultur och näring slopas (omkring 100 miljoner). Men ge samer och jägare rätt att skjuta av stammen vilddjur till en betydligt lägre nivå. På så vis kan den största utgiften – löner till statsanställda byråkrater – bantas med mångmiljonbelopp för det som tjänstemännen kallar ”viltvård”. Och i slutändan kan statens ersättningar för rovdjurens skador på renar också kapas. Jag gissar (statistik saknas) att svenska folket kan slippa betala cirka 500 miljoner kronor årligen på dessa tämligen enkla rockader.

Den som orkat läsa så här långt säger kanske: men ditt exempel genererar ändå småpengar i en statsbudget som är runt 2000 gånger större än det belopp som nyss nämnts. Invändningen är korrekt. Men min kritik rör själva effekten av att folk måste betala skatt i onödan för politiska drömmar. Poängen är att om man tänker efter finns det flera offentliga politikområden där du och jag ganska snabbt ser vad storskaliga politiska visioner kostar en skattetyngd befolkning.

Stor potential till besparingar finns inom kommuner och landsting. Enligt min mening är landstingen minst kostnadseffektiva. Här förefaller bristerna i en politiskt styrd byråkrati tydligast. Exemplet St Görans sjukhus (ägt av Capio AB) visar att svensk vård i offentlig regi är dyr, byråkratstinn och mindre effektiv än privat. Landstingen klarar inte det mest basala, såsom att förmå en kår av läkare att ha lika många patientkontakter per dag som genomsnittet av läkare inom EU. Byråkraterna tynger läkarkåren med pappersarbete och detaljreglering. Också nästan varje anställd inom den primärkommunala sektorn ser hur pengar används på uppgifter som inte är nödvändiga för grundläggande service. Tydligast är detta rörande verksamheter inom miljö, fritid och kultur. Men det syns också i en kravlös personalpolitik, som verkar mer styrd av fackliga intressen än av målet att skapa maximal samhällsnytta per skattekrona.

Även statens budget är kraftigt överdimensionerad. Att den nuvarande integrationspolitiken är ett självförvållat svenskt problem är klart (om man jämför med Danmark). Kostnaderna är skyhöga hos oss, förmodligen avsevärt mer än de 40 miljarder kronor per år som Joakim Ruist pekar på i en ESO-rapport

En mer strikt invandringspolitik öppnar alltså dörren för mycket stora besparingar. Lika ihålig är den svensk biståndspolitiken, som årligen kostar drygt 40 miljarder per år och enkelt kan halveras för att ändå matcha en tysk och fransk nivå (mätt i andel av BNI). Att också Arbetsförmedlingen kan bantas med många miljarder per år står klart i och med att myndighetens egen personal (alltså frånsett annonshemsidan) endast förmedlar cirka 1,4 procent av alla nya svenska jobb – omkring ett jobb per anställd och månad. Problemtyngd är också den statliga utredning som nyligen önskade att storkommuner ska betala ökade bidrag till små- och glesbygdskommuner. Alltså ytterligare rundgång. Om staten vill ge stöd till fattiga kommuner bör kostnaden i framtiden kunna täckas med medel som SIDA hanterar. Svenska skattebetalarnas egna behov måste prioriteras.

Och tänk på vad schabblet med den så kallade gymnasielagen kostar. Nu ska 9 000 ungdomar, som redan fått sina asylansökningar avslagna i flera juridiska instanser, tillåtas bo kvar på bidrag! S-regeringen, som inte är något sanningsvittne i dessa sammanhang, talar om flera miljarder kronor för statens del under några kommande år.

Den politiker som påstår att skatterna måste höjas här i landet far alltså med grov osanning. Skatterna kan nämligen sänkas, samtidigt som det finns utrymme för en omprioritering med sikte på eftersatta behov inom välfärden. Det är nämligen hög tid att politikerna börjar hushålla! Satsningen på en storskalig och samtidigt slapp politik har skapat en ineffektiv offentlig apparat, helt enkelt. Planekonomier dras med liknande problem. Så fram med rödpennan! Eller hellre en machete. Det är nämligen mycket som måste kapas. Med exempelvis bara några hugg kan landstingen läggas ned – varefter vården bekostas av skattebetalarna via staten – medan själva driften sker i privat regi. Förvisso krävs en rad regeländringar, jobbig upphandling med mera. Men tala om vinn-vinn för det svenska folk som ”under skatter dignar ner”!

Torsten Sandström är professor em i civilrätt vid Lunds universitet. Han har gett ut en rad böcker i förmögenhetsrätt, framför allt aktiebolagsrätt, och driver http://www.anti-pk-bloggen.se/.

71 reaktioner på ”Gästskribent Torsten Sandström: Politiska drömmar medför slöseri med svenska folkets penga

 1. Bo Svensson skriver:

  Skyddet av livsmiljön och artrikedomen skall inte kosta något utan tvärtom ge skatteintäkter. – Naturen är ett världsarv och i konsekvens med denna insikt, skall vi kräva ersättning av den som använder den eller skadar den utöver vad som kan anses ingå i allemansrätt.

  Som bekant fick samerna en gång papper på äganderätt till fjällen som man sedan lurade av dem igen, när man funderat närmare på saken. – Under den ordning jag föreslår, hade det kvittat vilket. – Beträffande eftertraktade och begränsade naturresurser är den rätta formen att hävda sitt ägande via resursavgifter och inte via engångsbelopp.

  Resursavgifterna för markanvändning kan då rimligtvis relateras till graden av exploatering, varvid avgifterna alltså blir lägre, ju mer det finns kvar av natur och artrikedom.

  Och vill man utrota rovdjursfaunan, får man betala vad det kostar.

  Gilla

  • Bo Svensson skriver:

   Lineralismen hamnade fel från början genom att ha odlarepokens markägande som norm för sitt idébygge. – Man får inte till en konsekvent och hållbar ordning med mindre än att använda allemansrätten som norm.

   Liberalism kompatibel med verkligheten: https://www.flashback.org/t407579

   Gilla

  • Bo Svensson skriver:

   Nu tänker man sycka upp avsevärda andelar av världshaven att fördela mellan kuststaterna.

   Dessa skall sedan ha ensamrätt till fisket och alla naturresurser det mer kan finnas efterfrågan på där. – Helt godtyckligt och rättsvidrigt.

   Den rätta ordningen är den jag beskriver: Att de som vill ta i anspråk något av världsarvet för egen del, får betala ersättning åt oss andra. – Avgifterna kan då kontinuerligt anpassas så att efterfrågan anpassar sig till den begränsade tillgången.

   Gillad av 1 person

  • Ringen som binder oss skriver:

   Precis denna ”ur”befolkning verkar mycket glad åt att använda modern teknologi uppfunnen långt från deras ”ur”tillstånd för att värma upp sina hus och köra runt i miljöförstörande scootrar och få belysning och skjuta varg med moderna vapen. Varför inte använda egenhändigt tillverkade pil och bågar? Vidare verkar de mycket villiga att ta mina pengar för ändamålet. Varför skall de inte finna sig i att ha förlorat ett krig precis som alla andra annexerade folk, som skåningarna exempelvis. Dessutom i deras ”ur”-Sverige, hur mycket varg, lo och järv fanns där då? En enorm mängd gissar jag. Samerna är bara ytterligare en gnällig identitetsgrupp, de får nu sällskap med en uppsjö, svarta, araber, muslimer, afghaner, somalier. Bilda en klan och klanrösta som alla andra. Vi skåningar röstar på SD (utom hycklarna förstås). Samerna kan stoppa upp sina färgglada hattar där bak.

   Gillad av 8 personer

  • cmmk10 skriver:

   ”Och vill man utrota rovdjursfaunan, får man betala vad det kostar.”

   i min värld blir värdet av det sista djuret oändligt, så hur skall någon kunna köpa sig rätten att utrota en art? Och av vem skall denna rätt köpas?

   Gillad av 1 person

 2. Fredrik Östman skriver:

  Varför hävdar du att de okända utländska ockupationssoldater som givits livränta, ius primae noctis, straffimmunitet och andra adelsprivilegier är 9000 stycken? Är det inte självklart att alla nya adepter som dagligen strömmar in över gränsen även de kommer att omfattas i den mån det är för jobbigt att fastställa deras sanna identitet och bakgrund?

  Gillad av 9 personer

 3. Eva Danielsson skriver:

  Den rödgröna regeringen har höjt skatterna med 66 miljarder bara under de senaste fyra åren.
  Samtidigt som kärnverksamheterna urholkas, lika mycket p g a politisering som resursbrist, och välfärdsköerna ökar och vi har låga pensioner i förhållande till våra grannländer.

  Men nu är inte skattemedel och bidrag egentligen tänkta att göra gott för medborgarna. Utan bara för att stärka de socialdemokratiska makthavarna. Källskatten gör skatteuttaget obligatoriskt och är ett utmärkt styrmedel att få folk att inte bli för resursstarka och uppkäftiga. Sedan låtsas man ge tillbaka i det s k samhällskontraktet så att de inte ska gnälla för mycket. Och strör bidrag på intresseföreningar som gillar läget och som kan användas politiskt som både avledningsmanövrer och för att minska folkets egenmakt. Naturskyddsföreningen är ju ett annat fint exempel.

  Höga skatter och mängder av bidrag gör folket beroende av den mäktiga staten. Så har man på det sättet i praktiken infört ett nästan totalitärt samhällssystem. Där etablissemangsmedia och hela offentligsektorn är politiserad och där det inte går att avsätta partier eller enskilda politiker. Vad de än gör.
  Så nog är det storslaget slöseri med våra skattemedel som pågår. För maktens skull. Och just nu även i syfte att radera det lilla nationella självbestämmande vi har kvar. Någon omsorg om svenska medborgare, samer eller judar eller andra, går inte att spåra i någonting av det som görs. Vad som än sägs.

  Gillad av 17 personer

  • Karl Oskar skriver:

   Eva D.
   I sanning är det så.
   En fundering.
   När försvann uppdraget att arbeta för landets bästa från våra politikers agenda ?
   Jag avser i praktisk handling!
   I ord översköljs vi, mer än någonsin, av högtravande ambitioner och floskler som aldrig blir annat än ord.
   När i tid inträffade det?

   Gilla

   • Jan Andersson skriver:

    Uppdraget att arbeta för landets bästa försvann 14 oktober 1969, när Olof Palme tillträdde som statsminister. Sedan har det bara blivit värre och värre, även om Göran Persson knappast var socialdemokrat i hjärtat och Fredrik Reinfeldt knappast var högerman eller ens moderat.

    Gilla

 4. Göran Holmström skriver:

  Utmärkta tankar Torsten. Men den stora frågan som följer blir.
  Vad ska alla dessa statliga och kommunala oförmågor syssla med, som helt ohämmat fått leka bort otroligt stora belopp av skattemedel på sina särintressen
  Syssla med?
  Då dom lär inte kunna producera någon nytta för ett samhälle överhuvudtaget.
  Återskapa Titanic och muta en banan-republik för att hysa in dom kanske?
  Såhär blir det när medelmåttor befordrar medelmåttor i generationer till det så avlades det på undermåliga förmågor som utan sitt ekonomiska stöd bland partikollegorna, så hade dom fått avstå från en ny kull parasiter.
  Men det är ju bara min ödmjuka tanke i frågan, vad den nu är värd.

  Gillad av 2 personer

  • uppstigersolen skriver:

   Tiggeriet är ju godkänt så dessa får väl helt enkelt sätta sig utanför närmsta köpcenter och tigga. Ungefär lika jobbigt som att sitta på kontor och vända papper. Vi som har vår försörjning fixad får då välja om vi vill ge en skärv till oduglingarna. Så, problemet löst.

   Gillad av 2 personer

   • Göran Holmström skriver:

    När jag bodde i Kiruna, så skojade vi om att samma trafikskadade ren åkte över vägen i ett snöre så många gånger att den var pälslös efter alla viltolyckor som gav pengar. Om det är hets mot ren vet jag inte.

    Gillad av 1 person

   • Willy Lindqvist skriver:

    Samerna var en gång de enda som i norr klarade av att leva på vad naturen där gav. Svenska myndigheters intrång på deras betesmarker har begränsat deras försörjningsmöjligheter. Inte orimligt att också samer då utnyttjar moderna hjälpmedel. De skulle säker klara sig utan el, bensin och moderna vapen än i dag om de lämnades i fred.

    Gillad av 1 person

  • GB skriver:

   Nivån på A-kassan är betydligt blygsammare än deras nuvarande lönenivå.
   Ta till den stora rödpennan och stryk i statsbudgeten! Med mig som finansminister sänks skatterna med 150 miljarder ( 150 000 000 000 kr ). Det första året! Sedan fortsätter strykandet. (Vad gäller rovdjuren menar jag att brunbjörnen lämpligen kan återinplanteras i Storbritannien och lejon kan återinplanteras i Sydeuropa. Då blir väl mupparna nöjda? I vårt land menar jag att stängsellagen ska tillämpas för all betesdjurhållning och att endast egen eller arrenderad mark får brukas för bete.)

   Gillad av 1 person

   • Göran Holmström skriver:

    Helt rätt, själv så önskas landskapslagar och svärd till samtliga, då det är ett med demokratisk sätt att hantera allt 🙂

    Gilla

 5. larslindblog skriver:

  Ett djur som orsakar stora problem är vildsvin. Från början var det någon/några som hade djuren i hägn . Från hägn påstods att djur rymt och förökat sig explosionsartat . Vildsvinen skulle givetvis omedelbart spårats upp och skjutits när dom rymt . Djuren var utrotade och det fanns ingen anledning att återinföra vildsvin. Lantbrukare och villaägare står maktlösa inför djurens framfart. Det är orimligt.

  Gillad av 1 person

 6. Dr Jones, PhD skriver:

  Och så förstås samerna, som i egenskap av ursprungsbefolkning

  På tal om samerna så skulle jag vilja ta tillfället i akt och påpeka att det inte finns någon unik eller särskiljande ”samisk” kultur – det som i dag slentrianmässigt brukar kallas ”samisk kultur” är i själva verket en konsekvens av influenser från (och appropriering av) andra kulturer, bl.a. den svenska och den anglo-saksiska. Ta till exempel ordet ”same”, som kommer från engelskans ”same” vilket betyder ”samma”, ”likadan”, ”identisk” och syftar på just det faktum att de människor bodde i Lappland var ”exactly the ‘same’” som de som inte gjorde det.

  Gillad av 1 person

 7. Kent Forssgren skriver:

  EN SANN BESKRIVNING AV HUR DET ADMINISTRATIVA SVERIGE SKÖTS.
  Fortsätt gärna granskningen av Naturvårdsverket, Fiskeriverket, Jordbruksverket, SMHI, SIDA … och länsstyrelserna.
  Till vilket politiskt parti tillhör ledningarna i dessa?
  S och MP i topp.

  Till vilket politiskt parti tillhör handläggarna i dessa?
  Omvänd ordning, med MP i topp och S därefter.

  Kan resultatet då bli annat än oordning?

  Gillad av 3 personer

 8. Östrahult skriver:

  Problemet är att det finns ingen som agerar för vanliga skattebetalare. Att ta exemplet samer i sin mun garanterar ett framtida gatlopp som rasist. I dagens sandlådevärld i politiken finns inget som helst utrymme för ekonomiska aspekter. Inte ens de borgerliga står längre upp för samhällsekonomin när två av dem förbereder att bli sossarnas lakejer. Så med andra ord är det långt kvar innan ekonomi blir en komponent i politiken, troligen ett antal val framåt i tiden.

  Gillad av 3 personer

  • Igor skriver:

   Östrahult: Sänk lönerna till svensk medellön för alla i offentliga styrelser så blir det omsättning i sandlådan. Det finns säkert jobb inom vården för de som kan utbilda sig.

   Gilla

 9. Jan Andersson skriver:

  Det värsta är att nödvändigheten av att importera arbetskraft heller inte finns, om alla som inte borde vara offentliganställda i stället jobbade åt näringslivet. En försiktig kalkyl är att vi kanske kunde halvera skattetrycket, vilket skulle öka nettolönerna och öka konkurrenskraften dramatiskt.

  Det första som måste bort är straffskatten på anställda, ”arbetsgivaravgiften”, som är fullständigt hisnande kontraproduktiv, och har tvingat svenska industriföretag att bli världens mest slimmade för att överleva.

  Det är också helt oacceptabelt att bränsleskatten läggs på grundpriset som en procentsats, sedan moms på alltihop. Och finns det något mer land som lägger moms på skatt?

  Staten har alltså inget intresse av att hålla mer grundpriset på fordonsbränsle, tvärtom. I USA kostar en liter bensin nu 4,25 SEK. Alla svenska pendlare på landsbygden ser sin nettoinkomst krympa dag för dag medan riksdagsmännen utan vidare beviljar sig själva ännu en lönehöjning.

  Snacka om kontraproduktiv svensk politik och beskattning! Det är något ruttet i svensk myndighetsutövning.

  Gillad av 6 personer

 10. MartinA skriver:

  Staten i sverige är oreformerbar. Den enda vägen framåt är att låta den hållas, plundra de produktiva hårdare och hårdare och hårdare. Och förstöra levnadsvillkoren i landet alltmer. Med följd att alltfler av de produktiva söker sig bort. För sverige kommer fortsätta vara ett monster så länge politikerna har några pengar kvar alls att leka med.

  Gillad av 8 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Visst finns det mera konstruktiva alternativ men att beskriva och rekommendera dessa skulle kunna vara illegalt. – Och jag är inte säker på, om det finns tillräcklig vapenkraft i händerna på den redliga andelen av befolkningen.

   Gilla

  • Ringen som binder oss skriver:

   Så tänker jag också, att Löff blir statsminister är nog snabbaste sättet. Värre än en ideologi är någon som missförstått en ideologi.

   Gillad av 1 person

   • Ringen som binder oss skriver:

    En del intressant i Delingpole

    Yaron Brooks husgud är Ayn Rand, jag måste återkomma till vad jag anser är fel i hans resonemang men det får vänta, mycket han säger går hem, kul att efter de klagat på amerikanska studenter och kallat dem boskap så säger Yaron att de värsta är de Skandinaviska, väl de svenska..

    Jag gillade också hans kritik av Bushs krig i Mellanöstern, han tyckte precis som jag att man skulle krossat Saudiarabien och Iran, kort sagt islam genom ett massivt krig, istället för att hålla regimen som låg bakom 9-11 om ryggen. Det är lite lustigt att Yaron Brook som är föreståndare för Ayn Rand Institutet har samma husgud som Annie Lööf, man undrar om de läst samma Atlas?

    Gillad av 1 person

 11. Sven skriver:

  I Kenya och Tanzania finns runt en miljon massajer. De lever på boskapsskötsel.
  Och omgärdar sina byar med taggiga häckar. Till skydd för omgivande lejon, elefanter, geparder, hyenor och noshörningar. Tänk vad enklare världen skulle bli för dessa massajer om dessa djur sköts undan. Om lokal geografi och intressen fick styra över om rovdjur skall få finnas till? Varför inte delegera ned på ännu lägre nivå? Att individen själv helt får bestämma över vad som får finnas på hans marker. Vill jag skjuta på allt som rör sig skall ingen annan bekymra sig över det. Samma sak för grannen. Då slipper vi antagen snart att se så mycket djurliv – i alla fall alla djur som börjar på rov, och som konkurrerar med oss ”i vår gemensamma natur”. Vi har ju naturlivet dokumenterat på film. Räcker inte det? Och handen på hjärtat. Vem är särskilt förtjust i ormar? Och stickande mygg och äckliga småkryp? Och slemmiga maskar och getingar? Naturen finns ju att se på film för den nostalgiskt naturintresserade. Den sista pungvargen kan man se i en suddig svartvit film, vanka stressad runt i sin bur. Det bör väl räcka? Ett Netflixabonnemang kostar ju inte särskilt mycket. En coke och en pizza, påstås det. Måste man överhuvudtaget gå ut i skogen och i fjällen, eller vara på sjön, bland hungriga ålakråkor, havsörnar och sälar? Räcker inte platsen framför TV:n till?
  Att förbli en soffpotatis. Så länge de nu får finnas till?

  Gillad av 2 personer

 12. Samuel af Ugglas skriver:

  ”Politiska drömmar medför slöseri med svenska folkets pengar”.
  Det är vågat av professorn att ta tag i rovdjursplågan som drabbat Sverige. Det är nämligen så att många hävdar att det finns någon slags egendomsrätt i Sverige det är nämligen den politikerna kränker. Rätten till egendom är en myt och det är enbart därför som socialisterna kan hävda rovdjurens bättre rätt än nationens medborgare. Jag ber läsarna att ta reda på vad som står i Regeringsformen (RF) Kap. 2 § 15 sista stycket.
  Konsekvensen av denna vulgärsocialistiska skrivning är att politikerna har givit oavsättliga, skattefinansierade tjänstemän fullständiga rättigheter att använda rovdjuren som mordvapen för att fördriva landsbygdsbefolkningen från sina hem på landsbygden, in i betong ghetton i städerna. Och precis som den gode samen/lappen uttryckte sig i programmet, ”det är inte rovdjuren det är fel på, det är dem som fått i uppgift att hantera dem som är livsfarliga”.
  Svensk folket borde fråga sig, har vi råd att låta politikerna beordra tjänstemännen att ta maten ifrån oss?
  Svenska folket äger inte längre vare sig sina LIV eller sin EGENDOM. Tacka socialisterna för det!!!

  Gillad av 1 person

 13. NETTANN skriver:

  För några år sedan diskuterade jag vargfrågan med en herre.

  Han ansåg högljutt att vargen bör få leva fritt och att den är ofarlig – för det är ju så experterna beskriver den.

  Jag invände att det inte är så lätt för glesbygdsbönder som t.ex. fårfarmare att få ekonomi i rörelsen. Dessutom är det inte så roligt att släppa ut hund och katt, för att inte nämna barn.

  Därefter kom vi in på hans fritidshus vid kusten. Där förorenade minsann gäss på tomten och minken tog fisk och kräftor. De ingick inte i den svenska faunan och borde omgående utrotas!

  (Jo, han bor i Stockholms innerstad och har nog inte satt fötterna i den svenska skogen så många gånger. Huruvida han är medlem i Naturskyddsföreningen är inte bekant.)

  Gilla

  • cmmk10 skriver:

   Bara en kommentar ang. mink och kanadagäss. De är invasiva arter som inte fyller någon funktion i vår natur. Särskilt minken är ett riktigt gissel och plågar fågellivet. Kanadagässen borde bönderna få skjuta på sina åkrar året om.

   I övrigt är jag medveten om att det är besvärligt att dela landet med div. rovdjur. Man kan fundera över om det måste finnas människor precis överallt och om det inte kan få finnas plats även för andra arter?

   Gillad av 1 person

   • Bo Svensson skriver:

    Går inte havsörnen hårt åt minken så att problemet löser sig själv? – Kanadagås kan ses som en värdefull tillgång. Köttet är väl giftfritt eftersom den betar gräs.

    Gilla

   • NETTANN skriver:

    Kanadagässen betar av åkern närmast sjön och de har hållit på så i alla år jag haft lantstället. Enda orsaken till att de inte sopar rent mer än trettio meter är att huset finns på andra sidan åkern. Det är kul och intressant att iaktta att en i varje par aldrig en sekund sätter ned näbben utan idogt spanar efter fara. Arrendatorn, som också är jägare, tycker att det är helt OK att de förstör grödan för honom.

    Och hur badstranden kan se ut efter ett massbesök skall vi inte nämna. Det gäller att sätta bara fötter rätt men det brukar fixa sig.

    Minken håller framför allt till runt båthuset. För flera år sedan var två framme på badstranden och kollade på min dotters tamråttor (som turligt nog satt i bur) och tog därefter en simtur runt mig. Jo, de kniper onekligen en och annan fisk, kräfta och fågelägg. Samtidigt som de är vackra, smidiga och skapligt nyfikna.

    För trettio år sedan fanns bara en oändlig frid och särskilt en fredagkväll efter en hektisk vecka i storstaden. Sedan kom vargen. Hundar försvinner då och då. Ibland plockas de upp framför ögonen på husse/matte och bärs jämrande iväg in i skogen. Själv har jag två.

    Och två barnbarn vill numera gärna cykla på skogsvägarna.

    Vilket djur som bekymrar mig?

    Gilla

 14. Tina skriver:

  I den mycket fattiga delstaten Gujarat finns den sista spillran av de en gång talrika europeiska lejonen, som användes för djurhetsning i det gamla Rom. Lokalbefolkningen i Indien värderar dem högt, och accepterar att en ko eller get ibland dödas. Alla djur har liksom människor rätt att söka sin lycka.

  Små länder i Europa österut har proportionellt mer varg och björn än Sverige. De anses inte så märkvärdiga eftersom ingen har sett en varg sitta bakom ratten i en pansarvagn. Tvärtom ses de vilda djuren som en del av faunan och ingen vill utrota dem. De har självklar hemortsrätt. De länder där man på prov försökt skjuta av många vargar har istället fått fler, då förökningstakten gått upp. Djurägare får även en viss ersättning för rivna djur, men den är låg.

  Den svenska inställningen till vilda djur är bedrövlig. Den kan sammanfattas i ”Fram med bössan!”. Man kan ju hoppas att guldschakalerna tar sig hit. Då får vi sådana problem att varg, lo, järv och björn bleknar i jämförelse. Om vi hade varit i kriget hade en oproportionerligt hatisk artikel som ovanstående varit omöjlig.

  Gillad av 1 person

 15. Ringen som binder oss skriver:

  I huvudämnet så tror jag att en ytlig summering av några få utgifter bara skapar på ytan av vad man kan spara, nör nan börjar lägga ner så kommer nya besparingar att uppdagas och nya nedläggningar att uppenbara sig. Klarar sig andra länder med 25% skatt så gör vi det självklart också, om inte mindre med alla våra naturresurser och skötsamma befolkning, dvs om vi repatrierar 2.5 miljoner människor, utan det så hade åtskilliga miljarder behövt avsättas för en muskulös våldsapparat till läget åter blir normalt så Sverige blir ett land för strävsamt folk.

  Gillad av 3 personer

 16. Lars-Olof Svensson skriver:

  Det värsta exemplet är ändå SIDA. Men ändå är det ingen media som granskar dem, så som Jan Mosander gjorde 2012 (Pengarna som försvann). Gunilla Carlssons ansträngningar för att komma till rätta med slöseriet möttes med ett upprop i DN (var annars) av SIDA-personal (man skulle gå in väggen och få ont i magen om man avkrävdes redovisning för hur pengarna användes av mottagarna) och vad som närmast var ett uppror på Utrikesdepartementet, som var det departement under vilket biståndet sorterade. Känns det igen?

  Gilla

 17. Underdog skriver:

  Bravo Torsten. Som gammal elev i associationsrätt ber jag att få tilldela dig samma betyg som jag fick; VG (högsta möjliga på det nivellerade 80-talet). Som någon ovan påpekat är det dock icke korrekt att samerna var före ”normalsvenskarna” på detta landområde, ej heller att de utövat renskötsel i tusentals år. Det är en ganska sen företeelse. Spelar mindre roll. De har varit och är diskriminerade. Slöseriet på den kanten stör mig betydligt mindre än alla miljoner (miljarder sammantaget) som rullar ut till religiös vidskepelse, identitetspolitik, jämställdhetsflum och bistånd till diktaturer. Rwanda får hundratals miljoner av våra skattepengar samtidigt som de sponsrar ett av världens rikaste fotbollslag med ungefär samma summa. Hur är det möjligt att detta får fortgå?

  Gillad av 3 personer

  • torssan skriver:

   Jag trodde att samerna tog plats då isen drog sig tillbaka i norr pga jordens uppvärmning?! Om det är så bör det kande räcka för att kallas ursprunglig befolkning?

   Gilla

   • Nina Blom skriver:

    Samerna tog plats långt senare än när isen smälte. När isen smälte kom folk till norra Sverige väster ifrån, från Norge. Och upp tom Ångermanland befolkades av folk söder ifrån.
    Senast jag hörde något om samernas intåg var att de tidigaste arkeologiska lämningar härrör från tiden runt kristi födelse – vilket man såg som lite problematiskt…och det förklarades med att de bara använde saker av trä, vilket inte gav några spår…

    Gilla

 18. Jari Norvanto skriver:

  Det godhetsindustriella komplexet av aktivistiskt lagtrots, egennytta och menscertifiering skulle få tuppjuck och hysteriska konvulsioner vid minst antydan om sådana sparbeting. Föreslå istället skattehöjningar till 110% och hela klabbet applåderar maniskt – stående ovula… ovationer.

  Gilla

 19. Rikard skriver:

  Hej.

  Äganderätt på riktigt löser problemet – låt de ren-ägande samerna bära sina egna utgifter för sin hobby. De får köpa den mark de vill driva renar på. De får livnära sig på sina renar om de kan, eller göra konkurs som vilken bonde som helst.

  Tramset om urfolk är käpprätt fel – och dessutom: vill lapparna leva som urfolk så gäller det fullt ut. Intet penicillin, ingen skoter, ingen sprit, inget snus, inga gevär, inget… Nähä, nä, den där urfolksstatusen skall bara gälla för privilegier och förmåner på rasmässig grund.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gillad av 3 personer

 20. Matts Ekman skriver:

  Utmärkt artikel. Fröjd att läsa. Slöseriet är magnifikt. Staten klarar inte av att prioritera och man har heller ingen kontroll värd namnet.
  Inte en krona mer i skatt förrän man visar på ordentliga sparprogram och minskar slöseriet. Upplagt för skatterevolt som ju är gammal svensk trsdition. Men folket, vi alla, skattebetalare, är kanske för loja och oengagerade?

  Gilla

 21. Werner Von Winkelbaum skriver:

  Herr Lars-Olof Svenson skriver ”ingen granskar SIDA…..” . Las Nils Borje Tallroth’s ”Bistand pa villovagar” (2010) dar verkligheten bakom SIDA’s och frivilligorganisationernas bistadsverksamhet avslojas. Tallroth skriver mot bakgrund av narmare 15 ars erfarenhet med bistandsverksamhet.

  Werner

  Gilla

 22. torssan skriver:

  Många intressanta – och ofta vänliga – kommentarer till min artikel idag. En återkommande skiljelinje rör samernas historia. Är dom ett ursprungsfolk? Så har jag förstått det. Och det finns stöd i viss forskning för det. Det verkar som dom bebott norra Skandinavien sedan inlandsisen sakta smälte. Alternativt kanske ”bara” drygt 2000 år.

  Ett annat ämne som ofta dyker upp i kommentarerna gäller det vettiga i att tro på att politikerna kommer att lyssna och genomföra reformer för att vända utvecklingen. Här är jag – trots allt – optimist. Som demokrat vill jag tro på människans förnuft, som på sikt kommer att ta ut sin rätt. Jag ogillar skarpt idéer om att verka för att allt ska gå åt skogen, med förhoppningen om att det ur kaos ska framträda något gott. Min tro är att risken är påtaglig för att en ond utveckling följer på en större kris. Historien har sett prov på hur auktoritära ledare då får möjlighet att styra och ställa, med synnerligen allvarliga följder.

  Gilla

 23. olle reimers skriver:

  Torsten Sandström; din egentliga poäng här har ingenting med vare sig samer och renar att göra. Den offentliga sektorn har aldrig så tydligt som du här demonstrerar visat vad den handlar om. Att skaffa sysselsättning åt människor som inte själva kan komma på hur de ska kunna försörja sig genom hederligt arbete.

  Den offentliga sektorn har alltså utvecklat sig till en tankemodell, en affärsidé, med ett enda syfte: att pressa ut så mycket pengar som möjligt från dem producerar nyttigheter. Det enda som begränsar AB Den Offentliga Sektorns tillväxt är fantasin.

  Alla förstår att affärsmodellen inte kommer att kunna fortsätta att växa till ytterligare. Företagsledningen har förutsett detta och har sedan en tid förhandlat om en överlåtelse av företaget inklusive dess kunder till George Soros. Förhandlingarna har just avslutats. De nya förhållandena kommer att presenteras av den nytllträdande vd:n Annie Lööf på en presskonferens som är (än så länge hemligt) bestämd till den 7 novmber; dagen efter mellanårsvalet i USA.

  (Tanken är att 20 miljoner nya kunder skeppas in från skilda hörn av världen. Omsättningen ökar från 300 till 1 000 miljarder USD på fem år. Detta ger utrymme för en tilväxt av två miljoner byråkrater a 100 000 USD under samma period; berättat en källa som än så länge föredrar att vara anonym. Källan berättar också att konungariket Sverige på permanent basis döps om till Extremistan; syftande på att vi är spjutspetsen i Den Nya Världsordningen).

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.